Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 20, 1904, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Dm FENNERA
UCtnl lítiln i
IdilSti i zicscti
V
♦ a
fct a lirJ'
TM a
) I
4aavi4ai
aravfal atataa ajirafN
araahi
) M MUtraKli Jaa !♦ pr 4
- mm alpina r pMaarnvt
etrivtl llnvt iaj lalwalia tanf
ataal )aa taaa Vfcartial pxtaal
aaarwa
' IHin wttlrt HIII silní pMiIrtl
hlavy Mt-at I toulrnt aa pil ledvin
t'I tUuutalitiit Jiné lear laUmalr
lf Tcatiiťt KUUf llaraarh ťura
vjrhVH mni rtplii
II WATFUH Ilkmlcl N Y"
Napraalejt f llairn STS:Q ul„ Sa Omaká
p A Kwanaa M k WlIlUat ul Oiaaha
Joa Tuf aa Ml) lnl II Ml Omaaa
Krnlla Cwraiiaa laMJIIal II al Omak v
H Kohltiimaa t 194 llnl II ulic
I) llkirnlal II Poladajta o kuoktkk-
] adarwa
ADRESÁŘ SPClKU
řnk~HIr DMnlrké INripor Jeéaal
pro Mrarotipkdil ititri
Minnesot Iowk Wlscnniln Nebraiku
obé Ukknty k Michigan
Hlavni JinIboU T řU Paul Mink
tlUdnlnl Statním výborem n aajrlnt
Vlétni nafrl pudllanaf m apolalm vfalxdat
aaaf liay budou Valaopradamla Praní Kkna
Hi Paul Mino I mlaUipradanila J Aiibrarai
MlnnHiiu Mlnn II tuiaWplmivmla JraMpt
Hrnmitka Ilopklna Mlnn Valkitajaainia
řrant A Kirh Hv Paul Mlnn Valaupuklas
nik Jowion rrra Mlnnoitpnlla Mlan
CFmtnit:MMjoKthuet St ťui Mlnn
UkarHl Jih iCIuJ Uubm IM K Hfe
St Ul Ful Mlnn
Čtvrtletní aprivv aaiaallajl v lem polkám
v dubnu torvancl říjnu a ladnu
Č I T Monte-omery Mina
odhlvi ivi achflH kaldon Ctvrton nodlll
mWcl Hradamla Jan Novota mlaluiiřaď
Vojt
aroa jBKnn tronora lalmn' r
Uratnlk Var-lav P-UUka Hcikladna
Ndim d&virnlk fraak Vaaha
t II Mladočwh r Le Hnesr Center
Minnesota
odbfvl avlaohíia kaldnnf nadali mkaui
lni l(X)r Pfrdawla Jakub K raník tajemník
Fi Han LaHuanrUantar Mlnn iíat 1 UK
cai puaiaania vao nrava
Č III t 8U Pani Mina
odbfviavi achita kaJrinut ttřcJu OiMvl
r-rrcinMia vaiwar notnour at tajnmnlk K J
PitrlcfkftAft? CnnUin Ht e'nlk K rarit Ho
rite M ťieaannt A fa puti rr lUninl
larel Hktlířřk Iferanký { IT
Mlaneapolli Mina
oahiiaaTaaohOaanadoul nodíll T máaio
lni C l oorocr of Waiblnlon 0dnrf
ko Prvdaxdn Pntr Mtrk njlalciilaaa al
ťaMrka Ulnmnlk Auf Viiull U)t— Htr
(Mrutn tínlulk Jo Hafl mm -1 Htr Hnuto
pokladník Jan kritik IfW Tburntoo Arn
t T i Korá Prače Klan
odblaT arblia kaldon lnadlll v Biéklal
Plodaodn Vác kMt uilUiuld Jan K Ho
k lit Itetnik Ant IT Vrtí' taj Maií) f
BaiifF priklMlnlk Vijt 1 cUlupkf při
Tď!l Praot M Korbal vnitrní atrii Jan
KratorhTil Tnnkornl atrii Vác VfkuL dti-
varnia f r ronili
J A Xnaký é VI T Hajward
MlaaeMtaa
odb á it4 Mibluw I sadili mlalcl Prada
Pr řiliek Autln Mlnn K K No l! nlatu-
prad Mat Honxli taj Kami Kun far Olaa-
Tllla Mlnnl aeataik A twrt ťaoorikf Ulan
vlila Mlnni poklad Varlar Jradl dňtirolk
