Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 20, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4::4:":4 rí ?' v
POKROK ZÁPADU
Xntfiftrn I871llník XXX1I1
— "" r
7nXiin X M k ťm t Wna ''ti
J-JIUf ÍUIIIUI
OMAHA XI! Hlt VK HTÍtKlIU DNK 20 MUXA ltíOI
( ÍSU) 3H
Vitki Kttski i Žiponsktra
krtitfflm rfHtf!tm nik
tikiitt Řfhi ti i — éKynult
1mtrAl4 Mkrr# thé Ma
Umlř itli fiálr - AWý
fattt nl Ut VMAi minm fulktu
na — A'ri ttimnála Muku
ietA Nrtriklivlll katatlrola v ny
ntjM válen stihla Rutko minulé
ttttdy Petroptvlovikedna nr j
novřjMtli bitevních lodí nultých
ni 11 H admirál Mtkarov vttýiil
tvou vlajku i potopila neretivti
oi podmořskou miou a alrhU
sebou v hlubinu celou ikoro po
aádku edmírálem Makarovem
jeho námořním llábem
Aíkoll o katastrcii lé mi rtinká
admiralita úplné zprávy r nezná
mých příčin podrobnosti taji t aa
veřejnoat vydána byla pouze tato
fjřadnl ipráva
"Kutká etkádrt jsouc oucena
hlcdtti ochranu v přístavu před
daleko eilnéjslm Žtponikým loď
stvem přiblížila a k vjezdu jeho
krátce po otmé hodin! ranní
vřlRioa důstojnictva mužstva
nalézala aa práví u tnldaoi
Vfce-admirál Makarov aofdal ve
tvá kabin a vedlejM jldcloy byly
naplníny důstojníelvem Na ka
pitánském můatsku neieiaii e
velkoknlže Cyril jeho přltl poru
čík z Kobe kapitán Jakovlevvo
litel lodi i dva jíní důstojnicí byli
na tiráži aby lof bea nehody
vplula do úíkého vjezdu příatava
Asi o r°' dv hodíní rozlehl
te siralilívý výbuch kuti A ca nim
následoval ihned výbuch v napl
něných aiřelívem tkladiStlcb
Ohromné díry byly limito vý
buchy vylomeny do boků lodi a
voda te nimi vhrnula do lodi jež
ztratila avou řAvnvi "íkJc-Bli
na jedou etrann a potopila e '
ÍJle oéktrých inlormacl lze tou
dití že podmořské mina zavinila
loto zničeni Petropevlovska
Scéna jaká t odehrála pod pa
lubou nebudí nikdy poptána ne
boť nepodařilo Odtamtud ani
jediné oaobé uniknouti 1'árt jež
opařila muže otUztícf te na pa
lubí byla naznačením jak ttrai
livou tmrtl minulí zahynout! Cle
nové posádky nalétajlel a ve
ttrojovni Muži ot palubí byli
meteni výbuchem do moře a lam
níkteřl chytili te plujících trosek
l byli zachráněni
Ostatní lodfi ihned zastavili
ipuuilí lodice k záchranl plovou
cích a také torpédice rychle (pí
chali k záchrtdl tím jit kataairo
íu přežili
ťofet člen oámofnlho tlábu
více-admirála Makarova není přet
ne xnárn ale admirilila domnívá
te te na 1'etropavlovtku te nalé
zalo lé doby f S neb 16 ťloft
l'řeoý poíel potádky v oné dobo
jeat laké neznám 1'etropavlovik
měla vlak obvCeine potádku o
650 m nitích 1 nich! dle potled
oích zpráv 51 bylo zichránéoo
tehráan( velkokoíícte Cyrila
poručíka t Kobe naevatl možno
zára£ným Silou výbuchu byl
