Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 06, 1904, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Drn FENNERA
U:::l Is2i(a i
tcií stí i zimt
Via
-a
a af
fcnOrii ěVt
f ►
tttt
aatwk %4f
I aa-t
vaal lM ►♦
wMuťtl J"t t pni
f -! aa 4 !' i aMMt
Siriti ra ! M aa-r
tti fa " Vaaa pav
aan
"IH rhfr KMery " Ptiikina
r Jw1 ll'lnrt It )! itnrr Uru
1 wa M antrni ltli lU t
vih Wvbtf '! 11" '' Nínl
villm l llrt W H Mrtíl ti!N
Oltr Fufii O"
pta prodaji V lkn rrsVQ l a Omaká
A Haranta I WHIUmajl Uma
Jw TVka Mil I) umaha
KmilaťWoiika lt JDnt II al u
H HHn ( UM )inl I ull
l! lkars'ktW St PiJWnJW kuehHni-
J adarma
TancesT VltaT ťAs'::" í
H CÍSAŘOVNA ALŽBĚTA E
má fi Vlltm Mřete V
ADRESÁŘ SPOlKO
tetke-HUr Dělaleká redper Jeéatt
pro Mvaroaipadnl iUtjřl
Minnesota low Wlirnniln Nsbraiku
obé Dakoty Michigan
Htarai Jednota t St Paul Sin
VHdalel 'tnlm 'borem aa aajdoa
Hhtni ňafat podftaen? nt apolkom vfalfdtf)
♦ lánjr budou VikopNtdai1a Krant kn
Ht Pul Mlnn I mlatoprrdarda J Aubrw
Mlnnrauoila Mlnnil uitatoprmlawda Jihu
KTVXiiaíi IloifMÍu aíifin Vvmntftjftiniiift
Frnni A Krrh Ht Paul Mina ValkunoklM
nit Joaaon ryr Mlnnoitpolla Mlnn
Cradovn:v ()oolhue al dl Pkui Mina
Liksf Hl Jm aUia ] Dobra IME U
Ht St Paul Mino
Ct vrl letni iprlv aa a!lHjl vlaní polkám
v dubnu ťervanci říjnu a lednu
Č I t MontiromerT Klnn
odbívl lvi achou kaMoq fHvrtoo nadali r
méaíct P(m") ju Novotu niiatoprad
ad Jakob Wondr Tulerpr tr Mim
ťíetnik Václav ťiH'k Hokindna ViOt
Himnc lixtupi: Voli Vaia
t II Sludoířch t Le Nnenr Cntei
MInnMota
odbf Tá irl arhtza katdou t nedali T mflaio
lni UM V Přpdaeda Jakub Kranlk taitk
Ki Hana LeňueurOanUjr Mino líal J
ch yuKiftunia v ac nrava
C III r Ht Paul Mina
oáhfrivt mhbt kaUout atfaJu míalcl
PFixlaeda Vidar Kotmiurat tajamnik Ir J
PvlíkaW Canton Ht o('nlk Krant Ho
ráVK 44 ťlnaaant Ar: poal tt Hamal
Karel Haflfóek IiorvTuký é IT
Mlnneapoll Mino
odbývá ií aohtM kadoo 1 nedtllTmaald
lni í 1 coroar nt Wabln[ton OedaraT
bw rrwwin rir RiraM miaiířpfeua M
Hetarka tajemník Aug Mendl llll-a Htr
Sonta ííetask J Sii str touíh
wuHiuiiin piuaM x nornum IM
Č T f Korá Prue Mfaa
cdbfráaTl achOi kaídou 4 nadali v mlalel
rrwiiwja vac anw ni)atfiuru jma r Ko
b ut tnik Ant 9 Vrtl' tJ Maé] ř
Harfř pokladník Vojt J Chanpk pri-
Tuari irant n noroni rnurnl atrií Jan
Kratochvil rankorni tr44 Vao ťL dl
věroik Fr Poiolj
Komeaitký i TI t Haward
MlnaeiMfla
o&tiflltU atihftM I sadili maafel Pfedt
J runfar mlatopřada v0)t Faoovakf Ul
Joaxf Hlmka 01nlll Mlnn úíatnlk
Fr ťraotoer poklad V4clr JleuiOaklBd
Karel Tellký é Tlí t Ht Irebonl
JUnnenota
odbfvl irl arhdia kadod 4 nadal mAalrl-