Joaat Plavka
larel Ye!lk í Til T Ht# Ifeboal
MlaneMU
odbvi tré av-hiia kaldon 4 aadll v nlalď
pfadaada Jan Kialn Mnnioinrjr alnn ml
atpf~1t V lti-b LblU Ihitn Minn tajmn'
nik Vin Xdl IKijla Mlnn lítnlk Jan podo
III lyla Mino poklad Jan Nuaka Dor ka
lino C THI RoTBOft Owatoaaa Mina
odbývá iviackAiakaldoal nadlll v mMol
todno hodinu odpnl v alnl OtP I Pfadaadi
Wt Malmnri mtaloprcdi Laoprild Hulnkí
U)emal Jno fí Plahxri Atatnlk FrPaobaki
pokladník Adolf Horák
Hpelek I IX f Pln Cltr MlnnekoU
od bjvi trá aehBM kaldon I nadéll t máalcl v
Ikododp Pfadanda Jan íux-hl nilatoprad
Jan Harta talooi lrr Kuaa 1'olnlk AnUin
Pa k poklad Vánlav Karaa priviNKl Tom
Balil nltf nl alrál Jo 1'rwbiaka vcnkornl
trál MatJ Prockáaka Pia Ultjr Mino
t X Óecboalovaa v OIItI Mlaa
Odbývá tváaob&asdrubnu ondlll vnilalnl
Pfadaada Ant Rořik mlrtuprrdaada John
flrWK tajamolk Karol Hubla ICataik
Káral Koho pokladnlkFrad Kubik
frchle ě XI T H Omaha Meb
Odbfváwbtaa katdý druh étvrtak v !
01 o oata kudla vatar v tlnl ťr 1-altDnra Před
awlaJaa flarraa 10 a O Inllonř fr Ialt
ner tajamnlk a Iřatnlí Adoll Kaiullk t
North m ul pokl J vocáaaa 11 k l
tlila XII Chrudim t Kkdne Wla
odbývkivá aohoaa kaldoo tfati aobotn V ni
Irl T bodla var Pfadaada Kar fílavrkf
IWi N (jnara atl uilUiplwH Jna 1'ctrlllka
IMM N lnaa atl la) a l't Joa Hanina
171 M ana att pokladník Vác Jaauta
laik Aluart Ht
CÍU XIII Ceký Ul 1 Beaforth Red
vrood ( Mlaa
odhf vi Mtiftaa k(lnu drubou nadlll v niUI
ptadanda Káral lloutnk mllírt-Ji Vlllar
Piatuika tajamnlk Haary JadlICka 16 laik
Ant Kotval pokladník Jan Kotvkl
tlila XIT Ladlnlr Xlicel
T Tuwoblk nik
odliMachlMkaidoa druhou nadlll v maalol
pladaada Albert Kuta Jim Koukiip mlalo
předa tajemník Vá: Hainark Joa llaval
aťetmk Joa Krahulec pokladoik
Jaa Haa t XT Kopkln Mlaa
AdhVeá aa aoli&aa katdr drub uélek vlk
aír v Anderann Halí Předa Ján Hhonka
Boa JUI níabiultwla Joa Klu4uea la) Joa
Merda lloi la Hopklna Mlnn áítitnlk Jan
Cian pokladok Prank KHI
Keliraika I XTI T Oaiaba Seb
odblvl avi arbtae kaldi první Iter v nilalai
Tainl pJ W Ilrouha Peia 1 W Hroch
uiamaik H'tnU Jakub Maref IVIO au U
Ul pokládal ssrci S C vw M
and Wllllaoii Bt
Čikla XTIII BratH Hevera
v Drjrwaod Wl
volili ai nialadolldlfadntkri pfadaedk 'aa
plllrr nnuipl-ileeda Frank Klnkor kJ
JomI Farka í't Mohuinll Joalrnk pokl
Tora Kraelkc přivodil Jan aroma vnttlnl
atrii Joa Joatfak venkovní atrii filípán
Hajlirt poíeinl výlior Váo Novák Joaef
VUnik Jaa Forman aV:hÍM odbvajl
kaldoa dru boa nadlll v oilalcl
Louis Bořka
ířskv trávník a veřejný notář
(01 H T Life DldK Omaha
V iradovnl pnuta od polarita od I do I bod
Kdo by potřeboval rada neb (áetnpra v
t_An[-i Aitit(wie4ih notáluou ori:l ab-
