Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 16, 1904, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Co Citrí
itravtl
Ol U Joby Uy kprc Skriví
Hk vyltrll la viUI t ©mim
t hill takt ňlní iipantunouli
na minuloet Náhl mu ?tallo
lt itivil nudný lívol mni loky
kávy a loujky slinrtkav i til i
feftfAitrn lil r"vvf
I lKiIlku Lik I I
fwn 111 ni-im n(iiir iyw
vlil tli I řulnami i )U dostihách
ctlrm )r koříte nMoť lávo
dfnl ta neol váltl Divsl honí
ny nichl leklo laiapaAiké
jnou Irm podnikal vysoké strky
titul vit co lviope v Ct
cliich plití i oóll"
Jeho pani to Uhodilo také
Julínka dceruška kupcova totva
byla by co m la proti tom i kdyby
I náhlou tměnou ve tpAtobu livoti
" _ i _ : i l „ : -
□euyio vidiuiu napeu mrri otcem
a Karlem Rychlým kandidátem
filosofie )eul ve volných chvílích
také li přivydělával pianlm do
novin
Rychlý vzdálený príhuzoý ro
diny bkfivankovy neuchazcl le
marné o lásku JulinEinu a žasnou
benl nebylo by snad narazilo na
nižádnou překážku kdyby oáhlc
zbohatlý Skřivánek nebyl pfíliS
zhrdl a nebyl si umínil ie oe
musl fctát i mužem vynikajícím
"Kdybych mohl vykonali níco
zvláštního třeba neco hodní
hloupého co by vzbudilo pozdvi
Žení a o fera by mluvil celý ivět"
vzdychal často
Nebylo tedy divu ie Rychlý
vida ae ohrožena v nejsladším
zájmu zvolal jednoho dne mrzu
tí: "Nenamáhej se újíe" tak
říkal Skfiváokovi dle úmluvy před
lety uzavřené "lvem společnosti
nestaneš se nikdy!"
"Myslíš?" odtušil Skřivánek
podrážděné "k tomu odpovídám
ti podobnou radou: "Nenamáhej
semým zetžm nestaneš se nikdy ť'
Ach tento výjev vyloudil Julii
runobo slz Leč veškero zpro
středkování bylo nadarmo dobrá
shoda byla porušena
Leto strávila rodina ovšem v
předních lázních' Když však
končilo se období lázeňské pocítil
pan Skřivánek jakési zklamáni a
duševní ochablost Podivuhod
ným způsobem nedošel u společ
nosti zde sbromáždéné očekávané
ho přijetí a to ho dopalovalo a
rozrušovalo mu Čiyy
Jako přívrženec všeho moder
ního holdoval Skřivánek také
léčení Koajpovu a procházíval se
dcerou a chotí denní hodinu v
rose Veliká zahrada travnatá
hodila se Ir tomu výborně Iiý
valý kupec tedy vyhrnul spodky a
melancholickým pocitem pro-
cnazei ie v moxre travé
"Lidé vědí o mne málo Uylo
by třeba vykonati veliký čin aaeb
aspofl néco čím bych se stal rá
zem hlavní osobou denního hovo
ru" filosofoval pan Skřivánek
brodí se zarosenou trávou
"Ale nenapadá mne pranic
mám hlavu jako zabedněnou —
Nevíš ty Kačenko o ničem
"Nikoliv však tě časem něco
šikovného napadne" tiší ho mi
lující choť v nevyčerpatelné trpě
livosti
Jednou strojil se soukromník k
obvyklé procházce knaipiánské
když mu byl dodán list Karel
Rychlý oznamoval že přijede
ranním vlakem a osmělí se rodinu
navštívili
"Pak tu bude co nevidétl" za
jásala Julínka ale hned zarazil )i
přísný pohled otcův a zdrcující
slova: "Protivný dotírá nechci
ho vidětíl"
"Vždyť jsme příbuzní a Karel
nedopustil se zhola ničeho proč
bychom mu mohli zakázali pří'
stup" odvážila se plaše namít
nouti paní Kačenka
"Uvšem ovsem dělejte co
chcete!" zvolal nevrle Skřivánek
obouvaje zase žluté střevíce jež
byl právě stáhl "Já však odejdu
řtknitř mu že jsem na výletě
K obědu se vrátím Hleďte aby
hladový kandidát zatím zmizel"
"Ale otče—"
"Ala Petříčka—'
"Ticho při tem zastane!"