rrwiMrain nnin MonKrom irjf lnn ml
tour!daVJttan flilfř lrla Minn tajm
nik Váv Kdi Ilfivla Mlnn ofotnik ln ki„
lil Ioyl Miuii noklud Jan Moaka
t Tlil KoTBoiit Owatoaaa Mina
odbfTáarlKhtMkaJdou f nadlli máifei
jndna bodinu odpal v alnl 6 R P I Wadaada
rr aiiaintiri niaioprrut L#opiill iua:
tlklAfinlk inn l lťlnlM Al£ Ir f
pokUdník Adolf Hiirlki provwlli linm Mu-
rfiT Tnivrni lira naJtpai Hlailk vank
tras jow íj yvrin
Hplek í IX r Pln City Mlaneaota
odbJráarlK-híiw každou I nadlll r maicl r
1 hod orlp Přadaada Jun fttochl mlatonfad
Jun Blrlii UJnrn ďr Knaa fnlnlk Anlm
niiM vaciar itaraa prsvodfl Tom
Biíll vnitrní atri Jua 1'rwbiaka vankovm
atrá MatOJ ťriKbáaka l'ln (Jity Mina
Č X Čw:koiil"TB v Ollvift Jflan
Píadaad Ant BoAik Di)atrpřd-J Had
Rork tajamnlk Káral Svlhovac íatnlk
M řatfťka pokladník Víclnv Ployhard
Čechle 2 XI t Ho Omaha 5el
(ttihfri trhtut kiAt drah Ctvrtak v oi'tW
Ol o oam hKlIn vaAer v líni ťir Laltnara PKal
fodaJan íarvan o aQ nifatp tr Lalt
liar tajamnlk a 4'atník Adoll Zncullk m
North n ul pnki J Vwamall lt
í lalo XII Chradím v Baclae Wl
odtva t arrhuia katdna ť#ti anhota r b4
(ffl r T hodin vaíef Hřdada Kar ílalavukf
ivH M Oanava ati mlUjplala Jna Patrlka
lunu N (ínv ati tJ a J-m Havllna
rlBf N (icnava tt pokladník Van Jano ta
tm Aliwrt at
tMo XIII lt v HeafwHh Re4
wimm) to Mlnn
odlivl anhÍM katdoii druhou nadlll v niil
prMlaMla Káral Hosaak miatinrada Vár-lar
ťlatuika Jamj{ HntJ Jfiáiíá íía
Ant Kotval pokladník Jao íotval
íialo XIT Uátmlr KlaWt
r TtiafM triu
"dývl íli4ze kaíitiu étuimu dali maaini
Pfďwla Albart Kuta Jua Moukup nnato
Ífmla tajamnlk Var: Kamn a Jim IJaral
ístnik Ja Krabulea pokladník
Jaa Ha é XT Hopklni Xlpn
Odbfvl anhÍMkal'l druhpltl vlk
r Andaraoa Hail Pída Jo Hbonka
lkj Ikl rníauipfaiia Joa ar'pn" ta) tm
Ílayda Bmr W Bopklna Mlnn íditnlkJan
Wrvniif pokladn k frank KM
Hubraakaé XTI- r Vrnaha Keb
odbf vavlar(laka14 první tUtrtl maali
w M
vaínl DJ W Hrocba Prnda J
talamnik a l'inl Jakah Marni IS10 §o IX
ror'h
eur Kb
Ht pokladník Káral Marl I B
aaa wiiiikiui n„
ťíale XTIIL Bratři Heren
T DrfWMrd Wia
volili ti a1alnHfilitlrtn!k! pfadaada iaa
Plllar tnialoplwlawla Krank Klnkor tal
Ícmef Pu-ha iat Hohumll Jolrk pokl
oo KfMIkn přivodil Jan Mvonia vnltfnl
trií Jua Jnaffak vankovnl atrál Atpln
Najbrt piítol víbor Vin Nuvak Joaař
Vlaanlk Jan Korman Riibna m odbvajl
kaUoa 4 rubou sadili T Bilatcí
Louis Berka
český právník i veřejný notář
t3 N T Life Bídy Omaha
V 6'adovsi pout odpokarln od f do bod
Kdr vjr potfaboval rado b aiatupr
privnicb riJarlKKtaih noiirKnu prii ab
trnki anab a rhié' pt+mvtMlfll mi-ll dobrf
vipia aa malatok aC a na nJ a (16 vírou
