Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 01, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - -' 'IWiMlí liliaie'aiSIWaSaMMMISaaWSa
laV-
Zalotcn 1871 -Kotník XXXIII
RiQKROK 'ZÁPADU
íír-iu ) r' --~ : _ „„--„_
OMAHA HKHK VF HTÍtKDU l'K 1 CERY1A 190!
3
ČÍSLO 44
Ha Boská s ZaDODskem
AM AYAs Myli Umy Ae
Area itJt f tknmni thfii
— Áa-r utltufiti 4 tvrtlm
tUlnyM tr ttAtn it uhf fo
Htltt n ( é frvntni
Dlouho připravovaný útok Dt
Port Arlhur započti v tobolu v
noci bitvou u Kiníau a teprve ve
ítvrtek podařilo Zaponcúm vy
tlačili Kuiy g jicb postaveni ot
výlioě Naošaou
Dia jednoho amerického zpra
vodaja oalétajlclbu ae v tábora
žaponském tlilo tam 50000 ?
poncň proti 300)0 Runám (Co
o léchto odhadech loudíme oalea
nou ítenáři v jedoom % aafiich
rtvaích Článků - P r)
Žsponci nežli dobyli výšiny
Nanšanu niuaeli ae v pravém tmy
alu ilova brodili krvi tvých pad
lých soudruhů a muaelí kráčeti po
jich mrtvolách
Osm tmíc Zaponců padlo pf
tomto nroíoflm útoku a na a 000
Kuto zaplatilo obranu Kioíau a
Nanšanu tvými životy Žapooci
podnikli útok dvacetkráte oa vr
cbolek Nanšanu odkudt trlela na
ni zkáza a dvacetkráte byli za
hnáni a ustoupili v acpofádku ale
vzdor tomu ta Šílenou pfímo od
vabou hnali ae po jednadvacáté
nahoru a tato lílená odvaha doby
la jim vítězství
Kioíau byl dobyt po celonoí
ním dělostřeleckém boji a po áto
ku provedeném z rána ve ítvrtek
načet Kusové ustoupili z mětta
připojili se ku tvým soudruhům
opevněným na Manlaou j '
Po celém úpatí výšiny přípravě
ny byly miny k výbuchu pomoci
elektrických drátů a nízko u země
pltívo ostnatého drátu překáželo
Ziponcům v tich útoku ale ilutí
synové ilunce nedbali na tyto pře
kážky což svědil o jich ttateí
nosti '
Nežli zapoíalí útok na Nanlao
tu zvědům jicb podařilo ta zjistili
kde te miny nalézají a zároveň II
Ceoými útoky zjistili kolik majf
asi Kusové děl jakého kalibrů
kde jsou umístoěoy Teprve potom
generál Oku v noci oa ítvrtek ro
zestavil tvou armádu k útoku na
proti opevněné linii ruské tři mile
dlouhé Útok tento zapoíat byl
teprve po dlouhé konferenci ia
HUDEBNÍ
FESTIVAL
li " J O všdy přemohla vypudil Mravenci
wiron
MM! jiiii líilli
Ise léa jtko ve yuatemele Vláda
lni pokus tento vynaloll vlechny
potřebné penise
Oxiámtní kluba '
v Llocolo
'Komenský
Neb
Dne 34 května I904
Jak jil íeské veřejnosti známo
na statni universitě v Lincolo
Neb založen byl literární klub
'Komenský'' sdruženi to českých
studujících za úfelem vzděláváni
Ise v feském jazyku a k povznese'
nl jména českého vůbec AZ
dosud byla činnost klubu tohoto
obmezeoa pouze na ileny a nej
bližší okolí V poslední klubové
schůzi bylo vlak usneseno pod
niknouti práci širší a snažili ae
býti prospěšnými všem tím
SMejsiaa m mm
I wiuow sprmgs ťivovar
eva
ZELENÉ "TRADING STAMPS"
t% W sálaných Trad
Ing Htaniil kilou brd
Duu HTAKH NTItim
(3 tuři y piniových Uhvl)
71 HIHI HlcnÝrh Trati
Hlmngiii ktfdon bil
nou
NTARN I NTRITKM
(3 liK?lr kvarlorch lahví)
—cen
Krom? t"bo že dostanete ncjlcjjíí iuhvotú piu lmin
nnle tíl dvojniínotinou hoilinitu v telnyťh "Trad
