Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 18, 1904, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
t mu hm m -ri iti
Vytkátl lilloi atrtle
Itet Mil teert ) - teiefea ti$
ití ! II1
ra pvna euif kaaeati ti
iVe H
Mhilaj
? a i-Miikr MrtiW(n porn
I ibtfc l--ltÉ trlfciMlI nH
n
a urin" a int-itr tMef i
fmihV a VftiU lilitofi lhtíiř- III
wnřL la ! táUAka mlll al iVtp IVhí
a u it 4Mty immímI if kolu ni
aailta!
ZaellaV
pnu VJhMiwf nK kily m kOtipl a
éh ! iirwu "Mu-rr íiMr" a 141 iim ap
aíl TS v remirivau#m flotil atiatt
lliuu liantu-tiií tJMdtm Jia Kilo
Kw- Biatlll tiwlii " hana Ri-hr mIi-
raie vtr pf-ao tulia Minmtaf platit
kanku aa kolAel em-b it a tipl m-nWu
(draft) na Omanu ("hl o n-b fcai Vork Na
KiUta rtriKrfrk wní plljmeme ! t I- t
rntnva kolky Vin-hnr ra-ily nm-hf Jiu
ouiaujp pwi Jotinoaaťtiou eureeuu uue laa
to i I
Pokrok Z padu
Omaha Ptcb
Omaha Neb 18 kvétna 1904
Rázný a mužný
ootevelt
epublikánů vůdce
Porazí letos
ralehce
olitické tvůdce
PODAÍIÍ S NaM USADIT SauIlKA
do křesla ttátního sekretáře?
PftÁTaLI A DOUTNÍKY DOVEDZMZ
teprve oceaiii když je zkusíme
Ta zpropadína zima se nAs drží
jako jistý nepříjemný příživník
kožicha
Ti St V OČÍCH LIDU MNOHO NEPO-
vznesou kdo staví se na podstav
ce pýchy
Tas jako štěstí mA sví stíny
tak americké jsro mi své mrazíky
a své sněhové vinice
Rusko rv patrn! t6 v Mnd-
Zurtku potřebovalo ty vojáky
které mu tam -noviny poslaly
Kéž by St Louis mohl byt tak
pylným na výstavní příjmy jako
může být pyíen na svou výstavul
1 LEHCE BfT KAMTANEM PRCMY
slu když mu tisíce pracovitých
rukou vede jeho loď k úspěchu
Na velkolepou krasu světoví
výstavy v St Louisů jii nyoí
mrak deficitu vrhá ieredoé své
stíoy
Amerika pomalu přestaví byt
zaslíbenou zemi svobody ale za
slíbenou zemí svobodného "lunře"
bude snad neustále
Ten člověk kteří mA bystří
rozum a jest dobře opatřen dolla
rovou municí ten obyčejně v ži
votníbitvS vyhraje
GenkrAl Kuropatkim stAle jkste
ustupuje Patrni si mysli říro delSÍ
komunikační cáru budou muset
Žaponcí hájit tím hoře pro ni
V ÍOWE BUDE RE PRY ODBÍVAT
státní sjezd populisto Hra co
pak se jettě hlásí nějací pozůstalí
k dědictví této politické mrtvoly?
NĚJAKÁ ŠIKOVNÁ PLaTFORMAj kterA
bv obsahovala nějaké nové a
rozumné zásadv se hledá Na
bídky přijímá Národní demokrati
cký výbor
Srbsky krAl Petr byl uznAn
strýcem Samem a možná že oyní
i korunované hlavy evropské bu
dou následovat přlkUdn moudré
ho strýce
TURECKÍ SULTÁN ŇA NESMÍRNOU
radost z toho že žaponský Miká
do až dosud baťuBku hladí proti
srsti Inu vrána k vráně sedá
rovný rovného si hledá
Zvědavci kteří by se rAui pokI
vaií iiá j-uí-Iilný "fajt"a mohou si
udělat výlet do Asie měli by se
podívat aspoO na demokratickou
národní konvenci v St Louisu
V Evropí platí mezi stAtníky
pravidlo: chcel lí miti mír při
pravuj se na válku V Rusku by
lomu niéii připojit dodatek:
musil na ni připraven být
Onehdy staří Rockeeller vy
pravoval v nedělní škole svého
syna le kdyi mu bylo sedm roko
že se musel ucit dojit krávu
Aha teď to víme proč umí tak
znamenitě teď dojit obecnost
KandidAt clevelandske demo
kracie a newyorské Wall ulice
Parker má jednu dobrou vlast
nost která u politikářů t těžká se
najde Dovede rolíet Snad si
myslí že za něj budou mluvit pe
níze bursiano
□ P Z mA to veliké štěstí Že si
I I ' I c
snnone cesno-americae časopisy
vypůjčují jeho Články anii by si
vlak vzpomenuly že toho vyža
duje noviná?ská sluínost aby
P Z daly náležitý za to kredit
Tak nedávno vypůjčila si ctihodná
"Slavie" nái Článek o zaprodaj
ném nyní již zemřelém delegátu
newyorské nnie montérů Sam
Parksovi a v posledním čísle svém