Ozbrojiv se slunečníkem a platí
dem bral ie pao Skřivánek k ne}
bližší vesnici lesem Tu nebylo
vil nýbrž jen selské chaty a hosti
málokdy sem zabloudili
"lim velmi idyllické hnízde
čko'' liboval si soukromník spa
třív na mýtině osadu Stanul a
otíral si čelo Bylo velké parno
als na louce již protínal bystrý
potůček třpýtily se a zářily pře
četné perly rosné
"Zde nebudu vyrušen a mohu
nahradit! co jsem zameškal Uvykl
jsem již příliš knaipiánství' —
mluvil Skřivánek zkoumaje okolí
Daleko široko nebylo živé duše a
nad to je tu hojnost kerflv a sku
pin stromových za nimiž lze v
oejborším případě zmizeli
Osamělý poutník vsedl na kmen
pověsil kabát klobouk a vestu
ca větev a střevíce t punčochami
poloíil na kámen
Jak znamenití se mu vykračo
valo ve vlhké bujné trívěl Pře
cházeje uvažoval bývalý kupec
nemohl li by vesničku vyrvali ze
zapomenuti a ji povzoéstú Potom
til l' ítíi polomil iMme
rot i tlearts
"Tota ptoUvtni mino Utrlt
tkl oiUmI lalnlil l ývalý tou
kinmnli IVll Sfctulntk"
Npa I dojal iiill lotlitého ntu
i lak plihn ta l )!ormi ttifciit
po aot§ k)'ihnouti
"Hati Hať 111 '' on I st
nalil nrhhiUlm datem Mmolnf
pl hlai a ta okamlik ta Mil
vilkt l niti palmy stitiife
na botl nol y páni Skřivánkovy
Soukromník vykřiknul iiraihrtn
s volal o pomoc
Torno!' Pomonvl" vtkrikl
Knaipiin a snalil se Myl voláni
neprospělo ťitočníka lichocením
i naklonili 'Toj r sem peku
pojď" lichotil halami ' a Myl
Irnio nrpleital luliví stékali tu
vzkřikl: "Lehneš bestie!''
Ale prs skákal tuřivě a počal
ie hnáti po lýtku páně Skřivánko
vu a ten v zoiilalatvt napřáhnul
deštník aby ho odehnal avšak
haían se skrčil a chystal se ke
skoku Pan Skřivánek se dal na
útěk a to zrovna houštím nedbaje
že sporý oděv jest drásán větvemi
Pes však byl mu stále v patách a
v tom když ho již míl dosiihoouti
tu spatřil skoro již uštvsný za
menší chatou strom a na ním že
břík Hbitě vylezl Skřivánek na
horu a sedě na nejvyšší větvi mo
dlil se vroucně aDy zuřivý pes
odběhnul a on aby se mohl zase
vrátili pro své šaty Leč nepří
tele nenapadlo aby ustoupil ale
zuřivě štěkaje pes bíhal vztekle
kolem stromu
"Kule a granáty! KoueČně tě
mám proklatý zloději!" ozval se
náhle hlučný a hrubý hlas Trou
ba O posledním soudu nebyla by
Skřivánka více polekala
"Mýlíte se příteli hájil se
chvějícím se hlasem ''jsem host
ze sousedních lázní"
"Host? Od které doby sedají
lázefiští hosté bosí na mých ovoc
ných stromech? Zanechte zbyteč
ných a tak hloupých výmluv a
pojďte dolol''
'Ach bože vždyť já také ne
chci nahoře zůstati" zajiká se
malomyslně polapený a opatrně
sestupuje "Přidržte mi prosím
vás žebřík''
Bodejť když si moh vylézt
nahoru bez pomoci slez také dolů
sám darebáku!"
"Ale milý příteli musím vám
vysvětlit!—"
"Ďábel je tvým přítcleml Teď
dost těch řečí a za mnou!"
Hrubá ruka chopila Skřivánka
jenž zatím sestoupil za límec a
než se mohl vzpamatovali byl za
vlečen do chléva Slyšel kterak
za ním zamyká se závora slyšel i
děsná slova: "Doskoč Pepku do
města pro strážníka Hrom do
taškáře celý pytel hrušek si již
střásli Měl jsem mu zakroutit
krk!"
