Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 06, 1904, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ztnctii CKlsttnct
V temni litnl kuch)IUe (?)
otvírala f na pavltt druhého
patra slaitho rtialntiiantkého do
miiohtnélasekol plotny tt ní {(
tilálnict masitých n lifrl)Vh v4
II po hiclil i hniti pol trnkých
ttniiká:'! Tlusid tamti rurf
al lokni vykatané ht 1 tily po
mlchaím Um pro tni mbo pro
kolmí nHio f (cjf y plochou dlani
rfv ní ída Ciwt!m podivi
Irtmo po hodinách l na ln
kaMou řlvrl hodinu (schrastily
jinak tahrána byl úplnA tvými
límci v nich! lo vřelo kloktalo
I ani urpoitoroval pHrhnflho
Jenž vtld phvlenymt dveřmi sla-
nul na prahu
Ilyl lo mul nedaleko třicítky
odřný po módě v těsné krátké
tako nohy vézdy v sáBovitých
aticviclcli eichi podcíve do ten
ka byly prošlapány hlavu pokrý
val klohouk barvy kávové i od
stínem do ztlena Celý ťntroj
nasvědioval ž letní taisona do
niž naležel silně ku aklonku ae
chýlí a poskytoval svému mjiteli
chatrné ochrany proti pronikavým
vinicím podzimu
"lim to si dám Ubit Švestkové
knedlíky ' prohodil bez úvodu
vdydíuje sáiíbně vůni kuchyně
"Fi jak jsem se lekla!" od leh
ai panická byvSi náhle vy
tržena z kuchař&kých dum "jsi to
nezdvořák Edo vejdei jako do
stáje ani pozdraveni nedáSI''
"Tedy požehnej pámbu tím
knedlíkům uhodila jsic mi do gu
sta" zvolal seSuniclý Švihák
"Jen nech na hlaví nikdo ti
nezve!"
"Nezvaní hosté bývají nejvíta
něji! vlak jsem již s vámi ne
obědval uherský měsíc"
"Tak jen jdi zase tam kdo ti až
dosud prostírali!''
Panička u plotny mluvila velice
zřetelné lec host jakoby neroz
uměl Ulebedil se na nízké sto
ličce a natáhnul nohy že dosaho
valy skoro do prostřed kuchyAky
pohrával si hůlkou Jistil cvikr a
usmíval se jízlivě
"Máte zde mouchy'' pronesl
maně aby ře£ nestála Ndo!av
odpovědi pokračoval: "Dudou
pomalu zvláštnosti venku lo fi£l
zpropadeně" Zase žádná odpo
věd "Je to havěť protivná ale
komáři jsou ještě borSf
"PoslyS Kdo nemárn času
na tvé tlachy Jest pol dvanácté
pospíchám obědem nesmím sta
rého nechat íekat má odměřenou
každou minutu a nemůže lelkovat
po mouchách a komárech které
jsou tak dobré budiž k ničemu
přičinlivým lidem na obtiž jako
ty!"
Spolkl i toto lichotivé přirov
nánl a otázal se zcela klidné:
"Strejček pracuje dosud v kar
tounce?''
"bodejť by čekal na pečené ho
Juby co do huby lítají" odsekla
panička a zavolala do dveří sou
sední světnice: "Stroj se Te
řinko!''
Dčvče jemuž rozkaz platil ob
jevilo se na prahu ustrojené
bavlněným látkem na hlavě ne
ouc v jedné ruce kol s talíři dru
hou podávalo ni uvítanou Edovi
"Kde jsi tak dlouho mcíkal
bratránku?"
"Na venkovi sestřeoičko dčlal
jsem tak jHnou lulťáka"
"Prosím tě hni se aspoň vedle
do pokoje'' horlila itarM dáma
"je tě plná kuchyň JeStě přes
ty tvé nohy upadnul"
Zvedl se líně narovnávaje se v
kříží a Coural se zvolna do pokoje
na jehož čtyřech slinách rozvede
no bylo celé nebe svatých
Zatím vypravila panička v ku
chyni dceru s obědem k muži za
mésťianému ve smíchovské kar
tounce a vfiedSi do pokoji! jala se
trojili na stol "Co jsi zase lé
holce nalhal že jsi byl na ven
kově?"
