Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 13, 1904, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ji iMAmSlfCMMUHO
MILLAHOHU Wie i dálnu
— Cl tJ I 1'ipofáJiv keaaíaá
eu(aíjK tálilttoiti tví dťtiiiil
teilowM tm m m tvou Matou
ttajdv aa ctt t' Oeehy do
im cloi petJt olpo
UJne a o toboly ee nul i
pftlptl "W lldlrlil 1'taha
lidi vtetnt p Vieitlh Uabiovakf
vapei t ! vtťotnl
plpiavioá toldtot ihutoti mi
taimeoiil Po lnlJiit jni t
hotovil Bt dtlll cr-Mu l'B
Dobtovikt potatlovtv mne plál
mi mooho tditu k dtllf n í pouti
taírl mu cm vltlini diky tavá
lán Koiloutiv te Dlm tidrtoS
odcbttl jer te 01 ná irall ti &
M drahý i v braku untlet moi
vlak k riailimouih Tam jtm
domil plivl tak k olIJu Zaata
vil tem ae před reMaiireniem
chci do oého vstoupili když v
lom utlyllm íetky hovor Ohled
au te patrlm páni paol li ví
rokující l'ouliv tťtsiné ta okol
Dosti ihoed k nim přistoupím
zdvořile i jich lili kde it bydli
tea Sokol jenž dopiiujt do 'Tok
Zip"? Pán se šibalsky usmí je a
ukatuje na provázející jej družku
praví: "Tady ho máte loť onen
Sokol po němí se shialte" V
domnění ie si pán tea díla te
mne loufky chci mu (lei něco
ostrého evSak v lom již pani
ukazujíc na tvého průvodce před
stavuje mi ho slovy: "Toť oíi
pan Vilém Holý!" Sotva jsem se
mohl neohrabaně uklonili tak
jsem byl překvapen pozaínlm ie
domnělým Sokolem jest čiperní
íešni dáma Trochu jsem ie za
jtyděl ie jsem jménu svému
čmuchálek uřízl notný kus ostu
dy Než uznav ze bude nejlépe
když vyrukují i pravdou předšla
vil jsem se jako Čmuchálek Oba
se usmáli a hned it mne ptali
lestli jsem ui obědval Kdyi zvě
dili ie jsem chtěl právě vejiti do
restaurantu povídá paa Holý
"čmuehílku piideté lé mnou
Moje by vis ráda viděla neboť
často řlki lestli prý te k nim
čmuebilek někdy podívá Nu Že
pojďte te moou etarou pěkně pře
kvapíme a dostanete dobrý oběd"
Také ' Sokol ' ttál na tvém abych
iel nim avšak zpozorovav mé
rozpaky ustoupil p Holýmu ale
v obavě abych mu neuplichl
nepřipravil jej o radost představi
li mne tvému starému lei zároveň
i nimi Kdyi jíme dorazili do
útulného domova p Holého byli
jsme pí Holou trdeině uvítáni a
vyzváni abychom te posadili ie
ta th minuty bude oběd připra
ven Pozoroval jtem ie ti mne
pí Holá potají bedlivě prohlíží a
viděl jtem ie by ráda zvěděla kdo
jtem a odkud přicházím Jelikož
mne ani p Holý ani "Sokol ' za-
mvslně nepředstavili dodala ti
konečné domácí paoí kuráže a
otázala te mne: "Dovolte pane
tmím te otázatí na ctěné vale
jméno?'' Nei jiesn mohl odpo
věděli již mne p Holý představo
val jako touieboě očekávaného
čmuebálka Tu mne pl Holá
jeltě jednou trdeině uvítala a hned
nit také zvala k obědu Bez
dlouhých okolků zasedli jsme ku
ttolu a v bázni boií požívali jsme
výborných jídel připravených na
nejvýš chutné' znamenitou kuchá
řinkou pf Holou Mezi jídlem
mna pí Holi trdeCně litovala ie
prý ati mnoho zkutím oa tvých
cettácb Samo tebou te roruml
ie jsem líiíl trampoty a svízele i
cestováním spojené v barvách nej
Éerněiífch lak ie pí Holi oěkoli
krite povzdechla "Chudák chu
dák ten Čmuchálek" Fo obědě
jíme lli rovnou k "Sokolovi" Ne
budu vypítovat jak jtem tam byl
pobottinni uvítán a podotknu
Mnie ie iiim te um tatí
aie petiktal Na Ut plive
é f Hoií ne a "bek oi a" tdriil
um te de !soíIiM tlel klatá te
mni valit ttmlouvtlt Sil fit
plkal tattiiai 11 v al tlulné
vittl pel jMiliim teatiéiá
útulná nálevna kJt kallun
eadíU iiháffieltl tibíanl Mil
tr tí sift dokonale prohlídli
)iirtil til olíll plávotťct
t )ih t aimi Itl dolů pomlnil
V) ttánl tomuto Javm ochoto! vy
a m tta ťetiOIMO
valí "Sookel" mne pUdMivil
