Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 13, 1904, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -Pokrok Západu
Založen !S7!Itotufk XA
OMAHA SKIIK VK KTfttiMJ I)NK I MIINA ÍU0I
Zprávy zámořské
Vilka Ruski $ žiponskem
1 ih4l fa W( ř
V minulém týdnu byl na eouti
na moli úplný klid Kuiká vý
ar ivejiu ouiieieoi která ntrlkala
' Koreji ustoupila ta leku Yal
a iponcl nalétajl jíl na jilnlm
jc)( břehu jsouce v drieol cel Ko-
rse
Je tomu 9 neděl co první la
poniké vojsko vystoupilo v če
mulpu oa břehy Koreje a oJtud
odebralo aa do Seoulu hlavního
to města Koreje vzdáleného 35
nul ol Cfmulps Zde utvofu
byla prvof zásobní jeho alanice
načet Žaponci brali ae pochodem
150 mil do Piogjangu kteréžto
město ulaě opevnili utvořili zde
také zásobní atanici Odtud vvra
žili do Gemauit a konečně dostihli
Cong-Ju kde jak mimo udila ir
první větSf iríika na souli ktsri
akoočila úatupem kozáků před po
četně daleko eilněíSím nepřítelem
Po této arižce laponeké odděleni
tíhlo na Wíiu a obsadilo toto
město bez boje V těchto devíti
týdnech vykonali Žaponci pochod
300 mil během oěhol atrhlo ae
jen několik nepatrných potyček
mezi předními atrižemi ai na onu
u Coog Ju kteri byla největlí
Na tomto dlouhém pochodu o
avědčili ae Žaponci Jako vytrvali
voiict Svou ttatečoosť neměli
jeStě příležitost oivědčiti Tento
pochod ze Seoulu do Wilu musel
být velice obtížný Zpočátku
panovala krutí zima kdyi oaitalo
tání celý kraj tamní jeit jediné
bluboké bahnisko cesty v Koreji
jsou horlí z jara nežli pověstné
cesty arkansaské a to již něco
znamení
Žaponci vykonali průměrní lest
roa za den Není to moohu ale
uválíme li všechny ty obtížekteré
mueli překoosti a dála ža musel
tebou néeti vézti avé potraviny
dělostřelectvo tu teoto průměr v
devítitýdafm pochodu jett dosti
dobrý
Rusové ta nepokusili' o to aby
zastavili oa některém místě tento
pochod nepřítele a to z důležitých
r strategických příčin Kdyby bylo
nějaké silné armádní oddělení
překročilo řeku Yale a hledělo
v Koreji utkati e nepřítelem tu
Zapooako mohlo snadno pomocí
tvého loďstva toustředití silné od
dělení za zídy Rusů a tím by
te bývalí octli Rusové mezi dvěma
ohni I kdyby toto oddálení ne
bylo dosti tilné aby mohlo tvésti
l ruským oddělením vítězný boj
postačilo by k odříznutí jeho ti
tob t tomuto nebezpečí generil
Kuropatkio moudře te vyhnul
V Maodžursku nemusí Rusové
chránili tvá žida a oemusí te
obívati o přerušení zásobních
tvých linií proto také vrchní ve
Ittel generil Kuropatkio zvolil
Mandf ursko za dějiště první velké
bitvy oa toul!
