Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 23, 1904, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
Ck v amkkkí:
V Chkiin spattal ifflnimi
lou atMu Vfřit athtvtaHii 7
soky sutý klaun Jwí Jhvv
tytSXt I ti syna v#h l%ríka Junka
73? Attpetl ul Ottft vil t
kyselinou kstbfilovau a nikilo l v I
kde ti i opitril Kiilie plni 7
ho linou vrfrt trhl Pfř Utilitě né
nn yd f'f!Vr]l ií U uli
jinácté lolmy a jrlio (táhl
při lom várně jat } y 1 čněk oba
von r l I pro něho avskta
llriy o i ho odchodu vtM alsfec
(li prehl světnice fa Okainrik
na lo vnoučata lni přiběhla k
mamince a sdělila l le ilědrčťk
něco vypil a padl k letni Sncha
tam pospl&ila a ucliivli aápach ky
aeliny karbolové látala ae tchána
co lo učinil nedostala vssk ládné
odpovědi Povolán byl rychle
lékař avšak pomoc jeho přišla ií
pozdě neboť Junek zemřel aniž
by alova byl promluvil — Josel
Junek kterýž byl vdovcem naro
dil ae na Mokfici kraji táborském
v Čechách a do Ameriky ae při
itílioval před 13 roky Patřil ku
spolku av Klimeota II Ú J K
a byl v sobotu pohřben na Česko
pcltký katolický bluituv
" V Chicagu spáchal předmi
nulý pátek ráno sebevraždu 35letý
krajao Bartoloměj Jelínek bydlící
v £ 837 Allport ul Sprovodil se
se světa spůsobem zvláštním Sto
čil totiž dohromady asi tři kapes
níky otočil si je pak kolem krku
a tahal nepochybně za oba konce
Šátků tak dlouho až vysílen a
polouduSen klesl k zemi Možoá
kdyby ho byl někdo brzy na to
nalezl že mohl být ještě zachován
při životě Byl však již studenou
mrtvolou když byl nájemníkem
téhož domu p Jenšlkem nalezen
Mrtvola sebevrahova dopravena
byla do okresní márnice Jelínek
byl svobodný a byl zaměstnán ti
Greenovy dřevařské společnosti
Do Ameriky přibyl jako dvouleté
děcko se svou matkou která prá
vě o Novém roce zemřela Ne
patřil k žádnému spolku
1 V New Yorku pokusil se v
pátek o sebevraždu joletý krajan
Jan Neuman dlen české řeznicko
uzenářské unie bydlící v č 336
vých 73 ul Týž již po delší
dobu upoután byl na lůžko vleklou
chorobou kteráž nejspíše byla
příčinou jeho zoufalství Manžel
ka Neumannova byla v práci a s
nemocným byla doma pouze ne
vlastní jeho dcera V nestřeže
ném okamžiku slezl nemocný s
postele odebral se ku plynovým
kamínkám a rychle vstrčil si do
úst ({umovou trubici — Dcera
ale v čas zpozorovala jeho sebe
vražedný pokus vytrhla mu rour
ku z úst a na její pokřik dostavili
se sousedé kteří přivolali a tub 11
lanci jež nešťastníka dopravila do
Presbyterián hospitálu kde vyslo
vena byla naděje na jeho uzdravení
— PftlJMU místo klerka ve
smíšeném obchodě V obchodě
takovém nabyl jsem již trochu
zkušenosti a požadavky mé jsou
mírné Nabídky přijímají se pod
šifrou "L J" v adm "Pokroku
Západu" Omaha Neb 33x3
dobrá osvědčená ku
chařka která by byla
schopna řídili kuchyni a vyznala
se úplně u připraví jídel jak pro
Čechy tak i pro Amerikány Vlast
ním zde prvé třídy hotel Místo
jest itálé a slušný plat zaručuji
Jen spolehlivé nechťďopíší o bližší
vysvětlení na Alois Trutnovský
Scotland So Dak 34x4
TRŽNÍ ZPRÁVY
OMAHA dna tl Mw
rioalc t ť íttái k ok dodáni SVVQa7e bull
Plaňte I S If tik k okíoa uvt'(ř9 "