"Mluvil jsefii lú2kou byl jsem
vskutku venku na letním bytě
onen týden vrátil jsem t teprve
do Prahy'
Povíds! to tihle ledafcylcdobřs
postřehuje ie teta zvědavosti hoří
dodal "Je to celá historie ale
při teplé lžíci lépe se to povídá
V okamžiku kouřila sa polívka
na stole
"Dylo to v červen vlude kvetla
1'roplachovali si Um laludky
1 luští aly im ubylo Itubrnt lby
nabyli Ktcvnttl pro vttitiěui
kiv# nořnl pliti pro V)císttl
motku Zkrátka sami ránsíná
vnda div lo jim lát y v žaludku
nkiiflkaly SeJIm na lavtfte m
plsdo mnou jnlrn tavrávotá
klel se rřinkofim }r fité v tas
aby Ut i asthytil a iilnM na se
dadlo Chuďas Ulitý y v Ulil
ako kanlrk ipl& jníté do rt-It
o Prý játra jak pravil kdi
se v(jimiiiv rttj jej Jam3
t Karlovýi h Víro aby si hledal
klid a pil krondoilskou todu l'il
jí litr na lačný život Dopravil
jxn jrj dj bytu a cd té doby
Jsem i j neopustil prosil mne aa
lo Byl tlm na světě jako v plo
tě kůl Chtěl na Venek la prý
jehličnaté lesy mttc-řldouftka a
Ilůh ví co prý ho spraví Ale
zase a venkova bál lé dlouhé
chvíle která churavým všeliké
myllénky nasazuje jestli prý bych
nechtěl s nim? Šl jsem bydleli
jíme v myslivně uprostřed lesfl
brali jamu v lachy chodili na hou
by a žili jsme jako baroni Totiž
já jedl a on se díval Ubožák'
Měl radost z mého apetitu že prý
bývaly doby kdy také on jedl
Lopotil se ssi io let v kanceláři
nad zaprášeními papíry uskrov-
Aoval se a schruSoval lopoty —
pro svoje játrs Měli pravdu v
Karlových bylo mu třeba klidu
nyní ho má — dva metry pod
zemi"
Vypravovatel se zamlčel Za
bodl vidličku do knedlíku až z
něho rudá Šťáva vystřiklá
"Tak jsi teJy dědil?"
"Mm dědil! Zůstal mi tenhle
oblek co mi pořídil nežli jsme
vyrazili z Prahy Hodinky po
nechal si lesní prsteny kvartýrská
Prahy ostatek spolkly pohřební
útraty"
A ly?"
Já? Nu jsem zase v Praze"
A teď?'
"Um teď jako dřív"
"Třeba nic jak vy tomu říkáte"
Pohlédla na něj a výrazem líto
sti a pohrdáním zatím co on s
klidnou tváří hledal v kapsách
oharek doutníku
"Jaký lo vedeš život Edo"
hovořila odměřeně pokyvujíc ke
každému slovu hlavou "Ve všem
jsi byl náležitě veden a cvičen
mnohými Školami jsi prošel a
kdyby nebožka sestra tvoje matka
před časem nebyla odešla byl bys
třeba i na doktora vyštudoval
Však jsrne se alespofl přičinili a
tak dalece jsme tě vypracovali že
jsi byl dosazen za učitele arcif
jen na ves ale i tam jsi mohl býti
živ Zoáš se v muzice jsi pěkně
urostlý mohl pi si vyženili štěstí
Tyt pra&til vším vrátil jsi se do
Prahy a Žiješ jako ludrák ode
dneška k zdí kul"
"Tohle mi servírujete ' místo
černé kávy pro vytrávení?1'
E jdi tobě je všechno jen na
snrích Nic ti není svatého Jsi
lakový takový noliilisU"
se nihilista '
i i ki
Mři piuoiy at mu hospod v
vlavt aamailUkiilt pitok Drn
vysteuprni polmovín My vlit a
vk do budoucna prodloulm cam
vl#dnll tj trnou biidom nokti
ptlielé unavrní netrpěliví
dlouhým frkáním na Aspěihy po
kyvovali posmělnl hlavami a
tíMil jvjirh tti': se f svíraly po
j'duu jako kslítly květin při
slunce tlpadii Neubývalo nd
opět uhodil skálu rl thi nislrn
i Vstoupil do opnního aboru
