Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 16, 1904, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Hosporiilřská Besídka
IVU Jí JAVU
ťraktHlailiilt krf#
Na pivu! il hy )mi
) niáma rinvtnl i1nty Ikol mpi
l á f h ý li i doHalik Im ttokomt
♦le iti intt Hrťa l t tuiftu
tkni ř m li in In iMrtMI! ''- I 'I'0 tohoto wlviiii
mtitili l iUUH ke tírlaittl m tsk
tlil thtrdi Mnohý pak ((
plisna l# faMnkráte i i JI pnmflltl
na tltov M tlm I hltily li
lunni in IIiiiI tu 10 i iíi
V pivním tf Ivivna li 1
pnfiort llunaUt papriky hltu
pflili V)tthá pokitjma tilmnky
tfttavA di pika aunmi vti
oi uhnilá Mty Um MmMl
sa ví liául vlili) Molio kolmý
w4iil i phmf I nsm i hUitii
lhli(iii limlti lmrm pluh 1 1e
h0 hiAlomt pokrývali rilinnh v
lAluví 11 krtiMn ttavnu nili
ion h mih rtAánl tMtiilká 11
i
i I
::IČUKrCM VLASTÍ :
Dm FENNEItA
Vtfrlh t 1 minoví j
iloi lMdo ilnA vtlilr-nittls
ml)'nV#l!ti umot } (lny
tmy piplrwy hUtnle irnluny
nlJ oii itWii jindli
tkl 1'Mirni nmnliiki trilililo
K)l ivlllm m lihovin ilU
UCení Ijciln i
t ocstí i zídicti
junff lii Kia im J0 ji h ilntliii k
Juliu tiupodálká Ikola v kil
dm Hitu ilKi dostatek (illlríiio
tli pru ksflfho rolnirkeha mladí
m ttáiu aťy navolil ti níl"li
tf ho linnpinUNkCIio vidřlánl
taká nutno dumali im v poslml
lil (lolé ptilf llOSti I mnnil
iiinoil t htpou Ale vynřováiil na
skulách ladilo dle náhli-Ju mno
hjili tiplitoiio dostatek prut
praktických Studenti vyiiřují ic
de o vSrrh oborech tioipmUf
skýcli 1 knili v niclil inittmt ji
cell vftda hospodářská jak debko
byla poíaíiu i i vyvinul do
ilin i lim vrlikého vxdíilnl
lbeortickáha leč n douli prikne
A prívř v tomto olilcdu j Ifrlu
)kéhoi doplnénl ha ilmlií ho
ipojířitvl ml e to prtv£ lk
jiko lir inHií mMíciny N-hlir1
k lomu iik hlubokého vídAlánl
tncdicinikhO le tloitane tiiJHitu
z knili on mimi dostali til ptakfii
imuil ne tiáiiíiti prakticky pod do
zorem (klizeného líkafo ivojo v6
doinoiti uplatfSovati
Vzhledem k uveJonmu bjh
založena lofiikčlio roku u Pouh
keepiie N iY zvIlStnl honpodíř
akt ikola kteri mi být i kolejím
zrovna tfm ilrn je klinika kolejím
lékařským Škola zmlnřná je
podporovioa nikolika zámožnými
Newyoríany již zakoupili k úíelu
itomu píknouifarmu o 415 akrech
Podnětem ke kroku lomu byla
prý oním pánAoi znaSná nyaíjif
potřeba lidi již vyznají le důklad
ně ve vykonáváni jednotlivých
pricl boipouvárikých
V oyuřjSÍ do lS býv4 praktický
mi hospodáři poukazováno na to
že ti uienl farmáři kteH dovedou
mluvili o vítali možných plodí
nách kteří jiou leílěll mnohdy
Kl písl hoipodářaká pojodnánl
nejiou to ani kukuřici lixini
oborali V lidí takových ja
patrným nHoMatok vzdělání trak
lickéhooni nejiou a to uplatnit! to
co vědí prakticky Něco podob
niho platí tiSž do )itó míry o od
chovancích hoipodářakých kolají
ikttfí nebyli vychováni iníarmách
a oemají tudíž doatatek předběž
'Oých ckuienoalí praktických Aby
ic mohly theoroliobe vcdomoiti
uplatnili mjaíme aa lomu po ni
jakou dobu cvríiíí nuili nabude
me dovednosti K tomu v tak ne
itnají žáci na attníth hospodář
♦feých kolf jích doatatňk přllžiio
ti afi pozorooat věnuje ae tam
omu též Náalndkom toho jeví
e potřeba praictiofcých ftkol rol
iokých kda ví nu jo ae etojnápo
zornoit obámu tlwioríi i prakii
