Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 16, 1904, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    immnmvfmntffivi
— ftltl uniml htiWbtiM pU
dtt tobolu dne ť)
♦sokolovu 'brtsficl flf ' M
(l4ilt iluilii pnlírhnřtíO
soudruha Tímlml tlffinf
Ptrhrstr Vstupní- pl 15c dlmy
mil vitun volný — Nsdrjoirte
le Iltlitti4 mihi nsluh liudeb
niku il vypomoct thiíjl chorému
miihnmn tvárnit toalruhu
bude ttliuku!iti i!iu kuje
Bftm aby dle nejlepll molnotti
lvi intiilí imlrniii hrm posta
vrnl dnoiiivca i celých rodin
il nviavininl do ntlifttif i MU
HevMMI jsme ae jtl nlkolikráte
la Čechovi emtllil milerádi tkf
pomoci tím il opttvdii po
moci poifcbul t doufáme 1 při
tpéjl dl til tvých Ul k hoanCofmti
úspěchu "benefičního pletu' Líd
český eit dobrý iibiltvýl
— V tobolu ráno udála te trá!
ka vlaků na our4 tatáíca oa trati
Unioo 1'acific dráhy bílit 14 ul
ni Oíltéstl tomto plilel o livot
výhybkil H P Connolly usmr
cen byv takřka okamžití Neillsti
zaviněno bylo asi t(m le ttrojve
doučí nákladního vlaku jedoucího
se South Omahy rychlo-uí as 35
mil nezpozoroval v čat v ottré
zatáčce před nim na kolejích sto
jicl dví lokomotivy as J50 ttřa
vlcň od sebe vzdileoé Lz ml 11
viti o Itčstí le vfcero lidi oebylo
zabilo Mužstvo z pirostrojo a
jedné káry tpozvovtlo v čat ne
bezpsčí tetkokem zachránilo Se
avlak Conooly jenž stál oa plofii
ní káry u druhé lokomotivy iraJen
mezi vozy a usmrcen okamžití
Tendry obou lokomotiv jakož i
připnuté káry byly ztroakotány
trosky vlak v brzku odklizeoy K
lehčímu zranění přišel též D S
Jonea
— Výborná povíať České bo
ipody "u Sllupce" pronikla i do
vzdálené vlasti staré 1 iovíilnl
hottíoští Fraocl a Vávra mají t
toho velikou radost V Omazc vl
jíž každý že v hospodě "u šoup
ca" možno te pobíloiti nejen vý
borným ležákem z proslulého pi
vovaru Schlítzova barvy Červené
i Černé ala i jiným! nápoji řlznřj
iími sorty té oejlepif Vedle toho
do celý den chutný zákusek a
notná porce humoru také za očco
atojf Krajané z venkova ucinl
rlnhf tiAvl za oobvtu avého V
Omaz navitívl bcipodu "i Šoup-
cť roh ij a William ul 17X
— Dráha Oreat Western až
jak známo postavili hodlá velké
nákladní nádraží pod viaduktem
16 ulice zadala již kootrakt ku
avažovioí místa oa nímž posta
vili hodlá budovu 40x400 stopách
jejíž pr6čell obráceno bude na 16
ulicí Kontraktoří započali se
svážením v pondéll a dráha doufá
že v 6 týdnech bude moci započfti
se stavbou vlastni jež pak pokra
čovali bude tak rychle jak jen
možno
— V pondílí započalo se se
sbírkou íondu pro dohotovení
střechy zdejfilho auditoria řtedí
telé žádaíl fioooo jež prý umož
ní iím dokončítí stavbu a zaCátek
sbírky Jest mnohoslibný neboť
během týdne upsáno sebráno
bylo Jtjroo Čtvrtina celé sumy
požadované Mi se za to že po
třeboý obnos v brzku bude sebrán
že snad přece doCkárne se ote
vření auditoria tohoto roku
— Relíaoce Cigár Co z Couo
cil Eíutfí li Mil bUlííki uniéti
e v tomto čísle jest noví sorga
oíaovaný doutoíkářský závol 1
