Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 23, 1904, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Hiumo vrt mv _
"řihUtkwt fcv krk INlMISfclM Itv
íibt1rlMI t"t 1 1 00 (rt ři
VycMtt iitlei itřeli
fTuTi: THaTitclstt SnoL rctrlu
IlOt lili al - tlfa
~~ ftvltl
f ilM(t4n4ltffllMal "
f-nlu-l tra Suon Ui Hk4u i -
tVa
llkittt
iMtl li fA4 ohitikv p 1!ht#m letití
ff titul n oli4# ottilli i'liM hlf-
trtll4±-"l IflHhopUltl rtliMI (k Jtti řítí
í f lil ili t tiv JnMti
řxhr k ' irol I l)™l Hli
-tlťtb-ll h-íl ilolill Ollftlftl IW liotn ha
Ul4ljl
Italiky rl
nu iHhnprfiiSH kaly A a koulil nu Jíi
Slt alurU "Ml -JI (trl'f" a nl rtérn M
1 rP#llhinIM tt"plM SIHtll IO-
irskou hnnkcvMi )l (tulili Jiit% hlo
řh-- iilallll "liiiM-kfui" hit hank i--hf l
rit£i vď prolit loljk mníiii platil
tuiikn a ailk-l am-h Ml Koupi anititku
:riftl na Omahti ritl-aí" m-b Nw Vofk Nu
ftót rirtittnfi-li pnJt plljmftn tl I I- a
tiltvé knlkr VHwhny Hkf nwhť mu
aluj pul Jvtluoduchuu iilrnuu uum tak-
Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Neb 23 března 1904
NkVTKÁCc SVÍ PENÍZE DfcfVE NKŽLI
je dostaoeš!
V Fort Arthuru horí! hlAsajÍ
do ivětt angličtí lháři kteří ti
přejouaby Rusko pohořelo
KoSOOCÍ ŽAPONČfC!
do války se hnali jako diví
ai jim Rusko střihne na frak
tu pak jisti rychto vystřízliví
Žaponskí Mikádo mA devět žen
To je div když má tolik "trublů"
doma že se sháněl ješti po větším
v cizině
Pamaiuj si žk wn člověk
který lehce slibuje
tvoje sliby tobě dané
mnohem tíže splňuje!
KoLOMHIE ZMENŠILA SVOU ARmAíJU
i 11000 mužů na 5000 To jest
důkazem ze přišla k náhledu Že
se strýcem Samem oejsou žádné
žerty
Ti ANGLIČTÍ DÍDNÍ LHA!
v zášti proti Rusům malicherní
každý deo jiní teď potopí
korib válečný v tiskařské černi
Bylo vySetremo Že nějaký ku
řák cigaret zavinil obrovský po
žár baltimorský Tím se znova
okázalo že malé přiíioy mají ča
sto veliké následky
ŠrtS NA LEDE HAD SE ZHŘEJE
spll Missouri tok se zvrátí
nežli my tc mezi sebou
přestaneme vztekle rváti
Ó ti "tpraveálnotď naíkh kritiků
Pro Rusy maj' tvrdá slova
pro Žapy jež vyvolali
celou tuto hrůznou vilku
mrjí jenom slova chvály
MožnA že sy na$i kritikové
Ruska bvlí spokojeni kdyby bylo
toto po napadeni Žapooskem po
slalo poníženi k Mikadovi na
bídlo mu že sevymuíuje' Port
Arthuru i Maodžurska jeo aby
zachován byl mír
Do Nebratky
Zepjtejte se svého citu
ten vám to jisté poví
že každý z vás pomoci mi
k nominací Sadflkovi
Když se každý Čech připřáhne
chutí ku volební káře
tu budeme Čecha mítí
za státního sekretáře
S krAlem BAVLNOVÝCH SfKĎ SE
Sullym skončilo to zrovna jako
Jun Lileieiij bývalým pieoičoým
králem Oba udělali bankrot
Rolnictvo americké xarbvá obs
tyto spekulanty ve vděčoé paměti
lituje zajisté jich úpadku poně
vadž náleželi k bílým vranám
mezi tou spťkulantskou havětí
BkVANGv ODRAZ BYL V MINULEM
týdoi v jednom divadle v Kansis
City vyiyčen Jo už nál nesmr
telný Havlíček napsal o tom věčné
měnivém rozmaru lidu tento
vtipný veri
Tak to chodí na ton svčtě
oebude to jinak
dnes't prohlášen za svatého
a zítra zas jsel
Jak asi v tomto okamžiku cítí
Kubelíkř Pro lásku k vysokorodé
žen stal se odrodilcem vzdat se
českého svého občanství a stal se
Maďar emberem vzdor
tomu nsti "přelaikavC' sousedé
Němci nevidí v něm Mďara ale
Čecha a proto minulého týdne v
Linci kde pořádel koncert pro
pukla proti němu ta surová ně
mecká zášť že musel před lůzou
