Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 18, 1904, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i OMAHA
NA THOPliJi
UnJovs 0 plti svltnicUh
10 t IUpcidíi ul ptodl se k
ÍIOO Must vlak t fll ! staveni
lil odstěhována Iltatle to
eejdhvt li Chtisl enatn t 41 4
sev 14 ul Uiribl Itt A aotS
nt
— KftlJME ST svobodný Iři
Hk kteiý se vysni dokonal v
trtiaí bt4 muW aRiirkjr
btilé mlst dobrý plit IIIat
t u Jo (toulky 1613 Shrrmaa
Ave Omaha Ntb 40 —
— PftlJMK Sti ítskf prodá
vsí který 1 vysná dokonale
v oděvním odtoru Mml býti pří
jemného sevnějlku musl mluvili
Wi anglicky Dobrý plat a tiálé
místo pro schopného prodavače
zaručen Hlaste se u Uerg-Swso-oa
15 1 Douglat ul 40 —
— PftlJMlí SE slulks jel
vyzná ve vlí práci domácí zvláitě
ale muil být i výbornou kuchařkou
Malá rodina— ládné dítky Do
mácl úklid jíl vykoalo Mzda Í6
týdně Hlute ve v č 1970 Paci
fic ul 40 —
— Krajsné jii potřebuji dobrou
práci zubařskou nechť se obrátí s
důvěrou oa osvědčeného zubolho
lékaře dra Baileyho jehož úřa
dovna nalézá ae v 3 poschodí
Paxton Bločku Omaha 8—
PŘIJME SE achopný dělník
kterýt ae vyzni dobfe v odboru
uzenářském Stálé mláto dobrý
plat Hlaste te a Jo Vspálky
řezníka na 5 a William ul
Omaha Neb 43 —
— Do úfadovny okresního
soudce přilel minulý týden Rui
Elíai Most kterýž nedávno přibyl
do Omany c Chicaga a požádal
klerka o povoleni k tSatku s
vlastní ivou manželkou níž
oddán byl před osmi roky v
Rusku Žádost svou odúvoďfio
val tím že manželka jeho právě
za nim přijela a na oslavu tobo že
ti pleje nové povolení Klerk po
vysvětlení lom vyhotovil Mostoví
žádané povoleni k sRatku ale tu
teprve zvěděl že Most nechce se
dát se svou manželkou znova od
dali nýbrž že povolení to má býti
pouze dúkaiem dřívějšího jich
sřlatku v Rusku Tomu ale klerk
nechtěl rozuměli zavolal soudce
Vinsonhalera kterýž manžele po
druhé oddal načež tito se dvěma
dítkamí nastoupili vesele dalií
cestu do Sao Franciska
— UpozorDujeme že diítberi
cký antitoxia vždy čerstvý očko
vací lynipbu veikeré potřeby
pro nemocné naleznete ve velkém
výběru při levných cenách v mo
derně zařízeně lékárně p Emila
Čermáka 1162 So 131ti St (394
— Republikánské předvolby v
Douglas okresu odbývané minulý
pátek skončily rozhodnou poráž
kou tak z v "maliny" Fontanelle
klub kterýž jest střediskem pro
tivníka "maliny" získal si hlavní
zásluhu o páteční vítězství "Antis"
bylí tentokráte výborně sorgani
sování a mimo to přidružili se k
nim všelicí světití i duchovní
"opravci" léž i dráhy statečně
jim pomáhaly "Malina" zvítězila
pouze v prvé) drnhé a třetí wardě
v Omaze a v South Omaze a i ta
většinami nevelkými "Antis"
jednalo se hlavni o poražení Ed
Kosewatera jeož chtěl býti dele
gátem do republikánské národní
konvence a to se jim podařilo
Ovsem 2e l Roscwaterern padli í
Robert CowpII a Chas J Greene
kteříž chtěli býlí distriktními de
legáty tlu národní konvence De
legáti v pátečních předvolbách
zvolení poetem 87 hlasovali
budou ve státní konvencí pro II
C Bromea za delegáta z celého
státu a pro Hermana Aye a Gur
don W Wittlese za dístríktní
