Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 18, 1904, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
: ! i řftÁtlLSKtCH KRUHŮ '
Tohroku' uvrrrjnlla
(iUODWILU W Va 9 irt
na ~ 11 J ! DouHm le mi
milím tni
mo Jo-
(i Zulil )am vám dopíi dni
io Juliu ale kdl jliM ianopiw
ahltdal irm le dopit mftj nrhyl
tiveOjota H)l jtem velmi mriul
tl moje tuti povídá: "Nu o
potkej ai druhé tlilo inid i4
dopis osletnrt tím1' Askuleint
Uke v následujícím řifle dopil
mftj tyl hned jsem tyl iidoiil
celý jiný Doei pili moru n
poiou nejprve pořulm Minu
lý týden prlelo ve dna I v oocí
náiledkem ťchol bylo viude tolik
vody It i nemohlo ani do poli
pro umt bahno Partneři tu v
polích nemají jeitě oic uděláno
pootvsdl je poinf pořád neiláM
Pinu Šindelářovi i biion Okli
jeol ti přej vidět a Jali jem je
itl nebyl utypán v uhelných do
lech iděluji le jsem dosud živ
idráv Ono íe to toidoo milý
příteli řekne la i celou chuti' pod
tu zemi ikocIS jakmila spatřil le
e leoe bouřka Toť ovlem prav
da Ale kdybyt tak míl jít pod
tou zemi asi dvř míle a sice po
fid lehnut jelikol z přímá j(t ne
malé! a kdyby nad tebou místy
kámen hrozivě praštil viru že
byt tam tak i celou chuti neská
kal Přál bych ai jen kdyby
chom tak mohli jit pod tu zem
apolu Tu bychom zajisté pokud
hrdionosti se týce viděli jaký je
aa rozdíl mezi Žapoocem a Ku
lem Nedávno sem přišlo niko
lik ItalO kteříž také chtěli dobý
vat uhlí Foremaa se jich ptal
zdali už nikde v uhlodole praco
vali když řekli že ano dostali
práci Ihned li nakoupili potřeb
ai vici jako lopaty nástroje na
odstřelování uhlí a soudek prachu
dali ae do práce Pracovali
vždy tři v jednom místi aby se
jim snad nestýskalo a vystřelo
valí ránu za ránou tu kle byla mí
ta plna kouře že by ae tam mohl
obyčejný člověk zadusit A když
večer ili z práce doma ptali jsme
a jich kolik kar ubil naložili
a jbmjw mv j j mm j t
odvětili "A kolik jste spotřebo
vali prachu?" ptali jsme ae dála
"Calý aoud-k" odtušili "a jeSté
jsme museli něco uhlí nesbírat ko
lem abychom mohli poslední ki
rn doložit" Nu hospodařili
prachem pěkně Mni na přiklad
vystačí soudek prachu oa 40 až 45
kar tébož uhlí Než druhý den te
Italové nikam ztratili a nikdo ne
ví doaud kam se podili Nářadí
tu po nich zastalo a správa ublo
dolu ai je přivlastnila Tak to
jde v tich uhlodolech zde Já
jsem pracoval nejprve jako porna
bač a když jsem se práci té přiu
čil tak že jsem ji uměl jako ti
ostatní a mohl jsem býti jist Že
mi ta dobře pojde začal jsem te
prve sám pro sebe Člověk se
musí viemu učit Ji jsem se v
tom také zprvu nevyznal ale teď
bych práci tu oevyminil ta žád
nou jinou jelikož je v zimi v do
lech teplo a v léti zaa hezký chlá
dek Není zajisté příjemným
když má člověk pracovat za zimy
v mrazu a za léta v parnu a vedru
a já abych se bez nucení přiznal
nemiluji to ani ono mni se libí
nejlépe pracovat v zimi v teple a
v léti zas v chládku Pokud ae
týče ceny poemko tady se pro
dává akr za f 20 až la $ ale to ne
ní půda k ničemu jen samý ko
pec a kamení viude Proto zde
farmáři pistují jen brambory ku
kuřici a ieleuiuu jioého jsem tu
jeiti nevidil Prozatím dopil svůj
končím a podruhé sdělím více
S pozdravem ct red čtenářům
"Pokroku'' zůstávám v úctě
Tony V Urowo-
BtSONOkla 9 kvitůa — Ct
red a čtenáři "V Z" nedejte se
balamutit a neviřte blumám Ve