Zajatec sedil chvíli na zemi jak
omámený a potom vzhlédl do tvá
ře volovy který hleděl na něho
nesmírně zpozdile a zároveň ho
vítal táhlým bučením Z levé
] strany zaznívalo chrochtání Byl
tam malý chlívek v nímž hovělo
si několik Štětináčů
Jaký to trudný stav! A jaká
ostuda až se to dozví svít! Skří
vánek pomýšlel vážně na samo
vraždu a hledal provaz
V tom blížil se kdosi ve dřevá
kách Děvečka která vracela se
i pole a neviděla co se doma
sběhlo otevřela dvéře vhodila do
chléva hrábí a zmizela aniž by
byla za dveřmi skrytého vizně
poHlfehla
Skřivánek pochopil okamžitě
že mu nadešel spasný okamžik k
záchraně a bez rozmýšlení vyrazil
z chléva Psa tu na štěstí nebylo
pádil tedy uprchlík jako střela od
místa kde mu hrozila lak hrozi
tánská ostuda Ach Bože kdyby
mohl jen nalézti místo kde leží
jeho oděv! Ale tyto stromy a bal
vany jsou si báječní podobny
Prchajícímu vyvstává úzkostí pot
na čele
Náhle vzkfikl přitlumeně Spatřil
lískový keř který si dobře zapa
matoval a za ním již prosvítal nej
krásnější zelený lamet To jest
ona louka Jeltl aaí t kroků v
právo a bude u cíle
Chvatní přeskočil uprchlík úzký
potůček a spěchal k pařezu Z
čistá jasna zatmělo ie mu však
před očima Milosrdný Bože je
to snad pravda? Nikoli to nema
že být! — A přece! Všechny zde
zůstavené Skřivánkem věci zmi
zely Na jejich místě odpočívaly
roztrhané boty starý zmačkaný
klobouk utrženou střechou a z
několika hadru sešitá kazajka —
Na líci Skřivánkově rozhostila se
smrtelná bledosť Co teď? — Ne
zbývá než aby tu čekal do večera
a za tmy nastoupil pouť k rodin
nému krbu Bože jaká to zkou
Skat Žaludek hladového Knai-
piána svíral te křečovitě Kéž by
se jiz setmělo! Lee alunce žati
posud osIRujícíra jasem — Zna
ven jsa k smrti ulehl těžce zkou
Šeoý muž za ker a zasténal: "Mu
sím ae několik hodin prospali"
Usnul koneční leč po delší
dobí byl hrubí probuzen
Tu je ten tulák a zloděj!" zně
lo mu do ucha "Milém by nám
byl upláchli"
laa Hritáatk t)khkl aJH
nim l)l tnal snlltki spatřil
v rttH t6oli sltiníha polit mu
ral itlnt f áiM kutilkou
' Vsun a uH '" ivultl
liátn k tikaiut na hadi)
"a niti na vM" ottpotidal
Skřivánek 'Nikoli do tíh
ttaJia ti-miiuIiii aut kJyťy
nevím io byltt Jimii llieftk)'
honí pusťte mat!"
"Myslil le m lak na hlavu
padli?'' odpovědělo raurno spra
vedinoMi a výimřt liem a při lom
d ai arito lajatci na hlivi starý Itlo-bouk
"liď lulio mim doill" aikl(
pal pan Sktivánrk auty v ne
smírném hněvu i laiilaloiti "Pryč
i těmi hadry! Comotie! Pomozte!"
"Koukněme oa něj On sc
chce bránit!" svolal strážník
"Lrtte ho pevní kmotřil"
"Viak on toho nechá kdy!
budo vidět že mu to nic není
plátno"
"Neztichneš li hned dostane!
pořádní ta uši Obuješ si střevl
ce a oblfkneŠ kazajku! Bude to
či ne?''
Jsa blízek mdloby podrabil se
sxnvancK nutnosti io iy mu
prospělo kdyby byl řekl kdo jest?
Tito zuřivci by mu neuvěřili A
potom — do města jest daleko
Snad se zatím setmí než tam
dojdou a potom poví na fiřadě
svoje jméno povolá za svědky
svou manželku a dceru a bude
jako pohaněný host alespoň od
úřadu požadovat! nejpřísnější
mlčení
Zatím bylo však i ve městě ne
smírné rozčilení
"Kde zůstal Petr?'' naříká již
po několik hodin ustrašená man
želka
Rychlý vybihl již mnohokráte
oa ulici a pátral po ním všemož
nými smíry Když koneční vrátil
se s novinou že bylo posláno pro
stráž aby zatkla povístného zlo
děje jenž byl polapen v sousední
vesoicí vzkřikla úzkostlivě paní
Kateřina: "Jistě stalo se nějaké
neštěstí!"
"Můj Bože snad zavraždil ten
ničema našeho otce!'' zvolala
pláčem Julinka
"Jenom nemyslete ihned na to
nejhorší" tišil je Karel "Dlouhá
nepřítomnost Ujcova jest ovšem
na pováženou Nutno po něm
pátrali Půjdu to ohlásit na úřad!"
Po dvaceti minutách kolovala
celým místem děsná novina že
byl v okolí jistý lázeflaký host za
bit lupičem jehož nyní četnictvo
horlivě pronásleduje
V zátiší venkovském bývají
dvojnásobní vítány zprávy o udá
losti sensačnf Proto také záhy
putovali všichni přítomní cizinci
horlivě mezí sebou rozmlouvajíce
do sousední vesnice Také Rychlý
paní Skřivánkovou a Juliokou
tam spěchali
Nebyli ještě daleko když kdosi
zvolal: "Už ho vedou!"