mu hrozící uprchnouti a byl jedi
ně policií zachráněn před útokem
jejím Tak to dopracoval pan
Jan Kubetík čili Polgar Čecho
vé o odřezaoce nestojí Maďaři
jak se zdá příliš velkou lásku k
němu nejevili jinak by byl sotva
f Čechách kupoval velkostatek
tak jebo nemužoý čin přinesl mu
rychle trest v zápětí
N ix A vist PolAkO proti Rusům
propukla opit v těchto dnech v
Chicaga a sice v dlouhé resoluci
v aíž bratěrkové Poláci přeioa
liisti "rytířskému" národa Ža-
poaeftv v Ho tot ftoM Masoni
Kofifťnl inmtita )nlnnt
ani nmdim mnoho divit
nvbď ornivít iih k Rtnku rot
ttéhitlomM i-hitny ale dilm
i tomu l tVé mni ttikf mt
iopiv t ll Jo kfý sym
plii)# i koiookéml Aiřlky
tui ivoti4 vnbiili J lo
n)orký "IlUs liJu" jmi pt
tmi Čerpá "intrrnacionilnl své
foumy'' t ntklr#ha nlmrikťho
plátku a ousvui lim Česky lul
V Čtittsittt m iteiia
žspňm ťolák lleki
v Ne Yorku mu pliavukuio
tvrhlá dule Česká
RnrutifN vNrí mimiího
týdne nrvUim spolkovým sou
dem proti Míliovu sevrroiápadnl
mu Iclezničolmu lnutu jent pro
americký lid uspokojující oevlsk
pro jeho praktickou cenu al
proto že rozhodnutím tím dáno
kongresu na srozuměnou že "má
moc uzákonili pravidla 1 1 m i ž m
tistátní a mezinárodní obchod má
býti řízen'' Dráhy Great North
ern a Northern Pacific jsou vlast
oioy těmi samými lidmi a ti ovlcm
si nebudou soutěžili jest proio
zbytečoo jásali jako by soudní
ono rozhodnutí byla nijaká
ohromná vymoženost Leč ono
naznačilo ie má vláda prívo j?d
oali a vyšetřovali všechny korpo
race které Činí mezistátní obchod
a kongres může nyní sesfliii Sher
manův protitrustovoí zákon v tom
směru aniž by se musel obávati
Že zákon jim přijatý bude nejvýš
ším soudem prohlášen za neustav
oí Shermanův zákon mající za
účel zabránění utvořování trustů
okázal se býti nedostatečným a
nyní záleží na příštím kongresu
aby přijal zákony jež by efektiv
ně zastavily aneb kontrolovaly
moc obrovských americkému lidu
nebezpečných trustů- Pakli to
příští kongres neučiní tu by ame
rický lid měl pohnali k zodpověd
nosti každého člena nižšího domu
každého' senátora a mil by
všechoy zaprodance ať náleží k
té neb oné politické sUíuí od
kopnouti V POSLEDNÍM SVÉM ČÍSLE CHICAO
ský "Šotek" pojednávaje o válce
Ruska se Zaponskem o new
yorských schůzích Slovanů mají
cích za účel vyslovení sympatií
bratrskému ruskému národu kon
čí svou úvahu touto větou:
Že Rusko potřebuje Port Arthur
a Msndžursko to je možná ale
vraždí li se k vůli tomu kým
koli nepotřebuje a nezaslouží
našich sympatii
Redaktor "Šotka' náleží k nej-i
přednějším česko-americkým žur
ualistům proto nás ta jebo kul
havá logika nanejvýš překvapuj
Rusko získalo Port Arthur cestou
míru a sice nájemnou smlouvou i
Čínou Msndžursko získalo cestou
diplomatickou Do těchto končin
asijských bylo hnáno vývojem dě
jin a muselo tam nutně bledati
pobřeží moře Sibiřskou drahou
stanulo konečně na pobřeží moře
volného a širého jakého nemá
nikde v Evropě a jeho hospodář
ské a obchodní potřeby vyžado
valy aby ziskslo za každou cenu
přistav oezamrzajíci a v Port
Arthuru také onen důležitý pří
stav získalo Vynaloživši Í500
000000 na sibiřskou svou dráhu
muselo si zajištěním severního
pobřeží řeky Yalu cbrániti onu
železniční linii jež bude míti v
hospodářském vývoji Ruská tak
důležitý úkol a proto jednání jehoj
nesetkalo se nižádným odporem
u evropských velmocí jedině
Žaponsko popichované tajně
Anglií nalezlo v nčnr ?'cblup"