vymrltěo velkokoíle f ktpllántké-
ho motiku hlavou narazil o ze
Iřřný tloup na Ktloll neztratil
vlak védomí a rychle te tputiil
po boku lodi do moře kde te mu
podařilo zachytili te pa troace na
nit ta držel po dvacet minut nezu
bvl iduou torpéditf tachránftn
ťru£ík c Kot a plováním te udr
toval na povrchu a Itké byl za
chráněn Kapitál Ukovlev byl
výbuchem vržen na železný tloup
zabit
1'omiínl velkoknííele jou ne
Irtpttni má nejen na krku též
koi ránu ele lest I tlM c-fri
oa obou nohách liy! okamžité
dopraven do nemocnice v 1'orl
Arthiiru kde byl olMřeo ťakli
ta hnde možno bude potlán do
felrohrtdu
Vatil Vcrel£a(nl rutký malíř
který byl hostem více-admirála
Makarova na 1'etror avlosku zady
aul lodi
Mikulál T Kravítoko velice
zoámý futký lilerál bezpochyby
také oa této lodi zahynul '
Tak zní tuchá ťifadní zpráva
ruiké century o léto ttrilhvé ka
lattroll a proto Činíme tentokráte
vvmloku a připojujeme k ní také
povětti a zprávy c jiných pramenů
aa k Dl vztahující
leden i váletoýcb zpravodajů
DODÍauie katatlroíu laktot
"Oaudoébo doe {atol l rána
vfce-admírál Makarov thlédnul ma
lou laponakotteakádru na obzoru
korá tettávala Jedné bitevní
lodi Ctyt křižák 6 a několika tor
niáic
Makarov okamžití dal rozkaa k
ijokA etkádra vyřítila a
Mhurtk#ho mul
láaajlf! te bude
atkaii te a nr-ptl-
a
v aat &
nu'
Hlem
Kdtl iuU etkádra nalítala ta
asi rirt mil ol Idfhu upoftlt
ifrlha Makarov oa Pctroptvlov
tku jol v tvle ruské eikádry pro
následuje tapunské loďlvo a v
lom apornroval te to byla nalité
né pasť ipouců nebul1 te tlrtny
objevila ae etkádre títejlrí ai 31
lodi Admirál Makarov vida ta
m mole te utkali a touto velikou
přesilou dal roikaa k Atlupu a
ruaká etkádra ta obrátila aby ae
co nejrychleji doslala pod ochranu
ruských potemnit h baterií 7-ádná
a rukých lodi nebyla zatatene
laponskýml ttlrlami atkoli ne
přátalské lodí neustále střikly po
ustupující ruské Ptkádře
Kdyt tato ae octla ti Zlatého
pahorku v ochrané pomn(ch ha
trrií ruská eskádra zmírnila tvojí
rychlosť a připravovala te ke
vpluli do přístavu 1't-lropavlovnk
nalézala te nnjblíža u zemft V
lom obrovská vlna vyrazila do
vzduchu za ni následoval oka
mžité výbuch a Felropavlovsk
nejlepM loď ruská po Kelvizanu a
Cettreviíi te naklonil na ttrtnu
a poCala ae rychle nnřiti Její
ocelové obrnřal při tom praskalo
4 tténalo jako v tmrlclném zá
pasu Jtít možno že podmořská mi -na
kteri přivodila záhubu IVtro-
pavlovská byla jednou t onřchjii
Japonci položili za jednoho noč
nlho ťiloku torpédic aviak pravili
podobnijti jo te to byla j'-dna te
ztracených min z Jeníat-jw kfrl
položila mnoho podmořských min
kolem l'ort Arthuru a konefnl
ednou z tť h byla zahubena a ka