delegáty do národní konvence
Delegace ta měla by též jmenovali
E J Coroishe za íekaoce pro
úřad kongresnlka avlak lo dění
jisto Mezi delegáty jsou též dva
krajané sice Frank Honza a
Raď Svoboda íuiíikou "ma
liny" ztratil p F J Sadílek sil
833 podpořit ve státní konvenci
neboť delegace "maliny ' byla by
pro něho hlasovala Než doufej
me že pan Sadílek i takto docílí
nominace v dnelní konvenci
Y přípravní Jnt jltti pttM
KASTUZEIIIIIAO
ttcumatlsmu pakoslnici tia
bVK KKHTEUA vttmnémf
"KOTVOVÝ"
PAIII EXPELLER
Uina 1 Kmffh Mtxtú laámjclt ouÁil
Fiífy Kin trae Mrvili aZmrntr V&S
flM txrtUia ikt rmri rkii jak
wntiHtohlvMteiwnis rýfCKffyf-
n-i4vdmftf olití vt4eh m iinvek
byt! k W Myr jfm i-WM( '
V íiiMfi ttirto lék fné próijiiasW
Ve te vm lHma iw pWu ttrď
f A 4 Hlrkfr (li r—rt J lt
36zuncumiiAV!Eiim
rillut-t ti 1'lllJ otdnej
It i n tt ké firmy
isriisii uot
iriil ňla lon nalná t na 14 a
iWilliam ul a iklal v Chicago
liini!f Yardu I uma tato pro
ldál ulili v Mi o druhu iaiutulc
'plni upokopnl Udá e přtaft
kiajana I KANK KASCAK
JI— řldlUl
~ J#dcoictí ltl a sivody So-
kolitt auta Nlliky l poli
dáoy budou J 4 S cvtvsa v
micovlm parku na jilnl 1 j 1 Via
Ion ul v Ornáte alibuil skvěly
oopěrh Čilý uch zavládl lilo
cvitoách a bujaří Sokollcl pilně
tulí svaly své k uliechlilému tur
nii A nejen Sokollci i Ivaroé
Sokolky leniokrlte ponejprv vy
stoupl před vtřrjuosl provedou
ladná cvičeni proatol Uorca při
b áiilo st jii přes 30 jest naděje
I se jich přihlásí jrlll více Ve
řejoého cviient súcaitnl se mimo
Sokoly Sokolky a Plaltimoulh
South Omahy 1 Omahy a Žici a
a žákyni Pořádající výbor v oče
kávání že slet sokolský bude
zároveň sletem vlech přátel a pří
znivců myllénky aokolské učinil
roztáhli přípravy k uvítaní milých
hostí a lét e pamaral o jich zá
bavu Dac nadrinume jen siruí
ně celkový prugram a oznámíme
podrobněji 5'"us pregram cedil
ní V pálek 3 června: Uvítání
Sokolů bokolek a soudců a v 7:30
hod schůze závodících a aoudců
v Sokolovně V sobotu 4 června:
Celý den závody v míčovém parku
a večer taneční věneček v Soko
lovně — V neděli 5 června: V
1:30 hod odpoledne průvod So
kolů Sokolek Žáků a Žákyfi již
podíleli se budou oa veřejném cvi
čení do míčového parku Průvod
se bude ubírali středem české
čtvrti a nejmerlí žáci a žákyně
vézli se budou ve vkusně uprave
ném voze Bylo by si přáli aby
Sokolové Z venkova kteříž přije
dou do Omahy podívat se na zá
vody a mají stejnokroj dostavili
se též do průvodu Po příchodu
do parku přikročeno bude ihned k
piovedcoí tohoto programu: 1
Hudba kapela Kořískova — 3
Prostná cvičení Sokolové — 3
Prostná cvičení Sokolky z Platts
moutb— 4 Frobtoá cvičení So
kolky ze So Omahy — 5 Prosioá
cvičení Sokolky z Omshy — 6
Prostná cvičení žáků a iákyři
praporečky a činkami— 7 Prost
ná cvičení sdružených sborů Soko
lek— 8 Cvičení Sokolů na nářadí
a ve skocích — Pěkoý to a zábav
ný program kterýž by si ne níl
nechat nikdo ujiti Večer uspo
řádána bude v Sokolovně akade
mie s pěkným programem S po
těleoím sdělujeme s naSimi čtená
ři že se pořádajícímu výboru po