Um přítomným krajanům a kd)l
lim idrhl I m Wo ptollnklý
Cmuhálrk t Wticouiiau obklo
f ilí mne vtáhni t Cestovali mne o
sto Irkl ab)ih seprý posilnil na
Jelll cvsid Za přátelského ho
voru (a rychle utíkal a kd! trak
n6 náhodou tavadil o hodiny
tpoiorovtl jtim ku velkému tvé
mu pltkvapeol Ie jsou jil 4 hod
Sděliv přítomným Ie do tána miř
tlm hf ti jtítě v Missouri a to Ho mil
ta Kansas City a poděkovav jim
srdečně ta přátelské uvítáni a po
hoštěni rozloučil jtem se t nimi
nacel v prAvodu "Sokola" a p
liolýho bral jsem te t města Ac
jsem jíl takto kozák otrlý přece
rozloučeni te "Sokolem" a p
Holým velice mne rozladilo Nechť
přijmou oba přátelé nsjvřelejll
díky mé za vleco dobrého mi uči
nili a nechť jsou ujištěni nehynou
cím mým díkem Nei v brzku
nabyl jsem opři chladné rozvahy
a pomysliv si Ie v knihách osudu
jest psáno abych jako Ahasver
bloumal světem přidal jsem chutě
do kroku Šlo to dobře neboť
"měsíček jak mazaneček na ne'ji
čku Ipulil tvou hubičku" V ho
dinu 1 půlnoci byl jsem v Kaosas
City a v 7 hodin ráno v Bolivar
Zde zasel jsem nejprve do hostin
ce posilqjy ce douškem ttrqoiit
"4 9ntl im liottmtkéha
zdali v( kde zastává pan John
Kocián Hostinský přisvědčil
hned mí také počal vysvětlovat
kudy te mám bráti Poděkovav
mu vydal jsem ta k p Kociánovi
jen! byl dobrým tnimým mým
kdyi jeltě zastával v Milladore
Wit Není tedy divu ie děti jeho
kdy! jsem te blížil k jeho obydli!
ihned mne pozoaly a počaly
plných hrdélek tvých volat: "Ta
tlaku maminko jde k nám p
Čmuchálek!" V okamžiku manželé
vyběhlí z domu a velice pfekvape
ni nenadálým příchodem mým
trdečoě mě vítali Na to p Ko
cián obrátiv te ku tvé ienulce
Dovfdái "Honem ttari připrav
něco k jídlu přítel Čmuchálek mí
nepochybně pořádný budí ' A
přítel Kocián měl pravdu neboť
jtem byl skutečně bladov jako
vlk Vlechna čest dovedné ho
ipodyBce pl Kociánové Sotva
jtem te umyl ji2 mne zvala ke
ttolu a musím doznali ie jtem
toho tpořidal jako ttarý sekáč
Na dotaz jak te jim v Bolivar
libí dottal jtem za odpověď ie
dobře a ie by už do Milladore
nelli nazpět ani za nic na tvětě
(Dk6DÍol bud)
::Z tCSKfCH YUSTÍ:
Má dobrý kořen
Jaký Jest rezdíl taezl ttrasaess
ialodkem f
Sesláblý muž
Ojil loawMiIUbv rtU saslia je
aéarata vas tím kteH pemeel patře
kaJU Přečtěte tl tete etaátteaí eé
taěátka al Ie keaee Žáéaá zaalka
aa éablrka nebe lééeal heasbakářský
I pribaal
St mi pMi nmUmi mwi ntnri trpí Týni
Blra álmkm poitlMkl f nu W( tlflt mia
rmA o MUlU (Ka prnbu
llitr1ctiinril pAa "apflrlallaiy" ub jinftn
Mlfm iMnm Ptat tré namriho Vfhnjft
k aUlé brn4 mtátnín tuM ck1 tx-I
tro)l Hrál 4 Ml tjwm přlToOl fUl
nioe k MTfKíanl
H j—m %rpi maohQ 1M sildkra t
MlwIruMU nIMI ) trirfl B Trloi-(
MmMnmt atrtvu mriab lího pmť
tritu nulat! irílu ilrutql ll akla
i4t mínil e bulteouai Md JI bliMtt
bláhorf m atim Tts ma ml bf 10 rwKno ft e
immm kl tatí M bTlo ml ttáim bit 14 M
Jl koum Jmhb xí)l do fr fluil kl
HIll )0aoliO }prMn)k Wkt
lUrf éuia asdnirll Tento vrklé-
vrlMIInim Mil v mém flutnlrM Jallkoi
ala s fiHMl akutaaoail lk telko M v U-
tral aalaatl TflMml rohyll )mm a po
motn nmfm a kidma kdo trs Inko Já trpll
kwrf mi aoplia jMai aekotaa taalau
vHoém 4pUa opi tnbout (aainoalUka r
eapta aéro'a a aotlabuoa lnfornel Éalnl
adtraia Tfoto rocaat atá4 THiuplnck
al J)n-k lkk a Jmi Wh pia i J
tet Bitlata trku txMIiU w kaM dobr
Ublraa M BptraJ aoalatak Jt rlaL to
taalo aaaMalil lk vykoná rá rrhojí
Iláuidu)t axi)i rada prb)t lo n'
m v lom to allvt oo dooud kilrall
aaJI U á to áplfl Trnojl
lmljt nu a Jadnoho l naohfnk illbo
vak ktrl aaauetirajl MkaHkoti rWa aatH-
aonlai prdpa adaraia" -iMaot Marnu"
ra?"
