Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 24, 1904, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
J
Hospodňřskfi Besídka
ruu jas jasJi
btolittoliMolioliliolioiKtootioklioiiolioiiolioliolieliolioMolieDM
NaUilIt ! H''ř fJ -i
Nakallivý §AuM spojivky eřnl
— pmkf)t — sk il ( nliM
vpvlti nemoc ak 4 ti
thřcii pravidla ilahytcli v
celém okoil hromailnft
1'IHuaky jejl hon nllloot:
Doipelý dobytvk hovísl a létala
dostanou nr Iflve otok vlčík oC
nkli provázený siřením tánetem
blán oční jamky vysílajících Pak
poCni vytékat! oči husti Mlavá
tekutina v tlech al čtyřech
dnech objeví i na iřltvlaici raka
laná skvrna která la rottifuje al
celá sřltclnice nabude wMni bar
vy Fak mini m barva do ct leto
vého nádechu at oko třebas i
acllouioe ano jest v ním potoro
vaii krvavé proutky utvoř! as v
ním vHdky jet pukají zanechá
vajl ta sebou vocervaoé jizvy aneb
e počne jasnit a konečně ie raho
jl Malé ví ídky mohou te rněo(m
zahojili aviak značnější jizvy
vředy mají často za následek ztrá-
lu zraku Nemoc provázena jest
zimnici a d jisté miry i ztrátou
chuti k žrádlu zvláfiifi u dobytka
mladého po týden aneb vlce od
objeveni prvních přízoaků
dojnice často odstaví na mléce
Jelikož je to nemoc nakažlivé
zaviflovaoá nepochybně nějakým
zárodkem jimž přenáSena je
jednoho dobytčete na druhé jest na
prvním mlátě dobytek zdravý od
nemocného odděliti Zdravému
dobytku pak vypUkujeme oči jed
nou neb dvakráte týdně roztokem
dvou drachem bórové kyseliny (bo
račic acid) v pintě destilované neb
čisté dešťové vody abychom jej
před oemocl chránili Také jej ne
nechrne v pastvinách hraničících
l řekou rybníkem aneb louží po
oěvadi nemoci touto je napadán
nejčastěji dobytek v takovýchto
pastvinách ae pasoucí
Nemocný dobytek dejme do
tmavé kolny aneb stáje aby nvj
nepadalo přímo do oči avětlo
Každému dospělému kusu dejme
jednu unci hořké solí (epsom salt)
a jednou unci ledku (saltpcter) i
jednou unci prásku ze zázvoro
vého kořene (powdered gioger
root) ve dvou kvartech teplé vody
na jednu dávku která má bytí
každý den následována dvěma
dávkami iedk-i (sallpeter) po jedné
lžičce v pitné vodě aneb měkkém
krmivu MladSf dobytek má do
távati tentýž lék ale v menších
dávkách dle stáři a velikosti
Při léCenf nemá se dobytek kr
míti picl zrnitou nýbrž má se mu
dávati pice měkká možno li zelc
ná Dejme dobytku k piti dosta
tek chladné čerstvé vodymooholi
jl spotřebuje V počátcích zánětu
spojivky oční veíukujme mezi
vička očnf pomoci rozpra5ovidla
na hmyz smiSeoiOii stejných dílň
jemně rozemletého kalomelu a ky
seliny barové (boracic acid) aneb
přikládejme na oči hadříky navlh
čené roztokem dvou desetin proc
žíravého aublimatu (bichloride of
mercury) ve vodě
Takovéto léčeni bývá ve větííně
připadá ftpine posučitelným ale
je-li nemoc sveřepá dávají se
místo zmíněných obkladka jioé
Sestávající z jedné drachmy bílé
skalice {sulphate of zinej a jdné
drachmy výtažku i bclladony (fl
extract oi belladona leaves) a dva
ceti kapkami kyseliny karbolavé
(carbbik acil) v jednom kvmlu
čisté měkké vody v niž namáčí se
hadříky a stále vlhké na ořích ne- ]
mocných cvífat se udržuji
Když se zánět rozežene a oko]
zastalo by suad bělavé natírejme
je jednou denně oit procentním
roztokem i hravého sublimatu (bi
chloride oí anercury) aneb 3 pro
ceotnfm roztokem bórové kyseliny!