Ačkoli nebylo ve svých zájmech
ohroženo ani v nejmenším— jak
ostatně i americké střízlivě posu
zující časopisy doznávají — ač
koli Rusko okázalo se velice po
volným nenamítalo ničeho proti
tomu aby Žaponsko uplatnilo
svůj vliv r Koreji a tím si pojisti
lo své zájmy tu Žaponsko koneč
ně přerušilo všechno další vyjed
návání a prohlásilo válku K této
válce nehnalo ho nic jiného nežli
domýšlivost a touha jeho aby
hrálo na dlMm Východ vůdčí
roli Ono se neobávalo o své
bezpečí ale obávalo se Ruska
jako soka a žárlivostí hnáno vsa
dilo všechno na jednu kartu— na
kartu války Ne Rusko tedy ale
Žaponsko bylo útočoíkem ale
naši kritikové trhají Rusko jako
by bylo ono vyvolalo válku a
odpírají Rusku své sympatie
vzdor tomu že toto se jeo brání
proti napadení Dejme tomu že
by měl redaktor "Šotka'' koňku
renta který by ho jednoho dne ze
záminkou že "poškozuje jeho
zájmy'' napadl a vyzval by ho
aby se okamžitě klidil z Chicaga
a zanechal tam celý svůj majetek
Bránil by se redaktor "Šotka"
proti této nestydaté žádosti či by
se k vůli svatému míru klidil tvé
mu kookurentu z cesty?
Smrštěné svaly kteréž čioí etr-
ženiny tak bolestnými stanou se
opět ohebnými používáním bt
Jakobi Oel a tubosf zirízí vylé
čením
Předplaťte ae na Pokrok Zápa
ste poaze Ji 00 ročně
Ta kletá ioiá nesvornosti
l ěknou iiViaka té Vlné tM
nnotnoui Vmá fhvtdle nás k
Uilé lul podal nám v tHMa
dnech trsU otsj nttvyottká
YýpsJy lluté fátu amvtick
liirnslKtiky na Rusko na SJi
%nio tůlc a hlavně uioé
pohiněnl ťsopiu "Tribune"
jcnl v jednom se svých článků na
pit i "Movan t ivlle které
vypadá jako Člověk'' přímilo nl
atrre lamol krstsny ku iahenl
ket ku vyslovení sympatii ruské
mu národu v jrho tápané se Za
ponskem lárovrfi měla b)"t ne
spravedlivá pohana Slovanstva
dfistoioS v nějaké vtlké manile
ttčnl schůzi odmítnuta
CM teto schůze Jotyktl se
tedy rft h SUrtrni tk y Jotik
la it urátu WJ '7Vi'i("
tlak SUvani ale vzdor lomu do
léto záležitosti dotýkající se nás
jako celku musela být ta vlasy
přitaleoa la nešťastná otázka ná
boženská která nás rozdělila na
dva nepřátelské tábory a jež vůbec
ani do dvacátého století nenáleží
Ty nešťastné náboženské třeni
ce připravily nás v sedmnáctém
století o naši samostnosť učinily z
Českého národa otrok který do
sud sténá pod železnou patou po
tomka vítěze nad českou šlechtou
a který aotva kdy svou šíji pod nl
vymaní ale my vzdor té smutné
zkušenosti na tom nemáme dosti
a zavlékáme ty nešťastné třenice
do století dvacátého v němž zaji
štěna jest bohudík svoboda pro
každého
Jest to smutný úkaz Že v naší
osvícené době má ten neb onen
člověk být pronásledován a opovr
hován svými krajany proto že
věří a onen zase že nevěří
Lidstvo má důležitější a pro
šebe a pro své blaho prospěšnější
otázky k řešení nežli jest otázka
víry a nevěry
Na tomto pokročilém stanovisku
dvacátého století nestojí však pa
trni pánové z newyorského velko
řádu ČSPS kteří v zásadě prý
uznali Že by se měly "vysloviti
oaše sympatie 1 ruským národem
avšak protestovali proti tomu aby
nás milí zastupovali koiŽi Mů
žeme prý tak učinili sami uzná
me-li za dobré''
Tato úzkoprsá logika jak ae
zdá znemožnila svornou akci
všech Slovanů Do oné první
schůze dostavili se sice kněži ile
oni tam přišli jako Slované ne
jako kněži ale páni z velkořádu
odmítají všechnu loučinnosť ni
mi ačkoli otázka víry a nevěry 1
touto akcí nemá pranic společného!