ataré vlasti byly blumy pěkné 0
voce Byly dost veliké vrchní
slupku měly na pohled pěknou
ř!'j!'j t ssdřs prsfcvctalou ale
chuť jejibc byla odporně bořká A
b!'Jffi?a takovou Js nais Oklabo
mi Když lem přijede cizinec
který Oklihomu nezná myilí li
jak jest to kráioé území ale hroz
ni ae mate V minulém dopiie
jsem psal že čekáme na ten boží
deltlček celou zimu a celé jaro
A koneční jame ae bo dočkali dne
7 dubna Déšť ten byl tak
mírný že by byl málem 1 člověka
vystrašil duli Mnky se srazily
dobromadytak že íe bylo oa to až
tracb dívat a apoitil íe a nich
déiť a při tom též nějaké kroupy
Bylo to brozoé V malé chvíli
podobaly potoky velkým le
kám a voda vzala vie co jí atálo
v cesti Mimo to jak jsem ily
lei blíže miita Waukomie strhl
se cyklon kterýž rozmetl dvi sýp
ky a jeden alepičák a zmařiv tro
cha slepic zaie íe cvedi přeital
řádit Vlak brzy na to byl prý
zaat velký cyklon v Indiaoikém
území kterýž ai prý vyžádal za
obif asi 20 lidských života Dra
hý velký déšť dostali jsme dne 7
kvitoa večer při kterém začaly
kroupy řádit jeitě hoře sel při
1001 pitém alah v tuku pluti
Iv Vody ť-ťa VÍud utkl lil
Mni íími J tmi dělu rlk)'a(
mHi ii ) drtit mfrnl lak Iv
nil simej plenit klaté niíino
nfiiuhlj a i'té vlit ntoJnvil da
KmiMii a Te'iu poněkud 1
tlrptily )HÍ nim omne toco
mart min rytrhom tik ni polo
vifnl fslu Jelikol klliky feou
milé a liána ktálká oUvima s
le i nebudeme motl ai vnáky
skllirt Oviy a ječmeny jmu an
them M velmi fpnrjny I leptv
po těch celtkli níily vtihiiet
A jit 4 et Oklihoma tiVý jr-jt
po vitími i lid v ni KJo 1 koho
len toho JeJto oilouti druhé
ho jik ir mu to jen nejlépe dá
Druh druhu oiiouil lenu mitki
dceru 1 syn přijde li matki odnl
kuj 1 otvltlvy nechce ji vpuilil
do domu a drte dvéře volá: "Ba
bo jdi odkud jíl přilla my ti tu
nechceme' A je-li na některé
ítrml taneční lábava jdou du ni
lidé tes poiváol a slylel jiem le
prý tací lidé pil jako "holanJři''
a když rnij! platit sa pivo říkají:
"Too much money' Nál soused
si udělal ze zdechlé kobyly clili
vek pro prasata Povídal nu že
orý orasits od té doby ce seluli
vnitřnosti zdechliny chodí do ní
líbat a že mu tak ušetří pár dolla
ru jež by musel jinak dít za prk
na A proto drazí krajané pro
sím boba aby vám ponechal
víechny smysly pohromadě byste
se vyvtrovali té pikné blumyoali
Oklihomy Žádného krajana tem
nevybízim pooivadž kdyby to
moioo bylo rád bych li sám od-
tud pomohl Pozdrav vlem čte
nílům a čtenářkám "P Z" od
J L Šindeláře
Potn red — Dotaz páni Šindeli
ře zodpovíme jakmile ae nám do
stane potřebných informací
FAIRFAX So Dak ia kvit
ni — - Ct red-! Dochází mne
mnoho dopisů od krajanů a já
nemohu kaidému z nich odpovidl
posloužit oeboť bych musel mfti
stroj na psaní a též velmi zručné
ho písaře abych mohl vlem kraja
nům vyhovit Pročež vám dávám
tuto práci na starost ale musíte si
vie sami přetlumočit já na to ne
mám času ZárovcB musím kra
jany upozoroit aby íe žádný z
nich nedal napálit nikterým z
agentů kteříž mají úřadovny v
každém misii počínaje Omahou
až na daleký západ slibuji kaž
dému pozemek ca jiatou cenu
Vždyť agenti nemohou diti ni
komu ani jediný akr a vlechny
sliby a nabídky jejich jaou pohou
vějičkou na chytání hejlů Proto
vás krsjané varuji před podobný
mi Ivindlery Regiatrační úřadov
ny nejiou jelti otevřeny a kdy se
