Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 27, 1904, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    asi
OMAHA
- rfiijMi si iijni diuaí
kteří hlavni dobla roatiml umě n(
kuíhalakénu ('Úl dobij? a
tto tiiis II )! a% co tttjdřlva
pt I rt d Krtin S i S So imh St
Omaha Nfb jjxj
— Utoioi(Íum It tMthni
iký tniilOKiu vljy frrH) olko
vad lyuphu a vttkvtl polrthv
pro nmocnl nalr tnete v o velkém
v ý břru pil levných cenách v mo
dcrol itrUrol lékárně p Emil
čermika uftj So I Jtli St (j) 4
— Sněhově vinic plískanice
a dcMe )tt preataiy a v kratičké
době aaakvěje te vttkrri pílroila
v novém toule jarním Nedujte
e tahaobit míli přírodou Zahoď
te vlechny kulichy opelichané
čepice neforemné a klobouky
ichitralé a oahraifte je novými
módními a levnými jichž mi na
skladě hojný výher starý vis
mírný Frank Svoboda i 1234
jižní 13ti ul 39'ti
— Již pflstí sobotu dne jo
dubna veíer pořádán budu v aloi
p J W Hrocha "kyticový ples''
čilým táborem Nebrasská Lípa
č 183 WOW Jak se dovídáme
chystá zábavof výbor návštěvní
kam plesu opravdu roikoSoé pře
kvapení Bude to zábava kvéii
nová a výbor doufá že přátelé
příznivci oblíbeného liboru to
hoto v počtu přehojném e sejdou
aby se pobavili ve veselém kruhu
rozšafných dřevařo Nechť jsou
ujištěni že o zábavu jich a pobo
dlí náležitě jest postaráno Vý
borná hudba bude účinkovati
ježto Dřevaři nestrpf aby sličné
děvu&ky a vážné jich maminky
tetinky te nudily meio by ae
zejména něžaé pohlaví v počtu co
nejhojnřjším dostaviti do plesu
tohoto aby snad nebyla nouze
tanečnice Kozumi ae samo se
bou že i teta a bratři od ostat
nich Táborfl budou na místě
vstupné pro pana obnaíl pouze
ajc dámy maji vstup volný
Nuže kdo za okolností tak pří
znivých zůstal by doma?
— Výborná povést české bo
pody "u Sfitipce" pronikla 1 do
vzdálené vlasti staré a žoviilnf
hostinští Franci a Vávra mají
toho velikou radost V Omazc ví
již každý že v hospodě "u Šflup
ce" možno te posílniti nejen vý
borným ležákem z proslulého pi
vovaru Schlitzova barvy červené
i černé ale I jinými nápoji řízněj
šími sorty té nejlepšf Vedle toho
po celý den chutný zákusek
notná porce humoru také za něco
atojí Krajané z venkova učiní
dobře když za pobytu svého v
Omaze navitívl bojpodu "11 ŠBup
i'olMMM li Uliti bledne)
It ti u (také tu my
lfTttMpitt Oonl Co
rH di'oiia ntlfil na 14 a
William ul a sklad v Chicago
Lumhrr Yardu Firma tato pro- 1
divá uhlí vloho druhu a tamtujic
plné upoknvnt (i li O ř!tc ň
ktaiana r KANK KASTAK
Vlki lica liio týda nit
Muřaki modlt prahovaní tpolnl
ptalia ajc )! olik Nasuv
ky } fáry it 10c Kapvmlky po
)c ZvlaM ttlné titul! kaldo
ty 7jc lohi# nuikt oblíky
f j g 7vlál pfkné oblíky jo
♦ ilihn na l ranou (t 00 obU
1 1 1 1 1 11 1
1)111 l)Mtl' IU HllilV
j vki kiff In I na aukltku Kolii
hl ! 1 i ! 11 4
