Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 25, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    F
"ÍIKROK ZÁPADU
Zaloirn IM?lltotnfk XXXIII
OMAHA jmtH VKHTftKni' DNK 25 KYÍXNA 1901
Í ÍSU) 43
! j SOlete 'jubileum f
Ccsko-Slov Podp Spolkli
(C S PS)
oiltvl důstojným ipftsobem řády
Omaha 4 líh Omaliy n WshAw Svobody
Hm Hft zo South Omaliy
v neděli 31 července 1904
v Sokolovně v Ornazo
Odpoledne určitě v a hodiny uspořádán bude
velkolepý průvod oíeÍ proveden bude skvělý progrim
K obecenitvu promluv! tito řečnící:
Jos Mčkota okr návladnf zo Ccdar Rapidy la
Ed Koscwater vydavatel Omaha Hec
Frank E Moorc mayor niénla Omany
Frank Koutsky mayor ménta South Omahy
zve
Vlechoy krajiny k úČaitolnf i této iltvnotti uctiví
rOŘADAjtCt VÝDOR
Vált lni tliU u obroit — Zahontk
Uráty na maří ( na leuii — Ku
rokt loitatiH — Z Prlrohrailu
PutiM tprivy i fojiitl
Tento týden možno nimi Čeř
ným týdnem pro Zipontko Na
moří utrpěli Japonci dotud tu
pejtlžií ztrátu v této válce a také
na tonli m válečné Itěstl obrátilo
proti nínt a oni utrpěli několik
menilch avlak citelných porážek
a jedna t nich způsobila úplné za
tlavení pochodu armády generála
Kurokiho proti postavení Reův
ti Líaoyanejti
O neltéstí které atihlo Žaponee
na moři podává ruiký podadmi
rái Vicev náslidujícl úfadnl zprá
vu "Tři nepřáleliké bitevní lodi a
tfi křižáci objevily ae na obzoru z
rána dna ij května 1'ohyby jích
byly uleženy Llaotitanu a
Zlitého pahorku Jak la (dálo
lodi le hotovily utvořili bitevní
linii v tom pod třetí lodí ipozoro
ván byl výbuch Uílevol loď náhlá
zittivíla převrátila e k zadu a
poíala kleuti zahalena jiouo ve
mraky páry
Dva křižáci ae k ní rychlá při
blížily a z Zlatého pahorku bylo
apozorováoo že spustily avé člu
oy Kietajírí faif pojednou opít
a vzpřímila a zdálo že výbuch
neměl tak vážné oáiledky jak se
zprvu očekávalo
V té létni minulé jiná bitevní
loď te třemi komíny přiblffíla
ku tceně výbuchu zrovna pod
její kýlem vybuchla podmořská
mínikterá měla tytéž účinky jako
u bitevní lodi ťelropavlovsk Loď
v minuti ta potopila Třetí loď) c
rmevni te na 10 vzftaiiia jen lenci
lodi nepřátel zůstaly na mísil ne
lléilí Vyilal jem 10 torpédíc aby
podnikly úl ok na nepřítele pakli
by It tornu naskytla vhodná
přiletítoit křiiák Novik vyrazil
z přísuvu at#y burje-ii toho po
třeba torpédica v jích útoku pod
póroval avlak nepřátelské lodi
zahájily (albu za vfech tvých tlž
kých dli na nsle torpédica a tyto
te navrátily do přístavu bez ztrá
ty Polkozená bitevní loď na to
zmizela a obzoru následována
jsouc křižáky Mezitím doitavila
te noc vítr tetílil a moře te rozvl
nilo Z rána dna tů bvltna J nepřá
leltké torpédica aa přiblížily k ml
etu kde a výbuchy udály Vyilal
jtem proti nim křjžák Novik a
ony rychle zmizely
Loď která aa potopila v zálivu
Kerr a Dalnybo byla patrni kři
lák aoudl dla komínů jež vyzní