dařilo získali za slavnostního řeč
níka věhlasného krajana našeho
prof Boh Šimka Dalií čísla
programu přineseme přífitě Při
akademii prohlálen bude výsledek
závodů a rozdány ceny a diplomy
vítězům Ceny jichž s dostane
vítězům jiou vkusné a opravdu
cenné — Jelikož bi dou cedy oa
drahách značně mlženy— na jedno
jízdné a jednu třetinu— lze a jisto
tou očekávati že se k závodům
sokolským sjede bojně krajanů
oalicb ze vlech končin žírného
státu Nebrasky
— Krajané již jsou milovníci
výtečného moku Schlitzova a kte
říž se chtějí výborně pobavit! mě
li by navštívili moderně zařízený
hostinec 'u Habru' s z roh 15 a
William ul v němž vévodí zná
mý oblíbený hostinský Karel
Chleborád Kromě toho poslou
ží vám laramantní čárli nejleplí
S3Í doutníky likéry jakož i chut
ným zákuskem 30 — tf
— PRODÁ SE levně 19 úplně
aovýcli jehel (piies) Krajané již
budou ítavčti a budou jehel potře
bovali učiní dobře když se poze
ptají na cenu jich n Ant Křečka
oa IJ a William ul 41 —
— Českým odkupníkům aneb
odkopoicím nat ízí chvatné známá
česká obchodnice pí Aloisie Ze
lená 1312 William ul pro pří
ítích několik dní cvláirní výhodu
Kdo v její hojně zásobeném ob
chodí Vuupí za jeden dollar zbo
ží obdrží úplně zdarma Pečírkův
aneb Slovanský kalendář český
kteréž se prodávají po 50c Po
spělte si neboť zásoba kalendářů
bude brzy vyčerpána Zboží u
pí Zelené dostanete lepší a lev
něji než kdekoliv v městě 39m
— V nejkratlí dubě hodlá ikol
dozorce Davidson předložit ikolnf
radě k odblasoviof předlohu jíž
zavádělo by se příltfm rokem prů
myslové odvětví i do obecných
ikol Zkuiebný pokus bude pro
zatímně zaveden pouze ve ikole
Komenský
— Nám tylo pořád divno kam
se oát čilý Sokol Bohumil Bartoi
tak najednou poděl tu k potěie
ní tvému tvídáme že si zaletěl do
Wilber ku své vyvolené Dnes
slaví tam veselku tvou se slečnou
ar
Annou Smahelovou kterouž ti
přiveze do Omahy Nechť přijmou
novomanželé srdečné nale blaho
přáni
35c soodQl prádlo 15c !
tinvi dáváme de (prodr v
niM ttltttki liti v dtuMm po !
11 ho II multki modli jjc spodní!
pilJid 14 I $C ku Takt! kolila
lliul ihoiovrnl M I" bmith A
Ca v Omaie ta l J jedna Mámt
14 tl ve )'prodri mulski obleky
pskni hnědi baivy ta 1} 91 lu
Mávám katdý dun něco nového
pto nati svfímci lácl a proto ne
opomiAie nás navliiviti chci t li
ohdtieti dobil rboli lacino
mítm analM (Mnrtiedl
uáis u piudej od firmy Kmg X
SmeaJ ktrřfl hotovi kutile na 1 1
ulici bifla viaduktu Jooo jejich
dobrých dolarových kolil jel msjl
plnou míru a jsou lny dvojitým
tichem kttrél prodáváme veměs
sa v)' prodejnou cenu 48c Muž
ski celovlněnl obleky a cheviolil
vkusně vzorkovaoého rholoveoé
lak jak je zhotovili může nejlrpll
kr-jčí ta výprodejnl cenu I750
jsou 10 elegantní letní obleky za
kteréž krejčí jen! by vám je zho
tovil dle míry požádal by při oej
mcoiím f 25 00 My vám je při-
působíme lak jako nejleplí krejčí
THE (ťilumE (I 0TUIX1 co
1519-1521 Douglaa ul
— Sněhové vánice plískanice
a deltě již přestaly a v kratičké
době iiikvíje t vrlkeri příroda
v novém roule jarním Nedejte