zaie "Kewaunské Listy" nalezly
isIINrI v Wm řlinka gre
UU U-l-iataMWM ié t
Jattt f tr ínílí lilivif k Mílii k
oiitkls nil b tmlnils o tftm
eJkitJ i ho írňlřl Mr pioti
Ifmio V)ůíaám ntnaiitltl-tif ni
frdo n liJánt sty ta ni tl
Un Sft lt IV Z
Cii ii "Mř! niifr1 umí
lM lnaiťoiuo v)hlKlkÉih s
pontka na tltrinl ukoořenl války
to -t nlfpt vidH a vrltct oj
ifle tt lůiaklch poilmtnrk ts
likých prltohtiJiiaá a tukioiká
vliJa tiskaly til UUÍuá Ajkky
Kůtko opdrtilo v Pařlřl pftřku
ioooooooo os 5 procent úroků
se ttálkou jednoho al dvoj
dollarů na iti kJelto Žaponako
mul platit t vypflfních 1 50 -000000
anRlickým a americkým
bankéřům 6 procent a muselo se
spokojili se trllkou tj na kaž
dém stu Tento ohromný totdíl
jest nlepllm důkttcm)ak malou
váhu kladou tioiodnlci na počá
teční Aspěchy Zapooska ve válce
s Ruskem
Tento tídín stihly Ri sko zase
dvě strašlivé rány Generál Za
zulič byl u VVei Hai čengu na
ústupu svém žapooským generá
lem Kurokira dostižen a v straili
vé bitvě se rozvinuvSÍ ani jedna
ruská noha neušla 1 chudák
generál Zazulič byl zamordován
bez milosrdenství a celý Petro
hrad a a ním celá Rus prý vzly
kala nad jeho hrdinskou smrtí
V sobotu padla druhá rána jeStě
strašlivější první Port Arthur
byl dobiti Stalo se to po hrozném
krveprolití v němž padlo deset
tisíc vojáků Nu konečně vezme
li se to kolem a kolem tak ten
ruský Gibraltar dobili angličtí
lháři a poměrně dosti malými
ztrátami Pokusí-li se o to gene
rál Oku ve skutečnosti obrana a
dobyti tvrze bude vyžadovati více
nežli toooo lidských Životů
Kdyby ílo podle přání anglických
vojenských "odborníků" a novi
nářských lhářů byla by již ruská
armáda rozprášena do všech uhlů
světa všichni generálové její po
mordováni a loďstvo ruské rozbito
na cimpr campr Toto "zbožoé
přání" šlechetných djší se vlak
nesplfiuje dosti rychle a proto
ony skoro denně poráží ruská
vojska a mordují ruské generály—
na papíře
— j ~~i
K otevření Rosetu! reservace
V pátek podepsal president
Roosevelt prohlášení týkající se
osazeni Rosebud rerervace v Gre
gory okresu v Jižol Daitotě Po
odraženi pozemků připadnuvších
státu ke školním účelům zbude k
osszení asi 385000 skrů půdy
Dle podmínek prohlášeni a re
gistraci se započne dne 5 čer
vence o 9 hodině ráoo a sice v
úřadovnách v Cbamberlain Yank
too Boneateel a Fairfax a bude v
ní pokračováno až do 6 hodiny
večerni v sobotu dne aj července
Jak jii jsme v předešlém našem
článku uvedli domoviny budou
rozděleny loterii a tah započne v
Chamberlain v pozemkové vládní
úřadovně ve čtvrtek dne 38 Čer
vence o 9 hodině ráno a bude v
něm pokračováno tak dlouho
pokud nebudou z bubnu vytažena
všechna jména šťastných přihlá
lečů Tři osoby jichž poctivost
a pověst zaručí při tahu správ
nost budou zvoleny komisařem
generální pozemkové úřadovny
aby osobně vedly dohled na
loterii
Přihlášky na zabrání domovin
započnou se přijímat! v Bonesteel
doe 8 srpna a bude v nich pokra
čováno až do 19 září Pozemko-
vá úřadovna k vůli pohodli přihlá
šce Ů bude dočasně přenefiena t
Chamberlain do Bonnestel aby
tam snadnlji mohlo být vyhověno
návalu příhlášečů Po 10 září
vcchuy následující přihliSky bu
dou zanášeny jako obyčejně opět
v Cbamberlain
Ti kdož hodlají registrovali
svá jména k tahu na domoviny
musí učiniti tak osobně v některé
ze čtyř jmenovaných úřadoven
POUZe VOUCI aneh namnfnlrj rvi a-
hsi dít Z3s£:ti svá jrróúi pomocí
ustanoveného jim prostředníka
Každá osoba může učiniti zápis
pouze na 160 akrů Otevření re-
servsce jest ustanoveno na 8
srpna ráno
Cenu na zabrané pozemky usta
novuje zákon takto:
Pozemky zabrané v prvních
třech měsících budou počítáoy I4
