Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 06, 1904, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZE KOUTU OMAKY
:t::
Koutský znovu
zvolenmayorem
ftttallikiai tvaltlt lél tWmkéka
rolliliiki titotalke kouluft
til raJauka t-U tkala! rtly
lrkrtU stálili asMskrkt
klrrka mfslArka aáttaéníke
Jrdatk BsrsUkth radnlha
Miyor Frank Kouttkf tep
i'uklebník Kj L Ilowt rrp
Kletk John I (lillin dem
Návladnl V C La-nlti-rt dem
Ta komnat T J 0'NtíH rep
Radnli
I wardt V I' Adkint rrp
I wnU I r Dvořák říp
3 wirdall Kritlenbrink rrp
4 warda Vm McCriiih řep
5 warda J0I10 Kiewitt Jrrep
6 warda Wm Queenan rcp
Školo! rido :
C M Rich J C Koight rep
Městská volba v South Omaze
byla velice živi a odevzdáno bylo
více hltio než kdykoliv dříve je
likož byly Katky znační Škrtaný
šlo síltiní hlasu velmi pomalu a
dlouho ae nevídalo kteří kandi-
□ate vysil z Doje vueine boj cent levněji oež v Umaže a to za
proti Koutskýrou veden byl hou- botové nebo na výhodné splátky
CTfNt KRAJ ANI- ktttll att
milovníky hry na tahací harmoni
ky podobných námrofA vlaha
druh 1 ob idntt- n firmy
trikl lice a Čeikl tjtotsny haf
moník Jostf Hlaváček v Lo'tnr-ih
v království řfikém )opitt ai
pro obrátkový cennlk — Firmt
tuto odponiti'f niř to rtjvMi
oalim krajanům neb jsm oástro
í od nl obdririi a shledali lim
l jsou velice vkusná spolehlivé
til laciné rroiol pttv'dfiv
e osobní o ptednistech nlairo
tch odporucuem la imínlno
firmu natím krajanům — ]oc
Ma"? Jot Coufal Jan Viktoři
South Omaha Neb jlx
— Minulý týden uiadit te u nl
nový Ceiký lékař a tice pto F
WojtiSek Dříve provádí! prak
lékařskou v Cedar Hapidx lowa
odkudl ae přeatěhovsl do Schuy
ler v našem ttátu Krtjané kt
by pomoci jeho potřebovali do
pian ae nafl mohou v lékarn
Honově
H01110 Furnitiiro Co
503-507-509 S 34th St — Pt3
dáváme veíkerý nábytek o ao pro
Přesvědčte tel tí
— NáS známý krajan a voják
filipínské armády od 1 nebras
ského regimentu Dominik Felix
obrací ae Dyn! za nálevnou v zá
vodě p I Kleina kde dříve za
mčstnán byl náS Vašek Schneidr
(blahé paměti) a jak nám sděluje
naláduje každému jak ae patřf
— Krajané ve vůkolí to a S ul
bydlíc! jsou zajisté nemálo potě
leni kdyi nemusí více chodili do
vzdálených jatek pro maso neboť
rady Nyní tom 1 bude h0' ""
vtxDíí i °bený obchod vlastní nyní na 10
louinuwu' ru in t-c který í
vidy ochotně vás obslouží Zvlá
Sté zboží uzenářské nikde lepSí an
levněji! nekoupíte 36(111
Pan Huml synovec p los
Kolovrátka přijel t rodinou do
Jim k ruce bude i taxoval komisař So Omany z Newarku N Y
O Neiil a městský pokladník minulý týden a nyní co nejdříve
Howe Vítězství Koutskýho a Fr přikročí k zařizován! parních lázní
ževnatě neboť korporace a slád
kové nasadili viechny páky aby
jej porazili Nicméně krajan Kout
ský zvítězil přece větSinou asi 16
hlasů Z celkového výsledku vo
leb patrno že občané south
omažští nasytili se vlády demo
kratické a chtěj! to zkusiti se sprá
vou republikánskou Mayor Kout
aký spravoval po minulé dva roky
město íetrně a roctivě a byl by
zajisté vykonal pro město více
kdyby poctivé snahy jeho nebyly
mařeny často většinou demokrati
cké městské
ovšem jinak
vati bude z 5 republikánů a pouze
jednoho demokrata a ježto zvolení
radní jsou mužové achof ní a řádní
Duaou zajisté pracovati ruku v
ruce a mayorem pro prospěch a
dobro města a menších poplatníků
na léčen! revmatisniu při naíem
Heilbrunu Bylo nám milo a p
Humlem te teznámiti
Jedním z nejvíce anejleplím
nábytkem zásobených obchodů
test bez odporu Home Furoitur-
Co Firma tato solidním jedná
One 2 dubna 1004 oím získává den ode dne více pří
Den prvého dubna byl pro nás Univco mezi daiimi krajany Nen
jaksi dnem svátečním Město lé divu neboť kdo jed iou měl
bylo plno lidí a obchody jako když příležitost prohlédoouti tobě vel
Dvořáka tloužl zajisté south'
omažským krajanům oaSim ku cti
Oba vážen! přátelé nechť přijmou
irdřčoé nase blahopřán! ku svému
zvoleni!
