Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 18, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    s
V %
r v
OKROK ZÁPADU
UUicn l87!Uoíník XXXllI
OMAHA JíEHIt VKNTftEUV DME 1 KVÍXNA IttOI
(110 12
ria Roska s 1!
i 1
í
— OJtélnj) ttn ♦ fyittJtm
M — i laMr iř sr
f — rVm Ufttiká WoV
Itnjm Hltat táviliim t nikým
éithjnlttm
Yáleíné události oa dslekém
východě ia pomalu jen vyvinuli
Válki (rancouaskopruski v této
době byla Jit (končeni kdcito
vilka Ruska Žaponakem teprve
satala 'Mm ovlim jest vino ono
ohromné vllaěné dějiltě které má
Uk málo komunikačních prostřed
ko a mimo 10 Jeltě pochody voj
ika a doprava díl táiob jest sil
lena velmi Ipatoýmí ctitami t
nichž větlina jelti ani nevyschla
po jarním láni
Kusko muil mlti v Mandlursku
mnohem méoi vojska neili úředně
a novinami ruskými bylo rozhla
lověno jinak by ae ani aotva Ku
ropatkiu vyhýbal rozhodné bitvě
Fláoy ruského vrchního velitele
jsou ovšem úzkostlivě tajeny a
také pláoy Japonských generála
jiou zahaleny v temno
Zdali Kuropatkia poitavl ae na
odpor Kurokimu o Lisojangu to
zt zaelaných depeK nelze jistotou
tvrdili neboť postaveni toto jest
ohroženo oa boku a vzadu dvěma
Japonskými odděleními}! tíhnou
na pomoc Kurokimu který ae
ubírá přímým směrem k Liso
jangu
Posud tam fiat ruské armády
jest soustředěna neboť 0 pohy
bech nepřátelského vojska zaslal
geoerál Kuropatkia caru tuto
ipfávut 5
"ftekogooskováol terénu mezi
Salicajpudzoa a FeohuaogCengem
se nemohlo konali poněvadž bylo
patřeno v oněch mlatech lapon
ké vojsko "
Žapooský oddíl znsfoě silný
postoupil od Peoj(uang£eogii fj
května směrem k Hajfiengu
Stanice Puleníeng ja obsazena
oslími předními strážemi a potko
zené Částí ieleaoičoícb trati ai ku
Saochili byly opraveny Všechna
ta práce byla vykonána pod dozo
rem plukovníka Spiridonova od 4
praporu železničního"
O dalllcři pohybtefa nepřítele
sděluje Kuropatkia později! de
! depeli lotos
"i'ří rozednění 11 května po
čali Žaponci postupovali po silnicí
Lisojsnské do Fcnghuangčengu
1'ředvoj který táhl ku Suelííenu
sestával f pluku pěchoty čtyř děl
pluku jízdy Město SuelíČen
bylo obsazeno oddílem koráků
kdežto prosmyk chaosilianský byl
obsszen dvěma aetnínami yojika
ruského Dvě letníoy Žapooca
pochodovaly ku prásmyku a jiná
aetnina se vydala oa pochod k
Sueličenu dotýkajíc at nalebo
pravého boku Na lo kozáci u
stoupílí ala nepřítele zdržovali
stále střelbou zpět sice oejprva
v prosmyku fsngtienském pošlé
ze v prosmyku blíž vesnice Cbu
mynzo kde rsiijali nepřátalé sta
novísko Setník Dewahl velitel
eetniny ruské hyl riněa dva ko
zácí usmrceni Nepřátelé odtáhli
to května z Kwsn Tíen Sinu a
místo to obsadili naii kozáci Re
kognotkováoliii krajiny nebyla vy
pátrána přltomriosť Žsponco v
údolí řeky Tseípo ve vzdálenosti
17 mil jihozápadně od Ssmacl
iJne ij a (9 bylo vidět nepřítel
ké tábory v údolí řeky Unsuaoko
blíže vftsoice Tsindzs Káno dne
10 května pochodovsl oddíl Ja
ponské pěchoty v síla asi 10000
mulo 50 až 80 děly a soustředil
se u Salícojstudza naproti Li u
Ym- Tekulan asi 40 míl vzdá
lený oa západ od ústí Yalu a
Čingtajcc 15 mil na jihozápad od
Takulanu byly apooci obsaze
ny Dna if května ae objevili
lapooltl zvědové oa rnlstě vzdála
