Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 04, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' " ' T " -' mi éi tu ! i mi iwi iwm 'i ''" 'jj-0"-n" "' 1"" íirr~Tf
V '
-Pokrok Západu-
Zaloien !87!--notnfk XXXIII
OMAHA NE1IKI VE HTttKDU DNK 4 KVÍITNA 1901
( ISLO 40
Vílí! llftljjlIllitnL
Jfrtini ftktftnt timti fré lfn
Í0 — VlilPHtki ttkidn M
liěfmt tlfrét f— trvnl Hlvt
thmftM Atluftm Kuti —
ti 9 fkrmní fttme — Skultť)
dft Huti tftkárd tt toniku
augftngu —SUvéniký tfttk mt
ikrptký vyijli dtfulai d Amtriky
h tdivtdint difhmů ffittlim
Huška mtti uimil se náhlé itki
Tpméf Cafitk
Drive lo byli Žaponci kteří
uchyitili pro Rusko nepříjemná a
hrozná překvapení teuto týden
jim 10 částečně oplatit velitel via
divostocké eskádry admirál Jes-en-
Eskádra talo sestávajíc! i ry
chlých kritiko Kosije Rurik
Gromoboj a Bobatýr vyrazila z
přístavu zbaveného ledu dne }
dubna Rurik aado přístavu na
vrátil následující den ostatní tři
lodě hnaly ae viak do Wonaanu
přístavu v Koreji kam dorazily i
rioa dne 25 dubna Admirál
Jeaaeo vyslal do vnitřní rejdy dví
torpédice pod velením poručíka
Poehla a Maximova a tam nalezen
byl zakotven u břehu Zaponaký
parník obchodoí Gojo Maru ma
jící posádku aií ao mužů Po
aádci? bylo nařízeno aby ae ode
brala na břeb na to poručík Ma
ximoy vylezl oa palubu iaponské
bo parníku vzal viechoy listiny a
vlajku t parník pak potopil tor
pédem Torpédice na to ae zaae
připojily kt khiákom Cekajícím
před příatavem
Na celém břebu nebylo viděti
laponikého vojáka příatav byl
úplná opuítín Žaponci míli
Itěatí neboť zrovna ten den ní
kolik hodio před tím nežli Ruaové
dorazili do Wooianu opuitilo
níkclik žaponských torpédoborco
příatav a vyrazilo oa llré moře
Ruská eikádra vydala ae opit
na zpáteční centu do Vladivoatoku
pozdi v noci dne 26 dubna vy
dala ae na oovon výpravu Dne
97 dubna o 6 hodin! večer jsouc
vzdálena ati 300 mil od přístavu
ihlédla iaponský parník vezoucí
válečné potřeby a rychle ho dosti
hla Posádka jeho eeetávajfcf z
15 Korejců a 13 ŽiponcŮ vzata
byla oa palubu jednoho parníku a
poručík Bolotoikov tento zničil
vypáleným pyroxílioovým nábo
jem z křižáku Gromoboje
Tu samou noe o n hodiní
kdyi eskádra nalézala ae vzdálena
asi ia mil od zálivu Haksin
Korejí dopadena byla iaponská
douravnf loď Kinskin Maru Veli
tel její povaloval ruskou eskádru
za faponskou vztýčil na stěžen
signál: "Vezu vám Mhlil '
Admirál Jessen okamžitě orlpo
věděli "Zastavte bez prodleni!'