nímž mi také podii p Ilerrmao
Abraham dříve u Continental Co
v Omaze Dílnící kteříž byli
dříve 11 nbn jtmísrářif chválí lí
jej jako zaměstnavatele pro jeho
liberální jednání Přejeme zdaru
povému podniku tomuto
— Přisní naložil policejní rái
soudce Derka se starým darebou
jehož jméno jest Wm Tboriton
Týž zatčen byl v úterý tajnými a
předveden před soud kdež bylo
shledáno že Thorotoo více času
stráví v trestnicích a vězeních než
oa svobodí Soudce dal mu tří
bodioy řasu k opufitíoí mčsta
nalebo tím doložením že pakli
po tas tom dopaden bude v hra
Bicích místských trest jeho bude
daleko přísoíj&í
USTRELU
rtsumatísma befení i ádecn i'i
UUA klcn rilfA KHtnMji
"KOTVOVÝ"
PAlli EXPELLER
wlnol mmUktuťai UéMHkfeh ryniMiml: I
Imv IKnm 17
Míl mm if U ř-otl
ní H% X fil ptÍYtm lit kf
St fMa rm lékárník ě iwfc pUu Hrrnt
k Hlrfttar l SI Cwl 'w lrs
{Mpímift vtnlktijtpmi Irhun
~m Tula loťpte pM tiiřllUl
pepalllnl H hoslinltí fp
l lsntlaVltlt % #m hosHnf i
'U IAuit #' avitoinimé "Kil!
holy" Jsk jsme Jříi ebrav
tkl Slil kl'fft !ríl U
loni a lřUii thlke paitonu
tslniu poslední test ftoktiali
a itititi tulím pAj ttm I ftiuUI
hosti a plátlé 1 I o koila i
kuiéhJ a sCtotaou látftvu nb
d tieiti )t tamorfřtmo Tak
tuto tobolu Jorlovl poiott
— NVdrlnl divnlvlnl předšla
%n( putlUoé láky řek svob
lkaly v Sokolovat vydslilo s v
kaldém ohledu inamr-aití Na
vltlva byla vrlki vrlor lomu le
asi do dvou hodin odpoledne pa
dal sníh jrnltvjll několika pslcft
pokrýval ulue Obecenstvo nale
nedalo e lanlokráte erpohodou
odstrtiili od návltívy dětského
divadla a lim sajislé valní přupí
lo k jeho tkvítétnu úspíchu Malí
ochotníci pak Jsouce si plní ví
domi přízní a uaoaUtti avých
přátel vynasnažili ae upřímní
aby se přlznivcom svým náležití
odměnili "Král liliputáoský"
žertovoá báchorka ve i jednáních
není kusem snadným k provedení
Někttré iilohy jsou velmi dlouhé
a obtížné a též i souhra jest těž
ká Ne! diky svědomité péči
uCitele p K Fhiogera jenž di
vadlo fdil t p Šimoni Kokuski
jenž vypomáhal při režii přemo
ženy byly hraví víechny obtíže
kus tehráu byl tak zdařile te
provedu! podobné sloužilo by ku
ctii ochotoikňm vyspeiym 10
platí zejména o výkonech žáků
Fr Žabky Rud Havelky ml a
Fd Dudy kteříž si poíloali na
jeviBti s jistotou skuteCné obdivu
hodnou Fr Žabka jako učedník
levcovský í jako kril liliputánský
počínal si přirození od počátku
až do konce K nimu družil se
čestní Kud Havelka ml v úloze
ievxovokího učedníka i v úloze
vodce tureckých janičařa a Ed
Duda v úloze panského lokaje a
sultánova otroka Byla to trojice
k pomilování a obecenstvo častým
potleskem dávalo jí na jevo nej-
vyŠíí svou spokojenost btejní
uspokojiví zhostili se úloh svjch
i herci ostatní Vác bemín Rob
MiSkovský Aloisie Siámkova
Emila Vitoušová Joa Semín
Vladimír Koláčný Helena Pavli
kova Vratislav Kořiako a Alosie
Dúhíčkova K doďUoí skvělého
úspíchu napomáhala velice nád
herná úprava jcviíti a skvostná
iatna bez kterýchž by zajisté i