Koni t S bili k ok íodání 414c "
Z mu t S Mil m$U! ks
Kúro ( t linii
Korná IU S t!oti° '3'l'
OthI t Mlf IH9J4 "
Brtnlmr eurá tl oul V
V)ea aar&aratta Hit
Máalo máaláran Ke lib
Máalo lum m)IiM 13 Ma "
Mánlo farní Spati4 U dobrá 1 1 H "
SIvolM ""
Kvbny "
lohontl "
Iroeaaf "
aoUTU OMAHA drn R brna
Voli paknl ilxlM 1 40
Irávv luuS
Jlorlr SkJ
Voli ka kriunl SJWiQUO
řrUJl-p
rwtM proairadnl 4-IW4
PraaaU krabi tka a=4K
Oře JPt 4 9V1W
JahBata SMoao
NeJKIiodlnéJS( českou síň
vlaalnl
Fr Laitner
na SO a bI Kouth Omaha
V pohodlná oilevné Jest vidy výborný
Mik na čepu výběr t:h neJlepMcb
(JoulnlkQ vytecnyca moro prc
MfIlnvftdch vln
1'roftrtDoá útulná mlttnnit spolková
limlou4 se sama a ct spolky feiké n
atleznoa v o Omne lepil pohodlnější
alevnéjit Téi I lín Unelnf otmi v 80
rhniM rovné a rrrotos ct spolky íetká
oílnl dobře kájí před pořádinfra sibaTV
Jikíkoliv pfepU)! m a majitele aa pod
íninkT PHanl hraln5 poroučí se
O rs LUTJiER
(ZASlANO )
KnutvVj aiirtiii llitrtnrí
KouUky anrlm Mm tur l l ti
j t itnrs vin t ksinkoliv st )
nom oMHÍum íli vit blillmr
e ku drti vnltbniniH Um také
(lc)iti(l vilííiť )ak ' šciltnti" I
rtt b n# klisny politit ké po I svA
prapor "prosté'" vnlávsI Vai
htrtý prapor my Č-li potal
meř Poj titť rVkn npnťl Ji
f sntto pol kUm otitřákaný
iřho drninlif atilkf ř (iil tt
jko Čtii poplslnlii a oisdníci
nr vf tHlho prAmyslového rtiřula t
státu st li llnirt se pod prapor Čt
stý nrpokálciiýčcsko republikán
ký a pod nim sttrváme al svitě
aíitie A proč tik učinili máme
doivlme se a náilcduilriho: lot
Čeoko republikánským prspormt
slol nyněší náš mayor Čech a
kraan František Kmiiský Sami
demokratičtí pohlaváři a vodcové
nepopírají le pod vzornou sprá
vou nynějšího mayora Koutského
finance města se valně zlepšily Že
ušetřeno bylo měttské pokladně
vlcs nežli za přeJcházejících dřívěj
ších mayorft a městská správa vn
bec vedena tak jako nikdy před
tím Za mayora Koutského za
městnáno bylo n méta více ČcchQ
nežli za celých deset rokň před
jeho úřadováním A zda li jeho
správa byla poctivá a zdárná proč
bychom měli nyní utíkat od něho a
pomáhat někomu kdo by nám byl
méně příznív a komu neleží blaho
města tak na srdci jak z náslcdu
jícího snadno seznáme: Kdo jest
onen Hoctor a čím se zaměstnává?
Iloctor jest starý politikář pleti —
chář kterému nejde o nic jiného
nežli o svoji kapsu Po všechna
léta co v South Omaze bydlí byl
v úřadě jednom neb druhém (í
na poslední tři roky) tak jako by
ani bez něho Žiti nemohl Byl
dva roky městským písařem Šest
roků městským pokladníkem a
šest roka okresním komisařem
Po osm roků již neplatí Žádné
daně "judguieuť' za "judgmen
tem'' lepí se na jeho zadlužený
majetek a tu si slibuje bude-li
zvolen za mayora že si od nich
opět odpomůže Pomohl však by
tím městu dluhy již dosti obtíž
kanému? Al před osmi roky když
jistá paní Dritcollová upadla na
chodníku Žádala na městu náhra
du a když ta hned nepřicházela
odstěhovala se paní tato do státu
Iowa Před její smrtí náš pan
Iloctor zajel si do Iowy k oné
paní a za dvě stě a padesát dollarů
koupil od nf pohledávku onu
proti městu a za přispění svých
