Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 16, 1904, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
Pokrok Západu Ur
_ mimio miY _
uharrlrtl hf mail 1 1 00 f f rat
VkcUit Uiiea ttitla
ffím: Tflarstelsll S90L PrtrrtY
lUI UM Nar - 111
V ! iatlrkaa flal SI
frs% pro i -)n (Ui 11 K ak4 ti
fWa - k
okiur
a tíml ťtitfttfcy li iktn pntim
hli t miIí í 7 i 1 M a tlfcit 7a
lltlllll íiMi a ) řiti
# - iti n fcM uvi-li jiííu
řki" k '# itniu ifil ftilnét ti
n )k (Wlki 1 lilí 11 n(ilpli'k' Ht
i 4t-k aa 4ti Uplili rnátnl tk Wilh tt
ttllk aai
mi tlw(of n MtA kHii aa r4i
air-w - iiriii-r lil tiftm
ffc-a aallll vh- bl " fl tiank 1111 hf Hi'l
I -lit klíc prutu li" tuliu miKiini- tilait
nankit la koirkfl kqph ai aittpl vtnínkti
úrmltt ra Omaku ttitratfo nh N V"tk N
nllk 1rntnl ti pi-nit illjtiii'tiiti tri I I-J--nln
kiilkr Vkm-hnf ri-llkr whl' J"
aiaay pod Jrunodu txiii ailmuii íuum la
1
Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Neb 16 března 1904
PilKSVtlKtNÍ TVOftt CHARAKTER
mule
ťRIVILEJE TRIU OHROŽUJI POHRO
širokých vrstev lidu
Rychlí život znamená urychlení
imrti
JEDINÉ HLUPÁK MARl DNEŠKEM NA
ději na zítřek
Často jest skryt užitek v ranách
kteří nám rozdává oiud
Jest lépe žíti s nadSením v srdci
nežli te srdcem kamenným
Přítomnost nezlepšíme vrháním
paprsku na minulost
Nic nemrzí lháře tak jako když
je přinucen k uznáni pravdy
Láska dovede mnohého mladíka
opiti ale manželství bo učiní brzo
střízlivým
Ten svít by byl náramné hezký
kdyby každý z nás dčlal to co
káže
Zaponci prý neumí klíti Však
oni se to nau£(až se seznámí blíže
ruskými kozáky
Manželství v některých ckIÍa
dech jest spoleínictví v nímž
muži jsou jen tichými společníky
Není divu že někteří kongres
nfci skřípějí zuby když Bristow
je uhodil na bolavějící) místo
President Roosevelt má tu zna
meaitou vlastnost že zasáhne
vždy do vážné situace v pravý
tas
Grover Cleveland prohlásil že
chce zachránit demokratickou
stranu Nejdřív ji na polovic zabil
a nyní jí chce "zachraňovat!"
V Port Arthuru ji dosud ao
až aj itupfiů pod nulou Ruiflm
je tam ale přece jen borko
Někdy potřeba okamžiku dává
vznik myšlénce jež přináší lidstvu
užitek pro vždy
KaNSASKÝ REPUBLIKÁNSKÝ RANDI-
dát guvernérství jmenuje se Mocb
le v politice a v novinářstvl ho
chem není ale kapitálnlm chlapí
kem Cena radia se v těchto dnech
zvýiila o l4aooooo na libře Mít
jen půl unce radia tu bychom pak
novinařili z lásky a ne pro ten kus
chleba
Někteří koncresníci si myslí že
poštovní odbor byl zřízen k vůli
nim a ne k vůli obecnosti a proto
ta revoluce proti Rooseveltovi
gen Bristowovt
Bude ta vladivostocká ruská
eskádra tolikrát rozbita a potopě
na kolikrát byl již aogiíckými
lháři dobyt Port Artbur?
Až DOSUD TO BOMBARDOVÁNÍ RUfe
kých přistává způsobilo nejvřtíí
Škody v kapsách Japonských po
pUtnfkV
Chcete vedet kamarádi
co jatečoí trust znamená?
Jest to upír pod nimž íarmer
dělník i obecnost sténá
Generální návladní nkmuže n1
zakročit) proti jsteínímu trustu
proto že prý nemá dosti dakszo
proti němu Což pak jeho psnl
nekupuje maso?