akr v lešti měsících ty po ěsti
měsících a o akr Všechny
pozemky jež zůstanou nezabrány
po čtyřech letech bude nimi
naložeoo dle pravidel ustanove
ných sekretářem vnitra
Dle zákona přijatého kongresem
nčinil guvernér Jižní Dakoty
Herreid v sobotu výběr pozemků
pro školní účele-
V celku obnáši tento výběr
684615 akrů coZ jest o dva akry
méně nežli zákonem povoleno
avšak guvernér nemohl výběr n či
nili tak přesně protože zákon
obmezil bo na výběr dvou sekcí
v jednom townšipu a tím výběr
mosel být rozdělen po všech růz
ných částích reservace
Ttnia v)'tlr ht tsntlra v po
trmtetl tita Isvnl v Chatíťetlait
Ul 1a a ttřaj!H pntrmky t"t
(Ulrnv n dnnirmny tnitlnu tUey
fa loterie
Chirtln hlivnl orfinlsiínl a
ilsotovact tol ruské armá
dy v nyncjil vikť
PotUilnl Milani t IV
trohradii oinamujl le tt car od
hodláa vydali i na Ualrký vý
chod do Charbinu at y přítomen
byl otáhac Litav IikJiÍ která
t nyoí odehrává na pftdl Mand
lurtka Charbio jest hlavním tátobova
clm a orgaoisačnlm bodem ruské
armády a proto bude ttjisté velí
ce tajlmtvo pro nale čtenářstvo
setnali jak Cbarbio vznikl a vy
vinul se v poměrní krátké době
několika roků
V r iR9 o Charbinu v úřední
tprávě předložené caru a týkající
se taib(řtké dráhy jest učioěna
tato zmínka:
"Třicet verst nd města Kulio
čenu (obyvatelstvo 70000 duši)
linie křižuje řeku Sungan blíže
maličké osady Charbinu"
V šesti letech z maličké' této
rybářské osady vyvinulo se mě
sto které čítá nyoí 135000 duší
a pro svou strategickou důleži
tost učiněno bylo základním zá
sobovacím a orgaoisačnlm bodem
ruské armády
V Charbinu usazeno jest 75
000 Rusů nepočítaje v to vojen
skou posádku a ostatek obyvatel
stva sestává z Číňanů a malé Části
Mandžurů Každá tato race bydlí
ve své Čtvrti Maodžurové jsou
usazeni v ooé části která tvořila
rybářskou osadu před Šesti roky
Historie obrovského vývinu
Charbinu který nemá sobě rovos
ani v Americe započala a vymě
řováním mandžurské odbočky za
sibiřské dráhy Ruští inžinýři sna
žili se proniknouti k Vladivostoku
přímou čarou a tato soaha upravit
co možno nejkratŠÍ železniční
spojeni s pacifickým mořem při
vedla je k západním břt-hům hlav
ní mandžurské řeky Sungari na
jejíchž březích dvacet mil od Ku
linčenu stálo tehdy několik špi
navých z blíny zrohenýcb rybář
ských chatrčí To byla osada
Cbarbio Američtí inžinýři při
vyměřování dráhy byli by zajisté
učinili okliku ke Kulinčenu jenž
tehdy byl již velkým městem aby
dráha protínala živý obchodní
střed který jí mohl přivésti rych
lý užitek leč ruští inžinýři toho
nedbali Cbarbin nalézal se na
přímé čáře k Vladivostoku a proto
nechtěli se uchýlili ani na míli od
této přímé čáry a dráha vyměřena
aby křižovala řeku Sungari u špi
navé malé osady rybářské Tento
bod měl ale fu velikou výhodu že
řeka nad ním byla splavnou i pro
parníky velkého ponoru á této
vodní cesty mohlo být výhodou
používáno k dopravě materiálu ku
stavbě dráhy Amuř byl tehdy
již splavoým až k Chabarovce
severní to konečné stanici usurské
odbočky zaaibířské dráhy jejíž
jižní konečnou stanicí měl být
Vladivostok
Po usurské odbočce mohly ame
rické kolejnice a jiný ' ku stavbě
dráhy potřebný materiál býti do
pravovány do Chabarovky zde
mohly být naloženy na parníky a
dopraveny snadno po Amoru a
Sungari do Cbarbiou kde se mo
hlo započít! se stavbou obou ry
mereoyen nniicn soucaaoů a sice
směrem západním středem Mand
žurska k zabaikalaké linii sibiřské
dráhy a směrem východním k Vla
divostoku Tato výhoda bezpochyby vedla
ruské inžinýry k tomu rozhodnutí
aby dali přednost ryhářaké osadě
Charbinu před velikým městem
Kulinčenemčítajícím 75000 duší
