Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 27, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    if
íto v
s í % v - " '
t
% Pokrok Západu
Zftloicn !87IHoíník X
OMAHA HHIIK VK NTÍtDDl! DNH 27 MltVA IU0I
ÍSLO Jití
! Zprávy zámořské
I
V
Válki Puski i íiponskcm
ťttputy afoni k fftkr'fl tky
fiftll rH Aithm — Pldny
A nrtipakmoiy Mrntt itJHy na
tt t Vah - 'ltduoitukd ntltut
potopila malt lafioHikf pat nik —
Ama nimltfo iprottftdkordHt
mim 4 nfiktt il dll jiktl d
kafr ~Admirdt Skndlotv 'lrt
hadi
Žsponské loďstvo po kataslroíá
atihnuvsl {'elropavlovsk odrazilo
od Port Arihuru t patrni nyní ca
bývá ee úkolem doprovácti trans
pony žaponským vojikem aby
loto mohlo být někdo na příhod
ném místí poloostrova Liaoiund
vyloděno Tranaporiy tylo byly
iii
kiiiáuuuiy ruskými hlídkami na
několika místech ala taponské
vojsko nebylo jesté nikde na bfch
vyloděno J'a(rněže jest úmyslem
admirála Togy Husy splést! auna
viti stálým soustřcdovánlm ail na
místech ohromených a pak teprve
chce a transporty přistáli někde
kde pobřeží jest nechráněno
To ae mu mfiže po nějaké době
podařili neboť Kusové nemohou
opevnit! a doilattínýmí vojenský
mi lilami hájili celé jižní pobřeil
Mandžuríe a proto lze očekávat!
co nejdříve It někde u Port Ar-
) thuru bid žapooské vojiko vylo
' děno a Část váleěné tragedie bude
ae odehrávat! v okolí {'ort Artburu
druhá íásť u pořlfl Yalu
Tam hlavni ifla žaponskébo
vojska jest rozrozena u wizu z
kterého Žaponci utvořili svůj hlav
ní obranný a zásobní bod Arrná
da rozkládá ae směrem východním
do značné vzdálenosti Dia zpráv
ruských zvěda Iza předpokládali
le jedna žaponská diviaa ta bílil
k atředu řeky Y4I1) kde níkolik
ostrAvko bude moci vhodné po
užiti k překročeni feky Mimo
toho jest tam krajina mnohem
méoi hornatá nežli dálo na zápa
dě a proto překročeni nebude tam
apojeno takovými značnými ztrá
Umí jako mflecb kde příroda
by byla Kusům nápomocna
Aikolí Kusové Uřeží úzkostlivě
rozložení avého vojáka přece
jistou uríitostí lze soudíti že na
druhém břehu řeky Yalu naproti
#Vížu kde jest jádro žaponaké
Trmlfli nnn( viru lak ttvrv nlubv
J4— — v 1 —
Tuského vojika jicli úkolem Jest
' uříníti ŽiDOfirftm lak veliké zírá
— ~ — r — — —
ty jak jen možno pří překro£ování
ir leky a pak ť prve uatoupiti Ža
ponci posledními potyčkami obaa
díl) oítrovny v atredu reky ae
nalézající které byly až doxud v
rukou Kuio
Generál Kuropitkín dal ailnl
opevnili linii z Liaoyangtt do
ťenKhuangéengii aby pro případ
možné porážky ruiké vojsko ae
mohlo ta tuto linii pottavíti a
očekávali za ní nepřítele 1'oitíce
talo j?t takticky i itrategicky vel
mi silná neboť hornatá krajina
buda KuvAm velice napomáhali
při odráženi útoků nepřítele a i
kdyby Žapoocůrn podařilo pro
niknout! k léto linií dobyli jejf
' bude jt aláti ohromná obeti— jeatli
[ obec ee jím to podaří Žapoaci
budou ale nevyhnutelní muael
dobýt tulo linii a vytlačili z ol
£ ruské vojnko tí-hn( kdyby to dc
r učinili a překrocívle Yalu hnali
by e jíhozápadni k Port Arihuru
y tu měli by na avétn boku a v zadu
ailnou nepfáteiikou armádu která
by mohla přivodili zkázu k Port
Arihuru ae ženoucího žpookého
vojska Toto ruké oddálení by
je mohlo úplni odřlznouii lak fa
by 10 Žaponci nemohli vlce vrátil
do Korce a z těchto dAvodn rueká
poiice bude muiet býl Žaponci
dobyta
Kuiká hlavní lila jeit aouetfe
dřoa u Liaoyaogu kterýžto bod
mi veliké atratícké výhody
Pakli Žaponci při vniknutí do
Mandžunka aa rozdélí na dvl neb
vlce útočných oddělení může Ku
ropatkin z tobolo bodu rychle
vypravili vojtko proti kterékoli
X lou ie (oícítí budou ií pokračovat!