piián jjí Štěpánov zemřel aniž
by mohl udati na kterých míntecb
rníny byly ponořeny
ťetropavhmk jrtot již čtvrtou
lodi ruskou kterou oaud přivedl
do záhuby Křižák Hojarin o Jení
w byly ponořeny minami na
než netťasinou náhodou mrazily
bitevní loif ťoltava byla prora
žena a ponořena ph manévrech
bitevní lodí Hebailopol
Kttastroía 1'etropavlotka podo
há te záhubfi anglické bilevni lodfi
Viktorie jež byla na manévru
Sýrie ponořena jinou bitevní lodi
1 potopila te tak rychle že celá
iúi potádka byla 1 ni stržena do
mořských hlubin
Jiná podobná katattrola ud!a
se v éínekožapnokké válce Jedna
z bitevních loditlnikýcb byla pro
ražuna torpédem a okamžité klenla
na bok le£ nepotopila te a ležila
takto níkolik dní na vodí N
Iťastni Čínští námořnici kterl te
nalézali pod palubou tntžili te
dotttii z obméné lodé ven a rány
uvnitř bylo alySrtl po několik doň
ke lidská pomoc nemohla pro
oetrattolky nic ufiínili a kdyt loiř
te kon£ní potopila smrtelný jíth
záptt byl dokončen
Tato katastrofa nebyla ta jedi
ná jet rutké loďstvo onoho osud
ného dne (lihla neboť kromfi I'e
tropovhvska poškozena byla jl
nou minou bitevní loď 1'obřda
v boji a ohromnou přesilou po
nořen byl torpédoborac Ilezttral
oy ťobída narazila také ua pod
mořskou ruinu le£ vzdor tomu te
va vodní její linií utvořena byla
veliká díra tu přece po velikém
namáháni doslali te do vnéjáího
přístavu a do doku llezatrelny
korntl n£fcoliU jinými lodicemi
noíní obhlídku a v míza te zpozdil
při navrátil Na nt íiístl byl zpo
zorován žapontkými křižákykleré
ho obklopily a počaly do n'j pálí
liti Celá jeho posádka až na pít
mužft již byli zaUifíiiérii zahy
nuli V celku oaleilo amrt v boji
e přjl9'J íspoaebou 45 ríiň
Kdvž car přeéetl depiii od pod
admirála GríKoroviťe oznamujíc!
mu katasiroíii tbMnul a mohl
niva promluvili Kdyt te poiií
kud vzpamatoval nařídil jedné
dvorních dam aby oznámila tuto
smutnou zprávu ctrevnl jet kře
čovilé plakala telíc osudu ne
Iťattnýrh námořníka
Car pak vážni pravil: "Jloh to
mu chtél ta JenieeJ byla zabube
na parazivlí oa minu a te Hojarin
byla polkozena nyní 1'rozřriel
nosť Jejíž órnytly J10U nevyzpy
laielnv břiDravila náa o mílová
pého oaleho admirála"
1'rvnl osobou jet zvídíla
imrtl Makarova byla jeho ubohá
choť jit doiel aoukromý telegram
o kalaslrofi Nalézala aa na ctili
do Petrohradu aby navliívila bra
tra admirálova který je gardovým
déalojníkem kdyt v tom pobotolk
carův přijel do její tendence
1'ttfirhoíu te zprávou od cara
zárovtřl a vyřízením jeho hluboké
touttrtiti
Ve ftvilck v chráme admlrality
odbývány rekviem a edmtfUj
Makarova dnlujtiiulvo a mutsivo
lodi 1'rirepavlnvika Chrám byl
přepínán a venku tlálo víte n!