obrirl Odpiruutam vlán krajanim
kuri privul pooKjěl putfabull W—
Josef KaYan
Ij pozemkový
Ci § poJISťojící Jednatel
2700 Již 19 ulIecG
Prodávi lotr Omaja I o Omaaa no
Bky airmv a farní v pobli1 Omry f v
tu i rlini ouatři vim a t' k Jlroalek
gram pM cwoik na)nlMií-h Tát aalf vi M
TvauluvoviaÍBí auaUakti
Obraťte e dftržrott n nřho
bude vám tpravediivě posl u2eno
Vlak iJilo It rinomlk
tilniln pomllt I) ktrtl it in)
pOV)'llll
heíl plimrt k Belménl nlv
a e ni u mimu kdt ntia Ittrmint
Jceta tnnila l'ri a M UI )l
první ttnrc
KJťybvl týrilbleik ubohou
dívku omtliil aJ y nt-byl t
kovy llřinek tpflaobil jako lldoat
pnovnikiva Krev calala jt pro
blliali v Mith nul tu ako mra
morová meha iitadci by bývala
kleila ptnovnikovi k nohám brty
vlak pochopila oí l jedná vipa
milovala re a il voáela po
boku clitlově v iiimnám kole
prováteaa tialcerymi távirtivými
traky ivýth drulek
Na to ji clsal dovedl opit k dli
vějSImu aedidlu a pravil ivuíoým
hliícm tak!e to v celém okolí
ilyleti bylo:
"SteCno tmilte toamenittt
ZvliSti tak příjemní oko jako
jest vSe najdeme zMdka kdy na
xemi!''
Cfsiř vzdálil — vlsk ostatní
pohlíželi v udiveni na červenající i
ae dívku
"Zajiítél" — volaly paní takle
Hermina to alyiela "ta má
okouzlujíc! zraky!'
Hermina dosud myalila ie vSe
to jest ten vsak nezoyio ji k oai-
Sfnu přemýšleni Caau MaríáieK
Miramon prosil o tanec aa to je
den hodnostář po druhém ucházeli
se o přednost Jii úcta a slušnost
toho vyžadovaly Hyloť každému
cil mohl li tančili tou a niž
císař sám byl tančili
V hodině odpočinku blížil ie k
nf Pedro
Jak byla blažená jak Iťastoa!
Nemčla vlak inu ho pozdravit
neb již ae blížil k ol zakladatel
doeSnl její blaženosti — vznelený
panovník
"Jak alySím míli slečno" pra
vil dobrosrdetoým hlasem "jste
nevěstou kapitána — oeoíliž
pravda?"
Co měla ubohá Hermina odpo
vědět!? Vlečka krev vehnala se jí
do tváře když studem hoříc pra
vila tichým hlasem:
"K službám vale veliíeostvo"
Císař přál blažené dvojici ítžstí
vzdálil se
Druhého dne po plesu pravil
otec úsměvem k Hermině:
"Bavila jsi se včera dobře roz
milá Hermíoko?'1
"Úotíet" zvolala dívka a majíc
očí plny slzí vrhla se mu kolem
krku- "To byl nejkrásněji! den
mého života!" A dodala tichým
blaženým hlasem: "Vždyť jem
nevře tou!1'
"Vím vie" odpověděl starý hr
dina samolibí "zi tří měsíce
bude svatba!"
Také této noci klečela Hermína
před křížem od její postelí visí
cím alr neprosila již Všemohoucí
ho aby ji k obě vzal nýbrž mo
dlila ie za tvého budoucího choti
a aby Bůh odplatil stejnou měrou
zakladitelam jejího liěstl cliilov
ně šarlottě dobrotivému císaři
Maxmiliánovi
A Bůh — ?