v jednom oddřlenl tu patrni Ku
ropatkin douíá Že pří útoku!
ŽapoocA na IJaoyane zaaadí jím
takovou ránu le bude moci pře
jiti lim k útoku a hoáti je k lece
Yalu a tam zúplni zníiití aneb
příměti ku vzdání ie
Z těchto pfíčíu Kuropalkin ne
klade přilil velký odpor Žipon
con při překroCovánl feky Yalu
00 chce aby ji měli za zády a aby
jim po připadl byla hrobem
Žaponci utvořili a opevnili avou
obrannou linii v Korei talo ae
rozkládá od Gcnianu do činampo
Zde hodlají ae Žaponci bránili
zoufala i kdyby měli neitiitl oa
váleCoém poli v Mandžurtku
llok Iřio lutie ncniiil Vtftnnt i
ilnHr trylfnrťnf fcorlrti
pronikly al na No mil ku (ii ninu
mil by Um nalétli lmťho
liponkhi vojáka
Uva laponkil drtMojnli i ph
irojiMil ia mamlf tiriké knře bud
hUtitké byli mifiui při poktiMi
vyhodili mou v Nomu do povélll
Níkieno bylo u meh abo libi r
Iřelné bavlny a cfniké pravodnl
Imly Oba poauveni byli před
vnnniký noud a oJkouinl k imrlí
obílením avlak vrchní velitel
Knnrál Kuropalkin vzhledem k
doitojnické jich hodnoiti iměnil
treit imrii provazem v trest amrtl
imtřolcnlm
U Port Arihuru potkala ruiké
loďtvo opět nová nehoda o niž
a Imírál Alexe) zall caru tep({ram
následujícího t něnl: "V úctě pode
psaný oznamuje Ví Hrmu Wliř-n
lvu Že při kladení minu parními
lodicemi explodovala předčasně
jedna z min pod zádi jedné z těch
to lodic a usmrtila dostojufki
1'clla a 30 námořníka"
část této depeše nebyla uveřej
něna a aoudf ie Že nařídil Alexej
položení velkého poctu podvod
ních min koh-m Port Arihuru aby
ie Žaponci nemohli doitat do
přístavu a zničili jelti ostatní lodi
ruské
V minulém týdnu strhly ie na
řece Yalu menll potyčky v nichž
jrdno oddělení ruské ztratilo tří
zabité a a daslojnfky a 13 muiů
bylo zraněno Si-talk Smejžev
který velel ruskému tomuto oddě
leni zemřel následkem zraněni
Oddělení toto bylo vysláno ve
člunech v noci dna 31 duboa aby
zapálilo mostové ěluny žaponaké
čluny vjely na plsíítou mělčinu
blfie korejtkého břehu a žapoo
ké stráže zahájily palbu na Husi
Postavení v jakém aa octly ruské
Clunybylo velice kritické jelikož
aa blížilo k mm více Cluno plných
žaponského vojska plujících od
ústí leky Pomakua Úmyslem
Žaponco bylo zaskočit! ruské od
dělení bylo lo tisk zpozorováno
z druhého břehu feky Yalu a ně
kolik polních děl ruikých zahájilo
na žaponské Čluny palbu Jedna
dobře milená rána zasáhla jeden
ze žaponských dluná a potopila
ho i ae viím mužstvem a ostatní
čluny ae rychle vrátily
Po dlouhé době neCinnosti vy
razila ruská křižácká eskádra ne
nadále z přístavu vladivostockého
a objevila ae v Oensanu kde po
nořila malýžapooský parník Goyo
Maru inosnosti 600 tun Gensan
v Koreji nalézá aa asi 3G0 mil od
Vladívostoku
Opevnění Port Arihuru byla v
poslední dobi na vlech místech
aesllena a ruský generální iiáb
považuje pevoosť tuto téměř za
nedobytnou V městě panuje
úplný klid obchod jds svým ob
vyklým chodem na boulevardech
hraje každého odpoledne vojenská
hudba a va dne to nikterak nevy
padá jako by byla válka Jen v
noci jesl město zahaleno v úplnou
temnotu kteroj elektrická pátrací
světla ozařují aby ocpfltel ae ne
mohl nepozorovaně přiblížili
Vjezd do přístavu jest úplné vol
oý lombardování žaponského
loďstva mělo dosud jen nepatrné
fííínky proto že lodě stlllcjl z
Ohromné vzdálinosti obávajbe s
přiblížit) na dostřel k ruským po
zemním batteriím
Z Petrobradn
Anglický král Kdward a dánský