V druhé pokračovscí schůzí po
rušovali přítomní čeští zástupci
shodu representantů Slovanstva
tím "že prý by sympatie Rusku
vyslovené považovány byly za
schválení války "(Mi)
Toto přemoudřelé "stanovisko
re důstojně řadí k onomu new
yorskému velkořádu ČSPS
Předně Rusko válku onu nevy
volalo ale ona byla vyvolána
zpupným kosookým Asijčíkem po
šťuchovaným k oí odvěkým nepří
telem Ruska Anglií Ze Rusko
na válku ani nepomýšlelo toho
důkazem jest jeho nepřipravenost
ale 000 muselo zvédnouti vrženou
mu rukavici aby zachránilo co
mu nutně káže jebo hospodářský
zájem Rusko tlsčilo se na asijský
východ jen k vůli tomu aby poji
stilo si ve vodáoh nikdy nezamr
zajících hospodářskou svou bu
doucnost a proto politika vlády v
tomto smiru setkala a setkává se
u celého ruského národa se schvá
lením proto všichni Kusové i ti
již bojují proti autokratické vládě
cara v nynějším zápase nadše
ním stoji při vládě ruský lid
jako celek jest hotov přioésti ty
oejvětší obiti lby zaujmuté sta
novisko Ruska ve východoí Asii
bylo udrženo
My výslovnými ivými lympa-
tiemi neschvalujeme nikterák vál
ku která jest kletbou národů my
svými sympatiemi neschvalujeme
autokratickou vládu carovu alt
my jimi dokatvjeme ie dtimt $ ru
itým národem 1 nadfjt to Slovan
itva k nfmul poutáni ime krevním
příbuiemtvlm
Vyslovením aoeb nevyslovením
našich sympatií nezměníme po
chod událostí na dalekém východi
ani v nejmenším Rusko válku k
níž bylo donuceno dokončí vítěz
ní i bez sympatií některých tich
"přemoudřelco" jichž srdce i ro
zum jsou prosty všeho pravého
slovanského citu
ZE STÁTU NEBRASM
Kusko-)apanský atlas
KftrthWfutrra dráhy
Atlas rusko-japanské války vy
dán byl Chicago & Northwestern
dráhou- Tři krásné mapy v bar
vách každá 14x30 vázané ve
vhodné íormí pro referenci- Vý
chodní situace vysvětlena podrob
ně tabulkami vykazujícími po
měrnou vojenskqu námořnísílu
a finanční zdroje Ruska a Japan-ska-
Vvtisk zašle se na každou adre
su po obdržení desíti (10) centů v
poštovních známkách Obraťte
sena městskou úřadovnu 1 401-
1403 Faroam St Omaha 34x4
V HrunsiMck plilrl minulou
IttrJtl O livol ml tik I rlcř lla
tn Splašili se mu koni 1 dali
se na ťttk Vfii tyl totlul mla
dý Ilintea uifnrcvn
~- V katkutu ktrtfl odbýván
byl předminulé úlřrý vttrr ftské
lni v lluiritioldt navrhli občané
kuli! si t-tii ( 4Uj Uiiuviu w
kince pro městské flřaJy mezi
nimi tél krajan lute Skaláka i
klrtka
— Srálka dvou nikUdnfih vla
ků u lála e v Crčte min siřmluna
UurliiiKton náJrslí Zápsdně je
doučí vlak vrátil d i z duí části
jiného vlaku na postranní trati
tloiícího několik zadních kar
jakož i parostroj na kusy rozbily
Strojvůdce a topič zachránili se
včasným seskočením Srážka za
viněna byla nedbalostí hrzdiče
jenž přijíždějícímu vlaku si?oali
soval "volná trať" avšak zapoměl
zavřití výhybku čímž atalo se Že
plnou parou přijíždějící vlak vjel
na otevřenou výhybku a srážka
byla výsledkem
— Šikovným chlapíkem musí
býti Fr Robertsen jeni uvčzsČa
byl pro menší krádež v Tecumseh
Týž již před měsícem očekával za
mřížemi sezení soudu avšak do'
stal se na svobodu přepilovánfm
mříží Byl však chycen as po 14
dnech a nazpět do Tecumseh do
vežen Jak zpráva oznamuje
unikl však Robertson po druhé z
vězení ve Čtvrtek min týdne a sice
tím samým způsobem přeřezáním
mříží Pátrání po nim zahájeno
— Dvojoásoboé vražedné dra
ma odehrálo se ve Čtvrtek min
týdne na farmě blíže městečka Ne--nahý
Jak již skoro pravidlem
žárlivá láska byla příčinou hrozné
ho tohoto činu jehož dopustil se
25letý mladík David Carroll za