tak itane bude obiaženo v pro
hlášení presidentova Jedna Qřa
dovna má býti ve Faírfaz a jiná v
Booeileel Fairfax jeat okreioí
tídlo Gregory okresu a jeit vzdá
leno od reiervace Rosebud pouze
6 mil UpozorBuji krajany kteří
aem hodlají zavítat že zde nalez
nou via levoé jako kdy dříve
ježto zde nejsou ceny za stravu
neb povozy tak přemrštěny jako v
sousedoím městečku Booesteel
kterél jest blíže hranic reservace
a jest přeplněno těmi žraloky kte
říž již čekají oa ty tučné ovce
Pročež krajané pozorl
E Scheinost
Fairfax So Dskola
Po% red — Poněvadž na jiném ml'
sti přinášíme určitou již zprávu o
otevření reservace Rosebud není
zajisté třeba uveřejňovali neurčité
zprávy p Scbeinostem nám doru
čené Výiinha jeho krajanům
jeit vČJioá
Ztraceny Španělský dfil v lltan
Mnóht freipikturi ilrtlilo ivi iiv$
tyranii by ho vypátrali
Nová výprava 1 Denveru páile ho
hledali
Tak zvaný ♦'Ztracený důl" v
Uísh :s stsse cpčt přcdxčtcm
nové výpravy v nejkratlí dobiPo
j roků pátráno ps tamto ztrace
ném dolu ale doaud žádnému ne
podařilo se bo nalézt! Mnoho
odvážných zlatokopů zamířilo již
do divoké a neznámé krajiny kde
ae setkávají čtyry rohy slátů Utah
Colorada a území Nového Mexika
a Arizony a nikdy ae nevrátili
Krajina tato jest obývána hloučky
bělochům nepřátelských lodianů
a biloli co aa tam zdržují t vit
Sioy bledali tam ochranu před sti
hající je spravedlnosti
Vzdor torna vlak a vzdor vlem
nebezpečím které v této boroaté
divoké krajini broží chystají ae
George D Jobnatooe a Lymao
H Hays pomocí Deseretory
tižsřiké společnosti vydati se
tam by pátrali po ztraceném do
lu a oba jako neobyčejně zkaleni
havíři prospektoři doufají Že a
jim kooečni podaří přece důl na
lézti Johoitone a Hayeiem pod
oikli tam cesta již loni pouze
vlak za tím účelem aby nabyli
zkušeností a poučení jehož jim
bode při nynější výpravi zapotře
bí Hays chová starou Ipioěl-
ikuu lniiiiii ml it donmlti 1
jut kl'ciu k tliittu4iitt J&U V
(4(0 litími niltfiá neďnUlíf
plán U ni JM UM a tle titov
njlili puky n fl lim t)liilníth dou
lil ul proipekloli le ie jim tm
p xlill nalétli a l plíneiou odtud
uittiy tudy jikou lim mM
rot t7j ifty havíř jen! vlak 1
utrpení um ptelitéh) nip ilo it
Klel
Ilivlř len jednoho dne v onom
toce objevil íe u niijilele iinče
Kciring Fctk Ni tldrch měl
pvtel a itidou o nějl íe ritkatilí
vt tál 1 tlouJIcl oči jeho nitna
{ovily le to a roiumem jeho ne
ní v politiku Citinec poťil mlu
vili k majiteli rvnče tmittnlopa
kovil Hile It vidi ilřlbroé sdi
kimenoé opuštěné budovy jesky
ni loé jeltěrů a hromady zlité
rudy a v rotruleoí pojednou kleil
k zemi M jílci renče ho ulolil
do postele a cisl havíř po tli dny
a noci ipil a posilující ipánek ten
navrátil mu opět ztracený rozum
neboť kdyl te čtvrtého dne z rána
probudil tu ohlížeje íe po jizbl
ptal íe udiveni majitele renče kde
jiou jeho koni zbrani a havířské
nířidl a kde jsou vzorky rudy
již nalezl V průběhu rozmluvy
vypravoval pak neznámý majiteli
renče že nalezl v horách zříceni
ny jakéliovi kUléliO liíitU blile
něhož byla rozpadlá tvrz která
patrně chránila zlalodol neobyčej
né bohatosti Když mu renčlř
přinesl jeho tak tu havíř z něj
vytáhl různé vzorky zlaté a atřlbr
oé rudy asi ao liber dohromady
a ukázav je svému hostiteli) řekl
mu že v starém tom dole leží