linoo lidi t obnalenými hlavami
nteii nimi! bylo také mnoho při
hutných tahynnvllch námořníků
jil uswdavl naříkali
Vdova admirála Makarova byla
rekviím přítomna ae tvým synem
dcerou- Na carové obličeji byl
vyryt hluboký smutek Carevna
nebyla pro churavotť přítomna
caravna-vdova aúčaitníla ta rekvii
a pláčem objela vdovu admirála
Makarova jrl u jeji nohou tklesla
na kolena a klečíc setrvale po celé
rekviem
Kdyt chrámem rozezvuítd te
chorál "Kristut překontl imrť'
car sklesnul na kolena a plᣠv ce
lém chrámu pojednou te rozpon
lavlí pfi-hltiMI hudbu i zpfiv
Když byly tlužby ukončeny
ctrevoa vdova potvédla choť Ma~
karovu a polílíla ji ruku oaict
po kolik minut ji tílila a rozlou
čila te t ol a 1 její dcerou a lynem
srdečným ttiakem ruky"
i'o kttailrolí ttihouvii Maka
rova ujal te vdeni nad etkádroa
ruskou kníže (Jchiorukij car na
řídil telegraficky mlatokrálovi Ale
xejovi aby okamžití te vyprtvil
do Port Arthuru a tam prozatím
přejal vrchní velení nežli přijede
do Port Arthuru admirál Skrydlov
dotavtdoi velitel Cernomořaké e-
kádry jenž byl carem jmenován
za nástupce Makarova
Car poslal Skrydlovovi telegra
fický rozkaz aby okamžité natlou-
pil centu do Pelrohrtdu a Zde
[jfíUI loiitrukce tmirž aby bez
prodlení te vydal na cestu do Atíe
Volba Skrydlova za nástupce
Makarova uznává ae všeobecné ti
áťtxtnou Skrydlov byl důvěr
ným přítelem Makarova a požívá
mužstva zrovna takové obliby
aku tento
Skrydlov v runko turecké vce
tpoletné ( Makarovem podnikl
onen povřstný tolpédový útok na
tultanovo loďstvo jut potopily
aoii by jediný ruský námořník pří
tomto Sílené odvážném útoku byl
zahynul
Pondřlnl deptSe přinetly cplny
popit tragických události abfib
nuvlích te 11 Port Arlhur od jwd-
nobo ruského dopisovatele a popi
ten iett tak vysoce zajímavý te
považujeme za tvou povinnouť na
Hernu milenému Čtenářstvu podali
ho ťiplný
Dopisovatel onen piae
"Po Ctyry noci tlál jtem
tiráži oa Zlatém pahorku íři
noci minuly lile
V úterý v noci dne is dubna
v ceadm rál Makarov vyrazil na
moře a celou eskidrou počítaje
ol i Čtrnáct torpédic Následujíc!
noci dne tj dubna vzdor zuřivé
bouři vysláno bylo osm torpédic
na obhlídku Za Zlatého pahorku
kde Jsem tlál temné vody daleko
široko ozařovány byly páiravými
tvítly t pevnosti
O 11 bodiní v noci zaslechl
jtem tlřelbu na moři V celku
vypáleno bylo osm rto ala pro
trnu nemohl jsem vidéli co te na
moři odehrává Kdyt počalo ivf
lsti zahlédl jsem jižní ati pil
mil od břehu lest torpédic v jedné
linii za tebou a vlečky střílely
čele jich hnala te jedna torpédice
přímo k ústí přístavu Poslední
torpédic byla zahalena párou
jtla jen pomalu za ostatními Myla
patrni znační polkozena Zpozo
rovtl jtem tvým dalekohledem te
první % torpédic a poslední nála
Žely k nalemu loďstvu kdežto
ostatní Clyry patřily k loďstvu ne
přátelskému
Zállehy vypálených rao náale
dujících rychle za tebou azpíníné
more do něhot kule padaly na
značovaly te bitva jest prudká
Torpédice 1 nit unikala pára
pálila nejprudčeji a kdyt f apontké
torpédice thledaiy te první ru
tkou lodici nemohou vlea dostih-
nouti obrátily ae vfiechny na po
Ikozenou ruskou loď ta vlak
dohře mířenou palbou udržovali
4 slále va vzdáleností
Signálová sítnice oznamovala
ruským bateriím v lom okamžiku
že v oebezpeči nalézající te torpé
dice jett "Sutiny" Nerovný boj
byl námi pozorován a ozkottlivo
stí vzdor otlré palbi 'Stralnyho
žapontké torpédice utvořily polo
kruh kolem oéj a pálily do ní) zu
řiví ze avých boků
Pára t nall torpédic houstla