a4r adarsaa a id Jako traadldlo aa vaáa pa-
aia a Daasaaa a eaato aMpea ihi m
liéotas J aa doMrka Já ale Baallia aa
dobírka aaratm ale aa orodM a tanoraai
v wraao eo uaai aa
iloibjr Joavcta oakll i
ra okotaoan rmmui
kil aa rvatJIt i
tut aa fato
naa Ináao v tajaoaU
B "la
alf obana a vr Je] aaraoatta dfir aullaU
awd ai kdrt Jat pl rjkoMal a aoadt
kaoaanilt mé šinlDy ván prokáaaaá N-a--
nmat to ry dootatMta oradpl a Tiaea
a wrn adarata a aoaaáta a- k plmal
a_d ai Jato vy hojnu to Jaatd Ja at) et
C tZTSS l i Bra €St OdeageII!
Strom jehož kořen jeti zdravý
pěkně rotte a člověk te zdravým
žaludkem taky Kdo mi (dravý
žaludek jeti tiloý "Mi dobrý
kořeni Nepracuje-li žaludek do
bře nevyvozuje-li iťávu která
potraviny rozpouití oebo změnil
lí ae pohyby žaludku tak ie te
šťáva ta semeže pokrmy trnlmti
pak běda ubohé obětil Ztratí chuť
k jídlu namane nepříjemné říhání
tlak v žaludečním důlku břicho
te nadme a nemocný těžce dýchl
Někdy trpí i trdce A lo oenl
vlechoo Žaludek touvití pomocí
nervů také i míchou a mozkem a
je li itladek v nepořádku vzniká
též bolení hlavy závrať mdloba
a celková slabost Co dělat?
Vytchlý kořen třeba je zvlažit
poikozený ialudek třeba podpo
roval Severova Žaludeční Hořká
půtobí na samotný kořen Přiměje
tlizné bláoy k vymtlovlní iťivy
orlalranf vUrKao rij ja pobybii
ústroji na překážku zabrání roz
klad dodá chuti k jídlu a podpo
ruje trávení Tím nepřímo tvoří
dobrou krev a allí tělo a myti
Severova Žaludeční Hořká léčí
neziživnott obtížné tráveul ža
ludeční katarrb a žlučottost a
odporučnje te jako nevyrovnatelný
tilitel obzvláltl pro ly kteří
vítali chorobného lůžka a tlabé
lidí vůbec
'Trpěl jtem dlouhý čti nezá-
živností a bolestmi Žaludku cho
dit od doktora k doktoru žádný
mí nepomohl Využil jtem jedna
libev Severovy Žaludeční Hořké
a byl jtem docela zdriv Louit
Krou Irwin Pa
Severova Žaludeční Hořká jett
lék otvědíený a kdo jí pravidelně
užívá může zabránit sterým ne
A mt
mocem moji 50c a aioo 3ie
velkosti láhve a je k dostání buď
v lékárnách nebo přímo a firmy
W F Severa Co Cedar Rapide
Iowa Při objednávkách ca boto
vé obnáteiícícb I100 a více platí
me ezprettní výlohy t sni
"' t)
Adrt ft4 wnUStri%im ►
—it Moitvtki Ottttvy t
pil V Mitkýth VlikoVKkh od
htálo t přiltiol dunu rodioné
Ovdotllý hutbnlk Antnnla Ctí
ttttltltl sé dt lioiliy a !