ce'' roh 13 a William ul ijx
— Minulý čtvrtek ráno překva
pil nát milou návStěvou tvou vá
žený přítel p F J Sadílek z
Wilber kterýž jak známo uebá
zí te o nominaci za státního se
kretáře Jak t nimi tdělil jsou
dosud vyhlídky jeho na obdržení
nominace vslmi slibné aviak že
byly by daleko lepSÍ kdyby naSi
krajané brali vřtM účast v politice
Jen mílo poměrně krajana zvole
00 bylo za delegáty do státní re
publikánské konvence kteráž od
bývána bude dne 18 května v
Lincoln Nicméně p Sadílek
doufá že za pomoci českých dele
gáta a politických tvých přátel
docílí oominace Jest zajisté přá
ním každého upřímného Čecha
aby p Sadílek byl nejenom oomi
novin ale i zvolen do důležitého
úřadu o kterýž whizt
—Přednášky E G Routzahoa
tekretáře 'Americao Civic Im
provement league'' v Omaze po
řádané těšily se hojné návštěvě
Přednášky tvé provázel Routzahn
četnými pohyblivými obrazy jimiž
nejlépe znázorněn byl pokrok ja
kého docílila jiní města v ohledu
zvelebovaclm a okrašlovacím V
pondělí večer přednášel Routzahn
před místní "Civic Itnprovement
leaguo" v zasedací síni školní
rady V pondělí odpoledne před
nášel v Boydově divadle Na
1500 Školních dítek sledovalo
bedlivě vývody výmluvného řeční
ka a včera odpoledne vyslechfy
jej v témi divadle dítky školní z
distriktu jižně od Dodge ulice
'w _álii
Sr' „KOTVOVÍ-
PAlfl EXPELLER
f Vrct oní litM kát W iwkt aouíiU
J'!oo 1 mauhfth tiwMtal márařeh Mob l
V ATANNS RECTOŘy %1
110 csr 12 ST
VNewYorluZiřiia3a
Přesvéde iv % o pfs- J A
fMh ViKo KOT VOVEHCT '
PA1N EXPELLER U vzkouio jeta
ú&nnoato k+rt avícUcfví vydá
vají Msčíslná doaviddení pánů
yyDtaj!£JtD y Jei!ars(ychi jiných
oborech neváhám připoj Iti aou-
Ha avúi k timkteK chválí tanto
VTZT- v mtl Krm VwV
JI— lltl
— u v jvuuu poJn IJe rum prv
n Spt'hlM ul v tnbom 4 j0# CUiov kahvly í j j Zvll
hodině ranní oiledkm nr-moci j lé doM th!%ptk obUky H14H
ni v ýhod rt cli licí u
TIIKI l tltlMI Kt lOIMIM to
IJlS tJit Douglat ul
— Jedním t udalilych plQ
byl onen aobotnl )rl oJbval
sbor tikětdi Navé Loby Č n6
JČO v prontorně síni Sokolovny
Ačkoliv pctatl nt bylo zrovna nrj
příznivěSI přece tlušný počít
obccenftva te doNtavil by podílu
bral na plné tomto SiA byla
ku přlleřitosti lélo vkusné vyido
bena umělými guinandami květin
a rovněž o olaloí jako občer
stvení atd bylo skutečně svědo
mitě postaráno O výbornou ná
ladu obecenstva přičinil se Ičž
orchestr KořiskOv a pouze jest jen
litovali že návštěvnici nevěnovali
pti vstupu do síně náležité pcor
nosti očištění své obuvi tikže
později pru husté kotouče prachu
takřka slfi přehlédnouti možno
nebylo Rozjsřená společnost
rozešla se teprve ku páté hodině
ranní
— Velké oblibě u českých ho
spodvněk tě&í se výborné zbeži
českého řezníka Chas J Passicka
jehož obchod nalézá se na 10 a
Baucroít ul A není také divu!