Oeoeril Kuropsi-in prii! dne
6 dubna do Niučvangu a přehlížel
larnoí posi Jku 4000 mužů silnou
Generil Kondrátovifi je velitelem
oné posídky zároveň vleho voj
ska v patroloím obvodu západně
od řeky Liao v jižním distriktu
kiaočanském a v severním distrik
tu bajčaoském počítaje v to i trať
leWuuicoi
První čára obhajovacf na ruské
straně mi tilné ttředisko blíže
Fenghuaogčeagu a Rusové bez
pochyby pomýšlí híjiti energicky
Autuog který ovlídí silnici ve
doucí do Pekingu Mítto ono mí
výborné přírodní výlohý umolflu-
Dle ruakýcb zvědo jett vojsko
laponského generila Kurokibo
rozloženo podél drihy metl Anžu
VVÍŽu Ruaové očekivají la te
Žaponi pokutí útočili na obhajo
vael čáru ruakou od Takulanu
západní od Aotuogu a zároveň
polinou tvoje branné síly díle k
' fece Valu
Dle jednoho dopisovatele me
škajícího a ruským zvídoým sbo
rem jsou cesty v okolí Antuogu v
hrozném ttavu z Fenghuangčen
gu prý aa oelze dostatí povozem
do Aotuogo
Jistý vytoký důstojník ruský
vyložil jednomu francouzskému fi
atu příčiny ruského ústupu za
leku Yalu taktoi '
"Ani porážka ani vítětetvf v
políčí Yala by pro nit oeměly vý
znamu Porížka by oin neuško
dila a vítězství by ním neprospě
lo Kdybychom tam milí nezdar
museli bychom ustupovat! ne
acnodnýmí krajinami kdybychom
tam ivítíiili nemohli bychom
i fsui ar
ptonltlelqvall nrpllr# 11 „
iliMu aby nám jiným tl lAimím
nevpedl dá il neboř vihiedom
lomu le žaponci kontroluji po
suj luifl moře mohli by rule
vo)mq napadnout! a obou stran
přerušit! rho táiobnl linie Ne
přítel rnuil plilti dále do Msnd
lurska kile inu budeme moci pli
pravili rnihodnou porálku a př
pronásledování taiaiovat mu ránu
ta ránou Čím bude pak osud cel
kampaně roshodnut Naša plán
na souši i na moři ae ukážou v ji
oém svitla al v letě al bude
loďstvo admirála Makarova teti
leno Pak budemeli mlti zda
_ _ tr a _
na aousi tu_em lít mocí vypu
diti nepřátelské loďstvo t mand
lurikých vod a Zapouci budou
Koreji a Maodžursku vydíoi nám
na milof a n?nnlo_t
Svět nesmí býti nedočkavý Do
sud ani předehra k této vílce oenl
dohrána"
Petrohradu
Nedívno koupilo Rusko od
hamburské linie paroloď Bismarck
přeměnilo ji v obrněný křižák
Nyní ponese jméno "Don a mi
býti poslána % jinými loďmi tvo
řící létací eskadru křižákovou do
asijských vod k aeaíleoí loďstva
admirála Makarova Ruski vlída
vyjednává o koupi ještě některých
mých lodi níležejích aeveroně
meckému Lloydu a francouzské
paroplavební společnosti
Mobilisace nímořoleb záložníků
byla oznámena úřadními Časopisy
Mobilitačoí rozkaz týče ae důstoj
níků a mužstva v evropském Ru
sku ale oe loďstva Námořnictvo
je mobilisovino proto aby te vy
plnily mezery vzniklé posláním
námořníků z lodí cernomořskýcb
a baltických na daleký východ
Ministerstvo vilky očekívi že
bude mít do konce dubna v Mand
žursku 500000 vojínů aniž by
byly posídky evropské a turke-
ttanské Mtlabany - -"
Rikousko-Ubersko
Nlmd u mtH na čtehách — Při-
bumf Kubeltkův llíenctm — So
bwraitdn} pokut hrab Inky
Němtcké boyvatelttvo v alp
tkých zemích rakouských zahá
ilo tiloé hnutí proti Čechům
za to že te české obyvatelatvo
pražské před nedávnem ozvalo
proti buršáckým provokacím v
Praze Ve Vídni jsou čeští řeme-
lnici obykottovíni Čeští dělníci a
sluhové jsou propouštěni takže
ae jich ui mnoho z alpských zemí
vystehovalo
Hrabě Jiří Nepoleoo Ceakyjeu!