Až v nebesích připravil jim od platu
za jejich dobré skutky)
KAPITOLA 40
Háhoáa
V riMoickém kastní mexických
kasáren rozmlouvali spolu plukov
oík Ca:ellar a generál Mehia
Mehia byl starý generál ale
nerúčastoil se mexických politi
ckých bojů
Domníval se 2e voják má býti
vojákem politické pletky ať ti
činí diplomaté kteří ae tom vy
znají
Vojsko Mehiu milovalo
V dastojnickém kasini jednalo
se o tom že Castellar vyjev ai na
koni do okolí města Mexika spo
zoroval na této cestě velice pode
zřelé věcí
Mexiko leží uprostřed obrovské
ho údolí V polokruhu obklopují
ho vulkanické hory Popokatepetl
Staceihuail oviem že ve vzdá
lenosti mnohých míl od města
Za jasných dna bylo možno
ulic mexických víděti tyto iopečné
bory Vrchol jejich září v stříbrné
záplavě při východu slunce se
zdá Ie boří mořem plamenftv
V jednom z těchto vrcholů byt
v galjn prácí generál Eskobedo
chotí
"Až do úpatí hor" pravil Ca
stellar "táhne ae vojsko razně
oděné je ho tu celé ležení f dě
ly půlkami í vozy"
"Není možoá!'' zvolal Mehia
"Mohl jsem je dobře viděti a
přísahám na to že jsou to vojíni
} nářezoví"
"O tom měla by se podati zprá
va Altamirovi aby ae o tom císař
dověděl"
"ji bych řekl že bychom měli
my dříve onen tábor prozvěděti
Zlákali bychom at u ciiafe ve
likých zásluh"
"Jenomže v podobnou chvíli
jest drabi každí hodina"
"a dva dny mnlrme relé po
tltrtul jatu! poiaait l'ol)ii
pan (mrttU: bude cloMr píKle
ri li tllivt my na vyirldv''
itulil"
♦'Na"?Ji!ř nSj tt aikiu
tedy dva dní Isje mitrlm"
"Slanil se ik ti pletl''
Oba vyaoil dfiMojnltí dohoJli
e o lom It nlil te toíhUdiiou
mrri ciilmi vojáky na Mírka o
pe{ných hot
Vydali t na cesiu přestrojeni
ta horníky
Aa hodinu cesty ta městem se
tkali ae a jiným horníkem
nicháie! jim vstříc byl uptl
len a unaven
Chvílí pohlíželi na tebe
Mehia vykřikl
"Hlehlel Toť Allsmira vrchol
velitel vojska!'
A ty jsi Mehia cof ozvi) tt
Alltmira za havíře přestrojený
"A já jsem Castellar'' prohodil
plukovník
"Kam pak?" tázal te Alttmirt
"Tam odkud! te ty vrtcls jtk
te zdá' odpověděl Mehit
"Vy již ttké o tom víte?"
"Víme Ctstellar to apozoro
val"
"Na úpatí hor stojí deset tisíc
mužů a po moři přichází druhých
deset tisíc juarez se přičinil" j
"Musíme císaře upozornili na
to Ať se vrátí zatím do Quere
taral'' "Ano to se musí učinit!''
"Dříve vlak bych se t nimi rád
srazil Aby císař viděl že neustu
pujeme při spatření první čety ne
přátel" "Proč se ukryl Juarez v ho
rách?"
"Chce dříve vysvoboditi Esko
beda z dola"
"Arciže úspěch vítězství byl by
jittějlf kdyby te vrátil k Mexiku t
Eskobedem'
"Pojďme vraťme te doma te-
berme vojsko a napadněme Jua
reza
"Bez cíiařova vědomí?"
"Ano"
"Nikoli Aliímiro Csař musí
mítí vědomost o naiem úmyslu
Miramonu rovněž te to musí říci
Dejme lomu že bychom bitvu
ztratili a Juarez vnikl by až k mě
stu Mexiku? Co te stane pak? Cí
sař a císařovna přijdou do nebez
pečí mohli by je zajati a totd
ztbiti Ttkové možnosti mnal
býti vznelený panovník ušetřen"
"Já vsk nechci pičeho říci to
MirsmociOvii tni císařil pravil
Altamira vážně "A nařizuji vám
abyste mlčeli''
'Tento rokaz příčí te mému
svědomí" odtulil Mehia
' Opakujíže nechci!'' řekl Alta
míra rozhodně
"Proč ne?"