ohromné bohatství Před něko
lika stoletími bylo v nim praco
váno snad Španěly dle náhledu
havířova který clil se dosti sil
ným hodlal ae vydati na cestu
do Lesdville aby tam svou rudu
zpeněžil a pak se hodlal za
ie vrátit ke ztriceoému dolu a
chtěl ho a pomocí renčíře vyhle
dali Týž mu dal koni a sedlo a
havíř mu za to zanechal nikolik
kuiů rudy která jest nyní v Den
ver vyitavena na ukázku Nezná
mý havíř do Leadville ae vlak ne
doitil a oa cuiti zmizel beze 110-
Od té doby pověit o žluceném
důlu íe udržela v Coloradu a v
oitatolch západních aiátech a
první výprava k nalezení ztrace
ného důlu podniknuta byla z
Meeker jistým starým prospekto
rem ale byla zastavena y horách
Ute Indiány a nařízeno havířům
aby okamžitě ae vrátili jinak že
to zaplatí svými životy Havíři
uposlechli vůdce jich zůstal po
blíže onoho kraje a seznámil sa
tam 1 patákem který se vychlou
bal že Ute Indiány jest ve přá
telských stycích a že tito mu do
volí aby pátrali v divoké krajině
po ztraceoém dole aniž by byli
znepokojování aneb ohrožování
Pasák 1 prospektorem vydali
se oa to do pustého kraje když
se vlak ani po měsících nevrátili
tu četa pasáků vydala se za nimi
Na cestě setkali se íe starým přá
telským rudochem který se jim
nabídnul že jim okáže jich mrtvo
ly Rudocb zavedl četu oa vyso
ký pahorek vyčnívající nad strmou
roklí ukázal na její dno a pravil
lakonicky: "Jeden tam!" Sku
tečně tam ležela jíž aetlelá mrtvo
la prospektors Zbytky mrtvoly
pasákovy nslezeny byly několik
mil severně na malé pláni Byla
úplně oahá cely oblek byl l ní
strhán Tlupa pasáků jela po
itopáchzanechaoýcb jich soudru
hem a nalezla v jednom houšti
sedlo a při něm vak a bohatou
rudou- fteuieiií idla tylo pře
řezáno a dle toho pasáci soudili
le jich zemřelý sou druh jsa ru
dochy pronásledován a vida Že
tito ho dostihují hodil sedlo a
rudu do houští aby ulehčil svému
koni a prchal dále lei přece jen
byl dostižen a atřlu Palici
pohřbili zbytky obou mrtvol blíže
místa kde oelťastníci ztratili své
životy a rovy jejich označili hru
bým křižem Na tyto rovy oka
zují Indisné do duei jako na va
rovné znamení pro všechny kdež
se chtějí vydati na pátrání po ztra
cením důla
Ruda nalezená ve vaku pasáko
vě podobsla a oa vlas oné již
první nálezce ztraceného důlu
přioeal na reoč
Krajina v níž ztracený důl se
niléri byla dříve indiánskou re
servaci leč v posledních letech
byla otevřena pro osazováni ná-
jiledlivm vlak e( puimty a divo
I kui ji itria naie enieni
jruJnli jsoti dotud v neptUlupnlm
i lm kti plny C)nl ti hio dvou
! ntila nemínili jiné ptopklory
1 nmoil 1 nich vlnuie po slili
iixtihli do a o Mi Mta aly st
vire tttvfliili N1VK1 n vl kolik
lidi Um přišlo o tívol
Dle vli-ho stračeny diM muirl
tyt sté doby odityl &peu!iy a li
l něho koliaiili al do lé doby kdy
ťyh donuceni kraj opmlill Tako
vé aiaté Ipenlliké duly naletěny
tyly v Novém Mexiku a Ariionl a
do dnes jelll vyilávijl runolltvl
tlila a itřlbn Cena k těmto
dnlům tyla velmi dftmyttnl ma
rněni tilviny a jinými piek II
kini a teprve po dlouhém hlídáni
dflly tyly naletěny
Společnou kletá poilední vý
prsvti posílá do puilého nebes
pečného kraje kojí ae nadějí le
johniionovi a Hiyeiovi podaří se
nalétli ztracený důl který slal se
příčioou imrti tolika lidí
1 Protni neilhti na dráte Píle se
nám: Dne 16 m m o 3 hodin!