se zahanbit mátí přírodou Zahoď
te vlechny kulichy opelichané
Čepice neforemné a klobouky
zchátralé a nahraďte je novými
módními levnými jichž má na
skladě hojný výběr slarý vál
známý Frank Svoboda č 1234
jižoí 13tá ul 39m
— Český lékoř Dr F J Káll
zahájil opět již lékařskou praksi
v Omaze Před krátkým časem
vrátil se z Čech kdež skoro po
sedm měsíců za vedení nejlepllch
českých proíeisorů universitních
doplfioval lékahké vzdělání své
tbeoreticky 1 prakticky Dr Kálal
vyslovuje se velice pochvalně o
vědeckém vzdělání lékařů Českých
a jest přesvědčen ti pobyt jeho
v Praze velice mu prospěje v bu
doučí jeho prakci Jak s námi
sdělil líbilo se mu v Praze velice
a na krásné Čechy vždy bude
vzpomínali Dr Kálal provozuje
nyní prak:i samostatně a krajané
kteříž by pomoci jeho potřebovali
naleznou jj buď v úřadovně Dra
Allisona aneb v Hotelu Praha
— Výborná pověsť České ho
spody "u S8 upce" pronikla i do
vzdálené vlasti stsré žoviálnf
hostinltí Franci a Vávřá mají z
tobo velikou radost V Omaze ví
jíž každý že v hospodě 'u ŠAup
ce" možno se posilnili nejen vý
borným ležákem z proslulého pi
vovaru Schlitzova barvy červené
i černé ale i jinými nápoji říznéj
iími sorty té nejleplí Vedle toho
po celý den chutný zákusek a
notná porce humoru také za něco
stojí Krajaoé z venkova učiní
dobře když za pobytu svého v
Omaze oavitíví hojpodu "u Sfi up
ce'' roh 13 a William ul 17a
- Sběratelé Ikoloíbo censu bylí
již ikolol rsdou ustanoveni Zá
sluhou ikolního rady p Em Čer
máka naíeho váženého lékárníka
z jižoí 13 ul kterýž jest přede
dou výboru na hranice nalézají se
mezi ustanovenými sbérarely kra
jané: Pp Rud Fibinger v prvé
wardě Jan Svoboda v druhé wardě
a R V Milkovský v sedmé war
dě Sčítání censu počne 1 červ
nem a kolem 26 června má býti
ukončeno
— Sebevraždu zastřelením spá
chal krajan J Buchta bydlící v
č 131% v? ta ul Buchta byl
nápadně trudnomyslným od amrli
své manželky jež zemřela před
14 dny a ježto v poslední době ta
ké byl v peněžních nesnázích má
se též za to že tato okolnost do
hnala Jej k zoufalému kroku Po
sledně vidčn byl v úurý k večeru
na tratích v okolí tft a William a
za nijakou hodinu později naleze
na mrtvola jeho a prostřelenou
lebkou Vyjma dospělého syna
nezanechal Buchta Žádnou rodi
— Jak nebezpečnou hračkou
jest nabitý revolver okázalo se
opětně minulý pátek v noci v
Beoson Dvacltiletý Coorad Swan
son hrál sí se i61etým bratrem
svým Viktorem a v žertu namířil
na něj revolver v domnění že
zbraň není nabila Usmívaje ae
spustil apoutť zahřměla ráoa a
milovaný bratr jeho klesl pro
střeleným srdcem k zemi Ne
šťastného střelce oeočekávaoý vý
střel shromil a teprve když kouř
se rozptýlil shledal ku svému
zděiení že bratr jeho leží na
podlaze a že krev z rány říne ae
na koberec Pospíšil íhnel k
sousedovi a sdělil mu 0 neitěstf
avlak když sousedé přispěchali
byi chlapec již mrlev Nelze sloty
vypsati hroznou bolest' matčinu
když navrátila se z návštěvy v So
Omaze nalezla miláčka svého
mrtvého Též oa nešťastného
Conrada působila tragická smrť
tak mocně že byi nucen ulehnou