I lrde tlrra loky trmřeta mu
Itnaatiiy na 10 dra holt čiť
dimnlaj tr l lolmi jrhd tli
trna t toiuhoiemt a tv takt
porCsiall ttnkoté ntmoil lontů
ihyoon rothodl se It je i (
lumiil l lfj ttfrti ckolin t
číč o plánech tsmlťnýih čatto
imíAoval a bi piý v juli piove
drní tvíállcil okulnottl pcťejn
dobru utvrtro 11 tllal tt totil
oedávnn členili a uchiicl tc o
ruku jisté vdovy ktcrtl poijťji
joosllela Cič měl la lo Ie byl
odh)l jen proto ie je st len n
moři t lak spáchal rouliiýčin
Otrtvt — Pan Jot Drotllek
chalupnik a Čp 31 v LiblicUh 1
Nového Kaina koupil ti v lékár
ně v Dobřili maiť na vli pro tkot
Dostal jí za 10 krejcarů malou
Ikatulku a namatal po hřbetě
tvůj tkot t j jalovici aletého
volka a starší krávu V brzku po
naniatán! objevit ke u oaěch
místech kůle vyrážka v zápětí
nechuť k žrádlu a zmalátnělost
Jalovice pošla první hned na to
vůl a kráva těžce onemocnělá
sotva vyvázne Uřadně hylo zji
Itěno že jedná se o otravu prae
paráetm rtuťovým který v masti
byl obsažen Jos Drobllek má
pouze čtyři míry tvých polnosti a
aby mohl být živ najal si jeétě
lest měr pole k tomu Otrávený
dobytek byl jeho jediným majet
kem Bylo by zihodno aby věc
náležitě byla vyšetřena a aby byl
vlastník gdJkodqío jedná li te o
trestný Čín Jed v rntsti ta na
ebázejleí mutil býti velmi prudký
a Žlravý
Smrtelní pobodin —Na silnicí u
SkvrBaa bodnut byl v noci ze so
boty na neděli 20 března tyo
domkáře Václav Boháč jedoucí
01 Novou Hospodu oolem do
ztd neznámým mladíkem v% kte
rém vejprnické četnictvo zjistilo
iSletého dělníka J jelena ze
SkvrBan a zatklo )e) Boháč utr
pěl bodnutím těžké traoěol jemuž
v úterý dne aa podlehl Jan
Jelen dopraven byl do vazby ke
krajskému toudu v Plzoi u něhož
tedl ve vyšetřovací vazbě také
ieho bratr Václav lelen táčiit
nivif te rvačky ve ŠkvrBioecb
ve které zabit byl i8letý dělník
Fr Piller
Otrava při udlltnt "ptptleť' —
Z Kutné Hory ae tděluje: Zdejší
muarciděkaou P Karlu Vorlíčko
vi vnikl oa popeleční ttředu při
udílení "popelce do ncpovtim
nuté záděry na prostředním prttu
pravé ruky popel a způtobil mu
otravu krve Prtt ač byl vymyl
a přikládány oa něj obkltdy tilaě
otekl a otok roziířil te záhy na
celou ruku a P Vorlíček cítil ne
volnott i když odříznuti mu byla
část zmíněného prstu i 1 nehtem
Do Kutné Hory povolaný p proí
dr Miixoer vlak zjiitil že nevol'
oost nemocného irciděkaos oenl
zaviněni otravou krve nýbrž váž
nou chorobou ledvin Při druhé
návitěvě p prof dr Maixner
shledal že te ttav nemocného
jemuž jeti 60 let Itk zlepšil že
jett ntděje ni jeho uzdravení
rropultlni rnkfch horníků V Su-
Utkvi $ prAct — Správt Seiferto
vých dolů v Sekyřanech dala dne
15 m m čllúictidenoí výpověď
7 českým horníkům ze Sulislavi
mezi nimi členu obecního výboru
Adamu Novému a dvěma ty-
oům člena obecního výboru p
Jot Finy a ostatních 7 českých
horníků ze Sulislavi vypověděla
( práce dne 1 dubna Brutální
toto jedúáoí jett důsledek poráž
ky Němců při nedávných volbách
do obecního zattupitelttva a při
volbě ttarotty v Sulislavi "Je
prý těmito namočeno" problisil
majitel dolů Seifert "1 musf te
to proto pořádně vyprat ' a správ
ce jeho dolů známý "lidumil"
Hyke pravil S "za rypevízecé
dottane lidí tolik že by jimi mohl
v krmit Sulitlavltf Němci
játtjí že vypovězení Celí octnou
se nyní v t Idě
Jak $kttnf ttriinik prgvíul hnan
a d jthš demovtké bct Historka
protyceoá pepřem kriminálního
humoru vyprtvoje te v zákulití
obce oejbližilbo aoutedttvl Prthy
chtrakleriiujlc alaati obec ttrážol
ků Před tatam vyalán byl obecni
ttrážnlk T do kteréti obce v te
vernlcb Čechách aby Um úřadně
doprovodil boance jenž pro po
tulný Život doatal ae do pražtké