irských kumpánů Johnson a ma
yora a irské tkoťil rady obdríu
iloctor judgmeot proti městu na
12500 Ten samý Iloctor když
byl ještě městským pokladníkem
dokud městské úřady byly v Pi
voňkově bloku žádal na p F
Pivoňkoví I300 na zprostředko
váni dalšího nájmu v jeho budově
a zda li prý tak Pivoňka neučiní
že půjdou do nájmu k Pindley-mu
kteréž prý mu sliboval J600 A
ten samý Hoctor toho byl vinen
že pak město platilo dvojí nájem
po plné tři roky a sice 175 Pindley
mu #85 Pivořlkovi měsíčně Ten
samý iloctor ze samé lásky k mě
stu dovedl před několika lety
"naklonili'' školní radu že od
něho koupila majetek pro vyššf
školu v ceně f 10000 jehož sku
tečná hodnota byla málo přes
liooo Ten samý Hoctor když
as před rokem školnf rada koupila
a uplatila za stromky 1450 měl
tom své prsty A ten samý
iloctor když před nějakým čatern
v stavu podnapilém upadl na chod
níku a zlámal si nohu žaloval
město a 10 snad ze aamé lásky k
němu na $ 3000 náhrady a proto
by se mu nyní velmi dobře hodilo
kdyby byl zvolen mayorem i se
svou irsMoit městskou radou kttrá
by mu k náhradě snáze dopo
mohla Takového praporečnlka
má irsko-demokratická strana A
takového člověka chtějí za mayora
ho Otnshy? Sami čelnější a ne
předpojatí demokraté od něho utí
kají a Vy čeští poplatnicí byste
mu chtěli pomáhali? Rozmyslete
si dobře než půjdets k volbě jak
volíti budete a pak zda-li by to
ntbvlo hanbou nás Cechů všech
kdvbv ae mělo říci po volbě Češi
porazili Čecha krajana! Irčané
budou valit Hoctora jen proto že
jest Irčan a Že celá demokratická
tickela až na malou výminku
Irčany jest obsazena Anebo snad
jste již zapoměli na dřívější vydé
račné irské administrace?
Další obrázek V druhé wardě
kandiduje do městské rady na
irsko dem lístku M Welsh proti
našemu krajanu F Dvořákovi
Ten samý Welsh když mayor
Koutský před čssem navrhl pp F
Pivoňku a J M Tobiáše by pro
hlídli knihy taxovnfho komisaře
se vyslovil "že žádný Čech vůbec
1 nehodí k podobné práci že
jsou neznalí anglického jazyka a
že mu vůbec připadají jako Tali
áai" A dnea by chtěl ten ne
foukaný Irčan hlasy těch nenávi
děných "Taliánů"?! A proto v
den volební dne 5 dubna nechť
jedenkaždý s Vás ae dostaví k vo
lebníma osudí a odevzdá svůj
hlas nejen pro Koutského Dvo
řáka ale l tlý trpiiHikátukí"
liik a nrthť Vatlm hulrm t:
lUiia ímicmi tliáiioii nnl ť tilu
ne v bahně 4 luf ittuly I 1 svou
rpiipnoMi' Politik
SiHith Onahi II Id r na lu
— Co pak se Mslo l nliplál
tiátlia ma M ottnts vjpalt a
rul! 1 třiy "0ty"?
— Siisd eo Jíl "Ouvíta"' ne
till ta lín náš iika dvmokiati
ikf liuk í v plrdnim řttl
ani Ulfky proft mritaiiis?
— I cl je rátmiMi lt m m Váni
ladnou vynadal l aliáuA Al run
piimůřík snová do Mi nia já Vám
vynadám j itě llp
M Wtlsh
— Toho byrh se lni přrce ji:n
iir-nudál In moje druhdy věrná a
milá soiivěrkyně "Trika Osvěta'
v mé nrtěHI chvíli jrn snad
proto le má má kapsa souchotě
mě opustí Tom Hoctor
— Právě se tu zakládá česko
irský klub
— Talián předvídá le tento
rok bude nrpřlrniv pro huldogy
Talián
V-'- :::::„
li ZE SOUTH OMAHY ii
Í::::::-:::::::::v:::::::s::::i
! I IZASE VÝSTAVA I I !