kotem ní zahalujíc ji v bílý nepro
niknutelný závoj leC ona vzdor
tomu bojovala auřívljako aranloý
lev a hnala te přímo na nepřítele
zastupujícíma ji cestu k záchraoi
Admirál Makarov pozorojícl boj
dalekohledem dal tigoál křižáku
"Btjan" aby vyrazil torpédic! na
pomoc col te okanitill atalo
Lcí ttpuíitU lurpédice vtdor In
mu neustoupily a imaiy te aeo
tnřivá tmeCkt psů tt poraniným
drnem a vysílily ni 'Strtlnyho
torpéda kletá vlak vesměs mioula
ae dle Koneční vlak jedno přece
zasáhlo nali lodici la 1 tvých
btleril jelti jednou vypálila proti
nepříteli a pik tmizela v roafe
řených vlnách a pouze malý oblá
Cek dýmu vtnáleí a nad lim mí
liem kde te potopila
Zaponské torpédice byvie tpo
kojeny 1 tím co vykonily rychle
te obrátily a prchaly ploou parou
jsouce pronásledovány 'Utjanem'
K ochran! jich rychlete přiblížilo
1 nepřátelských křižáků aviak to
'Hajan'' nezastavilo a on neutlál
v pronásledováni taponské torpé
dice ač te zdálo ž jede v přímou
záhubu Pojednou "Hajan" za
stavil a ohráiiv ta bokem k nepří
teli vypálil nt néj všechna avá
boční déla pak rychle te opet
obrátil a ttál kýlem proti nepříte
li který zuřivé pálil na "Hajan"
kolem něhož kule zrovna prlely
Žádná z kuli křižák oái neza-
táhla '
Tu pojednou objevilo te na vý
chodu zase pít naSich torpédic
navracejících te z obhlídky do při
stavu Dva z nepiatuinkýcli křižá
ků okamžití vyrazily proti nim a
tnažity te jim zastavili cetlu leC
'Hajan' zpozorovav íímytl nepřá
tel zahájil na ni prudkou palbu
kteráž mfila účinek neboť žapon
aké křižáky uvolnily a nale lodice
proklouzly do přístavu
Mezitím dle rozkazu admirála
Makarova celá eakádra vyzvedla
kotvy a majestátní Petropavlovtk
vlajkou admirálakou v čele vy
jela z přístavu jakmile te objevila
nepřátelské loďstvo te rychle
obrátilo a dalo ae na ústup Admí
rál pak dal tigoál "Hajánu" aby
te navrátil a na to hned druhým
tígnálem vzdána neohrožené lod
tato pochvala: "Výborné Hajaní''
Kuiká eskádra teslávijícl t
Pelropavlovska Poltavy Pobédy
Sehattopolu dále z křižáků No
vik" Diana a AskSld a z torpédu
utvořila bilevni linii taponské loď
ttvo vlak prchalo a Petropavlovtk
vypálil na ni z velkých tlil
nepřítel vlak byl již mimo dostřel
záhy zmizel uuská etkádra
te hnala za nim a konečné tane
zmizela 1 obzoru
Čekal jsem útkottlívína opílné
ta ieii objeveni a ati po hodiní
zjevila ta zaaa na obzoru Za nf
z obláCků vyttiipitjiciiio ay:nu
jtem mohl pozorovali te nepřítel
ode za nall eskádrou ale když
přiblížil ta asi na iH vervt ku bře
hu tu ta ztstavil
Nato etkádra te zastavila u
vjezdu do příttavu a zda utvořila
bitevní linii Kdyt nepřítel te
neblížil dán admirálské lodi
tiunál aby torpédice vpluly do
přfttavu Pozoroval jsem te zá
jmem "Petropavlovtk" jak po
malu f blížila k Elektrickému
tkalitku boky jejf Málo a namiř
nými díly obráceny byly prou
nepříteli jaouca připraveny vytlatí
proti ďíuiu posly tmrii a záhuby
Viude kolem bylo licho Pozo
roval jtem žaponaké loďstvo leC
10 tiaio ni mou a koiauaio te
na vlnách Mé oči opít zamířily
k 'Petropavlovtku a tu pojednou
jtem zpozoroval fn ta eď počala
chvíli a pak ta zdálo fa vyitou
pila t moře a hned na lo rozlehl
ae obrovský výbuch tichem 11 lo
hned následoval druhý a třeli
Trosky lítaly vlude po moři a po
krývaly vlny tvoříce a mužstvem
zápaticím ve vlnách hroznou tmi
tici
Za několik okamžiků zdilo te
že se moř rozevřelo a v obrov
tkém tvém jíemi pohltilo Petro
pavlovak
Plující kolem trosky a nékolík
námořníků zápasících t vlnami to
bylo vle co zůalalo z majestátní