átrakt aoebM cbtá! pleavMílI mi-ll dohf
áuia na matete k ať ae na olj a dlvernu
obrili OdpiruiuVaie jej rtem
ktH privnl pomool potřebuji
Jak li fcoeril Kn(itkli ttl
vojiltra
Ntt)'l nrpatfnd n4holv tyl ty
tne pnuliven boJ!nik n
Sknlrlt a nnííl vtclnil vrliivl
ttitkl atmlily Nulcl ioii Ja
pontku butT -o netnittm vetnl
rkfm krrjflm inrb etnrjvjt
p4lu 1 lf l')'il odvttlfn
hyl ty to ifiveJI di vojnl ea li
kOvktflt
Nthodivlik priipl( Kiiropat
kinovi a nvfdii ho Di Jiiliu ni
nll l jiř dobyl mnoho Uvy a
bvípochyby v Dyoljl vilca dobu
de ai jl jritl vlče a ilrovefl Km li
iliká oehyooucleh dlkfli ruikťlio
oiroji
Otec Kuropalkiofiv byl chudým
veinickým krrjřlm a řitlokrate
(metlo llo lak Ipaloě l rodina
postrádala i toho ne jpotrebníj£lho
a matka jeho mutila vyllvinlm na
outod livotnl potřeby přivydili
viti Kuropatkin jako chlapec
talii krutých dob leč vxdor tomu
li na ni vepomfni dotud rád a
kdyi jmenován byl carem mini
mem války a jeden x důvěrných
jeho pf átel přiiel mu gratulovali k
tomuto povýlcol odvětil mu ie
ládná vojenská hodnost kterou
tiskal nenaplnila ho takovou
hrdostí jakou talii kdyi si jako
chlapec v rodné svd vlnce Tiropě
mohl koupili první pár bot za
peníze které si sám vydělal
Geo Kuropatkin rád o ti epi
sodě ze svého krušného mládí vy
pravuje Matka mu nakázala aby
si koupil pár dokladoých bot i
dvojitými podesvy ale již tehdy
byla v nim jakási pýcha a on si
vybral pír lakýrek Když je při
nesl domů dostal pořádný výprask
od matky a musel boty vyměniti
Na vojenskou dráhu přivedl ho
velkovévoda Konstantin otec re
cké královny Olgy Konstantin
byl neobyčejným přítelem a příz
nivcem mládeže a Často zajížděl
do Skol aby se a malou droboti
nou pobavil Jednou náhoda za
vedla ho také doTaropy Spřežení
v jebo kočáru bylo unaveno a
musei mu být poskytnut odpoči
nek Velkokníže ihned zamířil k
vesnické Škole a poněvadž bylo
právě poledne bavili ae hoii raz
nými hrami Jedna skupina v níž
byl také Kuropatkin hrála mlč a
milý zavalitý hoch jakým ten
kráte slavný generál byl utíkal a
uchváceným míčem k cíli- Byl
ikoro již u něj když v tom jeden
spolužák mnohem větSÍ a silnější
Kuropatkioi nastavil mu nohu
přes niž tcnt3 upadl Velkokníže
a dychtivostí nyní pozoroval co
asi se stane a chystal tezlomysl-
nlka ztrestati tvou holí Leč Ku
ropatkin nepotřeboval přispění
Váleje se ještě na zemí podrazil
nohy svému protivníku a skočiv
pak na něho počal ho býti pěstě
mi do obličeje až tento prosil o
milost Tato kuráž Kuropatkinova
se velkokoížcti neimlrně zalíbila
ihned rozkazu učiteli sby mu
chlapce zavolal Pochváliv Kúro
patkina otázal se ho velkokníže
co by si od něho přál oa památku
"Žlutý peoíz brusle anebo něja
kou krásnou koihu?"