o března na Okružní ulici ve
Vídoi dvakrit postřelil jemu ne
známou paní Amálii Mraveoco
voii choť obchodního cestujícího
Mravence a ji nebezpečně zranil
byl uznán šíleným a din byl do ú
stavu pro léčení cboromyslnýcb
(Mí se za to 2e útok tvůjapáchal
při zdravém rozumu ale nápadní
podobnost paní Mravencové 1 dá
mou již ae chtěl pomstit zavinila
osudný omyl) Hrabě je příbuz-
ým českého houslisty Jana Ku-
belíka
Kozvedeqá hraběnka Festetic-
auva íuina ae chtěla v ámyslu
samovražedném vrhoouti do du
najského kaníiu Okolojdoucí jí
v tom tabrínili strhnuvše ji zpět
te zábradlí mostu Augarteo na
proti Rudulfuvým kasirnám bý
vala druhdy vynikající kráskou ve
Vídni a provdala te za bursovolho
dohazovače Fishera který jl za
krítko zemřel Na to e 7 ledna
1883 provdala za hraběte Paula
Festetisce Toto manželství bylo
velice nešťastné a skončilo rozvo
dem v Eggeobergu u Štýrského
Hradce
Frincie
Vjii!tn& tpanihki královna %ť
mřtla
Bývalá královna iptnělaki Isa
bela bíba nynějšího krile Ipanil
ského Alfonse zemřela v Paříži
oa chřipku a níž te přidružily
ještě jiné choroby
TU Její dcery príocezny Isabe
la Eulalia a Maria byly přítomny
smrtí eíařeny
Zemřeli hrila v Paříži od té
doby co opustila španělsko vy
nikající roli Vzdor tvému od
řeknuti te trůnu v roce 1870 Žila
v královské oídheře a věnovala
dobročinným účelům značné aumy
peněz ' ?-
— Elegantně zařízený a bohatl
zítobeoý obchod doutníkiřiký
vlastni pan Václav Dušitko v č
ta6o jižní fj ul Na akladě mí
velký výběr pěkných dýmek špi-l
Cek importovaných tabatěrek
jakoi i velké zíioby tabiau kuřla
véno ŠBupavébo n Ivýkavého
Doutníky Jeho jaou k doatioí v
kaidé aolidnl míataotti t(
I Wtiklafioaa
Pěkná náhledy vyslovil mírný
pritri pracující třfjy katolický
Mihup paldlng v Peone lila
přeJ výborem dolní sněmovny o
nynějllch poměrech mezi kapilá
lem a prací Jak známo biskup
sípaicting lni jedním te soudců
jit ve stávce uhlokopů rothoil
proti uhelnému trustu biskup
líčil výboru vyšetřujícímu ttav
děloictva le aazby uhlokopů do
bývajících měkké uhlí řídl te dl
vrstvy uhlí a dle drahoty živobytí
zároveň k tomu doložil: žc kde
obchod nedovoluje platili dělní
kom takovou mzdu aby mohli
eluloě se vyživí i Hl amerického
způsobu ža by ae mělo takového
obchodu raději zanechat! Rekl
bych— pokračoval biskup Spal
ding— jako řekl Sherman o válce
že atávka je peklem Dělníci
kteří jdou na stávku vrací se ze
atívky poškozeni mravně a jaou
zcela jiaí nežli byli Neoívisť
naplňuje jich srdce a ttav mezi
kapitálem a prací ae tím zhoršuje
Nynější nepokoje dělnické v Co
loradu Sao Franciscu a Chicagu
jsou překážkami v zlepšování vše
obecných poměrů v zemi Uka
zuje ae atále iasněii že kaoitál
práce jsou na aobě závislé ale
bohužel poměry dělnické te ne
zlepSujf jak by ae zlepšovat! měly
Stivky jsou jednou z otevřených
zbraní organizovaného délnictva a
upírat! mu toho práva znamenalo
by upírat! děloictvu apolčovaclho