Idk Htsmps''
Olijcducjle st poStoit neb tfloroiícni 180(1 nriie KIH5
n dnecb ú l to 2S him
Na oslavu zbudováni a otevřeni Auditoria bude ae odbvvati
INNESE a itta mwĚ kapely :
slovutoý krajan náš
spolniiíiokováol
věhlsscého
v které úíinkuje největSf Žijící virtuos na křídlovku (kornet)
pýcha každého upřímného Čecha
PAN BOHUMÍR KRYL
VeiKJ HlIliaCfll ples m l Čeřila slV Kníiky o 20 vstupenkách k festivalu u $5 Jedna
neúmoroou kuráží Ze zákopů
vyílehiy blesky strojová ruská
děla zaíala své dílo zhouby Z
osmí set dobrovolníků zahájivších
první útok neulel ani jediný smrti
nebo zraněol V 45 minutách oe
zůatal z osmi set vojínů jediný
kierý by byl s chopen dalšího boje
za to atráO NaoŠaou fokryta byla
mrtvolami raněnými
Střelba v ruských zákopech u
ttaia a oa vrcholí roznlabolil ae
vítězný jáiot ruských vojínů
Tento jásot zanesen byl větrem
k iaponským řadám stojícím
údolí již hrůíou pozorovali
zkázu avéhodobrovolnického abo
ru jásot nepřítele vzbudil v ilu
tých Asijíícfch vztek a touhu po
Odvetě Zaíali fváti mnozí zuří
vottl plakali a důstojníci museli
zdrfovati mužstvo aby se v mat
tich nehnalo na Naošaa neboť
ponikých velitelů kteráž tkooíila ukov W?b1 mltl pt0 Žl?00
na mimi harf nl ranní a„ a X amuine 11 Daneaay uen
ae tak ttalo tu íaponskými řada
mi se rozlétlo fa útok na Naošao
bude zahájen Plukovník Nagari
zspoísl tento útok ne však zbra
ní ala rýíemi kleštěmi V jeho
mozKu zroauo ae totiž aoy miny
byly uíinlay neškodnými přestřf-
háním elektrických drátů t sám
nabídnul ae že to provede l něko
lika dobrovolníky Dylo mu to
dovoleno ze ala přihlášivších
dobrovolníků vybral ti jich dvacet
nimiž ae hnal k úpall výšiny
NíoSíDU Šavle plukovníka Na- Ui pěchoty
Oku rozkázal dílostřelectvu aby
hledělo umlíetí ruské baterie a na
štěstí pro Zaponce v pravý ías
loďstvo admirála Togy spustilo
zbouboou pslbu oa ruské potice
která později byla příčinou že
Kusové museli oputtiti zákopy
Když střelba ruského dílostře-
lectva zdála te alabší generál Oku
dal nový rozkaz k útoku Kusové
majíce pouze malá děla zúmyslně
šetřili nábojem aby mohli důrazně
bájili posice proli útokům fspon-
Ksrího byli tou jedinou zbraní již
tento hloufek měl sebou Rusové
nezdáli te v prvém okamžiku po
chopovali co tento hloúíek vlast
ně zamýšlí když však 10 bylo po
chopeno zahájili oa odvážlivce
ostrou palbu Dva muži z hlouíku
toho klesli zabiti oékolik jich
bylo zraněno ! ostatním te
podařilo dráty přeřezali a dokon
íivše tuto avou prácí akokem vra
celi te k hlavnímu voji Na tomto
úttupu zabit byl jště jeden ze Ža
pooců a plukovník Nagari po
raněn byl do ramene oe však ne
bezpeíoě
1'rvní útok oa výšinu podniklo
pouze 800 dobrovolníků k to
mulo úkolu ea přihlásivších Těm
to dán pouze jediný rozkazs 'Do
byjte vrcholku Nanšanuť'
Za zpěvu národních písni blížili
ae dobrovolnic! oejpr vé zvolna pak
zrychleným krokem a kooef ni sko
kem boali te po ttráoi otboro k
vrcholí
Tam nebylo viděti žádného Rú
ta Vše zdálo se tam klidné a
aalvy átoílch Žapoocú vytílaoé
oa vrchol zůstávaly bez odpovldi