Kuropatkin vlak záporně vrtěl
hlavou
"Nuž co by isi chtěl?' naléhal
oa něho velkokníže
'Chtěl bvch být vojákem a to
hned'' odvětil chlapec energicky
jinak se budu muset učit krejčo
a t lt a
vinu a ja jemu nenávidím oo
ložil
Velkokníže mu slíbil že udělá
pro něho co bude moci a odejel
Za pět měsíco na to obdržel otec
Kuropatkinov telegram aby svého
hocha přivezl do Petrohradu
Kuropatkin ve vojenské akade
mii dělat velké pokroky Již v roce
1868 byl jmenován poručíkem v
roce 1870 povýien byl na kipilá
na podplukovoíkem stal se v r
1877 plukovníkem za rok na to
na major generála povýien byl v
r 188] a generálem stal se v roce
1001
Prvých bitev súčastoil ae Kuro
patkin v Alžírsku kde bojovil
francouzským vojskem proti do
morodcom pak prodAlal jkkočlea
ffenerá nfbo Slibu Skobeleva rit
sko-tureckou válku v oíž se ně
kolikráte vyznamenal svou odva
hou a hrdioností a posledně dobyl
si vojeoské slávy v Turkestaou
Posledních lest roka byl mini
strem války leč byrokratický Ži
vot nebyl mu po chuti a když
začala válka a Japonskem připl S
radostí vyzvání csrs aby převzal
vrchní velení nad ruskou armádou
v Msndžursku
O tom že ji povede k vítězství
není téměř žádné pochybnosti
leda v spraŽeoýcb mozcích Japon-
co a anglických IhářĎ
MMeré tr-Hody I toilclokh
dotcisiři Wiimlllioi
raV# JJrět ftltiltl
I a a 4rVv Mémif
Ar 4 lnavVak
Svatopluk Cech č
Mladočech 6 2
Ledeo and Nit Bank za
11
19-
11
11
30
3
3'
března C
41 F
krajunfia
Josef Kavan
II pozemkový - -
C!) pojišťující Jednatel
2709 již 19 nllce©
bmAÁwé lna v Ihnaaa 1 In Oaaaaa BO
aank aarová fermv pobílil Oraatoy I n
ětátu I pojllian opatři varn a ica awiiepa:
Sním vh ianack naáalMick T atrá
nbotovováalni abelrakti
Obraťte ae a do vírou a něho a
bude vám spravedlivě posl úženo
T táboře nepřátel Pan I r Ro
žek ze Summit Minn praví
"Nebyl jsem přítelem hotových
léko avlak mil jsem takovou bo
lest hlavy Ie jiem zkusil Severo
vých Práikft proti bolestem hlavy
a neuralgii K mému svrchova
nému podivení bolest v 10 minu
tácb přestala" Cena 25c po
Itou 27c VV F Severa Co
Celar Rapids la
Předplaťte se na Pokrok
pouze $1 ročné
V msjf-tnittví iitttho Jotríi
Schonids v Saa Joié Cil oaléil
s uida a sedlo kttrd mail svou
isjlmavou historii a lotvlllté pro
oás Čechy neboť osudy tohoto
sedla sa vttshujl k jednomu po
lomku hsbsburkkéhn rodu k clta
ti Msumilianovi kierý dokonal
voj livot na padl Mttika po ne
sdíleném pokuse saložiti tam c-
řitví
Sedlo ono jest jedno a oejkrá
nějllch jské kdy ruce Měsíčana
1 jou uepřekonatelní hotovitelé
koňských sedel vyrobili Sedlo
to jeit vyloženo bohstě itříbrem a
ornamenty jsou zhotoveny a pře
kvapující uměleckou zručoostí
Při zahájení vlády Maxmiliánovy
bylo nu darováno jedním z jebo
atoupeoco a Maxmilián si daru to
ho vysoce vážil
Jedním z nejhorlivějllch přátel