oém ti mil jižně od Liujemo V
distriktu yinkovském bylo viude
lícho"
Jak jsme oznámili v předeilém
Čísle vystoupilo oddělení Žspon
co u Fitseva oa břehy polooitrovs
Liaotung a přerulilo Železniční a
telegrafické spojeni Fort Arthu
rern Odděleni to čítalo 10000 m už o
Fřednl část jeho eetkala se ru
skou obhlídkou střelena pronásle
dovala jí po celých leat mil a po
ranila jednoho střelce a zabila tři
koně hlídce
Žapooci vyslsli dva pluky k
Tantsiafangu a dvl meotf oddělení
na Jih a západ od místa kde hlav-
tnl síla byla oa břehy vyloděna
'Žspooltl zvědové se objevili ns
stanici v Folaodieo a začali atřllet
na poslední vlak uhánějící s Pert
Arthuru Dne 7 května odděleni
toto e vzdálilo s Folaodieo ataoí-
ra obávajíc se patrně! by mollo
Kut ndřlinuto
Malé výtvědnl odděleni ruské
přiblížilo k 1'ilievu si na tři
(tvrtě míla a thledslo la žaponci
tam buduji opevněni které lim má
sloužili asi ta ochranný tábor pro
pfipaJ la by ňlok na Fort Arthur
se im nezdařil a posádka aa spo
Mnou pomoci rutkého nějskěho
odděleni učinila na ně výpad Za
poorl dne 9 května učinili útok
oa předat stráže ruské u Shihei
tsbivla 4 mule a poranivla 8
Doa tokvětna žapooci opustili
železniční trať a podplukovoík
bpiridooov od čtvrtého železniční
ho pinku bezodkladně docílil do
časné opětné spojeni a Fort Arthu
rem
NemirotiC Daočenko nejlepll
ruský válečný dopisovatel popi
suje odvážnou cestu prvního vlaku
po přeruleném spojeni takto:
"Práci pluk Spiridonova nelze
doiti ocenili ana nemá sobě rovoé
v dějinách válečných On opravil
trať položil kolejnice opravil
mosty a to vleehno ve 3 dnech
Zkázu způsobenou Zapooci a jich
výbušnými látkami nahradil v tak
kratičké době Leč nejen to 00
sám vypravil ťispěžně vlaka projel
krajem obsazeným nepřítelem a do
Fort Arthuru dopravit potřnbné
zásoby střeliva obležené posádce
Ode čtvrtka dne 5 května sil
ná eskádra nepřítele sestávajíc! z
křižákO Adsums Asama Idsumo
Iwsta a je&té jedné neznámé lodě
zároveřt a vlajkovou lodi Mikason
a bitevními loděmi SikiSima Hat-
auet AaabiJslima a Fuji střežila
přistav port arlhurský neustále
Na aouli nepřítel ae na Itěstí
vzdálit od ielezoičnl tratě Z příčin
nám neznámých Pluk Spirido
nov před vypravením vlaku z
Liaojaogu učinil opatřeníaby celý
vlak mohl býti vyhozen do pově
tří kdyby toho bylo potřeba Leč
na itěstí nepřítel se nikde neobje
vil a vlak dorazil po 4 hodině do
jinčovaké stanice kde odevzdán
byl generálu lokovovi jenž ho do
pravil dále pod dozorem vojska do
Fort Arthuru Podplukovoík Spi
ridonov se vrátil a lokomotivou do
Líaojangu"
Žaponci rychle napravili svoji
chybu a spojeni 1 Fort Arthurem
opětně přerušili a trať jest nyní
jimi obsazena
Fort Arthur se považuje ruský
mi důstojníky za nedobytný Pev
nost' jest obehnána trojím řetě
zem tvrzí viuda jsou příkopy a
oáspy a ploty z ostnitých drátů zs
nimiž jsou podzemní úkryty pro
vojsko poskytující mu před střel
bou náležitou ochranu Pevnost'
jest dobře zásobena potravinami i
střelivem vojsko jest veselé mysli
a přátelilo ae již a myšlénkou že
musí vydrželi v pevnoati nejméně
rok Tak dlouho totiž může pev
nosť vydrželi se zásobami potra
vin a střeliva Očekává se žo lak
dlouho pevnost' bude vzdorovat!