práva Hlavní vlak věcí jest k
docílení lepších poměrů aby vy
hledaný byly lepší ceaty k pokoj
oému dohodování bez atívky a k
tomu by dělnické jednoty které
způaobily již mnoho dobrého
měly hleděli
V zemědělském odboru učiněn
byl velmi důležitý a dalekosíhlý
krok oa zdravotnické dráze vyoi
lezem jak možno zničiti hlavnič
ku malarii a komáry Shledalo
ae ze použiti dávno známé smlše
niny jll té užívalo na postřiková
ní atromů a keřů aby te zahubily
na nich Škodlivé hmyzy pomáhá
proti bacilům kteří způsobuji
hlavoičku a malarii a že je hubí v
močálech a stojatých vodách kde
ae němce lihnou a rozmnožují
ie také komáry odtud te líhnou
cí hubí lest to amíšeoína bor-
auxski a při pokusech 1 ní v od
boru zemědělském přišlo te na
ejí zdravotní účinky náhodou
Voda do níž te tmíšeniny této
přimíchá ani není otrávena a jest
pitnou beze všech zlých následků
00 ani v ní není zniti špatné
huti po imíšenioě neboť jest zt-
potřebí do vody přimíchat! jen
miliontý dli smíšeoiny kteri se
ned připojí na zelený žabinec na
acíly ve vodě ae nalézající a za
hodiau je z moll že ponoří je ke
au a voda zůstane čistou Smí-
šenioa tato vyčistí všechny ni-
ržky vody dokonale což jinými
prostředky sebe níkladnějšími se
nepodařilo SmUeoina ttto při
pravuje ae lacino Do jogalono
vého tudu naleje te čiaté vody do
této zavěsí ae v pytlíku avízíno 6
liber modré tkalice nedaleko od
povrchu na provázek a ta te asi
za hodinu rozputtl ve vodí V
oé nádobě te rozpustí čtyry libry
nebaleného vápna zdlouhaví při'
láváním stále více vody při stí
lém míchání aby a docílilo mléč
ne leicutiny oez piaKu a pak ae
dolije vody k lomu ary to činilo
Kaloňů
Tyto dvě tekutiny te tlejí do
hromady a tmlšeoina jett botoví
kdyi te to dokonale promíchá
Pro jiatotu ponoří ae do ní ocelo-
nft ss tři řssaaty a fcáyt po
ytíboutf ho ze tmíšeniny jest na
ěm zníti méďflatý nádech přidá
ae ještě trochu vápna Je-li niž
istý a leaklý tmlšeoina jest do-
kooalá
ti a a
uvrtc enat vrnovai av
taieuani posmrtní vipomlnce na
senátora llsnnu pli čertil mluvilo
asi ij řrčnlků nsčil ae plija
pamemi usneseni a aenát se oa
to odročil
Výbor dolili sněmovny na práci
ulolil taemnlku obchodu a práce
aby podal kongretu v budoucím
zasedání na nialedující otitky
zprávu
Kdyby ta zavedla Osmihodino
vá práce mnoho li by musela vlí
da platili ta všeliké tvé potřeby
jei objednává na emlouvy Jakou
Škodu by to učinilo průmydovým
prospěchům atavitelatvl lodí vý
voznému obchodu a rolnictvu 1
zdali by bylo děloictvo apokojeoo
kdyi by se mu zákonem vzala
avoboda prtcovati jak dlouho kdo
ai přeje
V následujícím zasedání přijala
nižší aněmovoa předlohu o plavbě
na l-ilipiny která ustanovuje ž
ae neamí ani cestující ani zboží
mimo zásoby pro spolkové loďstvo
vojsko dopravovat! mezi Spoj
Štíty a Filipínami na jiných leč
amerických lodích Zákon ten
má vstoupili v platnou od i čer
věnce 1906 aby do té doby ame
ričtí podnikatelé si mohli opatřili
dosti lodí Povolení 47$ooona