V případech bariích jež vzdo
ruji viemu léčeai dávejme nemoc
ným kusAm vyjímaje vlak březl
krávy jedou drachmu jodidu dra
aelnatého (iodide oi potash) dva
kráte denní pro debytaJt dospélý
a od desíti do dvacíti ránO pro
telata a ročky v plci a pokračujme
tak po celý týden Jizvy od vřld
ko mohou set prospěchem natírali
roztokem tři gráno pekelného ka
minku (nitráte oí silver) v Jedné
unci destilované vody dvakráte až
třikráte v týdou Abychom se léto
nemoci jakož i jiných uvarovali
dávejme koupený dobytek zvUtť
otžJi seznáme 2e je zdráv
ťatitiál v dobKh Iřch nrfnM k U
na ťlent n byl lél plllil tnavrn
nrl aby mohl platnyllcli jtha
ptárpitvila po celé rolnické oV
iM íiii:a Jta í Ju
pntln( tinty bkliSrA v duliili
dllvtjllth lávala tou nrjvěikl skon
Ikon pro farmáře kdello mlácrnl
a ukl Uláni obili saiijato pak ct loil
dobu limnl Nl byl lrmí hotov
s mlácením nastala doba rll
Farmář v dobách tich mohl se
skutečně narývati nelťattnou oběti
svého povoláni
Takovým byl Míllarmáfa před
poměrně málo jcltě lety neboť
jsou i mezi českými zákopnlky
jednotlivci kti-H via to od A al do
Z prodělali Dnes ovlein jeat 11 1
(armařenl něčim zcela jiným nflli
čím bývalo Farmáři dnelnl doby
t velké části aoi nevědí jak by si
měli povoláni svého vážili jest
jeStě mnoho těch již nedovedou
úlevu které se jim moderním po
krokem dostalo ani z daleka oce
nili
Dnelnl doby nekrátí farmář již
za pluhem ani jej nepřenállnýbrž
en sedí pohodluě na něm Taktéž
řidl sedě i sazečku seci stroj brá
ny kultivátor atd Následkem
toho vykoná farmář mnohem více
práce vykoná ji lépe a může se
zavčas s pole domů vrátit Pak
zbývá mu vždy ještě chvilka aby
si mohl zapříhnouti do kočárku a
vyjeti se svou rodinou na pro
cházku z kteréž se maže vrátit v
době kdy farmář jiný pracujfci
dle starého způsobu teprve v poli
vypřábá
Farmář který vyuŽitkuje vSech
vymožeoostf jež mu nová doba
předkládá nemusí se nikdy do
únavy dřlti an je čilým při západu
slunce právě tak jako při jeho vý
chodu má pokdy na čteni maže
mysleli a ae vzdělávali Kdo viak
si pokroku nevšímá jest zjevem
jeni budl sympathie
fany e aiíiil
Na světě mění se vle A tak
změnilo se v posledních několika
desítiletích i farmaření jež bývalo
kdys lim nejobtlžaějllm povolá
ním spojeným tou nejnámába
vějtl pracf Nebylo to nic inad
ného kráčeti za spřežením vola
aneb mul a říditi těžký nemotorný
pluh přehazovali jej přes pařezy
vytahovati jej ze spod kořena a
koukati na potah po celý den od
svítání až do noci kdežto se zoral
sotva celý jeden akr Za tako
výchto okolnosti byla skutečoi
jenom smrt jedinci vysvoboditelem
t tikových útrap
1'řepraeorané mál
Přepracované máslo (renovated
butter objevilo se v trhu jako vý
robek obchodnf teprve asi před
osmi lety Od té doby vřak nabý
valo stále větiíhu a větiího rozší
ření tak jak se způsoby jeho pře
pravy zdokonalovaly Následkem