ktfe bere ae ohle4 a toze k(úpí
cbn v hotpodáíatvff j ptakie trov
na lak potřebnou jk (heorie kde
pov2uja ae praktk4i4 vykonávání
)edallivých prací fcúnpoiiářkýcih
zi předmět atejot dfiležilý Jko
kterýkoliv jiný odliof uiouí
Mnohý ilrkna m UIii Im'
l'y nM'ié Bflli t y vyUl na v
onu htomé riYpripifl tti vMmi
bmlnut Jmi air itl lidi) jimi
rtoM lihaillu vfdy muciinu Im
l'l avHik pto ihvrntha (ah
ka bývá iplM omidným t-n itrarh
plni líha llvni ni ili loto umo
Je ii( pravdou I ani Inn nrj
MitM a orjntiirili )l vfciiř nrna
létá v lom lidní poiMii nl kdy t
dotkne 10 ho vřplka ivým otrím
zadeCknm lr£ bolnt a tím poje
tí á jn pouti! okamžitou a nrmá
ládnýrli trvalých ani zhoubných
oánledkQ
Vicly vyžadují mnohem míní
[t(tt na íirmA lakžn nřkolik rujn
mflžpnin ipravovati výhradně jun v
prázdných chvílích až na mald jen
kii lit IH itlkíM II Ia
' '! ttV"M" 'íU ""-f M fluvila po i„M Iř
" "-l""" """lnula tuky 11 vCVi nt (♦ f
UM" I ►♦!
Cl !
- -k lt-i
1l fl
Iťii
tfr'l-tL 'll
Mirlaa
dy pii ilp In mu 111 níl in
tailli
V ohilnlit kvfin jo Hilmiinn
di' Iík I rflln kařdu Iimih fn
rovaii uk aby n-riily kn
vehlid krlouclho ki t
Jukmiln ki-ls ndkvťily n-řell to
tk aby in nnvó výhony vidy
pnloviri nřlaly Um dorlll
jníl jednoho kvřtu NHďr!
druhy kvótou po ďlá Mlu iitt
ilrchtfntf iftřn toho ráiu poílu
m Allra I Colonib Ulrirh Knm
mr JuIpi MífRmiiu 1'rinee Ar
Hiur i'aul Ntyron Mra ohn
Iiu a mnohá j i n Slfliiřni(
rfto iijové kvrlou při lakovém
zacliltcnl a nimi od června až do
mrazil Z těch možno doporučili
druhy následovní: La ť'raocc
houvenír de la Mílmimoti Kaine
náiti dl
výminky takže ztráta řaati a nimi rn Auguita Victoria Souvenif de
apojcnl rovná ae nule l'roi
tedy nnmftl by jo chovali každý
farmář proč neměl by ae poxtara
rati aby aleapoíl avým dělem
opatřil té zdravě ala Jkoiti oena
léza li v ní záliby aámr Avaak i v
tom případu měl by ai připamato-
vati že 1 medu připravovali m
naíi předkové říznou medovioii
Preaident Carool Mailrmoiipllo
Francoia Kriiger Hermo Clo
tlnldi Soupert Mimati Cocht-t
Duchen de Karbaní Marie Vaa
lloutte Souvenir de Wootoa
Queen Scarlet
Iliiďma ih-UtK
Jeat to zjevem ikutoinř podiv
hodnýaii ?že ae včelařeni mezitíar
mery ioaud více neretifřilo le
každý farmář nechová e kup oři ně
kolik rvji včel aby měl oatatk
výtečná ftťávy medov4 aleapofi
ipro rodiniou avojí potftba Vádyť
mi ítrmU kolem tebe v(e co
flky p:jiíiíjiuí ml toho hojnoat
nadbytek Se vlech a (fis ob
Jilapují jnjf ttoucí pole a luíny
kAe a lény vlude je pantvy (q
včoV hojooaC Neicházf tudíž jí
avíht než jn &i věnovali jita v
ptítiaé chvílí árocbu péče a po
fOfOMli Užitáí který včely pfi-
náte)f jeat jak nalezený oeboťj
ony epotrebui zaina pauvy
fvláitaC přižívu aena kvétecli
růoho t oatlínvtva aniž by mu v
Dejmeiiifa uSkodiif ba naopak
ony mu neamímě proapfvají pře
clScjíce zrodiíující (mí i jdiiolů
kvítka na drahý
Vytaiím li ae návrhem včela
řití před ikupinou ťirmířo řekne
nám jích z deaíti devět 1 jejich
Otcové neb dědové včelařili a že
le jím lo znarneoítě difívalo ani
Vykrmování tMkcli knná
Kdo vlímal si poledof dobou
kterou nepohrdne ani dneění doby trhu na vepřový dobytek tomu
žádný milovník občerstvujícího neuílo žo kupující dávají přednoM
zdravého a afllcfho nápoje pěkným kuiom lehkým ani nezdá