výstavu Lewise Clarka v Port
land Ore ku atoleté pamítce
prvního osazení onoho území při
jato jednohlasně díle přijata
socha Tadeáše Kosciuszky věno
vaná vlídě od polských občanů
amerických Slitu severní Da
hotě věnovíno 640 akrů půdy v
Whiteatone vrchích k účelům pa
mátného parku na bitvu a pohře
biště i
KRONIKA UDÁLOSTÍ
— ~— — j
Z hladu ttall se lupiči
Do jednoho hostince na jižní
Maine ulici v Couocil Blufía la
přilli dne 7 dubna dva mladící a
přioutili tam sklepníka k vydáni
im malé sumy peněz Kdyi pr
chali byli stlháoi a mladší 1 nich
který nebyl ozbrojen byl chycen
Druhý uprchl do nádvoří náklad-
ícb vlaků a vlezl do mlátičky
kdei te zastřelil Zatčený mladík
se vyslovil te te jmenuje Dick
Doran a že pochází z Chicaga
Samovrab byl jeho bratr Oba
byli hladoví a zoufalí a proto spá
chali onu loupež která tak tmutné
pro ně tkončila Večer jsa ještě
vyslýchán prozradil zatčený avé
méoo a řekl že se jmenuje Lo-
ving a zároveň udal byt kdo jeho
otec v Chicagu doaud žije Oba
mladíci k vůli hádkám a macechou
opuHtili domov a nemohouce oa
lézti práci byli konečně hladem
donuceai udělati zločinný krok
jeni jednomu z nich přivodil smrť
druhému kriminál
Zawjial SS kongretu
Potmi lni vttomtnka na líannu—
TnU otáxky ~PovUHt na v)
ttavu p Ortgnnu
V úterním zatediof seoítu při
t byl dodslek k poštovnímu po
voleni aby frankované dopisy
mohly vižiti 4 unce místo dvou a
povoleno vybrali v Minnesotě
0000 akrů vlídní půdy k účelům
zaleaoěnl
V doloí toěmovnl přijato povo
leni na vojenskou akademii a Do
voleno '50000 na pohoštění
meziparlamentíraího ajezdu na
podporu mezinárodního dohodo
vání jenž má býti pozván do
Washingtonu k svému zasedání
dále uloieno odboru obchodu a
práce Hiby vylatfil zdali továrníci
vyrábějíc! roloické atroje mají
mezi tebou trust
Lodní kolot strýce Sama tpuilén na
vodu
V Newport News Va byla bi
tevní loď Virginia ti přítomnosti
třiceti tisíců lidí apuštěna na vodu
Loď pokřtěna byla tlč Matíldou
Gay Montagneovou dcerou gu
vernira Noví tato loď jest ta
nejvčtíí z bíteviiícl- lodí strýce
Sama neboť mi soosnosť 14600
tun kdežto posledně stavěné:
Maine a Miasouri mají Jen po
12500 tůních Illinois VVisconsio
Kentucky a Kearsarge mají o
3000 tun méně Leč zíhy bude
i tento kolot předčen pěti novými
bitevními loděmi nalézajícími aa
ve atavlě Jsou to Coonecticut
Kantát Louísiana Minneaola a
Vermont z nichž každá bude míti
16000 tun Ve atavbě v celku
nalézá se 6 lodí z nich! jedna
Ohio byla jii spuštěna na vodu
ale neprodělala doaud zkušební
plavbu Až budou všechny do
končeny bude mílí atrýc Sam 95
bitevních lodí oa vodě takže
pouze Anglie a Francie ho předčí
Ditevof loď Virginie má 34 veli
kých děl v hlavní baterii a atroje
její mají sílu :8ooo koňských sil
Rycblosť má býti 19 uzlů Vydání
oa n! obnášelo 13590000 "
Srážka vlakitt etraíllvýml
aátledky
Níaledkem velké mlhy vrazil
východní jedoucí poštovol vlak
driby Chicago & Northwestern do