toho přepravuje se dneSoí doby do
statisíců liber másla denně
Přepracované čili tak zvané re
novované máslo není nic jiného
nežli přirozené máslo t litem neb
másloven které vlak sedřídi zno
vu v mléce stlouká solf a dává do
nových obalů Máslo oenf falšo
vané aniž obsahuje dčjakých lá
tek jež by se nenalézaly v stejném
poměru v másle obyčejném aneb
i v nejlepfifm másle čajovém
K výrobě lepllch druha másla
přepracovaného musí se používali
jen másla zdravého nezkaženého
jež miial se náiežíté roztřídili
Není způsobu přepravy jímž by
se máslo kysele zlukia monio
změnili byť i v sebeSpatnějSI druh
másla stolního ačkoliv IpatnějSÍ
druhy másla farmářského mohou
e jim značně zleplíli £patnějfii
druhy másla přepracovaného pro
dávají se pekařům exportérům a
ioýtft spolřebovatelOin výrobků
Ipatoějll jakOHtí když byly zpra-
ovány ve zbožf gejnorodé a u-
praveny v nove tvary vynovujici
požadvvkům trhu
Přepracované máslo prodává e
na základě své jakoHti obchod
níci kteří s ním obchodují vědí co
kupují Poptávka po másle pře
pracovaném panuje hlavně v měn!
cích podzimních a zimních 4tdyž
výroba másláren je slabá kdežto
cena míU sloupá Tovíray pře
pracující máslo pracují obyiejně
jen na podzim a v zimě
Nežli máslárny přepreeovacf
svoji činnost započaly bývalo
máslo farmářské bráno venkov
skými obchodníky na výměnu za
zboží U nich pak leželo ve skle
pich a skladištích po dlouhou do
bu čekajíc na kupce pří čemž mu
oa hodnotě nikterak nepřibývalo
takže obchodník musel nezřídka
zbaviti ae bo se ztrátou A dle
toho pak za ně i platil Ural je
od farmářů jako c milosti Dneiní
doby vlak platí veokovltl obchod
nici farmáři za auánlo hotově a za
ýlajl skoupený výrobek dvakrát
neb třikráte v týdou do másláreo
přepracovacích takže tyto dostá
vají materiál dobrý z něhož v
krátké době zhotov! výrobek zlep
šené jakosti jaký nalézá místa oa
tabulích východních spotřebova-telů
Vládním odborem zemědělským
byly konány četné lučební zkoulky
a rozbory v kterých se podíleli i
chemikové různých států avlak
oeihledalo se žádného rozdílu mezi
nim a nejlepllm máslem s máslá
ren ant co do lučebního sloieni
ani co do stravitelnosti a výživno
sli Za to vlak nelze totéž tvrditi
o chuti neboť té jemné voooé
chuti jakou vyoiká máslo Čajové
se máslu Ipatnérou přepracováním
nikdy nedodá
Wrpfacoflnl fiiltli iichjtlll it
{imlnikatrlé hlavni proto ay
I ol)řrn#h ttilslt litím jr r
vvlml tftrmsnitl ikmli hotovili
vftobrk sicjnomttnf aby t I tli l
toho l lidé attlovrtlou riftatl
mllo Mr# 1'armáli vyplárl í
dalrko lépe věnovali mánlu rtálrh
to pnmrnnat nrřli vyrábřil lbo
II ri mnul h)'ti trprve {'ftpraco
vlno přťčitllťio I li at mftle
uvéiti do tthu
tlrntini rarijr rtroďkářV)1
K hojml ollacrnin o I cho
moutu Jfl na (ato te u kon
vyikyluj? pouluá se a proupl
clu 111 mnítcnioy slujných dílů ky
sliínlku zintčnalAho (oxilt ol line