nepříteli i tehdy když Ji budou
Žaponci bombardovali c velkých
obléhacích děl Generál Kúro-
patkin nabídl generálu Stoesslovi
znsčné vojenské posily k díbposi-
ti ale ten je a diky odmítl nboť
se cítl dosti slným a posádkou jež
se nalézá v Fort Arthuru a nechce
se vystavili nubpčí vzniku cpi
demických nemocí následkem pře
lidněni pevnosti
Admirál Togo tvé vládě ozná
mil Že alytet u Port Arthuru
ohromné výbuchy a hned k tomu
připojil svoj náhled že anad Ku
sové ze zoulalstvl zničili avé lodě
Leč výbuchy ty záhy vysvětleny
Kusové roztrhali louž dynamitem
žapouské blízko ústi do přfstavu
potopené to Jí aby nebyly plavbě
bítfiních lodí 11 překážku a jak
nestranný válečný dopisovatel
chicagských "Daily Nswa" ozda
muje Just nyní ústí přístavu zase
úplni volné
Ns rozkaz generála Knropatki
na byly v přístavu v Dalnym který
byl určen Kuakem za obchodní
přistav zaujmulého jimi polooatro
va zničeny všechny doky a piorry
aby tam válečné lodě žaponské
nemohly přistáli a a nemohly vy
lodili těžká oblehael děla pro Ža
jónské vojsko jež se soustřeďuje
kolem Fort Arthuru Přistav v
Daloym jest jedním z nejkrásoěj
lích oa světě a byl Ruskem upra
ven a nákladem J6 000 000 a
vlechna la práce nyní přilla na
zmar
Na moři stihly Žapontko dvě
dosti značné rány
V zálivu Kerr blíže Dalnyho v
sobotu časně t ráoa objevila ae
žapontká eakádra sestávající z
křižáků a torpédic aby vyčistila
záliv od podmořských Ruskem
tam položeoých mio Fod záitilou
palby s křižáka podařilo ae torpé
diclm odstranili několik min ag
Kusové I tyilile almdovsných o
p vnéol na lodě eulívl pálily anil
by jim vlak nějské Ikody ipftuo
bily Odpoledne kdyl úkol ja
ponských torpédic byt ekoro již
skončen Isponská lodice Miysko
narazila na jednu minu a okamžití
se potopila Dva muli 1 jej! po
sádky byli zabiti a lest zraněno
Těmto malým ztrátám nelze při
kládali pMlil mnoho viry neboť
dle dopisovatel newyorského II
rsldu Žapooci zúmyslně ztráty své
lsl Tak ku př prý atráty Ža
poncO v bitvě na řece Yalu obná
šely 4000 mužů censor laponský
vlak telegramy a pravými ztrátami
nepropustil a zmenlil je aby ae
poatavil úspěch žsponských zbrani
v cizině do lepllho avětla
Druhá ráua stihla je v úterý to
května Když žapontká eskádra
nalézala ae v Talienwao zálivu u
Dalnyho tu ae k nf přikradl od
vážný ruský důstojoík oa maličké
lodici línané naftou s řízené pouze
třemi ruskými námořníky Lodice
měla tři torpéda a přiblížila ae
pod záitilou noci k jednomu ze
zakotvených křižáka a pronik
nuvli stráži nepřátelských torpé
dic důstojník vypálil jedno z
připravených torpéd oa bok nej
bližllho křižáku a následoval
hned na to ohromná rána Na kři
žáku vypukly plameny jež potád
ka jen a velikým namáháním udu
sila Druhá loď okamžitě vzala
porouchaný křižák do vleku a
zmizela a ním v noční temnotě a
zavlekla ho ke břehu ti Dalnyho
Tento zdařený noční pokua dodal
nové kuráže a aíly ruskému ná
mořnictvu Z Waatilng-toaii
Otevření nove1 retervaci v Afinně
tott—BavlnáH u preiidenta