Ttk se stal Charbin hlavním
ítaúeui úytfednibo ředitelství pro
stavbu čínské východní dráhy a
od tobo okamžiku nastal obdivu
hodný vzrůst jeho Říční parníky
jeden za druhým přivážely tam
stavební a mostový materiál k
jehož vykládání bylo třeba dělní
ků a ti ae ovm vatiWi 7 Cfcsr-
hisu Z Kuňka ptijeii montéři
mostaři inžioýři kováři zámeč
níci tesaři lékaři železniční ú
ředníci výplatčí a jich klerkové
atd a z malé špinavé rybářské
osady stalo se v měsíci železniční
střediště plné života a ruchu v
němž bydlelo několik tisl: lidí
Co podnikatelé energicky na
obou liniích pracovali a k veliké
mu mostu přes Sungari kladeoy
byly základy tu do Charbinu při
létla zpráva že car pronajal od
Číny poloostrov Liaotung na 35
roků a Ze f Charbinu bude vede
na odbočka do Port Arthur a také
hned vysláni odtud inžinýři aby
odbočku tuto vyměřili Ku stav
bě této nové odbočky bylo zapo
třebí více materiálu více dělnic
tva a kultové z vnitrozemí ae
hrnuli do Charbinu kde mohli
nalézti zaměstnání za dobrý plat
Město rostlo očividně
Charbin nalézá se zrovna ve
středu nejúrodnéjší části Mand
Žurska Nanejvýš plodná pláB
rozkládá se od města na jib na
mnoho a mnoho mil a ještě větší'
totloha ťítoliié pMy Mrt-vr I
hojňfmi ttayiot klá lá s# smírem
ifvrtnlm Ků!h neia lith
ia plánkh pěatit st pleníte lilo
ketna Qt iftmvn l)le lelint
a ovri v hopotii KaMoti t
llihto pláni potí k 4 splavně le
kl JilnítlM Suníri tevetnl
Not v kuti le vlitá J SmKati
u Mtuliinu padettt mil na 1 Char
tiinrm ťo těchto lekách dnpmovali
fintil larmeři do čilého vrůtl
tího měna sví tlaoby po ruakýth
uinívith a nttMO a jeho obyvatel
ttvo mělo potravin tlJy velké tá
aohy takle kdyi bylo v r 1990
obléháno po lest městců Boxery a
konečně vyavoboteno a oMtlrnl
ruským volkem tu v Charbiou
bylo jeliě dosti potravin že oby
vatelstvo mohlo jcllě vydrlrti
oblelenl dalšího půl roku aniž by
bylo muselo trpěti hladem
Kdyt Charbin byl Boxery oble
žen tu naletalo se tam pouteM5o
cizinců většinou Rusů oeboť
ostatní byli rottroušeoi podél sla
vičích se dráb Tato hrstka Udila
hájení města a podporováoa byla
vrchním velitelem čínským z To
newaogho šengem Tento na
počátku vypuknuvšího povstání
Boxerův obdržet z Pekingu roz
kaz aby zavraždil všechny cizin
ce ve svém distriktu Šeng náviděl
však Kusy a proto odvětil že ne
má ani zbraně ani vojáky aby
mohl zaslaný mu rozkaz vykonali
Na to Šeng obdržel nový rozkaz z
Pekingu aby spáchal sebevraždu
leč chytrý Číňan přestal býti již
poslušným poddaným své vlády a
proto připojil se zcela veřejně k
Rusům a jeho rada mnoho při ob
hajobě Charbiou proti přemoci
Boxerů prospěla
Lehkost s jakou útoky Boxerů
na Charbin byly odraženy upo
zornila ruské strategisty na vo
jenskou důležitost města jež o
vládá pláně i řeku na všechny
strany a Charbin již tehdy určen
za hlavni bod strategický pro
Mandžarsko To k vývoji a vzrů
stu města ještě přispělo Vysta
veny tam železniční dílny admi
nistrací budovy rozsáhlé ob
ctiodol budovy ve středu města a
kolem vyrůstala obytná staveni
všude jako z vody
Průmysl podporovaný ruským
i čínským kapitálem se zde počal
rozmáhat! a v testi letech posta
veno zde deset velikých mlýnů v
nichž se denně vyrábí 1000000
liber mouky V Charbinu zaříze
ny také ohromné jatky neboť ho
vězí dobytek a prasata se pěstují
a úspěchem všude kolem města
Budovy vesměs vystaveny z cihel
vyrobených v místních cihelnách
dříví ke stavbě připraveno na pi
lách rychle postavených na řece
V posledních Čtyřech letech ruská
vláda obětovala ru vzrůst a zve
lebeni Charbinu I16 000000 a
čínský a ruský soukromý kapitál
represeotovaný v různých podni