a prálkového Ikrobu (powdrrc
Isrch) čími ae rány dvakrát den
ně tspraliijl
— Kczcnia u koní léčí se smllo
oinou jedné unce octinu olovnaté
bo (acctale ol lead) půl unci
síranu zinečnalého (sulphate
zinc) a jednoho kvartu měkké vo
dy Tím mažeme bolavá míst
jednou denně Při tom podávejme
i lék vnitřní Smíchejme čtyř
unce celené skalice (sulphate of
iron) se čtyřmi uncemi salpetru
(nitráte of potassium) rozdělme
to oa 34 dávky a dávejme to kon
do otrub v množství jedné unce
denně až vle bude spotřebováno
Vpádu potřeby seto múze opa
kovali
— Chronický katar u koní pl
němž vytéká nemocným zvířatům
z nozder hosty sliz je nemoc sve
řepá V případu tom pomáhá
nejlépe napalováni Vezměme kbe
tik vařiči vody nalejme do nf dv
unce terpentýnu a držme to kon
pod nozdrami po dvacet minut
upakujme to dvakráte denně po
celý měsíc aneb 1 déle je-li třeba
Při tom dávejme koni do otrub po
jedné drachmě modré skalice
(sulphate of copper) dvakráte
denně
Jak štéstína odtučnili Strattooo
vi vytrvalost
Tflké počátky mnohonáícbného
milionáře
Nedávno zemřel v Colorad
mnohonásobný milionář W S
Stratlon o kterém se mohlo říci
že byl skutečně miláčkem Štěstě
oy O Strattonovi lidé v Colora
du fikali 2a jednoho jitra vyjel
Colorado Spriogs nemaje centu v
kapse a navrátil se tak bohat ie
uevědět ani sám mnoho li obná
íelo jeho jmění
Stratlon ke svému ohromnému
Stíní ncpřiicl vSak lehce nýbrž
musel dlouho a těžce pracovali
nežli se stal Kroesuoem na Cripple
Creeku Narodil se v Indianě
jako mladík byl velice divoký a
když se v roce 1873 odebral na
západ zanechal za sebou v India
ně ne přilil pěkné jméno Stratton
byl vyučen tesařem a poněvadž
byl jinak likovným a dobrým ře
meslnikem nalezl když dorazí
do Loiorado bprings dobré tam
zaměstnáni a vydělal dosti peněz
Za několik týdnů na 10 když
se uftadil v Colorado Sprmgs za
chvácen byl zlatou horečkou a la
ho neopustila Stratlon byl viak
zvláStnlrn člověkem On nehle
dal zlato v nových záburech ale
hledal ho v záborech opuStěných
zanechaných zklamanými zlatoko
py Proto ho zlatokopové oazý
valí bláznivým Strattoncrn
Prvé své v řemi-le vydělané
peníze a sice 113000 uložil Stratton
do Iretaba doluvgulči Cunning
ham V dole tom polil prutová
ti v roku 1873 a vlechny své
íiipury tam pomalu uložil po část
kách a tyto peníze nabyl sice
dobrou zku6eoostt ale lo bylo také
vle Po deset roků pracoval
Stratton každé léto v tomto dolu
hledaje zlato které se mu nikdy
neobjevilo a v zimě vydělával pe
o lze jako tesař a spořil každý cent
aby ho "utopil ve svém dole
Konečně desetileté zklamáni
bylo i pro vytrvalého Strattooa
dosti trpkou zkuSeností a on opu
slil nevděčný důl do něhož uložil
mimo svo'i práci ksždý tířce vy
dělaný groi
Zlatá horečka ho vlak vzdor
tomu neopustila a Stratton aby byl
lépe na hledáni zlata připraven
oavltěvoval jeden kurs v Colorad