Jenom počkej Žaponcíku
připraví ti Marako
pro kratičkou tvojí alávu
n Port Arthur velký rov
Možná že již příští naíe gene
race bude již moudřejší a bude si
vědět rady a vodou která každé
jaro působí tak ohromné škody
Jaro je tu jaro je tu
lei v počasí žádni změna
HkMM iti-i a a tu
ima I sny by # spokojila
mlfkoMl Uftta rtdta ťy jim
pMM k likflotiolmu nh Mi
Hit ni la r4 má
jttit mnoha toiofih Mikrnl
fro tukho nilU Moloil
tou ukuvlho druhu jako 1)1 u
klitiovini írkapn( ttkmitkýrh
Rvnrtlla rete 166 pro Pluty
' tmrt4 nitění
itki eiut sit nsle
ioénk4 řií
a li smečka otptitrlilii
pton nim tas vyjt
Mroý rl vlak jfjl lifkot
msmé rjl skřeky
Movjntlvo to lili bud
v sílt své po viky!
ŽaidNCI l'l k lxAVAtNli u svvVh
polybů patrni se řidl Um ssmým
válečným plánem jehož poulili
ve válce s Cinou Tentokráte vlak
nemsji copsté Číftsoy proti sobě
a ten plia se proto lim úspěchem
nesetká s jakým byl použit po
prvé
Vtmokrathké tbranf
Trochu lže a trochu klepa
k tomu hodně špíny
při tom ale zakrývali
svoje vlastní viny
by pomohli na oohy své straně
to jsou demokrata "pěkné''
zbraně
Železniční mahnát Reginald C
Vanderbilt vlastni prý newyor
skou legislaturu Nebrasská legi
slatura je zase rozdělena mezi ně
kolik železničních magnátů
a voličové jež
také zástupce si voli
ti by zasloužili
aspofl pětadvacet holi
Páni koncresníci byu spokojeni
pouua mistow mluvil pravdu o
jiných ale když se dotkl jich
tu teď křičí nadávají
Že prý je to banba hřích
že ten Bristow bezohledný
do vosího hnízda pich'
Čtenáři t u naleznou na jiném
místě "Otevřený dopis" od p V
J Sadílka z Wilber Neb kterýž
jak jsme se již zmínili uchází se
nominaci pro úřad státního
sekretáře oa lístku republikán
ském Pan Srdflek jest starým
osadníkem nebrasským a po vše
chna léta podílel se činně v ná
rodním životě našem tak že vět
šině krajaofi naSich jest znám i
osobně Jsa Čechem upřímným
stál vždy věrně po boku těch i
Otevřeny list
OMm 4 -' š fittrim mim f Vthtuť
]tk mámo jrtt int I l íiní tnhtk v Nfhtaice uthk
lim it o nominaci li iiátního irkirtáte v iMil irpuMikáokké
kontrnci a j likel oominaca na tlálnlm irpublikankfm IfMku
ttumrná ťrlmáli itolřni smi vítu divu f o daitlité mlkio
tu nrhlti t Dii srtlm orh I kli a kM# ttat
soll ilkil co nrivíill plfml net tikch veliřft
V Nrl rssce j-t honě iVhft kulil by mní mohli byli
velice nipomocni Um by mne ým ouedům brrouclm
(ljem v politice likkstt oilpvrudli J#l hodui frkkých
rrpuhlikánd ktf II kd)by s kúfutnili i řrdvolrb a tli do
nimi konvence jako it Irgáté velice by mně propěli tcjně
psk protpěli by ml i li ktrřil do konv-rnce jako dolrgiié ne
půjdou I' vlak by slespofl Uranii ta mne pliirUké slovo u
těch jíl delegáty budou
Jestiť lajisté v každém precinktu někdo kdo t pravidla
do státní konvence jde a kdyby ti s drlrgáiy pronluvili snad
mnohý z těchto na jich odporučeni b)l by mni pllzniv
Doufám In loto tné veřejné vystoupeni nebude mi vyklá
dáno ta zlé jako bych se snad našincům vtírat Nepovažuji
vlak za nemistoé ucházeli se o ťiřad který bych snad byl
schopen zastávat tni požádat! touto cestou přímo o přízeň a
podporu svých rodáků
F J SADÍLEK
Ve Wilber Neb dne 14 března 1904
mu braši "nekikujte
aspol máme je dle jména!