Msxmiliaoových byl bohatý ob-
hodolk původem Rakulan jmé
nem Riebeling jenž celé své jmě
ní císaři nabídnul k disposici ku
pokoření revoluce a Maxmiliaa a
dičnosti ačkoli nabídky této ne
použil řekl k Riebelingovi jedno
ho dne v předtuSe tragické své
mrti Že kdyby mil zahynouti
že Riebelingovi odkazuje ono dra
hé nu sedlo a uzdu
Riebeling měl tři syny již bo
jovali v armádě Maxmiliánově a
byli císaři oddáni a toutéž láskou
akou k němu choval jich otec
Když Lopez tento Benedikt Ar
nold Mexika zradil Maxmiliána a
chystal se vydati ho v ruce jeho
nepřátel tu jeden ze syna Riebe-
ingových ho v malé družině do
provázel
Lopez ačkoli Maxmiliána zra
dil tu přece jen pociťoval výčit
ky svědomí a proto vymyslil plán
jak by Maxmilián mohl uniknouti
k tomu účelu císařova koni a
eho zamilovaným aedlem skryl u
Cerra de la Campana a když ae k
tomuto místu přiblížili tu Lopez
upozornil Maxmiliána na nebez
pečí jeho životu hrozící a zároveB
ho upozornil jakým způsobem by
mohl uprchuouti a zachránit! se
LeS Maxmilián Lopezovi hrdě
odvětil: "Já se neskrývám a ne
chci se pokusiti o útěk"
Lopez psk vedl Maxmiliána
přímo do léčky a za hodinu na to
byl císsl zajatcem Mladý Riebe-
tog v nastalém zmatku uprchl a
kvapem spěchal k místu kde cí
sařův kafi byl skryt a vsednuv
oaB tryskem jel k svému otci
který již několik měsíco před tím
vlechen svůj majetek v Mexiku
prodal neboť a dobrou prozíra- úhrnný příjem
vosu ODcnoaoiaa viuei ze viaua
Maxmiliánova se chýlí ku konci a
ie ho nic více nemůže zachránili-
Riebeling obávaje ae pomsty ne
přátel císařových a celou svou ro
dinou opustil bez odkladu Mexiko
usadil ae v Csliiornu u San Jo-
sé vzav sebou koně císařova a
drahocenným sedlem
Vojenský soud nsd nešťastným
císařem odbýván byl bez dlouhých
průtahů a Maxmilián bylodiouzen
smrti zastřelením Dne 19 Cer
vna r 100707 ráno Maxmilián
provázen svými věrnými generály
Mirsmonem a Mejiou byl vyve
den na prostranství Cerra de la
Campaoo poblíže onoho místa
kds mu Lopez dával příležitost k
uprchnutí
Tam za záře jižního slunce ob
klopen jsa 4000 mexickými vo-
nov bvl cliař Maxmilián se
svými dvěma věrnými generály za
střelen a poslední smutná historie
mexického císařství byla tlm do
končeoa
Riebeling choval císařova koně
pokud nepošel a drahocenné sedlo
s uzdou odevzdsl před svou smrtí
Schwindovi v jehož domě ze
mřel přečkav celou svou rodinu
která odella před ním na věčnost
Se smrtí Maxmiliánovou pojí ae
také jelti jiná zajímavá episoda
Kule t revolveru jež dokončil
Život Maxmiliána svíjejícího se
oa zemi jenž zatažen byl mnoha
ranami z nichž Žádni vlak neby
la smrtelná vypálena byla z re
volveru plukovníka Jana Sobie-
ského potomka slavného krále
polského Jana Sobieského který
v roce 16U3 porazil Turky u Vid
ni a zschráuil Evropu před zá
plavou pohinů
Otec plukovníka Sobieikého