vají Z moře pří odlivu Lle zpráv
ze břehu tří aipřátelské lodice
chránící vyttoupení nepřítele na
břeh byty oelhn lehkým dělostře
leclvem polkozeny"
O této katailrofl ttíhouvlí Ja
ponské loďtvo podáví admirál
Togo tuto zprávu
"Dia zprávy podadmirála Deoy
dva lapontké křižáky Kassga a Jo
lioo tratily ae v mlze u Fort
Arthuru dna ty kvitoa Křižák
Jošino ta potopil a z jeho mužstva
bylo zachráoloo pouze 90 otob
ostsiních 310 aa utopilo
Téhož dne narazila bitevní loď
líitime na nitkou minu a potopí
la te 'i její potádky utopilo te
441 muiů
Ilattuto chránila vyfoďovánf
vojxka a vrazila do miny ve vzdá
lenotti 10 uzlů na jihovýchod od
vjezdu do příatavu Ihned volala
znamením o pomoc a v tom vrazí
la do druhé mioy a za pol hodiny
t potopila 300 mužů z její po
tidky bylo zacbránéno oalimí tor
pédícemi''
Jolino byl křižák tnotnotti 4'
Ho tun te "trojí o 15000 kofl
tkýcb lilách Stavln byl v Anglii
a v r 1891 tpuSin byl na vodu
ueua jeno Dyia tjo tlop ponor
mel 46 ttopy nad vodní íárou
byl 17 tlop Výzbroj jeho tettá
val za čtyř f palcových osmi 47
pale a dvaceti 3 libernfch díl —
Mil roury na vypalování torpéd
krytba jeho byla zhotovena z oce
lových detek 4 'i palce aiiných
díla chránloa vlžmi ťoiádka
jeho Hltávala ze 300 mulů
líitmie byla bitevní loď o
t jooo tun anotooiti nejoovijlího
modelu a byla teprve v r 1900 do
hotovena v Anglii IJyla 400 ttop
dlouhá atroje její rrAly 16300
koflikých lil 1'okryta byla ťiplni
ocelovými pancíři Výzbroj její
etlávala ze (tyf ia palcových
14—6 pale a ao—ti liberoích
dél dále z otrni děl třlliberoích a
Čtyř ty liberoích MÍU Uyh
torpédové roury a rychloiť její
oboálela 19 4 uzlu Fotádka
její ťítila 641 mužů Foolvadž
bylo zachránlno jenom 300 mužfl
vní lodi a z křižáku pouze
to tu te utopilo v celku 651 Ža
ponco v téchto dvou kitmroíách
Křižák trazivlí ta a potopenou
(olinou byl o v tem také zoiínl
porouchán
Miny položeny byly za noci v
Guith mítiech kde žaponiké lodi
obyčejní před Fort Arlhurern ae
objevovaly ruikýrnJ torpédícemi
Na aouii zatadílí kozáci znač
nou ráou prvému křídlu armády
generála Kurokiho Hána ta mu
aela být llžkou neboť zattavíla
rázem celý pochod žaponiké ar
mády a tato te počala opevflovati
u Peoghaaugeeogu
O tomto útpftcbti ruikých zbra
ní podává gea Kuropatkia tuto
tuchou úřední zprávu
"Oddělení kozáka napadlo dne
18 května ievrnl od ťengbuing
Ceogu přední oddělení Žiponco
bitva zamotala ráno a trvala až do
třetí hodiny odpoledne
Žaponcf bylí ótpéln! vytitknuti
ze Čtyř potic a teprve pronáilcdo
vání jich bylo zattaveno u Dr
tíaotti třináct mil aevernl od
Fenghuangěeogu Nile ztráty ob
oálely 6 kozáka poraolných dva
koni zabity a 8 kooí poraněno
V celém údolí Ttaoboka oení
atopy po nepříteli
škadrona žtpooiké jízdy která
opuitíla Kiaudintaa dne 17 kvit
oa byla odražena jednou t oalicb
obhlídek u Saoga dvanáct míl od
Kiaudiaaou Žiponiké pěchota