tebe lepil provedení kutu bylo na
cen své strpělo Obecenstvo od
počátku s do konce sledovalo
bedliví výkony malých herců a
když posledně opona spadla pro
jevovioo vSeobecoé přání aby
žáci české svob Ikoly co nejdříve
opít uspořádali nějaké divadelní
představení Jsme jintí že ne
dělním dětským divadlem získáno
tylo mnoho nových plíznivcA a
přátel české svob tkole a ža tato
přestala již býti ubohou česko j
Popelkou česká (kola pod oy
oějM správou zdárně pokračuje a
dostane li se vzornému učiteli p
FibínKeroví í nadále outné pod
pory od Ikoloího výboru vytíne
se na s tupen dotud nebývalý —
Mezi i a í jednáním sahril ý
borný Koříkův orchester novou
akladbu prof li Pecla aice
polku zvanou "Liliputi naká''
Skladatel i hudebníci odměněni
byli bouřlivým potleskem vděčoé
ho obejeostva — Po divadle byl
odbýván tah na skvostný polStář
vínovaoý ve prospěch české svob
ikoly sestrami Marií a Kftnoii
Šrámkovými Polítíf ten vyhríl
na č 66 p Emanuel Dusk jenž
jej ale v&novsl opět témuž ftčelí
Takových mcceoálo potřebuje Ce
ská ikola vícel
— Pan Longin Folda bankéř
t Clarkson a p Emil Folda bao
kéř t Linwood zastavili se v pon
dělí v Omaze na své cestí do
Kanta City kamž se odebrali za
obchodními záležitostmi Přejeme
váženým přátelům všeho zdsrul
— Před policejního aoudce
předveden byl ve čtvrtek Ital Ra
íael Rosso oa obvioiní že svou
maž?!ku surově ztýř! Týž pří
il v úterý odpoledne domů ve
stavu podnapilém a za nedlouho
rozvinula se mezí manžely ostrá
hidka jež skončila tím že horko
krevný Ital ženu svou sbil a tato
pádem na bednu nos ai úplní
přerazila takže třeba bylo lékařské
pomocí Rosso popíral že by
byl mél v úmyslu žene své ublížili
líče celou příhodu jako "ipís"
Soudce Berka vlak žertům takým
nerozumí a diktoval tnu Ijooo
pokuty útraty
— Známý spolek Y M C A
jenž jak známo nedávno prodal
budova evou firmí Braodeia St
Sons chystí se ku aiavbí nové
velkolepé budovy spolkové jet
prý bude i každém ohledu zcela
moderní vlem požadavkům no
vídobébo atavítelatvl odpovídající
Spolek ten vyslal dvoučlenný vý
bor do vlech vítíícb míst ameri
ckých kde Y M C A vzorné
bodory vlaatnf by vybrali si
vzor dle kteréboi stavbou ae
bude pokračovali
Tmí Ure
Kreml esho vvittht) Wp~
Jut muhkťth fMrkíl 1 1 ne
ipttv dnviia s oa tflm misii
tnhoio listu nttlrlme nllrJM
iťflM ta tnlitné ttn)t Mulské
Cnt lnioy kal áty pnl tlio(oe
ol po l u ťwdutoy katholv
liti SttMÍW % Jí Mulokf
piinfotrhy ífé lllét ťttvvnl
modté nlo Koikloid páry la
loc Ptvné Ovrtalla droNI %td
é tje Mulké tilsvls ve
Knlil thfitňVřB t IUfllr'
krásní kostkevtnýth 1 pruhová
nyh tmavfth battv s$c M'r
spodní prádlo thotovení eftypl
tká btvlnv pevné pohodlné nyní
it ic Multké trvanlivé kalhoty
75c Kotcoé rukavičky bet pod
šívky 13c pár Ktpetni látky
črrvené modré bílé nebo te
vkutsými obrubami po jc Hed
bivné malličky 3c Jednokusové
tpodnl prádlo 4jc a sta jiných
dobrých věcí k noienl vidy ta
nižllctnu ntl kdrkolivěk jinde
The Gtiaranlea ClotliinR Co