i - ' -j
Novinky z Plattsmoutn Neb-
oacpe A Jak Dy tane nei Vždyť
byl Velký pátek den to památný
1 larmersivo svemo oen ten a
ujelo e do města aby zde nakou
pilo potřebné věci pro svátky veli
kooocní — Též te odbývala v pá
tek výstava prací školních dítek a
za tou příčinou tlo ae podívat do
vyíSÍ školy mnoho lidí aby ti
prohlédli pěkné práce žactva
Bílá sobota utkví trvale v pa-
ké zásoby různého krásného oá
bytku přijdi také po druhé po
něvadž nikde ani v Omaze levněj
tak úhledný nábytek a jiné potře
by nekoup!
Za úžasně levnou cenu nejví
ce a toho nejlepllho masa možno
jedioě koupiti u českého řezníka
a uzenáře JANA PAVLASE v
Brown Farku na Q ui oezi 20 1
ji ul Výrobě uzenářských v v
měti manželům Klausovým Právě robko věnuie zvláítoí pozornost a
dnee pochovávají tvého jedináčka že jiou výučné jakosti dokáže
malou Editu která zemřela na každý třebas pouze jedenkráte je
zapal plic Nechť zarmoucení ochutnal 36ti
roaice přijmou upřímnou aousirasi Krajankám v So 0u— Pfíítl
081 sobotu započne roztáhlý výklad
nuzena nuaecKova z uminy
dlela zde návštěvou u svých zná
mých Fřmesia pozdrav od ma-
damskýcb klobouků Neopomeňte
se přijeti podívat Ušetříte pen!
zc když uvidíte zboží moj a sice
iinny taxe sokoiu iwen trne od to ňo too „„„ nu „„
práv k večeři "škrcené chlapíky zorBuji by ct krajanky nedaly ti
Čemuž ale Růženka nechtěla jaksi nikým namluvit že prodávají moje
rozumět pravíc žo to malinka klobouky v South Omazejak roku
její jmenuje "lusterky ' Ahal To minulého jedna obchodnice tvrdí-
zni trochu po německu a j Uké a Nikomu zboží tvoja jaem oe
Nímce honil prodala tak že tvrzení paní té jest
Manželé Skoumalovi t Omahy lží kterou pomáhala li zboží tvoje
trávili tvítky velikonoční v Platit I spíše odbýti O laokavou pfízefl
mouth Taktéž manželé Korec-1 žádá Julia Slřnička
kých z Lincoln byli zde návštěvou 134x3 1413 So 131b St Omaha
bokoi rozletěl te v neden poli- _ Velké přízni krajana oslíci
vat na umanu a ace v provoau ií( „ tty)Sté řkuíený lékaf
p'- w- ""ete- wqn soicoi i)r II J Abcrly
lna rohu íá a L ulici ni druhém
potlUf čsko Moravlil Dttlfl v
ofUll 17 dubna vfr R řtod
v Laitntiovl tlnl t vtlmi hnhatfm
a tailmavfm pro(ramem Mnnhét
alrplích umfltikýih sil Rilut
nich i Omtlokfch ln pru
nhnknvtl 1'onlvadf tyť) sliv
nosli t vidy Ulily oprívnřnř
oblil I vlrlio trskiho obyvalrlsiva
douHmp ani rto ntbuda lál
ný nvfdomřlý Čt cli tcháirt při
! natrhá tvtktho "nfitole
nlroJA" Vstupné tjc pro dllkv
loc
IflfeJy stul pozll
Ve éiá spcíeÍ30:!Í tvrdil pán I
prottfednfho věku že již jest stár
aby te mohl jeitě naučitt cizí feči
I poschodí V každém případu mů
linie éé caS spolshcout V úfa
jdovně k nalezení od 8 - o hod rá
ol ~ u~a:~ ~a - -1 a
ODPORUČENÍ — Nížeptaoý
vzdává tímto dík Gsrman Alliance
Pojišťujíc! Spol kteráž te t mnou
přítomen tomu odporoval tvrdě
Že jett hotov to dokázali na aobě
Byl ttár 68 let a tpolečnoat mu
' určila by te během dvou let na
učil fečtiní Sázku vyhrál neboť vypořádala k mojí úplné tpokoje
ta dvi leta dokonale Ul onu ootú v příčině má ztráty již jsem