lodé která před králkou dobou
lak hrdi vyplula t přístavu aby
čelila nepříteli
Mužstvo na ostatních lodích
touto tragedii bylo lak ohromeno
ž lo irvi!3 níkoiik okamžiků než
apitltiny byly na vlny záchranné
lodice Kvapil Jsem rychle na
pobřeží kde hrstka zachráněného
mužstva byla vyloďováoa a tu
oznamovai tignálů Poíkov jsa
na lléatl jen nepatrní zranin mi
vyprávil co zažil na '"Petropav
lovaku" nežli te potopila
"Zatleehl jtem hrozný výbuch"
vypravoval mi "za nim nátledo
val druhý třetí Zdálo aa mi že
jett lo zrovna pod ktpitáotkým
můstkem Vyrazil jtem s kormi
dělní kabiny a narazil jtem na
jednoho a důttojoíků % nemohl
uniknout! dveřmi vyskočil jtem
oknem oa palubo Loď ta tkláol
la na dok a ©divu ttem ae t ta
rychle potopí Na kapiiánsMm
můstku tpttřil jacut kleli v Halo
lilii krva nalcho admirála Maka
rova Ležet obličeem k těmi
Skočil jsem k nímti a analíl jsem
te ho potvéduouti Kouř a pára
unikaly a kollárny a plameny po
Čaly llchaii at ka kapitánskému
můstku a obklopovaly mne Sko
čit jsem na tábradll a vlna tmelit
mne do moře na Iléstijiem tle u
chopil kut trosky a tak jsem ae
udrtel oa vodí al jtem byl ta
ehránín" Na aouli událo te níkolik men
lích trážek u poříčí Ytlu o nicht
generál Kuropatkin podává tuto
úřední rprávus
"Generál Kraanatinaki poslal
8 dubna večer oddíl ruských my
slivců na druhou uranu řeky 1 tím
podotknutím aby vystoupili na
břeh naproti Widžu Myslivci do
razili oa ostrůvek Samatind který
jest uprostřed řeky Odtamtud
apttřili tři Čluny plující po řece
přímo k ostrůvku Ve člunech
bylo padetát vojínů tapontkých
oddčleni to zvídú čluny ae blí
žily k levému břehu ostrůvku
Kusové nechali Ztponce vyotoupiti
na břeh a sotva byli tito ni ostro
ve počali do nich tířllctí rychle v
talvách za tebou následujících Po
několika hromadných výttřelech
podniknut oa Žaponce útok a na
taženými bodáky a ikoro vliebni
žaponltl vojáci byli buďto zastře- i
leni neb probodáoi bajonety a
nCktel' te při útoku utopili ne
boť čluny jim byly potopeny aby
te nemohli vrátit v nich na druhý
břeh
Zaponská vlajka ve Wídžu byla
ttažena následujícího doe a ta
ponské přední tiráže jet bylo
před tím vidít ustoupily zpil
Generál Kuropatkin dále praví
depcli te čtyři rultf myslivci
přeplnil řeku Yalu v tobolu v noci
naproti Jonpampu a zde te zdrželi
la hodin Uyli vsak prozrazeni
Korejci taponské Ikadroní a když
ée pokusili uniknouti narazil jich
člun na pinCitou melčinu a oni
muť lí lehkočilí do vody a plovali
na druhý břeh Jedun rnytlivec é
utopil Žaponci pronásledovali
e ve člunech v lom objevil te
ruský člun apéchajlcí na pomoc
ohroženým mytlívcům Vojsko v
nim ohořdo ta na sponce a po
atřílelo vtechoy a čluny jich poto
pilo
Dva fspontl důstojnici z gene
rálního siábii bylí dne 16 dubna
přivedeni do Charbinu v průvodu
tílné vojenské tiráže Hyli chy
ceni ve vzdálenosti iB mil od
Chtrbinu tolezničnf tiráží Hyli
odéni v roucha tibetských knížl a
kdyt ruská patrola je vypátrala
opustili tvůj ttan a chtíli tiprch
nouti Va etanu nalezeno bylo
60 liber třaskavio zápalná Indra
vývrtka a klíč na odstrafiuváni
Irouhů tpojujících kolejnice Hz
pochyby že 10 zabývali úmyslem
vvhodítí most vedouc! přet řeku
Nonní u Pulardi
1'uiltdní ifrávy I bojillf
)odalečni přichází jeítS z
vj t Port Artnuru z aponci
chléli dna ta dubna vylodili voj
ako v zálivu korejském mezi Porl
Arthurem a řekou Yalu avgak
bylo jím to překaženo ostražitostí
Kutů Ztpontké torpédice nalfl
zaiy te v zálivu na výzvědách kde
by bylo možno nejlépe přistát!