iéibik mf u liiliiiiiytll parních
rorjtilily se a tmievly v lnitpu
v ncmt stavsi rvfUs pravou
ruku pak levou polom obě dnet
ve I-tustu díra v Troubadouru
vídyrky strjně podle předpisu
Nasytil se brzo toho života
Protivilo te mu ustavičné plevlé
káni Učení neustálé zkoušky
Čaxtá nedorozumění a účetním a
kaslrem potyčky te sbormistrem
a inspicientem a tak ta tttlo že
opustil jednoho doe šatou a vlce ae
nevrátil Pak se potloukal po
kostelních kruchtách jako výpo
mocoý choralista zpíval ve kvar
tetech při pohlbech "Dřímej slad
ce a "Salvě Keina hlasem ře
zaným vykřičeným v němž mnohé
tony chyběly jako ve Staré klavia
tuře Posléze hrál na klavír v
hospůdkách nejnižšího druhu od
kázán na odměnu již mu apocení
tanečníci házeli na talíř V let
ních měsících vysýchal i tento
sporý pramen výživy a lak se ocitl
v žoldj starého Šintáka koncesso
vaného kolovrátkáře
pšenice' započal Eda "ale mně
tenkráte nekvetla Z nouze při
jal jsem angažmá u starého Šintá
ka na Vyšehradské třídě Má pa
kottnici v rukou'
"Pane náš!'' spráskla teiaruce
"študovaný člověk a hraje na íla
šinetl Ty děláš pěknou čest na
šemu rodu"
"Vždyť jsem ae dal oholit aby
mne nikdo nepoznal Proto jsem
ae také u vás nehlásil vypadal
jsem jako trestník Hanba poví
datl Ostatně mne tenkrát domácí
vysadil na ulici a Šioták mi nabídl
pteapání Pěkný nocleh Dědek
páchne Špiritusem hrůzně užívá
ho proti kichtu vně i uvnitř Jak
Bůh den dal vyrazili jsem z do
mu Chodil jsem aoídat za dva
nové čerstvé povětří na Žofín
Tam počalo moje dobrodružství
Bývala Um Četná apolečnost
hned s rána na "Watserkůru"
"ftlká
suše
'I třeba akcesista pro mne za
mne!'' odbroukla zlobně a jala se
sklízeti se stolu Uložila zbytky
obědu do nízké almárky v kuchy
ni vykasala rukávy o po chvilce
vnikalo přivřenými dveřmi do po
kojíku šplouchání vody a cinkání
nádobí jež hosta ukolébalo po
malounku v dřímotu Rozložen
pohodlně aa starém kanaíasem
potaženém divaně žmoulal viržin
ku a přimhuřoval oči
Každý člověk má tvé ideály
Jsou to t pravidla vysněné hrady
vystavěné v povětří omítnuté ze
"nou barvou naděje do nichž se
ještě nikdo nikdy nestěhoval i
těmi ideály je to jako s oním ovo
cem z řeckého tájnsloví Leží
vždycky o kousek dále nežli kam
jsme rukou dosáhli
Edovým ideálem byl pohodlný
život v aladké nečinnosti Odpor
ku práci rosil s ním od mládí a
a zvláštními okolnostmi za
jakých se dělo jeho vychování
Skol uí pov-iiuosti nesl a nechutí
ioiiko nuuDii a zpěv milovat ne
boť příroda mu dí pěkný hlas i
kterého se vyvinul zvučný tenor
Tímto hlasem protloukl se studie
mi Když pfi školní mši rozzvu
čel te jeho tenorek v aeaus nebo
ofíertoriu pokyvovali profesoři
zálibné V lavicích hlavami a za
mhuřovali ahovívsvě oči nad me
zerami jakéž jevil tenorista v
mluvnici nebo mathematice Tak
dospěl až Ic samostatné existenci
Dosadili jej na vesnickou školu
odkudž po čtvrt letě prchl nemo
ha zdomácněli v ovzduší jež bylo
tak rozdílné od Života pražského
v němi vyrostl
Zanášel te myšlénkou vzdělali
ae na divadelního pěvce Nalezl
dosti přátel jimi bylo nemalým
potěšením ba ctí abratřiti ae