Sa schválením tajemníka vnitra
komisař geo pozemkové úřadovny
vydal minulého týdne provolání
za jakých podmínek odatoupené
pozemky oa indiánské reservaci
Ked Lake v Minneaotě budou pro
dány Viecli pozemka je 255000
akrů a ty dány budou co domovi
ny za podmínek zákona o domo
vinách leda že zabíratet nesmí
zaplatit za akr méně nežli I400
Prodej ohlálea na den 12 června
v Thieí Kiver Falls Mino Bude
to veřejná dražba a pozemky bu
dou ae prodávat! v částích po 160
akrech Ze atrženýcb peníz
Ir 000000 vyplatí ae Indiánům
zbytek vrácen bude do pokladny
spolkové
Jednota amerických továrníka
oa bavlněné zboží která odbývala
ve Washingtonu svůj ajezd na
vštívila presideota v Bílém domě
a byla nim velice zdvořile přijata
následujíc! řečí: "Každý Ameri
čan by byl hrd moha uvítat! tako
vé těleso jako toto jehož členové
mají tolik ceny pro průmyslový
rozvoj v zemi a kteří pečují o to
aby ae jejích průmysl rozlířil po
celé zemi Ksždý prozíravý Ame
ričan musí ae zajímavoatl pohlí
želi na tento průmysl jéuž tak
mocně aa zvelebuje po všech stá
tech Skytá nám to noiifeof že
po případě vlichni postoupíme
aneb pokleaneme společně Jsou
arci výminky Časem lidé získá
vají při vltioUcué tísni a jsou
zase II 16 kteří va všeobecném
blahobytu nemohou dostat! přl-
slulný jim podíl na blahobytu
tom
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Zaslouženi chvála
V New Yorku odbývána byla
minulého týdne výroční schůze
£n dvora řádu zíkindeteiú a vla
stenců Ameriky pří níž oslave
no bylo 297 výročí založení Ja
meatowou Při hostině slavnoal
zakončivií mluvili admirál Dewey
o loďstvu a generál Miles o naftem
vojsku Admirál Dewey vzdal
tutu zaslouženou chválu našemu
loďstvu: "Nevím zdali osle loď
stvo je leplí nežli bylo dříve ale
tny máme mnohem lepší výzbroj
nežli před několika lety a a pýchou
můžeme dnea říci že máme nej
lepší lodě nejlepll důstojníky a
oeilcpfil mužstvo na celém světě
Zvláště mužstvo nalc vyniká nad
jiné'' Generál Milea vyslovil se
o vojsku taktot "Měl jsem příle
žitost' viděti skoro vlechna vojska
oa světě Studoval jsem pozorně
vojsko žsponské čínské i ruské a
úspěch vojska mikadova dnes na
východě je pouze výsledkem obrat
ností a věrného konáni povinností
a podoikavoati Ruaký voják před
bitvou ae modlí podobně voják
lorecký ale na bojiiti rozhoduji
zbraně a nikoliv modlitby Od
vlecb voják na avětt na&e zdi se
Uliti V tom Že množství jebo
slouží pro zásadu pro svobodnou
republiku v nich! kaldý mul jest
svrchovaným pánem a ksldá lena
vládcem těchto avrebovaných pá
nů Vlka naše představuje svr
chovsnosť a svobodu mulů a jost
roakošl i cil pod nl sloužili Vlm
lo ze avé čtyřicetileté zkušenosti"
Vytrvali toill
Dva mladí holi Louis Allen
D li Strattou FierceSo Dsk
ae rozhodli leae podívají na svě
tovou výstsvu do St Louis a to
po fece Missouri ve člunu Týž
jest 22 stop dlouhý a opatřený
plachtou ale pro protivný vítr
mohli holi plachty dosud jen málo
použiti a z většiny museli do