cích obnáši 135000000 Aoi
válkou vzrůst a vývoj Charbinu
nebyl zastaven
Cbarbin jest ideálním zásobo
vacím a organissčním bodem pro
Rusko v nynější válce a Zspon
skem I kdyby se Žaponcům po
dařilo ochromili železniční linie
tu Charbinu zůstanou jeho veliké
vodní cesty které protékají srd
cem nejúrodnějšfch pláni Mand
žurska Tyto řeky jsou prosty
ledu od dubna do října a ruská
paroplavební společnost dopravu
je po nich plodiny a dobytek vy
pěstěný íarmery a také mandžur
ské koně již nevyhlfží sice pěk
ně ale co se vytrvalosti týče ne
mají sobě rovna
Kdyby skutečně se Žaponcům
podařilo poraziti Rusy u Liao-
jangu a pak u Mukdenu tu Kuro
pstkin ustoupí k posleduí oLranné
své čáře k Charbiou leč 'válečná
štěstěna by musela být velice pří
znivá Žaponcům aby se dostali jen
k Mukdenu Možná že proud
jejich do vnitra Mandžurska za
staven bude již u Lisojaogu
!L JI
Tribut amerických iasoplsfi pa
mátce Dvořákové
Smrt nejpřHníífho českého
skladatele Antonína Dvořáka ne
vzbudila lítost jen v českých srd
cích 'ale bylo jí Zeleno i hluboce
v celém americkém veřejném mí
něni a podáváme zde některé 0
hlssy tohoto mínění jež jsou dů
kazem jak vysoké úcty požíval
zesnulý slavný krajan nái v ce
lém vzdělaném světě
Cbicagski "Evening Post' vě
novala smrti Dvořikovi úvodní
člinek v němž píše:
Všichni američtí milovníci dobré
hudby hluboce Zeli náhlé smrti
Antonína Dvořáka který zemřel
v 63 roce svého věku Dr Dvo
řák oebyl největSím hudebníkem
své doby ale díla jtho jsou lépe
zoáma Američanům nežli které
hokoliv jiného současoébo skla
datele vyjímaje Richarda Siraus
se On se nám atal drahým svou
krásnou symfonií nazvanou "Z
Nového Světa" a tato komposice
založeni na černošských melo
diích zaujímá místo mezi mi
strovskými díly hudební literatury
Díky Theodoru Thomasovi a
řelllcvi teit veliké
pcpnlatitl n-ni natimi milovníky
hudr-v
V lUrep )lwaie svou rot
nou tirni čeilir et mále mam
K l)l y b) 01 tulil americkou kun
aervatol a nevjtvchl ti emenc
kou symliiníi ta ttthom o něm
Měli ttk iviKako vhi O Sme
tanovi jeho krajan 1 a předchůd
ci Attak niy ho taime a nau
čili jsme se ho ocenili a milovali
a jeho anuti l uJe u nás teleno
jako silné tlrálv pru nejvytM tří
dil hudebního tirnční Dvořák
vzdal tvého místa v New Yotku
aby se věnoval skladatelstvl a
kdyby livot jeho býval prodlou
len tu mohl dít světu ještě ně
která dodatečná díla řídké tname
nitosti" "Hrooklyo Magie" věnoval
Dvořákovi tuto posmrtní vipo
mínku: "Dvořákův vliv v této těmi ne
spočívá jen na hudbě jako ku pl
Wagoerův On učit kompotici
mladé snaživé skladately a jeho
váinoat a opravjovost v tomto
směru učioila na ně dojem My
nemáme ještě Žen symíonil zalo
žených na černošských a indián
ských klenotech avšak Frederick
Burton August Walker a jiní pou
žili indiánských melodii s úspě
chem a deset roků j'St přilil krát
ká doba nežli abychom očekávali
mohli květ a ovoce z umělecké
myšlénky Nejvíce co naši skla
datelé potřebovali bylo to aby
zůstali svými a unikli vlivu cizích
mistrů Naděje americké hudby
vyzfrá z děl MacDowella a Cliad
wicka již byli dosti mladí aby
Dvořákova idea zachovala v nich
dojem a máme jemu děkovati za
počátky americké školy Dvořá
kovy "Slovanské tance" symfonie
a kvartetta nebudou tak snadno
zapomenuty a tak dlouho jak
budou hrány tu svět bude vděč
ným památce Dvořákově"
"Philadelphia InquireV' píše:
"On byl jedním z těch málo
skutečně velikých skladatelů již
nalezli k tvoření svému pramen
inspiraci oa této straně oceánu a
krásná jeho symfonie již nazval
"Z Nového Světa" bude věčným
pomníkem jeho pobytu mezi námi
a vnímavosti uměleckého jeho
temperamentu Není to hyper