ské koleji a poslouchal tam kovo
znalectvf a byl tak přičinlivým po
sluchačem že náležel k nejlcpSím
žákům koleje
Když ikončil svůj kurs vydal se
Stratton opětně do bor a počal
hledati zlato daleko vělfiím úsi
lím nežli dříve O Iretsbu vfce
nezavadil ale počal hledati jiné
důly a pustil se do práce v někte
rých jiných opuštěných dolech ale
Itěstí mu ani dosud nepřálo a
Stratton musel se navrátit nepo
řízenou do Colorado Spriogi
uchopil se opět tesařské sekery
aby si zlákal prostředky k dalšímu
hledáni zlata
V roce 1891 vydal se opět oa
Cripple Creek a sice v dubnu ne
boť vzorky rudy které odtamtud
byly zaslány byly znamenité jako
sti a obsahovaly v sobě značné
procento zlata Tam vstoupil do
společoictvf jistým zlatokopem
ktírjf kt)1 niM vjlohy 1 rmi
mi bliatlnnotf mi ipniml kil) I
vlak po dvou mřikkh l tlatá
tinla jrttě neobjevila ( Irf nik
SiiaiionBv V)lotil 1 podniku
Sunitou m navrátil do ťtippk
Činku Tím nakoupil ! ilmby
a stiytrk ní 1 ktné ji lil měl
nslořil j na koně 1 piřil 1 hledá
nim viátnOio Unii' ho kovu
vlastni svůj fičel To bylo dne
cmenie a urunciio dno 11 a ne
4 řfivrnt oalnl dva láhon
Mi té 10 mu taMhily 1 narval jede
"I jlepmlence (Ncojvialost)')
druhý "Waihington"
Den 4 řervence plinel Stratton
ov dlouho hledané liěntl neboť
tyto dva tábory přinesly Stratton
ovi vlce octli 114000000 ulitku
Kdyl počal Stratton na tábor
"Vashin(tou" pracovali přilvl
rudu klcrá vynesla čistého ulitk
I3U0 na tunu Majn vlak jali
mnohem věllt důvěru v tábor
"Independente'' hleděl Stratton
tábor "Washington" prooajmouti
také ae mu lo podařilo obnos
nájemného smluven na I80000
1 těch Strattonovi bylo vyplacen
1 10 000 hotově k když později ná
jemce nedostál nájemním podmiň
kám Stratton důl převzal opět do
vlastni své správy
S těmi íiocoo které Stratton
obdržel na účet nájemného počsl
Stratton pracovali na záboru "In
dependence' a až do roku 1894
vytěžil z něho pouze za £60000
zlata Od lé doby vlak výtěž
vzrůstal báječnou měrou a obnášel
nejméně milion dollarů ročně a
roce 1898 prodal Stratton tento
důl anglické společnosti akciové za
fiooooooo Vzdor tomu vlak
Stratton později litoval tohoto
prodeje a byl by rád důl "Inde
pendence" dostal opět do svých
rukou kdyby to bylo llo
Toto ohromné bohatství které
ho Stratton pojednou nabyl ho
oezměnilo ani v nejmenším Zú
stal stále tim prostým bodrým
mužem jakým byl dříve když
tesařskou sekerou vydělával živo
bytí V době svého blahobytu
nezapomenul viak Stratton na své
přátele kteřf mu pomáhali v do
bách nouze Tak vdově po sená
toru Taborovi který Strattonovi
jednou podal pomocnou ruku
věnoval bohatý zlatý důl "Match
less' Koleji oa niž studoval
kovozoatectví věnoval 1(50000
vůbec každý jenž mu jednou uči
nil něco dobrého doslal to od
Strattona mnohoaásoboě nahra
ženo
Stratton byl do jisté míry velice
výstředním člověkem
