Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 06, 1904, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    7
Hospodářská Besídka
M4 JAN JáftU
T)Moiteeiolioiofciotoolioliliolioliotioolioiolioioolioioii
Krom l"M Tfl! J ItUtf 61 lul
kv vAnuirme bude sám níiiálti
Mrf are awtrvka I akr
Fsrme doMatkrm íerstvlhe
uJxUtu tinví potravy t vsn
kovsVnii poštovní dodávkou a tele
lonrm svol neodvislostt ss
svými stroi práci uans1alclmi
chráněnou! plej rainfmt lákadly
jest nejlepllm mlslem k vťchovl
rodiny k trávení Ifaslef ch dno
livola u Člováka kletý j( do
pracoval Farmáf má ve ivA
moci uíioiti li Urmu tvoji nejen
výnosnou a prtjennnoa nýbrl i
pftvabnou Jiť k lomu tfebs
{ti nepatrná práce ivláltní po
měrně malých výloh abychom
osázeli okolí svého obydli stinný
ml stromy a křovím živými platy
a květinami A lo váe mi blaho
dároý vliv na myti obyvatel far
my vnímavá myil mladei ivyki
li na to naleii v tom zábavu a
ráda pak vrací do avého domo
va když anad po několik roka
ve místě na stadiích aneb na zku
lené dlela A ti stsřl c(tí ae v
okolí takovém apokojenými Šťast
ný mi a netouží po jiném
Farma měla by učiněna býti tak
lákavou tak hostinnou aby jí
mládež jen ve výmineíných pfípa
dech opoustiU věnujíc ae namá
havějsímu a nebr-zpecaejSímu Ži
votu va městě Stálé hrabání
peněz nemělo by nikomu býti
hlavním a jediným účelem Života
Život má býti zasvěcen též avým
vylilm ideálům— pokladům du
levním které nám zloději neu
kradnou aniž je spekulacemi po
zbudeme Prikroímež vsak l
vici
V starlíeb itátech prérijních po
tínají lesíky před léty vyaazené
proukarovati svoji hospodářskou
cenu jako zdroje paliva Pět
nebo deset akrů stromů dobře vo
lených a náležitě ošetřovaných
vydá v několika letech vttfiího
skutečného výnosu nežli Hejně
velká rozloha pozemku na němž
farmařilo se obyčejným způsobem
Stromy vlak tak jako každá
líná plodina nedají nám žádoucí
bo výnos jaou-li zanedbávané
Ony vyžadují toho nejlepsího ob
dělávání nežli vzrostou tak aby
i samy ttanovitko tvoje stínily a
nedávaly vzniku trávi a plevelům
Stromy musí ae obdělávali tak
dlouho nežli zavládnou mezi nim
takové podmínky přírodní! jakými
shledáváme ae v lese Pak atarají
se o aebe již lamy až do té doby
kdy počínají ae vysekávat) stromy
ochranné a tou dobou začíná
vlastně tiž jejich výnosnost
Při vysazování stromů je třeba
dbáti toho aby te volily itromy
známé ivott otužilostí a různých
druhé ktevé te v přiměřené imisi
nejlépe daří
Na severozápadě považuje le
jilm (elm) a bílý jasan (white aah)
Za strom nejotužilejSI Měkký
javor (oít niaplo) a zelený jasan
(green tb) daří te také dobře
když vysazují te do hájů a jiou
vytrvalými Pájavec 'box eldeř
je znamenitým itromem ochran
oým který ae pak můža postupně
vytekávati když te stromy potí
naií tísniti
Ochrauné atromy jsou důležitým
činitelem při péatování lesa po
nívad! vytrvalým stromům jo tře
ba v mládí zantíněnf a zahultěnl
ahy vyvinuly kmitný Vírftst jinak
rozvětvují te pí flií nízko u země
na místě aby vyvinuly vysoký