v noci upadl aHletý zřízenec dráhy
Antonín Starec přísluloý do LIŠ
nice okresu smíchovského na ko
leje před rozjetý vlak Kola ne
Šťastníka střílně zohavila uřízla
mu ob! nohy a ruce Dopraven
byl ještl !iv a při vědomí do okr
nemocnice benešovské kdež bě
hem odpoledne zemlel Mrtvola
převezena do Prahy kdež uložena
byla na OKanech 38 m m k
věčnému spánku
Dary mfila Říma p Loubetovi
Městiké zastupitelstvo římské u
chystalo pro presidenta francouz
ské republiky k jeho návštěvě dar
přímo královský — Vzhledem k
tomu že letolnf rok jest pro Italy
rokem jubilejním oslavou 600
narozenin Petrarcových dali Ří
mané avému vzácnému hoatu po
řMiti rukopis zhotovený vynikají
cími mistry věrni ve slohu 14
století bobali zdobený oejzname
nitějšlmi iniciálkami a miniaturami
oblibující znělky oeimrlelného
pěvce věnované Lauře de Sade
Na tento rukopis svého druhu
jediný opatřena v proilaveoýcb
sklárnách na ostrově Mursno u
Benátek skřínka oevídané nádhe
ry do níž vložena bude umělecká
tato rarita a kterou odevzdá sta
rosta Kíma kníže Coloona a de
putací obecního zastupitelstva
osobně panu Loubetovi
600 kvartB ítiaí
Zdálo by ae že osní možno
aby jeden člověk vypotřeboval
denně něčeho 600 kvartů a přece
je tomu tak Odrostlý člověk
spotřebuje 600 kvartů kyslíku
Je-li množství toto následkem
Ipsloého vzduchu nedostatečné
ho pohybu a nepatřičné atravy
zmenšeno nastane překážka ve
výživě těla červená krevní tě
liska která kyslík přijímají a jej
různým tkaním rozvádějí přijdou
za minutu dvakrát do plic a není
li tam dosti kyslíku pak ty' oa
které se oedostslo zahynou Tak
povstává chudokrevnost Nemoc
ný je oápsdně bledý což nejen na
kůfi ale i na rtech dásních a
očních víčkách je patrno při na
máhavěji! chůzi trpí těžkým de
chem a tlučením srdce Také
bolesti hlavy závrať a hučení v
ullch nejsou řídkým zjevem Člo
věk chudokrevný bývá podráždě
ný ospalý má oestálou chuť k
jídlu a po jídle tlak v žaludku
ne-li dokonce vrhnutí nepravidel
nou stolici a zicpu To vše od
straní a torna viemu zibránfSe
verův Krvečistitel o kterém pan
Jan Bradáč t Little Falla N Y
dí: "Ctčoý pana Severo Vál
Krvečistitel osvědčil se u mne
znamenitě Míval jsem z nečisté
krve mnoho vředů oa tváři a vždy
ae obnovovaly Užil jsem první
láhev a začaly ae ztrácet užil jsem
druhou a neměl jiem jich ani po
lovic a po třetí už ae vyhazuje
sem ttm některý a to jen malinký
Pošlete mi ještě dvi láhve a mm
Jist že budu úplně zdráv'' Se-
verův Krvečistitel vyhojl nejen
vředy boule a hoissjlcí rány ale
vlechny vyrážky z krve pocháze
jící choroby nakažlivé krtice
zvětlené žlázy růži pocit jarní
únavy chudokrevoost bledničku
otravu krve a podobné Slojí jti
K doslání v lékárnách a přímo u
W F Severa Co Cedar Rapids
Iowa
UHLÍ
Coutant & Squiros ImnSLiitre