Jednou koupil veliký hotel aby
mohl propustili ze služeb jednoho
zřízence který ho urazil
Kdysi v Colorado Spriogs měl
být dáván na počest Strattona
veřejný banket v uznáni služeb
které prokázal městu a za to žc
mu daroval pro hornickou bursu
skvostnou budovu a jeden Z přátel
Strattonových mu poradil že
mimi se na banketu objevili ve
fraku
Stratton se odebral ku svému
krejčímu položil mu stovku na
stolek a nařídil mu aby mu zho
lovil černý frakový oblek Když
tento byl hotov a krejčí mu ho
přinesl Stratton ho na sebe
obleknul a podíval se do zrcadla
ak v nem vypadá sotva že se
r zrcadle shlédnul vykřikl:
"Vždyť vypadám v tom jako
opicel a hned oblek svléknul
hodil ho do kouta Když nadelt-l
den veřejného banketu tu ten na
jeho počest byl odbýván tam
nebyl
Asi před rokem jeden z jeho
sousedů ho požádal aby přispěl
něčím k dobročinnému účelu
"S radostí" odvětil Stratton
'dám vám Ijooo jestli mám to
lik peněz na bance"
Jeden z jeho klerků telefonoval
na Strattonovu banku a obdržel
odpověď že Strattonova hotovost
tam obnáší $ 380000 bylo to
také zvláštnůstkou Strattonovou
že nikdy nevěděl mnoho-li má
hotových peněz uloženo na ban
kách
strattonova manželka vytrpěla
nim těžké zkoulky bohužel
tak nebylo II dopráno aby se
dlouho těiila Z jeho itěstí když
se dostavilo Když Stratton z
počátku vyjížděl do hor jeho
manželka maoho proti tomu ne-
amftala když ale rok za rokem
se od nf odlučoval a ona sama o
sebe se musela starali často trpce
mu to vytýkala a tikala mu že
tesařské řemeslo je dobré dosti
že sice v něm člověk nezbohatne
le může alespoň spokojeně žit
To viak na Strattona mnoho
neúčinkovalo a když se vydal na
to místo kdež nalezl ty dva bo
haté zábory řekla mu že se již
epolřebuje k nl vrátit a také
zadala za rozvod který obdržela
zrovna když Štěstěna tak bohatě
odměnila Strattonovu vytrvalost
Stratton vlak vzdor tomu dal jl
100000 jako náhradu za utrpení
které 1 nim prožilá
Dra FENNEUA
LéCení leovlti i
fcottstf v židech
) V dolu tom událo te dne 26
ledna tr hrozné nettěstí při němž
přišlo o život 15 horníků Mezi
těmito nalézal ae též nešťastný
rsjan Jan Šebek bývalý Omažan
v -Mh
! 1 4 i
Tl riti
tMKntMi
wiMiil
trfcl ta mMrnllll JlM Mt teo
I- M imiIii 4 jt't liru fVfcnřrirt
ttrtiti -{f li mt tttj liw ! ť
tl'l'l }aii V ř-!
Urn
"Po IV la mť Jwi tflťtil v ráiletk
řil'U" tmletl) v l-ltlHH'h tenavku
Kemolil )fn (mvaioll t Ifiřka br (mrou
ti 1'suMll lir Krnnrii KMney aml
IUi kmli('iir ltin vliViln
II WAUuNIlt Krmtavli: IV
N ífTKlJi V mirnt rrvl dl OnuiM
S A Herink I a Wllllam ul mht
J Tuřk I4U Jilnl IJ Ul Umalit
Rmlla fcrmlk I( Jltnl 11 al Omh
H Hollnmi f Ul Jltnl ullr
t) Khtriiihlaio 11 l'ltOiliUBhIK-
I nUrm
Pozomek na prodej
160 ikrů dobrého pozemku bel
budov částečně vzdělaného kte
rýž asi před půl rokem koupen byl
za f 35oo prodá se nynf za hoto
vých 12500 aneb vymění se za