Sioux City kam dorazili v pátek
vealovati Tuto plavbu do Sioux
City vykonali za týdeb První den
urazili 60 mil za velmi příznivého
větru Druhý den pluli jeltě
rychleji k večeru byli však za
hnáni větrem natnělčinu a byli by
téměř utonuli Noci ztrávili vždy
na břehu a do Sioux City dorazili
celí zmořeni a unaveni a ruce od
veslováni mají plné puchýřů Vzdor
tomu vlak a chutí ae vydali na
dallí cestu a doufají Iťaitoě dora
zili do St Louisů kde hodlají
člun avůj prodati po měsíční
návitěvě na výstavě chtějí ae pak
navrátit do avého domova po
dráze
nastolení náielaíka radochí
V Blias Okla odbýváno bylo
minulého týdne nastolení náčelní
ka kmene rudocřiů Poncas při
čemž provedena bezpochyby po
slední honba na bůvoly jež při
každém nastoleni náčelníka tohoto
kmene od oepamětoých dob byla
prováděna Této slavoosti aúčast
nilo se 3000 rudochú z jiných
kmenů a tito byli hoatěni Foncasy
v slavnostním jich rouchu oděný
mi U tohoto kmene trvá staro
dávný zvyk že ai oový náčelník
má vybrat! avojí radu t nejlepších
lovců bůvolů KdyŽ Bílý Orel
před )S roky do úřadu nastupoval
teokráte byly prérie ploy bůvolů
již pomalu se etávsjl velikou
yzácnostl a proto náčelník Horše
Cbieí byl v nemalých rozpacích
jak by tradice 1 výoh předků zacho
val V této nesrjázi vypomohl
mu J C Millcrl majitel veliké
renče který mu zaopatřil 3 bůvoly
a zároveň mu poslcytnul dostitei
né mláto k jich honbě což bylo od
celého kmene a velikými díky při
jato Honba uspořádána byla na
oplotěné rozloze obnášejíc! 60
akrů Po honbě následovalo od
náčeloíka prohlášeni vítězného
honce a alavooxť nastoleni skon
čena byla různými zápaay jako v
shánění dobytka a cejchováni ho
v jízdě v střelbě atd Horše
Chiel zvolen při tanci alunce za
náčelníka Zvyk 1 1 vybírání ai
rady z nejrůznějších lovců pochází
t dob kdy ten t rudochú který
nejvíce búvolllio masa přinesl po
vsžován za nejlcpšlho Horše
Chiel zvoleo oáčelníkem na doži
votí bude-li vlak tak dlouho Živ
jako :ho otec bude asi posledolm
náčelníkem avého kmene pooě
vadž aai než jeho syn llsiry Back
doroste kmen bud rozprášen na
všechny atrany a tSůvol bude na
n'j výl jeltě k nalezení v zoologi
ckých zaiiradách
Za světové výstavy' v St Louisů
Návštěva výstavy v druhém tý
dnu až do aoboty vykazuje zvýšeni
počtu návštěvníků o 50000 nad
první zahajovací týden Za celý
druhý týden obnášela návštěvní
výstava 188471 osob kdežto v
chicagské výstsvě Jich bylo v dru
hém týduu 220614
Tento týden se strhlo několik
požáiuích popischů z výstavních
budov a výkonný výbor jest velmi
stsrostliv aby se neudil žádný
větší oheřl kterýž by mohl způso
bit! nenahraditelné škody Správa
výstavní bude prý nyní naléhali
na to aby aa na výstavišti ani v
budovách nesmělo kouřili a poli
cie bude oa lo dohlíželi aby ae
rozkazu toho uposlechlo leííer-
aooovy atráže budou zvláště pečli
vě na to dohlížen
Okružní dráha na lýstaviiti po
čala již Jezdili Má 14 stanic a
objíždí celou výstavu kterou
může každý pohodlně prohléd