"Z vojenské ctižádostí Chci
rozpráliti nepřátelské vojsko jež
posud ani netulí Že o jeho blízké
existenci víme a to dříve než
bych tím císaře polekal"
"Jednej dle tvého náhledu"
"Mohu te na vát spolehnout!?"
"Ano" prtvil Castellar
"Ty neodpovídá? tázal ie
Altamira generála
"Pojďme přátelé) Po cestě ti
o věci jeStě jednou pohovoříme
Vlichoi tří vrátili te do města
kde je nikdo na ulici nepoznal
Jakž by napadlo hledat! někoho v
zakukleni havířském?
Aliamíra vydal rozkaz 2 zí
třejlíbo dne počnou velká vojen
ská cvičeni aa blízku sopečných
bor
"Já tam také budu" pravil cí
sař Maxmilián
"Zítra jetti nechoďte veličen
stvo" odpověděl Altamira "Kaí
tež přijití pozejtří kdy bude již
mužstvo pohromadě '
"Dobře tedy přibudu teprve
druhého dne na cvičení"
Altamira klidně te odebral do
kasáren vydali dali! rozkazy
Proč nechtěl císaři oznámili že
nepřítel jest na blízku záhy te
dovíme
Mehia nebyl přilil často u dvo
ra Ale přet to byl velikým ctíte
lem t stoupencem císařovým
PřemýSlel a uvtžoval proč ni
se Altamira tolik vzpírat proč ani
nedovolil aby císař súčastnil ae
prvého útoku mtskovtnébo tle
pým manévrem
Tvář blat i podivná zmatenott
Altamirova ae valně Mebiovi ne
líbily K večeru te rozhodl že půjde
oa procházku do tadu před červe
ným domem Cltařte zde každého
dne prochází možoá Že te ním
zde setká
Tak se také atato
Císař Maxmilián procházel te
te tvou chotí po pírku
Mebia uctivě te postavil atra
nou tt cesty jak se pří potkáoí
oejvyliího pána slutí a po vojen
tku talutoval
' Císař zavolal ho k sobě
"Jak se vára dsM milý generále
Mebio?" taxa! se ho
Mebia se poklonil
"Pvattil vtlrm vtliřtnstvis tt
ItsjttlM pdtiMriH! Vla M'lt
mat tlil rolnl tvífrril
brtlebo Vlsl ptvnrho lditl"
'Jieci oltilitf píkfli'nilvo
dnvelii wncho tnťiM"
"l bohé tltlJuk ntmrtle bjli t
námi A dámo il ti plál nulou
vojenskou pttádd''
"Jert Itka nemoctuř''
"Odrbtst tt se svou tlioil i t
co
se
tulil &atktdvovotl do Veta Cí nu
Ve ville oMoprnl lunjml Iropt
ri-f-vl fM!lriT! j Itaa tuJU
ho jest pro něho lépe tirlli tde V
tomto hlučném mřsil Jintk el
mu den po dni lip Seslrt julie
ošetřuje ho velmi oběltvl a nt
mot oý ji poslouchá"
Drjl Unii tbv se genetál
oejJHv uidrsvil '
"Kolik mulo ti tiifsMnl
cvičení?"
"Al lett al otm lialc"
"Indiáni ttm Itké budou?"
"Ano veličenilvo''
"Mulstvo nechť jel pohoštěno
v dny cvičení na mftj účet"
"Prosím veličenstvo"
Generál pohlédl těkavým polilo
hledem clatti do tváře
"Nuže?" pravil císař spozoro
vav tento pohled "Chcete mně
něco říci?''
Hi-h tillrailvn al "
"Má choť uemá lo tiyleti?"
"Oh ano před jejím veličen
stvem nesmí být nic zatajeno"
"Mluvte prosím''
"Octl isem te v situaci velmi
choulostivé Měla to býti povin
nost Altamirova ale jeho ctižádost
vojenská jest ještě větší než vědo
mí Dovmnosti á te obávám o
vile veličenství "
Císař Dohlédl překvapené nt
Mehiu
"Obáváte te? Teď když všecko
jest ticho? Když odevšad nás ob
klopují jenom důvěra a láska?
pravil císař Maxmilián t úžisem
"Odhalil tte iDiknutí Vile
něco? Mluvte prosím mluvte u
přímně a přímo!"