119-1511 Douglat ul Omaha
— Máte-li zapotřebí eluleb
spolehlivého txpresiiks obraťte
ae a plnou důvěrou na tvého kra
jana ťraoka Uřena jenl varn
rychle a zároveň levni poslouží
Zejména ti kteříž ae hodlají stě
hovat měli by ae na pana Hřena
obrátili neboť te nemusí obávati
Že nábytek jich bude polkozeo
Pan Břen za správné a uspokojivé
vykonávání avéřené mu práce ručí
Plejte te po něm buď v čit taGa
jíž 14 ul aneb v hostinci pp
Francia a Vávry 31x1 m
— FrantiSek Janda český po
hrobník a balsamovač má závod
svůj v Cla 1233 již 13 ul Závod
jeho zásobený hojným výběrem
rakvi a obleků jest otevřen ve
dne i v noci Číslo telefonu 284
33 —
— Z pramene tajného ae doví
dáme že vstupenky do pomlisko-
vého plesu jejž uspořádá Tiber
Myrla čít 923 Královských Dru
žek v aobotu dne o dubna 1904 v
síni p J W Hrocha jdou dobře
oa odbyl Zábavní výbor jenž
má na starosti jicb prodej nepo
třehuje prý nikoho ku koupi nutit
oeboť postačí prý pouhé podo
tknuli že o pícatupoém roce
nepřijímají dámy Žádných omluv
a vytáček Jtt prý oprávněná
naděje že plet Královských Dru
žek hojní bude navfttíven
— Velké oblibě u Českých ho
apodyoék teSÍ se výborné zboží
četkého řezníka Chat J Ptsaicka
jehož obchod nalézá ae oa 10 a
Baucroít ul A není také divul
Vždyť u mistra Pastička dostanou
nejen vždy čeratvé maso vieho
druhu ale i výtečné zboží uzeoář
ské u velkém výběru Hospodyfl
ka která koup la v obchoiě lom
jednou nepůjde poJruiié jinam za
nic na avété Zkuste lol 37x4
— Minulé úterý zavítali do
Omahy pp Jos Cibulka Anton
Kmoch a Ant Odvárka z Clark
aoa a p F M Srb ( Howells
Neb Přijeli sem za obchodními
záležitostmi a teprve ve čtvrtek
odpoledne vraceli te domů velice
znaveni S výsledkem návštěvy
tvé v Omaze byli úplní spokojeni
a hojní te ztsobilí aby mohli
náležití odSkodnili drahé polovice
avézavlechny starosti a trampo
ty jež oa bedra svi převzaly pro
dobu nepřítomnosti svých man
želů
— Během čtyř týdnů po třetí
již vypukl oliefi v č ítt jiZol 13
ul v prázdném bytí na prvním
poschodí Byt ten proosjmut je
jisté Grove Hickrové která jest
přítomní v Ksnsas City Oheřl
objevils prodavsčka jež mi svo
ohrbnd v přízmí Policie pilní
pitri po ihiři jenž přísnému tre
stu neujde
— Pan Jakub Marei oblíbený
holič na již 13 ul těM se zajisté
velké přízni krajanů čeho ne)
iepií důkaz jest ten Že nucen byl
ae přettěhovati do daleko vítif
místnosti v čís 1208 již 13 ul
Obzvlálií nyní bude jeho snsboii
aby v noví a moderní zařízené
holírof avé příznivce k úplné apo
kojenostiobtIouJil 32x1 m
— Komitaf Hummel dozorce
nad ulicemi čittotou v nalom
místí vydal ve čtvrtek provolání
ku vlem majitelům domů a po
zemků by teď z jara dshlldli k
tomu by majetek jejich v pořádku
ae uacbázel pokud te odstranění
popela odpadků smetí a p týče
Praví že oa mnohých místech
přímo malé hory nakupeny jaou z
odpadků a nečiatoty jei za nastá
vajících teplých dnů vzduch otrs
vovati by mobly lidi vlechny
občany vůbec by podali mu ruky
poicocné ve snaze jeho udržet!