v alle 3000 mužA pokropila k Sa
licaipudze kterou jíme opustili
10 kvetna"
Malé ztráty ruiké aa dají vy
tvětlíli tím že kozáci pod velením
generála Keniveukampta udeřili
náhle na nepřipravené aponce
kteří vlákáni byli do patti a ti pr
chajíce neměli čit na obranu
lt L d A 1 Mm
uruna portana etitua Japonce
u Fort Arihuru Generál Siettel
podniknul výpad z obležené pev
notu a odrazil Zaponce spotobiv
)im ztrátu přci tooo mrtvých a
raněných
Tento výpid touvUel a příjez
am viiku veioiciiio atfelivo a
jiné potřeby Žapooci vrazili
mezí vlak a Stemelovo oddělení
o jehož blízkoiti neměli ani poně
tí V tom vlik Rusové na ně vy
razili a porazili je zahaavle je na
útěk Vlak pak dopraven do Port
Arthuru
O arážca tevernl od Kinřiu
kde Žaponci vylodili avé vojtko
na poloottrov Liaojao tděliile
gen Stettel že na tři rutké pluky
bylo útočeno dvěma díviaemí ža
pontkýmí (20000 mužů) le čtyřmi
bateriemi děloitfelectvá Rutové
ztratili při této zrážca 160 raně
ných a mrtvých mezi nimi důstoj
níka a brígádní generál Nadějin
byl lehca zranéu Žaponiké ztrá
ty nelnou známy ala niulv bii
značný Fostup Žiponca ke Kin-
(au byl zastaven '
X Ptlr ukradu
Jak v Fetrohradě bylo oznáme
00 zbaven byl generál Zazulič
velitelské druhé aibířiké divise
vojska a nástupcem jeho jmenován
generál lajinant hrabě Keller
(ieo Zazulič neupadl v nemilosť
neboť ae Qznává že 11 při odráže
ní úlokn žaponské přesily na řeca
Jl'i ttatečnč poiíiiél odvolání
jeho italo aa z ohledů zdravotních
Myl byl on tám o lú požádal
Kůtko li předsevzalo vésti vál
ku a Žapomkem třeba dva roky
a bude li toho zapotřebí polle ea
dileké bohatě) třeba rtoooo mu
žů by Žaponci tmeleni bylí do
more
Válečné nadlení Ruska bylo roz
ničeno obratem Ittitl válečného v
Mtndžursku a váeobecnl aa volá
aby bylo posláno na východ tlel
vojska Válečná úřadovna podala
plán mobilisovali velkerou zálohu
ruskou Rozkaz k mobíliiovánl
zálohy f petrohridského distriktu
bude vydán v nejblížiícb dnech-
Fřípravy k vypravení baltické
ho loďstva pro válečnou službu na
dalekém východě byly uspfleny
Loďstvo popluje nejsplie va dvou
kupioách a dvěma rozličnými ce
ltami ala místo kde ae aakádry
aelkají není známo
Ruský křižák Orel který se na
lézal v loděnici v Krooltatu kde
byl vyzbrojován děly oásledkem
neopatrností ae potopil Kdoii
nechal jeho záklopy otevřeny tě
mito vnikla voda do křižáku tiba
její bo potopila Voda byla vy
čerpána a křižák nebyl polkozen
rtlttnl tfttn 1 hjiftr
tik otnamue admirál Togo
byl při ptotkoumáoí vod v okolí
Fort Arthuru lasalen minulý
tek nden laponiký torpédoboree
ruským granátem a a posádky
jeho usmrceni dAMojnfk a
mužů
Dia tu a lam objevivších te oj
díla ruikých kozáků v Koreji
loudí le veliký počít jich nslét
11 lam kdeii v úkrytu a ta pouze
čekají na vhodnou přileliloit aby
mohli přeruliti komunikační ipo
jeol armády Kurokiho a vpadnout!