bola ale jest to konstatováni pou
hého fakta Ze místo které opu
stil nebude nikým vyplněno''
"New York' Mail" poznamená
vá: "Dvořákova důkladná odda
nost k národní hudbě již tlumočil
s uměleckým geniem zanechala
světu skutečně krásnou budbu
Muž o němž toto může býti pro
nešeno zasluhuje čestné místo ve
světovém chrámu slávy"
:
' ZE STÁTU NEBRASKA :
' :
— Trinerovo léčivé hořké víno
oa skladě u E J Steidla v Crete
mi-
— H C Lindsay kterýž
nulý týden jmenován byl klerkens
nejvyššího soudu nastoupí výnos
oý úřad tvůj dne 30 května
— V pondělí časnt ráno na
vštívili nezvaní hosté hostince
nsšeho krajana p Karla Čurdy ve
Wymore a ježto nenalezli žád
ných hotových peněz sebrali větší
zásobu "trunku" a doutníků a t
lupem svým beze stopy zmizeli
— Mezi jednotlivé okresy roz
děleno bude tentokráte celkem
143328814 školních peněz o
(13000 více než kdykoliv před
tím Počet dítek ve státu obnáší
376317 a na každé z nich připad
ne tudíž i 177967 V okresu
Douglss jsou 43003 Školní dítky
a okres obdrží % 49476 84
- V North Loup zemřel ve
čtvrtek ráno 4 letý synáček George
II Colbyho oísledkom otravy
Ve středu večer najedl se naklá
daného lososa brzy však pocítil
hrozné bolesti v žaludku a počal
vrhnouti Ve čtvrtek ráno asi v
10 hodin chlapeček dotrpěl
- Zvláštním způsobem spáchal
sebevrsždu Ludwig Radel mladý
německý obehndnijf tt Stuart jc
bož mrtvola nalezena byla v so
botu odpoledoe v pískové ji ně
východoé od města Dle všeho
připevnil jeden konec provazu k
Železničnímu vozu a druhý konec
uvázal ti kolem krku načeZ ae
skočil t jedoucího vlaku Byl prý
pronásledován utkvělou myšlén
kou Ze bude zatčen
- Demokraté Butler okresu
odbývali konvenci avou v aobotu
večer v David City Účastenství
bylo velice slabé V přijatých
resolucích acbvaluje se platforma
přijatá v Kansas City a doporuču
je se CDCasper za distriktního
delegáta do národní konvence v
St Louisů Do státní konvence
zvolen krajan pan M I Bouie a
do koogresní krajan p L- J Cou-
tal
— V Oreapolis vyšinul se v ne
děli brzy s rána z kolejí parostroj
nákladního vlaku a ařítiv se do
příkopu strhl a tratě čtyři vozy
naložené uhlím jež ae úplně roz
bily Strojvedoucí Hungate zra
něn byl těžce v zádech a mimo to
ntrpěl i jiná zraněni kdežto topič
I lank Allen uvdl v ttoikách a
Mihl trpm po delU doU metli
vybavta Tělo lehu byla
tlak tirotnl loimtčkáno anebo
lik V hodin tlnd tran!nt tvému
podlehl AlUn členil ae lept
před ťi mlalii a 1 ihotl tvou l-d
lil v Unrnln
— - V llradthaw torfianitovali
1'ai l SltinbetK Juho Dotan a jiní
fit lni tlmolnl íatmrři a b
chodníci Hndíhaw 1'srmrr't
(irain anl l-levamr Ataociatioq a
pcMdali JlilU liullittKlOQ o sta
vlo( místo pro elevalor Tamní
rlevatory jouce tpotčeny pla
tily ta obili cenu na aké se do
hodly a okolní larmeři tyti stálé
ho oktádání odváleli ehiil do
městeček toutediiích čími Hrad
aha bylo velice polkoiováoo
Zbudováním vlastního elevaioru
tiskají jak rolníci tak i obchodní
ci Příkladu toho měli by násle
dovali i rolníci čelli
— V Red Cloud uznala porota
v pátek večer Franka Barkera u
svědčeného z vraždy bratra svého
a jeho manlelky vioným vraždy
prvého stupně a určila mu trett
tmrti provazem Vězet! při čtení
roztudku zůstal úplně chladným
a když byl odváděn do vězeni
slabě tr usmíval Obhájci tíar
kerovi požádali o nové líčeni a
jektli jim nebude povoleno odvo
lají se k oejvyššímu soudu Dan
Barker a manželka jeho usmrceni
byli v noci dne 31 ledna t r a
předpokládá se že se Frank Bar
ker kterýž se večer ještě k hroz
nému zločinu přiznal dopustil
dvojnásobné té vraždy z té příči
ny aby se domohl domova s mohl
se oženit!