Kule z pušek zarývaly ae do země
a vrchol Naošanu ukryt byl v
mrak vystoupivšího prachu 1 roz
ryté země
Tak doslali te Žapooci k drahé
mu epletivu z ostnatého drátu u
fvořeoému zde museli te zaita
vili aby překážku tc odstrašili
Fozoeoáblu se jim to podsřílo a
Rusové zůstali vzdor tomu tiši
"Opustili snad Nanšanř tázali
se velitelé žipooitl aebe aamých a
la otázka zaměstnávala také mysle
útoííelhn odděleni Tu pojednou
když Žsponci dospěli k třetímu
spletivu zarachotila atřelba ru
ského dělosefeleetva a bned za
hřměly aalvy t ruských zákopů
Žapon:i klesali ale ti co zbylí
hnali ae atále ještě k vrcboli
K útoku!'' rozlehlo te veleni a
několik tisíc Zsponců hořících
touhou pomstítí ae za padlé sou
druhy hnalo ae k vrcholi Když
přiblížili te na 400 yardů k ru
ským posicím odtud sesypal se oa
ně delť kuli ale přec jen dál a
dál hnaly ae zbylé íely Kule ze
strojových díl kosily je jako kla
tý útočníci te oa okamžik zasta
vili pak se obrátili 1 skokem spě
chali ze atráné nezastavili se až
octli te u hlavního odděleni
Generál Oku nedbaje již ani vo
jenské opatrnosti a nedbaje ztrát
jakých nezdařené útoky vyžadova
ly umínil i ze Nsnlsn musl do-
býti celá armáda v odděleních
byla konečně hnána na ruské po
sice Postaveni laponského vojska
bylo došli kritické neboť zásoby
střeliva pro zspooeké baterie po
íaly ae jii vyíerpávati To přimi
lo generála Oku ia dal rozkaz k
útoku bodákem bez ohledu oa
ztráty jaké takový útok měl Prv
nl divíie ispooská (10000 mužů)
hnala se na ruský střed ale byla
přinucena k úslupu Mesitlm ru
ské levé křídlo utrpělo veliké
ztrály vražednou palbou granáto
vou vyeflaoou a lodních děl fa-
pooskýcb a ílvrtá divise iapoi
ská ipozorujíc dobrý úíinek oné
palby poíala boáti na zdemorali-
ovaoé ruské levé křídlo a to po
íalo ustupovat! a ostatní ruské
vojsko jsouc ohroženo v boku
muselo opustili taktéž zákopy a
zanechali díla ve avýcb opevně
ních Ústup Rusů děl se v úpl
ném pořádku Velitelem ruského
vojska byl bezpochyby generál
Fock Dle úředního odhadu ia-
ponskébo generála Oku ruaké
posice byly hájeny jednou divit!
(10000 muži) a naše domněnka o
aíla ruského vojska lest tímto
úředním prohlášením potvrzena
Nebýt palby s děl iapooské eská-
dry tu by se sotva podařilo Ža
poneflm Naoíaou dobýti Žapon
ské loďalvo sestávajíc! dělovie
Tkukiši Amsgi Heíyen a Čakaia
odděleoí torpédic nalézalo te v
zálivu kiníaitském t odtud pálilo
na ruské posice Jedna 1 ruských
dělovie podporovala tvou střelbou
ruské vojtko ze zálivu talieo
ikého
Dle jednoho válečného zprávo
daje obdržel generál Slessel roz
kaz aby hájil každou siopu půdy
před Port Arthurem a následkem
toho také Rusové upravují na růz
oých strategicky důležitých bo
dech na rychlo nová opevnění
Tímto odporem má získán být
íaaJby Rusko mohlo oa bojiště
upravit! tolik vojska co ho bude
zapotřebí k osvobozeni Port Ař
thuru
Generál Kuroki dorud váhá 1
útokem na generála Karopatkioa
Liaovantru Potvikv isou mezi
Zaponci a Rusy oa denním pořád
ku O aituaci zssýlá Kuropatkin
každý dea caru telegramu obsa