obchodní budovu v stejné ceně
Pozemek ten vzdálen jest od West
Point isi 100 mil v Holt okresu
5 mil od městečka Ewing a od
jiného městečka pouze 2% míle
hH podrobnosti sdělí ochotně
Charles Krepela
West Point Neb
Hledá so
místo pro zručného kováře kterýž
se vyzná dokonale v každé práci
nové jakož i ve správkách hospo
dářských strojů Po případě by
i kovárnu již zařízenou převzal
Nabídky pod Šifrou V Č přijímá
admio Pokrok Západu Omaha
Neb 39x3
Wiibash dráha
na rjťbqů aa jílu
ZvláStai ceny jnoil denní k dontánl
do vSech zimních útulků na jihu Po
loviční jízdné za okruZní centu vlce 12
každé prvé a třetí fitcrjí v mSíc( do
mnohých jižních mlat
Jediná dráha a vlantnl stanicí avou
při hlavním vchodu na avčtové vnta-
viStř Wabanh jezdi po vlastních avch
kolejích z Omahy Kanitaa City Den
Moines HtIxwU a Chicaga do Toledo
Detroit Niiixam Palla a liuffalo a dal
Sím VřHkrtiým Kojením
VSichnl jednatelé mohou ván vyra-
vitl po Wabah O pupUné řlíinky avž-
tové výatavy a víechny podrobnoiitl
dopíSte l na II tltKV K MOIIHKH
2HxH OAPD Omaha Neb
Dvaiuíct důvodu
o proč byste mčH užívatl o
ILEROVY
ČISTÉ SLADOVÉ
KOŘALKY
1 #"
1 1 lf H'S
PURl
rv
1 íSrravK'--TT siuu
""►i íxoJ II ( i ty i„ vMU
W V-
Vyznamenána nejvyššf cenou
na zamlsNfppské a mezinárodní výatavé r
v Omazo U S A
1898
ABSTRAKTY
-vrnoTovcjB -
S "M SeicLler
17th and Fariiam ťatU-rnon Klk
Zeptalo i¥ nalt u toboto listu Tel lííafl
Dráiia s pMorýii vozy
1)0 THXA8
'rHN 1
FQllmanoTjBallotoré spadrozj a rolne
pobořme mi la tíccb vlakáců-
Nejlepil drdha do v&cch mlat
knnn ImliáiiNkťtm úwnii Teiasa
Moxlka a na rMinrkén pobřeží
Jd pMuo do
fifvHai rt worth HlLabarsi
Wrazatebiowaco " Tmp!íi
Sslton Taylor Oalnesvlllo
iockharti Soariotta Eaaiíarcoc
LaOrango contes Alřaraao
Jediná kořalka prodávaná so záru
kou $100000 žo jest úplnS čistá
1
Neprodává se nikdy ve velkém
Nabývá obliby přede všemi jlnyml kořalkami
1 PONĚVADŽ joat íCantným slouíenlra nejlepSicb Jakosti vSeeb nepo
cbylmí Jodní 7 nich
2 PONĚVADŽ převyíujo na lahodnosU a příjemnosti chuti cokoliv a víe
co doiuď danu bylo do trbu
8 1'ONĚ VADŽ odpovídá atejnfi choutkám znalci Jakož I Jnmné chuti a žalud
ku žen a nemocných '
4 PONĚVADŽ vvMflalf Ukout chiif a čistota řlnl Jl oblíbenou Jak u léka
ře v rocllnř 7n nálevnou tak I na kredenci
6 POVĚVADŽ překonáváš předíí nad vSecbny Jiná kořalky k přípravé
ná[ioJ5 "bot scotch'' bot toody" nebo "bl{h ball"
0 PONĚVADŽ Jint Jedinou thidmnu kořalkou natilzetiou od Iltmvirnfkiv
bona řldo: nnnrodává o nikdy ve volkím nýbrž poue v labvicti iinovarnma
onaíenýcli Jobo vlnMkou
7 PONKVADZ jcnt pálena v Jednom t nejvfiliíleli lluovaro v wiul juuoz
obchodní xnámkajest neJlnj)SI nárukou výborná Jakosti
8 PONĚVADŽ est jedinou kořalkou prodávanou %o ukuteíoou zárukou JoJÍ
ř:lUity nabídkou ilOúO každému kdo v ní objeví nřijaká přlitady neb umilé zbar
