Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 24, 1904, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    CÍSAŘOVNA ALŽBĚTA K
NaUl ! Vlltau loroU
itCflt Ol
' Ui
llřllO Podvod t IakOliMrm
ot tčiltihm) pitrm Mittulrm
evilíl o tail upřímnosti!"
"Koma liiili onu rakouskou
by mnu ř"
"CisaM Maxmiliánovi "
"Vidíte Vidíte! Tk
cUlivě jtte tavulil mé dívíry "
"Hyl jtem liiivíllm ort vy"
"Kde jest Utiiioeř"
N crttS ke Jur-ieUM'
"Ah ílověte cot lo uíinilřl'"
v k 1 1 k 1 Citu napolo Klená
rychle ythociU te terně "Vrať
mni hol Vřiť mně Hanina tice
tfi zibiju ulkrtíml''
"Jootn ticho tleřno" oJpo
věděl Mitamoo zavřel dvéře do
komnaty "Miramoa Citty ne
boji Citta netml Miramonovi
vyhrožovali"
"Proč jíte poilil JJataina od
tud?" "Dal jsem ho z místa vyprovo
dti neboť jest řlověketr nebez
peíným''
"A proč mne jste sem přivedl ?
člm jsem se ji provinila?'' naříka
la Citta v bezvládném vzteku
"Položte si ruku na srdce a
řekněte sama nejste li niílm vin
na Všude jste lísku lífila a byla
jste milenkou Bazainovou! Císa
řovnu Šarlottu jste očerfiovalavy
vy nečestní! Miramon to vidí) a
věděl! Miramonova věrnost k cí
saři jest tak pevná že byl pro
něho všeho schopen Stal jsem
se zoova republikánem — snad to
bylo právě k va&i radě! Vyznal
jsem vám i svou lásku požádal
jsem vás o ruku a všecko vSecko
jsem činil jen ve prospěch věcil
Císař zvítězil Mexiko leží u jeho
nohou! Taková jest věrnost Mira
tia dlít utuliii ! b al t mni !(
ne ti t oknu'
7 vendetrato linřenl lhaní
pot otnl
itfilioiiho mihroiil tlivnoit
ně tistrcjrný lokaj Mitimonftv
liisé taiitvltisé aiiluuy u Jtll
ťtJtt Altamlra!
V ruce plináM dlouhý Mlý
tpit
Stanul uprostřed komnaty Irkl
Eikobedovi
"Ve jménu jeho veliceoitva cl
lale Maxmiliána vám otMmuji le
válečný soud tbavil vás důstoj
nické hodnosti milosti vypově
děl vás do dolo v mexických top
kách Za hodinu ae vypravíte
Voz který vás odveze těká jit na
vát na druhá straně ulice"
"Válečný soud mne odsoudil ve
jménu cfsate Maxmiliána?'' ptal se
Eskobedo hrubě "Kotsudek tento
jest nezákonný) Cítař Maxmilián
nemaže ještě tni věděli O dariaf
váli ostudě!"
"Máte jen jednu povinnost"
pravil Altamira "a ta jest — po
slulnoat!"
"Zaveďte mne k mé choti bych
se s ní rozloučil I tu jste zatkli i
tu zahubíte chci ji jeítě jednou
naposledy viděti Oli klamete
se zrádní psi myslfte-li si Že
Eskobedo nebo jeho cboť budou
vás prošiti o milosti''
"Se tvou chotí nemQŽete jii
více mluvili "
"jest mrtva?''
"Je ve vyšetřovacím vězení —
a vy jste galejní věze&T'
"Tak? To jest odměna za mé
dlouholeté a ěrué služby?! No
Bůh vás potrestej Miramone a
Altamiro! A modlete te k Bohu
aby mne otravný vzduch v dolech
monova takové jest přátelství Mi-) co nejdříve zabil fice dojdou na
ramonovof'
"A teď po vítězství chcete sc
na mne na ubohé slabé dívce
mstfti?''