Nyní otevírá ae jaro kdy na-1)1 ae míli zálibu v těžkých kuaech
akytuje le nelep&f aříležitoit pro vykrmených jako vozili ao do trhu
čilého hoapodáře avoji včelařikou v letech minulých Kupující chce
cionoat zahájili Kdo má víímy- kuiy lehké vybrané které dávají
slit íUti te včelařem nechť ob- křehké maao a jemnou alaninu
jedná i zavčaa dobrý nějaký vče- Těžké vykrmené kuiy prodarí ie
latský ipia a dokladně jej prostu- ovšem také leč platf za oč takové
duje — avlak důkladně neboť 1 ceny jakéž nejiou pěitítelí nikle
potom bud? mu mnoho nejasným fk povzbuzením aby materiál
Když vlak bude již vyzbrojen po- toho druhu odchoval ÍJ příčiny
dolnou theorif maže li v prázdné není tedy doporučitclno odchová
chvíli zajiti k aouiedovi včelaři a vati a vykrmovat) kuay ataré ií£
občai silním pohovořili o vče ké My vlak máme jefité jinou
lách a o vltličetni 1 ním ae pora [závažnou příčinu proč bychom
dili Tlrn nabudo dosti znalných neměli lak činili Cena DřírOstku
vídotnoití abv li mohl zakouoili na dobvtku atouoá a íeho atářím
roj a zkoiitnti avoj-? Itst( Z pra- Čím starší je dobytče tím ůiíU
vidin dopadne to dobře neboť přijdo nám u něho libra přírůstku
vfrličky pilná dle tvého přiroze um menfiírn je tudíž nál výtížok
nťho pudu pracují kdežto včelař V prvnf době zvířo rosi rychk
ufl ae ja při lom poznávali A co z jest částečně podmíněno pří
kdyby to i v prvém případu dobře (rozeným pochodem k dospělosti
nedopadlo není ztráta tak znač kdežto pozdějlí přírostek když
nou ža by musel včelař oa svoje zvíře již dospělo pozoativá jen z
ivtřenky zinevříti a tento nový pahroraafovánf ae sádla na těle a
svAj obor zavrhnout) vMyfIruí- takové sídlo 1101Í peníze
livoit neie rože NeílcpSího výtěžku docíU e na
dobytku lehčím rychle doapfvají
Koy v mlUf)l Iclm oa kterémž přibývá apfíe
Aždosud j to zvláinjotlf spatři m "žli sádla Když pak pro
' No 1'aky: hurnáťl tnum
dohnaly V lět hto diiiih k soiilal
ll uiIk Iou iliiť Maniř nlho ti I f
daře tustku dvou malých ilftik
lb iru Zolii Korlnkovnu v# Vido
i bově Kdy ž V)i l odpoladiil vlak
staniwi Mrk Vidix hov pólo
žila IvuInkovi na knlrjo čilou
dlknu lla Kola lokomotivy ra
chytila ji v pntí a úplně ji ple
řírU Horní polovice rdsttla l
žen ni kolfjích druhá odlnřla
do přikopu
iftcý Mši Ve čtvrlfk tH
ťiiora nalezuna byla ve chlévě
rolalka 1 MaCIna v Malcnovíclch
okres kulnohorský v Iratoliftti kr
vn iXIelá alužka u téhož Anna
Baaova i'li lékařské prohlídce
ejifttěno žo aluŽka má pět amrtet
nyen ran na niava Kterým na
místě podlehla Pále se zjistilo
že aurový čin na LWaové spáchal
8letý čeledín František Trnka
zaměstnaný u téhož rolníka Jakou
vážní byl Trnka k vraždě ve
den jest posud neznámo Vrah
po spáchaném činu prchl akoro
S dní potloukal ae po okolí a te
prve v noci na 33 února vypátrán
byl četníckým závodčím Bočí o
kem z liečvar ve stohu slámy
stojícím nedaleko statku kdež
vražd apáchána Doe ao února
dopraven byl Trnka v poutech do
vazby ku krajakému aoudu v Kutné
floře
ti na americkém venkově kozu dlvíma dobytek mladil odchová
Zdá sa víak že není jíž daleko n" ° jném množství píce více
doba kdy i zdejftí hospodáři bu- UQ mm PříJem častější ktý
dou řadili mezi svoje dojné zví
lrlu ll Ln LÍ II1 !