hladký kmen Ochranné Hromy
púzŮRíávsíf z druhů rychle rostou
cích které te tnáts uchytí a pak
poskytují zvolna te vyvíjejícím
druhům vytrvalým žádoucího za
stínění a ochrany
Aby ta usnadnilo vzdolávánf
ale při tom také aby docíleno bylo
žádoucí hustoty je nejlépe aátetí
Stromy do řad osm atop v jednom
a dvt iIodv v druhém směru od
sebe vzdálených Z počátku př
vysazování má býti každý druhý
stromek stromkem ochranným pr
£emž stromky jež mají býti vytr
valými mají atáti oa i6 stop od
Sbe Měkký javor a zelený jasan
mohou býti sázeny jako stromy
polovytrvalé Po první dva neb
tři roky po vysazení háje může ae
mezi řadami atromků I dobrým
výsledkem pěstovali kukuřice bob
anebo brambory
Obdělávka má díti te mělce
často ne méně než Čtyřikrát nebo
pětkrát za léto Častou obděláv
kou udrží ae tráva a plevel v me
zích a hlavně zachová le pro
stromky viechna vláha následkem
čehož sníží se procento stromků
uhyouvllcb suchem na fu oejmenlí
míru lakmile se pociosjl itrom
ky druhů vytrvalých tlsniti a jtou
ítoiti mohutné že ti budou moci
i to i ti oočoe se a probíráním la
stromků ochranných
Kdyby se na každé farmě nale
1 hájek kryjící pět až deset
akrů oabyl by povrch krajiny na
vém vzhledu velice Člověk tm
laie stromy tiž z jakéhosi přiroze
ného pudu Ničím oedá se vzhled
kraiiny tak vydatně lacino a ry
rhla zvelebili iako stromovím
velké dividendy V podobě potřeb
ného paliva i dflvl k jiným úíelftm
potřebného a celá farma nabude
Km na tvé ceně Lesíky mlrnl sr
tél účinky prudkých studených
větrů ovadulí ttává ta vlhčím t
větlujf ae jak všeobecní ta to ae
á irálky vodní
Ař beieme v úvahu kterýkoliv i
vedených důvodů kaldý sám o
sobě tlačí aby nát k pěstováni
atromovi povzbudil Vlechoypsk
dohromady musí každopádně při
ěii každého farmáře prérijního
by neodkládal déle nýbrž lby
fttě tohoto jara dal te do práce i
esík ki založil Náklad na to po-
ehný nemůže v ničem jiném při
ésti výsledků lepších a trvale)-
lích
Vytadíme-li li lesík na severní
západní straně ode dvnr j bude
me míti za několik roků znamenité
závětří proti větrům a vánicím
sněhovým a budeme děkovati
okamžiku kdy napadlo nás toi
podobného vykooati
stromy v liml a (tsal ai alertei
ta počnou probourali Toiél prt)
splvl v teto dol ě laameailé I pro
ti ttrupovitoili Modeuké
mlleníny ti lihy poulítá ta li
to době t vvlkou výholrtil pli tli
vonleh hrušních a broskvoních
Kde te ttdy vidtlávtí Um
("Mo Vy ie tipattiJ uUUUvkuu
to motno nejdříve kJe
byla v rlml půda přikryla aneb
půda přikryla tntb kde ntléaá ta
plodina která byla tu na podxim
laseta lak aby velkeré rostlinné
látky přilly pod těmi netcf lim
pochovává te i nimi mnoho hrny
tu a zárodků chorob kleté ta lim
nashromáždily
Jarní práre v sadě
Jarní práce v tadě počíná jcítě
dříve nežli počne te stromoví ze
tvého zimního ipáoku probouzeli
Pečlivý tadař který m nelení
může svému sadu velice prospěli
jfcltě v době kdy do pole pro
mokro nemůže a kdy tudíž není
jeStě pracf přetížen jednou z
prvých věcí kterým by se měla