"Altamira chystá te k hrdinské
mu činuale já i ním nesouhlasím'
"K čemu se chystá Altamira?'
"Juarez jest tady"
"Kde?"
"Na úpatí sopečných hor t de
lítí tisíci mužů"
"A Altamira chce tam liti oa
vojenské cvičeni 1
"Altamira chce napadnouií
zahnati Juartzovy čely Oiměluj
te tedy radili aby vale veličen
ttvo te vznesenou chotí odebralo
te do Queretara než Jutreza za
pudíme"
"Klid a mír trval tedy j'0om
rok!" pravil císař smulně a sklopil
hlavu oa prsa "Vážím ti toho že
mni to Altamira zamlčel nechtěl
mne zarmoutili ale na druhé ttra
ol vám děkuji že jste mne upo
zornil oa hrozící nebezpečí Vojsko
povedu sám utkáme te znova
začne krveproléváoí bojě bitvy I'
"Altamira te na mne bude zlo
bití veličenstvo
"Altamira se nedoví kdo mí
tom zpravil Umné kliden gene
rále vy jste jednal z věrnosti k cí
saří"
Mehit te uklonil
Císař stiskl mu ruku a doprovo
dil císařovnu do červeného doma
Z iitrt když vojsko v Mexiku
posádkou ležící bylo jíž přípravě
no k odchodu přijel k nemilému
překvtpení Altamiry t Míramona
císař Maxmilián aa bílém oři
"Kam ráčí vaše veličenstvo?"
ptal te Mirtmon
"Do boje příteli Zbytečně mil
to taííte vím co te chystá nt
úpatí sopečných hor"
"Ani jediného slůvka o tom ne
vím vfUíenstvo" řekl Miramon
údivem
"Ale Altamira ví"
"Co te stalo"
"Juarez je tady přivedl ti deset
litíc mužo proti mol Vy zatím
co odejdu bděte nad mírem do
mácím a nad mou chotí Zvítězí
me cítím i věřím ie Juareza ha
nebně porazíme
Miramon pohněvaní obrátil te
k Alttmirovi proč že mu zatajil
věc takové důležitosti?
Oba vůdcové div že te nepohá
dali 'Njrn vám povinován zod
povědností'' odsekl mu Altamira
a to postačilo k tomu oy ona
velel muži nadobro te tobi odci
zili Kozktz náčelníka jezuitského
řádu počat te kvapně uskuteí
fiovsti Miramon oepohtížel důvěřiví oa
Altamíru tím tpíle že tento te
ani tuze nebránil podezření
Vojtko vyšlo císařem Maxmi
liánem v čele
Mexikánům bylo jen tolik zná
mo ie ubírají ae oa polní cvičení
Nikdo neočekával nikdo ani
netušil ie nebezpečí bylo tak
blízké!
Na úpatí topečoých bor
tkutečni tábořil Juarez Sebral
kolem tebe detet tisíc mužů lby
t nimi oipidi císařské oa tuchu
kdežto druhých detet tisíc ioldné
řů mělo podníkoouti útok z lodí!
Vrchním velitelem jejich byl —
kníže Petr Medicejtký či jak mu
mužstvo přezdívalo: černý titan
"K večera učiníme útok' pra
vit Juarez "Obsadíme vchody
) delft poblleme letky kde It
eér foillvl M odpoi tte luku
ba l ho thnf musíme t nm
boty vytfiti nt svítit) holil''
Ottaátlrt víku ©4 Alumiry
dtlrt oltt Jtuk pu-luikouutl''
"Kde le mlaril Altsmiteuř"
"Náhodou )m trlktl t )hg
tsirrm "
"Kde?"
"Zde okolí
"VIJvť nn'á láitfiiHin Hiiri"
"Vydávtl se trdy M tíího''
' Ta byl oo stmi
"Měl nt sol i hornický oblek
Myl ubohý t Khátralý "
'Knlle mluvit jste a ním tu
byl Alltmiu sám! S mtjáku mrví
ttého jest viděli ti sem molu
1 eás v Meaiku bl sposorovtli i
Mltmíri sem přítel na vťivédy '
"To jet mořná"
"A o črm sie mluvili?''