ovládal Neimfme pozbývat! od utrpěl na domácím nábytku Od
vahy Nemyaleme atále na léta poručuji tudíž tuto apolečoott
uplynulá ale na ta která máme krajanům jakožto správnou
ještě před tebou Udržme ti avě- úplně tpolehlivou Krajan J J
lest a životní tilu Trinerovým Malý 34 a Q ul- jett jej! jedna
Léčivým Hořkým Vínem Ooo elem 34x3 S F Sadil
vyčiatí krev povzbudí zažíváoí a — Lola Látka Míru čít 341
dá oovou pružnost avalům celého Bratraké Jednoty Americké (F
těla Níkdy nen! pozdA aábnouti U A) uspořádá skvělý livůtkový
k tak dobrému léku který vždycky plea v aobotu dna 13 dubna 1904
účinkuje Mladým dává aflu by r aíni p F Laitoera na 30 a Q
vzdorovali útokům nemocí tta- ul Zábavo! výbor chytli pro
rým udržuje zdraví n mocným je četné přátele a příznivce zdárně
vrací Na dokonalé vyčistění a zkvétajícího spolku tohoto milé
obnovení krve jett jen jediný překvapení a zaručuje všem ar
zcela apolehlivý a přírodní lék— dečoou a milou zábavu Nen!
Trinerovo Léčivé Hořké Víno- pochyby Že návštěva bude hojná
Když vát viechny léky zklamaly neboť všichni ti kteří již měli pří
zkutte tohoto vina a přetvědfte ležitost podíleli te na zábavě
te o neobyčejné léčivé tile jeho v spolkem tímto pořádané přijdou
chorobách Žaludku krve nervů zajisté i ten'okráte Vitupné jett
V lékárnách Jos Trioer 799 nepatrné obnášíť ponze 35c pro
o- Ashland Ave Chicago Hlt ciobu 33
— Nnlelnl dívsdrliil předšla
venl "Krasala" pořádané láky
ČMké školy vydařilo ie ak jsme
přrdpovldall a mAiema rltitmélv
líci le předvídáni naše zůstalo
daleko ta skutečností neboť ni
vfttěva byla přímo obrovská V
osm hodin byla slfl naplněna do
posledního mlstrčka Právě v týt
den hodlal naši So Omsliu na
vltíviti náš národní harcovník
proí Boh Simek ze ttáloí uni
versity iowiké aby promluvil tu
o mihách našeho dnci v Americe
ncjužitějSího pro nás sdruženi
"Matic vyššího vzdělání" Panu
Šimkovi oznámeno le by nejlépe
bylo uspořádali králkou pfcdoář
ku při tto příležitosti na co též
pan Simek přistoupil Řečník
představen obecenstvu p F J
Fitlem načež týž tvou k trdci
jdouc! mluvou objasnil přítomným
vznešený účel výše zmíněného
sdružen! a vybízel ku inazezíska
ti si co nejlepšfho vzdělán! Mno
hým promluveno tu do duše a
možno jim poučen! z přednášky té
čerpati Ku konci oznámil řečník
jména místního výboru ku Ibíránl
příspěvků atd a aice jsou ve vý
boru následujíc!: p Jos Štěrba
Boh Horáček p Bed Dienst-
bier p Jak Slegl a pí R Dia
ková Přednáška trvala hodinu
načež započalo představeni Po
hled na účinkujíc! žáčky byl
skvostoý Vzdor tomu že všickni
byli na jevišti nováčky počínali li
statečně soudíme že to bylo asi
následkem toho že 1 nimi vystou
pili ttaří ochotníci pí A Horáč
ková a p Jos Štěrba kteří te 1
tou drobotinou dobře shodnuli
Souhra tla hladce a akvostným
byl pohled na tkupinu účinkují
cích a vil ku konci prvního a tre
lího jednán! Mezi 1 a 3 jedni
ním předneiena pěkní Alb FraS
kem bátnička "Malý korainíček'
a Jar Mulačem opravdu po vo-
antky básnička "Udatný voják"
Mezi 2 a 3 jednáním přednesl
nám povedený trojlístek Fř Paz
derkova B Těanohlídkova 1
Anna Dienstbierova trojzpěv