míato nale čiato
— Zubní lékař Bailey zaměst
nivající Českého assistenta ručí
za velkarou prici jím zhotovenou
Úřadovna jebo jeat v 3 poachodí
Paxtoo bločku — 3
— Prs udávání padělaných pe
něz zatčen uvězněn byt sde J
Brink 1 Lion Neb Jeat pouze
36 let stár jest otcem nedospě
lého dítka
potřliijH li t lltt ebj}!
te li ) tttki Anny
lTitktii Coul CNs
jiil Ařtdevnt Mini st na 14 t
WttUtm ul tkltl v Ihictfto
lumtot Vat Jtt hrma ttlo pte
dávi uhlí Mi dluhu a ttiutulc
plni uspokoiml fill ptirrn
kraianA I KANK KAMPAK
JI - tídttrl
— Ntjslaillm 1 piulo takl nvj
ollíl#nějHm hostincem české
Prare )! b-rl odpottt hostinec
řícený po Uta krajany pp Sloupem
iti1
UlmuniU u tuilU I VVIIIiaíM
ul Plirte do útulného hoslime
toho kdykoliv vidy najdete lam
Četnou společnost a la nllevdou
usmlvavl tviře sutých tnlmých
pp Adama Prukopa hdo v ho
stinci jich tattavil se jednou len
clii! rtotruliá tne neboť nikde
1 # 1 — — - - (
te mu nedostána IcpKho 'Iloíu ani
ochotnějM obaluliy l it hojném
odbytu nemůže býlí jinak nel le
oa čepu jest stálo Čerstvý Kaný
Mctzův Iclik a co to týče likérů a
doutníků tu dostanete to nej'
tboží v Irhu neboť Sloup a ' „ml
ládný "Imejd ' uckoupl 13x4
- Krajany nale upozorňujeme
oa elegantní zařízený Boy'a Home
Saloon na rohu 13 a Howard ul
v nímž opít hospodaří oavědčený
český hostinský p Anton Křeček
Idete-lí do místa aneb t města a
jste-li souženi hladem neb žízní
zajděte si do hostince Křcčkovs
kdež říznťm ležákem Storzovým
zaplalíte Žízeň a chutnými zákuzky
ukoiíte hlad Též 1 o nějaký ten
řízněj&í douSek a výborné doutníky
jest pečlivě postaráno Zi nálev
nou naleznete buď samého Toníka
aneb věrného jeho aklepníka p
Franka Křečka kteříž vzorně
vát obslouží Tel: Azjaů
- Dle zprávy klerka policejní
ho aoudu obnálely příjmy za
pokuty a soudní útraty v měsíci
únoru l4S S0- PUjmy za pro
najmutí míst v městské tržnici
dostoupily výlejt 30350
— Zasažen záchvatem padouc-
nice kleti na 14 a Dodge ul
kmet II P Calland aby více ne
povstal Jmenovaný bydlil v čít
4826 Webster ul a péči o mrtvolu
převzal koroner Brailey
— Klefjsntní zsřízený a bohatí
zásobený obchod doutnlkářtký
vlastní pan Václav Dulátko v Č
1260 jižní 13 ul Na akladi má
velký výběr pěkných dýmek Ipi-
ček importovaných tabatěrek
jakož i velké zásoby líbánu kuřla-
vého třlupavého a žvýkavétio
Douloíky jeho jsou k doslání v
každé solidní místností tí
-Háj Marta C to Kruhu Dřa