veni dodáváni chuti atd
PONĚVADŽ Joul řádní přwkapována jí nejvybranéjsíeh látek a nikdy se
neprodává dokud není úplně vyležolá v vládních zamřených skladlSlIeb
10 i'ONĚVADŽ prodává se dpInědlssvÝcli zásluh bez pomoci báječných
um xa ohlášky Jež mimi ie připočíst! k ceně zboží a sc níž na konce vidy tuplatí
spotřebovatol
JI PONĚVADŽ Jeat nabízena nějako patentní Uk 1 tvrzením že vyhSci
vittchny nezhojitelné nemoci nýbrž zac akutečne stojl-jako tlllvka prvé třídy
rozumná dráždlillo a loimtředíná potrava ueJvyMI možná hodnoty
12 PONĚVADŽ se prodává s malým oprávněným výdělkem zamřená při
výrobě a proděli v nadobyěnlnám množství lihovarem platícím přes třinllllouy
dollarů roěně jedině nu daních vnltrozoinnlch
WILLOW SPRINGS DISTILLERY
vyrábí 15000 gallonft denné
B01RB0N kofalky t
Llhovarnlcl druhS:
COLDEN
ILERS
SHEAF
EACLE
samožltné
Jalovcové
Pum i tu li ž cokoliv kouplle s obchodní známkou Iler&Co a Wlllovr
1 llinUlllL KprinK Diulíllery J zariif nuo Jako prvá třídy v kažiiétu ohledu
rtix ž nesvAdomllí obchodnici budou vám stále odnoruěovatl něco "zrovna
1 ''I tak dobrěiiu neb leiiílho" pouze proto že na lliárn vU tmUlaÚ
Žádejte dnrazně o JIEHOVl
W(í'A in obchodnlkě kteří platí avým klerkfun mimořádnou mzdu aby
rSIItie S prodávali výnosná náhražky Žádejte dnrazně o JIEHOVU
iiuuete jisii co uoataneie
HLADOVOU a
Nabídnutí k sňatku!
Následkem nedostatku známo
sti hledám touto cestou spolu
Jružku svého života a sice cnost
nou dívku aneb bezdětnou vdovu
od 18 do 30 rokA starou Jsem
farmer 26 roka stár Iiohst ne
jsem ale za dobré Živobytí ručím
Jea opravdová nabídnutí zaSlete
na adresu: Teodor Yeníík Bran
ťon So Dak 37x3
MASNÍ KRÁM
na JIŽ straně města vlastní kraj ani -
TšvntM ItTuiielovó
řlih 1144 jilni fj ul
NejvětSl zásoby masa vícbo druha
uzenek salámft lunek a vfibec vlebo co
v obor tento spadá
Ceny levnější nei kdekoliv jinde
Předplaťte ho na Pokrok
pouze $1 ročné
kÍJM
1
mvmfik i'zmO
Výlet do Floridy
po drázo "Uixio Flyor"
osobní řízený
Ve čtvrtek dne 14 ledna vypraven bude z Nebrasky do Floridy výletní vlak šesti
vaící vesměs ze Standard a turistických voza z Omshy a Lincoln po dráze Burlington do
St Louis a odtud po dráze "Dixie Flycr" do Jacksonville '
Tento výlet bude osobní Uzen a bude pod správou naíeho řiditele výletu kterýž jest
dokonale obeznámen ae zajímavými místy na cestě a ve státu Florida
Jeden den bude ztráven v St Louis návštěvou výstaviště a jiných zajímavých míst Cesta
za denního světla z Nashville do Atlanta bude zajímavou a příjemnou ježto trať sleduje cestu
pověstného pochodu geoerála Shermana k moři
Jest radno poládatí v brzku o místo ve spacích vozech DopiSte si o úplné podrobnosti
a o výtisk (Ilustrované knížečky obsahující náčrtek cesty 23 —
W IL BRILL Dlst Pass Agt OMAHA JiEB
j
i 1
v
L
?'
i
V
'
r
V-
I
f
I
v
t r
f
r
?
íT
F
í? J v "
5 f
rl'
r ř