Vždyť u mistra Passicka dostanou
nejen vždy Čerstvé maso všeho
druhu ale i výtečné zboží uzenář
ské u velkém výběru Hospodyň
ka která koupila v obchodě tom
jednou nepojde podruhé jinam za
nic na světě Zkuste tol 37x4
— Elegantně zařízený a bohatě
zásobený obchod doutofkářský
vlastní pan Václav Dušátko v č
1260 jižní 13 ul Na skladě má
velký výběr pěkných dýmek špi
ček importovaných tabatěrek
jakož i velké zásoby tabáku kuřla
vého šřlupavého a žvýkavého
Doutníky jeho jsou k dostání
každé solidní místnosti tf
Uika a diiiSU uiilvrn tavratditi
ylctou avoii dctrulkti a kd)l jí v
lom mautrl tahrioil pokusila ic
o tř bevra! In přeříznutím ti trpný
na ruce nenovi aU podařilo
te jeHtě zavčas vyrvali Šílené řeně
nňi t ruky a donutili ji k ulehnu
li V pnlrdnn chopila ae opět
nože a ďřive ntž ji mohl býtiod
flat zranila se lehce na ruce
liude ucjpifca poslána do nemoc
nice — Krajané již jsou milovnici
výtečného moku Schlitzova a kta
řlž te chtějí výborně pobavili mě
li by navštívili moderně zařízený
hostinec 'u Habru' s s roh 15 a
William ul v němž vévodí zná
mý a oblíbený hostinaký Karel
Chleborád Kromě toho poslou
ží vám šararaantní čárli nejlepší
mi doutníky likéry jakož i chut
ným zákuskem 30 — tf
- Včera ve dvě hodiny odpo
ledne zahájen byl 33 výroční
sjezd "Wonieo's Baptist Foreigo
Misiionary Society of the W-st ''
Očekivá se při nejmenŠím 300
oávštěvnfM z krajin západních
ležících mezi Ohio a Califoroií
Sjezd bude zasedali po tři dny a
pohoštění hosta budou míti na
starosti mfstoí baptistické dámy
— V neděli odpoledne hrálo si
několik chlapců na střeše nové
dosud nedokončené budovy Mon
month Park Školy Pojed ou
I3letý VVillie Persinger z £ 4736
sev 40 ul sřítil se do přísklepí
s výše 40 stop Poděšení chlapci
přivolali ihned pomoc načež těžce
zraoěoý hoch dopraven byl doi
Im mantie! hospitálu kdei shledá
00 že si roztřiStil lebku na levé
straně a na celém těle že jest
značně pohmožděn Stav jeho
jest velice povážlivý avšak lékaři
nevzdávají ae dosud naděje na
jeho uzdravení
I iliállfc an
t— r
1 ♦♦♦
Krajané ittH t vvnkova ta olnhodrm do Souih Omthv -
lají měli by ta ui )loatl v
Mfitronnlitan Hnlfll rnh 97 n I ul
w w w i wii mm 9 m Mil
Jj ! lint rkll trtnk B
? urraot iapcs ttoi tm0 nrn
wjila vviuptkého tpňobii rokoje jo vrlmi íialé a vfibte
crll cbluha )! u nejlrpU Nikd nut lép a levně)!