král Kristián chtf-jfce ukonCiti
krveprolílí nabídli ae itusku za
iproitředkovatela míru avlak car
po úrad! ie svými rádci nabídku
tu rozhodni odmítnul a bylo usne
seno že válka buda vedena a celou
oerfiil pokud nebude docíleno
úplného vítězství nad Žaponekem
Kusko ai nenechá více foukali do
avé kale jako ai nechalo o berlín
ském kongresu a prohlásilo záro
veň la po vítězství svém ai urCI
podmínky míru jaké aamo buda
chtít
Mlslosdmirál Skrydlov přijel
dna 19 dubna do Petrohradu aby
přijal instrukce nežli aa odebéřa
do Port Arihuru Lid bo uvítal
a nadienlm Jakmila ae objevil
propukly davy v jásot Jakýsi
starý rolník prodral aa davem
přistoupil k admirálovi podal
mu obrázek Madony na to mu
dal posvěcený chléb a lekl k
olmui la ho pozdravuje jménem
ruského lidu jako hrdinu v něhož
Rusko skládá své naděje
Admirál se zdál býtí prostými
aiovy starce velice pohnut přijav
obrázek odvětil la ho buda cho
vali jako vřřtbu Itěatí a Že bo ve
válce bude mít atále u aebe
Když admirál přijel do hotelu
tu mu malá dívka podala kytici
rolí a oslovila bo jakožto oejvyl
libo velitele jejl bratří kteří alouží
V rtámnMH- rt daklsí-a vfcho
Jí AJtrlril dívku oLjil políbil
a lid jásal
Skrydlov měl ilrlU rormluvu s
carem a nyní nalétl se jíl na cestě
do Porl Arihuru
Ole zprávy "Datly Tr-leRuphii"
koupilo prý Uutko J válečné lodě
slavěné v Jsnovl pro srjfcniinskoii
republiku la něž aaplalilo f in
000000
Dále koupilo Kuxko paroloď
Hambursko americké společnosti
Uelfra za 11751000 z niž chce
utvořili obrnéoý křlMk
Rakousko-Ubcrsko
Slávka iřhtHíů na uhtrtkuh ilrá
háth thanftna 1 vttiUsIrím vldJy
Dne 19 dubna vypukla atávka
ŽetezniCnlch zřízenců na Uherské
západní riráre $ rozšířila te po
všech dráhách v Uhrách tsk že
všechna doprava musela býl za
stavena Stávkový výbor nařídil svým
lidem aby o půlnoci opustili vlaky
tam kde právě budou
Stávkující tvrdl žo pAjdru zase
do práce když jim bude mzda
zvýlena Zvýšeni mzdy prý jim
bylo alíbeno ministerským před
sedou Tiszou Také si vyhražují
že budou jejích vůdcové vzati na
avá místa zpět
Nádraží byla dána pod ochranu
vojska Jistý poíet slávkáfů kleli
příili do Budapešti jakožto dele
gáti do jedné schůze byt zatCen
lined z počátku alávky zatCeoo
bylo pro různé příCíny jooo sláv
káfú Ve dvou dnech vypraveny byly
některé vlaky pod ochranou voj
ska Ministerský předseda 10 zdráhá
přijmout! od stávkujících zřízenců
kteří se anaží docílili dohodnutí
státu aa atávkáři nabídnuté pod
mínky míru Z Budapešti vyjely
v třetím dnu stávky jenom vlaky
kdežto za poměrů normálních jich
vyjíždí 40 až 50 Visky jsou ob
luhovány vojskem a železniCnlmi
úřadníky Vláda douíá že se jí
podaří službu lelezníCnf v několi
ka týdnech úplně zreorganisovati
jestliže stávka déle potrvá
Dollo k výtržnostem na růz
ných mlatech Uher Škody způ
sobené na dráhách jsou jíž značné
a v jednom případě ae jíž událo
vylinutí vlaku Telegrafní dráty
byly oa více místech přetrhány
Následkem stávky na uherských
dráhách upustil cliaf od zamýšle
né cesty do Budupeští která byla
ustanovena na přlštl týden
Několik tisíc slávkokaza se do
tud přihlásilo u správ dráb a
z nich plijato jích bylo 500
Vláda dává vůCi stávkářúm oa
jevo jistou povolnosť
Dle posledních zpráv byla atáv
ka železniCnlch zřízenců úplně
zlomena a výbor stávkářů prohlá
sil u ministerstva obchodu že
jsou atávkáři ochotni přijmout!