Fiipaoky Zabolený zevnějšek
tulákův budil i n lidí máni pří
stopnějllch dojem neobyčejný
Cbuďatovo zmodralé tělo pokryto
bylo rozedraoými cáry kotti údů
byly zkřiveoy a nebožák po zemi
se plazil Tvrdil že trpí bosteem
takže s Fitpanky dopraven býti
nutil aa áJralt peveiam! alhel
pak tmn ťjl !' i )(
atett iřlitaca jimi porn lhal (
tttáloík T de vlaku V cut
plsktl tulák hoWul tplnal rcc a
fiotrkova! na Wvffr eiuJrm Ml
polom vlak itnavil v aádriK
kdrl nutné bi cetlil(lt pře
datl i 3 vlaku Jmi tháhy tháatt t
ch tiiátalk po lir( h llrhl ťy mu
mriikt ponohli 1 voní ptrnfutt
d ni litřol (rkliay llyla ť)liu
Jne iljtnl lintt t t ple jevila
viunym rtcti#nt ihiiiu ku
pomoci nikoho mlli ntrot ný
llrl tt dio jho 1 nititliv mnlka n
lál Ollttl ha d ťklrny Am
ZvUilui níliuUlvin thiíu
mťtaou v té Jobi prál b)l
obectaitvem přeptuěiia I nttlý
vtlo obecnímu Hflloíki od aby
chuďaia opít na lál ch pleasi
do tvlált il tlné na optaném kooc
nádrsžl umltméué Originální ipů
sob pteoálcoí hnance na zádech
obecního policajta půnobil v ná
draží jak ta aamo sebou rozumí
dojmem tragickým Nebylo pak
divu kdyi strážník atfraje po oa
mlhavém přeneseni "živého hře
meoe" veliké krůpěje potu t čela
ohlížel te po malém občerstveni
ve stanici Zaskočil do výčepu
nádražní restaurace oa sklenici pi
va zůstaviv zatím hnance o samo
tě v přivřené místnosti Ale jakého
překvapeni dožil se obecni tiráž
nik za několik minut když ae opět
z výčepu vrátili Vstoupiv do dveří
separátní síuě zůstal jako ohro
men: neboť "nuzáka" vlce nespa
třil Dle výroků věrohodných
svědků pak bylo zjištěno že ne
známý mužík v roztrhaných cárech
běžel před krátkou chvíli zoraný
mi poli do Sirého kraje a že letěl
dva dechu popadal Obecnímu
strážníku nezbývalo než učiniti
případu ozoámenf a vrátiti te
oejbližším vlakem domů tento-
J)ráte I důkladně prohnutým břbe
tem po originálním transportu vy
kutáleného Šupáka
Popilina v tovární V pátek
25 ra m odpoledne zaměstnána
byli loteti Marie Wolframová
dcera sklářského dělníka z Přsd
lic v ústecké sklárně odnímáním
a rovnáním broulených cylindrů
Když při této práci používaná tru
bička náhle telhili vyrazil z nl
benzin a zapáliv te plyoovým pla
menem vybuchl Vyšlehnuvší
plameny zachvátily laty Wolfra
mový která popileoa byla na ce
lém těle Těžce zraněni dívka do
praveni byla v beznadějném ttavu
do nemocnice
PoUry na vtnkoyl Před něko
lika dny vznikl neznámým apůto
bem obeO v domku Anoy Hlouca
lové ve Vlkavě čp 19 a zničil tko
ro celý domek Poškozená čitá
ti Ikody na 3000 K t jett pouze
oa 700 K 11 "Rolnického pojišťo
vacího úttivu v Praze pojištěna
— Dne 14 března kolem 8 hod
večerní vypukl požár ve Stodole
rolníka Václava Pleikiče čp 37 v
Podlužanech a ztrávil mimo tuto
ttodolu jeltě toutednl hospodář
tké tttvenf Joteíi Šmelhiusa
Oběma rolníkům tbořely velké zá
soby pfce a hospodářské stroje
Tak utrpět Václav Pletkač Ikodu
5000 K a jeti pouze na 3700 K
pojiltěn jotef Šmelhiut pak čítá
ti ikodu na 4000 K jta pojifiiěo
jeo obnosem 1500 K O lokalí
tování požáru attrily te četné
tbory haiícské zejména z Podlu
žan Žitovlic Pojedl Křelic Ko-
i ki DobrovaB Tuchomi Svidoi
ce Křioce Dymokur Ledeček a
Rožďalovic Má ae za to že ohefi
byl založen
tHEDg)RD
BL ACK DP AUCHT
THE ORIGINÁL
LIVER MEDICÍNĚ
a e ti
tfal hrm Tkt '-piiara
"' t tt kila a d lot 4—
vk 4 Wtr MrMfea t
atWf44 tk k a— l lba fra ckw
rakp f— t kdla ara iratad rao
a ad a 1 ewta
UM tstiilVj t4hvtv thurlo
krrvnn( a „lliíať Un k aoy
řf-infrn vnamrnlm ihritli J(rt
llvm Cliwiiliv MluitKnl a ttrrr
I tnohnu bvll i hi" vatuji vl
lxlrU aviak rhnrot)- )irr a f
vln a-kili jma t-'4ik mťn