pohiMtěni nb 1'apel maje toteloa ikulpoolvyhnl kaldému
a pk )! tél (íluirný apnUřnlk Za vmrnoii obtluhu tučl
M"1l TU "
SAMMiN Tkl !f
I
m a)
t4t4tttaaa)atata4tttM4tt)
Výroční 3 PLES :
1'KfoftÁllV
Sbor Vlastislava č íJ!) J 0 1)
V SOKOLOVNf NA JIŽ 13 l"L
v wlm dno 7 lv'tiii! ÍfM-l
HuiIImi S II Itaiakéha aíálfk 1 kJln řřr
Vstupné (tahruujícf vfvfi: fiR umou s 100 1 další dáma SOc
OaátíitTii pfijfiiniwiu rdiJnuu aplnf ilkorn!ou piWllrl piMUrino
K hojné oávStěvě zve v úctě WI7 týhr
f aéa#aaaaa
Obrovsky vyprodej
mužských obleku
Nad vlfliknu prt(h)lmol Jnlna t nrtěilch a rtřjlfptlrh
nakoupí miijikýil) otiíckn akou m kdy ufimli na prodej
td litra
)h)ské ohlk)Vgiíl#i!'85
a kalmfrA mnohé
hnlotené t přeaně i: lovlnf ujeli t lu viotn
rnané itlihy a ví tky na
udělané a dokcnale upravt-né
proJivati te budou (Hra po
1
vybranou dnbřa T A A
r'v"?'"Ja"-4")UiJ
Mttžskó (ilihdiv: 'A $HM
Uo SIS co
Zhotovrné t čimýcli worolrdt) pravých domácích tukrn acotch
cheviolQ a hedvábím promíchaných chrviolo velký výběr nej-
novějších barev t nichž lze volili ručně t
vantf límce a laple ručně vycpávaná ramena
předky z vlasové látky ceny až do I15 za
HU vciny vyuci uej- i
rÍ850
Tradiiig
Stamps
Ve čtvrtek:
V pátek:
V sobotu:-
Libra dnlir káry t 2k: a za
♦ 100 MTAVťN
1
Tocet kráxnfrh pomfranfí za Síe
a za #104) bTAH'
kouxkt ('odahr mýdla za 25e
za 1100 hTABI'S
JOS NOVÁK 1264 ]i2ní 13 ulice
V sobotu odpoledne zavítal
do Omany starý náš přítel p F
f Fitle knihvedoucí v úřadovně
komisaře pozemko a budov Při
jel do Omahy za neodkladnými
záležitostmi obchodními a byl nu
cen zdrželi se zde až do pondělka
Volný čas věnoval tentokráte sko
ro výhradně nám začež jsme mu
velice povděčni
-— Nejoblfbenější štacf žízni
vých krajan! kteří mají cestu do
města stal te "The Doyť Home
Saloon" na rohu 13 a Howard
ul jehož majitelem jest starý ko
zák p Ant Křeček U něho
dostanete v každou dobu čerstvý
řízný StorzŮv ležák jakož i ta
nejlepšf piva lahvová Než nejen
žíznivé ale i o hladové stará se
náš Toník Výborný "lunch''
teplý i tludený k dostání jeat po
celý dca Pro ty jií jsou ffiilov
niky doušku říznějšího opatřil
Anton výborný ítot "líeoton a
epších doutníků nenajdete v žád
ném hostinci v městě Krajanům z
venkova doporučujeme vřele "The
Twaft m Mámil
Porot 36 r fá (11 cli m vi
— mnr w
Boyť Home Saloon" a podotýká
me Ze pan Anton Japance v ho
stinci tvém netrpí Telefon: A
2526 — tf
— - V neděli odpoledne přichy
stali Členové cvičící čety Táboru
Nebrasská Lípa č 183 WOW
milé pfékvapčúíčkú milému sou
druhu svému p Fr Svojtkovi
ml jenž j -st a čety druhým ser
žantem Fr Svojtek oslavoval v
rodinném kruhU svém aoleté na
rozeniny když z nenadání vhrnu
la se do obydlí jeho v č 3230 již
19 ul celá četa Příchod buja
rých soudruha potěšil nejen Svojt
ka mladého ale i Svojtka starší
ho kterýž se rád mezi bujarou
mládeží pobavf Za zpěvu a roz
marného hovoru ztríveno bylo
celé odpoledne '
— Padesitileté trvání jednoty
ČSPS oslaví důstojným způso