ti Pohřeb zastřeleného mladíka
odbýván byl v neděli odpoledne
na hřbitov v Moot Hope
1 — ""11 I
] Jéiiiídý slet SokolÉn j j
[j SlátiLBNcliraslíy I]
M
rOlUDAK liliDli
ve dnech 3 4 a 5 Června 1904
v miíovím Mrku (Bise-Bitt Pirk)
ni 13 Vlntoti ollcich v Omne
Sletu tohoto srtfamnl se činně Sokolky i Omahy South
Omshy a Plstlsmouth
Jízdné na dnUnlch lnulo niiOuo
O pohoštění a dobrou zábavu návltěvniků bude po
staráno VÝUQR
Si 1 1
avksUl
čistě a tím nejleplím masem vleho druhu hojně zásobený
ŘEZNICKÝ OBCHOD Mi KAREL PÍCHÁ
v čísle 1903 jižní 13 ulice Omaha
ZrMStní pnfornrtat vPnovítia Jen! výrolií 'zbuM urenAMího lest lo p'vil
[neboulili Vždyť připravuje Je p Anton MílPký riifvDo JII ovř'l"iiy mistr v
tomto ohnrii Ijim tlioM iníi livnřjl nekoupíte nikde 41x4
Za vzornou obsluhu ručí KAREL PVCI1A
r f
Velký vyWrpíknýeh z Čech I Ně
mecka ImportoTanyi:b
oiinl u
Tolm Iluliřl'elf
MIH Ho Illlb HlOm! b
Minjlné li iiiltlml niíilroje ind n
tklaile lké liuliny !inily České
nenei kě nubo nxll í knírky k u'
nf n liHrinonlku Veikeré spMvky
a Isilínl liKrrnonik sviícb budelmfrli
nlulrojft vykonAvit vzorná levní
1'řinesle nl polle n silresui
OH M 1'IXIIÍČKIf
41 it li 16 Ho Míli Ht„ Oinabs Neb
- Tábor Nebraska číslo 4771
Moderních Dřevařo oslaví sedmi
leté trvání soukromou zábavou v
síni pJ W Hrocha v sobotu dne
38 května O zábavě té proveden
bude též pěkný program Bude to
zábava zvaná a sousedé kteříž
chtějí přátele své a příznivce po
zvati mohou si vyzvednout! vstu
penky u sousedu Fr Pěchoty č
1414 jižní 13 ul a Jana Chlebo
rada groceriny na jižní 13 ul
— Včera rozloučil se 1 námi
milý přítel nál p Václav Raba
kterýž po mnohá léta vedl s úspě
chem řeznický obchod na již 13
a Center til Odjíždí do Chicaga
kdež se hodlá několik dní zdrželi
u své sestry odtud pojede do
New Yorku a asi po jdenní-n po
bytu ve velemětté tom nastoupl
cestu do stsré vlasti kdel očeká
ván jest toužebně stařičkými ro
diči Rodiče Václavovi jsou zá
možní Václav sám zahospodaříl
si několik tisíc washingtonA a lak
mu ve staré vlastí zle nebude
Přlllí domov jeho bude v Katovi
cích u Strakonic odkud ž nám
slíbil časem dopsali Ameriky se
vlak neodřfká a možná že se sem
opěl po čase vrátí Přejeme při
telí Rabovi iťaitsou cestut
— Nejoblíbeněji! llscí žízni
vých krajan) kteří mají cestu do
města stal se "Tlie Lloys' Home
Saloon" na rohu 13 a Howsrd
ul jehož majitelem jest sisrý ko
zák p Ant Křeček U něho
dostanete v kíď?l dobu čerstvý
a řízný Siorzav ležák jakož i la
nejleplí piva lahvová Než nejen
o žízoivé ala i o hladové stará
aái Toník Výborný "lunch"
teplý í studený k dostání jet po
celý den Pro ey jíř jou milov
niky doulkij říznějšího opatřil
Anton výborný lloí "lientoo" a
leplích doutníku nenajdete v žád
ném hostinci v městě Krajanorr z
venkova doporučujeme vřele "The
Hoys' Home Saloon1' a podotýká
me že pan Anton Japnr v ho
stinci svém netrpí Telefon: A
2S1Ú — t
— Elegantní zařízený a bohatí
zásobený obchod doutníkářský
vlastní pan Václav Dulátko v č
1360 jižní 13 ul Na skladě má
velký výběr pěkných dýmek Ipi
ček importovaných tabalěrek