mu do zad Z lé příčiny aeiiluj
Kuroki ivou komanikačoí čáru
novými pluky které dopraven
byly do Koreje
bríika slrhmivsf j dne 15
května u Kinčaa poblíže Fort Ar
thuru stála Zsponce celé dv
JksJrooy jízdy neboť z nic
uniklo pouze H mužů
Co tuto zprávu dokončujeme
došla do Fetrohradu jeltě jedn
depele která vlak nebyla ještě
úředně potvrzena Že Zaponci uči
nili dne 23 května útok na přední
opevnění Fort Arihuru a ža byl
odraženi ae ztrátou 15000 mužů
Rulové ztratili 3000
Admirál Jeieo t Vladivoitok
oznamuje ia křižák fíogatyr
který v mlze narazil blíže Vladivo
atoku na ikálu musel biti dvoa
milém rozbit aby' te nedoital do
rukou nepřátel Ruiové nemohl
ta pokutiti o zachránění křižáku
neboť bylí by aa vydali v nebezpe
čí přepadení od přelily žaponiké
bo loďitva a proto raději zničili
tuto krásnou loď ! jež náležela
oejlepíím křižákům rutkým
Z Waahlaftoií
Prtti anarchltlům V— Prtiiilrnt do
káial ně n fiitchtvt i ttga
nlwtné préct—Prodtl poitmků
V Oregorm—Nové poltovnl (tily
Minulého týdne vydal oejvillí
aoud rozhodnutí ohledně připustí
ní anarcittů do této země Stalo
ta to v případu anirchíity Tur
oera t Anglie Nejvylíí soud va
tvém rozhodnutí praví ža Turner
tám nezapíral ža jeat anarchistou
a proto ža jest rozhodnutí nižlího
aoudu na vyloučení Turnéra záko
nité a potvrzené Ke konci avého
rozhodnutí toud dodal "Nesmí
ta nám rozumět! jiko bychom
zneuzaávali velikou důležitou
ivobody tlova a tisku aneb chtěli
vykládali plané obmezování ducha
avobody jenž jeit lám v tobě ne
přemožitelným avlak v tomto
případu nejedná te o tyto věci
Tak dlouho pokud potrvají lidtké
vlády nemůže aa jim popírali
právo tebezachování o čemž ta 1
tomto případu práv! jedná'
Náiledkem proteitu waihing
tootké unie hudebníků proti při
jímání min v orkaitru jednoho
divadla od členi hudební kapely
námořního aboru nařídil prei
Roosevelt ža žádný člen léčené
hudby oetml přavzíti místo po
civilistovi pro apory dělnické
propultěném Unie předložila
případ presidentovi tvrdíc že
členové propultěni jenom s toho
důvodu Že nechtěli přijmout)
oižií než uniové mzdy
Dle vleho vláda vystoupí co
nejdříve proti uhelnému truttu
ipolečností železničních a dolov
nich Frídit!i bylo oznámeno
ža se nalezlo dosti děkazů proti
společnostem a preiideot prý na
řídil aby aa zavedlo proti nim
soudní řízení a zákony protitru
itovní aby byly uplatněny
Komisař gn pozemkové &Í4
dovny připravil pravidla pro na
atávsjírt prodej částí Grand ftuude
indiánské reservace v Oregonu
Celkem tato čáat má 36300
akrů rozlohy a nalezl ae v západ
ním Oregonu 15 až so míl od
pacifického pobřeží Část léto
reservace jest zileialné a zbytek
jest rolnická půda Celek má a
dostatek vody Tato půda má
býii prodána v Oregon City po
zemkové úřadovně a zapečetěné
nabídky na ni budou aa tam přijí
matipočínsj t srpnem o 9 hod
ráno a přijímání jich akončeno
bude dna 8 trpná o 1 1 hod dop
Fůda bude prodána v čáitích po
160 akrech Na každou tuto Čátt
muií býli podána z vláltní nabídka
k télo musí býti přiložen ban
kou atvrzeoý ček vystavený na
aekretářa vnitra a obnálejícf ao
procent nabídnuté ceny Každý
kupee může podati nabídky oa
jakékoli množství částí ale ke
každé takové nabídce musí býlí
přiložen také ček jako záloha le
nabídka ieat poctiv! míněna
Žádná s těchto nabídek nesmí
býti nižll nežli 1135 za akr a
Žádná nabídka nabude přijata
pakli za celek nebude nabídnuto
nejméoé z8 300 aneb více Po
přijeli nihldky a po uplaceni
dluloého abylku vláda kupci vydá
pttent na poiemek anil by vyli-
dovalí la kupc musí ie napo
itmkii usadili snrh le ho mu ni
ilrpliii Vláda si vyhraiiija právo