"Abyste byla hodna mé pomsty
k tomu jste přílii malá tlečoo
Uríil jsem vám jiný osud Citto
Ve čtyřiadvaceti hodinách opu
ítíte tuto říSi Vypovídám vás ve
vás jeSlí trpké dnyl Odveďte
mna kataai! Eskobedo zaae
chává svou choť bez rozloučen) r
rukou tvých nepřátel! Ale Bůh
oi nebi! rEtkobedo i jeho
choť dnvěřují v aprivedlivého a
moudrého Bohá!"
Altamira pokynul
Za záclonou u dveří obievili ať
'1UnU tJ(itiiH nlfjiVtm
n% f H!t
n iM Ntiealt ho
Clř iImMI ) stoupili rt (!
kun odtud il 1 v alt nt ninirt
"lo (tou vofni mrsirkl trpu
Miky'' 'ril (ll iikaini" nt
t liliil # jrftcK "Stalrt ti
itlálliilliO plinil jl niňj la
por a npttvll ptiaplthajl "
"TuMrti co ml ttila''
Nteř
"Mnamon inucml ia dplnl
fnncl ť nixvá tolik nintilnt (iy
aby it ot tele vrhl ťotllá ti
vtktt vyzývá ti abychom opu
stili lto (tmi llvidíl t tito
letdci plinálojl oáei tuto rptávu!
Ale my orpflJemfl Zvítězíme!
Zvltřilnif! Vojíni cfitřt Frantilka
jorlt I ftuu udatní hrdinové
moleme nyní bojovali! Mi
rtmoo mimi býti přemožen mutl
býti pokořen tak hanebně nás
oklamal opustil nás v nejvitil
tlaui A my mu tolik důvťlovali
a jak jsme ho milovali!'1
"Miramon jest ošklivý charak
ter nemluvme o něm jit vůbec
Každé slovo jrbo vlečky tliby
jeho byly UI jen tvou Učenou
tkromoostí dosáhl te jsem i ho
tolik oblíbil Chtěl býti poznovu
presidentem republiky a k tomu
mne potřebovali Slyllm jak u
kiutui lidí! Člověk nestane ae
přfce rázem takovým dravcem i
kdyt se mu itane taková bolest
jakou zpoiobli Miramonovi upá
lením matky t sestry! Ale tajil tvé
pocity zdil te býti dobrým ti
chým mírným poctivým Vtecko
vSak byla jen hra tvedl nás na
tcettíl Nemluvme o něm více!1'
jezdci přibyli
Na bílém koni seděl udatný tet
nik Castellar
Císař Maxmilián dal ho ihned k
tobě povolati
Přijal posla společoě i cftafov
nou aby i ont mohla býti tvěd
kem slov mexického důstojníka
Setník Castellar Učil krásnými
a nadSenými slovy čioy Miramo
novy Jeho icbeobítavé nadlid
ké namáhání a onu nezvratnou
ve'- j í
jménu císaře i ditmi mexického dva žoldnéři Nesli řetězv
ui uupiuvauiu vo i OKOvy
jenskym průvodem k onomu bře
iu í nimž se iviexiKO o cizince
lil nestará Doufám že jtem vám
ureu tresr dosti mírný — vždyť
Dycn aoveai také poručití tby po
ale přes
těžkými
stavili hranici jako to učinil Jua
rez! Mohl bych vát uvrci do ža
láfe a vehoati na smrt ale oeuči
ním toho Takové ženštině jako
jsre vy bylo by cti zahynouti v
politické bouři naší zemí"
"Ab jak jste ukrutný Miramo
ol" zaúpěla Citta
"Ano jsem ale k vám nikoli"
"Mohl jste mne nechali hlado
veti a flpětí v žaláři — ale to by
mne nenoieio tolik jako tato u
rážka mé ženské hrdosti mého
aebecitu Tak opovržliví te mnou
ještě nikdo nemluvil — nikdy
nikdy!"