VttTVb RVI RIITU UIIUIATKII'
jakjsm ji va staré vlasti nazývali
kde každý menáf domkář aneb
nájemník měl aleapofl kozi&ku)
nim mo potreonym minkem a
mí t bí 11 zásobovala
i souhrnem bude mnohem vytil
nezu příjem za kusy těžké ý-Á
krmili jsme takřka jen pro sádlo
Udchov dobytka lehkého má i
jiné výhody Tak ku př uetrpl
dobytek linto ani cholerou a jiný
mi nemocemi do té míry iako
MI um t i'itft
ktrl MalfSll tf trn ♦
ir~H n ill 4 rit mhI
"! '♦' H t l#'nl luk tfli
ftii (k viir itf
'Kix'i iil ♦ hiiih (''m
hiMiiII l i tmi li ifklkl li( Ml
Vk41iJwin klmm nlit li ni trllii
SIIIW m IMIM l liHJIII llllfcf 1
n - 111 I Im lfl Mil j
Víl-i ii W I IIIK IH Hitu Va '
Nh"l i Vlíklr ran M ul mi liwH
I A nrénk M IVillim til Umli
J Tn' SU)(mI II 111 Iiniili
liolll rmíl M Jll„l IV li„lri
K lliiWMrti f Hfi Mni l lili"
: Nllirltl 11 rť-llookliehatkll
'lrm
T'jnnř tt Viti I1' t"i ti'-ínik
uuuv ! mg lir Fi-nnrr rmlnnltiN V
Dvainíct důvodu
o proč byste měli užfvatl o
9r VV' " í -
Xř t
Farma na prodej !
Farma o 160 akrech 6 mil od
Valparaiso Saunders Co a 30
mil od Lincoln Neb vzdálená
Jest to farma velmi dobrá a prodá
as lacino pouxe za I45 akr kou-pí-li
ji někdo před I dubnem 1904
UliJil aděií C O KlJLINli
619 N Kjih St Omaha Neb
M
Koza Jest už od dávna důližiJ d0' ™ký Lehký dobytek
lým Éúiilelern v mlékafukém ho- "držuje se léž lépe na nohách a
apodářslví cizozemska aváak v P8kle "odno při dopravě
této tXimí nedoslalo e jí dosud "deíto u těžkého dobylka j para
akutečoč zaalouženého onr-řiíní My velmi čsalou Uhký doliv
kozou setkáváme se ve fcpojnriýcb tek "l'yne lak snadno zaduieoím
blátech takřka výhradně ion v " Prna auuy jotni Jako dobytek
lký
lávky krsnné kterých vyžaduje
výkrm lehkých kuA masařiikýcli
jsou též j zpaobílejAí pro dobytek
chovný nežli dávky kterými se
krmi na doelleol ttMo váhy
Jim zposolK-m ae dobytek k
BALMOLINE
fitMlCI rlwhnír )in lUf n drtili aiřt
lir ili#l érMuii rtr tlrli
wlliř (tiiCíiiiř )# mr tlHn
i cly Mwkié v ' MiUnw
loir "ť-k'1 "Ifiliu tul iMlhlnl mou
fkf lirán tmrihm Iurfini ílmo
iniMU Hi)n ir pro lili art Irl
f hál-nf kM tlii-lo frl4(
M srť ť"") 'a
Klímlkl CnsllcaSOc Hm tknu
U11 - p4ura UoitMaikfftiil plti
DB NUV aALMOllNf MřO CO-
simwdi a-i ia akuiM
v předmytích a na hrasicích vel
kých mř'1 kde chována j tliHiíl
třídou lidi: na prázdnýds lotech
ana živí tu plevelem iicdlá
čím vyrůstajícím mezí kupami
plechovek of rajčat a jínýck po-
trevm
Nál vládní odbor tmtdtíkA™ovtt utttný nW tuční a zacho