člověkem jehož budoucooat zářila
zlatem Obsedávali jej kroužkem
v kavárně tleskali a jásali když
večer při plzeOskéra vyšplhal se
kandeocí k vysokému c Náš
Manrico náš Raoul (hrdinové ze
zpěvoher Troubadour a Hugenoti)
znělo v obdivu kolem Ovšem
když pak Manrico přišel o půjčku
ochotně otvírali tvoje tobolky Na
vykl životu cizopasnému a utrácel
Poobědaí ruch ztichl Ilospo
dyně někam odskočila a vracejíc
se po chvíli vešla do pokoje ne
souc bílý litrový džbán piva Na
lila do sklenice a přistrčila ji k
pohovce Střelou vymrštil se po
valeč a chopiv se sklenice zalehl
do nl notným douškem
"Pozdrav vás pánbůh tetičko
práhlo mi jako v sušárně"
"Ty poslouchej Edo!" počala
teta okolkujíc jako by nevěděla
kterak řeč zaonačit! "Tys před
lety měl známost snad ne první
ani poslední nevím Ale tehdá
se mnoho o tom povídalo Sičkou
byla tuším ta tvá milenka Tys
o to nikdy slovem nezavadil já
se ptati nechtěla nahučely mi
toho samy klepny až mi Šla hlava
kolem Pravilo se žes holku při
vedl do hanby"
"Zbytečné starosti'' zamumlal
Eda "Postaral jsem se o nl za
opatřil jsem jí ženicha Vdala se
a dítě má tatíka Co jsem měl
více učiniti?"
"Čisté to spřádáš pletichy!'1
povzdechla si leta ale ze tváře
její bylo patrno že vyjádlenl
synovcovo přijala s uspokojením
"Tobě toliko žena hlavu napraví"
pokračovaía dodávajíc slovům
dútklivé vážnouti "Drůbežnice
Bryklová víš ta co v masopustě
pochovala muže častěji se o tobě
za řeči zmínila To by byla tak
partie pro tebe Nebožtík jí za
nechal pěkně ztížení obchod ie
podotkl I bezdětná statná v tvých letech"
! 1'íiřhřliífrtř mt tu rnTmlfinn In
tičko já zeleninu nerad" vpadl jl
synovec do řeči "Miluji čerstvé
povětří a nedám je věznili za hrst
semence jako fláký kanár Pod
škubávali kapouny usekávati kro
canům hlavy -to pro mne není
Jsem takový jaký jsem a bašta I"
Pozdravil tetu která ho neuzna
la pohledu za hodna seběhl se
schodů prošel kvapem několika
ulicemi a stanul konečně před bu
dovou nad jejímž portálem umíst
něný nápis oznamoval že je to
obecná škola
Přešel několikráte po protějším
chodníku když ze vrat vychume
lila se drobotina šesti a sedmiletá
rozptylujíc se porůznu všemi smě
ry Slídivým zrakem pátral ve
bzučících chumáčích
"Pat Pepčo!'
Několik kloučků te ohledlo Je
den t nich stanul rozpačitě se
usmívaje a pohlížel mlčky na Edu
Pak poskočil vložil tvou malou
ručku do dlaně dobrodruhovy a
hopkuje bral ae po jeho boku
Spolužáci jeho hleděli za nimi až
zmizeii za dveřmi kavárny kdo ie
Eda malým tvým hostem utadil
ve výklenku u okna
Chlapec okouzlen nezvyklým
okolím pohlcovat očima všechny
ty předměty neznámé ozářené
nesčíslnými tvětly jež ie obrážela
na hladkých deskách mramoro
vých atolků Drobná jeho tvářin
ka oživená čipernýma očkama
vykazovala patrnou podobnosť i
obličejem společníka jenž chlapce
pozoroval te zálibným úsměvem
Bylo to poprvé co seděl tváři t
tvář ivému dítěti Znal je teprve
od nedávná od několika dnů
Bloumaje na zdař Bůh malostran
skými ulicemi setkal se bývalou
voji milenkou vedoucf za ruku
chlapce Nadešel jí vida že ie mu
chce vyhnout!