věnovati pozornost jest vyhledá-
ání vajíček plďalky zvláltě v ta
kových krajinách kde se hmyz
tento loBským rokem objevil
Housenka tato pflsoU v mnohých
částech Spojených Států velmi
zotčné Ikody přes vlechnu snahu
která se na vyhubení jí soustředi
la Vyhledáme-li její vajíčka a
e zničíme v době jarní odbudeme
věc hravě a uspoříme si pak
ohromné množství práce která
pojena je hubením housenek
iž se rozletálch Vsiíčka tato
lze snadno oaléeti i snadno zničili
nalézajíc se slepená v prsténcích
kolem malýcfa větviček Prstýnek
takový se jednoduše nožem na
jedné straně rozřízne a beze
viech obtíží se sejme 'Čilý chlapec
koná takovou iráoi se zálibou a
nasbírá prstýnků takových za deo
veliké množství Čímž zhubl se na
Statisíce housenek bez jakékoli
námahy V každém prstýnku na
lézá se na sta vajíček Sesbíraná
vajíčka se jednoduše spálí
Jinou důležitou jarní pracf v
sadě je shrabsti všechno suché
listí a odumřelé větvičky které se
během podzimu a zimy pod stro
my nashromáždily Tyto listy s
větvičky bývsjf cesto skrýíí mi
lionů zárodků houbovitých chorob
které se později na stromech i
ovoci uchycují a je hubl Důklad
oým vyčistíolm koutů u plotů i
vlech míst kde by se mohl skrý
vati hmyz předejde se velikou mě
rou rozmnozeoi se tonoio priBiim
rokem Zancdbá-it se práce tato
přinese to majiteli sadu ěkodit de
lateronáaobnou oili co by stálo
řádné její vykonávání
V některých krajinách pa
nuie zvyk který ena se zasni
bovsti jeltě větil pozornosti nežli
donud to jest bíiení kmenů a vet
lích vétvf stromů časoě na jaře
vápnem Vápno stromům netiíko
dl je výtečnou ochranou prol
hmyzu i proli houbovitým choro
bám Pravf se že vápnem eabri
ní se hmyzu zavrtávali ae do kůry
dfcva kdfclto výiruny chorob
houbovitých nenalézají na kůře
vápnem nalíčené nikterak přízni
véli o míta k avému vy voji lít
ničí te vápnem i vajíčka do kůry
nakladená poněvadž na ně pueobf
látka tato tvou žlravou moci
Vápno ie nyní jednou z hlavních
nnMik jíchy které ss poulí
vá i takovým úspěchem proti mii
ci aanioseske proto ize zcen
oprávněně předpokládali že i
jiných případech má vápno žádou
cf ačínek pro hubení podobného
hmyzu Nežli te stromy bílí do
poručuje se olkrabati z jich kmenů
vlechnu starou odumřelou a od
stávající kůru liž i tlm vykoná
se mnoho k zničení hmyzu a hou
bovitých zárodků poněvadž ae
tak zničí jejich skrýl kde očeká
vsjf příznivé doby k svému vývt ji
- Kdo má přístroj aneb tšUttai k
postřikováni stromů měl by býti
pamětliv toho Že Časné jsrnf po
stříkání stromů jest velmi působí
výra při ničeni hlavních druhů za
hradního hmyzu a houbovitých
nemoci Proti obalečům poupa
tovým na jabloních doporučuje ae
postfikovsti pařížskou zelenf aneb
arsenátem olovnatým (arsenate of
lead) nežli se počnou pupeny roz
vljeti Proti bořké hnilobě jablko
vé doporučuje se postřikovat
stromy modrou skalici (copper
salphate) aneb jíchou bordeaux
akou nežli se počnou pupeny na
lévati Černé hnilobě může se
taktéž DÍedeiíti poatf ikují ti ae
larkánenf s blrťlml kllonaml