'Mikulášský trojlístek" rovněž
povedeně Učitelové i žáci za
slouží li uznání že nám připravili
ak milý večírek a doufáme že te
na počátku příštího div období
ase něčeho pěkného dočkáme
en jednu chybičku mušíma vy-
tknouti a tice že by měl výbor
na pořádek přihlížet! k tomu aby
malí umělci nebyli nuceni nami
ati přespříliš tvé mluvící ústrojí
— Těl Jed Sokol chystá te k
přebornému cvičení Pozorl
UHLÍ každý potřebuje buď
málo oeb hodně Proto než kou
píte oezapomefile oái navštívit
Zdali jste 1 námi jettí neobcho
dovali přesvědčíte te le vám po
ctivě posloužíme Dřtví všeho
druhu plaalr vápno cement atd
ám též za nízké ceny dodá
Crotby Kopietz Casey Co 3413
N ulice Společnoat větSinou če
ká a spolehlivá 6
KRAJANÉ když zavítáte do
South Omahy a budete ai pláti
prohlédnoitti zd?jSÍ jatky obraťte
te na itarého hottintkého
VÁCLAVA DIHELKU
v č 3701 g ui
na západ konci mostu kde ae vždy
domluvíte četky a vysvětlení ob
držíte Obtluha co nejvzorněji!
VÁC DIBELKA maj zkušený
hoatiniký tatf
— Magnesia Heil Bruo mine
rální voda jest již v trhu k léčeoí
zácpy- reumaiismii jaterolch led
vinových laludečofch a kožních
neduhů Jest to přírodní minerální
voda a Brown Parku v So Omaze
a ala lid! zkuailo ji již a dobrými
výsledky Pro informace ohledně
léčebních vlastností této vody o
braťte se na Dra Aberlyho So
Omaha oeb na majitele A J Ko
lovrátka So Omaha Neb 33tí
Krajané již potřebují dobrou
práci cubafakou nechť ae obrátil
důvěrou na oivědčeoébo zubního
lékaře dra Baileyho jehož úřa
dovna nalézá ae v 3 poschodí
Paxtoo Bločku Omaha 8 —
— Zboží za ceny nejlevněji!
můžete koupili u
Josera Stérby
ebol ttřlžo! obchod v č 3014 na
Q ulici úžasně vzrůstá a jenž
doplflujp tvé zátoby neustále
čerstvým zbožím které velmi
levni prodává Mi též velký
výběr trvinlivé modol obu vy pro
pány dámy a dítky Na ikladě
mi kráané obrazy jel vkusně a
levně rámuje Neopomeňte že
nikde zboží tak dobré levněji ne
koupíte Pfijďte le o tom pře
svědčit 11—
— Isn Jsktib Mirct etUUj
holit nt il } ul UM ia lajUtl
vrlké přísni kttjtRA fvhol rt
Ir-pll dflktl jeti ln le nacta 1)1
l pfttthrvsti rt rttlrkí vlttl
místnosti v ílt tioH t) ul
Otttvláttt nvnlhtil j-ho tnahou
f v noví a moilrřnl lařlsené
holím tvé phtnivte k rtplné tpo
kornoli obsloiilil jiatm
— V pondMI táno navštívila
nát pl Vllamvátovi t Platit
mouth která st přilrla v Pni II ti
Omahy podíval nt divsjr-ln! před
ttsvenl "Kometa anrh "Xkáia
světa" Sdělila a námi le te
divadlo velice líbilo a l t do
tyta nasmála Vlskrni dopolrd
ním vrátila te pl Víttmvásovi d
tvého domova
1
Jakým fiiitm možno imařit
tchtvraldii milenců to v) nalezl
obuvnický pomocník AI Chroust
Libni Jest to způsob vel tu
jednoduchý a mohou jrj oáslcdo
vsti všichni nešťastní milenci jimi
je střelná tbrsřl milejší nei rotto
milé spolužiti Na zachraflovacl
tpůsob milenců přišel pomocník
Chroust za následujících událostí
U obuvnického mistra Páše
Lihni byl zaměstnán aHletý obuv
meký pomocník Stanislav Hynek
který při práci míl dosti času aby
očkem nižhoural po dceři pao
mistra iSleté Marii Pašové která
milostné vzhled opakovala a tak