ismíloouli kteroukoliv l nabídek
aneb vlechny
Dnem 15 června buJou otevře
ny tylo nové vcnkoviké ceily oa
nichl bude politi bezplatní dodá
vána! Nebraskai—Allen v okr Dixon
jedna cesia ziiijímsjícl 34 člver
mil te 400 obyvstely Caltiwiy
okr Custer jedna ceilá tatí) 5a
čtver mil 1 633 obyvstely Lynch
okr Uoyd druhá cesta zauj 3a
čtver mil a 570 obyvately Psge
Okr Uolt jtiJúi cts t čtver
mil 1 550 obyvately
Jižní Dikoti: — Uruce okr
Brookingi dvě doditečné cesty
zauj H3 čtver mil 1 6aa obyv
ťSr iRUhJ hVnv-ř'Ji kMWA
Willnw Qnrinnro Diunuor
mnuli utiiiii&o 1 uuiai
!j ZELENÉ TRADING STAMPS
Žert l hrozným následkem
Do Wankegam III přijeli oá
vltěvou ke svým příbuzným mladí
novomanželé John Fhillipa a
osmnáctiletá jeho choť Phil
lipsová otlékla ia do avých svá
tečních iatů hodlajíc a manželem
tvým jiti do taneční zábavy a když
byla hotova nešťastnou náhodou
nalezla v kuíru tvého manžela re
voiver vzaia no a oamfrivii na
podlahu atiakla kohoutek a když
rána nevyila tu ti mysleli íe re
volver není nabitý S revolverem
vella do kuchyni kde stál její
manžel a žertem nafl zvolala
Dej pozor Zán ilřelťrať Mladý
muž na tento výkřik ae obrátil ku
tvé manželce v tom zavzníla rá-
na a Phillips zasažen do pravého
spánku tklesl mrtev na podlahu
£ouiua miaaa zena vrtila ae oa
mrtvolu a upadla v bezvědomí
Neltlstl to ji tak dojalo že one
mocněla Forota po dlouhém u
važování zbavila ji vil viny
ftldká přítoaiRoať ducha 11 ženy
Když přednotta ataoica ve Suo
guolamie Wath chtěl min týdne
zavírali pokladou na nádraží tu
neznámý jakýt lupič střelil zamři
žovaným oknem a vážně ho zra
oil Na to lotr vitoupil do (úřa
dovny a žádal na raněném aby mu
vydal klič od pokladny Když
tento necnlftl upotlechnouii lupič
oan vystřelil ještě jednou a kula
ho opět zatáhla a pak vylomil po
kladou a a obiahem jejím rychle
uprchnul zanechav Ingrahama
lěžee zraněného ležet! v tratoliltí
krve- Manželka nádražního zří
zence paní liarlonová uilvlevli
třelně rány přiběhla a vidouc Že
ngraham potřebuje rychle lékař
ké pomoci usednuli k telegrsíoí
mu přístroji požádila o pomoc
ústřední ttanici Na to uložila
přednostu na lavici v úřadovně
roztrhala jednu ze tvých lukní na
pruhy a těmito obezřetné obvázala
jeho rány Učinila to tik doko-
ala že nežli ae pomoc dostavila
krav unikající byla zisttreoa a
tím těžce zraněný byl oa živo
tě zachráněn lngraham zvláltním
vlakem dopraven byl do nemocni
ce jistý Diindgee na podezření z
přepadu toho zaičeo a do vězení
Keatllu dopraven Statečná paní
získala ti tímto čínm tvým obdiv
celém okolí
dintrti1:!
U e:tnn fHmVrl Tr
Htkl1tll kllclotl l)H
mni
KTtKM k M ltll-KM
Í9 turty plnlovjVli Ubvl)
-cen
$125
I hrom t li
I v lf
ZM snlfntřrh Trud- i
lnit Hl 11 111 pil kliMnii linii i
mm
NTAHH a M 1111'KH
$225
fn loliin-to nollriiSÍ Uhro
(Iiwtnnl (Wi)ni((ilinou
v nolcnyc li "i rnlliiK Htnmpi''
Olijcdui-Jle sl poítni neb tclcfonpm 180ti iiclio KIH5
Odstraiujfcl přiklad oíeccnitvu
Fanl A- Hergmanová v CIiícsku
otrávili te karbolkou pro oezho
lelnou vnitřní nemoc Celá řada
alsámů ayrobů a jiných patent
nich "léků ' a pilulek ubohé paní
nepomohly Není divu poněvadž
patenlnfléky' obsshují ponejvíce
jedyi morfium a chloroform které
nemocnému sir Dl okamžik ulví
la po čase ae člověk pozvolna
otravuje Varujeme tudíž před
takovými "léky"' podvodnými re
klamami vychvalovanými a v zá
mu vlastního zdraví dfjme před
nost léku př rodn'mu kterým jesi
£imsnovského iiřezohorské Thé
a nikdy nebudeme nezhojitelnou
nemocí dohnáni k lebevrsidě
Cena balíčku lioo poltou ftao
přímo zasílá: R K bímanovský
634 Scott St Milwaukee Wít tí
Holí
Vás
"lili v'?