Nynf nadelia doba kdy přichá
zeli nám kliany které byly loni
časně zapuliěoy hříbaty Kliany
je nejlépe tapoultěti tak aby se
hřebily v dubnu a květnu Břez
nové hříbě může se během roku
vyvinouti jellě lépe avlak takové
vyžaduje větlí péče proto nechť
pokusí se o pěstování hříbat břez
nových jen ten kdo může věnovati
jim i matkám velkou pozornost
Očckáváme-li že přinese nám
klisna v několika týdnech hří
bě umístěme ji v náležitě uprs
vené stáji tak aby si tam úplně
vykla nežli se ohřebf Na to
musí se zvláltě hledéti u mladých
klisen které obřeznuly poprvé
Prostranné prkny hražené stání
re stáji je nejlepllm místem k hře
benf Pracovalo-li se a klisnou
óxsskA domáoiont i
a (rol počatou limu tiplahr-jmt
i atále al nadfjft jajldoba Při
lom vlak musíme bjti na ni
rtpairnl I bedliví i poiorovali
Kdyl pak ji v potit dni dny před
oMrhtnlm l nr-iapfaháma po
přejme )l dostatek volného pohy
bu Má li prostorné tláaf a při
nám prostranné frdiliě kde není
:S£ilui-ii má váe ťvho íl
jí v ohledu tomto třeba Nikdy
nenechávejme klisnu va vy Mim
stupni břeiivostí běhali jinými
koňmi pohromsdě Kallá btetl
klisna má míti stáni ohradu umí
pro tebe
Velmi důležitou věci jeit aby
hospodář vedl oáktité tásnamy o
lom kdo kterou klisnu připouštěl
Dle tázoamů těch můžeme li vel
mi přibližně tC ne přesně vypo
čísli kdy doba hřebeni nastane
Vyvarujme te v poslední době
bfezivokti tilného krmení Ob
mezme zrnité dávky poure na
trolku ovsa který je nejlépe krmi
li mačkaný Trochu otrub mícha
oých te řeztným senem a poněkud
zvlhčených ne vlak mazlavých
se dvěma kvarty ovsa postačí
úplně na jednu dávku pro silnou
vyviuutou klisnu Kukuřici by se
v této době krmiti nemělo
akmile se počne u klisny obje
vovati známý charakteribtický
vosk hleďme nechati ji co nejvíce
na pokoji abychom ji nevyrulo
vati Jelikož vlak je žádoucno ji
hlldati čiOme tak potají aby nás
oepozorovala Od takto ošetřova
né zdravé klisny můžeme se vždy
dochovali pěkného hříběte
Zdobme okolj Mezi českými ho-
svých Obyllí spodyněmi není za
jisté jeame která
nepřála by si míti pěkné obydlí
pěkný domov a která majíc ta
kový nedovedla by si bo vážiti
K okráSlenf obydlí slouží na fr
vém místě stromy a různé ozdob
né a květné keříky Nynf když
otevírá se jaro nastává i doba
tyto vysazovali A právě v této
době záležf to na hospodyni aby
vému manželu připomenula co
by si před okny aneb v zahradě
přála míti neboť nali hospodářo
vé bývají v ohledu tom často ne
tečnými nebo i nedbalými majíce
dosti pracf jiných přes to vlak
buďte jisty že muž nsjde si vždy
nějakou tu chvilku prázdnou aby
své ženulce vyhověl a radost jí
způsobil když ho pěkně sladce o
to požádá Žena má z pravidla
vybroušenější oko co se ozdob
týká proto je nejlépe když se
ujme řízenf zahrádky a okrasných
pracf kolem obydlf sama avlak
při tom musí získali si pro to i
zájem hospodáře aby jf byl nápo
mocným v případech kdy je třeba
aby silněji! ruka mužská práce se
chopila Prvnf věcí na jaře budiž
založení pěkného trávníku kolem