bolrirtná J'M IH11U111 UmM k vy
brirnl Tht-línriUtvo "Black
Irut(lit" niktlv ae nrchvM nrrlr
vili onetnncnW jitra a arinhM
Iwlvinv 0!t-rlvl Mkrnfla Jtlra
lako í odtrritl nAmlky hitrrky a
""" vnram et jwi rbolrmu
a Htijtutorrt nrmoi-t Inlrin 8- ae
i!n'tivtn lHiiiaitia n lrkrtti
uMvtnl tohoio I ku tttire liatu
bydlelo nrtkntitč vr alrnla fhM
límnire Mnoho rodin y dplnétn
nlravl a nrmá jinlio lktrr nrj
potiie ThMlloHom "lllack
DrauRhl" Vidy Jt k unrHré-
benl tH kaídv tiiMid uirttmt
nmouo icianiKTcn ntvíKT
HOTEL PRAaUE £ísac
na rohu 13 i Wllllm ul„ Omahi
rilí a p4d!Tl tkft r"k( řM rwíujiri li -l I r-a4 fVtkl
M'V' V fco1lr oh hli tW# ÍTHIIIC V UiU
jlr4 drvhf t „Hn'H duilaiky
Kra] tavfitu ll da ILaky „r) T jr1 pt( %
katili ata fmmH ala ltM tlW k aiail a
Irl k
OMtk UM
StJI
telí
mm
f Grets
Ttl M4(rl tMlaním V im4l Ir l Karet II
r!tiMffi iaia ♦ninim rWtt KrJ
i rm ink kirM k irti ( „ t tli talilil ma
VhLIi NI MIM Nl tniatnl l Prvr)
Malaním a ktaunktm I r#„„it rf kdskliv dliva
vrmiu nl- la rlkrMl nH aa nut ji'f - j-h
1 V? M ' ""'"H mK-a vH„ d1 vvin a
kalllfv-k armml l lr„f mí ku ti I Ira hr
l k arir J (ttltm ku pMváďnl vípi h ra
Kil KtltKt II ÍIIIKIIKII ( rrlc Xrlir
Folzinl obil zawtalu 1 nt
Kašel a nastuzení přicházejí
obyčejně pospolu Dr August
Koenig't Hamburger Brustthee
zahání nastuzení a kašel zmizí t
ním dobré lo osvobozeni neboť
kálel a nastuzení mohou býti tě
lesné tousttvě nebezpečnými
ilIIIIIIIIIMIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIinilt
W Malý I
český
a lei Mlů I
I 808 Hlckory al Omahi g
1 Krajané ktH polřehujl tvá oby £
S tiií anora nabarvili aoeb pokoj =
1 nové vylapltl nechf Jan ta vil dft
§ věrou aa oíbo aa obrátí uebot ml I
i v oboru ton víceletou lli tkuae 5
f aoet Wtf §
Šum iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi miiiiMiiiiiiří
Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica
go St Paul Minoeapolit & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemků rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
ti pozemky při krásných řekách a
éterech v nichž jett hojnost ryb
jež poskytuji nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak
dobytek
Pozemky po většin! jsou zales
něny půda jt ťírndnou a anadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolia
Duluth Superior Athland a četná
jini prospívajíc! města na dráze
C St P M ft O a na dráhácb
jiných potkytujf dobrých trhf pro
plodiny farmerské
O bližli podrobnotti pilte na
Get W Bell
powinkorf komlMl H udaoa W
G H McRat
O P A„ M Pant klina
Dr C Eosowater
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna: "Bet Bnfldlnf"
Od II to It topoL
ÚřaOnl bodlart 04 Idol I
Odl:Wdotí °°p
VBMMlIod II deUdopul
Tel V ářadoiBě 604-Tel 1 byta 1117
Bydli— fiialo I41T Jod ollea
Zvláltnl Dotnrnfjflt aula aa ianakfm Ba
mtMinm a rannojirairi
ČESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
Tábor Hebraska t 4771 HW 1
odbf á avá prnd"ln4 acblia kaldna prvou t
vrati atraan
r fial p i
WH Hakupalta atk4y "ilaea
-k a' aolá aaui )kko "po
V dobaá ro do valMla rfpl-
lovaarn rottůrn Jlck
Imaall v alkolKa ijdiwrk
ktei aa jak
aarotaaá
1 f Olini Doma
t a tr Kaaujta pus Ika-
V I tmo UU rrpltoaoá bo-
' V dlakf kter aU4 ara
H odrl roa barva PO trií 1 llu
laeialjtt at alaaaaé Zilra prav
aa:
kol
KUU vyplaaaé keéUkr
lOTawká aaUhJW a K4IH aa baa kllfkn
akToMntnU pru pa Bb dáar allp
Ma amartekrai aira)kai plat araknkamy
opatřen aahMaá a nprarcaá (X)I
a praaaí aáarlkM ťrokliaka adaraia pral
aaplaoaalia Mrak a aa a KM pákn mut-
f ab dáaukl lora-B{ta latluk a kaMf al
aoaiaaaaii Ball aa ♦ aaaiaobjMaár-
plaá draknka
kua i adarau pákaf prti a !