Z E švejdou
Tys zemřel brachu tak ješti mlád
však památka Tvá ta žije
vždyť každý musel Tě mít rád
pro pěkné Tvé komedie
Mnozí mladíci zdají se mít to
falešné mínění ie vzdělání jim
zaopatří chleba bez práce ale ni
kolik štulců od drsné skutečnosti
jim obyčejně napraví hlavo
kteříž pracovali v této nové vlast
pro cesi jmeoa cesiceno a iirnz na
předním místě záleželo na tom
aby se národnosti české dostalo
spravedlivého uznáni a ocenění
zejména v životě veřejném Se
vzácnou ochotou věnoval cenné
služby své každéma podniku ná
rodnímu nezištně pracoval v kaž
dém případu a proto těší se váž
oosti a úcty všech kdož jej znají
Důvěrou spoluobčaoo tvých ho
nosil se a honosí se dosuď neboť
nikdy je nezklamal Zastával již
mnohé a důležité úřady městské i
okresní a to tak schopně a správ
ně že na nátlak četných přátel
svých odhodlal se nyní uebázeti o
úřad státní Každému upřímnému
Čechu musí se zajisté vřele za
mluvili spůsob jakým se pan
Sadilek dovolává podpory svých
rodáků Otevřeně a přímo Žádá
je o jich podporu a oelze pochy
bovali že se mu jf také dostane
Vždyť vyžaduje toho již hrdost
naše národní abychom ze všech
til tvých napomáhali ku zvolení
řádného obětavého a schopného
Čecha do úřadu tak důležitého
Kongres minulého linut přijal
Martinovu resolucifž se nařizuje
aby vyšetřeny byly poměry našeho
jatečního trhu a jaký má na něj
vliv jateční trust Dle sekretáře
zemědělství íarmer dostává nej
méně o 30 procent méně za svůj
dobytek nežli by mel dostávat a
spotřebovatelé masa platí o ao
proceot více nežli by měli platit
a prto kongres ve tvé resolucí
nařídil tekretáři obchodu a práce
aby vyšetřil "přítiny levných ten
hovhéht dobytka ve Spojených Stá
tech od 1 iervenct r igoj a neoby
čejní vysoké roidtty metl touto cenou
hovltího dobytka a prodjnt ctnou
masa ' Dále mi tekretář zjistili
zdali nynější tržní poměry jsou
výsledkem nějaké tajné úmluvy
aneb nějakého spiknuti mezi jat
káři a zdali tito manipuluji ceny
oa jatečním trhu Nedávným zá
kazem proneseným ve spolkovém
soudu bylo jalkářům zapovězeno
aby te tpojovali aneb vzájemně
smlouvali za účelem obmezováni
obchodu aneb určováni kupních
Co pozornost svítá jest upoutá
na oa zápas odehrávajíc! se na
dalekém východě počínají se po
malu S nastávajícím jarem opět
stahovali válečné mrsky naevrop
ském východě V Macedonii
chystají se křesťané opět k nové
mu povstání a plány k tomu účelu
byly již s pomocí Bulharů připra
vény neboť tultan tlibovsoé re
formy které na naléháni Rakou
ska a Ruska měl provésti dosud
neprovedl a sotva provede poně
vadž v nedávno vydané okružní
notě k velmocím prohlásil že ti
zachová úplnou volnost v akci
proti Macedonií a Bulharsku
Aby sultán dodal této své notě
oáležitého důrazu připravuje ce
lou armádu tvou k válečoému ta
lení a Bulharsko vidouc tyto pří
pravy svého touteda rychle reor
ganiuuje svoji armádu a k účelu
tomu sněm povolil již potřebné
obnosy Kromě toho přes hrsoice
macedonským povstalcům Bulhar
sko nepřímo pomocí tvých důvěr
ných agentů dodává zbraoě t stře
livo aby povstalci v připadl války
mohli býti výdatoějšim spojencem
Bulharska Hlavní nebezpečí v
kritické této situaci spočívá v tom
že Rusko nemůže nyní vlivem
svým plsobiti na tultana sby ho
drželo na úzdě a Rakousko samo
bude sotva míti dosti moci aby
vymohlo na něm amířlivé pro
fttředky k upokojení Macedonců
V této situaci otázka války aneb
míru na evropském východě bude
ati rozhodnuta tím zdali i oststoí
moci připojí te k Rakousku a tpo
léčnou tkcl přimějou Turecko by
zastavilo pronásledování Mace
doncú a provedlo skutečné relor