V so-omažském lirowns Parku
Velkou výstavu všeho druhu
čestvého uzeného slaného vel
kého i malého masa naleznete
vždy u českého řezníka
JANA rAVI-AHK
kdež on nic nečitá za podívání
a jakýkoliv koutek z výstaviště za
levnou cenu vám přenechá
JAN PAVLAS řiditel
Krajankám v So Omau! — Příští
sobotu započne rozsáhlý výklad
dámských klobouků Neopomeňte
se přijeti podívat Ušetříte pení
ze když uvidíte zboží moje a sice
od 30 do 100 procent Dále upo
zorňnji by ct krajanky nedaly ai
nikým namluvit že prodávají moje
klobouky v South Otnazejak roku
minulého jedna obchodnice tvrdi
la Nikomu zboží svoje jsem ne
prodala tak že tvrzení paní té jest
lží kterou pomáhala si zboží svoje
spíše odbýti O laskavou přízefl
žádá Julie Stěnička
34x3 141 2 So r 3 th St Omaha
— Velké přízní krajanů našich
těší se zajisté zkušený lékař
I)r II i A berly
na rohu 34 a L ulici na druhém
poschodí V každém případu mů
žete ae naň spolehnout V úřa
dovni k nalezení od 8 9 hod rá
no od 1 — 2 hodin odp a od 7 — 8
hod večer Číslo tel 1365 23
ODPORUČENÍ - Nlžepsaný
vzdává tímto dík Gcrman Alliance
Pojišťující Spol kteráž se se mnou
vypořádala k mojí úplné spokoje
nosti v příčině mé ztráty jíž jsem
utrpěl na domácím nábytku Od-
poručuji tudíž tuto společnost
všem krajanům jakožto správnou
a úplně spolehlivou Krajan J- J
Malý 24 a íj 11b jest její jedna
telem 34x3 S F Sadil
- Krajané ve vůkolí 19 a S
ul bydlící jsou zajisté nemálo
potěšeni když nemusí více chodi
li do vzdálených jatek pro maso
neboť hojně a tlrn nejlepšírn ma
sem zásobený obchod vlastní nyní
na 19 a S nl RUDOLF PONEC
kterýž vždy ochotně vás obslouží
Zvláště zboží uzenářské nikde
lepší ani levnčjí nekoupíte 34
— Dobré 23c šle uniovou
známkou amb bez ní na výprodeji
tento lýdcn za I2#c pár v obcho
dě J- V Vacka na 24 a N ulici
Pospěšte dokud je dobrý výběr
— Potřebujete li nový oblek
nový klobouk neb cokoliv jiného
čeho třeba k svátečnímu oblečení
na vtdkouoce nezspomefite na
starého spolehlivého krajana Iied
řichi Diensthiera jenž již po 12
let prodává šatstvo v South Omaze
k úplné spokojenosti všech svých
přátel Nalétnete Bedřicha v nej
spolehlívějšlrn obchodě v "Ne
hrstka Shoe and Clothing House'1
na robu 25 a N ul Nové zásoby
zboží právě přišly ceny jsou při'
měřené a vše co se vám prodá
padne vám zaručené dobře Pro
tož neutrácejte zbytečně peněz
jinde když víte že koupíte to nej
lepší v"Nebraska Shoe and Cloth
ing House" v South Omaha
— UHLÍ každý potřebuje buď
málo neb hodně Proto než kou
píte nezapomeňte nás navštívit
Zdali jste námi ještě oeobcho
dováli přesvědčíte se fe vám po
ctivě posloužíme Dřívf všeho
druhu plastr vápno cement atd
vám též za nízké ceny dodá
Crosby Kopietz Cssey Co 2412
N ulice Společnost většinou če
ská a spolehlivá 6
— KRAJANÉ když zavítáte do
South Omahy a budete si přáti
prohlédnout! zdejší jatky obraťte
ae na starého hostinského
VÁCLAVA DIIIELKU
▼ č 2701 Q ul
na západ konci mostu kde ae vždy
domluvíte Česky a vysvětlení ob
držíte Obsluha co netvzornější
VAC DIBELKA maj zkušený
hostinský 12ti
— Msctutie Hni Hrna mln
lálnl vrtda c! jit V trhu k Iffftil
Srpy Kiinuttsmu jali-tnlch Ird
iimnfiil laltidtfnlih a kolnlih
utduhA Jl lo i řltndní minnáliil