ztdoího konce vlaku č 6 v Melro
se parku u Chicaga a při této
arižce byli zabiti 3 Indiáni a t%
jiných bylo poraněno V poslední
káře vlaku č 6 nalézalo ae 61
Indiinú kteří jeli k cirkuau Buf
(alo Billa který privl mešká v
New Yorku Rudochové jii ne
byli pohřbeni ve troskách rozbité
káry atáli klidni u trati a pohlí
želi na lékaře ttarajfcí ae o raně
né Příšerní acéoa naatala kdyi
indiinaké ieny počaly tančili ko
lem mrtvol tanen tmrtí a Ir torno
"zpívaly" kterýžto zpiv mohl apíl
naaván býti tevrm nrliol byl ly
len al na půl mile dslrko Mer
zraněnými ru lochy naléií ae tekl
William Sitling Ilull syn pověst
ného náčelníka SíciikA Deset
Indiánů zraněno bylo smrtelně
Většina Kaněných dopravena byla
do nemocnice Vlak č 6 tpozJěn
tni t umany o ao minut a tltl na
místě poněvadl před nim alál
jiný vlak Zdali signálový tyslem
vypověděl službu a nedal tnamenl
poštovnímu vlaku o přítomnosti
vlaku Čía 6 aneb zdali mlha za
siřela signály to nebylo dosud
zjištěno
Smrť pro politický spor
Náčelník policie v North Fork
VVVa a J A Hallard obchodník
kapitalista dostali te do sporu
pro republikánské kandidáty pro
úřad guvernéra zip Virginie Po
odbyté konvenci atrany oba hor
kokrevní politikáři aešli te náho
don na ulici a tam ae dali do
hádky a kdyi jeden druhého na
zval Ihířem tasili revolvery a po
čali po sobi ttříleti a to 1 takovým
výsledkem ie oba v souboji zahy
nuli Tak je republikánská nomi
nace západní Virginie pokřtěna
krví
nebezpečný lupli chycen
Policejní náčelník Strayer a ně
kolika policisty zatkl v Heaver
Pa jednoho z nejhorších lupičů v
zemi jistého boba l aye- Fct
členů jeho roty bylo chyceno v
Evan City v minulém týdnu a je
dině Evansoví podařilo ae uprch
nout! Skrýval sc v chatrči jimé
Ilendersooové leč policie ho tam
vypátrala a obklopila chatrč Fay
ještě t jedním aoudruhem tvým
nechtěli te vzdáti a policie byli
donucena chatrč zapálili Teprve
kdyi oba lotři byli na polo uduše
ni vzdali te a byli odvedeni do
vězení
Sebevražda krajina
Laskavostí p Y T McMaater-
te ze Seymour la zaslán nim
byl výstřižek z tamního anglického
časopisu pojednávající o tebe
vraždě krajana Antona Suífolka
Předminulou tobotu ráno došla do
Seymour la zpráva z Milan
Mo že tam tpácbal aebevraždu
český havíř Antonín Suffolk Tě
lesné pozůstatky jeho převezeny
byly předminulé pondělí do Sey
mour a v úterý odpoledne pohřbe
ny na tamním hřbitově Nešťastný
krajan oběail te v nákladním ie
lezničním voze v nádraží v Milai
Mo Suííolk avěřil te několika
osobám předminulý týden ie ae
zamýšlí aprovodili te uvita a ode
jel do Milan Tam adělil tvé Iva
krové le do Milan přijel za tím
účelem aby ai vzal iivot ježto
prý nemá na svítě žádných přátel
proto prý také nebude nikým
postridáu a nikdo nebude ronili
slzy nad jeho mrtvolou Brzy na
to asi odebral te do železničního
vozu a lam ae oběail Suffolk byl
v Seymour domovem po minulých
dvacet roků znalo ho každé školní