my jakéž slíbilo Možná že Frao
cie jako spojenec Ruska učini
první kroky k takové společné
akci aby Rusko uchránilo od no
vých zápletek pokud zápas jeho
ťZapooskem nebude dobojován
Evropská diplomacie bude míli
letos plné ruce práce aby zabrá
nila válce na evropském východě
z níž by nevyhnutelné povstala
tak dlouho očekávaná a obávaná
válka tvětová
oém roznícení jest 10 velmi těžký
úkol nezavdali příčinu ke stížnosti
té neb oné straně a dokládá
lomu že právě proto jest třeba
dblti v tak choulostivé době mtzi
národní zdvořilosti a mírnosti
vláda učiní prý vše aby udržela
váhu neutrality v úzkostlivé rov
nováze
Prohlášení presidenta Roose
velta jest čioem který opětně do
katuje Že máme pravého muže oa
praven místě Neobyčejná jeho
moudrost a duševol bystrost jevi
te v této větě:
"Jest to vždycky k politování
když přeoášíme antipatie a žárl
vůstky ze starého tvěta do našeho
života a když řeči aneb svým cho
váním vzbuzujeme hněv a odpor
u přátelských nám mocností
Prohlášení presidenta Koose
veita jest aaressovano pouze oa
vládní úřadníky ale namířeno jest
oa celou veřejnost americkou
již dnes vidimeže útoky na Rusko
se značně zmírnily
Prohlášení ono zastaví zároveň
útoky těch časopisů jež bez nej
menšího podkladu jen k vůli tomu
aby mohly vytloukali politický
kapitál ze své lži a ze svého hano
bení obvinovaly Roosevelta 1
sekretáře Haye že jsou prý lout
kami Anglii a že v krvavém zápa
se odehrávajícím te na dalekém
východě stojí při ttraně Žapon
tka Jak smutná a zavrženi hod
oá věc to mutf býti kterou báji
tyto časopisy když musí vytlou
kati pro ni kapitál hanebnými
lžemi a bezdůvodnými podezřívá
nimi!
BS!SB5BÍ!!S9SSBS-B
ZE STÁTU NEBRASKA
falešná sympatie
a prodejných cen a potlačováof
soutěže a pakli jatkáři s proti
tomuto zákazu prohřešují jest již
oejvyšší čas aby to bylo vyšetře
no Pakli technicky te podrobují
všem pravidlům zákazu a vzdor
tomu nalezli nějakou tajnou cestu
která by jim umožnila vzájemné
dohodnutí jez nepopiratelně mezi
nimi existuje tu naše zákonitá a
soudní mašinérie nese na tom vinu
musí být učiněsT kroky aby
byla zdokonalena a zlepšena tak
aby podobná spiknutí vůči zájmům
farmero a spotřebo vatelů masa
byla pro budoucnost učiněna ne
možnými
Když Rusko pozvedlo válku v
zájmu lidskosti proti Turecku tu
Anglie zuřivě stranili odvěkému
vrahu křesťanstva na Balkáně a
rozumí se ssmo sebou že i víden
ští šmokové útočili na slovsnskou
veleřiši a péry svými namočenými
v zášti t jedu zasazovali rány
ruskému obru jež však neměly ani
nejmeošího účinku
To lané opakuj te dnes
Anglie stoji opět na straně ne
přítele Ruska a hledí snahy jeho
zhanobili a lžemi tnaží te vzbudili
sympatie pro tvou loutku — Ža
pontko
Poněvsdž mnozí oaši američtí
redaktoři čerpají "rozumy" tvé z
anglických časopisů pískají podle
noty kterou jim posýlají sngličtf
lbáh a tak bohužel v americkém
lidu vzbuzena tímto falešným ve
rejnym mlnenlm sympatie pro
Zapoosko která nabyla tak po
vážlivého rázu že konečně poru
iovala diplomatickou a tlarou při
teisicou snoau mezi K tukem a
Spojeoými bláty
Proto president Roosevelt vy
dal v těchto dnech probiáieoí v
němi nařizuje všem úřadnlkům ve
veškerých odborech veřejné tluž
by aby respektovali prohlášeni
neutrality a chránili se skutků jež
by mohly Ruskem aneb Zapon
skem nepřízniví být vykládány
Toto prohlášení zajisté zastaví
onu falešnou sympatii již hlavně
snažily te pro Žapooako získali
žluté mizerné plátky Hearstovy
President v prohlášení svém
poukazuje k tomu ie v době kdy
dva národy nalézají a ve váleč-
— Ve čtvrtek ráno sjel blesk do