lilijicí mnoho podrobnosti v celku
bez významu a proto uvádíme
nich jen ty nejdúležitíjíl
Zpráva ze dno 14 května znf:
Celkem ae ve hlavni aituaci u
Fenghuangíengu ničeho nezměni
lo le jisto že je soustředěno u
Fenghuangíengu 40000 vojínů
žaponských a že jsou v Pianmiou
ítyři řádové pluky s 50 děly
Postup malých oddílů žapon
ských proti Stujenu byl pozoro
ván Týt byl velmi zdlouhavým
konán 1 velikou opatrností
000 radově pěchoty a gardy ae
třemi Ikadronami jízdy te dalo
dne ai května na pochod po sil
nici do Liu Yaou V tomtéž čase
postoupil nepřítel od Fenghuang
íengu a Piaumínu proti dolnímu
toku řeky Tayang na cestě k Lang
Wang Mínu Přední stráže těchto
oddílů přešly 33 května oa pravý
břeh řeky a oddíl sestávajíc! za tři
setnin a jedné šksdrony obsadil
prúsmyk Liaotíaliký Dne 33
května obadíl emíšeoý oddíl se
stávající z praporu pěchoty a
škadrony jízdy Píkeociro oa pra
vém břehu řeky Taysng na ceatě
do Takušaou ve vzdálenosti 7
míle od Sudíap-jdce
Dne 35 května Kuropatkin o
znamuje i iaponské oddělen!
sestávající t pluku pěchoty a ika
drony jízdy obsadilo návrš! blíže
vesnice Dapu oa hlavní ceatě k
kiaoyaogu z 010 odděleni na
padlo kozáky je etřežlcf o deaálé
hodině z rána a střelba trvala až
do 4 hodioy odpoledni oaíei ko
záci ustoupili Žsponci pokusili
se obejiti pravé křídlo kozákúaby
im zamezili ústup ale nezdařilo
se jim to Toho samého dno jiné
žapooské odJěleol vyrazilo smí
rem k Liaoyaogu ale setkavši ae
ae silnějším ruským oddělením
rychle ustoupilo
Nyní kdyi Oku dobyl výšiny
Nanšanu tu bezpochyby zapoíoe
Kuroki avůj útok aby zamezil
Kuropatkiooví přispěli Port Ar-
thuru ku pomoci
„ Z WMílflgtoai
vrcnni správce odděleni pro
cizl trny v zemědělském odboru
G K tloimer vydal v těchto
dnech přehlednou zprávu kteráž
oazoaiuje jakým důležitým íakto
rem jsou na&i rolníci pro celý
svít
uie teto zprávy cena plodin vy
vežených do cizích zem! obnášela
1878479450 Za posledních 11
roků pouze v roce 1901 dosáhl
vývoz větší hodnoty neboť oboá
šel tehdy 951628430 k čemuž
onen rok nejvíce přispěl vývoz ba
vlny
tiounota rolnických plodin vy
a_ 1
vazeoyen 00 ciziny aoustredl ae
poneivlce na několika hlavních
plodinách V roce 1903 tvořila "Potetím vyučováni příští podzim
bavlna 36 ze ata vývozu toho 0-
Dy jakékoliv rady a pomoci
kud se týče státní university po
třebovsli Studentům toužícím
po vyšším vzděláoí doporučujeme
táto! universitu oebrasskou neb
jsme přesvědčeni ze jest tím ne
lepším ústavem nejen ve státě
ale i na celém západě Universita
Qebrasská poskytne posluchaíi to
nejlepší a pokud peněžního vydá
nl se týíe dává te studujícím při
ležitost ve zbývajícím íase vydě
lati ti tolik aby mohli tím uhra
dili po většině celé tvé vydání
Vydáni za celý školní rok obnáší
od lijo 00 do 2oooo což jest u
porovnán! 1 úttavy jinými zajiaté
íástka malá A jak již řečeno
většinu obnosu toho jest si možno
vydělati různými pracemi Ob
zviasie miadikom naskytuje ae
práce lakové dosti Další výho
dou pro íeské posluchsíe taktéž
bude že zde nj ní mimo americké
a jiné všeliké vzděláni budou