se oba mladí lidé do sebe horouc
ně zamilovali Jakmile te k tomu
naskytla příležitost promluví
spolu ale místo sladkého cukro
ván! pomýšleli ihnei na tebevraž
du On koup! revolver usmrtí ji
pak aebe a budou do společného
hrobu pochováni! Tak te jim ta
bláhová myšlénka hezky zamlou
vala Že oba hořeli už oedočkavo
stí aby apolu leželi v jednom
hrobě Poblázněný milenec Hy
nek koupil li revolver 1 už nebyl
daleký okamžik kdy mohlo být
provedeno truchlivé zakončení mi
lostoého románku ševcovského po
mocníka a mistrovy dcerušky Ale
tjta v pravý čat byl tu ochránce
Byl u Paše zaměstnán ještě jeden
pomocník a lice Alon Chroust
Aloit mi také srdce a dovedl by
také milovat Zpozoroval dobře
jaká změna te stala 1 Hynkem 1
tličnou Mirií A poblázněn! mi
lenci byli tak neopatrní že ani
netušili že Chroutt jejich zámytly
pottřehl Chroustovi zželelo te
obou milenců a proto te odhodltl
zamezili jim proveden! zoufalé
myšlénky Nejprve te zmocnil re
volveru jež rovnou odnesl — do
zastavároy a zastavil bo Tam je
oejbezpečněji ukryti A polom
řekl Chroust panu mistrovi co
jeho Mařenka měla za nápad že
ae odhodlala Hynkem ležel ve
společném hrobě Důmysl po
mocníka Chrousta úplně le zdařil
Pomocník Hynek místo na onen
ivět putoval nejdříve do bezpeč
nostního od ltlení a odtud pak k
trestnímu toudu do vizby pro
přípravy na zavražděn! milenky a
zamilovaná Mařenka doslala od
tatínka důkladné ponaučení o tom
aby uvažovala o jiných věcech než
o leženi ve společném hrobě A
tak zásluhou a působením pomoc
nika Chrousta nekrvavě akontiia
milostná historka Slanislávka a
Mařenky v Libni
Z KRUHŮ ČSDPJ
Spolek Svatopluk ě I ČSDPJ
v Monlftomery Mino— Bratr Joi
Gregor byi pro neplacení povin
ných poplatků dne 37 března
1904 ze apolku vyloučen a pozbý
vá všech daliích nároků na výho
dy spolkem dotyčné ČSDP Jed
noty poskytované F Mixa taj
Montgomery Minn 39 břez '04
Sťastnó vydodky
učinily mnohó Omnia
ny nadfionyml
ri tt ittnimi A'tftV4 W I
tfaititm nakint ti Wff f Itttt
trtrftnl Vttt}4 eWvViVef ##
néttntxrnf jjru u'J{lt
4tnt ft4t r Vmatt
AYifV fintíami
II Ivlil trunv4 t 4M rv IIU
ul fvl "Mr1ii( iM4m v )m'nt
rflfHlrlkj-ní Dnsn t KMnry 1'UI MM
im nomiif Intvta tn tri itt a ikmitol
Jwm líkulp kr tile ml viiik mm)in
arrlviilo Itnlriil v a4lt h ImiIodí
hltvy a mllty H4lt mna tr4illy Kil) I
illsl Jaem tl Houn i Klilnoy 1'ill v
KiilinAťo kkitrnf liylu jtsm Uk slá
bnu te nimiibls ]nra sni n!n ilf-Uil
Ižlv4ním Jich liylo ml v kr4lkm m
uleveno Kler)'knllv te toumiilft mfiic
ilosvfilřlil jnkou mřrmi l)nn't Khlney
rilis ml tiroipřly
H prode] u vloeb oltclimlnlků ('un
SO retitft FoilerMllbiírn Co„ lluff]o
N Y„ v-íhrsiliiljednslolé pro 8p Btilly
rmtujte Jtnono Dod's a nctinFlt
jlnvch
0tŠr4t
i živůtkový ples
Ulpilfiilá
Loíe Laská Mírn C 341
F TJ A
v soboto dne 23 dubna '04
v líni p F Laltnera
na 20 a Q ul v Honth Omaha
Vstupné 23c osoba
tatok v S Iwxlln rrifr
Zábavní v-íbomtará se x:čllvř
aby Mným fíie(m vjřm a přf
ziilvcflm připravil sábavu uteče
nou a milou a rve viechny k hoj
né riíivStfivť V úctí Výbor
Oaimcní úmrtí a díkůvzdaní!