kodlakr potvn mIiuotuí ikltra-Jaday
oaiBBT ronp-ta 1 HIV ivwu wmmymwy
laa ckaaa-0 amlaké ak aáaká
ATLA JfWELtV CO 41 ttotroaalrUl
řM vlr aataiof o Makuji
Black Ckkata
el rinfck aodiaak
aoolR ptttak
kkaot aiiaarRk
kuráckáke aá-af Wrtek tro)á Maklt aU '
aaf wa aot- #io kot tank a
TTfITŤ Coutant & Squires
J Viectir druk v tvrdého a aaékkibo
TeWfM tt
1MM ranaat Street
Vlecaav drukv tvrdéhe a kaekkáho sklí HaJnIUÍ eaay
Kejleaaf arkaaaaaké oreekové a pra vyUpíií teí t 00— It
v míiicl om bodlo
Hrnrha Valící knulJ Hráni
Vr ťárbou baa két John Chllrá1
klrk Uhu Hmrokf prorodCf i Kohout
vnitrní utráljo Kruplík mo korní atrii
rr uaiacaa
Pdp Hklkr Tjrl i 1
Odbjfri irá ch6i ladnon miínt lc
katdou ctrrtou DMl'il v atol Untaort Hřrd
MMlkrnt Anna (Jhlehorld !Sl VA ul ml
toprwlakira Kmlll Uhlrljorld In a Will kin
ol l)mnlr Marl vnuk Ik 1H IS ul
áJMnlr Anna ifn% 1t Jlí It oT poklad
nlc Kraatlika HUek viní Jl l al aoaor
Vrn Jri# Mtlk víbor mkletku frnntl-
Its Kunci Mary Kat Marl Ysnsat CI-
ol vbur Han uoieji a Anna htikiii
Tábor flebraaká Lípa é IH3 WOW
odlif rá (obírá kaMoa I adil a 4 ivrtek v
mUM ilnl p 1 w tirwha Honaul Jo v
Kalpar mlukonul P J Kro)'! kUrk
Anuiolurkjl M aoMlh baokar A w
Novák
Leie Jaa Has ť t KjUřl 1'jUila
íwihrr av rnr nruht etrrtt řtrrtnk
bimici v noam rcr r apoikor raiaanoiu
v Sokolovat Vallni Kanci! Hild Ilavatka
1444 Ho 11 Htr H H frMl HltDia
IV4 tu H ttr Anloa Torjnk M ul r
Peép Kokol Trrl i 1
adblrl rá acbfiia dvakrát BtaiCat katilov
1 aadáll a I poadáll v mtcl v alnl Matvivá
Olinnrrhkodhlrá i oadtll HJno
palletnlRbtIBaf!lv4tinna a Cvrtltal
iwtBi a irnafl rrnilMfla rrank BvottAk
BW Ho II av mlaťiprndMda JIH Plfna lkl
totHt ta) fatr TlcňfMlT ao 14 Htáíatnlk
1 Krř iu o 11 at pokia4tn v V
Kaael Vwt6olt ttr„ vlbor najatka Auc
íorpán Almoo Kokk lot Kfmae prapo
rnfaík Hilt Boadar rlo oř VJ liubrov-
k) náílnlk J V Kalpar rfo U Ant
yaaak rrlornl rjmr Ant r novák l V
' Tél Jed Makal v Oaiafca
odbf ví artpravldalaá aoala kaldoa dm boa
a t lad a Blnl vr rá mltaatl Rit
%n lltk It trot R Haralka laJamalk
Kod riblnt' mi Wllllam kt„ átotalk Aat
tuckf pokládala Jaa Koláťo
Nber Hvltéa Hevé Doby I M JČB
odbf vá art iRktaa kaldoa I ardlH v bImH r
I bod odpv Národní alnl PfadMdkaAana
Duda tCatnloa Mrla Enjtrlthalar poklád
alo karta Vanpatl4IS Wllllam Mjaainle
Vllk Uartot Hlt Poplatea Ara
Hbr Belealara I 60 JČD
odbfrá arbtaa katdoa draaoa aadlll v atatrl
v Itárodal aíal a4 kod odp Vraloalllá
pradaadka Aaaa KrajM prd4ka Vloel Aar
aaák 1444 to IA Bt aáaAlka Jofa Ort
la)taalo Prantllk fapkIIU Marika Ml
áAto Ant kltnk Itblto u tu poklad-B-
Maria Hafaa S a Wllllaia al doaorkrot
Joavfa Jalaa vbr aiaVitku krutlo Baaák
Marta Hadaak fraatlika Pk
Táber MrrU lít Ml S A
odbfvtaektatprvBl aadtll v aaafel vankol
fká lal ffedaadka Marr Hollf ml to
pfadaarka JoaafaHlám mloaállápfadardaa
Mart Houkal UJaaakt Katahna Vala
eaorakiT UII Wllllaa ku pokladnic Man
Bráadrt kaaelllka UmHa Tichá asartál
ka Marta ftoy vait al atrii Marl rt
ebot mkoval atrii Barbora Hrab
aa oraaiia riaat ř-a a
pot Ukal Ir I troooda
bor aia5tka Aaa Bráada Piaat
Joaara 4kai
BOTTH S3k£JL£LA
Báj Palaievé Títemtví e WC