um
Pomoc
Kňbolkovo zubní thé
Spolehlivý komissionářský obchod I
Kmjsné chccte-ll prmlatl aneb po pMpadí koupili nijaký
dobytek uMnlte dotfo když illlve doptfote nt
olH'liodíka Živým
iltlilltm
— MWUIU WlUUUUl
f
r
Pn Pivoňka lotldiifm a poctivým Jeilnilnlm zlsksl sl aeobme
zuiié dllvřry vteeh krsjsnft a klo ns nřbo se obrdlll byl vžily
vzornfiobslonfton Dopítete II ns nfiho zbivlte ie mnobích
neináiií a uíetHte tím mnobo peníi Vlucbny dopisy silroiujlei ]
lnů mm Boom 135 Uůmt Ml So OiTiaiia aneb 2518 N St i
ltUtttm ttttl tttU ttU M Ml ttttttlt Jltll 1 1 1 1 1 1 1 w
S Nejstarll a nejlepll místo pro achůzku jeit ff
ED MAUEERA
ItEHTAUJtANT A
HOSTINEC)-—
5 ▼ film 1 (loo
r rrnvn imixíruiTmiit pivu nsrnpu I-lrnfiK 7 IHPxi anUKIiMO DIVO- m
vsru v Plxnl v Cenbéch Uobrnu Miinlnh Jtsvsrls pivo Pivo Anheuser-
2 lliif'h s vfttoznrfnie' Ksust 7(knlo rorsAlilou mputnnl
Ksvárns pro ddny nnihA s na druhé podlnze 4(t JJ
Jj t-tr {'M hoittr obslouží ochotně ehralnl snámý krajan p itmf állman £
1 1 1 1 i a 1 1 1 i 1 1 1 1 rr ta miTiiTiini
-JkMsa1ftMÍaM-
mt a - - a
VI H VYOrKS
vlutoí
Novák & Kretek
l 1413 Jižní 13 ol Omihi Htt
ZllrlUiřUjI prAl1VJl
Mramorové a žulové pomníky
náhrobky ' doNky
a hřbitovní práeq ríclio druhu
Vnikr4 nlJ1flvky ryNtuJt rrlilpf!llvl t vltiiin
Hostinec u "Modré HvSzdy" í
vliuitnl „ Z
TOSBP JPJZlZlDTTZlOZ
V budově PArolnl Min A fi14Oi J fřnl 1 fl ul Omethav
J-WD-WJEZ(S1 WJLVBT řlVO
1)7— iiAIb ii ři'pu '1'epl lunt ntfile pflprivnn
Nezapomeňte znsuvlt u JOM l'K7A)ill'i'Z
Něco co povzbudí vali energii a
dodá vám nového života za parného
dnejeit sklenka čistého a lahodného
Metzova" piva
Jett uznáváno v Juru i milovníky
dobrého piva za nejleplí v trhu
I'ijte METZOVO'' k vůli tvému
zdriví
rV Uútn HO
METZ BROS BREVING CO
vvlf boll tnl& ? a ab 8 minulilrh
Llvrdt f iibr ebrinl le ttimá dilM etka-
sou obyAcJat se bolest vlce avrltl
BallArk a Bávedeai swtWa 40e
F Kabelka
Mpráriď oblík pro mnUe a kordy
Vycházkové obleky % xf (r
pro mužp po Uz!
Nově dotlé nyní na nalich stolech nevy
rovnitelné hodnoty obleky pokud ae týče
kabátů a kalhot z nejlepllch Ikotských
twredů Donegal homespunů módních lálek
a barev Lepií nad každou jinou hodnotu
kdykoliv vyloženou i námi
Mužské výpravní zboží
za zvláštní ceny
NOČNÍ ROUCHA-z jemného mtiseliou
nízká u krku dobrá pro velká C
tlli zvlálmí hodnoty po O WC
KOSlLE-vlech velkostí modul pruhovaoé
tečkované a vzorkované ceny A C-
75C a ft po 4Ul
SPODNÍ PKÁDLO-z jemoé lisle příze
balbriggaou a hedvábí oevy OECf-t
rovoatelnl nabídka po joc a iUL
00
r
i
i
r
v
I
v
f
r
a-
r
í
i '
I
ř
f i
i