klofý koná Doslání svoie ktoí i žádoucí vitalu Kdo váak
svědomitě a !)OŽ zásluhou j to v "' ni lřee" vykfm lěžkých(
prvnfíadě že americký rolník ťitif lfcmiije t pravidla i dobyttk
tak bUovské ksoky ku předu pfíJ P10"90"0 to ml veimi nepříznivé
cházf aám k poznání že by zav
drsaf eksvu dojných koz bylo zdj
(lnu ceměděUUf k oematéinu
proapéclMi NásMkem toho za
ejýtlí vyaíatí do Evropy svoje jed
aauda ahy lam studovali chov
koz dojoýct způsoiy jich výživy
a budky mžitkoví ní jejich tulé
kaatd
Jak zajisti kaldénwi je známo
velká čísl proslulých sýra cizo
zemských hotovena je t mléka ko
zlho A sýrafsivf v mnohých
krajích evropských bylo proslu
lým jediné oáiledkern rozsáhlé
ho chovu koz
OMřotáaf rílí f aad
Jakmile ae otevírá jirocož bývá
obyčejně v polovici dubna i li
doucno zbaviti růžové keře zimní
pokrývky nežli počnou očka čí
pupeny nalévali se tak aby v
nepotkodily Na lo mají se krfe
prořezali VěfKina zahradníků
dává přednost silnému průřezová
of Doporoučí se nenechávali
rošt keříky lípkové do přilil znač
né výte sny mají se uříznouti jed
notlivé pruly vždy na lett až de
set palco nad zemí Takovým
způsobem docílí se zdravých sil
ných prutů a pěkných růŽL Fo
seřezáni mi se hlína pokopsti a
rozmělnili
následky neboť dobytek takový
pak slábne ztrácí iivotnf sílu
lává se náchylným k acmocom
pozbývá plodností
— Mtchvátjte se sázením ku
kulice dokud není půda náležité
vyhřáli
THE NEW HOFFMAN HOUSE
New Vork City a dubna fjoo
Dr li U OeHuy
Ueaver Colo
Ctěný piin: 1'onžil jsem vele
bo Iislmoliou pro koně ve tvém
Wild West cirkusu a shledal jsem
tj úplné uspokojujícím
W F Cody
"Duífalo Bili'
HWSJ-
ll Krt fcmiulU 1'idlnbr
flflhil trbiipollwtouáiii
h ty trn Jnilni-1 ft4rwu a
irir uoliniB áin un MiTmn
k priiiiiiiiinánl Irlané kadil
kr a rtttMk dobírku 41 n
M 0lliu)l Hll m M
liJH4 wiuiulrri krian rr
li Olliull Hll M M1
kllfkll Ilrolnk HUAlfaná
ftnfmí dmliokumf
rufwif npr4vir iHMm£rt
dloul fni iKmlvu nni rtU
!' prodám OrlK trlt-
kam k mi pru piaf
ťinéltll Im jrri)l
kdn tUlfro bíMlIn
kim aru'"nlm n lil Irt
' 11 1 1" truiarm ipranlnin J
nsuill '' itp [ r a hiKloit ht Srn'
táriik ntHt nullna ikttilniltio 'Inkami
Podol k alf rh''-ll mnUki nt dimakil
A4nani TNR li) A MOND JFWKLIiY Ol
Uapt U) Sk Uesrtrora SI Chleaaw lil Ktf
ZhoQiidity vtec Písař Jan Binder
Chomutově nejméně mohl by
býtí nazván něžným manželem
dokonce vsak ne něžným otcem
Ve 6tí edu 24 února dostal ae do
hádky se svou manželkou která
na konec uznala za nejrozumněji!!