— V Carroll pokusili se minu
lou středu v 1 hod- ráno vyloupili
neznámí dosud lupiči první národ
ní banku nalézající se v Merrilově
budově Obyvatelé hořejlího po
schodí probuzeni byli rámusem a
údery a brzy na to následoval vý
buch Mezi obyvateli domu a
lupiči vyměněno bylo několik ran
z revolverů avšak nikdo nepřišel
k úrazu Zatím uvědomen byl
telefonicky kaslr banky o nevítané
návštěvě ale než se přihnal s ně
kolika ozbrojenými občany lupiči
byli ti tam: Vyšetřováním zjiště
no že se chtěli lupiči nejprve pro
kopali do sklepeoí silnou zdí ale
shledavšs že se jim to nepodaří
rozbili zámek u tklepeni pomocí
dynamitu dovnitř pokladny te ale
přece nedostali Lupiči odjeli
bez peněz v povoze v kterémž asi
přijeli do městečka a beze stopy
zmizeli
— Minulou středu odbývána
byla ve Wilber republikánská
koovence Salině okresu na které
přijata byla jednohlasně resoluce
aby delegace ze Ssline okresu ve
státní konvenci v Lincoln ntvrhla
váženého krajana našeho p FJ
Sadílka za čekance pro úřad stát
ofho sekretáře Na lichotivé u
znánf jakého se p Stdílkovi u
příležitotti té dottalo může býti
opravdu hrdým Byloť a chlou
bou poukázáno na skvělý "re-
] kord" jakého p Sadílek docílil
jako státní poslanec okresní po
kladník listovní a předseda okres
ního výboru Panu Sadílkovi po
necháno na vůli aby si jmenoval
delegáty do státof konvence Z
krajanů jmenováni delegáty do
státní koovence pp Ant Dredla
E J Spirk a Vincent Aksamit V
téže konvenci jmenováni B V
Kohout za okresního oávlsdnlhoa
Vincent Aksamit za okresního ko
misaře a sice téžakklamačně
Jak Napoleon porazil Rakousko
"Ve válce musí vůdce neustále
pozorovali vojsko svého nepří
tele" pravil Napoleon "aby vy
číhal okamžik Rakušané jen
proto byli mnou poraženi Ze ne
znali ceny času mezitím co mali
chernostmi Čas mařili udeřil jsem
oa ně zhola nepřipravené" V
stálém boji životním ksždý měj se
na pozoru bys nebyl přepaden ne
přítelem Nyní právě mějme po
ruce mocnou zbraS — Trinerovo
Léčivé Hořké Víno abychom ne
byli napadeni těžkou chorobou z
oečislé oebo sesláblé krve povstá
vá ileí Prometlfíms lí tato vhod
nou dobu tělo naše skrze celé léto
bude postonávali nesnese horka
ani náhlých změn teploty neboť
krev bue líně obíhali Vyčistíte
ji tímto rostlinným lékem a vše
začne hned pracovsti Žaludek
játra ledviny Krev čistá rychle
bude kolovali a učiní nás čilými
bystrými zdravými Trinerovo
Léčivé Hořké Vlno jest tisíci vy
léčených uznáno za nejpříjemněji!