vnls l'fcin patku v Si Omet
s sla lidí iVumIo ji jíl a ilobrfmi
)'idky Pro Inlmmai e ohlední
lMnkh vlaMnnatl lim vody ©
bude na Dis Ahirlyho So
Omsha tub na tnsjítrle A J Ko
luiYn Lu Oitutis Ntt) jtll
---- Krajany south onistské upo
stiiftiii-nie na dnltiitou okolnost
ř liKisiračnl din jmi v sobolu
dni t dubna Kdo nebude tritia
irotán v Itn den neroňte volili
iá: Činíme krajany tdrjšl ponor
ny le osobám které r Károvány
nt-hyly NFNl dovolmo valti si
pld kUrkem niéslskýn oprávnění
k volbě jak jiná IiMs bývalo
Protoi nezaponu-nte le rKÍstrač
nl den jest pouze v sobolu a
dubna a ie li kdol registrovaní
Oťhulou každopádně ptává volení
pnzbudoit
— Boty střevíce aneb polobot
ky — Známo již Že nikde nekoupí
tak dobrou obuv tak lacino jako v
obchodě J V Vacka na 24 a N
— Dráha Burlington stavětí
bude pfes koleje na L ulici most
od 36 ul západně Most bude
plné 3 bloky dlouhý Budka před-
stsvnjící v místech těch stanici
přetažena bude na () ulici kdež
zařízeno bude maié nádraží k
němuž společnost pouliční dráhy
své tratě prodlouží
— Dle všech známek naší čeští
kandidáti pochodí při volbách
dobře
— Lože Láska Míru Čís 341
Bratrské Jednoty Americké (F
U A) uspořádá skvělý žjvfitkový
ples v sobotu dne 23 dubna 1904
v sloi p F Laitnera na 20 a O
ul Zábavní výbor chystá pro
četné přátele a příznivce zdárně
zkvétajleího spolku tohoto milé
překvapení a zaručuje všem sr
dečnou a milou zábavu Není
pochyby že návštěva bude hojná
neboť všichni ti kteří již měli pří
ležitost podíleli se na zábavě
spolkem tímto pořádané přijdou
zajinté i tentokráte Vstupné jest
nepatrné obnášlť poaze 25c pro
osobu 32
— Příští sobotu 26 t m v
8 hodin večer odbývána bude
velká republikánská schůze v síni
pana Laitnera na 20 a ul Pří
tomni budou všichni republikánští
oavrženci a dobří čeští řečníci
kteří shromáždění osloví Do
schůze této měli by se krajané v
počtu co nrjvětším dostavit!
— Manželům Fr a Darb Jaro-
šovým bydlícím na 23 ul blíže
U ul vyrvána byla ve čtvrtek 17
t m v 5 hodin odp neúprosnou
smrtí 15 měsíců stará dceruška
Albína V neděli 13 března za
chvácena byla maličká spálou a
záněiem plic kterému ve výše
zmíněný den podlehla Zarmou
ceným rodičům vyslovujem naši
hlubokou soustrasť
— Rád Hvězda Svobody č as
ZČlíJ a Těl Jed Sokol pořádali
budou soukromou zábavu 30 dub
na Oba druhé řády ZČBJ v
místě budou k zábavě pozvány
— Krajané již potřebují dobrou
práci zubařnkou nechť se obrátí
důvěrou na osvědčeného zubního
lékaře dra IJaileyho jehož úřa
dovna nalézá ae v 3 poschodí
Paxton IilockuOmaha 8—
II01110 FiirnltiireCo
505 aev 24 ul v South Omsr
má na skladě hojný výběr nábyt
ku koberců kamen a pod Zboží
prodává za hotové nebo na vý
bodné splátky Pan Joaef Janda
vás vzorně obslouží tf
DO LINWOOD NEB
Srdečné cíkOvzdání
Hktit''ii6 byla lnem volnil mílu
Íifekrxpcnii krlyz )'in olulritls
iitaf tp-nlllk oilznnk to J (' I)
s nUíilii)fdrn iloplwiim "1'snl (
řkftlnvfí lV-riii spoliiicslrnl l'H
Jniítu tunto ukrovn dar od vnikli
tpolimnitnr na ilfik rtely kicrou
k Vrim clioviima Nutím pHnfm
bylo bychom Vdra rrmlilr bWsdu
odnk to nnkt inIM Jednoty Č l)
odevzdat H poldnl nAvAtf-vA
kterou jame ruiipoMdiily na Vale
roliiuiinl Hpendlfk v!k nodo