střeliv napřed svou milenku Annu
Maxwellovou dívku teprve 16 jar
čítající a pak sám sebe Carroll
zaměstnán byl na farmě Maxwello
vi již po nikolik let a povinnosti
své vykonával prý vždy vzoroi
Před nijakým Časem pojal lásku k
mladistvé dívce a ježto prý tatq
odmítavě se k němu chovala Ital
ae trudomyslným Když pak před
krátkým časem doneslo se mu k
uším že Anna přijímá dvoření
jistého farmářského synka ze sou
sedství stal se šíleně Žárlivým a
vyhledával příležitost aby dívku i
sebe se svita sprovodil Příleži
tost naskytla se mu ve čtvrtek
ráno kdy Anna vrátila se z ná
vštěvy sousední farmy a dojením
se zabývala Carroll vypálil na
ni dvě rány jedou do levého dru
hon do pravého Spánku načež po
příšerném Činu svém sám se
usmrtil
Novinky z Plattsraouth Neb'
Dne ai března 1904
— V pátek časně z rána roz
lehla se městem smutná zpráva že
Jana Ptáka není více mezi námi
Ve čtyři hodiny ráno rozžehnal se
s tímto světem Dosud ještě mlád
v nejlepším viku musil opustit
vše Jak smutný to byl pohled
oa šest malých airotků stojících
kolem postele a tím bolestnější
zajisté pro ubohou zdrcenou man
želku vidoucí že jí samotné na
stává nyní doba vážných starostí
o drobné její dítky Jan Pták ná
ležel k anglickému spolku Novo
dobých Dřevařů(MVVA ) u níhož
byl pojištio na f 2000 — Pohřeb
zesnulého odbýván byl v nedělí
odpoledne z domu smutku na Ná
rodní hřbitov 1 obřady vykonány
dle spolkového rituálu- Pohřbu
sučastnilo ie hojně přátel 1 zná
mých vzdor tomu Že se dalo do
dešti právě v ten čas kdy se
počaly smuteční obřady konali a
Že pršelo pak celé odpoledne Za
rmoucené rodině projevujeme oaši
upřímnou soustrasť!
— - Opatrnosti nikdy nezbývá!
Jistý mladík jménem J Stendli
prohlížel revolver neveda že jest
týž nabitý Náhodou vzal za ko
houtek hned na to zahřměla rána
a náboj se zaryl nešťastnému mla
díku do kolena V neděli dopo
ledne musela být aa nešťastném
mladíku provedena operace do
sud není jisto nebude-li následo
vat! nico horšího
— Pan Václav Skoumal obda
řen byl manželkou svou rozto
milým synáčkem Malinka s ta
tínkem jsou zdrávi a ten maličký
již je obveselí Přejeme jim mnoho
štěstíl
— Pan F Pták z Dakoty přijel
sem na pohřeb svého bratra Jana
— Paní F- Hendrichová z Ha-
velock Neb bývalá Jandová je
zde návštěvou u svých rodičů a
přátel
— Pan Vác Bureš z Omafiy
dlel zde za záležitostmi strýčka
Sama Poslal pozdrav manželům
Vitámvásovým po p V Holým
Vilém dostál věrni slovu danému
p Burešovi a pozdrav ten ústni
vyřídil Z toho je vidét Ze jest p
Holý slibů daných pamitliv Sr
dečné díky!
— Mladí manlelé Nlmcovl byli
prý v rmlf 11 v Omni nl klu s
nitka pM un$l-s)h mialolě
Jindrotýih 1'an Němrc p l o
tři nisl i!# tttUvný nluhoj tu
krovinkstni v lom im ) po
máhá sličná i hoř Němcova Ma
lnkjt ksMlifl nlkupnlVs í Jy
violo oI sIohII Mulrnk létl
id vtlké obli! í l se mkdy sa
irskou řič nvslydl Za to i má
kaiJý srdrtnl vá l obrvlátii pak
tt lidé 1 frsk! Čtvrti Malenka
může opravdu iloutiti sa vror
(mým
- Jaro nám nastává slunit
krásni svítí — dne ale svítíme v
kin nu h aby nám nrbylo zima
~- Nali Sokolíci se domluvili a
objednali pro zahradu při Soko
lovně stromky Polom lam bu
deme trprvo rádi chodil až lam
bude zrál ovoce Na zdarl
Sokolka
Novinky z Bruno Neb
Doe 19 března 1904
— Pan Anton Kouma se již
pozdravil a na sv Jostía přišel do
Bruna nás navštívit Takto vy
padá dosti dobře ale jest patrno
Že ztratil trochu na váze
— Pan Joe Máca se odstěhoval
na "Pindoru" a vyjádřil se že se
mu tam líbí Tomu se praoic ne
divíme Prož pak by se mu tam
nelíbilo když lam jest lak veselo?