leč t pozemních baterii v Tekuté
nu CengTaíliae Čanče a UcdzI
mu zahálena na ni tak prudká
palba te musely v útěku hledali
záchranu načež admirál Togo dal
dopravním lodím tignál lby te
nepřibližovaly k břehům Deeet
lodí transporty tylo doprovázejí
cích také rychle odjelo dotahu
pozemních ruských baterii Uunv
maji touhtředíno 90000 mužů v
Ttkulanu
Soukromou depeli z Port Arthu
ru 1 ozntmuje že jeden z tapon
tkých křižáků 1 potopil Přičiní
potopeni není udaná a depeae
tato také jellí nebyla úřední po
tvrzena
'iTV t -tř-'
WAtTKIt MOIHIC pMseila
li V UAYWARD U) apnkl 2
i
Ztuuiaj J tlozntito puk Afin! U Jíle lahmlnf jMho pivt noplll 47m4
Spolehlivý komissionárský obchod
Krujnnil cliceto-ll prodntl ancib po přfpadé koupltl nijaký
ilciliyluk uflníto dobře když dflvt dopfsote na
íí-vftiiíli ílíímtiíi Nfili
i uiMljmrm UUUIU W1UUUU aiUUi
Psn ťlvinka solidním A porllrýni Jsdnánfm získal tl neobme
iend rlhríry sm:li kraJsnA a kilo ua nfllio se obrátil byl vždy
vzonifi obsloni'i!ii Jjopllíute II na nho rbavlte se mnobýcli
ni'nilzl a UHolllti) thn mtiobu pwli Váccuny dypísy adretujtei
Frarl Firofilca Boom 135 Eiciiaiip Bifle So Omaíia nů 2518 N St
J -VJ f ' '
—tm tm yviis-
iBDI
vlastni
Novák & Kretek
1 1413 Jlžnl 13 ul„ Omaha Neb
bibivujl a prndifitji
MnunortřVíl a žulové pomníky
rií hrobky desky
a hHilhivnl práw tSeho (Iriiliii ' '
Vuikr4 otijirinstrkr ryflmijl rynblaiintllvl a vkuln
Hostinec u "Modré HvMy"
' „ VllWtflf „
FEZDZBTZ
V t„ilv6 NApolnl HlnA ň 14(11 lri lil Omohn
sOTvmasa ar-evwr nvo
87— sídle ne řepu 'J'ilý lunf: siíle pllprtivím
MezaiNimelite ae aweuvlt u JOH PKZDIÍiT
♦
VZOHNK A ÚTULNÍ' ZAKIZENV
Hostinec '3$srYte Pivoňka i
V ČÍS 351a N UL V SOUTH OMAZlí
Krajnnil eheete-ll sobí akutnf né pocliulniill na výborném pivku
rif: KUC7 n
Na sklsIA m
rsilMii Jnnom lo Vildldvovs bostlnea kdi-ž nsJdiíUi vždy slušnou spolní!
nik 1 proto se velké pflril vtulio ob:nnstvs
nit a biiilnta vnrné obslouiinl Na sklsilé mh nmito ly luOlrtpal kofulkr
a vturliiiy ilruby jftmnýeh likére Také dnutnlky jsnu té nBtlepsl Jnkontl
Chuiný zékiisdfc vWy po ruce Mlsdý tiiritn krajná Jusl pHjiunný polÉ-
ae~+-+~~+~e--H
Ani tohle nám Jcltť— neotevřa oíl?