vládní podmínky míru Odpověď
ministerstva na tuto nabídku ne
byla dosud uveřejněna
Podvodní tankéřl odsouzeni
V tndianapoiis odsouzeni byli
va spolkovém distrikloím soudu
oudte n Andersonmn Jmtii [
Brodríck bývalý předseda W S
Collína kaslr a Walter Brown
ředitel zkrachované banky v Klk
hsrl Ind na dlouhé lhůty do
vězení Brodrickovi naděleno za
ipstné zacházeni 1 cizím majetkem
10 roků Collinsovi 6 a Brownovi
H roků Bankajimi Uzená uřioils
úpadek dne 19 listopadu r 1903
a sice na 1643000 Dia výkazu
knih Browi dluhuje bance jeitě
1 300000 kleté nikdy nemůže za
platit protože ničeho nemá Na
Brodrícka vzoeleno bylo 65 ž-a-lob
aíce pro zpronevěru zneu
žili peněz odstranění cenných
papírů zanálení nepravých vkladů
atd
Odstraiujfcl přiklad obecenstvo
Paní A Bergmanová v Chicagu
otrávila ee karbolkou pro nezho
jitelnou vnitřní nemoc Celá lada
balsámů ayrobú a jiných patent
ních "léleů ' a pilulek ubohé paní
nepomohly Není divu poněvadž
patentní"léky''obiahují ponejvíce
jedy: morfium a chloroform které
nemocnému aica oa okamžik uleví
ala po csse aa Člověk pozvolna
otravuje Varujeme tudíž před
takovými "léky podvodnými re'
klamami vychvalovanými a v zá
jmu vlastního zdraví dejme před
nost léku plirodo'mu kterým jest
Simanovského Březohorské Thé
a oikdy nebudeme nezhojitelnou
nemoci dohnáni k aebevraždi
Cena bal (í ku fioo poitou liao
přímo zasílá: R F Simanovaký
654 Scott St Mílwsukee Wis tf
I vVaehlatioaa
Komise mriistátniho obchndu
vydala dno 11 Mulina rprlvu
a nll vysvitá la ve Spojených
Státech bělirm měsíce řlns lišto
padu a prosince udáio se v celku
1445 telrtnicnlcn hrřtřiil 0
70a méně nel za předellé Čtvrtletí
Zliiiých bylo 117 cestujících a
9t aMzenců zraněných 1937 ca
slujících a !t34i zaměstnanců
Škoda při ncšiěttlch těchto na
vozech paroittrojich a tratích ob
nášela la 517000 f
ZahraniCní odbor ae dověděl z
pramenů neúředních že Rusko by
rádo koupilo ve Spojených Státech
lodě které by se anadno daly pře
měnit! v rychlé klillky Ruští
agenti zaměstnáni jsou přehlíže
ním velkých loděnic v zemi aby
zjistili které lodě ae etaví a daly
by se změnit v křižáky a dělovice
a jak mnoho Casu by taková pře
měna vyžadovala ZsponStl agenti
střež! prý každý krok ruských
jednatelů !