jakož i velké zásoby tabásu kuřla
vého Iřlupavého a žvýkavého
Doutníky jeho jsou k dostání v
každé solidní místnosti li
fclMANOVSKÉHO
jjtooiioitsKí tiií
vléií Hpokliiivé Moncho
II ny ziíduchn kaftel na
Ktuzeninj katarhy a ve
Akeré prsní plícní a krční
choroby I'řckvai)aící tj
Medky 1 tam kde Jiné pro
středky nepomohly Halí
řek $1 poštou $120 Na
prodej t lékárnách Přímo
zasílá: li F Símanonký
(í Hcott KU HUnaokce
WIS tf
— V neděli krátce po polnoci
vznikl z příčin dosud neznámých
požár v novém pavilonu v Krugo
vě pavilonu Opatrovník parku
George Lott probuzen byl věrným
novoíundland-kým psem kterýž
nejprve ikrábánfm na dvéře a ko
neČně hlasitým Itěkotem snažil se
svého pána upozornili oa hrozící
oebezpečí Lott spozorovav že
pavilon boří dal ihned poplatné
znamení a brzy na to dostavily se
k požáru hasičský sbor t Bcnson
a omažský sbor č 8 t Walnut
Hílll Než tlak vody byl tak malý
a požár rozlířil se jii tak velice že
hasíčom nezbylo než obmezítí po
žár na budovy zkáze propadlé
Lolt při vynáiení věcí uložených
v pavilonu popálen byl lebce na
rukou a krku Krmi pavilonu
zničeny byly požárem k6želny
domek hudební altán jakož i
mnoho křovín květin 1 parkových
iavic Celková Ikoda požárem
působená odhaduje se oa J35
000 Pavilon byl právě dostavěn
nákladem 115000 Velmi citelnou
Ikodu utrpěl léž kapelník Albín
Husltr jemuž shořely vlechny
hudebniny a věliína hudebních
nástrojo Páčí si Ikodu asi os
llSOO
— Máte li zapotřebí služeb spo
lehlivého expressáks obraťte se a
plnou důvěrou na svého krajana
Franka liřena jenž vám rychle a
zároveřl levně poslouží Zejména
li kteříž se hodlají stěhovat milí
by se na pana liřena obrátili an
se reiuuí obávali ze nábytek jích
bude potkozen Pan Jiřen za
správné a uspokojivé vykonání
svěřené mu oráe ručí Ptejte s
po něm buď v č 13G1 jíž 14 ul
aneb v hostinci pp Francia a
Vávry 41x1111
— Minulou středu poctil nás
návltévou svou proslulý krajan
nál p Ani L Msrei z Clevelan
du kterýž ve světě hudebním zí
skal si značné jméno jsko výborný
pianista í jako hudební skladatel
Pan Mareš nastoupil uměleckou
cesiu po Spojených Státech a po
řádá koncerty ve víecb větlích
městech Pří koncertech svých
seznamuje veřejnost vlastními
skladbami svými a jak s námi sdě
lil poptávka po dílech jeho den
ode dne se větlí V Omaze pořá
dal koncert ve velkoobchodě Hay
den Bros a znamenitou hrou svou
unesl obecenstvo Z Omshy odjel
do Ksosas pořádal koncerty v
Topeks Alchison a Msrysville V
Msrysvílie má p Marel strýce p
Josefa Kyselu 1 kterýmž minulý
čtvrtek selel se pooeiprv ve 34
letech V Msrysville zdržel se u
milých přátel svých až do pondělí
načež vydal se oa datlí avou umě
leckou pouť Bylo nám potěše
ním seznámili se proslulým os
lím krajanem
"Severovy Fráiky proti bole
siern hlavy a neurulgii se zname
nitě osvědčily V krátké chvíli
jest po bolestí Ty by neměly
scházeli v žádné domácností V
úctě Terezie Hurt Alpha Wssh"
Cena 35c poitou 37c W F
Severa Co Cedar Rapids lowa
iShsMsvRasfalet 4 -a% VsV ftsW í0t 4 sft A
tl4 ' ! ť 14
Chlapecká obloky cony do $450