l v fi s proto Vám M zaiilliime
poíloii IlniiřiiiDHJř ho Imilcln
uinit knitlnsdf JC lt a vpo
mefile al tuk éasbi na Vi spolu
aestry Jnko my budeme vzpomínat
na Vil H tím pf iinlinliy Viím
tnm dulifii vitdlo to Vétu jifejou:
Mrle TlrhiVek Krlmlna Dorsey
Hrlcirn ValU M ¥ JlArtoiori
Anna Vslls Mnrla Četný M A
Terný AjKilena MenMk a Antonie
ítiizAí
Hvstry ikiiU''nA Jnt mne tímto
krfUným darnm pfukvnolly Hr
delně VímiUkull ahiiďta a]M
njte bndu bo noulti tMv s milou
upomínkou n VAs JcMě Jednou
za vit ilíkujl
Marie IWekal
Havaje Neb Id března 1U04
Kdyby jen ženy
vtdílyak mnoho blihi pMneiko
by to emihkým domovlra
Tlíko konali ilnmáil ptát! při
bulrkleih v rádi i h
lliili-Mí při lábavě mb ptáti
Kdyby p'll írliy Vddy oh
příčinu
Hulí uli v sidu h pfnobcny jsan
tu min fini ledvin
l)osn's Kidmy Pills jn vyléW
t Itnařsné je schvalují
Pí J W Kdwardsová Č
1'owlir ul praví: "Musím řM
lo neměla jsiln značné dftvřry v
)on's Kidnry I Ml s jrště než jsvia
je užlvsla avšak trpěla jsem tak
příznaky nemuče ledvin že muse
la jsem něco Činiti a Šla jsem de
Kulin & Co lékárny pro krabička
Záhy mne přesvědčily o jich ceně
a po skončení léčby více trápena
jsem nebyla"
Na prodaj u vlnrli nlicliodnlkft Cens
V) r-onth Kontcr-Milliiírn Co„ lluffulo
N Y výhradní Jednatelé pro Hp tíláty
Pamatujte jméno l)oan's s nebefte
Jlnýrb
Tábor Mehraaka í 4771 11 VIA
otlifTÍ r pravldflnéachtia ktSdnn prrou a
trtl alfwlu mtalcl wm hixlln
rinly J llrorh Vllrl kunaul J llriťla
nSviHlři Kr 1'ři-lmljt bankéř John I lilnlirrail
klnrk i'bn Hnirnvikr urftrodII J Knhuuí
rnltrnl trJi Krulík Tapkuvnl atrái
rr imiarna
1'oilp Hukolky Tyrš ě 1
oňbfti ri i-hSi Inlnriu mfmfní a alca
k Ion ctvrKm nwlfil mnl miiitiiva vtea
wmrna Anna I hloloríl lva it ii id ml
uplmlkn EtnlIlB Ohlcliiriil 15 a Wilham
lil tnjninninn minu vksk ixnn jik ui
oAntnlrn AnnHva'lna Wi JI li ul poklad
nic Kritiilltka llilnk ViM Jit n ul douir
kvni Jínila MmlkK rfhiir malntku Frantl-
ka Knm-I Marr Kua Mnrla Vangat áíov-
vjbur Maria JKili'J a Alma llnMill
TAImr liraká Ilpa t IHH WOW
ixthfvá chfia kaMmi 2 nudili a 4 flvrlnk?
mínící varní p J w iinwtia nonnui Jim v
KnUpar niínUikoniil V i Krnli klcrk
Aotn SuchJ K Slítli Iianknr AK
Novák
Lože Jan Hus ě 5 KyUřě Pj tliln
odlifv av teMtiiK drulif a 'I vrtý 'tvrlik
tiiSaicl 8 budln viiCnr ve apolkovl mlutiiinll
1 NokoliiVnU Vnllr-1 Kancléř Hild Ilavnlka
1114 Ho l Mír KK H„ Krmi Sláma
IM Ho 14 Sir Anlon I urynřk M ul V
Podp Nokol Tyrš é 1
iMlnfva nit n-bifi! drak rit ufnifué kilou
I nndll a '4 ponOAll v m'iid v airi I MiawivS
0lornínlaliřiMiodlifv 1 nudili r říjnu
priilniniai:htirfi I n'lll vdiibnn a (rrtltnl
f ironu a arpriu rri-nmina rrunK nvojuK
tm Ho ll t rii(loplil(l JIH 1'lfha lul O
SoSHt u) Mr TU-M I4I7 Ho 14 Ht dfulník
f i K'iOnr Kyi Ho lil Hl poIHllll v K
Kunci Mi Ho IS Htr vbor uiJtku Auk
Šnrpia Simon Koktik Jo N'-rn! prapo
řHník llalt Iliiti'lar rtu urV J ttubrov-
kf naCalnlk J V Kaiuar vjp n 4A Ant
Vantk rxvlKirnl tflxír Ant r XutM ) V
Kpr dowirra Ji Jindra
Těl Jed Moko v Omaká
odlifvš ivapravtdaln annbs kaSdoodrnbnn
tlnilu mtaliil vwř v iví riíatnoatl tl'A
So lílth St Staroala K Havnlka taJntnnlk
Rud flldnirnr SM Wllllnm Ht SCntnik Ant