Kdyby ruská vláda přímo něja
kou loď nyní stavěnou v této zemi
koupila dodávka její byla by za
bráněna Avšak Rusko ie vyhne
tomu a hodl li ae mu nějaká loď
tu ji koupí prostřednictvím někte
ré německé neb francouzské firmy
a ta ji pak může Rusku v někte
rém určitém přístavu aneb na
lirém moli vydati
Zasedáni 58 kongresu
Roiebud rttervact v iM Dakotl
Iftiřena Me ntjdélt do l řtrven
(t — Kinkaidova předloha povo
lující 640 akrů potemki k oiatenl
v tápadnl Nibraic$ projtdndvdna
jttt v dohodtim tpoltfnim výboru
a ilant tt tdltonem
V posledním týdnu v kongresu
přijaly byly dvě předlohy které
se zvlášti dotýkají obyvatelstva
západu
V aenátu achválena byla Burke
rova předloha kteráž otevře re
servaci v Gregory okresu pro o
sadnfky Reservace tato zaujímá
416000 akrů Senát k předloze
této připojil dodatek' že po tří
první měsíce po otevřel- reserva
ce má býtí poCftáno I4 za akr
Po těchto třech měsících má býti
cena snížena na I3 a koneCně na
1350 za akr
Tato předloha týkající ae Rose
bud reservace přijata byla v niž
lim domi před několika měsíci a
měla projití senátem když proti nl
spolek hájící práva Iodiánův po
zvédnul námitky poukazuje na
lo že kdyby přijala byla nezmě
něna Že by tím Indíáné byli při
praveny o přiměřenou cenu za
avou reservaci Tyto námitky
předneieny byly také presidentu
Rooseveltovi který navrhl aby
pozemky reservace prodávány byly
za ti skr v konferencích mezi pre
sidentem a kongreiníky ze South
Dakoly učiněno dohodnutí jaké
přijal aenát
V sobotu preiident atvrdíl před
lohu svým podpisem za přítomno
sti senátora Gambleho a zástupců
Mariina a Burkeho jemuž presi
dent daroval péro jimž předlohu
v rostbudské reservaci učinil zá
konem Na to e zástupci odebrali ke
komíssři Ríchardsovi v pozemko
vé úřadovněaby a nim vyjednávali
o pravidlech jež mají býti použita
k otevření reservace a v konfe
renci rozhodnuto Že pokud lo
bude ti piovésti má býti použito
těch samých pravidel za jakých v
roce 1901 otevřeny byly reservace
Kiowa Comanche a 15 V Okla
horně Domovinářům ktefí ae budou o
pozemky ucházeli bude dovoleno
aby mohli zanést! avá jména buď
v Uoncsteclu Pairfaxu aneb v
Chamberlainu Regítitreínl úřa
dovny v těchto místech otevřeny
budou v květnu ale urCité datum
dosud není známo
Tah oa domoviny odbýván bude
v Chamberlaio a reaervace bude
otevřena k ošizení oejdéle 1 Čer
vence Minulého týdne pfíjata byla v
nižším domě předloha kongreinlka
Kiokaida z Nebrasky již ae k zá
konu o domovinách připojuje do
datek že má býti dovoleno osad
níkům kteří by ae chtěli usídlit! v
západní Nebrasce zaujmutí 640
akrů pozemků Pozemky ty bodl
ae pouze k chovu dobytka a ovci
a rozkládají ae poCíoaje od seve
rovýchodního rohu Boyd okresu
jižním směrem k východní Čáře
jeho dále v okresích Holt Whee
ler a Greeley ai k severovýchodní
mu rohu okresu lloward Pak
táhnou ae směrem západním po
severní Cále okresů lloward a
Shermaa k východní Cále okreau
Custer a k severní Cále okreau
Buífalo s k východní Cále okresu