IIImW rnmrMt iKiiint-Mn tl (M(f Tm j 4mjřH
! klivmi tvtif I ( llvr4 1rtti a swilif k
I2MMA
♦rttína l nrpfni mM( s rlnbn kmka ko v 4řll dna
IT hlrt taut vs kmlittr MHint v sUH I rk a I mMrl a v !
1tj t m btrtn rMktbvi a Níttxlnl httllv v nmM SrtnuM ét
lulka ftkt atrtit kvls II rMlnr twtu
Jl í1mi rwviaanMI kll vilíd nMnt diky vlrm ktXI 4m v
tritn4 Hni Jtsmkllv pttxhcm vyrmhll a r%nhntm Mu antoni
NIMHI H nl Xvlttatttl Vlt4 tllky tai arbr flm p iowf
tlřft M il)(-mn4 lif v domí smutku lit břliltov tt p Hn
diky Um Urrfim kt4yrk vřnrlí kyllr a ! llinkmi sboru
Mlvv4 ItamUr f lA J p U„v ft4t„ UrM řiohody 43 2ČIU pl
Kř l'IVMtikT4 ml!4 actl Murlv I'i4v4 HirjtiH vtalýml rilky tv4tt4nl
]mn pp 4mm ťastturknvl Jsnu Kotlíkoví V ír4mkovl st plitti-lknu
výpomoc Jtkol I vtm tr ktrlll v tuk hojním potu drsbfbo mlU'k
ntrku k pottrdnímu mlrmťlnk ilopmvoillll
JpMí Jpditou vftW diky vti-m'
M4NK A MAKIh tATAč
ttHíhfil fůlU't
Zrnili Omniu 4 dubna tlxl
Anna tetlrt Jan Václav brttřl
S3X
íJiiiitiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
v I
i Jíui A Bartoň
vlutol
trt i
I zařzený Hostinec i
rob SO i { ul Ha Onmlia
5 ftlrn Jatterftv Ic9!4k tMIorinfiipii i
I Mjli:pft( druhy vín llkdrů ft
jtímne doutníky in— ]
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
NcJpoliiMllnJSf ícnIíoh síň
„vlMtnl
JPr Laitner
na 20 a0u! Mouth Omalia
V nobodlní nílovní iont vídv vlinrn
luíiik na řepu výbAr tAch nelfmiíính
outnfkfl výtiních likérů a iiruvtfrh
ni-fnllov-inycti vln
Prostranná dtulná místnost toolkov
zmlouv4 s tmt a ct spolky tvU6 ne
(iiijnoii t no uinaro inpni poriodJnřlíl
lovnHÍ til sílí taneční nemá v Ho
Omaze rovné a proto ot spolky íeskC
učiní dobře kdy před pofiídAnímzáuavv
HKr-aoiiv li re tun li le u mallteln na nou
Inky ťřlznl krajanů poroučí te
4 Fit UITNEK
dobrá a osvtdceoá ku
chařka která by byla
icbopna řídili kuchyni a vyznala
e úplné u přlprivi jídel jak pro
Čechy tak i pro Amerikány Vltst
ním zde prvé třídy hotel Míato
jeat itálé a aluiný plat zaručuji
Jen spolehlivé nechťdopíif o blížil
vysvětlení na Alon Trutnovský
Scotland So Dak 34x4
Oř F J Wojtišek
CCMký líkar
V SOUTH OMAHA NEB
dřaáovii v Clatfow Block a 24
ollcl pSl blocka od poity
Úřadní bodloy
Od 9 do II dopoledne Od S do 4 odp
Od T do I večer M
Ttl v dřsdovoi L SIS— Tel v bytu 648
Eletaatae ttHxra a
Uniový IIoMtlueo
vlMtal
Frank Semerád
na rohu 16 a Willlam ul
ftftny Metzftv lelák ttile o cepu
Pravé plseRiké s prvovrečm5bo pi
vovaru 1 1'ltoě výtečná Korbelová vín
kořalky ty nejfeptí doutníky Teply
tákuack po ciy den V torna obtluha
TIL T232U riUNKSEMEIUD
Předplaťte sc na Pokrolt
pouze $1 ročné
ProiBř_soDsírasll !
Sbor Vlastenky Západu
čfi 34 8 P J vyslovuje
tímto upřímnou loustrasť
avé milé letiře
Barboře Patáčovč
! jejímu minzel! nad úmrtím
jejich milované dceruiky
EMILKY
Nechť soustrast naie ulev!
zármutku Vašemu!