Kam pak paničko imím-li te
ptáti?"
Váhala odpovědí konečně
promluvila oči pozvédajíc:
"S chlapcem do Školy k zápisu"
Podíval ae letmo p% dítěti a po
znamenal nesměle: "Což má již
léta?"
Od Václava jde mu sedmý"
lim jak ten čas utíká" za
mumlal lds Itotiuia totpačilt
balkon do dlalby
"Ha utíká ka n by tt niulMo
ivllltl kdyt ho jrltl datmochU
bové lenoší ukrtdijl!"lvkla mla
dl ln ostře a tměhvtj pobudu
opovržlivým puhlcdrm biala tt
dllr KU postil jiltlnaekamlik
pak taft viltl hůlkou dt vuli
imul t lil
Ale na slili ocitl te opět v těch
to tnUtrtli a icdnntio dne na to
vyčíhal chlapce u školy Od
doby plichlacl ěaitiěji přinllcjn v
kapse mlsky jako vnadidlo Dnet
ti umínil le vytasluja chlapce
poj střechou
' Libí se li ide?" obrátil se k
iliUpu
"Líbí" přisvědčoval hošík i
úsměvem
"Ala mamince nesmíš ficl le
jsi zde byl Hněvala by se a více
by jsi tem nesměl"
"Neřekou jl nic"
Na rozchodu chtěje se chlapec
I kk M
jiroKuzau voecnym hnal te po
ruce hostitelově aby ji políbil
"Nech toho ruka se líbá jen
mamince — tatínkovi Potřesen
si pravicemi tak!"
Dávno již chlapec zmizel za ro
hem ulice a náš hrdina pořád je
ště stál na lémže místě v mlze
podzimního odpoledne % zdálo se
jako by mlha houstla v drobné
krůpěje jež vyperlily te v jeho
řasách
"Tys zase v Praze Edo? Co
robíš!" vytrhl ho z myšlének ko
lemjdoucí jakýsi známý
"Vystupuji pohostinsku" odvě
til tázaný
"Tedy zase při komedii? A v
jakých úlohách vystupuješ?'
"Hraju otce!' řekl Eda a špi
čatá jeho tvář rozšklíbla se po
směšným cynickým úsměvem
:z Českých vlastí:
'
SebivraiJa kmeta— -V Mlíkoje-
dech u Karlina bydlící (jilctý kmet
Václav Housek v pstk iS března
oběsil te na klice dveří a sice ná
sledkem omrzclosti života
Utonula — Výměnkářka Marie
Kopecká 76 roků stan v pátek
8 března v obci Konětopech u
Karlina nabírala vodu z rybníka
Na vlhké hrázi sklouzla a spadla
do rybníka v němž utonula
Hoch tabit při skolaltnl — V
Dubé pobíhalo dne 15 března k
večeru několik školáků po pfsko-j
vité skále pří čemž ijletý Arnošt
Lassmann spadl do skalní sluje a
při pádu strhl 1 sebou balvan
který padl na něj 1 usmrtil jej
Mrtvola nešťastného hocha vyta
žena byla velkou námahou
Posluhovaíka u tastf tlila — Emi
lie Bobíková 32 roky stará v noci
(m sobotu 19 března ranou z rc
volveru ukončila svůj Život Zou
falá Žena nežila delší dobu ve spo
lečné domácnosti se svým mužern
a živobytí opatřovala si tím způ
sobem že různým nájemníkům
posluhovala V pátek před 10
hod v noci přišla do domu č 163
v Bubenči kde posluhovala pen
sion železničnímu zřízenci Petru
Jldllerovi V průjezdu domu te
zastavila a záhy rozlehla te lam
střelná rána Když se obyvatelé
sběhli nalezli Bobíkovou mrtvou
Vypálila ti střelu t revolveru do
pravého spánku Po lékařském
ohledání byla mrtvola tebevražcd
nice odvezena do pathologického
ústavu Příčina sebevraždy není
známa
Sebevraiila Hlentho diurnisty —
V domě čp 706 v Krásově ulici
Žižkově bydlící 40 roků etarý
Antonín Stadler svobodný diiirní