Vtecbsy éroky tvrdého a měkkého nbll Mejail eeoy
KtJUptl arkiateaké otoeboW 1 prr vyutpaf pacf t 00— 1
SEVERO-NEMECKY LLOYD
Pravidelná pcitovnl a paroplavtbnf doprava
z Baltimore do Brómen
pHmo po bot ok roním harfo! aoltovalc pkralefek o Um tollW taa laOHMMtli
CaiMl BrwlaaIUelB IelaHaTerrrokfirtBraaaalMirfVBialUHeekM-
1L kajuta z Baltimore do Břemen od $50 nahoru
T7V0 arafkr ]) eoeM )aaa trida kajatat Jal oualoaa Jot Jeke II kajut
Tf U uiiifHl prmir Iwa raron mm mni smoorMM a wmmmr tammmm
aofco kajutai aa paivlrf CM&triekJ ottHImI v vtáck aroMoráck
Dal larlrr aadávajl fmarllaf )MMtM:
A SCHUMACHEK A CO 49 Haoover St Baltimore Md
II CLAUSENIUS & CO 95 Dearborn St- Chicago III
aeab jejich sártupei v sami
Vioisj i {liti tirlititr
pekařský obchod
Hmlolf 1 KíitIukt
v f l i jo Williím ul
Kti nřial il !( kltl jfirt ob
)Hn}l ! M klr Iitt i ll
lili Vrtt4 ikuln ilf rhleh
Voftllh v hlllliV llltNlt kn( t
ie jkkiwii nrjtnti k ttfif vant" o
inxn krajn& U
4MÍ lil 1 J KlttCIINKU
XrJiMyíioillnřJíl fckou ln
vlMial
Fr Xjetitner
aa tO ail HaathVaiaka
V pohrnNa! nálevní jeti vlity vfbornjt
leták n řrnu víher A h ne)fili b
dniiiBlka vfieínfih llhfrft a pravírb
Bf (nllovunfih vln
1'rixirenRÍ ntulné mlílnml ipntlinvé
imlituvl h lamí a ct apnlky frtk ne
Buletami v Ho Oioaia leptl pohod I nAlK
KlMIlIlK Tl I in lnAnl L
OmK rovné % prolni ct Iprilkjr fníki
urini nnnre d) přen poriillnlm láhivy
JuMlollv přeptají u majitele na pnef
minky TMinl krajanů pornuM
FR IAITF11
HOTEL PRAGUE í?ÍKe
na rohu 13 a Willlam ul Omah
("tlil I pobixlltil l(t ai p) pMmluJIrl Jkl I Vf l4 řel
tráva l vioral ?IhIi V bíMllnrl MrM f f leía UTOIIC V IKt A K
ar)!r4 rtmtiy v!a a lUlrft i llnřt ilttiir
Ki!Hf tivlltie II ilnOmkby nmlivHt ut} lu)l kl!u 1'iabaa
titi-lllle kejnania jwnrá ale ilvie 1 vtellkrh aialut
Tel ti 14 Mrthrlal 1414 1IMIM' J IMIIlHtHMt
D Hileler & DicK Boroell
13 řlerce ul Omaha Kel
vymění a vámi nový ruČn zhoto
vený kořliký postroj za atarý
Narltlvtr ala annto nár ůpHu ~lr4 kKrr
lio druhu rWjr a ruos avml
m MASNÍ KRAf1
aa jll itraoé roíiti vlastni krajani
Orutří Kunolovč
ftelo H44 Jilni ij ul
Největil zásoby nui vlaho druhu
asaoek selamft lunek a v&bec vleho co
v obor tento ipadá
Ccoy levnější než kdekoliv Jinde
Hudební nástroje
al a ml] krlant lllutrn
Rannlk plín oman foukviek íií
trnj konali B airnn monaulln ul-
Ur Uhalrk B úmnioh narinonlk
oonoirtlii B moobo jlnfok niatroll
Jaa najlv1 llí Cea Mimi bIiU
LOUIS vitXk
y M Wahaak A ChlcBio tllf
riml
Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousínu Chica
go St Faul Mioneapolia & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách výhodných podmínkách
platebních aa 400000 akro vybra
ných pozemka rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrat!