"O Bože mne opouštějí smy
sly" zvolala paní Kateřina a zá
vratí byla by skoro klesla k zemi
kdyby ji byl Rychlý ntzachytil
"Ale to jest — pro pana krále—
soukromník Skřivánek I'' — ozval se
pojednou hlučný hlai
"Není možnál — A přece! — A
v jakém odivu? Co se to stalo?"
"Petříčku! Otčel Ujče!" Nasta
la divá směsice výkřiků
'Cože?" ozval se sedlák 'Ten
chlap mi kradl hrušky!''
"Nesmysl! Zítra se všechno vy
světlí" vyjel si na něho Rychlý
"To jest můj Ujec váleuý sou
kromník Skřivánek a zde jest jeho
piní a dcera a ostatní vážené pan
atvo ho zajisté také poznává
Ostatní zvíte zítra Pojď i námi
ujče" pravil Rychlý a vzav Skři
vana pod paží odvedl ho z rukou
sedlákových a strážníkových jež
zůstali koukali i otevřenou hubou
Skřivánek ani nepromluvil ale
doma zmocnila se ho teprv zou
íalost "Učinil jsem se směšným ha
nební směšným" sléna! ustavič
ní "Nesmím více mezi lidi Mu
sím teď zmizet! se svita — Ach
kéž by moě mohl kdo poradili
nebo pomočil"
'Mám znamenitý nápad" pra
vil pojednou Rychlý po krátkém
přemýšlení
"Ty? -- To bude něco čistéhol
Ale jen mluví"
"Postarám se aby více časopisů
přineslo článek následujícího ob
sahu: V nejširŠích kruzích známý a
veselý společo(ksojkromoík Skři
vánek vsadil se i výstředním An
gličanem lordem VV že dovede
představili tuláka tak pravdiví
aby jej všichni hosté lázeňští za
skutečného ničemu považovali
Smělý pokut zdařil ie výborní
Skřivánek koupil ' si v sousední
obci od cestujícího tovsryše velice
sešlý oděv a prováděl žert tak da
leko že se dal posléze zatknouti
jako zloděj Tak ovšem sázku
vyhrál Velikomysloý vítěz však
rozhodl že vyhraoou Částku jed
oobo sta liber věnuje chudým ně
kolika měst — Nu co tomu ujče
říkáš?"
"Výborně! Výteční) Geniální I"
jásal bývalý kupec "To jistí u-
dili seniaci Badu hrdinou dne
Hned zítra pošlu peníze Ale—"
dodal polne pochmura! "ale
kla nu luft ta ii I nikdy mo4
i hiidu imitvtllal?''
TíijimU si moje mlfml na vl
ky dal II ní Julínku i lnu "
Pan Sktiv4ivh svtétiil sty jtke
ty Kl konal dl kyarlhe ablka
polom vtak vlolil tuku Julunu do
hielinv a ptivil lla tknloln
"Olfn fta st a ptijmřu okov
ki mé polehnlnt! '
-Av'iw
ttiotni i'ia tdkěhn Vrlrjnoit
v l'oiiM ptckvajwni Ijla ten
latnl udíloMl ktrri naplnil)
ce-lý kraj htaiott a hnuiem V ml
Id lljnu r l'jij iftnl I v Hliništi
i lltlé u Bfidíse délnlk Václav
šnadr Mrtvola byla lekalsky
prohlédnula a bet vdech ptckilck
pohřbena poněvadl ladné pode
třené známky nebyly nalezeny
Nedlouho po pohřbu kolovaly ale
obci různé pověsti Vypravovalo
ie 0 vraždě SoaJrov{ ale tak aby
na nikoho nepadlo podezření a
ahy spravedlnost svřtská nemohla
potrestat! ruku zločinnou TvMilo
se ku příkladu že Šnajdr krátce
před svou smrtí vidin byl zdráv a
čilý ba že celý den pilně praco
val až do pozdního večera — a
druhý den ráno rozhlásila lenn
nešťastníkova Marie Šnajdrová
že muž její před chvilkou zemřel
Při tom nesmírně naříkala ba si
zouíati chtěla vůbec dělala tak
jakoby smrt muže přežiti ani no
mohla Ale obecenstvo uvažující
vidělo v počínání Šnajdrové pře
tvářku a činilo různé poznámky
ale nikdo neoznačil ji přímo jako
vražedkyni ač prý o důvody ne
bylo zle Šnajdrová mladá veselá
žena plna Života jest v obci i ce
lém okolí pověstná jako žena tá
letná která milovala více jiné než
svého manžela Proto také nemi
lujíc ho nežila s ním v míru a kli
du rodinném jak se na řádnou
ženu sluší a vyvolávala časté ne
šváry Šnajdr muž o deset let
starší než jeho manželka znám
byl jako řádný a přičinlivý diluík
pracující a pílí a neúnavou vzdor