stavení a na dvoře ale ne k pase
ní dobytka nýbrž pro nali zálibu
Vždyť si zajisté každý farmář za
sloužf aby měl alespoň" kousek
pozemku pro sebe vyhraženého
kam neměl by přístup dobytek
Místo takové je nejlépe ohradit
laťkovým aneb drátovým (proplé
taným) plotem Plot takový moo
ho nestojí a my jsme psk jisti že
nám dobytek výsledek nalf práce
tak snadno nezničí Když máme
zasetý trávník vysaďmu si oa
zvláště upravené záhonky okrasné
keřejicliž je velká množství takže
si můžeme tnadoo učiniti výběr
dlu vlastního vkusu a záliby
Každá hospodyflka zajisté povti
mnula si co mají v zahrádce t
toho či onoho souseda a dle toho
dá se zcela snadno učinili výběr
dám se zamlouvajících rowtlin
Rozumí se samo sebou že žádným
pádem nezspomeneme na růži
královnu květía neboť mělo by jí
v zahrádce prvaí rn'sto býli věno
váno Keříky srvěly by se vysazo
vati hned jakmile ae půda náleží
tě usadí Doporučovali bychom
oalim hospodyBkám asi následov
ní: I Pámclníky (veigelas) které
pfináieif tolik krásných květů že
bývá jimi i listí zakryto t Althee
(Kose of aharoo itlhlé to keříky
jež počínají už v mládl kvésti a
dosahují v několika letech veliko
sti zakrslých stromků 3 Japan
ské kaliny (Japan snowball) s je
jích sněhobílými květy které se
objevují v červou keříky tylo do
sahují výíky lest až osm stop a
jsou velmi huslé 4 Šeříky s
lilíkovými a bílými květy (lilacs)
které zajiaté každý dobře zná
5 Jasmín (jasmine) oa jehož sil
nou sž omamující vůni která oa
jaře v českých v-iclch po celé
oávai se rozlévala se zajisté každý
pamatuje Keř tento býval sázen
obyčejně v zshrádkáck před okny
6 Růže jeriiské (booeysu:kles)
jež jsou zde vleobecně známými
Mohli bychom vyjmenovali jeltě
celou řadu jiných druhů nepočí
taje v to různé rostliny popínavé
k zdobeof verand avlak to proza
tím postačí Zaopatři li si bospo
dyně pro tvoji zahrádku druhy
jmenované bude míti pro letoiek
dostatek Nutno doznali že pro
pilnou hospodyní jejíž čat je ob
mezován vyhovnjf takovéto rott-
liny vytrvalé daleko lépe tvému
účelu nežli ozdobné rostliny jed
noleté jež vyžadují mnohem více
práce V příštích číslech povíme
si vlak I o takových doufajíce Že
i samy hospodyňky povědí nám
v čem nalézá která záliby
táa otevřenými aáltlitl provětrali
nelil te do nl nábytek ipll přine
t ti vlachr-a lípách po louhu
vápni aneb barvě vymlttt Rotu
ml ss le nebudeme sem přináMi
nábytek nečistý nf bit jsa nlltlitt
oprášený a umytý
7 a ( imtt iMr-e — V Nnv
vsi u KromMDt natěšen byl oolrtý
výměnkář Jsn FleH před několika
dny ve svém bytě v be-ivědomf a
lány pak temřel Zjistilo ie le
eho tmtt aa vinily uhelné plyny
Flek který byl náruživým kuřá
kem itpaloval ti dýmku uhlíkem
1 ktmen 1 nevliml ti le 1 nf vy
padl žhavý uhlík do truhlíku 1
uhlím které pik v noci doutnalo
Stbtvralh na torjt A— Ve itřa
du dne 16 třesná přijel do Roky
can majetnlk povozu Fr Merhtut
ze Stilova u Hořovic jenž Živit
te rozvážením vápna po venkově
a zajel te ivým povozem do zná
mého hostince v němž setrval až