nout! za 10 centů
V aobotu započaly olympické
hrv ikoloích žáka Teoto týden
mé býti odbýván v St ' Louíau
m 1 f m w
mezinárodni ejeza novioarsKy v
rakouském pavillonu vybuchla
konvic a terpentýnem a značně
ublížila malíři Paulsooovi a zaní
tila oheřl který na Štěstí záhy byl
ubalen Příčina výbuchu jest ne
známa
Piiemnlctvi
— Předplácejte se na
Pokrok Západn pouze 81
rocné
"Srfltvi tftěn'' jest násev
českého měsíčníku vydávaného v
St Louis Mo Českou vydsva
lelskou společnosti Prvé číslo o
(4 stránkách jest obsshem i illu
slrscemi velmi bohsté a krajané
ktetll hodlail světovou výstavu
navštívili osleznou v něm mnohé
co jim bude a prospěchem Vedle
stali o zahájení výstavy obsahuje
číslo toto stručný přehled výstav
ních paláců jich popia a vyobra
zení dále Články "Olympické
hry'' "lak světová výstava byla
atavěoa ' "Květinová výstava"
"Architektura výstavy" "Stroj
nictví na výstavě'' "Rakouská
výstava" "Čelí a výstava"
''Slavnosti oa výstavilti v tomto
měsíci" "Různé informace pro
návštěvníky a j Doporoučíme
"Světovou výstavu'' našim kraja
nům Předplatné obnáší na rok
J 50 do Čech na rok I300 a
jednotlivá Čísla prodávají ae po
25c Dopište ai pro ni pod adre
sou: Česká vydavatelská společ
nost 2117 So iath St StLouia
Mo
Listárna redakce
K dotazu p J Junka odpoví
dáme: V Nebrasce jest oprávněn
volili ten kdo si vyzvedl prvý ob
čanský list V některých jiných
státech na př v Iowě maže ae oa
presidentské volbě podílet! pouze
ten kdo má již druhý list občan
ský Panu J V K Wells Neb —
Prvního dne navltívilo světovou
výstavu at-louiaskou 187793 lidí
a t těch prošlo luroyketem í 78-433
Odstrašujíc! přiklad obecenstvo
Paní A- Bergmanová v Chicagu
otrávila ae karbolkou pro nezho
jitelnou vnitřní nemoc Celá řada
balaámú syrobů a jiných patent
ních "léků'' a pilulek ubohé paní
nepomohly Není divu poněvadž
patantnl"léky''obsahujl ponejvíce
jedy morfium a chloroform které
nemocnému sice na okamžik uleví
ale po Čase ae člověk pozvolna
otravuje Varujeme tudíž před
takovými "léky'' podvodnými re
klamami vychvalovanými a v zá
jmu vlastního zdraví dejme před
nost léku Eř rodnímu kterým iest
Šimanovského Březohoraké Thé
a nikdy nebudeme nezhojitelnou
nemoci dohnáni k aebevraždě
Cena balíčku lioo poštou liao
přímo zasílá: R F Simanovský
654 Scott St Milwaukee Wia lí
I
Pan Ed- Novák kterýž vlastni
obchod střížní a obuvi v čís 1246
iižní iv ul v Omaze vvorodá
obchod avůj za velmi výhodných
podmínek- Viechno zboží Jest
módní a prodá je pod kupní cenu
Příčina proč obchod avůj chce
vyprodali jest jedině la a'jy mohl
velkerý čas svému novému patent
nímu vynálezu věnovati 40x3
wUAAAláAááAáÁAAAAAAA
4 110 O MÁ II V á NOITII OMUIYI
Pani Mary Mnú
zkušená porodní hahlf ku
oznitinuja ct svým pFfmlvkynfm
s fitee TAm HÍ Její pomoci Jk
Eoroilní tjlilky ly i(rtf(!lnly
C 0 V mlliulýi li iIiiih Ii iif-eiiU-ho-Tsl
do (alsliV) jllnf Jfl nllt-a
%% vzornou % upoli-liMvou otmhiliu
m( JJi dlouholulfl Již tkue-
fJOMl 40l
Iiolí
Vás
zuby?