"Vtkátal jsem Altamirovi Ir
jsme tde v Cele velikého vojsk
aby nám přišel vstříc ale tik le
oapadne nás t pravé ttrtny i my
litím t levé slrtny tiujmeme Me
xiko Učiní li to zavazuje te mu
lutrez Čestným slovem le dá
Alttmiru zvoliti za presidenta re
publiky Na důksz le horník
mluvil se mnou i knížetem Medi
cejským vrchním velitelem vašich
vojsk stáhl jsem t prstu déman ¬
tový prsten a poslal jsem ho Alta
mirovi '
"Protože pak Altamira žádného
bratra nemá jsem jist že jste
ním mluvil osobně Byla to
nabídka velmi obratná milý kní
že protože Altamira jest velice
ctižádostivý a kolítsvého cht
rikteru"
"Tolik mohu říci Že horník ie
aidmíru zamyslil a démantový
prsten mftj tchovtl třesoucí ie ru
kou do kipsy Myslím li''
"Jest to ztjisté! Altamira jest
naší věci získán"
'Pouhým prstenem?"
'Nikoli! Vyhlídkou na přeni-
denstvf republiky"
'Uvidíme co učiní Zítra by již
měl přijdi"
"Pravím předem tdy bude'
"Nuže nepodnikejme tedy žád
nébo útoku oa do'y Po příchodu
Altamirovi budeme tnad moci
bez krveproléváoí otevřití dvéře
žaláře Eskobedova a jeho choti
"Dobře počkejme tedy ještě"
odpověděl Juarez a oba pak dívali
se dalekohledy a pátrali co te u
měata Mexika asi děje
Odtud jakož bylo uvedeno voj
tko vytáhlo
Vedl je císař Maxmilián přípra
vený k boji odhodlán podstoupili
i trrirt
V červeném domě zůstal Mira
mon aby bděl nad císařovnou
nad národem
Znepokojeni otvíral úřední lí-
tiinv kdvž náhle upoutalo jeho
pozornost malé fialové písničko
Hned te ho chopil
Podlvtl te na Obálku a rychleji
otevřel
V dopitu bylo napsáno hezkým
latinským písmem:
"Miramonel Dej ti pozor oa
Altiinirul Má v kipse démantový
prsten kterým ho zitnoubíl kníže
Medicejský t poslání Jmrezova
republikou!
Tímotej"
"Cože? Co mí tu píše onen je
zuíla?" zarazí! se Miramon "Alta
mira mi být podplacen? Ah šíle
niilovtf Altamiru nelze podplatí
til Ale přece — proč zalijí
mni přítomnost Jutrezovu? Proč
nechtěl aby císiř lei t nlrn ni
cvičení? Vůči mni byl pyšný
nadutý Tirnotcj má ďábla
službách! Půjdu za vojskem
ať se Altamira posadí tem na mé
riiíalů a j4 půjdu i vojskem asi
Císař lest tím mdchoouti ie
také dovedu! Ano Alttmiru
cesty odvolám!"
Mirtmon tložíl dopity dal
osedlali koni a jel za vojskem
Císař byl tkutečni překvapen
když tpitříl přijíždějícího Min
mona
"Co ie slilo?'' tázat te cítař
"Altamiru očerřlují"
"To iest přepínání) Nevěřím
nepřátelům Altamírovým'' odpo
věděl císiř
"Tvrdí te ie mi u tebe Aťmnry
lový prsten'1
"Od koho?"
"Od knížete Mtdicejikébo''
"Kdo jest to?"
"ftfmský šlechtíc býval kdysi
hostem oa císařském dvoře rakou
ském"
"A co dále?"
"Tento llechtíc jest oynl vůd
cem Juirezovýcb vojsk '
"Ať je tedy vodil My pana
knížete porazíme a punktum"
"Přítel isem proto veličenstvo
byste "
"Abych?" tátit te cítař zvi
dav
"Ráčili Altamiru poslali zpět
do červeného domu jeho místo
mnou obsadili"
"Vámi?"