pfchnouti ven před zuřivým man
želem V bfjvětSIm vzteku ucho
pit Binder svoje dvouleté dítě
které ipalo na posteli a vAÍ silou
hodil jim za prchající matkou ze
dveff Ubohému robčti zlomena
byla ruka a také jiná četná zraněni
utrpolo Na nelidského otce bylo
již učiněno trestní oznámení
Uva iluilulcl gymnatia irilleli
asopis 'Moravský Obzor" v Kro
měříži přináif následující zprávu o
dvou lácích gymnasia ve fetrážní
ct: Jeden z nich (oba jsou ze lep
líny dosud nejvySíí třídy na
gymnasiu strážnickém) již pfcd
Vánocemi byl poněkud zasmuši
lým Když přijel ze svátků do
btrlžaice prodal rychle vlechny
své zábavné knihy napsal kate-
cbetovj paanf a dne 5 ledna odjel
do Vídně ťsalo se rodičům bratr
jol za ním a teprve v pálek H ledna
éontal ho do Strážnice Sotva že
to katecheta doslechl přisel a roz
mlouval aa Zahradníkem tak aa
U4iž jmenuje mezí člyřma očima
Sotva že odelelonen seíílel Zuřil
od s hodin odpoledne ai do půl
noci JJrubého dne odvezli ho
doziů Fo dvou týdnech znova
uprchl Jel do Olomouce a do
ťferova ale 37 ledna opět vrátil
tu do Strážnice řtíditel vlak ho
jíž oi-jiříjal musil studia pfefuítti
a ptítilm rokem opakovati septi
mu Křfčiny jeho lílenstvf jsou
několikeré Jednak byl slabým v
iath-4atice a fysice jednak byl
bezdůvodně pronásledován tfíd
ním jednak měl stálé spory s ka
techetou — Ale neuplynuly od té
doby ani dva týdny udál se nový
případ iílerjHtví v septimě V n
dělí dn Ji ledna juidílo několik
studujících na ledě Již se stmí
valo když v dálce spatřili mladíka
pronikavě křičícího iřycble dojeli
k němu a poznali v oěm septimám
Koláře Jakmile je spatřil vrhl
te na led pfi čemž rozbil si spod
ní čelist poznali Že atiílcl Cho
píli ai ho 1 odvedli domů Celou
noc zuřil ale druhého dne se již
uklidnil a byl odvezen domů
Jfit6 před odezdm si přál aby
mohl katechetu a třídního zaatře-
liti
Dítra hodná $vi matky V minu
lých dnech zatčeny byly v obci
Úomoradicích u Krumlova Helena
Fečenkova a matka její pro za
vraždění novorozeněte Helena
dala před nedávnem Život zdraé-
11111 děcku a po úřadě se svou
matkou pokusila se děcko spálili
v kamnech Ffes strašlivé (opá
lenioy vlak díti nezemřelo a žilo
jelté několik dní ve stsrých lo
mech kam je nelidská matka za-
obalené do lpinavých hadrů polo
žila Teprve zima Žízeři a rány
ukončily jeho sotva vzklíčivlf ži
vot Vlechny tyto okolnosti zji-
Itěny byly pfi vyletřovánf soběma
zatčenými Případ tento budf v
celém okolí velké vzrulenf
Pozemek na prodej
1C0 akrů dobrého pozemku bez
budov čáttcčně vzdělaného kte
rýž asi před půl rokem koupen byl
za $ 3500 prodl se nyní za hoto
vých Hz 500 aneb vymění se za
obchodní budovu v stejné ceně
Pozemek ten vzdálen jest od West
Point asi 100 mil v Holt okresu
5 mil od městečka Ewintr a od
jiného městečka pouze 1% míle
Bližfií podrobnosti sdělí ochotně