dosud žijícího v Kalifornii hrabě
Jan Sobieski byl odpraven dne
10 březoa IH48 pro účastenství v
oelťsstni skončiviím povstání
veškeré jeho statky byly skoníi
skováoy a manželka jeho se sy-
oem tehdy lestiletým byla vypo
vězena te zemi a převelena přes
ruské hranice do Haliče kde ra
kouské úřady jí oznámily že pří
tomoost její jeit nežádoucna a vy
zvaly ji aby co nejrychleji t ra
kouského Polska odcestovala
Nešťastná psol se odebrala áo
Poznaně leč zde zaae pruské úřa
dy nechtily ji trpiti a ona koneč-
ni bvla donucena uchýlili se de
Švýcarska do Bernu kde vydělá
vala oro sebe a svého syna živo-
" ST -
A llllYllf ISUIOVIIV J N I 1 ale
St Paul Minn 11 dubna 1904
OMm tfrlkim é Vraií-r C S O Jt4itf
tféUt'—lt tfio ule i Mořené tprlti sa první ttvnlrtl 1004
nilfinrie le tento ri donvide liJ4 rodina do nilrho kruhu
(milci švihá liviirle a ochránce nestrefila col riod4vá dokaa la
niU jtdnota při přijímáni Členů opatrná jest a hltili aby jen idravl
a silni občané (rjlmi tleny se stali— a proto rodná lilesnl choroba u
nás řfdkl jest a úmrtí u ois s tak čisto nestává
Jsk ae tprlvy shledáte dáváme důkas la v pinřrn(ch porrírcch
Hojím v prvn třldi metl jinými jtdaotami kd i nll msjrtck Otta
luija til 74 ně tttn Pročež dbejte uvědomit sousedy a soukcdol
obce k le se oali spolurodáci nsléisjí o stsvu a betpečnosti nsll a
nám milé Jednoty slulným spůsobem pracujte o stukání Členů i spol
kil sť osli spolurodáci stanou se podílnými na výhodách nilí Jedno
tou poskytovaných
V této čtvrtletní schůzi uslsnovili jsme se od 1 května tssts
vit to-centové poplstky na Hlavní Jednotu připadající na tak dUu
ho dokud poměry toho fondu to dovolí pročež od t května tu
Částku neposílejte
Opětně jsme nuceni bratry tajemníky Žádat aby jména nynij
tlch úřadníků spolku pravideloě v adresářích v "Pokroku Západu''
a ve "Slavii" zanesena a oznamována byla
Dále Žádáme bratry tajemníky aby tak brty po schůzích jak
jen možno jest ksždou změnu ve Členstvu na Hlavní Úřadovnu
zaslali— aby ty změny ve knihách u Hlavní Jednoty zaneseny byly
a mnohému třebas nedorozumění se předešlo
Ve svornosti lásce a bratrství
FRANK SKOK předseda FRANTA A KRCH tajemník
PŘÍJEM
v" pokladně i ledna 1904 {160277
434-07
52-73
Slovan č 3 241 06
Karel Havlíček č 4 20920
Bratří v Kruh č 5
Jan Amos Komenský Č 6
Karel Veliký č 7
Rovnost č 8
Česká Koruna Zlatých Dolů č 9
Čechoslovan č 10
Čechie Č 1 1
Chrudim č 12
Český Lev č 13
Ledimír Klácel č 14
an Hus č 15
Nebraska č 16
Bratří Severu č 17
Vrácené úroky do 15
Úhrnem
17203
7868
3685
43
52
99
46
88
června
93
60
48
80
96
5J-33
1882
8841
11 10
6639
670
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
O
o V
o
everovv icky
VVMVyVVVyVvVVVVVVyVkA%rrVrArrra
O
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Severu v
Balsám
pro plíce
Uty lín prit!