dítko a měli jej ridi všichni kdož
jej znali Dyl vidy visel a v
dobré náladě al do posledních ní
kolika týdnů Před několika roky
oženil se t Američankou a Žil t ol
asi rok Manželství to nebylo
však Iťrttné a mi ae za to že ne
šťastný sňatek ten byl jednou
z příčin jei dohnaly ho k se
bevraždě Zesnulý byl členem
místní unie I- ao6 UMWA a lože
Rytířů Pythia po minulých 18
roků Uyí žul dva- neb třikrále
a ayn jeho jak ním aděluje p Mc
Maalcrs jeti důstojníkem ve vojště
ruském O jeho příbuzných není
prý ničeho znimo ba ani adreasa
jeho jyna není příletům Suffolko
vým známa Antonín Suííolk byl
aai 64 roky atír a původní jméni
jeho bylo DSuffoík a púJííel
dle domnění p McMasterse z fran
couzského rodu Aotonín Suffolk
uprchl prý z ruské armidy načti
vypuatil ze svého jména ono De a
pan McMasters jest toho náhledu
ie desertsce jeho měla co Činili ae
aebevraždou ježto ayn jeho velice
toužil aby ae otec jeho nevřítil
zpět a téi i Suffolk ovlídío byl
atejnou touhou nei obival te ná
sledků za svůj útěk od vojáka
Krajan Suffolk vlaatnil nějaký
majetek v Lingo Macon CoMo
a zákonným dědicem jeho jeat ne
pochybní aai jeho ayn Ježto však
adreasa jeho není nikomu v Sey
mour známa Žádá p McMastera
každého kdo by adreasu tyoa
Suffolkova znal aby mu ji v dob!
co nejkratší laskaví adělil Krajan
Antonín Suffolk byl Čtenářem "P
Z" po vfce roků
w
AITrlt MOIHK B
IUYWAI1I) Uj pkl
II V
£zuite je a dozaita pak aaiul t jita UhtidtiřUího piva nepili 47m6
'm6 'J
-L_S
_ _Swr
ussippi Mari woro
vlastní
Novák & Kretek
l 1413 Jižní 13 ol Omaha Neb
Zhotovuji prodírají
Mramorové a žulové pomníky
niílirobky desky
a hřbitovní pria ticho druhu
Volker- objednárkjr ryrliujl f ychlepefllTl a Tlctun
Hostinec u "Modré Hvizdy"
1 ft-Tlewibai
TOSEP _FJBZi_DI_E3T_Z
V budovo rvetrodnl Hlnft 6 jlftní 13 ul Omaha
(Tswxiaza b arjLvaw rxvo
87— stAle na řepu Teply luoc stále pHpritven
Nezapomeňte aa zastavit u JOB PEZDIKTZ
VZORNĚ A ÚTULNÉ ZAŘÍZENÝ
Hostinec SiszVác Pivoňka i
V ČÍS 3513 N UL V SOUTH OMAZE
Krajtná eheeUil nhi ikotn-ně pochutnatl na výborném pivku
enjflčte Jonoin do VAcInvovs hontlnne kdi-t najdete vMr sIuSdou ipolní
nit a budete vzorná nlialoufenl Na aklude mípmiíe ty oejlepf kořalkv
a vrchný druh v Jemných llk'rft Také doutníky Ju US oellepif J_ko_tf
Chutný Kákiisofc vždy po ruce Mladý tento krajun Jest příjemný" apolec-
u' a irwn um _s Tiq [irisni thvuu uucsniiTS
SOml
I Lovi
snížil cenu a prodává nyní
oejlepií uhlí za tyto ceny:
Uhlí!
Ohio kuaové tuna JI773
Trenton " " 600
Trenton ořechové tuna 575
Walnut Block tuoa 500
Cherokee ořechové " 300
White Dreast ořechové 450
Hanna kutové neb ořechové tuna 1665
Rock Springa kusové neb ořechové 715
I LEVÍ č 715 jíž 13 ul Omaha
Telefon
IUIH
— Krajaoé jii potřebují dobrou
prácí zubafakou nechť ae obrátit
důvěrou na osvědčeného zubního
lékaře dra Baileybo jeboi úřa
dovna nalézá ta v 3 potchodl
Pazton Bločku Omaha - 8—
Ani tohle nám JeSti— neotevře oči?