"Ano mnou"
"Myslím ie přepínáte lvi to
jenské tchopnosti
"Možná ale pevná vůle nad
ienl dělají í z malých mužů hrdiny'
"Altamiru vlak bychom urazili
tím kdvbvcbom zbavili ho ve
dění"
Pokraovaol
páteřní neduh
Mnohé hraluby Jak t menl her4llrmt riravnat tlln
knu((l )rMrlrU iitké fttMtry l-i Mlnny
Jm nlitml Jitrsrul
Dra petra Hoboho
Lil Jttnl nertuh ryrhlr řrt rrlH( rohuje lt'
k ilitrvn ainnwH tj!uUÍ6 Jd iUIuH (' '
řiiInr-fallK-poiufl b)llny Mlatril )Mnllf Je d1Avajl
AiltMiiJle:
DR PETR FAHRNEY
113-114 So Hoyno Ave ChkRO III
Kdyknllr tMiiřrtiuJete kar k pn
lltil snnh k rrJOrre rtlijrilrirjie sl
JrJ r ncjrrlll iftJforn koal s wroo
Piilaco Slablcs
ť lt( Ki:nIITO maj
roh 17 n Diivcnport nl
Kiríáry Jmu ryhMrány a proto
miiinn v nlcb podnlknoutl I delll v
InU 1'orory tnotno sl olijedmtl ll
tolefonlrky TKL 2-17 S3
l%%%%%%%%m%anJaAai%mkkaa%a%%%rjt
JOS DUFFY
velko-l maloobchodník
rLIHOVLNAMI
má na tkladi
výborná Importovaná I kalifornská vína jakož I Impor
tované a kentucké kořalky a likéry
IluM že zboží jest Uké Jak o něm trrdí Jinak se peníze rrítf
TELEFON 38 — 2508 N Street SOUTH OMAHA
L I Frick l Soň Oa
CVelicobcbodnícI a ImportéřlO
Tel 6441
SástuiK-lfirmyi L Klrscht Hr Frlek erbetz
1001 Farna ul Omatu
Fred Krug Browing Co
OMAHA NEDRASKA
Ntíítní vzorný iIvoviirM
Vati ziejlepél dratx ležalcu
CavVrluet av Sxtzav Toledé v atouLjceVeja a v lmÍLirlc1
"Vy-tovTa fetxfelému m tavdzié Tclo npřa)dfií
!Ufi£ ZÍNAIlfl
dal
%kkt HUIIAI
Nřjlepíí materiál a nejleptí tecbnlrká dorednent
— i Tellki pellrest etx hodní epatraost
l'iDokltl ebecenutre
XaAE 0I)Mt:3IA
ht 'f aesrf UuJÍW bhtd
Dopluj ko ochotné yjřlzují dle yt&ní
Met
irog Bssvťg Čo
Steiři o spololilivi siadoi
--Vaří a labvují výborné plvo~
Teleřon 119 r OMAHA NEBB
Pro stůl v-
Ki íi7ni7ii~fíismufniuum
Ti kdož dovedou ocenili výborný stolní nápoj
oblíbí ti zajíité nale "GOLV TOI" lahvové pivo
Jest lehké perlící te řízné jtko jett zdravé jest i
chutné Vyrobeno jett s nejleplího chmele Vybrané
ho ječmene i čisté vody— neníť v něm ani jediné přísa
dy jež by byla Ikodlivi neb nezdraví Není to laciné
pivo v nižádném imyslu ale jest to jedno i ftejlepšívii
a ti kteříž je jednou okusili tlili te řádnými nilimi
zákizníky
Dodivi te v bednich tice v lahvích kvarto
vých oeb paintových Objednejte ti u tvého obchod
nika aneb telefonem— Tel Omaha 1541 So Omaha 8
ÍJETTER BBEfINQ CO Tafl 8 lalfoji f fM 5ÍT8
SOUTH OMAHA NEB-
Muž kterýž
hledá
ttile příleiitott k ztepleni tvých poměrů
jest mužem kterýl jednou docílí tvého
účelu Jettliie te muž ten obrátí oa
Chicago Milvaukes & St Paul R'y
obdrží takovou zprávu ohledni pozemků
ležících ut této dráze aneb k ní táhají
cích ie mu přispěje v hoobi jeho za Itě
atím a blahobytem Adresa
F A X ASII Jcii'l Wchtcrn Agt 1524 Faraara St
OMAHA NEB