"Tupitelka posvátné otobv cí
sařovny Šarlotty óezatluhujeti nic
Jiného ' Chystejte te slečno ni
Celník policie doprovodí vát do
vaieho bytu K odjezdu zbývají
varn dvaceti ty ři hodiny'
UK 1 J _ t_ _ I vi lt
n noyDycn nesiar tázala te
Citta pohlížejíc Miramonovi do
očí
'Dal bych vát četnictvem odlé
tli postrkem celou zemí až do
Španělska do valí domovské
obce"
"Oh já lehkověrná! Já poseti
lál" zavzlykala Citta hořce a vr
hnuvši te na křeslo kletí hlavou
na ttal a plakala
Miramon otevřel dvéře zazvonil
a dal ai zavolali náčelníka policie
NabléJoěme zatím do talo
nu Miramonova
jett to tkvělý salon V pozla
ceném luttru září tto voskovic
Eskobedo všecek bez tebe od
zbrojen prochází te dlouhými kro
ky po pokoji
"Jaká to ostuda! volá podráž
děné "Zradili vlasťl Miramon
zaprodal oát Maxmiliánovi! Sly
šeli jste to lidé? Na hlavním ná
městí Mexika bráli hymnu rakou
ského císařského domul Slyšeli
jste to? Máte zbraně v rukou a
přece tady otvíráte huby! To
Hte voláci? Takové hrdinv ai
vychoval Eskobedo? Jste da
rebáci ničemové! Ano jste ni
čemové! Dejte mní iavli do
fulroo otevřete mní dvéře a já
sám rozmetu tu zrádnou bandu
přinutím zapomenuvSÍ ae armádu
k pavoda( povinnosti její a re
publika mexická pokvete dál a
dál!'
Vojáci stálí bez pohnutí žádný
t nich lajícíma generálu ani neod
pověděl "Miramon a Altamira! Tato dvě
jména aí dobře zapamatujte!
Spoutali Eskobeda na rukou
na nohou
Geoeril bolestí syčel
to dal te hrdí a mlčky
řetězy a pouly tpootali
Stráž uchopila Etkobeda za ru
ce a vedena Altamirou odvedla
ho na nejbližií nároží ulice
Na nároží očekával te obvčeinv
naaiadot voz a četa ízdr
Altamira dal dopravili Etkobe
da na tento rozdrkaoý voz a od
vézt! do doH v mexických too
kách aby lam od rána do večera
konal těžbou práci galejnf!
Miramon ttál ve výklenku u
okna ve tvém příbytku opřel ti
rukou hlavu a tděl
Upřeně ae díval dcoocí Čekal
potloucbal pozoroval adali někde
neozve te hluk? Ne vzbouří li
te přelstění republikáni?
Občanstvo lid tpal
Jenom Miramon a vojtko bdělif
KAPITOLA 33
Vítězní ceatt císaře Maxmiliáne
Vo queretarského cístřikého
zámku přibyl kurýr Byl vyslán
generálem flajdukem z veraeruz
_l Aí _ V
učeno prmiavu
Spěcháni pln fadoitř upckoíití
vaše Veličenttvo" ptal Haiduk
—- "Dostihli jsme a "NovarW
Iťastní k břehu Setkal jtem te
a pomocními vojsky Jeho Veli
čeottva rakouského citaře a dora
ziii jsme tpolu do přístavu při
chází tři tisíce vojíno- já pak
privazim ti kněžnu Lukrecii tvou
zbožňovanou nevěstu již dobro
tivý Bůh mně opít vrátil Zítra
odpoledne budeme a vojskem v
Queretaru"
"KoneCaíl" zvolal císař Maxmí-
lián lehčím srdcem "Moje malé
vojsko líajdukovi Indiáni a tři
tisíce rakouských vojáků nahradí
mol odcházející íraneozl9j
mí du!"