si pozemky při krásných řekách a
jezerech v nicbl jest hojnost ryb
a jez poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po vétiině jsou zales
níny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwsu
kee St Paul Mioneapolia
Duluth Superior Aabland a Eetnft
jiná proapívající města na dráze
C St P M 4 O a na dráhách
jiných poakytují dobrých trhp pro
plodiny farmereké
O bliltl podrobnosti piite oa
Geo W fíell
poaamloTf kooilaaf Hadeoa W
"b"c7 MtRae
a r A II ran' Hlas
a
Jakub Svačina
tImioI
ELEGANTNÍ A HOJNÉ
ZÁSOBENÝ
mocemi obchod
' v é 1109 Jll eellre
V otu-hixll Uimln nalonet tuiný
?fMr Bo títl gnnntit ho íttm
Jral4 íli Ml
ne u llnf )mt a ibii naookaii
Dl)litif)'t WaillUjeJ
JMnau pa4ruk4 ihjdet uuw
fTTVTTTTI
NORTH--WESTEHN DBÁHA
zkrácení éau
zleněná obsluha
Denní cblciftik irlidnl vlak vyjlldl
v 720 ráno oAtUt v 700 ráno V Ital
lba přfjlldí de Chicaga
Deonl Ht Paul JMnpli iiprenaí vlak
vyjfldf v 7J0 réno mdto v 8 M T tael
daba pHJUdi daMt 1'anl-Jlpls
ČI S Overland limited do Chicaga v
7'4fl vear má spaří vaty paeza Daleko
rychleji Jede a a západ a Chicaga do
Omabf
North Waatarato m6tu'lnlti
WM ířaioTia: U01-3 Fanai il
f M?f v úhmW 1
Éjfcata- f"ym ary aiiauu w 1
%
1 afa)t v Blkollaatr4nrB
áée4l a Uim ia )a
IlotiholarMi tBrn4
aapujta Doaaa ne
Blata a rpfS(TM k-
f dlakf ktaré aldr mmťít
BB)I BrMlrlI ro barva po cell Taaalitl
kwn )ayrlnl)H aad Haa4 Kalia aa ara
ZUU vypltaeaaé kadlaky
loeaskl atho)W a KdtH as ba klVko
fkiianl nrt pro pánf Bab 4mf 1 aJlaj
Kal amarw-kfa atmihaai ala araboíaair
OBalfan aahaaaa a Baraaal VOD aaaia
a aipraanl aaaiaM ťrnNIMka Bdarna p+
aiilaoi™ ítarabB Ba St t% a p'nf ""
f aataoal luranMia latlack a Ba4(lfal
kndlakaail Hada-íl la 4 taalia a alJ4n4
koa dia Bdaaata aaan# arauas a aa4lan
Bllnkf pVrm rMlatnnaa Marná— jada
bodiakf krmot)! anat am1át-i tmtrf
Ílta ekt-a aiulak aak dámské
ATU1 jewilV CO 4J auterilts
tk Ckkaia Ni asii kataio oi-a)t
ei urlau:k kíMliart kbaotl aaataaaf-k
fendln auiak ravolaarl sINIrko sboci
kMlarkdlM sMial Ilctek (tmii Msfkil síd
aaaiiBia po obdriaai o kolksuk r
GbU
nim
1 Gnti
'IMMTO ieuv4lt rl kriJanllM v in4mll P lr Kar l II
Hraiisf n Aaleithnru l4la ifiiali ihn i"'la rit
nďb nrmsH Hi k klrfi k nmu ilitťraU Jeclill rallilil pr
vlilrlmm rviMlK-NM-l a kI avnl pliirsa riřmat
kralanim a kralstiklm li a p'tniiil aal klyhliv Hia
NainiH hli-a iluBiinala aallra na pud Vřitaklm tpt t'ki
nlaihiTtlf a plljlmall sa asmornl vlaku tlitihn vvn
kakallltych asrnorl li llrsuar řiií ku ximm I ila dnbré
lekala avta ]! uMneau ku prttl lfnl visrb ipri
DII KAltKli II IIUKUl:lt ('rolo Xrlir
l fr ftJ f°ÍZ'Ml llí P
Bros l2SSSSa
aj ar v bvvubíuii maa w w -- i
RohrbOtf£h
majitelé
R l'HT-rralr)aln nhrtwHlnl rlrarn pralilalnf alimVnf lasauplasck IMS)
sarkf Ialrfril kraauwla-k ara~il'nlrky prlrulck a Hliflínf
Vt HODT-KolajBl kapala kolajul srlaatr lllarirnt spolsk Iprchoaé lánl tlnri
buraa tlkérna a ala)n Ulntrf
PODZIMNÍ OIHXUil-ZaMna I dři No4 tdf r Tlark odborrek
IKACR ZA STK VU-S trBTs poakrtauta ta trlbodlBciami kaMiidanal prlnl
KATALOO-KIf aolol aorf llluatrnran katalof katdamu utarma
Adrci KOHKIIOltilI BltOH OMAHA KII
MO MORE BLUE-MONDAYS
SWIFPs PRIDE
SOAP
Good in hard
water and good
in soft water
Mode hj SWIFT & COMPANY
Bwlftovo Prld mdlo Jest oajlapllm mýdlem Jakfbof h ku p ra ef jiftMi a
Setřto iTého prádla— nlkollr obalů?