sta u zemského finančního ředitel
ství v poslední době byl stížen
duševní chorobou která čím dále
tím více pronikala Nebohý muž
domníval ie že je stihán a proná
sledován a proto staří rodiče jeho
rozhodli že odevzdají tyna k opa
trování do ústavu choromytlných
K tomuto opatření ale nedošlo
V sobotu 10 března do 6 hodině
ranní diurnista Stadler vytratil te
z příbytku otevM na pavlači tře
tmo patra okno a vyskočil na
dlážděné nádvoří kde byl nalezen
i roztříštěnými údy Dva lékaři
a lice pp dr Gluecklích a dr
Pilař přikvapil záhy k nešťastní
kovi pomoc jejich byla však bez
výsledná neboť Stadler za chvíli
zemřel následkem roztříštění leb
ky Mrtvola nebožáka byla po
nechána v bytě rodičů
Zabit v hádi t — W tobolu večer
dne 19 března popíjelo v hostinci
ve ŠkvrBanech několik nádenníko
a po li hodině noční přešli do
hostince "U zlatého lva' kde ne
bylo jim však již nalito Poněkud
již napilí pozdní hosté musili tudíž
odejiti 1 nepořízenou Záhy po
vsiaia pi mezi nimi nadka a
rvačka ve které loletý oádeoník
František Piller byl třikráte bod
nut nožem a záhy zemřel Ostatní
se o něho nestarali a prchli Mrt
vola Pillerova nalezena teprve v
neděli 30 března ráno Všichni
kteří Pillcrem v noci popíjeli
byli týž den večer zatčeni a do
praveni ke krajakému soudu v
Plzni Ze by byl Pillera pobodal
nechce te přiznati žádný a tvrdí
ie te rvačky nezúčastnili
Wfrrejt tlp udil ia 11 t řtina
O 10 hod dopoWdut II srnli
nl slul tmkf ho Itfslrtlhtt rondu
v ltat I'M txtili jemni pld
iřdsl unt pan Patera předvolán
byl pro ilnfiri vrlcjnlho nlsíll
vofi vtdřUkému doioitl Pálkovi
Irestani-c Mnřj čtrný iutf dm
f prosince luot při nlvliěvě
tvl leny a dltěln v trrtlul budov
vytrhl domel Pálkovi lavli
mu byla rn násilím vyrvána Při
HfVnl ji Herna C4ru i ud
le tlitřl te tehdy probodnout! sám
ponévadl prý se mu v soudu vft
hec křivdilo Kdyl toud odchl
rel k portill o rossudku vytrhl se
l-iřný pojednou t dozorcům kirřl
jej obklopovali a uchopiv na před
sedově stole kalamář udeřil se jim
lak prudce do hlavy al mu nl
krev stříkala Asi H dozorců právě
přítomných uchopilo zuřícího Ire
slánce který tlále křičel: "Zabte
mnel Zabte mne ať ul mám po
koj!" a odvedli e do cely kde
mu dána tvěrtcí kazaika Cernť
pri Odváděni těžce oddychoval
na necn mei penu íenat te
usnesl aby duševní slav černého
prozkoumán byl neprodleně soud
ními leksři Rozčilujíc! tento pří
pad způsobil nemalé vzrušení 1
celé toudnl budově Na chodbě
kudy byl Ccroý vedou zanechal
krvavé stopy
Mrtuti dobrodrulslvt tahradníka
ve vinohradikm tuntlu — Tu noc
po svátku sv Josefa bude mít v
paměti zahradnický pomocník
Václav Jiřík zaměstnaný v praž
tké obecní Rajské zahradě Této
noci zažil dobrodružství které mu
zanechalo trvalou a truchlivou pa
mátku neboť ztratil při něm levou
ruku Pomocník Jiřík nedovedl
ani vyavětliti jak te dostal do
vinohradského tunelu Zdá se
však pravděpodobným Že opatřiv
si kdesi v nuselském údolí důklad
nou opičku vracel se v pozdních
hodinách nočních na Žižkov U