— Občan Karel Procháska z
Abie žalován byl u smírčího soud
ce p Coufala p Donatem z Abie
o náhradu H160 V žalobě se
udává že p Procháska pojednou
byl napaden zuřivosti a v nepří
četném stavu tom počal vytloukali
okna rozbíjet židle stoly a vůbec
vše co se rozbiti dalo To mohlo
být za obnos ten 't i a ti " coř
— Naši ochotníci činí pilné
přípravy k divadelnímu představe
ní jež uspořádají v poodfilí večer
dne 4 dubna v operní síni p Vác
Blatnýho Hráti budou poutavý
anglický kus "Our Jim" veselo
hru to ve čtyřech jednáních Hlav
nější úlohy nalézají se v rukou
osvědčených již ochotníků a aby i
ochotníci kteříž dosud neúčinko
vali náležité k prvému svému vy
stoupení byli připraveni odbývány
jsou pilni zkoušky ped řízením
prof Štecha Jsme přesvidčeni
Že obeceostvu našemu chystají
obitaví ochotníci oaši skvilý du
ševní požitek jen oa obeceostvu
našem záleží aby hojnou návště
vou tohoto divadeloího představe
ní povzbudili ochotníky aby častě
ji divadla pořádali Chystejte se
tedy všichni na den 4 dubna Na
zdarf V B
Novinky z Touhy Neb
— Minulý týden jsem nezaslal
žádných novinek a to proto že
zde nic nového nebylo mimo to
že napadlo dosti sněhu jako asi
všude jinde
— Občan Karel Doležal byl
návštěvou v Linwood navštívil
též hostinec p Šotraba Pana
Doležala zajímal prý nejvíce krás
ný lalok jakým se honosí p
Šotrab Dle všeho musí být p
Doležal milovníkem a ctitelem
tučného podkrčí
— Pan Fr Kliment st má již
arní pšenici zasetu a nynf opra
vuje žací stroj vazák aby se
mohl pustit ihoed do sekání a
sklizně pšenky jakmile tato dozraje
— Pan Fr Hrubý odjel se
synem svým do Omahykdež bude
chlapci podstoupili operaci lo
oa prstu kierý si nedávno při
skládáni sena značně zranil
— Snad není na torn Sirém
sviti člověka který by si vše tak
hned přivlastnil jako ten pro
Žluklý šotrab Minule jsem se v
"P Z jenom zmínil o dlouhých
uších a on už je chňapl jako ko
cour myš Podruhé prosím
račte dopřát také nico jinému
— Tenhle wisconsinský čmu-
chálek jik se mi zdá pořádně mi
dostal V posledním čísle "P
Z' se zmínil že mni navštíví a
já strachem aby se mu to snad
nestalo jako u Sotraba v Linwood
dal jsem ihned zabiti krmníka na
dělal jsem jaternic a sulce abych
ho mil čím uctít a 00 zatím čtve
rák pustí se do Minnesoty a mne
tady přeskočí
— Soudruh Sokol z Plalts
mouth mi žádá o radu jak to na
vléknout l prožluklými timi ho
dinkami Theoretickou radu mu
sice dáti nemohu neboť jsem ho
dinářství nestudoval ale nico z
prakse mu přece poradím Já
jsem to měl milý břichu zrovna
tak mou starou jež chtila
abych chodil domů dle její hodi
nek Dlouho to trvalo než jsem
tomu přišel os kloub ale konečni
jsem na to kápl a povedlo ae to
Když jsem ráoo odcházel z domu
za svým povoláoím moje stará
kutila nico venku vzal jsem její
hodinky dal jsem je svému panu
synátorovi aby si a nimi hrál a
zárovrB jsem mu ukázal jak má
ručičkami točit Když pak jsem
přišel domů k obědu stará mi sdě
lila ie Láda rozbil její bodioky
Samo tebou ie rozumí ie jsem se
Omimcni úmrtí a dilriivzddni!