Such pokladník Jan KoláAn
Hliur Hrízda Neré Doby é H Jtll
odtaví lví acli lim katdoa f ndll v mitiol v
noa onp v Nnroant aini rrwiMKjxa Anna
liuua ormioff nari rnirmtnainr uoNian
nliia Maria Vanrat MIH Willlam tajinonlc
Vllb ftartol Il Hoplilon Ave
Hbor flnleslara č 60 Jí 1
odhf ví trhlin katdou druhou nadali i rnMi
r Mrwini aim o na noo uup vraKmiiii
pdlka Anna Krnjíl prwlmdka Vinni far
mák 1444 So IS rit nánifetkn Junafa Ort
talarnnliw Krantllka 'o-k!il4 MarihaSt
6lnli' Ant Mu li líil Ho A Ml poklad
nliw Marin IWan t a Wllllam ul dowirkyní
loi-la jiiiaii v nor maimau nirma ueuaii
Marin Hudflak rranlltka l'ak
Tábor MyrU čís 22 R H A
odleví -h(izl první nedíll niíalrd vaokol
ké ilnl i-rxdMHlka Marr Hnil mláto
přwlMi ka JimraHláfna vnloníil ifn-dna
Maria Houkal talarnnlia Katnllna Vnln
oliiivaki llllll Wllllam Hl poKlailnlril Man
lirou va aanriiiraa iioroia i na rnaraai
ka Marin CMII vniťnl atrá Maria VH
chola rankovnl trá llartnira Hruli
bor inalnlku Anna llráyda Kniot 1'nlck a
JowfaHUJkiil Hpil laknt dr I Hvutwda
Háj 1'alaioré MtmUI é 50 WC
Odhvl avá acliřira ka(d fimf áink f
iAmIii vm tl hod ndii v rnlatnoatl n Iallnara
na smi aú ul HarWa Kn-k dftatniii po-
riif nli) Anna Vlach m!t ip'wlMlkai Kalia
ViMáanklj ISI7Mi!l1 all Marin Vomafka
iKikladnínvi Kmma laltnnr provodili Kalia
viába vAŘtkvnAi Vriktwm hana vrillrd
triS s Harlxíra lalinnr rnnkovnl airá'v
bor malniku Krancoa Italu) Klunora Kbarl
a Maria Kvátik
Oznámení úmrtí a díkůvzdání!
Ilhimltťm lalrm aklďral nraawiujrrn t 'alrlřm a tnimf m la
HaU HilliaahS divnitks
Allihiloi
n 'ijrliW nnl ttrmix l kkonals a 'Ivriak dna I IImb Ii v 1 krlla ixb
ptdrdna a V amtti dno S Míias I hndlny tii lijls r'Mlrna Ra
aniiU nan-tna i j f ťuik 2£3 ♦ ndii dna l lifpns a ntna! na
1 1 Ui a i ( !h a lMi k rhotitin nii li prxllrlila
liii ra fivlnnnl tvotl vrdáll vlrlť illkv vlrm ktrlll Jakjfnkollv
ftilr-m v dul iiriimd a anirll iitltnvant drrriilky nati nin pnmnlill
a hi'íiim'111 v lm ntt rnilrnlll anallll KvUtlnl diky naU nri hť dlma
Cnl llarlK ra lta kma ta ililni'4rn( inrmnrl (Wt a llá) Palma Vli'tvl
f f9 Khilm Pfrvabk T J Hokol llvírla hvoliodv č ' IU 1 1 Anna
Zavlllovt il rodiny KmiImkjMi Kr Kavana V Jarní' J Vonlaka a
"ťaHnrrb ra cUrovanl krimyili vím akytlr ! ttbWH vhlé diky
riaíe t mmIIiií Kiitlioě a vnlice v lam tím VtrHi ta ndillui mllovanrl din
nitky nad si'alnlll llmltrl ii]IM iil f ttr-li ilrarl to im)i vv uflitini'lio
td4tfilvl Vaďlio nnvyiiiisl nikdy s VilWnýi-h pamřll naíli h Iiiíií JimIiiou
diky víwn'
IKAXK ů tS AURORA JAROŠOVI
truchlili fi(V
Pttr bratr farit tettra
FJav VonAtrk Mařit VonAttk a Kat Jaref haHtky
Honili (IniHlia Neb SI blerns liml
Lcřj-Glass-Andreescn Hardware Goma
— nronji Tlkeo —
Tiařtní Tyrilcné s lakovaní plerboví náčiní — Cínovaný pleeh
i")í'tný plecb a sovové ibo' - Os'B"t drát hřebíky noílřaké
slmtl oícykly střelLb srrsoé náboje asportovsae soon
k Hamry ulhe Omaha Sebr
9th
ZDARMA
všechněm nemocným
na zkoušku na (Icwt dní
1niiTtT nlnlrfríplrtT
mfA ni i v v i m im n iv
pás GIA8T
Tisíce nemocných jest vyléčeno tímto podivuhodným pásem
Heumatísrnus zácpu nemoci řaludku ledvin plic měchýfe i krve