stáje Johna Mídletons bydlícího
jižně od Tecumseh Stáj lehla po
pelem 1 se vším obsahem Skoda
jest kryta částeční pojištěním
— Ve Dwight usmrcen byl v
úterý min týdne v noci brzdař J
F Breho zaměstsný u dráhy
Northwetrn Byla mu rozdrcena
hlava mezi dvěma nárazníky Byl
35 roků stár a svoboden
— West Point dostane te od
válečného odboru dvě děla ukoři
stená za války a Jihaoy Děla jež
se dosud nalézají ve Fort Morgan
Ala budou v brzku zaslána do
West Point kdež umístněna bu
dou v parku
— Ve West Poiot uchystali
předminulé úterý večer přátelé a
a sousede prekvspenfčko pl Wen
zel Drahošové u příležitosti její
Saletých oarozeoin Paní Draho
šová jest jedna z nejstaršich osad
nic west-pointských a vzdor vyso
kému věku tvému jest ješti zdravá
a tu i
— V Meadow Grove vnikli ne
známí dosud lupiči v noci na to
botu do poštovní úřadovny a do
salonu V poštovní místnosti uko
řistili pouze 400 Ib mouky a v
hostinci Šest lahví kořalky Má
se za to že te loupeže té dopustil
domácí talent
— V sobotu přivezena byla do
Pirce mrtvola Mearl Dreberta
loletého synka Johna Dreberta
Chlapec byl očkován nsčež posti
žeo byl strnutím čelisti Před
čtrnácti dny dopraven byl do me
thodistické oemocnice v Omaze
aby te mu dostalo lepšího ošetření
lékařského avšak vzdor torno
zhoubné nemoci podlehl
— Blíže Clatooia přišel ve atře-
du ráno k vážnému zranění Wil
liam Pimper zaměstnané v Demo-
tterovl továrol čistil jludnikdyl
oelťastnou náhodou zasažen byl
do hlavy klikou rumpálu Tlžce
zraněný muž dopraven byl do
tvého domova v Beatrice
— x I — Vand siř! a k
spáchala SfNvtiMii pinf John C
i:iÍ8 tnsnlilka tlmolného lat
auta byllkfho ai t mile jilnl n i
Suolon Manlrll Ktwvinovi dleli
ve stledii v Sisnton návlilvnu u
rodiny llvnry lsmbrtrhu Ai
o patnovi Minií doma t kdyl
povrMelt odflfkll t o lůlko
Káno nlil lrm minlrlku o
bílenu na laln SrNvtalrdkynl
bvla 4) roků suiá a matkou do
1 Jnm tiičina svtievrsldy není
mima
— i-oiumnus usmrcen i 1 v
neděli koleni poledne v oádrall
Svéd Felix llsmmrr juinl Byl
lasalen vlakem Union Pacific
Jratiy a oJuoten na druhou trať
irovna pod nákladní parcilroj
ktrrft mu roz Ji ni hlavu a ulízl
levsou nohou llamnirr]iiinl byl
krejčí a v dolil nrltěstf byl prý o
piiy
V pálek kráten po t hodině
v noci zničen byl v llumboldt po
tarem zavioěoým výbuchem gaso
línových kamen restaurant U L
Bearda Týž chtěl před odchodem
na odpočinek zhasili olicfi v
kamnech když pojednou udál se
výbuch Besrd popálen byl vážně
v obličeji a na těle zásoby byly
zničeny fiploí a budova asi z po
lovíce
— Za prudké sněhové vánice
vrazil ve čtvrtek ráno v nádraží
ve Wayne paroitroj oákladoiho
vlaku do zadního vozu vlaku
bloomíieldského a vyhodiv tento z
kolejí zle jej pošramotil Též pa
rostroj nákladofho vlaku vážně
byl poškozen avšak žádný z ce
stujicích nebyl na štěstí povážlivě
zraoěn-
— V sobotu časně ráno naleze
oa byla na chodbě hotelu Euro-
pean mrtvola J McCiintocka dři
vějšího zaměstnance Standard
Cattle Co v Ames Týž asi před
týdnem pronajal si pokoj v hote
ieiu rrvni ony dví nemocen a
poslední dva statně popfjel In-
quest odbýván byl v sobotu od 70
ledne
V McCook zemřel ve čtvrtek
ráno holič Allie Wilcox a sice ne
pochybní podlehl zraněním spú
sobeným mu dne 39 února v noci
Thos Reardeocm ml v Yorku
Hoši se řádně napili a v Millerovi
půjčovně koni dostali se do rva
čky Rfrdn zbil Wilcoxa tak
že týž po lodeonl chorob! vzdor
vši pomoci lékařské skonal
Ve Wymore přišel ve středu
v 6:30 hod večer o život Charles
N Johnson řiditel W A Baska
Electrical Co Spravoval uvolněný
drát když nešťastnou náhodou