Lehká
Dnmnn
1 uiiiuu
Kabel kovo zubní thé
vrlcl bolest sudů vs il neti 8 mlniititch
Utvrdí zuliy chrání Je h-l (UlAi náka
zou s nliyřttjnč s bolest vles nvrátl
lUlliiťi a náriMli-m pšUm 40c
F Kabelka
60S Hlgh Street RACI 8 E WIS
n 1
Loun & Iiuildiiig
ooociatlorL
v Be building
21 rok stará a nejsUrM V4 místě
ttol
půjčky na měsíční splátky a při
pisuje k dobru dividendy půlletně
při 6 procentech ročoě na uspoře
né obnosy
(tee X Kattlnsrr tajemník
South omalská úřadovat v čfste 333
sev U ol SDm3
WAITKH MOIKR r-MrHs
vr-r -nr-w irs'i ir nr w m
HVllATWAKDUJapokl O
47m J
isiarVti ta
k Zkuste Je a doznáte pak sami že jste UhodněJilho piva nepili
r9i
Spolehlivý komissioiiárský 'obchod
Krajané chcote-ll prodali aneb po případě koupili nSJaký
dobytek uílnfte dobře když (i (lve dopfiote na
obchodníka Živým
dobjtkem
I uiwj mem UVUIU VlUUUUj
Pan 1'WnAka solidním a poctivým Jednáním získal si neobme
rné dftfíry lierh krajanů a kdo na nřho se obrátil byl vždy
vzorná obnlonJcD Dopíšete II na nlilio zbavíte se mnohých
nesnází s uAetrlte tím mnoho peníz Víecbny dopisy adrosujtoi
Frart PítďůIo Hoom 135 Exchange BldL So OmaHa ascii 2518 N St
aMMl
£ Nejsterif a nejlepll místo pro schůzku jest £
RESTAURANT
HOSTINEC
l ED MAURERA
Z v Ms lAnn rsrnam ul
té Pravá Importovaná piva nálepu Plnlc z MMťanuMbo plvo-
m varu v Plzni v (chách llobrnii M union llavnria pivo l'lvo A n numer-
JI HiMPb s světoznámé Ksnat získalo rozsáhlou reptitnel g
2 Kavárna pro dámy nalézá se ns druhé podlaze 401 f JJ
2 U-T (mH host? olmlouíl ochot nř clivalnk známý krajan p Josef Altman £
i i 1 1 1 as n iiatat rmnniiiiniiiiiititiii
J Twj~anffiaasr -
Trais-lni Harble Wcrks
vlastni
Novák & Kretek
č 1413 Jlžnl 13 ul Omaha Web
ZbntovuJI a prodávají
Mramorové a žulové pomníky
náhrobky tlesky
n hřbitovní práce violin druhu
' Vlkor objKilntvky vj-fltujl rrohtspedlvi a vkuan
Hostince u "Modré Hvizdy"
vlntnl „
JOSEF PBZDIBTZ
v udovA Tf Ant d pí Mln fl1401 Jlívol ta ul Omaha
BVS-wrziazK a yjtvm-v iwo
B7— stále na lepu Teplý lun£ atálu připraven
Nezapomeňte tu zaatavlt U JOH I'KZniIlTZ
)atHWHWHMOHMH
Něco co povzbudí valí energii a
dodá vím nového života za parného
dne jest sklenka Čistého a lahodného
"Metzova" piva
Jest uznáváno všemi milovníky
dobrého piva za nejlepll v trhu
Pijte "METZOVO'' k vali svému
zdraví
rJVIílii 111
METZ BROS BREWING CO
o
Ji-'- - t'ít
Siráviií oblíky pru niiiže a burliy
SvCtlé obleky pro mužo
po nliilli clolltiroeli
Nejvylší jií jest Cas dle domnění našeho
pro onen oblek tmavé zasmušilé barvy aby
uatoupil jinému barvy veselejlí
Pokyn velké důležitosti
pro via nyní jste li připraveni
$15 jÉÉÉ a fftiSaci
6o vrorko jednoduchých a 40 P JI
překladačích obleků c cheviotu f
tweedu kalmíru worstedu hru
bých homespuno atd světlých a
středních barev pruhovaných kostko
váných a sniíAenýcb Vzácná hodnota po
Obleky výborné jakosti pro mladíky
za mírnou cenu
$5 $750 IS50 $10 a $12
ílií M ¥
S)