vařek (W C) uspořádá výroční
ples svůj v Sokolovně v sobolu
dne 16 dubna ' Plesy dámského
sboru tohoto tělí se velké oblibě
Českého obecenstva a proto čilý
zábsvní výbor zahájil již předběž
né práce sby ples tento dřívij
iími v ničem si nezsdtl a možno-lí
aby oad ně i předčil Přátelé a
příznivci dámského sboru Háje
Marta dostaví ae zajisté v počtu
přehojném do výročního plesu
tohoto a přivedou t sebou i tvé
známé kteříž rádi se srdečně s
nenuceni pobsvi v kroužku přá
leltkém Vstupné) Pán dámou
50c dalií dáma 25c 31 —
— Smutni akoočila romantická
látka mladých dvou lidiček kteří
chtíce ae vzpírat panujícímu po
řádku společenskému dostsli s v
nemilou známost s policií Mar
Millerové dívka I7leti a Art
Grobe hoch sotva tSletý byl
v úterý odpoledne zatčeni na ob
žalobu že žijí společní aniž by
zákonoilou cestou sezdáni byli
Mladík byl prý bez stálé práce 1
oddán tuliciví kteréž bláhová
dívka podporovala poskytováním
mu peněz Matka zmíněného
mladíka zaslala oa aoud dopit v
nímž tvoluje ku třlatku tvého
tyua a Millerovoj toud vsak oa
mohl právomoc dopnu toho u
zott ježto zákon ztpovídi slinek
tuláků bez zaměstnání Hoch po
lián na 30 dní do okresního vězení
kdežto dívka dána do ústavu "do
brého pastýře" kdež mi te jí
litka z hlavy vykouřili
— Krajané již jsou milovníci
výtečného moku Schlitzova a kte
říž ae chtějí výborní pobavit! mí
li by navštívili moderní zařízený
hostinec 'u Habru' 1 z roh 13 a
William ul v nimi vévodí zná
mý a oblíbeoý hostinský Karel
Cbleborid Kromě toho poslou
ží vím laramantní čírli sejleplí
mi doutoíky likéry jakož i chut
ným zákuskem JO— -tí
YjprwlrJ trtiWuc ditr
NiMt Htíliitl tfprevM
mihkťth ndrtfl jskl k ly b)la
dbývána Dmate stMivna ř'Md
dnes v Uuatanire 1'lolMng ťe a
sue ve tsělntti lid v druhém ro
SthoiM t 1)14 — 1)11 Dolas
ul Minulý lýlm bylo lertlo
váao piti ftstehfi fiskiioaf bř
mou hh Nsthti A ťihir tilu
17ti -14 1'rtnklin ul ťhitego
K N A T Jsou KrUpM beto
vitvlé obleků ve vtlkém ktřil
etholoviil ailádného laciného
ítfíf Míli rrucha tlscb o tutt
a piotcl tblli -1 k o ý 1 h
obleků lamíniti ta hotovi pende
Učinili Isme jim velmi nitkou
nabídku ktrroullo oui nejprve
aamílli komčnl ji alt přijali
My ttplatili jsme jim hotovými
dopravili jme tboll do Omahy
Neb kdr výprudej jeho lačné
dnet a ta (16 90 poskytneme ne
obmetvný výběr a těfhto pěkných
krejčovsky zhotovených obli-ků
Jeden druh a těchto obleků jich!