uchopil živý drát a nemoha se ho
pustiti volal o pomoc Synovec
jeho Charles Philbrick vyšplhal se
rychle na tč a ttrýce tvého z ne
bezpečného postavení tice vyba
vil avšak nebyl 1 to aby jej udr
žel a nešťastný Johnson spadnuv
výle dvaceti pět ttop narazil
hlavou na dlažbu Byl ihned do
praven do úřadovny lékaře Gafíor
da kterýž všemožní te přičinil
aby jej přivedl k vědomi avšak
marné Johnson v patnácti minu
tách skonal-
Politováníhodnou obití ťf
mrzkých bfdáků ttala te ve stře
du večer i8tetá Eva Richova
dcera Vto Riche ze Scribner Ati
9 hodin vrscela te domů lama
t oávštivy tvého bratra Ati 300
ysrdů od její domova zmocnili te
jí neznámí tři lotři kteříž tvázav
še nešťastnou dívku a ucoavše li
úkta vzdor zoufalému odporu au
rovč ji znásilnili Po dokonáni
mrzkého zločinu uprchli zaoe
chavše ohéť tvou na rukou i no
hou tvázaoou a téměř v bezvědo
í Asi v 11 hodin nsbyla zrnu
čená dívka tolik til že te mohla
odebrali domů většinu cesty se
válejíc a plazíc po zemí K hrozně
rozrušené dívce přivolán byl lékař
současně o mrzkém zločinu uvě
domění byli místní maršál a poli
cie ve f-remont Richova mohla
dáli policii dobrý popis všech tří
útočníků avšak vzdor tomu nebyli
dosud vypátráni Ve Scribner a
koli spůsobil mrzký zločin teo
velké vzrušení a obyvatelé výhro
ují lotrům soudcem lynchern
— Městečko Osnond navštíve
no bylo zhoubným požárem kteříž
zničil as za 150000 majetku Oheň
spozorováo byl v 11:30 hod v
zadní tvětnici řeznického obchodu
Turner & Petersooa nalézajícího
se uprostřed řady desíti velkých
dřevěných budov kteréž všechny
lehly popelem a kromě nich sbo
fela ješil půjčovna koní L L
Davite Mezi poškozenými nalé
zají se též Chystal & Vilsy jimž
zničeno léků a klenotů asi ta
14000 a již nebyli pojištěni Gut
J Marek kterýž na budově utrpěl
škodu 11000 a byl oa 1635 pojí
štěn a pak Hamer & Cicek kteříž
odhaduji ti škodu oa hostinci a
zásobách na I4500 a byli pouze
částeční pojištěni
fevlnfcy t Unwool řtft
S oiMnlm mAltmt omi
míti uínímu obvcrnitvu tvlálll
ale nitím dlnám le slečna ltllie
Itkrova I Wilbrr otevřela l N ol
ihol 1 ilamtkfmt klobouky a I
) lél slrčoa Hučnou švadlenou
Mon siná 11I si ml en lyno pfnl
ihátrla já ale pomal hnd le
budu pnttrbovai na léto klobouk
uové laty tli To k hnitnu ml
k )) po píli!
V úteiý miq týdne mpořá
dala nová kapela pod řiienlm pan
lJ lloubrta kolikový banket
síni p Jakuba itámváte IIom
llo se slulný počet a kolíky lly
ko na dračku
Linwood se smůle koneča
také na dva kováře Nový kovář
i podávil tvou dílnu vedle hasič
aké tlanics fen 10 bude hasitl
Manlrlka p Alberta Prije
která už po delší čas churavl od
jela v průvodu paní M B Bárto
šové minulý pátek do Omahy by
tam hledala lékařské pomoci Pani
Prajová jesl již slítli dáma
hnedle po celý tvůj Život byla
samá jen starost a teď když dítky
jsou již odrostlé a všecky ji maji
rady potkalo ji toto neštěstí
Doufáme ale že vše se dobře
tkončí a Že pl Prajová opět ie
mezi nas zdráva navrátí Pani
Prajová pro svou miroou a vážnou
povahu získala si zde mnoho přá
tel a všichni 1 ni sympatizuji
V pondělí minulého týdne na
vštívila svoje rodiče pani A Seve
rinová od Clarkson Toť se samo
sebou rozumí Že navštívila také
Šotraba a pořádně se se mnou vy
vadila že prý jsem přestal psát do
Pokroku z Clarkson Po náležitém
vysvětleni jsme se smluvili a tu mi
řekla že si Pokrok vymění za
Pokrok omažský Pí Severinové
t námi dále sdělila In bv bv o vše
v pořádku jenom kdyby mohl
všichni bydlet pohromadě že ale
její manžel trpí záduchou a za tou
příčinou bydli v Califoroii kde se
mu dari dobře Pi Severinové