do pátku do večera V té době
bavil prý se hrou v karty a pitím
Když prohrál peníze jež u sebe
měl vypůjčil se na koně a povoz
ti také prohrál což je) tak po-
hnětlo že odclel večer za město a
vrhl se pod vlak Skutek jeho
zpozorován při prohlídce kol ná
kladního vlaku na stanici v Ho
loubkově odkud telegrafováno do
Rokycan by prohlédnuty byly
koleje a vskutku hned při vjezdu
staničním nalezena byla strašně
zohavena mrtvola nelťastníkova
který byl také náruživým pijákem
Přes mrtvolu jely dva vlaky Hla
va hruď a ruce ležely mezi kole-
emi a dolejší část těla mimo ko
leje Nešťastník zanechal man-
želdu a 4 dítky Kusy mrtvoly
jeho sebrány a odneseny do már
nice na hřbitov odkud hodlá si je
manželka jeho dostane li k tomu
svolení převézti do svého domova
r
íMliOlMtWWMMMHMHfflMMS)niHtS) Ml
Jarní úklid S probouzejícím te
domácnosti j"m probouzí ie
v každé hospodyň
ce i touha uCiniti ve své domácno
sti radikální převrat podniknouti
jarní úklid který je postrachem
celého mužského pokolení jež
nazývá obyčejně den úklidu dnem
soudným Kdežto muži se oka
mžiku toho strachují ženy se staň
lělí neboť vědí že po řádném
vyčistění a odstranění starého
prachu a harahurdí jejich domá
cnott opět prohlédne ze nabude
svátečního jakéhos rázu S jar
ním čistěním mělo by ae započili
co nejdříve Panuie-lí dosud
chladno na čistění všeobecné' no
hou se konat alespofl přípravy k
němu uvnitř Různé drobné ná
řadí a potřeby což velmi často
přichází k pfeházenf při ěklidu
měly by se zavčas fádně srovnat
do čistých bedeo neboť pak
tom víme takže vle může býti
opět na svoje místo uložena Pak
vykliďme viech ny skříně a lupli
kv řádně je vyčisťme načež
oprášené předměty znovu do nich
můžeme uložiti Přt vyklízeni je
nejlépe vžiti jednu místnost po
druhé tak aby nebyl způsoben v
domácnosti ptílil velký zmatek
najednou Světnice vyčistí se
nejlépe za pěkného jarního dne
při otevřených oknech když může
se víeclitu nábytek vynéiti ven
Nejprve jak je každé hospodyni
známo činlíse strop potom stěny
a naposled podlaha Ač viechay
práce ty prová lí se nejlépe za te
plého dne slunečného mytí okea
je nejlépe konati za dne pochmur
ného neboť padají li oa sklo po
němž stéká voda rozpouštějící ne
čistotu ostré paprsky sluneční
vysýchá tato velmi rychle a zane
čítává na akle zatemnělé pruhy
Dřevěné pažení kolem oktn
dveří umývá se teprve po vybílen
stěn Používáme li k účelu tomu
louhu buďme pamětlivi že příli
silný louh rozpouitf a porušuje
barvu Je li paženi tak zsečišeě
no že nuino takoveno použiti
bude lépe dřevěné části potom
znovu obarvili Naposled vyčistí
se podlaha Shledáme li že na
lézají se v nf Itěrbiny v nichž
udržuje ie prsch a někdy i hmyz
zaplňme je kytem či cementem
Takový kyt připraví se následov
ně udělejme si teplý kvásek z
jedné libry černé mouky tři kvar
tů vody a lžíce kamence falům)
Na to zavařme do smlieniny té na
droboo roztrhaný novinový papír
až povstane z toho atejnoměraá
hustá kale Ta se psk za tepla
plní pomocí nože neb dláta do