kašel impotenai (slabost mužskou) nervosnost hluchotu zápaly
zimnici slabost — léčí všechny a není nemoci která uebyla vyléčena
tímto pásem který dodává nový iivot tělesné soustavě přivodí vám
úplné zdraví a odstraduje všechny zárodky chorob
Též i zdraví lidé by měli používali tohoto pásu který je chrání
aby nedostali nemoci a taktéž učiní je silnými
Chcete li ho zkusit vystřihněte toto a zašlete i Vaší adresou na
NEW YORK SPECIALTY CO
62 V7 18th St New York
a ihned obdržíte pás a vysvětlením jak se ho používá Tato výhoda
potrvá jen několik dní a proto 33—
PORTLAND
a na
-:j Solidní KtMIro
nnnl tak pna a trval ja
ko tMi tvláttA M-kti pravá
atrltirini Jit íaf ureno fi
podr£i avou kráriou atlihr
nou liurvu noisolr váMIvot
ul ilninaká a 00-
krvtřm 'irrnikm nulni
uoiiiiijlclin prach aul viď
ai'ai a nji"pmi aniirrMi
kí"i atrnjketn ipiliiťin
ulri drahokumv aidUmiá a
iiiiravmi Nic lpAlho a
praktl'n'i]Hlhii ninalildniito
iliMiid a tu mnu lV"a
liou a a MluKartuilin niiiH
kin nh iiámkjin fiilíi
kam tl U II aa 41aSK a Hprii( vflohf
a vaailoii volná prohlídky iilml Mplainfin
Nuda II SUWA aaaiáno a ohjiiliiávkiu dám
kráan raliin rlarma a iiIhiii hinllnky po
álou riiiťalroviiná íoilt vám i#tf Iiiim ra-ir-anl
vrlohjř Zdarma Indny hudlnkfoli
irl kdo koupi tul praoá íi-atarv l'lln
cli' '!ťi- II míliu ké nutí dáiiiaká
a I IaH JKWFMtY (U
fttí MidriiiHillliin lllmk ( lilirlKO
Náá vxllk kmitlo nlxahiijťd Htl roncti
liiwlliok akvirain liKlln niik mvolvnrl)
i lil II l„l kul ii káhn iiálnl Hiclcli
lr 1JI1 lilrlkift atd ! aa po idxlrdim 4is
v IHaMfVnli-n ariaMiaaiin nr
SEVEROZÁPAD
$2500
KAŽDÍ DEN až do 30 dubna 1904
-PO-
Union Pacific
Ježto osobní vlaky přes Omahu po Union Pa
cific jedoucí dorazí do Portland o mnoho hodin
dříve neř kterékoliv jiné dráhycestujícl mají méně
vydání po cestě Úspora času a peněz vždy roz
hoduje u lidu amerického
Na úplná podrobiwatl ryptnjta an
Místské úřadovní 1324 Farnam ul
TKIEKON 81S
aneb u K I Umtit UVtTk Omaha Neb
Predplafle se na Pokrok pouze $1 rocne
ÍJIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIg
I Jan A Bartoň I
mr i t
I zařízeny Hostinec
I roh 20 a 0 aU Ka Omaha I
= ňlznJetterfivleiák stále na čepu =
Š NeJlepK druhv vfna likérft a =
s ' Jemné doutníky 15— g
ňiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiimimtiiiinič
vlaxtnl
LoviK) ceny jednoho jízdného
pro osadníky a okružního líst
ku pro Itlcdatclo domovin po
Illinois Central dráze
"Ceny jednoho jízdného pro osadníky"
Do mim v Montaně Idaho Washingtonu Oregonu Uritické Kolumbii a v území Alber
ta Lístky na prodej kaídoJenně až do 30 dubna Liberální zastávky dovoleny
Do míst v Minnesotě Severní a Jižní Dakotč ManitobČ Západní Ontario Saskatchewan
a Assinobii Lístky na prodej každé úterý během března a dubna
Do míst v Tennessee Mississippi a Louisianě Lístky oa prodej 1 a 3 úterý v březnu'
a dubnu
Do míst v Alabamě Georgii Kentucky Mississippi Louisianě Severní a Jižní Karolíně
Tennessee a Virginii Lístky na prodej 1 a 3 úterek v březnu a dubnu za cenu jednoho
jízdného více % 200 Zastávky dovoleoy
Další podrobnosti sdělí ae vám ochotně v městské úřadovně č 1402 Farnam St Omaha
aneb písemně
W U IfflILL DIst Pass Agt OMAHA NEB