Nyní teprve Žaponci zpozoro
valí svůj omyl apustivše Čluny
nažili ae uprcboouti avlak ruské
lodice je vesmís pochytaly a do
pravily na ruské lodi
Na palubí transportu nalézaly
se čtyry Hotchkissova děla a když
Ruaové pátrali pod palubou na
lezli v jedné kabioi 6 žapooakých
pílích dúít-Juíků kuří ae vzdali
bez odporu a doprsveoi byli na
palubu Ruriku V jiném oddělení
nalezeno bylo 130 mužů žapon
ského vojska li vlak rozhodni
odepřeii ae vzdáli Na to admi
rál jessen rozkázal svým lidem
aby opustili transport žaponltf
vojáci na ruské lodice zahájili
palbu a poranili jednoho námořní
ka Proto nařídil Jessen aby
iaponská loď byla potopena i
vojáky na jit se nalézajícími což
se bes prodlení stalo Žaponci
stříleli po Rusech sž do poslední
ho okamžiku kdy se voda nad
lodi zavřela
Transport vezl zásobu střeliva
dále aooo lun uhlí pro admirála
Makamuru Rusové zajali 183
mužů počítaje v to I 17 důstojní
ka V celku přivezeno bylo do
Vladivoatoku ruskou eskádrouato
zajatců kteří ihned dopraveni byl
do Nikolska
Když ae ruská eskádra z této
výpravy navracela tu žapooaká
eskádra pod admirálem Kamimu
rou spěchala ku Vladivoatoku
aby zamezila ruské eskádfe vjezd
do přístavu a přinutila ji k bojí na
otevřeném moři leč oa štěstí při
jela pozdě když ruské loďstvo
nalézalo ae opít v bezpečí v pří
stavu
Dle úředních žaponských zpráv
zaslaných c Wootonu zachránilo
e 45 vojínft a 9 námořníka s po
topeného transportu a dopraven
byli torpédicf Cihsjon na břeb
První velki bitva ve válce Ru
ska Žaponskem svedena byla oa
poříčí Yalu dne 1 května Bitvu
tuto předcházely srážky předních
stráží a dělostřelecký souboj kte
té trvaly celý týden Zapoaci
totil přtkrotovali řeku Yalu a
Rusovi tento přechod jim ne-
sosdflovali a hleděli jim ipfisobiti
co nejvtttí Uráty anil by vltk
áioé chtěli bránili v překročeni
leky
Úřední ruské zprávy o těchto
srážkách sdilují lotoi
První iaponská armáda pod
vedením generála Kurokiho st
stávající a gardy a druhé dvanácté
divlse překročila řeku Yalu asi
30 mil nad nutím řeky blíže Suka
kde ae řeka zahýbá náhle k vý
chodu Po tři dny ruské oddíle
ní čítající méni nežli 5000 mužů
pod velením generála Zazaliče
Mičenka a Kalialinského jež roz
loženo bylo podél mandžurského
břehu řeky znesnadňovalo pře
chod a znepokojovalo Žaponce s
úspěchem ačkoli se nemohlo ni
kterak mčřiti se silou nepřítele a
ani vyrovnali se mu pokud se týče
počtu děl
V pátek Zsponci již obsadili
výšiny u Licavenu a lluasanunad
Antungem byli 1 nich sehnáni a
zahnáni k řece se značnými ztrá-
smi a museli rychle rozebrsti
pontonový svůj most aby jim ne
byl zničen
V sobotu nepřátelské dělovice
01 řece a polní děla na korejském
břehu řeky zahájily palbu na ru
ské Oddělení na mandžurské stra
ně a přinutily je k opuštění za
ujatých posic Bombardováni
trvalo nepřetržitě po celých sedm
bodio aučastnilo se ho 34 pol
ních děl dvanáct 47 p děl jež
vypálila v celku přes 3000 granátů
Žaponské balterie měly velice
dobře voleni postsvenl
Ve dvoudenním boji Rusové
ztratili a důstojníky a 5 mužů a 6