Marie Hájek áloUle ( bral
předl taj
V Siuth Omata tfii SO Wxrot l'l
Oznámení úmrtí a díkuvzdání!
_ Hlubokým íalcm sklíčení oznamiilemt vSem nKlPlnm n4mym ie
! uiiiovRna mnrlkt matka a bablčk
Viiiirt IVííiopiiiMlíý
po delSÍ neirocd skonala v neděli dne 8 dubna 1D04 ve 4il0 bod ráno a
v iitrý dno B diibn odpoledne pohřben byl za obrovského dčitenitví
obecenstva n Ceky Nitrodní hřbitov — Drahá zesnulá nafie narodil se
pfed 64 roky v Nejeplní kraji čáslavském v Čechiích a do Ameriky se
pfistfihovala píed 18 roky
Jest milou povinnost! oaií vzdlitl neJvfeleJSÍ diky viem kdo Jakým
koliv spfisobem v dobí nemoci a smrti nM drahé r-esnulé ním vypomohli a
v hlubokém zármutku naiem potčíltl se nás snažili ZvláStnl upřímné
díky nae nillcíí dsmakému sboru Boleslav í 60 JĎD a Loi Svornost
c 71 FUA k nim naíe drahá zesnulá níleíola dále ct dmskm sborům
Vlastislava c 29 JC D a llvčzd Nové Doby í 88 JČD z pronesení
dojemných fočí pohřebních ct dfadnlceml v domě smutku a na hřbitově
za zapční tklivých písní za kriísné dary kvétlnové za přehojné sáčastněnl
se pohřbu Ptejní vfelé díky naSe necbf přijme Podp Sokol Tyri 8 I za
vyslaní vyborfi kteří tvořili čestnou strá pH rakvi a z krásny věneo
Itovnč dčkujeme vřele pí H H Winterové slě Anní a Hozeni Krando
vym a ct maníclfim Krausovým za skvostné vínce ns rkev po!oené
Vřotyml díky cítíme ie bytl té zsvézánl pFrant Hermanovi z pře
krésny kfí kvčtinovy a ra veSkeru obttavou výpomoc v trudné dobí s pH
vyprvě pohřbu nám poskytnutou Panu Josefu Krejčímu náleží díky naftě
z vzorné vypravení pohřbu N konen nenhf přijmou srdečné díky naSo
všichni tl rmil přiítelé a známí ktefl v tuk přehojném počtu drahou ze
snulou nuM k poslednímu odpočinku doprovodili — Buďte ujlítěnl
přátelé drazí In tento okázaly projev pMtelství nevymizí nikdy z vděč
ných pamčtí naílcb Jeítě Jednou vřelé díky vfieml
FRANK NEJEPINSK Ý
truchlící manítl
JosfJ Karolina Marie RudolJ dítky
Charles Ohm tet' Marie Nejeptnská tnarha
[ostf Karel Václav Holena Nejefimký Rd Ohm vnuci
Omalia Neb li dubna 1004
a
California
$2500
KAŽDÝ DEN až do 30 dubna 1904
—PO —
Union Pacific
Ježto osobo! vlaky přes Omahu po Union Pa
cíic jedoucí dorazí do Portland o mnoho hodin
dříve než kterékoliv jiné dráhycestujíc! mají méně
vydání po cesté Úspora času a peněz vždy roz
hoduje u lidu amerického
Buďte jisti sby vaie líitky zněly na
tuto dráhu
Na tpiní podrobnosti vyptJi se t
nitmi úfadovnl 1324 Farnam ul
TKI-EFON 81
am-řr a E L Umax (i r i T A Omaha lsh
ř1ASHf KRMI
a JI stran místa vlastni krajan!
IJrutří IiTiiiilov6f
tttlt U44JÍM fj ul
Nejvítll zásoby mas vieho druha
aaenek talimS iunok a vftbto vieho co
f obor tento spadá
Ceny fevoéjží nei kdekoliv Jinde
írX-ÍOS Wslsh Art CblcatA III
sami
f 1
Ktitjlt ie oklamali !