aa 100 jest na hromadí sloleno
(hotoven jest a těikého celovlně
ného překlidaelho set(e obleky
opttleoy jsou nejlepU tttinovou
podlivkou oblek lo kteří by byl
laciný ta fia 50 obtvlálti kd)I
byl zhotoven takovou dobrou
hrmou jako jest K N & F
která nehotoví řád aého laciného
b'ji Máme téi na prodej velké
zásoby ohleků po I490 a 13 90
Po jiném zboží jel máma ve vý
prodeji za ceny velmi mlžené
ohledněte te na jiném místi tohoto
listu
Til 8 líl AKAXTKKťlOTIMXi (O
1519-1521 Douglat ul
— ZPřVACI POZORI Čle
nové pěveckého klubu "Lyra"
dostavtež ae y pátek večer do Ná
rodní sině Cvičení započne ur
čiti v 8 hod A Bačkora taj
— PftlJMU míato klerka ve
smísením obchodí V obchode
takovém nabyl jaem již trochu
zkiiíenotti a požadavky mé jsou
mírné Nabídky přijímají ae pod
Cifrou "L J" v adm "Pokroku
Západu" Omaha Neb 33x3
I Vodfi 111
levni PSACÍ STROJ téměř úplní
nový aouatavy "Dcnamore" í 5
levlemi Českými hláskami Laska
vé nabídky zallete pod adreaou:
27IÍ K K Sienířke
1413 ho 1 3lh St Omaha
Cackleylíros
výhradní majitelé
Jackdfiw a Purc Peter
Snmožlfiijťli kořalek
Západní dodavatelé
Hoderlck Dhu ikotikí kořalky
EtcipernoBg t Vlri Inla Dare vin
Nptotdových Kalifornských vin
a pálenek
Excelsior Springt Mo
Salpbo-Saline a Rceent minerálnicti ni
Též
JL"bilonei"
Jediné tmerické přírodní kalari
cké vody
CACKLEY BROS
ImpirU!řl a velko
obekodiiíel lihovinami
OMAHA N KB RAŠKA
masny nm
oa již stran města vlattol krsjsnl
nríiti"! JtCuiK?lovt
eitio 1344 jiut 13 ul
NeJviiM rÁnohj msta vlebo druhu
uzenek ttlámft lunak a vftbee vtebo co
v obor tento spadá
Ceny levnfjší cti kdekoliv Jinde
ilIllllllllltlIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIItlHU
Ch:t!ti!-ll skuteřní tboll dobré s
%TUfné rjrtite jen k
Fr Seineríldovi
L „hi
1 a William ul 1
OUlríelť rávil velkou zásobil
Oznámení I
Tímto aa vyzývají ct spolky a
viicboi občané vlastníci dílců os
českém Národním hřbitoví v
Omsze by te dostsvili ve Čtvrtek
dne 34 března v 7 bodía večer do
společné schůze v hotelu Prsbs
Účssf vlech je iidoucna oeb se
bude jednst o přikoupení pozem
ku přiléhajícího ku hřbitovu k
čemuž mime nyní příležitost
kteriž se více snad nenatkytne
S úctou Vic Eogelthaler Vojt
Hofmao Joa Kavan Fr Svobo
da Jos V KaSpar Cbaa Steiger
a Vac Taucben břbitovoí výbor
Mláto attaslllft tvaw aMa1e
t is 1
yfTv ' I
f f : 1
tmwi 1 i
I y 1 i
4D " [
IVUrie l re kalaW
Jarní zásoba zboží
mís došla
oilí? iro ům $2 $3 u
t'4ttiK'r rfi eěríJrir i fini
é fttJH rrVíy ithfjtt ii-er
i $'k Mám velký výběr relo-vloěných
1 y obleko pro chlapce a rlieviotii a
st kalmlru vlech střihů po fi
'4
Lrplllio výběru obleků pro chlap
ce ta luto cenu nebylo nikdy vy