důstojníků a 36 mužů bylo pora
oěoo
Zrána dne 1 května zahájily
Žaponci ještě prudší palbu na
ruské oddělení kteráž způsobila
značné ztráty a poněvadž úkolem
oddělení bylo pouze Zspooce tae
pokojovati a ne zamezili jim pře
kročení řeky generál Zazalič jsa
ohrožován ohromnou přesilou ne
přátel dal rozkaz k ústupu ke
druhé opevněné posici vzdálené
nedaleko od první kterou Zapon
ci okamžitě napadli a sveden lam
nový boj mezi ruským oddělením
a přesilou nepřátelskou
O srážkách jež předcházely
překročení hlavního voje Zapon
ců podává první ruský velitel ni
sledující zprávu:
"Generál Zazalič uznávaje dů
ležitost výšin u Licsrenu a Hus
sánu nařídil dne 39 dubna piď
kovoíkovi LinJovi aby hleděl
vytlačili oepřítele z posice lam
zaujaté Nepřátelské oddělení
které tam bylo rozloženo šestá
vslo ze dvou praporů čtvrtého
pluku gardy a horskými děly a z
malého hloučku gardové jízdy
pomocí nalebo dřlostřelcctva
naše vojsko vytlačilo nepřítele z
cho postavení ztrativše při tom
3 muže a 13 raněných Žaponci
zanechali na místě jimi opuští
ném 10 mrtvol a 36 raněných a
zirovelí odnesli sebou počet raně
ných Nepříteli se podařilo děla
zachránili
Když naše vojsko obsadilo vý
liny u Sindiagu dví z oašich děl
zahájila palbu na pontonový most
nepřítele a tento musel ho roze
hrsti aby jej zachránil před zniče
olm
Žaponské vojsko z Licavenu a
Husssnu ustoupilo částečně k
řece Yalu a částeční k severu
V boji se hlavně vyznamenalo
oddělení lehké pěchoty od desáté
ho a dvanáctého pluku vedené
poručíkem Jančisem
O 10 hodině z rána dne 39
dubna iaponské oddělení čítající
1500 mužů a 13 děly začalo pře
cházeli řeku u Ambikhe a Soga
poudzy Blíže Ambikhe nalézalo
se malé oddělení pod pluk Guse
vem jež muselo ustoupili před
prudkou palbou dvou žaponských
bsteril
Čtyři muži byli poraněni a
pluk Gusev byl nepatrně zraněn
na hlavě Naie horská děla ne
mohla odpovědi! na nepřátelskou
pslbu následkem velké vzdáleno
sti a byly vyslány posily aby ne
přítele zahoaly
Gen Miščenko oznamuje že
Žaponské lodě při ústí řeky Yalu
zahájily dne 39 dubna palbu na
nale vojsko ale nezpůsobily Žád
né ztráty
Dne 30 dubna okolo to hod z
rána začali Žaponci stříleli na
naše posice u Turrnčenu a střelba
trvala až do 5 bod odpoledne
Žaponská polní děla v celku 34 a
13 oblehacích děl byla Šikovně
umístěna oa levém břehu feky a
chráněna zákopy Toho samého
táno překročili žaponci leku u
Siodíagu a učinili Alok na nsls
postaveni na výšinách u llusssnu
obešli levé nsša křídlo Ná
sledkem ohromné plašily žapon
ské muselo nsše vojsko ustoupili
k vesoici Poleliosky
Nsie strály u Tureočenu byly:
poručík Pakalov zabit a pluk
MahUr velící bstreni lealé brigá
dy dělostřelecké vážni iraněn na
blavi Pluk Mester kap Voro
běv Sapojnikov poručík Tiladel
íov a kap Atrošeoko byli zraněni
Por Kutropoí byl vážni zraněn
u Hussanu
Naie zlrály mužstva nebyly
dosud zjištěny ale je tak dalece
známo že tři muži byli zabili a
19 poraněno-
O posledním největším boi
který strhnul se v neděli a jenž
skončil ústupem Rusů podává
ruský ministr války úřední tuto