Císařovna plna radoati přečetla
li Hajdukovu zprávu několikráte
za aebou a přivinuvši ae k císaři
blažení pravila le dobrý Bůh je
přece neopustí že jrm pomáhá!
Netřeba již chovali obav proto že
Francouzi odejdou!
"Hejdukovi Indiáni deo po dni
vítězí'' řekl císař "Teď jsou v
kraji a podrobuji mní mexické
domorodce Satanská Juie Ba
zaínova nemůže te chechtali nad
mou opuštěností Ukažme jim
jemu i francouzskému císaři te
vlastní avou tilou utvrdili jsme te
na trůně již jdu vyhledám pří
tele Tegjettbofía a potě tím ho také
touto dobrou zprávou Dobrý sta
roch ten touží již po domově
necítí ae dobře v podnebí me
xickém až ae věci nate obrátí k
lepšímu propustím bo domů Rád
vt k VZneleovm oaohim
Safe Maxmiliána a jeho choti
r I t l m
wisar i císařovna i úžasem po
liouchali tlova tetnlkovt
"Uprchl tedy ode mne proto
aby mni prokázal nové služby?
zachvěl te císař
'"Wnmobl doznal! Že v íijmU
cíiařv — lsti — staví te
čelo iřviiWftyi 'ce by k tom
vaíe veličeMi"13 o&dy nesvolilo'
pravil Castellar ' Mirimon pře
konal především itniť #be a pak
překonal nepřítele vaSehd Mlíčen
stva V Mexiku ovlídíil dva C"f
mír a linka k císaři MaxmiliiioVíJ
Csť bývalého remiblikJatkého
vojska mexického přibude tem '
několika dnech aby tvořili prů
vod valim veličenstvům ka vi zdu
do Mexika Viade kudy fime
lem přicházeli vlude panuje velké
všeobecné nadlení — nyní již
opravdu očekávají vaše veličenstvo
otevřeoýro objetín a přisahám
že cena t Qnerettn do měata
Mexika bnde cestou vítězoslav
nou)''
"Miramonef Miramcneí'' pravil
císař několikráte "Toi ty učinil!
Ty ledy přece jsi byl mým nejvěr-
nětim přftelemř Milý Tereithoflfo
pojiTie dále vízle i vy toto veliké
překvapení te# již ta nedlouho
budete se mocí navrátili do Vídni
domo v mé řítí bnde klid a mírC
Cítař Maxmilián padl TfkflthoN
íovi v objetí a lak mu vypravoval
o pádu republiky o věrnosti Míra
monove o příchodu rakouského
pomocného vojska
V otteh t taréh Teactthofía a
leskly a alzy
Bože ivirý Bože budiž jmé
no Tvoje avtté poclwálenol" zvo
al tiařec-oadáené
Pak přistoupil k aeiolkovi Ca
tlellarnvi potřásl mu přátelsky tecloým blrtikem!
tl áilm t niit(n st I mkdy
li ii Mi ka "
Clnlcvai vylrttiU I nntfki
iHUt'n Jknly tírrt j ni
tni iiilnvil
"tihliiri it rlťiutvo tle %t
Vfhfrmt tAlnoit td mtl
i nim i IniitrU rUttUm nt ri(h
trtiray a lnř Ivljťy nfbea
pt í dliníovaiu til Kilu kdyty
lita Mnamnnitva ť)la pout U
lou buMinoii jt H nqitnllm
tinku urplltninéha %ěliu t lot
plaokne — vipomtnte nt mne vt
lfřntlvrt Odnitlm ai t 1'ařil
tiiKt vlelá a planoucí Ji-M plná
nř in látky a tchopné i nrjvfillcb
otřlf Přivedu ku pomoci vlrtko
vojsko lltncoiirtké jea jediné
slovo jediné sladké tltvo prone
sla st tvých Alt řt mohu dmilalít"
Učí haiainovy plály boniným
larrm Itlts jeho byl itdníný a
chvěl tt
Císařovna tárati nt něho e
poJIvala
"Nechápu co jste lekl ncnvtá
le!'' leptala aotva irotumitvlně
"Mluvil jste divně tak ivláStni "
"fícknu to jiltě jednou"
"Díkuji neopakujte toho ' pra
vila ďařovoi rychle "Pozoruji
nt vaftem pohledu te jíte fekl
něco zlého tpatoého vždyť jle
zapřísáhlý nepřítel císařův!"