Itěrbin aneb Ikvír mezi jednotli
vými prkny až se docílf úplně
rovného povrchu Cement takový
po zatvrdnutf velmi dobře drží
Rychle schnoucí nátěr pro podla
hy v kuchyni připraví se rozpuitě
tím tří uncf dobrého klibu ve
třech kvaltech vody načež se to
vezme od ohně a přimfchajf se
k tomu tři libry Žlutého ochru
(oebre) Barva ta má býti raději
bustá Tlm ostře te podlaha po
moci čistého velkého itětce Když
nátěr oschne přetře ae ferméží
(boiled linseed oil) Vyčištěná
místnost má ta uechat a okny doko-
Na jaře je naprosto třeba uží
vali dobrého léku jarního a tfm
sou Dr August Koenig's Ham
burger Tropfen Ony vyléčí ja
kýkoliv druh jarní nemoci a obno
ví zase zdraví
"7 i 1
íWaAv
25 roků
aY?Viií
Deselititkt vyhojeui
Miliony latwl
prodáno
i
4AAAAAAAAAA
JuIíhIi Svačinu
ii
lllíANTNl A II OJ Sk
ZASOUENÝ
srocerní obchod
f 1 1109 Jll allte
V ntH-tHatl trnulo lnl Slil nf A
f ir tttno tnvoriťNo S(ll k
Miat Mtr flíittr
J pr l
jednuu lrul4 HJIiMi mm
5 neultiri lfll roViým (tnhrntliD-
i-rin fU !'i'tll
I Revmatismu I
Neuralgie
Bolesti v kyčlích =
I Bolusti v zádech =
i Vymknutin 5
I Bolení hlavy
i Ztuhlosti I
Bolestech §
lludevMy 1
i velkým lékem
I proti bolestem I
= =
ňiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiŘ
Píl
tma aq několik aoDrycn zavi
jnitJ flD novačů a pupařů v
továrně na doutníky Přihlaste ie
Reliance Cigár Co 103 South
MainSt Council Bluíís la 33x3
Tanny i tos etan :i polej
Hledáte li dobrou farmu abyste
si opatřili svůj domov aneb abyste
peníze své dobře uložili máme
takovou v Cedar Valley a sice za
cenu od %ta do J45 za akr Jest
to jeden z nejlepších rolnických
distriktů ve státu a není pražádné
příčiny proč by pozemky ty ne
mohly míti v několika letech dvoj
násobnou cenu Bližší podrob
nosti sdělí vám ústně neb písemně
35x6) ASHBROOK BROS
Primrose Boone Co Neb
rá0 MttJAi
TRANS-MISSI&IPPI EXPOSITION
Wabash dráha
ni vJchoI na jih
ZvliUtnl ceny jwu denně1 k (touláni
do vlech zimních titulků na Jihu Po
lovlřnl jíaclné ta okrtiínf centu více 12
kaíité prvé a trrtt dterý V niřnícl do
mnohých jižních niUt
Jediná dráha vlastní stanici avoil
pfl hlavním vchodu na svitové vnta
vlíté Wubanh jezdí po vlantnfch svch
kolejích s Omany Kannaa City Dca
Molno Kt Louis a Chicaga do Toledo
Dútiuit KiaRara Kalls a Hiiffalo a dut
íím veHkrnnym spojením
Víichni jednatelé mohou v&a vypra
vit! po Wabaiih O potrinné články avé
tové výstavy a vScchny podrobnosti
dopifite al na HA KRY E 9I00KEN
28x8 GAPD Omaha Neb
i!
Storz Brewíng Co
OMAHA NEB
vyráM výtefný ležík z prvi5ho lo-
tksbo chmele neJlupAlho Joímenové
bo sladu a výborné vody % vlastni
ar(izké ttuiluíee
Bvětovou povíst získalo
sl lahvové pivo
míjlepll ntiiln) píro
vyznamenané zlatou medailí na
Zamlsslsslppské výstavě
!b
OHATSTVI
nic netéaf nenl-ll ža
ludek v náležitém po
řádku Scvcrovn
Žaludeční
Ilořkií-
dodiivé cliutl k jídlu fcojl
Í dleni žňhy e7IVM0tt
foóe tňnit I váocher
ohorony inludcinl vlibee
a poráží nc)vttfiiho nopři
tcle lidntva tbtennnn
aieboMt Cena BOcť a $!