zprávu:
Rusové se snažili co nejdéle
udrželi výšiny u Chosanu ale ža
ponská baterie na výšini u Wižu
dominovala ruskou posici a proto
oaSe vojsko muselo ji opustili
čímž Žaponci nabyli klíč k celé
řece
Generál Zazalič byl vrchním
velitelem po celém poříčí Yalu a
vojsko ruské zaujímalo postaveni
30 mil dlouhé za nimž nalézalo
se druhé posilami V celku v
prvním i druhém obranném po
stavení nebylo vfer nežli 17000
vojína boje se súčsstoilo 5000
K tomu k vůli úplnosti podává
me úřední řpráva vrchního velite
le iaponské armády generála
Kuroki jež zní takto:
"Dne I května jsme zahájili
úlok po třech cestách a hnali jsme
nepřítele před aebou O H hod
ranní jsme dobyli jeho linií od
Anlung Sien do Lmsbe Uko Cí
sařská garda obklíčila nepřítele
na třech atranách
Po delším boji jsme ukořistili
30 děl mimo koní a střeliva
Záloha postupovala podél cesty
Liao Jaog a nepřítel ustupoval
před ní směrem k Veng Hoaog
Čengu
' Jeden ze zajmutých nepřátel
ských důstojníků praví Že oba
velitelé ruských divisí (Zazalič a
Kaštalinský byli poraněni"
Jak je viděl z této úřední zprá
vy vrchního Žaponskčbo generála
nepovažuje ten ústup Rusa za
žádné veliké vítězství za to an
glické a Žlulé americké časopisy
řvou jako by lo byla ruská síla jíž
zlomena Proti 17000 Kusům
stálo nejméně 70000 ŽsponcŮ a
možná že celá divise Kurokiho
obnášející 100000 mužů
Ztráty v těchto bojích dle ža
ponských zpráv obnášely asi 800
zabitých a raněných v ruském voj
sku a 700 v Žaponském
Jest pravděpodoboo fe Rusové
budou klásti první odpor proti
Žaponcúm na bitevní čáře u
Pengbuangčengu a tam svedena
bude první důležitá bilva kampa
ní válečné
Z Petrohradu
Navrátivší ae hrdinové t poto
pených válečných lodí ruských
Vsrjsgu a Korejce byli v Petro
hrsdě uvítáni ohromným nadše
ním Ačkoli bylo počasí deštivé
divy zaplnily všechny ulice kudy
námořnici se měli ubírali Na
nádraží byli uvítání velkoknlže
tem Alexisem nejvyššlm admirá
lem ruským načež nastoupen po
chod k carskému zimnímu paláci
Car a carevna vyšli na pavlač a
vítali příchozí načež je přijali v
Mikulášově lále který byl přemě
něn v kapli Tam slouženo Te
Deum a po bohoslužbách byli hr
dinové od černulpa carem polio
stěni Car při hostině pronesl k
nim řeč v niž je nazval bratry a
připil jim na zdraví
Ruské loďstvo stále je stíháno
ne hodsmi Tak nová bitevní loď
"Orel" která podnikla pokusnou
plavbu na Něvě narazila na měl
čími a poněvadž se admiralíla
obává že nebude lak snadno vy
proštěna z mělčiny posláno do
Kronštalu pro drtič ledu "Yer
mak" aby pomohl ji z mělčiny
vytáhoouti
Z Moskvy vyslal s'ovsoský spo
lek deputaci do Ameriky aby tato
odevzdala diplomy vynikajícím
přátelům Ruska mezi nimiž jsou
Chicsgčaoé Jeremiah Kettrick a
Charles Grane který zsložil sto
lici alovanských jazyků na univer
sitě v Chicagu a Tomáš Čapek
právník v New Yorku a bývalý
redaktor V Z
Postačí věděli Že trpíme nezá
Živností Nechť jest toho příčina
jakákoliv Dr August Koenig'a
Hamburger Tropíeo příčinu tu
odstraní a nemoc vyléčí
Z Wasklsiloaa
KinkaiJv fřtJUhú tAktntm —