bem též řády Omaha č 144
ČSPS Z Omahy a řád Hvězda
Svobody £ 143 ČSPS- ze Soutb
Omahy Společní slavnost řádů
těchto uspořádána bude dne 31
července I r v Sokolhvně a zá
bavní výbor zahájil již předběžné
práce Ku slavností té pozvány
budou všechny české spolky
omažské i soutb-omažské bez vý
minky a lze tudíž očekávali že
účast bade obrovská Zábavní
výbor sestavuje bohatý program
kterýž později nveřejnfme
Poprvé zdel "Kyticový plet
pořádá Tábor Nthraiskd Lípa č
183 WOW v sobotu jo dubna ír
V tfni p J W Hrocha Výbor
připravuje účastníkům milé pře
kvapení toito jaroí květinovou zá
bavou v naď:ji že přátelé oejboj
nějšf návštěvou uvítají s námi
první záblesk květnového dnu
Přijďte starci otci m'ádeoci též
matky a sličné dcerušky přípri
veny jsou již pro vás krásné von
ne rozickyi 34—
— K vážnému zraněni přišel
pátek krátce před půlnocí vážený
český hostinský p Ant Křeček
majitel "The Boys Home Saloon
na rohu 11 a Howard ul Náš
Toník dbá na pořádek a zavírá
hostinec svoj ořesoě ve fz bodio
v noci Před odchodem z bo
stince uzamkne pečlivě zadní dvé
ře odklidí těžkou plentu ttojícl u
nálevny ku ttěně ttáhne světlo
a když se vším jest hotov má
ještě dosti času aby se svezl po
slední károu na William ul Po
dobně si počínal i v pátek v noci
Když však odnášel těžkou plentu
a -wv % 4
ae stene ukiouzia mu noha a v
plentě již na sebe strhl rozbilo
se zrcadlové sklo Nešťastnou
úáúúduu jedna aiřepína zaryia se
mu hluboko do pravého oka a
těžce je zranila Pan Křeček
krví sbrocen pospíšil ua policejní
stanici kdež mu lékař tklo z oka
vyndal a ránu mu obvázal Zra
něný krajan odebral se pak do
svého obydli na u a William ul
Ježto však ae obával aby oeztratl
oko odebral se v sobotu oripo
ledne k očnímu lékaři Dru Gif
íordovi kterýž shledav že oko
jest opravdu těžce zraněno odpo
ručil p Křečkoví aby hledal na
nějaký čas útočiště v Clarkton
nemocnici Pan Anton ač velmi
nerad uposlechl rady proslulého
lékaře ktrýž mu později ránu v
oku čtyřmi stehy zašil Toníkovi
daří se nyní lépe a lékař projevil
naději že mu zrak zachová Pře
jeme příteli Křečkovi brzkého a
úplného uzdravení
— František Janda český po
hroboík a balsaroovač mi závod
svůj v čís 1235 již 13- ul Závod
jeho zásobený hojným výběrem
rakví a obleků jest otevřen ve
dne i v noci číslo telefonu 3984
33 —
r(" i ' VJV " " rjv 1
m ' i' l i tiii i JiiwiřTlífTl Alenini
iiiiiiiii! ii 1 uiai m asií im — c i ini iljl
Stálu@fNcl)raslíy
pořAdAn bude
ve dnech 3 4 a 5 červnu 1904
v míčovém parku (Base-Ball Park)
na 13 i Vlnten ulicích v Omaze
Sletu tohoto súčastní te činně Sokolky z Omahy South
Omahy a Plaltsrnouth
Jízdné na dráliách budo sníženo
O poboatění a dobrou zábavu návštěvníka bude po
staráno VÝBOR
— Českým odkupníkfim aneb
odkupnicím nalízí chvatně známá
česká obchodnice pf Aloisie Ze
lení 1 3 1 2 William ul pro pří
Šlích několik dnf zvláštní výhodu
Kdo v její hojně zásobeném ob
chodě koupí za jeden dollar zbo
ží obdrží úplně zdarma Pečírkov