Lincoln Odtud směrem jižním k
severovýchodnímu řohu okresu
1 iuiilii oa lu směrem lápaJnlm
podii severní fáry okresu Prootier
a jilní Cáry okrsu Lincoln k se
verovýchodnímu rohu okr llsyes
Odtud směrem jižním podél vý
chodní Cáry okresů llsyes a llucli
cock k pohraniCní linii mezi Neb
raskou a Ksnsssem Celý krsj
směrem západním a severním jest
zahrnul v Kinksidově předloze
ale kraj rozkládající se aměrem
východním a jižním jcat vyjmut
V tomto území zahrnuto jest
asi 8000000 akrů pozemků jež
budou otevřeny ossdnlkúm k osa
zení Předlohu tuto achválil senát
dne ai dubna a některými menší
mi dodatky pliCiněoím aenátora
Dietricha leC když byla vrácena
do nižlího domu Kinkaid navrhl
aby dodatky ony nebyly sněmov
nou achváleny a na jeho návrh
zvolen výbor sestávající z Lacey
ho Mondclla a Linda ke dohodo
vací konferenci se senátem
Dne ai dubna plijato bylo v
aeoátu povolení na výslužné v
obnoau 1137000000 a dále povo
lení na zatímní opravy v lekách a
přístavech v obnosu 13000000
Starý Radecký
ACkoli od mládí svého byl ata
teěným vojínem atarý Radecký
neměl pliležitosti ukázali veliké
schopnosti avé až když jaa 83
léta atár vyhrál bitvy u Custozzy
a Novary Zbytek života jeho
byl pokryt alávou Stalec věkem
ale mladík duchem odvahou a Ži
vostí Jest zářivým pHkUdem
všem kdo přilil záhy za atarce
k ničemu neschopné se pokládsjí
kdo si zoufají Měli by věděli
žeTrinerovo LéCivé Hořké Vlno
udrží Životní aílu jejich do pozd
nlho viku protože upraví jejich
žaludek vyCistf a obnoví jejich
krev oavěží mysl a dodá jim
lásky k životu Neužívejte léků
obsshujících jedovaté ničivé sou
částky— těmi ae žaludek zkazí a
krev nevyčisti Trinerovo Léčivé
Hořké Víno sestává z Čistého vína
a z bylin jichž účinnost mnohými
věky jeal dokázána Ono upraví
každý žaludek vyčistí každou
krev Právi tím že veíkerou
krev vyčintí a aesíll účinkuje na
vlečky orgány celého těla pomů
že tam kde jiné" léky aůstaly bez
účinku Není léku jenž by byl
odporučen osobami tak hodnověr
nými a ve veřejném životě tak
známými Josef Trioer jediný
vyrábíte! léčivého hotkého vlna
799 So- Ashland Av Chicago III
1 V Cíncínnatí O dopraven
byl předminulé pondělí Dr Karel
V Hrdlička bývalý americký vy
slanec v Peru a tajemník ameri
ckého vyslanectví ve Vídni do
městského hospitalu a patrnými
příznaky otravy morfiové Ježto
v obleku jeho nenacházelo se ni
čeho co by jeho osobnost známou
učinilo uplynula jistá doba než
byl ztotožněn Stav dra- Hrdličky
byl z poCátku velice kritický
avlak nyní již z nebezpečí vy
váznul Jakým způsobem bl
otráven zůstává tajemstvím— On
sám plaví že ueví jak se lo atslo
a zoufslý úmysl popírá Manželka
jeho obdržela před měsícem od
něj rozvod a lato okolnost dle ni
hledu jeho přátel ničivě působ! ns
jeho mysl Praví ae že vyjádřil
se ku avé matce před několika
dny že jenom smrt dovede jej vy
svobodili z jeho trápeni Krátce
na to málem že nespadl a okna
druhého poschodí
k WAtTKH MolPR Mtla II V II AYWAftlt tJ apiil
Holí
YÚH
zuby?