Charlss Krepila
11— West Point Neb
rr I
t' --TI
I
1 j r ~A
s ra i'"f'
ILEROVY
ČISTÉ SLADOVÉ
KOŘALKY
m ti
1 1
Vrt t
1 t I
'íH
1 in
"S nwf ' 1 -?-Jřl' ""I : m
1 km
' ia au) (4 li
rtiep
niíi'-'
PtniTTlO CO iiAní Polehlivýděl
IliJUiU UU nik kterýž se vyzná
dokonale ve vícch pracích farmer
ských Stálé místo dobrý plat
Hlaste se u Joe Husa P O Box
34 Barneston Neb 33113
Wabash dráha
r východ na
Kvliítnl nv Wu ůetuit k ďmtáni
rtu víi-ch 7imn(:h íitnlkfi na lihu
loviíní jínrtfié za okružní cestu více 12
knlíťlé iirvé a ttutt áU-ri v měsíci do
mnohch jíinkM mlnt
Jediná dráha a vlustní stanicí svou
při hlavním vchodu na avčtové íhh-
viM Wahaah J-kI( xi vlastních svch
kolfjích z Omany Kansaa CKy lt
miuries tioiii a V nicKa O" Toleflo
Uetrolt Nlaeara KalU a KufTalo s dal
Kfm vrknnfm niKijí-ndn
Vílchnl jrámMi mohou vás vy#r'
viti 11 Watmsh O rurtilané Mánkv vf
lově výstavy a víechny (KMlrol)ii1l
ňHtclna II1KKY E HINMIKH
2HxH OAPU Omaha Neb
jímal
m Kol lil ní ntHfjro
QAMr nnnl Uk umři trnK j
PSOUr ml ▼!"' wki iiravii
wrirmini jnwi rttriirj„ii f
p'Klr vou krixion Hliir-
M utnul nci dnimkl il
p'Hirin ivou Rrufioii ih Mír
nou liurva lO riAf yU Cl vol
muiioii nmi amoiiii
krftfln iilfHffnilfittri rwiio
rmMJInlfn pmi-k sni lh
KONI I
U4m ul
pln draliokniny wiIUiiimí
jrn utrojkrifii iipmfniifm
IIOTHVOflI ni ikmIIIio
prnktlA!i]ltlio riall'lriiili
iioiMd a tu mnu
M-- '"li IW HIKMIMUHI aitir-
Sr NkřlI nlll lláflnliUf firti
karn O O II Hlt il a rrMiií viiofc
vilon volní urohllilkl' irlml Mulaiwnlm
Hnil II SS SS rniiin olilMlnávkoii iIAiíii
krianr onln flur111 a muiiitiilinky po
iimi miililrovaní ríint rn iilmllm if
pnimnl v)o)ijr IAn% Jwliiy liiMlInUy uli
ilití kilo koupi io-Ii uíipII Imtnfy 'Hln
uliuif- II niiiKmiil fiiuidaiiiiul
ATIM itmWH Í O#
621 JHitmiMillliui JiliH-k l apaní
MM vullk kllo (UiihiiJ(rtt i ffinř'li
iiiroK iuvoii'1 iionn un"K nivoimrii
INkrho lol kUPicklio aáflal Hicfiili
Iioillnnk ikvoiťi bodla iiiiUnk rvolnr6
niiriKruo %tm Hurn-ttrim nirittl llcliili
tr )ři lili-rkiií il'l mHk m p uMrdini „
v lmviiii:li miéiokťili St
AKSTMKIT
— VřHOTOVtlja -
Q M Sadlor
I7IA a4 Faraaw l'alUrsii Íllk
Vyznamenána nejvyššf cenou
na ziunlsslppsktí a mezinárodní výstavé r 1898
v Omazc U S A
Jediná kořalka prodávaná so záru
kou §100000 žo jest líplnč čistá
Neprodává se nikdy ve velkém
Nabývá obliby přede vňcrnl Jinými kořalkami :0
1 I'ONÍ:VAÍ)Ž li-it tfBiitfivm iloiiifiíin nellenlílch lakoití linrh ni-no-
chyliiii JiioV-1 nich
2 PONKVáDZ přnvyíiijo na íatiorlnrutl a příjemnosti cliutl cokoliv a víe
m dosiirl l(ín hylo rlo trhli
II od riovldá stel ně cboutkfím zrmlcft lsko2 1 temní chutí a Jialurf
ku lun a nenioimeli
4 VOSÍVki ivUt tut iKkfit ílnif t„la řlnl II rlildinnrii luk n Uk
fo v rodlnA 7 rtriti-vriou tuk I un kredenci
5 VOVhVAl ťh-kíiniiviU nteiíft tíná víechnv Sin koFalkv k tKomvA