aoeb Slovanský kalendář český
kteréž se prodávají po 50c Po
spěšte si neboť zásoba kalendářů
bude brzy vyčerpaná bozi u
pí Zelené dostanete lepší a lev
něji než kdokoliv v městě 3901
— Obchodníci omažští si stě
žujf že následkem mizerného po
čala minulý týdeo byl obchod
velmi špatný tak že mnnzí ne
kryli ani výlohy Doufejme že
nám nyní nastanou krásné dny
jarní a Že zavládne opět čilejší
ruch na všech stranách
— Nejstarším a proto také nej-
oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany pp Sloupem
Krumlem na rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tvářs starých známých
pp Adama a rrokúpa Kuo v ho
stinci jich zastavil te jednou ten
přij&e podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího '6tofu'anÍ
ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než že
na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzuv ležák a co ae týče likérů a
doutníků tu dostanete to nej'
zboží v trhu neboť Sloup a :ml
žádný "šmejd'' nekoupí 23x4
— Výroční ples dámského íbo-
-
ru Vlastislava c 3? JUU jenž
uspořádán bude v Sokolovně v
sobotu dne 7 května večer má
býlí jedním z nejlepších plesů v
tomto obdobf pořádaných Zá
bavní výbor zahájil již k plesu
tomuto rozsáhlé přípravy a jak te
ním tdčluje bude o pohodlí a
zíbavn návštěvníka všemožně po-
ataráoo Plet zahájeo bude pěk
nou overlurou již přednese vý
borní kapela p St B Letovtké-
ho Na to provedea bude krátký
ale pečlivě sestavený program
Nadaný mladý pianista St B Le-
tovský ml přednese solo na pía
no al Preyerova ze So Omahy
přednese deklamaci a anad ještě
jiní Čísla budou provedena Ta
nec zahíjío 9 hodině ati 20 mla
dých párků načež teprve nastane
zábava všeobecní Všichni ná
vštěvníci plesu poděleni budou
výborem krásnými kyticemi jichž
jett objednáno velké množství
O půlnoci zisedoos botté k bo
haté večeři a též o jiné občerstve
ní pečlivě bude postaráno Na
plesy dámského sboru těší se kaž
dý a proto lze očekávat! návštěvu
přehojnou
— Krajané již potřebují dobrou
práci zubařskou nechť se obrátíš
důvěrou na osvědčeného zubního
lékaře dra Baileyho jehož úřa
dovna nalézá te v 3 potchodí
Paxtoo Bločku Omaha 8 —
— Většině našich krajana zná
mý Cech p John H Shary za
počal v minulých dnech cestovali
pro velkoobchod lihovinami S
Jung & Co z Mílwtukee Jsme
jisti Že snaživé a obchodní pova
ze jeho podaří te získat! značný
odbyt znamenitému zboží zrnině
né firmy
Přenosy majtlkui
Ktrel Stehno a manželka Josefu
a Františce Uchylilovýrn loty 15
a 16 block 2 tub bločku 30 v
Albríght l7jo
Marie Kodym a manžcIAmaodš
L Wichtermanové lot 5 block 3
IioKgt & Hillňv 3 příd 36oo
Mary C Troup a manžet John
M Fixovi 1 264 ttop lot 8 Ken-
tington Í700
Scbfize výboru cro Českoame-
rlckou nadaci
odbývali te bude v Sokolovně v
úterý dne to května v ti hodin
večer Vedle jiných důležitých
záležitosti projednávali te budou
došlé dopisy členů na Oběžníky
jim zaslané Kéž všichni výboři
do arhňze laskavě te dottavf