Ubki
Pomoc 5
Kabel kovo zubní thé
bolest ailiů ve il n b 8 mlnuUcb
Livrdl zuliv chrAnl je iilud ilitlíf nitks-
soii obyfajnA se bint vlce nrrítl
Ilwllěek a národem petítoH 40e
F Kabelka
605 Hlgh Street RACINE WIS
AšAllAAAAAAAiAAlAAAAlAAlli
31 M Svačina i
TlMlnl
VZORNÉ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ
grocerní obchod
ve i243]tzoi sm
J OVeoe wato Jmt ladními nnJitr!oh 3
3 otietoodS na Jlínl IS ul Z-l ubdrtlt J
4 nlWtíittJ UM ulnf(inm TKL PIKM
3 OliJínUárkj M TjHluJI (privn j
3 ryční ivm rar
Zkuato je a doziiíito pak sami Ju jaté UliodnřJSIho piva ztopili 47mS j
-Le „Ol O O A ň AAAOAAAAX A A a' ""xv'
Spolehlivý komissionárský obchod
Krajané clicote-11 prodat! snob po pffpadí koupit! ní-Jak
dobytek učiníte dobře když dříve dopijete na
elwhflibilka živým tr
dobytkem f
Pan Pivofika solidním a poctivým Jednáním získal si noobme
ttiné ddvfry Tíech krajanft a kdo na nfibo se obrátil byl vždy
vzornti obalonžen DopIAote li na nfiho zbavíte ae mnohých
eeanázf a uAetffte tím mnoho peníz Víechny dopisy adrcsujtoi
FraEt PíToůka Room 135 Exchange Mit So Omaha aneb 2518 N St
ssesssseaaseosseassssssessossoaesaosoeosssssasssssei
ra ii i t -v e
mm
A vlastní
ul' J elal W V IjřV saasaslWb9A
'j' ě lili H)n( 11 nl Omaha Nh
ZbotoruJI a prodávají
Mramorové a žulové pomníky
náhrobky desky
a liřbltotnl práce vlíeho d rutin
VolkerS ol)Jlijiijr tjHiuJI rjrotilepe&lvS a rkuao
Hostinec u "Modré Hvčzdy"
vlnatnl
TOSEP FSZDIBTZ
v budov Národní HlnA 6 1401 1lní 13 ul Omaha
twwmaxai m art7x nvo
1)7— atále na řepu Teplý lunt stiile píipravfin
Mapom:nte se zastavit u JOH PKZDIItTZ
JasiáipeJssjpiáJiaJieaeBJsJJie al
VZORNĚ A ÚTULNfi ZAŘÍZENÝ
Hostinec cVác Pivoňka i
V ČÍS ajn N UL V SOUTH OMAZE
Kraiinri cbci-te-ll sobi skutečno pochutnat! na výborném pivku
eajrifite Jenom do Václavova hostince kdež najdete vždy alofinou spoleft
nost a budete vrornn oIihioii7iii ? skinho ma puuze ty neiepai aoralky
i TakA doutníky jaou tň nojlepsl jakosti
Cbiilný xákiisek vždy po ruce Mladý tento krajan Jest příjemný spoluC-
muu
a viachny druhy Jemných likéru
nik a proto Uél se velké pflnl vieho obeanatva
IT AVI inliiI cenu prodává nyní TTlalff
JiUYl n-iieDfil uhlí za tvto cenv: -"lž
Ohio kusové tuna J775
Trenton " " O00
Trentoo oíechové tuna j7 a
Walnut Block tuna 500
Cherokee oíechové " 500
White ISreast oíechové 450
llanoa kusové ntb ořechové tuna {665
Rock Spring kusové neb oíechové 715
I LEVÍ 6 715 již 13 ul Omaha
Telefon
1IMM
wsjeEjuj-tcitíJix
lí4!WirVárrrřsrVMisriar
Storz Brewing Co
OMAHA NEB
vyrAb! výteřný inžiik t pravého ře
Bkélm chmele nejlnpMbo Ječmenové
bo sladu a výborné vody t vlastni
artézaké studnice
BvMovou povíst sfakalo
si lahvové pivo
"Blue Rihbon"
DflJIepll atolnl píro
vysnamonané zlatou medailí na
Zatulssiaaipptké Týatavě
! il- í
eUťlti-JI
íixírrtrrtj-n
Loan & Ituilding
-caocIsxtlorL
v Hee Duilding
21 rok stari a nejatar&l v mčalě
(ml
pojčky na mísíÍDf splátky a při
piauje k dobru dividendy pQlletnS
při 6 procentech roCoě oa uspoře
né obnosy
ie M Katltnsrer tajemník
South omažaká úfadovna v {(ale 835
aer %i ul
Faray v E:::í :i
Hledáte li dobrou íarmu abyste
ai opatřili svoj domov aneb abyste
peníze avé doble uložili máme
takovou v Cedar Valley a aice za
cenu od J20 do S45 ca akr Jest
to jeden 2 nejlepilch rolnických
distriktů ve státu a cen! pražádné
přliiny proč by pozemky ty ne
mohly mfti v několika letech dvoj
násobnou cenu Bližší podrob
nosti adřlí vám ústni oeb písemně
35x6) ASHBROOK BROS
Primrose Boone Co Neb
I
I
i
r
V
s
T
B
V '
m
l