l'yilět( tlmikék ttttft frui'
itnl — rsnamiký friUp p m
ktu tffit Sami
Kiokaidova předloha kterou ae
reišiřujl domoviny zabrané v záp
Nabrasce ze 180 na 640 akrů byla
schváleoa obima zákonodárnými
tělesy ke konferenci dohodčího
výboru a potvrzena presidentovým
podpisem Předloha ta vejde v
platnost dne 38 června
Hned jakmila předloha byla
presidentovým podpisem opatře
na domovioáři shromáždili se u
pozemkové úřsdovny v Sidney a
chtěli lam dát zanésti své zábory
leč úředníci odepřeli lak učinili
vymlouvajíce ae že musí dříve
obdržen rozkazy k tomu z Wash
ingtonu Poněvadž naléhání do
movinářů bylo důrazné a tito po
dali odvolání I rozhodnutí úřední
ků V Sidney tu úředníci zaslali
komíssři Richardsovi do Wash
ingtonu telegram žádajíce ho o
radu načež obdrželi od něho tuto
odpověď:
"Přijímejte a zašlete odvoláni
okamžitě a držte pozemky které
podléhají zákonité žádosti"
Synovec Čínského císaře princ
Pu Lun a jeho osobní zástupce na
výttsvě v St Lnuisu přijat byl v
úterý presidentem Rooseveltem v
Bílém domě Princ byl doprová
zen svými průvodci a čínským vy
slancem Čenlung Liang Čengem
Presidentu odevzal dopis od císaře
ilwaog Su psaný na pruhu skvost
ně tkaného hedvábí který jeat 4
stopy dlouhý a 3 stopy iiroký
Pruh ten bvl trojnásobně Dřeloitn
a horní konec cho skvostoi vyšit
V dopise přeje císař úspěch vý
stavě zároveň vyslovuje přání
aby přátelství mezi Čínou a Spoj
Státy nadále trvalo
SpJjeaé Státy vyplatily ve stře
du v Paříži 140000000 bývalé
panasnské společnosti a právomoc
a všechen majetek průplavnl jesi
v rukou naší vlády Postupní li
stíny byly již doručeny právním
zástupcům Spoj Státu Davemu a
Kusellovi
Toto rychlé jednání stalo se na
rozkaz presidenta který chtěl pře
dejiti tfemu dalšímu protahování
jež by byla mohla hrstka nespoko
jených členů bývalé panamské
společnosti prostřednictvím soudů
provésti
Msjoroví Marbrookoví od inži
oýrského sboru v Colonu bylo na
řízeno aby ihned přejal do svých
rukou všechen msjetek společnosti
průplavnl jménem Spoj Států
Za několik dní má býti vyplaceno
tooooooo státu Psnamě a tlm
celá záležitost bude skončena a
Spojené Státy započnou s příprav
nými dokončovacími pracemi na
obrovském tom veledlle kterým
spojeny budou dva tceany
Zasedání SS konfrtsu
foihký ínrlalán v hádci $ Dalttl
Um — 1'romrtkdnt mnt důltU
lýeh pftdhh — 'aitddnt ikoníf
no v ttnáíu i v nlfJm domř
Poslední týdan zasedání kon
gresu skončit samými neplodnými
hádkami Pověstný Bourke Coch
ran t New Yorku který měřil za
posledních 8 roků své přesvědčení
jsko chameleón a který v f 1H9O
mluvil pro McKioleyho v r 1900
pro Bryaoa a který vůbec nemá v
sobě za mák důslednosti doslal
se do prudkého sporu s Dalzellem
rep z Pa a oba se poládni pocu
chali Cochran vyšel však z tohoto
boje morálně poražen neboť Dal
zeli ho bez milosrdenství odhalil
jako politického šarlatána který
své přesvědčení mění jako ruka
vice
Dne 38 dubna odpoledne o 3
hodině skončeno bylo 5H zasedání
kongresu Presidenťdostsvil se do
kspítolu o púldvsnáclé aby pode
psal poslední přijaté zákony