všemu přičiníní však lásky své
lehkomyslné ženy si nezískal fejf
mysl byla stále mimo domov byla
poutána k jiným lásku jí předstí
rajícím mužům Jrdolm takovým
šťastným mužem byl dílník Ští
pán Mathauz i nímž Šnajdrová
hHSný poměr udržovala zatím co
její vířný muž lopotil se v tižké
práci aby pro rodinu potřebné
zaopatřil Šnajdr o počínání své
ženy ničeho neviděl neboť ze
sousedů necbtil ho nikdo zarmou
tili a proto mu to také nesdělil
Krátce po pohřbu počala ovdovílá
Šnajdrová a Mathauzem stýkali se
docela veřejní a za několik dní po
pohřbu svého manžela chladní
prohlásila že si vezme Mathauze
Tu nastal v obci šum a občané
čiuili už hlasitější poznámky a v
jednom místním hostinci když se
O nenadálé smrti Šoajdrovi vy
právělo padlo dokonce slovo že
Šnajdrová svého muže zavraždila
otrávila aby jí v pomíru hříšaém
nepřekážel a aby si Mathauze
morna vžiti za muze lato roz
právka nezůstala tajná a brzy čet
nictvo zahájilo obsáhlé pátrání
Ani ti kdož různá obviuiní činili
a toho neu onoho ze smrti Snai-
drovy jako vinného naznačovali
nenadálí se že pátrání Čctnické a
vyšetřování soudní budou míli tak
hrozní překvapující výsledek Na
základi zjíštíných fakt nařídil
trestní soud aby mrtvola byla vy
kopána pitvána a lékařsky pro
hlédnuta Ihned rozkaz vyplněn
ale soudní komise podávala zprá
vy nedosti jasné a proto nezbý
valo nic jiného než vnitřnosti za
slali České lékařské fakultě do
Prahy k prozkoumání S napjetím
celé široké okolí místa vraždy oče
kávalo rozhodnutí fakulty Každý
se přímo ulekl a třásl když zpráva
zoila že Václav Šnajdr dělník z
Oliuoviště v říjnu r 1903 zemře
lý otráven byl arsenikem Na
základi tohoto prohlášení české
lékařská fakulty v Praze byli ne
věrná žena otráveného Marie
A -
šnajdrová 1 jejl milenec Stepán
Mathauz ve čtvrtek 1 8 února jako
t vraždy podezřelí zatčeni a do
pravení do vazby k okresnímu
soudu v Bílé u Bezděze a v pon
dělí 22 února ke krajskému soudu
v Mladé Boleslavi Tento hrozný
a seosaci v celém okolí Bílé bu
dící případ bude projednáván v
nejbližším porotním líčení
Následkem nezáživné potravy
uvede se žaludek do takového
nepořádku že nastane zácpa kte
rouž však Dr August Koeoig's
Hamburger Tropíen mohou rychle
vyléčili
IJabídnutí k sňatku!
Následkem nedostatku známosti
hledám touto cestou za družku
života svobodnou dívku aneb bez
dětnou vdovu ve slářf od 35 do 35
roků Jsem 38 roků stár bezdět
ný vdovec mohu spořádané ženě
zajistiti pohodlnou a spokojenou
domácnost Nabídky přijímá t
ochoty adm "Pokrok Západu'
Omaha Neb a doručí je na pravé
místo 29x3
Plivl tím tun l))l plftt
13 lety jrit také
St
Jacobs
Oel
oíité dnes
Rychlý bezpečný lék
proti
Bolestem a
Neohebnosti
Vyraknutinám a
Pohmožděninám
Cena 35c a 50c
mim
TRANS -MISSISSIPPI FXP0SITION
Storz Brewing Co
OMAHA NEB
vyrábí výteřný lei&k t pravčho čo
koho rbmnln iinjlxpifiio Ječmenové
ho šimlu a výborné vody l vlastní
arliínké studnice
Bvřtovou povíst zinkalo
si lahvové pivo
"BtoQ RtMan"
nojlcptl niulril píro
vyznamenané žlutou muilullf na
ZarnlimlMippiiké výstavě
NORTH-WESTERN DRÁB&
Elrilrrnf Hs%
HrpvMiii Miiiliihit
listopadu
Ifiil rfcktf-nky iUlml vita vyJUtl
lil-a iHJlMl ( Mra
Hrnul m ! rirrMnf
vyjiMi 1 1 10 tf o mutii aM V ImI
flN ptyidli 4 SI rl-tL
íkl (iTfrUnl llmilfl 1i)( hlr„
tyrhlřjl JwU n iiiis1 s Chicaga do
Umaky
Niirtb WtihfB lu niMe u'tnlli
líslstt tfjistoa: Hll-1 rinii il
nu
St Paul
Minncapolis
Duluth
Minnesotská a
Wisconsinská jezera
Milwaukee
Waukesha
Dakota Ilot SpriuK
Deadwood
Providence R I
Portland Maine
NORTH-WESTERN DRÁHA
1401-1403 Farnam St