WashinKlon 33 hřezna 1904
Nál vyslanec Thomat va Stock
holmu Švédsko oznamuje tem že
jeti nadarmo americkým vyrábíte
lům patentovaných léků zaaílati
tam tyto výrohky v lahvích neb
pilulkách Dle zákona aa tylo
"léky' tabavujf a zníéuji protože
ponejvíce obaahujl jedy morfio a
chloroform tudíž zdraví velmi
oebezpeéné Zavřen a přízni po
trestán bude ten kdo by podob
ného "léku" prodával Kdyby
takový zákon byl u náa va Spoj
blátech byly by brzy iretloicc
plny vyrabilelí lécbto "zázriéoých
léků" — Vzhledem k lidtkému
zdraví pravíme: Neoechme aa vlce
balamutit! ala dejme přadnott
I Lovi "'!!!
cenu a prodav n
nejlepli uhlí zt tyto ceny
Uhlí!
Ohio kusové tuni 1775
Trenton " " 600
Trenlon ořechové luna 375
Iliuiia kusové neb ořechové luna
Hock Spríntft kutové neb ořechové
Wtlnut Block tuna 500
Cherokee ořechové " joo
wnita ureaat ořechové 450
H663
715
I LEVL 6 715 již 13 ul„ Omaha 'ítiT
čistému přírodnímu judu proaié
mu léku ftímanovtkého Uřezo
horskému thé které ti ve zdravot
nických výstivách za tvou léíivost
vlude nejvylíších c?n dobylo Iéfí
úspfiné souchotiny záduchu
ehřipkti kaíel ledvinové prtnl a
plirní nemoce ČtÉtc co pídě
chvatné cnámý lékířnlli p T V
Vilím majitel vzorní zařízené lé
kárny a ofní a ulinf kliniky v Chi
cagu 1630 W 3id St Cléný
pana Šimanovský: Za posledního
pobytu mého V Čechách přesvěd
čil jitřní te osobné jak veliké ohli
bé ta léli Vile liřezohorské thé u
téch nejSirlích vrstev éetkého lidu
Ua I v aoukromé rozmluví mé 1
některými ncjpřednijRfmi autor!
tam! lékařskými tamže odporuéo
vall mi lilo Vale thé jakožto dobrý
a zaručený prostředek proti růz
ným chorobám pnnlm ttd —
Šimanovtkého liřezohoraké thé
jett viude k dosláni za floo
Přímo poltou za liao zallei R
F Šiminovský 634 Scott St
Milwaukee Wia
Bolí rQu
Vils íVžF
I mMw
Chas Donat
DOUTNÍKÁfc
1420 Wllllum úl Omaha
vyrábí doutníky výbore Jskostl a kaž
dí kdo okusil J (lnu doutník loho oa
ebee líny kotiAt V obrhwlé Jobo infi
teta dixtall yktro pHstutl k Jebo obora
Nevstlvu]ejeprstveu7:teee Knl
Dnmno ffl
I II II 12 II fV-'X
Kabclkovo zubní thé
vvléél bolxst zubů v t nU tl nilnutécb
ttvnll rubf cliritn( Im pfcil další néka
Idu a oliyénjné se bnlust vire nvrétl
llahéi k t náredem poituN 40e
F Kabelka
60Sr Hlfh Strtet RACI NE WIS
Hledáte li dobrou íirmu abytte
ti opatřili tvůj domov aneb abytla
peniza tvé dobře uložili máma
lakovou v Cedar Valley a aice za
cenu od f 30 do f 45 ca akr Jeat
to jeden Z nejleplícb rolnických
dittriklů va ttálu a uenl pražádné
příčiny pro£ by pozemky ty ne
mohly míti v níkolika letech dvoj
násobnou cenu Uližli podrob
nosti tdíli vám ústní neb pítemni
33x6) ASII BROUK BROS
Primrose Boona Co Neb
Z -
í
r
I
f
i
1 '
t '
i
i
m