nádraží vinohradského napadlo
mu aby si cestu zkrátil a mniil
se po rovině -vinohradským tune
lem I'rantiSkovy dráhy kterážto
cesta jest ovšem nejkratší do Žiž
kova— ovšem kdyby byla tchůd
nřjší V tunelu paoovala úplná
trna takže pomocník hmatem po
stene tunelu mohl postupovali ku
předu Po nalezení byl celý umou
něný od sazí Ale což bylo by na
umazáni kdyby horší pohroma jej
nebyla stihla! V 3 hodin ráno
přijel od vinohradské stanice do
pražského nádraží vlak a když
sunul zpozorovali zřízenci le
kola po jedné straně lokomotivy
jsou zkrvaeena Hlídač trati Otto
Venci a posunovači Šťastný
Kyba t lucernami spěchali do
tunelu a tam vedle kolejf ve velké
kaluži krve nalezli jinocha který
blábolil Zřízenci odnesli jt-j na
rraniifikovo uMnfl kam za ne
dlouho přibyl lékař ze záchranné
stanice p dr Kotáb jenž thledal
Je Jiříkovi byla koly lokomotivy
levá ruka přejela po celé délce od
prt(ů až k rameni a sice tak znač
ně že amputace ruky stala ie ne
vyhnutelnou Také na hlavfi má
Jiřík značné poranění Po po
skytnutí první pomoci byl zmrzá
čený pomocník v ambulančním
voze převežen do všeobecné praž
ské nsmocnice Z počátku nechtěl
Jiřík udati evé jméno prý z obavy
aby se o tom matka nedověděla
Ubohá velico naříkala když zvě-
děla jaké neštěstf stíhlo jejího
syna
O
o
o
o
Sevcrovy íčky
0000000003000000000000000
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
(O
5 Severu v
o
o
o
©
o
IJalsiíiti
pro plíce
tlxtjf UU proil
kť-lit nmliiíi iií ťhrnpltviK
Kli Vii'Hi tni!tiM-k n jdii-
ťlii'in i' rťikftil Imli Mlrtn v
krku 11 v 111 diomliáni jlii
Ctm 2fi AO isrítil
Severuv
Ole) sv
Gotluirda
vžily uloví Ixili-iti ivvtrut
twiitiN 111 urfik-ii olnky
vvinlitititinv sluta iřvtuužc
nl a vmlniy zíuit ly
Cena no ctintA
0 o
Severův g
1 Krvečistitel §
o o
O vyléčí všechny krevní a kožní nemoce křtíce vředy o
§ nádory růži slaný tok zvětšené žlázy g
q a všechny syfilistlcké nemoce §
A czsrJkA $xxx ©'
9
O
o
o
a
o
o
0
o
o
o
Severův
životní
Balsíím
upravuje- znívAní povzhu-zuji-ťhíiť
k jí11it přcmáliA
zílt jiti bolcHti hlavy a vwťli
nu wlííhosť Horlí ne zvláště"
pro lidi Htaré a kIuIk
Cena 78 cMtfl
Severův q
Silitel t
ledvin a jater ®
9
přiváilf tyto or%& ny k pra
vírlclnd prAci léčí překrvení
krvavé močení písek fezav
ku zAnřt lerlvin žloutenku
u katarrh méehyře
Cena 75e o $129
iwmMMiTCjptnti
L MB
o
o
o
Vrdké liřímA
Jednou z největSích překážek
chudých a nsmajfiných Jc lékař
ský účet Ten přinesl do mnohé
domácnosti odutraHení Pro tako
vč znalost spolehlivého domácího
prostředku slojí za mnoho Pak
zase na tisíce rodin bydlf v takové
vzdálenosti od lékařů a lékáren
že obdržet rychlou lékařskou po
moc jest tkoro nemožností Jak
mnoho je těch kteří nejsou v la
kovém postavení a želí ztráty ně
koho drahého jehož život a uži
tečnost mohly být zachráněny
kdyty se t yla rychle lékařská po
moc sehnala Možuusti tyio jsou
vždy truchlivými a bolestnými
myšlénkami pro ty co tu růsta
nou A zajisté dává lo látku k
uvažování ale "Co se má dělat?''