Omaha
Zimu vo FloridS
Proč si to nezařídíte tak abyste
mohli strávili zimu v krajině slu
nečného jasu a květin? Vydání se
zimním pobytem ve Floridě spoje
né jest tak nepatrné u porovnání
s prospěchem jakého docílíte že
netřeba vám vydati v šanc své
zdraví v chladné nepříjemné zimě
na severu Nedomnívejte se že
největší pohodlí nalézti lze toliko
v drahých hotelích Ve skuteč
nosti jest ve Floridě na sta hole
Ift v nichž pohodlí prvé třídy do
stane se vám za JIH 00 týdní a výše
Chystáte-li se na cestu mějte
na zřeteli že dráha "Díxie Flyer"
skýtá vám rozkošnější cestu ze
St Louis do Jacksonville Fis
nežli kterákoli jiná veskrzná drá
ha ze západu Žádné pfesedání
mezi St Louis a Jacksonville Fla
Dráha "Dixie Flyer" projíždí i
takovými místy jako Nashville
Chattanooga Lookout Mountains
Chickamauga Park Atlanta a
Macon Vyjedete-li zc St Louis
večerním vlakem Illinois Central
dráhy přibudete do Jacksonville
druhého doe ráno v čas abyste
učinili přímé spojení na Union
nádraží v Jacksonville Fla se
všemi pobočními liniemi
Zvláštní okružní lístky turisti
cké pro zimní jízdu dovolující za
stávky v obou směrech jsou nyní
na prodej platné k návratu až do
1 června 1904 včetně
Dopište si o krásnou {Ilustro
vanou knížečku a podrobné infor
mace ohledni cen zaopatření v
hotelích rozvrhu jízdy atd
W H BRILL
Dist Pass Agt 111 Central RR
19 Omaha Neb
Xejpohodlnéjší českou síň
vUutnt
Fr Laitner
na 20 a (Jal Kouth Onalia
V pohodlné nálevně Jest vždy výborní
leták na cepu výběr těch nellenSfrh
doutníka výtečných llkérft a pravých
nefalšovaných vln
Prostranná útulná mlatnoat spolková
zamlouvá se sama a CL ipolky cetké ns-
aaieznou v eo umaže lepit pohodlnější
a levnělif Též I slfi taneční nemá' v Ha
Omaze rovné a proto ct ipolky ceaké
uíinf dobře kdyl před pořádáním zábavy
Jakékoliv přeptají ae u majitele na pod
mínky PHzni kraj an & porouíf e
43 FR LilTXEB
Uložení peněz
v jižních pozemcích
Takoví? uloženi peníz nonl spekula
tlvnf Jih není novou zemi Obchodní
a dopravní prostředky Jsou pfimífené 1
neJlopSf Podnebí Jest mírné a příznivé
Vzdor tímto a Jiným pfednostem Jižní
pozemky te prodávají za ceny daleko
poa jicu cenu axuiecnou a při nynejsicn
cenácb pHniíňeJl velký zluk z uložených
peněz u radu opcznlko C 1 a2 10 viet-
nc lez ondrztle zdarma tvkatlclch se
výhod pozemka v Kenlucký Západním
1 onnesseo misnissippi aiounianc lezl
iiy
Již chtCJÍ
e li mze
ptanému
W II BRILL
1402 Pumám flint Pum Airt
Omuba Neb Illinois Uentral K K
clcu na aneb blíže Illtnoisťentrsl dráh)
pro hledajíc! domovy a pro ty Již
vhodné uložltl peníze dopíjíte li
10 kvítna
DŮLEŽITÁ ZMĚNA
NORTH-WESTERN DRÁHA
Ranní Norfolk-Bonesteel
osobní vlak zrušen
na NÁDRAŽÍ NA WEBSTER ul
a přijíždí a odjíždí z
UNION NÁDRAŽÍ
Vyjíždí denně v 7:15 ráno a
přijíždí v 10:34 dop Čině
úzké spojení v Noríolku s
NOVÝM DENNÍM VLAKEM
do Long Pine
a míst před ním ležících
kromě neděle
Městské úřadovny 140 -1403
Farnam ulice
Pravidelná poUornl
a paroplavební dopruva
Baltimore do Břemen
pMmo pn nový ob droulroubnvýnh
fiiiliiivnluh parnicích od I tM do
11(100 tnn n'MiiiHt i
CaHMel IlrHan Klidu Kik-Iii Han-
iiovcr Frankfurt llranilciilinrtr
(licmnltz (!(kar
II ajDta z Baltimore flo Břemen
od S43SO nahoru
Tjrto parnllcr ninjl poiire Jwlnn tfidu kajut
nlJei oínafuoa Jet Jako II kajuta
VIIr Jmnnnvaiiá parníky lnou výhradně
novl vfuif níi ntiuilované a zamm)4 Halony a
pokuje kiijutni na palubé Kleklrlcké oliv
íliinl ve vi'h prontorácli
Dali! tvrivjf podávají sunarálnf jeitmitalé
A WIIUMACHEU & CO