a nejúčinněji! lék na úplné vyČi
štěni krve a oa vyléčeni každého
žaludku V lékárnách Přímo
zasílá vyrabitel Joseí Triner 799
So Ashland Ave Chicago Ills
Trioerova Angelika jest jedinou
Žaludeční holkou připravenou z
vína
SriniuiiiiiuaiiiiiiHHUiiMiuiiuliiimiiiiiiiiiiiiiiiu
i i
i Jan A Bartoň i
5 im i
zařízený Hostinec i
I rek 20 a 0 iL Ke Oaiaha I
3 2
KfzoJetterfiv ležák stále na řepu =
vlaatal
Nejlepii droby vlna likérů
Jemsé doutníky 15—
SiiiimiiiiiiiiniuiiiiiuilliiiihiumiiiimiiiMtiUii
řlOíliky 1 tlawmvj f(t
Pan Jot Hledík a t I ia
oud roiliinfil a fhllltinal a
tfM na toii farma Míle tUtk
ton lVittitk o I nebo koupil I r
Utrlol Panu Hladíkovi prett
nmolio fiatu v In mitém domo
ví Nám ul t po nim tatlná
ti) tkal M1I11I le k nám přijede
na "dlulaj"' 4 potom le ti vyhodí
me l kop tka
Pan ratiiiui a Fremoni
dlel tde návltévoii u tvých sy
novců Rá1 Ratolest Mladočechů č
ji 7ČHJ koná rozsáhlé přípravy
k důvlojnému otltvcnl tpolkové
síně dne 38 května Výbor ne
šetři výloh ani práce by te slav
nosí co nejlépe vydařila Slav
nost o Im řečníkem bude p F J
Sadlkk 1 Wilber Program se
stává z deklamacl a pítoí Okolní
řády jsou pozvioy a předem již
můžeme počítal že tábava bude
pěkná
Studený máj v stodole ráj
Máj se doposud drlíkaždou chvíli
přijde nějaká ta vlažička a všecko
alibujs velkou úrodu Na veako
vě je teď krásně
Manželka pana Lud Černéhn
byla opět předminulý týden od-
vežena do oemocoice sv Josefa v
Omaxe kde podstoupila operaci
Jak nám pan černý tdělií daří
se jeho manželce lépe a doufá že
se v brzku vrátí do kruhu rodin
ného úplně uzdravena
Pan Frant Kříž z Bruna při
jel se podívst opět za onoho času
do Linwood ve středu minulého
týdne Sdělil nám že se u nich
konají velké přípravy k smuteční
slavnosti oa den 30 května zdo
bení hrobů Pan Fr J Sadílek
z Wilber bude tam slavnostním
řečníkem
— Nemile jsem byl překvapen
dne 5 května kdy jsem byl po
volán k telefoou kde mně bratr
Karel z Omahy oznámil že bratr
Joseí zemřel a pohřeb že se bude
odbývali v sobotu 7 května oa
Národní hřbitov V sobotu ráoo
odebral jsem se tedy do Ninburg
kde jsem vsedl do vlaku B & M
dráhy a ubíral jsem se k Omaze
bych doprovodil oejstaršího bra
tra Jossía k poslednímu odpočin
ku Joseí churavěl už delší čas a
ačkoliv jsme každou chvíli oče
kávali zprávu o jeho úmrtí přece
náa zprava tato překvapila V
Praze přisedla do našeho vlaku
moje sestra pí Pibianová a spo
lečně za soukromého hovoru nám
cesta ušla a než jsrnu se nedáli
byli jsme v Omaze Pozůstalé
manželce a dítkám platí naše
ardečni soustrast
S potěšením můžeme ozná
mili Ze pani Anna Veselá o kte
ré jsme podali zprávu Že pod
stoupila operaci na ooze se blíží
rychle k úplnému pozdravení což
ji ze srdce přejeme
Vlssta a Libuše Bartošovy
odjely v aobotu do Bruna aby te
cvičily zpěvu ku dni 30 května
kdy budou při slavnosti zdobeni
hrobu též účinkovali
Milený Macku bylo li to asi
divné Ze Šotrsb neměl žádné no
vinky v posledním čísle Nalézal
jsem se na pohřbu tvého bratra a
tím ae celá věc opozdila Na tvoji
pozoimku dnes však odpovídat
nebudu neboť se necítím nslsděn
do Zidného humoru Po čase ti
Gambrinus na to odpoví Záro
vcfi očekáváme Ze te zúčastníte
naši zábavy na oslavu otevřeoí
nové líně ZČBJ dne a8 květní
utpořádané Šotrtb
mAslovna— hodící te do-
bře pro vyráhlnf lumících nápo
jů anebo pro obydlí — ttála (4000
dne na prodej jak to leží loty
budova a ttroje za I400 Kdo
přijde dřív tomu se prodá 4a —
SRDEČNÉ
blahopřání k nňatku
pan
BOHUMILA BARTOŠE
M lulnotl
ANNOU ŠMAHELOVOU t
odbývanému ve středu doe 1H
kvt-tna 1904 ve Wilber N!i
Přllla Jltlamllt rhrlla
aíl (nul 4iiii a4h ctie
ala eroheda onuatlll
v enaaíabé pHatoaplll
FiBt orní r baCilé uM
e lata pllaahall entit
laaka rirnuat nekovejte
J áutiH ae vid apola m()ut
To Varn přeje
Hodina ft Bartoše
3 V Uoweod Rab 1 trtta ItOI
otTTTfMytlMMfSfMvttrv'
aiiiiiiiiiiimiMiiiiiHimiiHiiiiiiiniuiimiiiiiiiiiiiu
WMalý
1 četký
808 Blckory al O suna
Krajane kteří potřebují svá oby
dlf caovn nabervitl aneb pokoj
nově vylepili necbf Jea e vit dfi
vírou b oťho ae obrátí aebit má
v oboru tom víceletou jit tkufce-
aoei sou x
autu Huiimiif iiiiunuiiimiuiiuiini niniumiiiii