V posledním lom dnu promr
skáno ještě několik povolení Se
nát schválil dohodnutí společného
výboru ohledni pnvolení na řeky
a přístavy zpráva dohodčího vý
boru o panamských zákonech byla
přijata Ku konci přijato usne
seni diků předsedou senátu za
nestranné plnění jeho povinností
a o 3 hodioi aenát uhořením kla
dívka předsedova ukončil své za
sedáni Nižší dům přijal několik zpráv
dohodčích výborů o některých
drobných předlohách a o vládě
pro panamské pásmo Vůdce de
mokratů Williama podii usnese
ní poděkování předsedovi za vý
tečné a nestranné jednání a krátce
po 3 hodině sezení ukončeno
V zssedání 58 kongresu vyko
nány některé důležité práce ale
z většiny bylo v senátu í nižším
domě mrháno časem
ANTONÍN DVOMKMRTEVI
Dne l kvílná skončila náhle
zákefoická mrtvice plodný iivot
slavného českého skladatele Anto
nína Dvořáka jeoi si dobyl umí
ním svým svilové povisii
Antonín Dvořák nsrodil se v
Grelahozero u Kralup daa 8 láří
1841 Otec jeho určil mu řezni
ctví za jeho povolání leč mladý
Dvořák oejevil k tomu ani nej
menší náklonosti a vínovsl ae
hudbě a učiniv značné v ní pokro
ky odebral se v r 1857 do Prahy
kdež si nslezl postavení jsko
houslista u jedné občanské kapely
S tlm nebyla však tvůrčí jeho due
spokojena a Dvořák vstoupil do
varhanické Školy a odbyv ji a vy
znamenáním vstoupil roku 1863
do orkestru Národního divadla
V r 1873 poprvé vystoupil na ve
řejnost jako hudební sklsdatel a
záhy talentem svým vzbudil po
zornost a později svéráznými
svými skladbami nabyl světového
jména
Zlsksv si jedním oratoriem
svým slavného jména v Londýně
obdržel v letech devadesátých na
bídku aby přijmul místo ředitele
konservatoře v New Yorku což po
dlouhém zdráhání učinil byl však
příliš Cechem a nemohl si ameri
ckým poměrům přivyknout! a tak
se vzdal skvělého svého postavení
a odebral se opět do Čech kam
duSe jeho tíhla
O světové výstave v Chicagu v
r 1I93 řídil koncert o Českém
dnu Zemřel zanechav po sobi
nesmrtelnou památku jako jeden
z nejpředoějšleh skladatelů naší
doby
Odstrašující přiklad obecenstvu
Paní A Bergmanová v Chicagu
otrávila se karbolkou pro nezho
jitelnou vnitřní nemoc Celá řada
balsámft syrobů a jiných patent
ních "léků ' a pilulek ubohé paní
nepomohly Není divu poněvadž
pateotní"léky''obsahuj( ponejvíce
jedy: morfium a chloroform které
nemocnému sice na okamžik uleví
ale po čase se člověk pozvolna
otravuje Varujeme tudíž před
takovými "léky'' podvodnými re
klamami vychvalovanými a v zá
jmu vlastního zdraví dejme před
nost léku př rodn'mu kterým jest
Řimanovského Březohorské Tbé
a nikdy nebudeme nezhojitelnou
nemocí dohnáni k sebevraždě
Cena baličku íioo poftoti li20
přímo zasílá: R F Simanovský
654 ScottSt Mílwaukee Wís li
MitOSt!
Pan VA Novák kterýž vlastni
obchod střižní a obuví v čís 1346
jižní 13 ul v Omaze vyprodá
obchod svůj za velmi výhodných
podmínek Všechno zboží jest
módní a prodá je pod kupní cenu
Příčina proč obchod svůj chce
vyprodali jest jedině ta aby mohl
veškerý čas svému novému patent
nlmu vynalezu věnovali w
Farma na prodej!