6 Koutu (lny Ht liultliiiiire Md
II Cl A TJM 10 N I UM dfc 0„
m linarborn Hl UhkaKO III
nobojujlnh rAiiii'l v lvm
Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica
go St Paul Minneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemků rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
91 pozemky při krásných řekách
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po vetšiní jsou zales
níny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minncapolis
Duluth Superior Ashland a Četná
jiná prospívající místa na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhř pro
plodiny farmerské
O bližší podrobností pište na
Geo W Bell
poMmkovy komliaf Hodnotí W-
"""G McRae
O P K St Paul Minn
ADRCSAft SPCkRU
fvUHlt MUUU V4pmr i4t{
rtriiiti uifi
!„ Wrim Nrirla
I4 lakiy a Mukifaa
Nlatat t m raal liaa
I Uři tnm htn !„
' k ' I iiltMt i AWa
h IViT" V"" " -'-" —t+
1 1 '' Vi„„n4
1 Ji" i"1! ' ' "má
! I aul Mír " "
flfrlKl4ljj t ams
vlahaa t-trn l fijaa a Mdau ""
t t Mitilmerj- MImm
Li""" '"" ""'"laV Vojt
f II Xladoto-a Lt Kai-ar lali
XIRroU
(nltf l htw kat!on awIMi
l" 'u:-1 řM-'r J"kub 'k a
ři Hana IKinír I nlr Mina ifi j ii
ck Skladník Vio Kráva ' '
( III v Ht Paul laa
""]"'} Kntnouřal talomnik ¥ i
raím Mi l'leant Av sval řr llanial
larrl llavlík llervk é fy
Minneapolis Jflnn
IpU Wl nnrnei nř yVaatalngton a Owlarava
Ptrwa talBmnlkAu Mnndl H l- S "'
nu ii rFii 11 jim aur 31123 — v Htr SiiuLh
pokladulk Jan Uvili m Thorntoc ÁL
C V v Aoré Praze Xlun
iAhi''K"V:Mti kaMoU 4 ndíll v nSitel
Hlwloda Vác arita mUtoproil Jan V K
Wlf" kadnlS"v'„ V"l' : F-
vlfl Krant M Korbol Vnltfui Mrá Jaá
"'"íí" venk""'1 "trálVác Pykal át
vírnlk Kr Pouilja uu
Komenský í TI v Hayward
Minnesota
odbyvl iri aohOw 1 aedeil mřalcl před
J Funfar mlatmiPArf Vnl t) —
Joeť Btraka dlen vlil Mln oYiV
Fr Hrautoer poklad Violav éfedl Oakland
Mina
Karel Veliký t Til v Nové lřebonl
jninnenota
?íb?v4J"Tí achnae kaídon i neděl v mSalel
Pfndaeda Jan Klaln Montfomiry lnn ml
W"dy!'Jtíc llbn D"yle' Mino tajem-
nik Vá Ei1l Ilnv a Mlnn ňí„f„íL 1 ' ?J '
nik Vic Edl
11 uoyie midd poklad Jan Kotku Doyla
llnn Ó TIII Rovnost Owatonna Mlnn
odbyvi ivé achtn kaidon t nedeil v mtilct v
Jedna hodinu odpol valní Č 8 P 8 Pfedieda
Fr Mlexnorj mlatopřodt Leopold l)uk
tajnraník Jno O Flufier 4íetník Pr Pecbrk
piikladník Adelř Horák: přivodil DomMo
ravec vnltPnt atráž Kalpar Blaták venk
tráí Joaer H VavNa
Spolek ř IX t Mne Cllr Minnesota
odbyv! vé tchlie kaídou nedíll t mfcl v
lbodOdD PřAdaArfa Jan ítnnht Mfn
Jan Bárta tajem Cjyr Kunu ííetnlk Anton
Vt'nk poklao Václav Karaa přivodil Tom
Balil vnitřní atrii Jot Proclilaka venkovu)
ttráí MatíJ ťrx:báka Plne Olty íllnn
Č X Cechosloran v Olivla Mina
PFedtedaAnt Iíofnk mlatopredMda Bed
Koíok tajemník Karel évlhovec líatnlk
ttVeVHekn Dok arin k- Vlk n lli„„h„H
Odbívl tvé aobuie druhou ned6U r mítlcl
Čechle i XI v 80 Omaha Neb
Odbrvl acháte kaidv druh Itvruk v míi
ol 41 oara híiil In veíer viíui Kr Laltuwra Před
teda Jan (:rreof 20 a Q mlttopf Fr Lait
ner tajemník a úíetoík Adolt Zetullk m
Nortb W ul pokl J Vociaea 21 8 8t
Číslo XII Chrndím v Raclne Wls
Odbvttvl tchuie kaídou třetí sobotu v ml
tlel v 7 hodin veíer Pledteda Kar ČaalavikŤ
i yvuvrn ni uuupriua joa retrziua
MOH N iJeneva ats taj a úfiet Jot liavllnt
I7S N Onneva tt pokladník Vac Janota
Ifllí Albert Bt
Číslo XIII Český Lev v Nearorth Red-
vrood Co Mlnn
odbjvl whlte kaídou druhou nudili t niail
rreineua narei nounK mittfijiMida Václav
Plutulka tajemník Henry Jedlička abtolk
Ant Kotval pokladník Jan Kotva!