ttSiHftkfN tW kHVn! pidmiIum irn r-Mířlfw a sMmfwt Irti
rMlv t mW illist4 msnMl 4 iik
A tmu IVftlovrt
I káutl m k í k t'líil bitMi i !! I v IhaiH dnu tt Mrins
1IM mIIfhI tMmilá nrrlil r)l plMftVm Vrs'k v
mMrí ItrlMi rfc IM1 s di Amrrlky l !)! v rws IMitlifn In I
s tritiím il'iritl pHiM msmfi k v pttrk tn l Mnnt ha Mhlít
iibmI itiii
„otni pinol í fl'u! tu}v::fctj to v
tniřrnm Islu lw rMitl nil vt' t sk křoVii Jtkl !#
plll Phu IWv Vlil fis 4 Jrlis Mílu ltl tt Mlul-V S r
titfutinf ni t putillm v r'l luk lk!m lUlti rUil nU i lťni' ti i k vtrnt
iUf tm kriUný h kMlti Hhorq lry VUill JÍ"I„ Mlu lUtulott MM -Vrhu
yť IU Moru lll 74lu fit 04 Mllhř TMos s 1'rKKU r-M ofl
K rmUnf i 1'fslnv i PmiMie r'lii J J IUmrlli fujin
Tmfl lnuty 1 I Jinkrovit H nn hf fhjmu Kiliány ilfk
iliitnr nl ilujrnmyrh M nl Msrlt Tlrbiďkiivi pf M K Hf 1
n I tonulo sl t 1'moiie s p Totnill Duils Jrlif Jlnmi illky drip'
AlllKCr PKAl trklil manltl
Jottf 'rantihk Antonín Alťeit mil ijrnof
Anna TúkiWrk Veronika 'rai dttry
Jol Tiká'tk trť Mtllit a lltltna 'rai ina ky
V Ilnwiwxl Neb tln IU lKin IBOt
32aE
2E
snažil stsrnu mou upokojit a pro
to jsem jí odvětil: "I nechť si
beztoho šly Špstně" Takovýmto
spůsobem jedny hodinky jsem mil
s krku Nyní ale vrtalo mi to
to mezkem játk tů udělal s velký
mi hodinami stojacími neboť roz
lámal je svévolně lo mni přece
bylo jich líto Než i tu pomohl
mi důvtip Když totiž stará moje
ode&Ia jedoou na návštěvu k sou
sedce povolil jsem nikolik kole
ček hodiny přestaly jít a teď nám
slouží pouze za okrasu Nyní se
spravuje celá moje domácnost
pouze dle jedněch hodinek a ty já
mám stále u sebe Když přijdu
domů v jedenáct hodin a stará se
mne ptá: "Kde's byl tak dlouho?''
— odtuším jí: "Dlouho? Vždyť
jest teprve čtvrt přes deset!" Ne
věří li a chce li abych jí hodinky
ukázal strojím se ihned abych
Žádosti její vyhověl a při tom bru
čím: "Nu tak se jen podívej ty
nevěřící Tomáši!" Zdáolivou 0
chotou svou Ženušku upokojím
ona zívne a než se odstrojím již
je opět v limbu Na správu hodin
a hodinek jsem Ovšem ješti ani
nepomyslil neboť se obávám že
by stará sekaturu mohla nasuti
znovu
— Dnes je svátek všech Josefů
Pepíků Jasefioek a Pepiček
blele někteří z nich přece nái
počastovali Však oni vidí co se
patří
— Náš Nimrod má zase o jed
nu vraždu více na svidomí Dnei
zamordoval velkého krmníka a ne
zapomnil nám poslat oa košt ob
var To je jinačí chlapík než ten
Šotrab kterýž nejradíji složí vše
jen do tvého bříška
— Nový náš obchsdník Vác
Kačírek dělá velmi dobrý obchod
a jebo klerk Toník RezáČ má
plné ruce práce Dobrý lo zajisté
důkaz že jest každý výborně ob
sloužen
— - Linwood má přece jednoho
pašáka který si vzpomněl na
Macka a tím jest Dr Draský
Psal mi abych přijel na hon
kachen To mu slouží zajisté jen
ke cti ale psáti mi ie má právě
dvě znamenité k obědu to přece
jen oemil Jako lékař by mil
přece vidit že psáti Mackovi o
takovém skvostném pamlsku jest
přece jenom trochu nebezpečno
— Pan Jan Vaniček nám včera
sdělil že se mu obisila kráva
Když jsem ae ho pak otázal proč
si nešťastnice zoufala odvítil mi
že Život svůj skončila násilni ze
zármutku nad tím in jí nechtěl
dát přečisti Mackovy novinky z
Touhy Macek
Novinky z Linwood Neb-
Bleskurychle roznesla se
smutná zprávs když jsme obdr
želi ve středu telegram z Omahy
že paní Anna Prajová zemřela po
operaci a že ji přivezou večerním
vlakem Jak jsem se v minulém
čísle zmínil odiela Daní Prajová
do Omahy by tam hledala lékař
ské pomoci Lékaři po prohlídce
sdělili paní Prajové že jest outna
operace k čemuž ona svolila V
pondělí ni- t odpoledne podstou
pila operaci a v úterý večer obdr
žel její manžel telegram že je s nl
zle aby tam přijel Pan Praj se
lam odebral v průvodu svého syna
Alberta a svého zetě p joj Ti
cháčka Jelikož od nás večer
žádný osobní vlak neede musel
jet do Premont po nákladním