moci nabýti též vzdělání v jazyku
íeském jež jim poskytne klub
"Komenský" A tu nejen že bu
dou mlti příležitost oauíiti se ma
teřské řeči správně ale budou též
aezoámeni 1 feikými dějinami 1
íeskou litenturou a vůbec te vším
co ae lýía íeského národa Klub
Komenský" bude zde mltl před
ci po- wxénrttriuŘMšMšiéi
Spolehlivý komissionářský obchod
Krujaná cbceti
dobytek v
Ha rifoiln
Krsjané clicete-ll prodstl aneb po případí koupitl nijaký
dobytek učiníte dobře když dříve dopfftete ns
obchodníka firým
""jiní MVUIU WUlUUUl
Tm Plvofika solidním a poctivým Jednáním zinkal sl neobme-
T
zené (iiiTcry vecu arajann a kiio na ncuo se otirntll byl ytúy
vzorně obilonžen Uopfiete li na ního zbavíte se mnohých
nesnází a uAetřlte tím mnobo poníž Viucbny dopisy sdreiujtet
Frank Pirofika Room 135 Eicbange Mu So Oraatia aneb 2518 N St i
tmitiíitttttttittittittitttAtttttttttíittMttrMJM
NejstarŠI a nejlepší místo pro schůzku jest
ED MAURERA
RESTAURANT A
HOSTINEC-
-v Um lílOíl Fnrnam til
I'rv4 Importovaná piva na řepu PlrenU z MMfmkího pivo
varu v 1'Jznl v Cecháeh Hutirwi Munlch Ilavaria pivo Pivo Anheuaor
Ituerti a iWttoznfímé Kanut zlákalo roznitlilou reputaci
KavArna nro dámy nalírA se na druhé podlaze 40tf
%W ftwke' hnuty olwlouž! ochot ne rhralnfi známý krajan p Josef Altnian
mét 1 1 1 1 tiTrmiii m) inaaa mniraTirsat
zásoba lékárnického
zboží v Salině okresu
Neb Inventura oboáší kolem
f 3800 Dobré íeské místo Bliž
ší sdílí adtn Pokroku Západu
Omaba Neb 440
bili a mouka i% ze tta maso a do
bytek 34 ze ata K tomu přichází
vývoz tabáku jež obnášel 135
000000 pokrutiny 119830380
ovoce a ořechy přea í 18000000 a
bylinné oleje přes i6 000000
To jest oněch osm nejhlavnéjších
plodin vývozoýcb c nichž každé
vyváži te roíoě více nežli za íio-
000000 a ti tvoří celkem 36 ze
tta všeho vývozu rolnických plo
din za rok 1003
Za poalední roky před 1003 ob
oášel vývoa bavlny od 3 do 4 bí
lionů liber a průměrem ae vyváži
bavlny po celou řadu roků od 63
ao 71 ze sta ceie sklizně bavlny v
zemi
ťšeniíol úrody vyváži te za po
aieuoicn ij roko oa 31 ao 41 ze
sta a pšenice i mouku v to uoífta
e vyváží ae od r 1807 roíoě
průměrně 300000000 bušlů
ťřed tou dobou obnášel vývoz ten
jo až 100 milionů bušlů méně
Korný ae vyváži jen nepatrná fánt
co takové a obnášel jej! vývoz it
ze sta v r 1808 než při tomto ne
velikém obnosu ze tta jest vývoz
přece mezi 100 až aoo miliony
bullo rocne
Hovězího masa vyvezlo ae 35H
000000 liber vepřového jji-
000000 liber sartla 499000000
iter tabáku 386000000 liber
Vývoz mátla a týra te za několik
posledních roků zosíně zmenšil
Dále nalézáme v této zprávě že
se za posledních několik roků u
oiá rozmohlo značně štěpařstvl a
že bude moci země osše vyváželi
ohromný přebytek všeho ovoce
do ciziny Vývozu látek živní iš
ných ubývá kdéžlo vývozu bylio
oých látek stála přibývá
Z tohoto našeho vývozu Anglie
odebírá skoro polovinu Německo
více nel šestinu Francie Nizoze
mí Delgicko a Itálie zbytek Čína
za poslední dva roky odebírala asi
za fi 000000 roíně Z našeho
vývozu odbírala Evropa od 85 do