Číslo Xir Ladlmír Klácel
V TiihcoIiIs Wls
odbfvátcbnie baldou druhou nedSII mlttcl
i-maeua Aioorc Kufa Jot Mou kup mimo
prodá tajemník Vác Ilaiuack Jot Havel
oíetnik Jot Krahulec pokladník
Tun lina W II 1 1 1 _
mnu lun v A T IllliaillN ÍUIIIU
odMvl tvé tcli6io kaídí drubplUik v 8 h
vaw v Ananreoa Han rrnut Jan Hbonka
HoxWl mittopfedt Jot fMpánot taj Jo
Ilnvltt II w 1M flnlln Ul T_
Corvenl pokladn k Frank Khl
BicliraHka ř XVL T Omaha Neb
odhyvitvlich&te kadl první dterf v mltlol
vtínl pJ W Hroeba ťredt J VV Hroch
tajemník a díetnlk Jakub Marel 1S10 So 18
Ht pokladník Karel Marel ti E cor 6tb
and Wlllianii Bt
ÍíhIo XVIII Bratři Severo
v Drywood Wls
ívollll ti nltleduHcl úřadnikyi pfedaeda Jan
Plller niiatophidaeda Krank Klnkor taj
Jowif Fucha llíiot Iliiliuinll Joalťtik pokl
lou Kytelkc přivodili Jan Bvorna vnitful
ttrll Jot JoMlřok venkovní atrii Atfpán
Nnjbrt pořotnl výbor Vá Novák Jom-f
Vlnantk Jan Kornian Hclilii te odbvajl
kaídou druhou nedlll v uifilci
Fli'gan(né sařízeaý a
TJiiIový IIoHtinoo
via I ni
Frank Semerád
na rohu 16 a William ul
ňfzný Metzftv ležák atále na tepu
Pravé ptzeBtké t pravovarařného pi
vovaru a Plzně výtečná Korbelová vlna
kofalkyaty nejlepll doutnikv Teplý
ták útek po celý den Vzorní obtluha
TKL F2321 FRANK 8EMERAD
Předpla(te sc na Pokrok
pouze $1 ročné
Josef Kavan
pozemkový - -
O a pojišťující Jednatel
2700 Již 10 uliček
Prodává lotr v Ornáte I v So Ornau no-
mmky aarov a rannv v pobílil Oinahy I ve
atátu ápojlttenl opath vám u tAch nnjleniluh
Hrem pFl onnárti iieJnlMIlch Tál laljjvá tt
vyhotovováním atmtraktl
Obraťte se s důvřrou n ního a
budovám spravedlivě posl úženo
Hoinó zásobený
vlastni
Bratři Scniínové
v č 1331 William ul
Mají na výbřrvídy holnoit řerstveho
mata víi-lio druhu Jejich uzenářské
výrobky 6S1 le té nollepSI povetti i)
I'HJďto a předvedete tel Objeilnavky
m11Jno učinit též telefonem dalo A2172
Dr C Kosowatcr
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna: "Bee Botldinr"
Od 11 do lt topol
Cladnl hodiny i Od Idol I
Odl:ldol( oaB
V nedlll od 10 do II dopol
Tel v ořadovnft 604- Tel v byta 1217
Brdll— Clalo Ml? Jonet ulice
Zvláltnl potornoat vtouje ie leník fm oh
niocera a raubojlfatvl
ť M Svačina 3
vlaatnl
VZORNĚ A HOJNÉ
ZÁSOBENÝ
grocerní obchod
Tt 1243 jliof 13111
OVhod tnto Jt Jedním i Dejttarlfch
obchodí na Jlínlllul Zde obdrilM
to neliepti ceratvt tnoai crtoti Drwno
ne II
objednat! taM telefonem 1EL FIICM
přeme
MU
íbledalvk M vyhniji
rvchie a kavol
TTffTfTfWTTfffTTTf ????