nnkupujui nlkrtr "tlac
ns aius nniiiwn jatu "p
d"bnéeo 1I0 vshlWlu vrnl
tnfíuitm'' Hootdra jich
ťrnll t Bkollb tilm b
n ! 1 o utm a jmu
dlouho Isou turufmni
h tVKupuJui nnuM slra
y trtnt sl14 Jpirnn4 ho
k dlnlt ktmré wil'tw mAL
all IKirl svou lmru bo cI vsi Sltl
on IwrlaSJtl sut slawnS llrm prav
Zlaté vypIBtfaDé bedlnky
Invankt Buhn)IH a HiIIrI m bm klfkn
UoinrjU Bm pinj nnb rtáinf nJIp
lita mmmťicVjm strujkam pln dmhxbanír
opatnf mIimbs a uprm ('OI BC+ O
a csprasanl surisu ťrohlMka ularini před
aaplwainfm Mrnka ns Irt pknf unii
tkf ob aimskf Krsnn bttlrwk ilml
noaioBami uni m v tultno t otijmnir
knu dám sdarma nSnl brsta k ULSInma
hodlnk poSuiu milsinitan Mrim-Jadnf
bodinkv koupit)! snl pnMli-ll Satry
FliM ctaoat-U muUké osb dtruké
ATLA1 JEWELRY CO 41 MMrjsalttaa
Black ClriCM Stá valkf kuu íUabuJÍ
ci i riint n kudiark kliaolt oiUnnť b
kndln utak rarulTarl Biilhkébo sbnfi
kutackého Báial Itricb stm) blajrklt atd
saalmpoobdrisie kol klek ár
Žali nuly Mvfta
(Vodná pňda východního rirřjfonn a
WuahlitKtonu rxlí v hojném mnoZatví
a v tiejvčttf dokoiialoati ka?dé obilí
trávu zeleninu a ovoce mírného pásma
Aby iimoinlla lidem doaícl třehto
poíťhnanych míat ber zbytečné ztráty
času a peněz dráha Union Pacific
uvedl v platnost vyletní ceny okru
nich Uštkli pro hledatelc domoviny od
řfky MisHtnirl alce t nádraží vCoun
cil llluffa do Kanaaa City vřetni
dn ft VI dubna Jak následuje:
f 1200 do Otfden a Halt La ke City
$14 HO dolluttea Helen
I44HO do Hpokane
Téí ceny jednoho jízdného pro osad
níky kalily den I do 34) dubna do
mnohých míst vt státech Kalifornia
Ore{on Washington Montana Utah
U (tplne pooromioatl ixjíádrjte v
mčstské úřadovně 1124 Farním ul
J ei and) al doptáte o ne pod adre
sou K h burnii Uť A TA Oma
ha Neb 35
TRŽNÍ ZPRXVY
Chas Donat
DOUTNlKÁR
1420 Willlam ul Omalia
vyrábí doutníky výborné jakosti kt
dy kdo okusil jednou doutník jeho ne
chce llnf kouřit V obchod! Jeho mó
ete doatatl vsero pKaltiM k Jeho oboru
Navštivte Jej a přesvědčte se 82m8
Hojně zásobený
a
vlastni
Bratři Seraínové
v C 1321 William ul
Mají na vybír vidy bolnoat čerstvého
mat všeho druhu Jejich uzenářské
výrobky Iř-sl se ti nejlepsi pověstí 2
Pfijďte přesvědčte sel Objednávky
moÍDO uřiiít l(i telefonem číslo 12172
OktAHA dna 1 duhas
Ptonles 1 1 tvrdá k okdodául sivgisse bull
nnlcs Cl tvrdá kokdod Saws "
Koma e I bili k ok dudáni tOHc "
I Mil mm „
Koroa 1 1 tlatá tl
Romalslliitá 4sHar)
OvsaLlvMiy
Brambor Burá f 0141 ls'
Va)ea aaresrstvá jj
Máslo Básliraa Wo b
Máslo (srn asJlavM majne
Máslo fsrm Ipstná al dobrá iss
l"Pl '
' Mí"
Kobontl ( h
Iroeaal „ (j
OVTB OMAHA las I dubni
Volt plkal UMjltpH
trávy
Jaktrla
Volt ks krawal
PrssslB)lpll
Prasat proatFsdal
Prasat krabá Utká
OrcaasJIsplt
JabBata
ISSOtTS
tf34(
I )
D1ano410
i-mes-itti
i-to 10
MíiftS St
4 )
lssootra
CHICAOO dss I dubas
živý dobytek:
Ptknl U Btjlsptt tcII
Batml a k Brosttsdnla
Voli ks krmsai
Krávy
íalorloa
Talat
Pnssoa UU asjlaplt
PrsasUlahU vjkrsaá
PrasaU krabá
Oře ptkad al k nkraaa
JhtaU_
JaktaU sápadst
saTt
l atty00
II k
l 4 II
aio
t-arios
itietso
l4n©ín)
4-MOSn
It-