Washington 22 března 1904
Nál vyslanec Thomat ve Stock
holmu Švédsko oznamuje temle
est nadarmo americkým vyrabite-
lúm patentovaných léků zasílali
tam tyto výrobky v lahvích neb
pilulkách Dle zákona te tyto
'léky ' rabavují a zničují protoie
ponejvíce obsahují jedy morfia a
chloroform tudíi zdraví velmi
nebezpečné Zavřen a přísně po
trestán bude ten kdo by podob
ného "léku" prodával Kdyby
takový zákon byl u nás ve Spoj
Státech byly by brzy trestnice
plny vyrabitcli tfiebto "_í_rtuých
léků" — Vzhledem k lidskému
zdraví pravíme: Nenechme te více
balamutili ale dejme přednoat
Sislému přírodnímu jedu prosté
mu léku Simanovakého Březo
horskému llié které ai ve zdravot
nických výstavách za ivouléěivost
vnH njvyl5(ch cen dobylo Lííí
úípěšoé souchotiny záduchu
chřipku ksíel ledvinové prsní a
plicní nemoce čtěte co píle
chvalnl známý lékárník p T V
Vilfm majitel vzorol zařízené lé
kárny a oční a uiní kliniky v Chi
cagu lóao W 3Jd St! Ctěný
pane Simanovaký: Za Posledního
pobytu mého v Čechách přesvěd
čil jsem se osobně jak veliké obli
bě ae tělí Vale Březohoraké thé u
těch nejlirllch vratev českého lidu
Ba i v soukromé rozmluvě mé a
některými ncjpřednějSími autori
tami lékařskými tamle odporuČo
vali mi tito Vale tbé jakožto dobrý
zaručený prostředek prou růz
ným chorobám prsním ald —
Šimaoovského Březohoraké tbé
jest vlude k dostáni za fioo
Přímo poitou za fizo zašle: R
F Simaoovský 654 Scott St
Milwaukee Wía
Vás
um m-tt- 'jáf
Pomoc m®§
TiL Jté Hekal Oataka
odbývati bude pravidelnou achůzi
dnet ve atředu večer Nazdarl
R Fíbioger taj
Kabclkovo zubní thé
ryWI bolimt zubů va 9 neb fl minutích
Utvrdí tiitiy chritnl la před iliilíl náka
zou a oliytejní bolnat vfce n vrrttf
řlalM s náredem poitou 10c
F Kabelka
605 Hleh Street HACINE WI3
"'i
l!loifntně zařízený a
TJniový XIoHtliico
Tliiint
Frank Semeráá
na rohu 16 a Wílliam ul
ÍUtnj Metzftv Mií atála na čepu
Pravé o1rtl(lié a oravovarefného nf-
vovaru a 1'lzué jfuJni Korlielova vlna
Teplý
luna
FIIANIC BEMERAD
Koraiayaiy nejiepsi aoutnlkv Toni)
cákuibk pocalý den Vzornaobiluha
TEL F2821
HujTCtn
MASNÍ KRÁM
na Jif atrana města vlaatal krajan!
UmtM Iřunelovó
tttU 1344 jiinl tj ul '
Největlí táaoby nw vlaho druhu
aaanek salimo lunak vftbee vleho co
V obor tento spadá
Ceny levnější nti kdekoliv Jinde
Chas Donat
DOUTNÍKÁR
1420 Willlam ul Omaha
vyrábí doutníky výborné" Jakosti a kal
dV kdo okusil Jednou doutník Uho
ebea líny koufít V obchod jeho &
feta doatatl viaeo pHilull k Jeho oboru
NaviUvte Jej a přeavědíta ae 82aS
i:
A
f
V
ii
í
1
ri
t"
5- -
L
r r "
V
K
r
t
l -
K
'
úJí ' '- ' '
'
i '
i '
i
i
'V
I' f
t
i
l
i ' i