Odbfvt avt aebtaa kaadf ftartf pátak
étrlci v t kod odp atUtaoatl p Laitoara
aaauU a Q al Barbara kUcak ftojaá po
ruéalc! Aaaa Vlarb tlt-aldMdka: Kati
VeoáakaJ MT (to t tl Mart Vovarka
Miaonioat Emaa Litar praroaei) nati
oaaáka Mtkrá fraim Bárta vatfai
pokladoloai Emaaa Laltaar prtrodtt) Kati
voaaacaa ramraat rraa aarta r a trní
mni wiwi ! 1 1 1 1 vnui mrmi- wj-
bor ia)tk Praaoaa kata) BHavor Ebarl
a Mart Kavárik
U ÍVi iX 1 luuuiiuui uuuuui tiupuuaiu i íui
majitelé 17 a Douglas ulice UiS -J
K t:'t-v-r'fl'lÍB "Hwini práprarnf prarldolnl )nntnf t bplawkf rop
aarkf talrprarnl kraaipiao ariwofrVnlckf prárulckf a tHK-ítif
k_ v7Lr"'K""J''1 I"' kolřjnl orkiwlr Ill-rirnl apclrk iprrhorá láanl WkKVIk
nuraa tlakárna a i-l)né uimry
PODZIMNÍ OHIM)lll-Zp)ínl táli ílorátfldrva vlntb odlmrofih
ritAOK ZA STKÁ VU— Ktrara poakrtnnta ta tříhodinovou kaíilManal prái-l
K ATA LOO— Elaicantnl aorf Illuatroranf katalnf kMmu adarma
Adrca IIOIIKHOLlill IIKOH OMAHA NE II
MO MORE BLUE-MONDAYS
SWIFf PRIDE
SOAP
in hard
water and
soft water
Good
good
in
Hade by SWIFT & COMPANT
Swlftovo Prlde mýdlo jeatnejlepilm mýdlem jakboilaaku p raní i r c' )
Setřte s?ého prádla— nikoliv obalůr
Cudahy's
Standard
Rei iunky jsou oase za nejleplí uznávané
lunky S výjimkou nalich Diamond
"C šunek jsou nevyrovnatelnébo
do zevnějšku chuti i uchovaclc
vlastností
Prosty úplni oné drsné slané
chuti tak odporné osobám jichž
žaludky nejsou tik silné jak
iHy být mohly
Jemné lahodné hnědé
Ilit Cufltny facklnf Co
South Omihi Neb'
Paroplav Spol Sev-nemeckétio LloyÉ
tu aiuiuuiju cArciuicn urjrycnitjfti pzaa přel
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut
veiaw vonic a nncuGH
Pravldnlná doprav po ry ohlfi-h arproaanlrrh parolodích
"Kalarr Wllbalua II''"KIr Wllbaai daliriMaa" K iiniiirin vilki_u ri u—
Tbrala" —-„
PraridalntdoDrava do oaobnlnh dvoalmnhorlnh tarolodlih uabii u
dlmihfrb 0 atop llrokfrb "Oroaaar Kuifitarat" "Mariiaro" "Kwalilo LouIm'
vrain~ rriarirB nr uma---Hoai Aiurrt ' "rrtnm Iraa "
ťravldalná polwraí doprava Ikatdf etvrvnk) "Kbalo" "Mala" "Macka
Htrdoamnl dopraivta
Kaldoa oboto-"Ihn" "Tráva" "HotMnaollara''— O nauCanl ohladnl 11 L11
melplutil caa atd obrart ta na '
JELUICJI8 & CO 5BroadwayNew Yorlr
— lll-nl 1arikttl pro aUtpavdiJku
H CLAUSENIUS & CO
nooa iiKAnnoiiN Mtr
IIAMBDRSKO-AMERIGKA l IJIE U
HiMMaaRt tato aéraal eelá rak aravloeleé tpuleai 1 Kvrapta éraa
trankarýail Uxtóail SeJryekWM )ls4a a Bew farka éa Haaabarka
Led adjíidrjí ta étvrtek v sobota
Haaburtko-#ark-ká Llnl laat aelaiart! Mtmaeká TraBa-Atlantlcká Parai't-
veoni Bpoiecaoii a viaatoi ma 1001 majicica Obranou aaoiaott 641 tua 91
tich to Jioa vrllké námofol parníky tabraujlct té dvonlroubovjřcb parolodi
které La pohodil ©tulících avIáJf aaHtany Jaoa Takový pocti parolodi ae
viaaulfidoi Jlaitpofeéaoat Ohledal přeplav aeaa obraCtaaa aa„
HAHBURG-AMERICAN LINE
Jos Topálka
Řezník a uzenAř
zxa B a "Wllllam tal
al v aáaobt vtdp anaptt vfbtr rarvrvaho
maaa vácho drubu Jakof I vftalafab vfroh
kt aaMiirakfeb Kapta Bábo aa kosík o
mraiaa— raa a aooraa prijneaataaa ai
Zboil aa doráží a aatit ai ) oblad
aaU telaf oacta Tel Áltti
)