90 ze sta od 6 do 7 ze sta severní
Amerika a necelá dvě procenta ze
sta Asie jižol Amerika Aírika
též výbor který každému Čechu
který o to požádá zaopatři byt
atrávol místo práci vůbec po
_ ar ml t
moze mu a poradí ve viem co
bude třeba
Hlavni obory kterým se zde
vyufujc jsou následující Právní
ctví léksřstvl učitelství inženýr
tví hospodářství a hudba Jeat
ještě mnoho jiných oborů o kte
rýchž na dotaz každému odpoví
me Výbor který bude na všech
ny dotazy odpovídali jest Albioa
Břich Weston Neb F Pípal
bo Umaha Neb
Za klub "Komenský" Výbor
Odstrašující příklad obecenstva
Pani A Bergmanová v Chicsgu
otrávila se karbolkou pro nezho
[iteloou vnitřní nemoc Celá řada
balzámů syrobů a jiných patent
nich "léků" a pilulek ubohé pani
nepomohly Není divu poněvadž
patentní"léky''obaahuj( ponejvíce
jedy: morfium a chloroform které
nemocnému sice oa okamžik uleví
ale po íase se člověk pozvolna
otravuje Varujeme tudíž před
takovými "léky ' podvodnými re
klamami vychvalovanými a v řá
mu vlastního zdraví dejme před
nost léku př rodnmu kterým jest
bímanovského Dřezohorské Thé
a nikdy nebudeme nezhojitelnou
nemocí dohnáni k sebevraždě
1 I a 1
i~coa oancku zioo postou 1130
přímo zasílá: K V Simanovský
654 ScottSt Mílwaukee Wis tí
za skitecoou cenu
iWooÉen tieWorld
IFvatA Mvtlii
ČESKÉ TÁBOKY V OMAZE
A SOUTH OMAZE
17 1 TTvtjáv
BII
vlastní
Novák &
Kretek
1 1413 Jižní 13 11I Omiha Neb
ZbotovaJI a prodávají
Mramorové a žulové pomníky
náhrobky desky
a břblUirnl prie' ticho druha
Vělknr olijwlnirky vjrřlmjl rshlapllrl a kao
líosthiofi u ťMoilrii Hvizdy"
v budovo PíArodnl Hlnft 6 J401 Jlřnl ta ul Omaha
87— stále Daíopu Teplý lunťi nliíla pflpraven
M(ipomRte se zaatavlt u JOH 1'KZDIUTZ
Něco co povzbudí vaši energii a
dodá vám nového života za parného
dnejcst sklenka íistého a lahodného
"Metzova" piva
Jest uznáváno všemi milovníky
dobrého piva za nejlepší v trhu
Pijte METZOVO" k vůli tvému
zdraví
'Vclnťon llí)
METZ BROS BREVING CO
vaří a lahvují jen
výborné plvoó
Austrálie
Nejlepší odběratelkou Spoje
ných Států jest Anglie
Fěstovatelé bavlny budou čisti
s radosti zprávu ie přlrodoznalec
zemědělského odboru OF Cook
oalezl ničitele bavlnového pilousů
jež se zažírá do bavlnových tobo
lek a kazí je Cook nalezl v Qua
temale v provincii Alta Vera Cruz
hnědého mravence o němž ae vy
pravuje Že kdykoli ae v kraji tom
objevil pilous mravenec tento bo
Bolí
Vás
'zuby
Pomoc
Kabclkovo zubní thé
yj6M holaat tubů ve t neb 8 mlnutAch
L tvrdl auby chrání la pfed dalM náka
lou obyčejní M boleat vlce a vrátí
Baltik s aáradem avitoe 40e
F Kabelka
60S Blfh Street RAClftE WIS
Mrl
r m j m v t t # r r 1 w m -j
Npránie' oblíky pre muže a bochj
Velký výprodej muž
ských kalhot
$250 talii SI50 ----- $5 UMl $300
$750 tiilj $500
Velký nákup 1500 párů mužských nejlepších kalbor
učiněný u největšího světového vyrabitele při velké úipoře
Abychom zajistili si rychlý jich rozprodej dáváme je dnes
do výprodeje o 40 proceot levněji oež obnášejí pravidelné
jicb ceny
Všechny velkosti a délky
1
v
I
t
I
#1 '
j
ř
t
r
i
t
1