jest rozšafná panička a tiiils nás
její návštěva
V neděli na večer překvapil
nát návštěvou tvou pan Frank
Kaplan z Morse Bluíís Jest posud
svoboden jako panenka čemuž te
ovšem mnoho nedivíme Kam by
10 jen vedlo aby se pan Kaplan
oženili Svědčí mu to dobře ve
stavu svobodném a poznali jsme
v něm starého čtveráka Slíbil
nám ale že má něco v "pácu''
laicmiie se 10 uiezi ze nas pozve
oa tvatbu
Dnes v pondělí odjíždí náš
bankéř Emil Folda do Kansas
City Ve Fremont tjedou te 1
bratrem Longinem a tpolečoi ode
béřou te pak do Kansaa City
Přejeme oboum aby se jim výlet
šťastni vydařil
Pani Pešková z David City
matka Emilie Foldové přijela do
Linwood v neděli večer a zdrží te
tu tak dlouho až te pan Folda z
výletu navrátí
Minulou neděli odbývala te
ilavoostnl tchůze řádu Rstolesť
Miadočechů č 31 ZČBJ v niž
bylo uváděno 36 nových čleoú
Skutečně byli jsme překvapeni
když jsme do líni vstoupili neboť
byla zasednuta kol do kola My
slíme že přítomno bylo ssí jedno
sto členů i t těmi nově uváděný
mi Po obřadech uváděcích bylo
přikročeno k prodeji krabic které
nase dámy naplnily chutnými zá
kusky Knbice byly tik vypará
děny Že ie na ni irdce smálo a už
každý pouhým pohledem byl opo
jen Krabice Šly dobře na odbyt
a oěkterá vynesla až 3 dollary
Celkem utržilo ie 15050 Zábavy
a freu bylo dost a dust a každý byl
1 výsledkem spokojen
Minulého týdne poiadil čmu-
cbálek z Wiscoosio na mě moji
itarou kteráž se dočetla že Čmu-
chálek byl ve mětitl a Že Isem ho
nepozval k obědu S radosti bych
tak byl učinil jenom ie měl pan
umutnaieK pochlubit že jeit to
on My ií to přec z prstu vycucat
nemůžeme No až po druhé mu
to vynahradíme
Sotrab
1 " t
thliptr ivltk mílo t y to tftl ti
toťtft výiitshou títlinl výrostka
KoJiřt ) mohou nspomlnsl pto
til lby byli domt a vypomohli
tadíji matce v domlrnoti Myl
otre cle dt do pilce Nel U ft
mimo to se ti uer-lá Alt ukhlt
Dl uliLÍth tropil povyk fvál t t
pokřikovat pí li l-ltl 1 (tlké řttť
li ! loudi h mMrm tího Mi
ou si hopni Clmtnre jnnrtthiřl
InklMi Krlml 1 ic k I rfl
' 1 - " -
vsdla nrlťilnílio onoho vrt tu a
proti pomáhal při klínován! plí
na col se mu stalo osudným £t
s tlm bude mil i ilivsdrlni společ
nou nenán lotumi se ssmo
sebou
— Pan Mstíj Hnček je nsed
nou o dva střevíce vedl a siroveft
náramně hrdým A jak byl také
nebyl když ho mstiželka ohdJila
synkem! Matka i syn jsou tdrávi
sle latinek prý to trochu clil jik v
kspse lak i v noci Syn prý ho ve
lice vytrhuie te spaní inu jc to
hoch a hoch jcM šelma od mali
čká Přejeme utínkovi mnoho
Štěstí!
— Bratři Bookmiiroví pospíšili
si 1 jarním úklidem Msjíť už
svou dílnu nově a vkusně vypspi
rovsnou a ncnl divu že se jun to
teď lépe a veseleji prscuje
— Tomáš Sedlák byl obdařen
boubelaiou dceruškou k níž mu
gratulujeme Pan Sedlák zakoupil
13 skrů pozemků za f 1000 od p
Richtiho a bude nyní sousedit t
dědečkem Beičkovým
— - Frantík Vitámvásů už se
opět zaopatřuje pro příští zimu
Aby se prý nespařil koufil si 3
pra-só-tka a žebřík Jisto jest že
donese zase do Sokolovny ni košt
pár jaternic O Frantík jest sáná
dobrota
— Macek z Touhy povídá že
má teň Sokol z Plattsmouth po ¬
divné hodiny Milý Macourku
moje hodiny jdou "jakorit ale
já se musím řídit dle hodin aié
staré kterél tlejdou hned nspřed
hned zn pozadu A podle těch
já chodím Nejčastěji je ale má
má itará o celpu hodinu napřed a
jak nejdu jak ona urči už je zle
Nešťastoá raíika proč nejde na
zpět proč jen tik spěchá? Jsi-li
Macku kus hodináře poraď mi
k hodiny mé stsré lze iprsvit
Jo li ale tvojť stírá tiká jako jest
má prosím tě neptej ie jí o radu!