prodávají co tento týdon po $245
Kulim jim fr w rVVi kUipkil nMek ( u iu!' u'
ai - triMleJI lenln liilH pnlilim pi fMI Jsmi lo lti
tntt jMIit liliivkr k fi lltlldT hMiplii ) ' liliti'lli Jlř
liipirti fstl Mfiíi ni tiim ilnM nllikr Vím k ♦lkll S rftnVi h bh mul
Mhlili Jhiii Vilfilk ssllul plVUiUi lim nlilrkr u W kil'i li
Vzorkový vyber klobouku vo Vjf
prodeji tento týden
Mulské měkké klo
bouky ceny do fa 30
vál výběr oeobniei
ný bude po
wl vlltii k Vrh Jitrnlrli klnliiiiikA vU b
Vflkiwll liiullflill — II kiilnu hlavu
Wi rfun(li iiiimI vtrli lift naleanf
v Imlii vmirkvi'ir liírii
Žádoý a těchto klobouka nemá
méně ceny než fl50 sž Ai nn
ti 50 výběr po ípiUU
2Wi
'síi" 1
-v 1
mam
Velký květnový výprodej
nyní v proudu Sta velkých zvláltních lácl nabídnulo každý
den Velká příležitost v iiejvětllm obchodu na západě Iice
jaké žádný jiný obchodník nemůže nabídnouti Tento výpro
dej poskytuje vám řadu jarních a letních potřeb asi za polovici
ceny jiných obchodů
J L BRANDEIS & SONS Bankéři
platí 4 procenta úroku
Jedna z největllch nejrychleji vzrůstajících bank v Americe
Čeky na vlechny banky vymění ae za hotové Můžete t! vy
zvednout! své peníze bez výpovědi
Riley Brothers Co
VELKOOBCHODNÍCI
Likéry a doutníky
ONI Mllltary Kye — Diamond U K
X B Archer Iiourlxm
Farimm Wt OMAIIA
M Wollstein & Oo
prodá vám gallon
dobrého claretu mn za 65c
Přineste vlastní svůj plucar bude vál slátf pouze 6oc
WOLLSTEIN & CO INK
622-624 jižní 13 ul Omaha Neb
KejoMíbenejftí sireflUk (Vho S (hekjr I fenkvrs Jent
ElegantnS zařízený HOSTINEC +
iia avf jv v awv'iri i tniť i
Joc 3:TO"V"álr tH Iž 15 u líowiird ul f
vá Na ikMÍ! ui fHMiwi ejl(iM fina Jiifiiftiš líkuy timtni rtmilnl' T
v iHiiwy thiiii vfiy pii n!B a
wi- u hojnou prinoB rinn 7'is jun nVAK
Dobrou trvanlivou u Inci
nou obuv kMjíieH
Ant Bílka
v řís íi}f jižní 13 ul
kile m hojní thvAnrnf tintn „litvf
jak jim dínif luk I no pányaď-ll I'ř4
nim jeho Je ady kM# kl u n m olmv
kimpl ti1 DpIiiA inkiien a roli pro
')íé jeři tu nejlepM ilu t% řenv l#í
NMlM hol 't-
Velkiu rinliu kritfíýi h lpřkBvslio
ilru lni tlifin nili WIUiam kďlluek a
biťielnil třeliy ml na 'ílsilA
Bratří Frletové
hodináři
v eísic
jiíní f j ulice
OMAHA NEB
1'tiia' al e inj bo-Ilm-k 7 18 a SI
krvieny llriiílr' iny a J-lillf nu
knill elkil ltrn)l Vekiré apráTky
tprkO t liixilnrk vykonivajl vkunoá
lerué 2a ptáci avou ruíl U~
i ď - -
— fraolilek Janda feský po
hrobník a bslsamovaě mi závod
svůj v řís líjjjii I] ul Závod
jeho zásobený hojným výkérem
rakví a obleko jest otevřen ve
dne i v nocí číslo teleíonu 49S4
3J—
Cackloyltťos
výhradní inajilelé
Jiwkdaw a Ptirc VHer
Hiiiriožltriýctikoríilek
Západní dodavatelé
PoJcrlck Dki ikotské kořalky
IscsptraoBf a Vlrf lala Dan vít
HepsolJovýcfe Kallforaskýcl vísj
a páítntk
3Iiilt JInvrv
Kxcelsíor SpríoKS Mo
En Wallne a Bopt minerálních ni
jřLToiloxia"
Jediné americké přírodní katarí
cké vody
CACKLEY BROS
fmrrtřl relko
iiln binliiW llbiiTlosml
OMAHA NKURASKA
11
ABSTItAKTY
— VVMOTOVtHI
S JSA Sadlor
17tk aal raraaas rattersea Blk
Zeptejte se asie tohoto Hala TslMzs)