JONII LIIJOER velkoobchodník lihovinami
má na akladě
!f letcá slará iipoitaí I domácí Tina Mři a ííkérr
zvláitě ale proslulou z r 1881 OFCA JS Tiylor
Za jakost vleho cbolí a ručí jj
Telefon 1815 1209 Douglas ul OMAHA NEB
Paroplav Spol Sev-nemeckého Lloydu
Fo parolodích expresních nejrychleji! jízda pres
mofa ca j dní 15 hodin a 10 minut
1VRW YOIIK A IIHRMIOff
ťrsvMalnl diiprsTB po rnhl-h praanlnk paroMlií
-MalM-r Wllbeim II'r"lr Wlllw daOruasa" Kronurlni Wllkalm" Kalaaria Uaia
Tbarasls "
rraaiflainaaopraa no naonnutn aaoaarou w7a parKii-ri a !' na' bmá-n aVMiio
dlmibrrh US aUip llrk-b "Kroaaar Krřat" "Martifa" "K'Mallu Iiulw
Jkramsn" "Vriairli:b dar Ořisa"'Hnl AHiart" "rMnM Iraoa "
praaldslul pultural ďpraas IkaMf ltrtk "lOialn" Mala" "Msv:kM
Mir-dornnl doprava
KaMon (lito-"laha" "Třara" "llubattawllara"— O pu'iil úklad ni Hadr kálali
ajadpalMbl caa aul uliraťt aa aa
JELRICHS & CO 5Broa(lwayNow York
-crilava-nl aj4Intal pro ápavli3kb
H CLAUSENIUS & CO
0la IKATIIUHN trr
oirrcAuo irrrvoiai
HAMBURSK0-AMER1CKA LINIE i
'' ' ' ' - ' 1L ' _ iJUl
Mpolfnost lato adrlula rf Tuk prarldi-lné iprjraí a Frrapea
áravjlatfaii Iwdf ml SřJrtrlilaJI jlrda s KW Tor ks da Jlaaibarka
IMh adJUdJÍ ve étrrVk v sobota
ÍIamburiko#arli:ká Ilnld Joat nalitarlf Hlmki Trana-Atlantlcké Paril'
venni npoief nou 1 viaaini wr 10111 maju írn nnrnnou inoanosi oiiibvi tun vi
tibto Jiou vtllké nAm'rfn( parníky labrnujfd ti dvuulroubovjfcb parolodi
ktaré Lu nnbodlf caatnjlclcb svUAC Hn Jaou Takový pit parolodí aa
vlMtn) tídriá Jiná i[(Uioot Obludol plaplavn sca olirafUi na
HAMBURG-AMERICAN LINE
Jos Vopálka
fEZNlK A UZENÁfi
na B a "Wllllara "al
nl lawU ldr aallauli Tfblr lrsilM
niaaahodruku Jskf I Tflnřoh ifnlt
II aaanirak:k Rupta a nbo aa akuatka
BjlruJaaiaalsaMdniapllJdata M
ZboHlaa doválí amoUnta slJaoMad
atl telefonem Tal A 1MÍ
Dr C Eosowater
ČESKÝ LÉKAft
ířidovai: t "Bee imitť
04 II aa II loBoi
eradal hodlán OdSdol I
(dl Wdolf "'
V aadtll ad llaoBidoaoi
Ttl f éfadavai i04-TaL t kfU 1117
Bfdh-Ouue MIT Jaa a allea
Zalaltai aofiK aaJa a laaakfai a
awessj a raaanJKatrt
Předplaťte ne na Pokrok
pouze $1 ročné
Uložení penéz
v Užnlch pozemcích
Takové alolenl peoíi Bani ipakulav
tlrnl Jih aanl aovoa sami OI bodal
a dopřával proatfadkr Jaoa pUmílea a
nejlepll Podnebí leatmlrai a pHinlvá
Vsdur tamto a Jiným DřsdnoaUm Jlfnt
pocamkjr aa prodírají sa ttaf daleka
pod Jich mu lkala noa a pH avatjtlrh
caaV:h pHna)l aalkf tlak a nl(Hfenteh
jxoH OladuoWtBÍkftť 1 atlOTÍaW
aě Jel obdrtfta sdarma tykajících aa
vbod pocamkl v Kantůrky Západalm
TeBMaaea Mlaislpp a IxHilaiaae lati-'
dch aa aaeb blil HllBoieCaatrel drlby '
pro hledající domovy a pro ly Jíl ebwjl
vhodo4 aloiill paalsa dopíit tl alia
paaacma
W
! raraaai
Cfaaaaia ao
H BRILL
fMat faaa Art
Iliiaata tiaaual K
v!