kiiilti iwiNlim-iif ťlmiptivit
uti zíinim jnnlu$ k n jlif
diíi]Ki túŇkilu ImiUsU hi v
krku n vit in thorohíini plic
Cena 2K a RO centu
Severuv
Olej sv
Gotlinrdn
víly uleví bolesti rrvmn
tiftnitiH tuurnljíii otokv
vvtnkiuitiny ilim prvmožo
til 11 víVdiny zAnity
Cca BO OtfatA
O
o
o
o
o
O
O
O
o
o
o
o
o
o
o
o
OvVVSVyVWWVVVVVVVsrrAre0
§ Severův 8
§ Krvečistitel §
O O
O vyléčí všechny krevní a kožní nemoce krtice vředy O
g nádory růži slaný tok zvětšené žlázy g
§ a všechny syfilistické nemoce q
O OXHNTA ZSXOO O
O
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Severův
životní
Balsám
upravuje zažívání povzbu
zuje chuť k jídlu přemáhá
zácpu bolesti hlavy a všech
nu slabost llcxlí se zvláště
pro lidi staré a slaW
Cena 75 centA
Severův
Silitel
ledvin a jater
přivádí tyto orgány k pra
videlné práci léčí překrvení
krvavé močení písek řezav
ku zánět ledvin žloutenku
a katarrh mčehýře
Cena 75c B $128
3-5oogi
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
VYDÁNÍ
bond % 501
25
"Pokrok Západu" za tisk
Frank Skok služné
Josef Tyra "
F A Krch " za první čtvrtletí 1904
M F BaStýř jízda a služné
Jos E Sokol " "
5
50 37-
Frank Horák " "
J M Aubrecht "
Jan Stochl "
Slavie tisk
M A Krch nájem
3 února E H Dearth stvrzení zprávy
Warner & Warner pojištěni
and Nat Bank bond
A R McGill poltovní obálky
67
30
00
00
50
460
500
608
220
580
2280
400
1500
900
jOOOO
1060
Lee-Glass-Andreesen Hardware Ccmo
-— prodírají t TIkm—
Taíonť vyrážené s lakované plechové náčiní — Cínovaný plech
železný plech a tovové zhoí( - Ostn't drit hřebíky noiírské
zboží Dlcykly slřelbé zrrané náboj o asportovase zooži
9th A Harner allee Omaha Hebr
Nat Am Bank bond a úroky 50326
4-75
318
L Oohm Hl lékař
A Krch rozličné vydání
Úhrnem
íi 735-74
Í3500
Úhrnné vydání 1735
Zbývá u pokladoíka #1765
Pod úroky uloženo
V pokladně
V knihách diplomech
Jednota vlastní
STAV JMĚNÍ
9
li
17
atd
#1500000
176517
54000
wm
Jednota má 796 členů rozvrh obnáší na
ř'730517 ll
člena (2174
bytí vyučováním hudby malby a
lazyků Odtud se odebrala do
Milana ale odtud byla vypověze
na arcivévodou Maxmiliánem s
mnoha jinými osobami načež hle
dala konečně útulku ve Spojených
Státech
Mladý Sobieiki když dorostl
vstoupil do pravidelná armaay
Spojených Států v r 1855 a vy
slouživ svou lhůtu vstoupil znova
do řad v r 1860 Když vypukla
občaoská válka tu mu nabízeno
bylo důstojoické místo v kooíede
račoí armádě leč Sobieski odvě
lil: "Přijel jsem do Ameriky ja
ko vyhnanec a ona mi poskytla
útulku a stala se mou vlastí Zů
stanu proto věren vládě která mě
vzala pod svou ochranu"
Sobieski vstoupil jako dobro
volník do severní armády ale pro
avou hrdinnost rychle postupoval
a konečně byl jmenován plukovní
kem Po uknnfinl obísnskí války
aebral Sobieski výpravu která
měla přispěti Mexičanům v jich
boji proti císařství avlak tato vý
prava byla tastavena generálem
Sheridanem na základě prohlále
né neutrslity a vůdcové její byli
uvězněni Později vlak podařilo
se Sobieskému a desíti stoupenci
dostali se přes bránice a 1 tímto
hloučkem vstoupil k mexické re
oublikánské armádě a také zde
r
pro atatečoé své chováni byl vy
znamenán
Když byl Maxmilián odsouzen
tu Sobieskému přidělen byl úkol
komandovali oddělení vojáků jež
mělo vykonali popravu
Sobieski vypravuje o tom takto:
"Nevidět jsem Maxmiliána až te
prve druhý den po tom když byl
zajat a zdálo se mi že neměl ani
tulení jaký osud bo očekává Ce
lé skoro Mexiko požadovalo jeho
smrt a president Jasrez nemohl
jedneti jinak Mluvil jsem a Max
miliánem a řekl jsem mu zdali ae
pamatuje že rozkazem tvým v
Miláně vypudil tak mnoho lidí ze
zemi Byl jsem mezi nimi tské
já — podotkl jsem k němu
On na mně pohlédnul a pak
pravil tile: "Čas jak vidíte
všechno vyrovnává''
Kdvž Maxmilián byl vyveden k
popravě tu mne zavolal jako velí
clho důstoinika a odevzdal mi
lest zlstých mincí bych je doručil
vojínům již měli vykonali popra
vu učinil jsem tax a xomanao
val jsem na to: "Palte!" Gene
rálové Mejia a Miramon klesli
mrtvi k zemi Maxmilián byl vlak
jen poraněn a klesaje zvolal:
"O můj Bože můj Bože!'