S A Beránek taj
Jan Rosický předl
tttttmtttMtttf ttttttM
i Srčečiio díkůvzdání
Mužské módní
oděvy
Nejlepšf hotové k notenf oděvy v Americe jou na proďj
u Braodeíie Kdo te dobře stroji majf rádi naše obleky
poněvadž jsou módní
$1250
$990
$690
]MtiŽMlft jrirní Idoltoiilt-y
Braodeitovy zvláltnf klobouky — nejlepšf a nej- tli O
módnější jarní klobouky v Omaze kyíi
Ukážeme zvláštní druh— vysokoceooý
za
Krásný nové mody— nejnovějších barev
a látek po
Dobré cclovlněné jarnf obleky
po -
Riloy Brothers Co
VELKOOBCHODNÍCI
Likéry a doutníky
Old Mililitry Hye Diamond II Hyu
II Archer Itourbon
11 IN Jiirmim Hl OMAHA
MWollstein&Co
prodá vám gallon
dobrého clarelu "rr za 65c
Přineste vlastni svfij plucar bude vás štítí pouze Coc
WOLLSTEIN & CO INK
622-524 jižní 13 ul Omaha Neb
J't milou ixtWnnottí unii
vzíaH nnleřné rifky vietn jlí
jakýmkoliv i(m řill ku
zdaru kalikového pleni uaMio
řřidaiiého minulou aobotil ve--r
vhokolovnř 5JvliSMnfmMky
zavázány jmno Krt ibrichovl
za jirodrj vMiiiM-nrk ) Joe
Peíkovl a V4c Ilurtolovi za pro
dej iriviilch líntků pti Vác KiikíI
IhHlrrovl Víc IMejfeiví Ant
Wpiihmiřrovl a ťanuíkovi ml za
íiWUW nliilhy za nálevnou a tt
rodin kcichov za vkunné vy
Zdobeni fn Vřelé diky nítefí
tét KoMkon Orchputru xa krá
nouhudlMi Koneční rtkiijíTiie
viein pfHeUíat naiím a (f 7tilv
cům ktrříí y pořlu tak hojnem
do kulikovho plenu na&rhn m
doHlavíli Je4lé jrdnou diky
viem!
7a Hlior Hvída Nové Jfcty ť
m JCU Pořádající vber
1julIílMitiJí alř4Uli íwlifl i ttmnkf i venkata jnrt
Elcgnintiifi zařízený HOSTINEC
kur( vlatiil„
Jcc Tordlr tAU již 15 a Howard ul
VfUiln
H JSatkl
ay i ijiiiny zamiM-a vznr po rwn
Caliluet" atiílB na l-mm naí I ncj]c( piva labvo
a jmfl mí-ry a vyiwniů doutnl-
O Dojnou j]lM ň kraanQ UAK
ion NOVÁK
MuMlickový
PLES!
U0jlť!á
SPOLEK ST ANEŽKY
v líal Hrochovi
v úterý dne 17 kvčtna '04
Mohuln apolrk av Anrřky Je
znám ct olreenvu a i-bn lí
bavy tnou aírukou dmcha Kál
at ůf
úťaatnfk a mile pobaví
M
Omb Kb fldulo IK4 JJ
aTaYtY sT m tt)a)ta1
D HMeler & DicK Mů
13 Měrce al Omaha Ktft
vymění a vímí nový ruině zhoto
vený koňský postroj za ttarý
StrlLIrt mi nb sám doplSta— StaH kilry
vtetoo 4rutu iM na ruaa avaj
Předplácejte na
Ji oo ročně
Pokrok pouze
Klraaiilně saHaraý a
Uniový" JIoHtliuio
vlMtal
Frank Semerád
na rohu 16a William ul
ňlzný MeUftv leták atila na 6spa
1'raví plnBuká a pravovarenbo pl
vovaru s 1'lao výlVn Korbelová vína
kořalky a ly nejítpil doutníky Tvlf
tikuaek po cely den V torná obiluba
TKL F2321 FRANK 8EMEIIAD
Cackloylíros
výhradní majitelé
Juckdaw a Ture Peter
Samožl triech líořalpk
Západní dodavatelé
Roderlck Dha íkotské kořalky
Etciperaoar Vlrflsls Dirt vln
fteesofdovjcft Kallforaskck via
pálenek
3ffilt 3Imitv
Excelaiot Springs Mo
ni
-A"bilena"
Jediná americké přírodní katari
cké vody
OACKLEY BROS
Importéři a velko
obťbwiníci llbovioaml
OMAHA NEBRASKA
ABSUIAKTY
—vrHOTOvos -
S M Sadlort
' 4
t7tk aa4 raraaat rattersae Blk
ZeptJUiaaa6B tohoto líila Tel13í