Pan Ludvik Krbci navrátil
ie již z nemocnice omažské a jest
opět čilým a zdravým
— Babička z Omahy dlela zde
návštěvou u tvé dcery pí Tříleté
— ak to asi kouká odzvooějl
Sokolu totiž pisateli těchto řádků
ve Zlámané Lhotě a bude muset 4
sedět pěkně za peci neb do klece
te zavřít nedá a do polepšovny se
mu nechce jit
Už bo maji už ho perou
však oni ho nepoderou
Orel je pták sice liloý
Sokol zato velmi tvižoý
nebojí te nelekne ta
Sokol letí výš a výše
do neznámé velké říše
Sokolíku mužni v před
tvé pážo pni silně v střel
Zdali pak Tatínkovi v Praze
nevede ie podobně že není o něm
lyšet? Ci mu tnad už vvichl la
komí? Nazdar!
Maminka Sokola
Novinky z Plattsmouth Neb-
Frank Kašpar
potřebuje 50 rodin pro pěstováni
cukrovky v Colorado Plat 1 30
cd akru Byt cesta a stěhování
zdarma O další vysvětlení při
hlaste te v mé úfadovnl na 14 a
William St Omaba Neb 33x4
Dne 14 března 1904
- Život tvůj pro 3 jc vydal v
tane v tobolu I7letý mladík Cla
rence Jonei S poledoím vlakem
B & M dráhy přijela tem z Oma
by divsdelnl společnost kteráž ku
tvé produkci v operním doml po
ttebovala puoo jež jí zapůjčila
Sattle Furniture Co Při dopravi
piana do divadla vyskočili dva
mladici oa vůz že prý budou dr
Zetí piano aby ta neklátilo Jeli
kož ale byl vůz na vyiokých pé
rácb a ti aamé již budovy šlo to 1
kopce nahnulo 10 piano k jedné
straně Mladík Jonei tnažil te teč
mohl aby je zadržel nel konečně
byl přemožen a třltil ie na kamen
ný chodník zrovna pod těžké pia
no Nebohému mladíkovi byly
hlava a pna rozmačkány krev te
mu lila z Ost i notu a tmrt jeho
byla takřka okamžitou" neboť ne
nabyl více vědomí Jeit to hrozné
neštěttí pro rodiče ntmrceoébo
KemyJtt te!
Budou li se lidé spravovali do-
dle tohoto výroku učiněného sen-
ace chtivým lékařem ldním
padne staré české přísloví: "ČI
stota půl zdraví" v zapomenuti
My jsme však přesvědčeni že lid
vždy bude míti k Čistotě úctu k
nečistot! opovrženi a že udržoviti
bude nejen vnějSek nýbrž I vnl
třek těla tvého úplni čistým
Zevnějšek udrží čiitým voda a
mýdlo vnitřek Trinerovo Léčivá
Hořké Vlno Ono jest fediním
lékem jenž zcela přirozeným způ
sobem krev vyčistí tlm že Ikodoé
toučáitky z ní odutraní a je novou '
silnou a bohstou krví nirw
Ono působí léčivé na každý Žalu
dek a kde pomoc jest možná tam
vždycky pomůže Ono neobsa
huje žádných omamujfcích dráž
dicích jedovatých přísad— jest to
čisté přírodní víno v němž ulože
ny byly vybrané byliny za vlech
končin světa Jest to nejčistšf
přírodní lék oa vyčištění a obno
vení krve na vyléčení a tesílenf
Žaludku Chcete-li ti pojittiti
dobrý výsledek nekupujte padl
laných hořkých vln jež jiou Vám
te vlech ttrao nabízeny Trina
rovo jest jediným léčivým hořkým
vínem V lékárnách Přímo za
sílá vynbitel Joief Triner 799
So Ashland Ave Chicago lil
Pilseo Stition '
nikolik dobrých ztvi
novačů a Dunařá v
tovární na doutníky Přihlaste se
o Reliance Cigár Co 103 South
Maio St- Couocii Bluíís la 33x3
Hudební nástroje
Plt mi) krlni 11 unnnf
enik i orná ruk'i-b ná
stroji kimall trvá nttwiolln ul-
lliclrk éalck ftkrmorjlk
mrila Boho Jtnfok nuinilt
Jll Hl Car vlaiiaUkS
ioTju vixíLku
M-SSS Wabufe A„ Cblcain III
Míl