přemýšlející lidé te otážou
Na prvním místě pozorujte stav
svého zdraví Zkušenost dosta
tečně dokázala že použitím zdra
véno proatého rozumu malým
pozorováním a přidržením se pro
stých pravidel dlouhým a mrzu
tým záchvatům nemoci lze ie vy
boouti Pozorujte tvé povšechné
zdraví Cílíte-li te neobvčeioě
tupě ospale a malomyslně když
ráno vstanete máte-li odpornou
hořkou chuť v ústech je-li jazyk
vál povlečen nezanedbejte těchto
znamení Něco chybí Nejate
zdrávi- Jste na rovné cestě k ne
moci Dejte si pozor Vale
soustava tělesná potřebuje péče I
Počněte léčit te hned Dra Petra
Hobokem Láhev ttojí mnohem
méně než návltěva lékařova a
pravděpodobnost je že dávka
jeho v čas uspoří vám vydání
starost a strach Prodává te lidem
přímo od majitele Dra Petra
Fahroeye 11 z-114 So Hoyne Av
Chicago III a
Lee-Glass-Andreesen Hardware Couio
— VtOÚktUji V Vllíf!---
Thlml vyrtóené s lakované pleohovr! nWfi( — Cíns7aa# ploch
Mený pluen a kovová jsW - 0tn"t# drát hřoMky nožířské
zboží nleykly střelce zrraní náboje asportovsse auozi
lh Harwy ollee Ooiaíia Hebr
1? T lár nl C% íe Pozemko?? Jednatel ij
Jm ei X U[JUJdl9 a veřejný notář !!
Mí n prodej mnoho poznmlrfj v okresfeh Curnlni? Btsnton Dodie Col
ftx 1'lnite Milfin Hoone 1'IStrj neb přijeďte Každému poet) ví a
spok-lillvf! pfnloužf íiHm'4
ZDARMA
všeclměm nemocným
na kousku na (IcMct dní
léřivýclcktriclíí
pás CIANT
i"
Tisíce nemocných
jest vyléčeno tímto podivuhodným násem
líeumatismus zácpu nemoci žaludku ledvin plic mtchýfo i krve
kaSel impotenci (slabost mužskou) nervoanot hluchotu zápaly
zimnicí slabotit -- léčí víeclmy a není nemoci která nebyla vyléčena
tímlo pásem který dodává nový život tělesné soustavě přivodí vám
úplná zdraví a odstraňuje vSechny zárodky chorob
Iéž j zdraví lidé by měli používali tohoto pásu který je chrání
aby nedostali nemoci a taktéž učiní je silnými
Chcete li ho zkusit vystřihněte toto a zaSlete t Vaíí adresou na
NEW YOIIK SPECIALIT CO
68 V 18th St Now York
ihned obdržíte pás 1 vysvětlením jak ie ho používá Tato výhoda
potrvá jen několik dní a proto i_
1'lftfu oAí diiOMf
Si
I
Nízké
ceny
na
západ
32:
lito
Během března a dubna
budou v platnosti velmi
nízké" ceny pro osadní
ky na západ:
$2500 do San FrancMa a
Los Anseles
#2500 do Portland Tucoma
a Scattlc
$2250 do KjKřkaiie
#2000 do Jiutte Helenu a
Salt Lake City
#1075 do IMs llorn Kasin
Wyotnlng
Souhlasně nízké ceny do sta
jiných míst
Hrožurky zašlou te poílou oa po
žádání zdarma obsahující vte o oíz
kýth cenách a dennf turistické do
Pfve 31x4
4 JtEYSOLDS
City Passeoger Agent
1502 Farnam St Omaha
Předplaťte se na Pokrok pouze $1 ročně