Vida jej na zemi svíjejícího se
podsl jsem jednomu z vojáků svůj
revolver a nařídil jsem mu aby ho
vypálil do ucha císařova což ten
to učinil a smrt jeho nastala oka
mžitě —
Chování Maxmiliánovo bylo
ststečné a chladnost jeho až do
Dosledního okamžiku obdivuhod
ná"
ET PrsíiVií Pozemko? J jednatel {
J JL 0 PelUl a) a veřejný notář I
-r I) o d o IfavbraeJcav
Má na prodej mnoho pozemků v okresích OuminR Btsnton Dodife Col
fax Hlatte Msilla m a Boone Plate neb prljeďie Každému poctivé a
nolcbllvó DOilouiíf SířiniH
ZDARMA
všechněm nemocným
na zkoušku na deset dní
áiA y 11i si
TAáV I AňaavtT AlA lfTt ITT
? llCllVV ClwVllllftV
Pl DáS GIANT
Tisíce nemocných jest vyléčeno tímto podivuhodným pásem
Reumatismus zácpu nemoci žaludku ledvin plic měchýře i krve
kašel impotenci (slabosť mužskou) nervosnost hluchotu zápaly
11 í C l- !_
zimnici siaDObt — leci vseenny a není nemoci aicra ueuyia tynwu
tímto pásem který dodává nový život tělesné soustavě přivodí vlm
úplné zdraví a odstraňuje všechny zárodky chorob
1 _ a a I 1-Aí--I _a'_#
Též i zdraví lidé by měli pouzivati totioto pasu utery je curaoi
aby nedostali nemoci a taktéž učiní je silnými
Chcete li ho zkusit vystřihnete toto a zatlete a vssi aaresou na
NEW YOIIK SPECIALTY CO
62 W 18th St New York
a ihned obdržíte pás a vysvětlením jak se ho používá Tato výhoda
potrvá jen několik dní a proto
1ÍA13 vit& dnou!
AI
V i-i-w ir 7
33—
laduiil t tnbákur Na sta
v Karlových Varech zaměstnaný
jistý dělník spadl s lešení a ze
mřel ač neutrpěl žádného vážněj
šího zranění Při pitvě zjištěno
že se zadusil Tabák který žvý
kal vnikl mu při pádu do prů
dušky a zavinil jeho předčasnou
smrt-
Rodinná tragedie Ze Znojma
se telegrafuje že v obci Vrbovci
statkář Mademe usmrtil msoželku
svou Kateřinu bodnuv ji ansť
právě 4měslčn( děcko kojila vel
kým nožem do krku Potom při
volav sousedku k děcku jež hodil
zkrvácené na kolébku sám si břit
vou náhle hrdlo podříznul a byl
na místě mrtev K děsnému činu
dohnala prý jej žárlivost
aaaaaal
I
KXHLIIM
m? MASNY KRÁM
na JÍL strsn míata vlastni krajanl
Bratří Kunclové
IUU 1244 jilnl 13 ml
NejTítll sáioby rasu vlaho druha
osenek stlima iunek a vftbee vleho co
v obor tento spadá
Ceny levnější nel kdekoli? Jinde
$4500
do Kalifornie a nazpět
Od 23 dubna do 1 května Burlington dráha bude pro
dávali lístky z Omahy do San Francitka a Los Angeles a
nazpět za
$4500
Zajímavé rozmaoité cesty se nabízejí zároveO a četnými
zastávkami a liberální dobou platnosti lístků
Burlington jest scénickou cestou do Kslifornie— vede vás
mimo nejvelikolepíjŠÍ scenerie na světě Skalních hor za
denního svitla
Pošlete si pro brožurku v niž obsaženo je vše o Zlatém
státě jeho hotelích a jeho půvabech a o ncjlepŠf dráze tam
jedoucí— Burlington dráze
J I) REYNOLDS
City Passenger Agent
1502 Farnam St Omaha
SííitnQroii
(itniifí
Pfedplafle se na Pokrok pouzo $1 rcčn3