300 akrů 130 akrů vzděláno a
oseto 30 akrů luk a ostatní past
visko Dům niaŠtal sýpka a
ostatní potřebné stavby na farmě
Tři míle do městečka a máslárny
Pozemek v tomto okolí ae vrodává
od 75 do 1 100 akr ježto ale
majitel této farmy jst stár prodá
po $(17 akr íjooo botově a
ostatní na dlouhý Čas O další
zprávy dopíšte si:
PRANCÍS II HAVLÍK
40x3 Silver Lske Minn
rilrlWBlii
II Plerce ul Omaha Vet
vymění a vámi nový ručně zhoto
vený koňský postroj za starý
řUrllIrU nán n nám liilii-Ktitr ť'lrr
vlním druhu "M ia tuno mj
r-rsr-eri
k WALTKK MOIHK pfsitiads
UVUAYWAIIDta)apokl 2
Zkuit j doznáte pak iaral ze jíte UbodiiřJ&ího pita nepili 47m0
i
i
'i
i
Spolehlivý komissionářský obchod
Krajané cbcete-ll prodali aneb po pffpwlS koupit) nfijský
dobytek uílufte dobře když dříve dopíšete na
olH-lioiliiíka ilrýn
ilwbrtkem
í
I UIMIJlBHin I MUUIU V1UUUU
Pan Mvofika aolldnfm poctivým Jodnínlin získal al oeobme
iai d lir Ary vteču krajanů a kdo ua tifho se obrátil byl vždy
vzorní obslonfleo Poplivte II na nílio zbavíte ae mnohých
rif!iiiáf a utatflte tlm mnoho penfts Vftocbny dopisy adresujtei
FrM FiTDfiKa Room 135 Uůiw Mu SO' Omaha aneb 2518 K St
i i
NejstarŠÍ a nejlepší místo pro schůzku jest
ED LIAUREEA
RESTAURANT A
HOSTINEC
yr Um lftOO rnrnam til
Pravá importivaná piva na čepu tMxenalc t MAfifsnskeho plvo
vsni v Plzni v Cechách H obrnu Munloh Jlavarla pivo Pivo Anheusor
ituar h s n7nhiM Knt získalo roxnAblou reputaci
Kavárna nro dámy nalézá s na druhá podlaze 40tf
%IT ťmVd hstfty obslnužf ochotní rlirala známý krajan p Jesef Altman
é i í 1 1 1 1 1 i i m m n mm iinmtntiiTmn
m%
Míšni Me Works
"""" " ' " V vlastní r"TT "
Novák & Erotek
e 1413 jižní 13 uf Omaha
ZhirtoruJI a prodávají
Mramorové a žulové pomníky
náli robky dcNky
a hřbllorril prá4 víc ho (Iriilin
VnlUKré ohjMlntrky fytlruH rfíhlaprfllv a vkum
Největší výběr módních krásně ozdobených
IfiiiiHlý?li lflohoiiktt
naleznou naše krajanky u
Mé SraiÉ t 1 1245 jižní 13 ol r Omaze
Dsmské i dětské klobouky zhotovené v obchodě tomto
nemají sobě rovna a jdou úžasně rychle na odbyt neboť cena
jejich jert velíce mírná
Zrláitni Tf prodej tento týden oa iM ůh a dámské t diMí slfcríce
O hojnou pffMn krnjanA MdÍ M KVAClNA
Hostince u "Modré Hvizdy"
vlMtnl
v budov JVArorfni HlnA fi 1401 Jlftnl lil ul Omavhev
!J7— snil na (xi 'J'plý lunč stálo pflpravxn
Ncapomcflte se zaatavlt u J08 PEZDIKTZ
aMHrHHHH"0"
iioií
Viís
zuby?
Lrtká
Pomoc
Kabel kovo zubní thé
vyVíti bolest snt5 v i neb 3 minutách
Utvrdí zubv cbriínl lo pM dll náka
zou obyícjn s bolt vfce nvrátl
lUllčťk s aávodem Boita 40c
F Kabelka
60 5 Bifl Street
Mrl
FAC1HE WIS
w mwnrrmTmiirrixp sx —
Vše zastiňující
obleková příležitost
Jíojvélftí výklad $ir obleků v exlntcnel
Xnbídka kteráž v této dobíí rořní Jent
bezpříkladná
Chcete ji propásli? Zajisté nikoliv!
Vytáhli jsme hotovitele z úzkých vyměnivle obleky jeho
za hotové peníze A ZA VYTAŽENÍ TO JSME ZAFTATILI
KaZdý t obleků těchto zhotoven byl na
prodej zs $20 a fza-so Výhradně ruč
ně zhotoveoé z nejlf-pfícb vieunas wor
stedQtwenlQ atd Vybrané vzorkylepií
ncí kteréhokoliv obleku do Omahy při
vezeného za
Obleky neJnoTéJSíeh střihů $750-! O-$12
Peníze vale budou vám ochotně vráceny na poiádání