Na prodoj v vioth léltiiroAch
NOBTH-WESTEBH DBÍHA
zkrácení času
zlepšená obsluha
Denní chicagský zvláštní vlak vyjíždí
v 720 ráno místo v 700 ráno ? toni
dobu přijíždí do Chicaga
Denní BL Paul Hnpls eipressnl vlak
vyjlMÍ v 7il0 réno místo v 8-JJIJ T toul
duho pHJÍidí éoHt Paul-Mpls
Čís 9 Overland limited do Cbleaira v
7'4I5 večer má spad vozy poase Daleko
rychleji jode na západ 1 Chicaga do
Omahy
North Western to m&žeulinlti
mm Ďfaioíiia: 1401-3 Fara nl
SEÍERO-SÉHECKÍ LLOÍD
Pravlllrií potonl
a paruplavabnl doprT
z Baltimore do Břemen
pHmo po novřob AYnulroahtirffíti
piiníí-h prolli:ti od ?M do
loijuvtuo snutnoKtli
Cassel Hreilan Itlieln Koela Ifan
noter Frankriirt Itrandenlmrz
Cbemiiltz Heekar
II kajuta z Baltimore do ErcicB
od s)43ro náboru
Tyto parníky rnujl pviuwi Jedna tHdu kajn
ni Jití canur JtnOlo 11 kajuta
Vl Jmenovaná parníky Jm TfhradnS
no vfuif iik stiurtovaiií a Hin4 saliiny a
tlanl r rkcb prontortuk
Dalil iirr podíirajl Brál( Jadnatolsi
A HCIIímACJIJEIl CO
S Moutn dar Ht Ilaltliixíra Mfl
II CIMUWKNUJH C
M ItmrlMírn Ht„ Clilcugo Jll
nabojojinb Maiupcl snd
ABSTIIAKTY
-VTHOTOV0J8
S M Sad-ler
17th tni Farnam ťattersoa Ulk
Zeptejte ir nafi o tohoto listu Tel 1824
Drikl i ploftBíími vozy
DO TEXAS
Uložení peněz
v ližníoh pozemcích
Taková uloženi penfíz není spekula
tivní Jih není novou zemí Obchodní
a dopravní nroatřeilky Jsou pHmřfoné a
neJlopM 1'oiliieni lesí mirno a pnni¥i!
V dor Iřmlo a Jiným přednostem JíZlil
pozemky e prodávají za eeny daleko
pod Jich cenu skulenou a při nynKJMrh
cenftrti přiiidíejf velký zluk % ulnzenyeb
O řndu oliííníkft t: I í 10 rfíU
ní Je nMrl'e r'lnrrtm týkatítítti ao
výborl pozernkD V Kenliieky Západním
TeiineMM! MinaisKippi a iouisiann i-
a pro ty Jlí :htří
clr-li na anel) bll7e Illinoisijantral ilrrhy
nidrv a orotv 17 f li tř-11
peníze doplAto sl iilín-
pro liledalfel domov
tbodiift ul(i?lll
rxanmii
W II BRILL
IKS Karnnni t% PaMAfft
Omnlia Illinnl (Juntral II K
FollmanoTT BaííetoTé ipacl rozy a rol£&
potofkofí tozt sa tsccíl TlaKácb
MoJlepM dráha do viech uilst
Kansas Iiidláiiakm éw-mí Teiaau
Mesiku a na l'a4-lll keio pobřetl
Jde pHmodo
SJiaa Pt Vorth fllUílm
?azahacbl8Waco TwnpUř
Hioti Tajrlor Oalnesvllio
úockhart Honrlctta CaaMarcos
LaOrango EcmtcB Álrarado
VOUSTOII GILUSTON JUKTW
I
CÍW áMTflWin
Lovné ceny jednoho jízdného
pro osadníky a okružního líst
ku pro hlcdatclo domovin po
Illinois Central dráze
"Ceny jednoho jízdného pro osadníky"
Do míst v Montani Idaho Washingtonu Oregonu Kritické Kolumbii a v území Alber
ta Lístky na prodej kaSdoJennS ai do 30 dubna Liberální zastávky dovoleny
Do míst v Minnesotě Severní a Jižní DskoiS Msoitobí Západoí Ontario Saskatcbewan
a Assinobii Lístky na prodej každé úterý bžhem března a dubna
Do míst v Tennessee Mississippi a Louisiaoi Lístky na prodej 1 a 3 úterý v bfeznu
a dubnu
lil pro
Do míst v Alabami Georgii Kentncky Mississippi LouisianS Severní a Jižní Karolíně
Tennessee a Virginii Lístky na prodej 1 a 3 úterek v bfeznu a dubnu ta cenu jednoho
jízdného více la 00 Zastávky dovoleoy
DalSf podrobnosti sdělí se vám ochotně v městské úřadovně £ 1402 Farnam St Otuaba
aneb písemně
W IL BRILL DIst Pass igt OMAHA 5EB