nájmjlt "hot aeoteh'' íiot tooily" niiho "hl{h balí"
8 I'ONfcVAI)Ž Jiist Jnillnou šluditou kořalkou nabízenou od llhovarníka
bona fldm n'iir'i(láviís nikilv ve velkém nílirž nonzo v lalivícli llhovarnlka "
oznaěenýcli Jitho vlnAtkou
7 PONĚVADŽ Joul pálena v Jednom % nejvítích lliiovarft v zemi Jehoi
obchodní zniirnksjeit nJ lepil ziirukou výliornlí Jakosti
í PONfc V A lŽ Jst Jiidlnou koNIkou prodávanou se skutečnou zárukou Její
čistoty nabídkou 11(100 každému kdo v ní objeví nijaká přísady neb umělé zbar
vcnl dodáváni chuti atd
1'ONKVADZ Jest řádní překspována nejvybraněíeb látek a nikdy se
prodává dokud není únli vyltíulá ve vládních zaručených tklnillítlcb
10 l'ONĚVAI)Ž nrodávi se énlně dle svh zásluh bez nomocl hálnneh
sum za ohlášky Juí musí se pHpoílitl k ceoft zhofí a za ul) na konec vidy gitpíati
potřebovatifl
11 PONftVADŽ Jest nabízena nějako patentní hík a tvrzením U fyM
víeelmy nezholltelné nemoci níbrz za akiiteénA atojf—jako slllvka prvé třídy
rozumná dráMiiilo a soustředěná potrava uejvyikí možná hodnoty
12 PONK VA UŽ au nrodává a mnWrn onrávnlínm víilikern zamřená nH
výrobě a prodeji v nadobyěefnám maozatví lihovarem platícím přes třnillllony
dollard riiZ-ně jedině nadáních vnltrozernnlcb
WILL0W SPRINGS DISTILLERY
vyníbí 15000 pllonů denné
Llhovirnfcl druhfi: COLDEN SHCAF samoiltné BOURB0N kořalky $
ILCK 9 EAOLC J8I0VC0VC
tti hiXj t fiav h fl j !! f t „ _ l ti _ a té mi
llfili!! 1 1 f sf -'""¥ uinniHiHi nuinKíin nwr n i m t vyjljoiff
'rtjiririKi ÍKtiiiery Jo ziruennojnko pevé třídy v každém ohledu
m iisvft(ioniiti obchodnic) lnutou vám stále odporuěovsll rico "zrovna
tuk dobráno neb h-jiíllio" jioiie proto ttt na lluáin vydHail
H(ří!Žte m ""'l'"l"'kě kteří plutí svým klerkum mimořádnou mzdu aby
ut " pwlnan' náhražky Žádejte dftrazné o ILKÍtOVl'
Zite)t i naft u tohoto listu Tl Ym
1)0 TEXAS
— Předplaťte ae na "Pokrok'
pouze #i roioS
-řvrW'%
alImanoTj Bqíícíoté spací rázy a rolre
pcfiomrň rozy na necb ílaíácfi
Mejleptl dráha do vdech tutat
Kansaa Indiánském áruni Teiase
MexJku a na ťaelfu kem pobřeil
Jda přímo do
kWi Starmio Zív&V
7a2ahacUoVaoo Tonpla
'ockharti Hinriotta Can liareos
iQranffo Icntci Alrarads
mm GÍLVESTOR HOSTII
ZXti ANTONIO
Nízké
ceny
na
západ
Během března a dubna
budou v platností velmi
nízké ceny pro osadní
ky na západ:
íUí W ik 1 Lt a
TáoiM no ran t ninciKka a
IíOh AritfeleM
$2500 do rortlund Taeoina
n Heattlo
$2250 ilo Kpokune
áii£ kk 1
ipáuuu no líuue iiciena a
Salt Lake City
$1075 do Hlt Horu Hanin
Wyomlntf
Souhlamě nízké ceny do sta
jiných míst
lírožurky zaSlon se pošlou oa po
žádání zdarma obsahující vSe o níz
kých cenách a denní turistické do
pravě JIX4
JI L _ ' ' J JJ
J JI JtEYXOLUS
City Passeoger Agent
1502 Farnam St Omaha
Předplaťte se na Pokrok pouze SI rodní)