vlaku a do Omahy se doslali ráno
v 8 hod kdežto ona zemřela ve
4 hodiny ráno Ve středu večer
před příjezdem vlaku jímž měly
býl pozůstatky nebohé paní při—
veženy aešlo se na peróně tolik
lidí že aotva bylo možno ae
hoouti Projev tento už sám
sebou jest důkazem jak velké
přízni ae zesnulá tišila- Když
vlak přijel myslíme ie při pohle
du na aebránku pozůstatky zů
stalo málokteré oko nezarosené
Z oádraží byla rakev odvežena do
ieiíbo obydlí V pátek před
pohřbem převežeoa byla do síni
řádu Ratolest Mladočecbó ZCBJ
kde opit se sešlo tolik obecen
stva ie bo totva prostrinná síQ
mohla pomoiiti Pohřeb vypra
vil sbor Dcery Vlasti č 48 JČD
k nimui zesnulá také náležela
S obřady se započalo ve dvě ho
diny odpoledne V síni řečnili
pani Mane Ticháčková paní M
F Bartošová p Donato st z
Prague p Tomáš Duda Po
obřadech byla rakev vložena do
pohřebního vozu za velkého
účastenství přátel a známých po
hřbena na Liuwood Hill hřbitově
Budiž jí země lehkou Rodině
Prajovi platí naše upřímná sou
strast! Dr L Svoboda zajel si mi
nulý týden opit do našelo okolí
na kachny husy Jak pochodil
to jsme se nedozvěděli
Hned druhý den po úmrtí
paní Prajové dozvěděli jsme se
že paní Šavlíková v Clarkson také
zemlela Jaká jest to hra osudu
Pan Josef Šavlfk prvně oíeníl se
s dcerou pana Alb Praje klerá
ale před 10 lety zemřela a on ože
nil se s dcerou pana J Kašpara z
Prague Nynf tato laké zemřela
a pohřeb odbýval se v Prague v
neděli kmž byly pozůstatky ne
šťastné paní převeženy — V pátek
též odbýval ie v Prague pohřeb
manželky pana Jam Poláki Paní
Poláková jest též dobře známá
neb zde vlastní nedaleko farmu a
před nikolika lety zde bydleli
Ať přijmou obě rodiny naši sou
strasti Pan Joaef Hledík meškal mi
nulého týdne několik dní návště
vou v okolí Clarkson u svých přá
tel a známých Na zpáteční cestě
přitrefila se mu malá nehoda
Když vyjeli z Fremont přjšla na
něj dřímota a jelikož ním jel též
známý studnař Novák 1 řekl že
jede také do Linwood ujistil p
Hlcdfka že ho v Linwood zbudí
Sotva však přijeli do Morse Bluff
vzkřikl Novák "Linwood" Pan
Hledík byl rozespalým slezl 1
než se zpamatoval že to Linwood
není a jelikož tam vlak dlouho
nestaví tento mu ujel Chvíli
láteřil na Nováka po delším ale
uvážení přišel k tomu náhledu že
udělá nejlépe když se dá do Lin
wood dovést a také ie šťastně
domů doslal A jelikož ten den
bylo zrovna svatého Josefa ze
zlosti to několikrát "posadil"
Paní Marie Kluímanová z
Omahy přijela do Linwood ve
čtvrtek miouléhe týdne tentokrát
ale za smutnou záležitostí aby se
súčastoila pohřbu své sestry psní
Anny Prajové
Hurá Macku naše pšenic
kvetel Štiky už počínají zase brát
Máš li nějaké dobré vnadidlo tak
přijeď co nejdříve
Paní Emilie Foldová jest již
po několik doí nemocná
Dnes večerním vlakem od
jíždí pan Ed II Koza do Prim
rose kde bude pracovat v tamoější
lékárně Pan Koza pracoval zde
v lékárně p F Boháče
Chraňte svoji rodinu před
bleskem 1 kupte si hromosvod na
vaše obydlí oď Jana Bečáka který
vám prodá dobrou zaručenou
věc Stavte ae v lékárně a pře
svědčte sel Šotrab
1 V New Yorku přišel před
několika dny k vážnému zraněnf
34letý krajan Jaroslav Koudelka
prodavač ve střižním obchodě p
Loevyho oa rohu I ave a 75 ul
a bytem u své sestry pí Semerá
dové č 416 vých 64 ul Pohádal
dal se pro jistou záležitost 2ole
tým Irčanem Hmry Murphym
kterýž vyzval Koudelku "na íajt"
avšak tento vyzvání odmítl Nl
to Murphy k němu přiskočil a
vrazil mu nůž do levé strany prsou
utekl Koudelka v prvém
okamžiku nepozoroval ani Že jest
bodout a teprve později když jej
počalo mrazili táhl si na prs4
tu shledal že má v nich zabodnu
tý nůž Kdyi tento vytrhl vyra
zil mu z rány proud krve kteroui
ae pokusil karbolkou zastavit!
Později však na radu lékařů ode
bral sdo lékárny a odtnd do ne
mocnice kdei slav jeho považo
ván jest za velmi vážoý