loženo v tomto odboru Jsou to
chevioty a hedvábnou nití a pěkné
kalmíry po #3
Výhradní nejlepU nabídka v mí
stě Látky krásné a trvanlivé a
střih die nejnověji! mody Výroba
ncjlcplí v trhu — la
7rr
Jarní otevření
BOSTON ST ORB
Vše k nošení pro muže ženv
a děti za zvláště nízkou cenu
Za milion dollarů úplní nového jarního zboží NejvřiSÍ lo
obchod nt západě a nejlevněji prodává Ceny ty nejnižlí
Jarní mužské obloky
Nejlepíl výběr v Omaze — Střih dle nejnověji! mody
Navítivte oia a uletříte peněz
♦
Ktajaoé kteří ( venkova za obchodem do South Omahy -f-i-tají
měli by te ubytovali v
Metropolitan Hotel roh 27 a L ul
kUifílt vlMtnl cbruM tnlmf bmtíatkf
-laOHJlOt I=apOŽ- Hottl tento jest řízen
podle evropského způsobu 1'okojo jaou velmi čisté a vůbec
celá obaluha jest ta nejkpSÍ Nikde nebudete lépe a levněji
pohoštěni neb Papež maje tolelou zkuieoost vyhoví každému
a pak jest též výborný apolečník Za vzornou obsluhu ručí
u AUGUST PAPEŽ
MorKl TFX lll
SAUhiM I KI IS70
►—SI
Riloy Brothers Co
VELKOOBCHODNÍCI
Likéry a doutníky
Old Military Hyc — Dlumond H Ityo
N II Archer Hourbon
111 W Knrimm Ht OMAHA
iirlii!ih Korbelových vfn lei
liu1 velmi jevní r1í vatl Nt £
uř vyhiaM-iia KuriMlovo"erno-
m-rMi" Helm 'l'rt" a "Hherry"
vino flíiliiele t% S 12S gsllon s
Má na prodej téi tut nou 5
"HarjjerV' korálku 29- s
filllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllitilll'1lliifj
Clias Ďonat
DOUTNlKAf!
tm William ni Oinaliu
?yrálí doutníky výborné Jskostl a kaž
il V k'lo okusil Jednou rtoutnlk lebo ne
ebee Jiný kouřil V ofoelioil Jebo mi
(ete rfixistl vtsro pHnluM k Jeho úhoru
Nsvlllvl Je] s ptnnWtn s HimH
AAkHáAlááááááááláAáááákn
m
í Jakub Svačina
TlMUil
ELEGANTNÍ A HOJNÉ
ZÁSOBENÝ
erocerní obchodí
f i 1209 Ji illce
T obehmlt tomto lit Sulnf
-éim Blkt mhéM NVa h flA
l tmrmiti urv jliftl Mlrsdobrt
nato #iilnr )ml svrlra Bkouktl
ajfla pMík Kkvlllrtsjaj
aTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTa
M"Wollstein&Oo
prodá vám gallon
dobrého claretu za 65c
Přineste vlastní svůj plucar a bude via státi pouze 6oc
WOLLSTEIN & CO INK
622-624 jižní 13 ul Omaha Neb
' ' Nejulilílienejlí střediska ("eehft s Omaky I vrnkeva Jest
:: Elegantně zařízený HOSTINEC
kun-fi vlMtnl 1
o Joa- IXTo-vóJlliM liž 15 a Howard ul
' VJinof KrngSr "Cablnet" tUle nt řerm Jukni I nejlepU p hro ' '
vá Na sklsílí mi pouta u nejleptl vioa Jeuioé likéry a vboroé doutnl- '
ky Cbutný riin k víilr po rue
o Ti- O bo]DOU pflteS krssnn IMi JOB NOVÁK
JOIIII LIIIDER velkoobchodník lihovinami
mi na akladi
ifísíaá slará impoEtoraná i Má vina toMj a Héry
zvliStl ale proslulou zr 1881 OFCA J3 Tiylor
Za jakost vieho zboží a ručL $t
Telefon 1815 1209 Douglas ul OMAHA NEB