"Císařův ano ale vašemu veli
tcualvu tpauílá CÍéI0Vu0 jtielli
otrokem sluhou vždy poslušným
a věrným!"
"Bylo by velikou směloMÍ do
mnfvati te te bych vás považo
vala ta svého otroka Pokud vím
nedala jsem vám k tomu nikdy
příčiny abyste te tolik zapomněl
Prosím vás neposkvrňujte svými
alovy svým dechem to posvátné
místo! Kdyby drahému choti
mému hrozilo jakékoliv nebezpečí
k vám te o pomoc nikdy neobrá
tím! Kaději uzavřít! pátelgiv
te titanem O' i vámi! Odejděte
do tvé vlasti a máte li v tobě jeřítft
trochu cti a chcete-li urážku již
jíte mně učinil odčinili přisahej
te že i ze tvých rayfilének vypudí
te vzpomínku na mne! Ode
generále aice budu volali o
Domoeii (la lluhu na prostého
luhu aby' - IfMwwWfií
kavalíra — naučil ci
Biztinovo líce hořelo
Cltařovnim tlova působila
"Od látky k niávitti jest jen
jediný kro! vc'ičtaitvo" zasípčl
Btztioe "NVícjte ti aby na
místi mé číalé lásky vysvítit biu
dička nealviilí! Iiaraine odchází
i tohoto díla ivélt a látkou k cí
sařovně šarlottí dejt Bůh aby
talo hrdá I přísná císařovat jež
mne (eď chlsdaě pdtud vypuzuje
nikdy nedotpěla k lomu' by pro
sila Biziha o namoč buďte t
Uořiem velicefrtivo Přejí váti
hojni Mni k tiovi moci "
Bazaine odcháztí
Cíttřovna udivení za ním pohlí
žela
Bazaine nt prahu ae obrátil
rychle se vrátil k císařovně a těžce
oddychuje stanul přfd ní
"Xe nemohu lak odejítif" řekl
prudce "Na Hadrech mále krva
vou roži Tuto r&žr ai vezme nt
památka Tuto růži bude
ibožflovair
Bazaine táhl I řetoncí te rnkou
r° iervené ravží již měla císařovna
na pnou zalknutou
"Zpátky!" zvsltla cítařovoa
rozčilení
"Nkdy!" otřpovídíl Bazaine a
strhl cftařovní rftřr a řlador
Strhl ji přivinul ji ke rtům
rychle dkvapii
Cítařovoa zdéSweé atála u tvéba
klekátka a opíral ae vil tilou
opěradlo aby neklesle
'"Mim tn říci vá alíůtí?
Mám mu rpůtobiti hoěv a žal
když po tolikerém utrpení konečně
ae rozveteliir koktal ai bledá
třesoucí te "Ne Bazaine mne
nemůže uraeití Bazařtt lest bt
oběma ruktm a vřele mu bltho
přál k meaickému vítězilvf
Cítař Maxmilián pozvtl poalao-
k alavnottní houtině a dal
mětto ihjed vyzdobíai prapory
Večer když cítař Maxmilián
jliý naiWje v lepit budoucno
ce
zatedl ku tvým bosttm poklekla dami vojáci
Pomalu' ilezvládoí klevla opět
oa kolena a prosila Boha poiěii-
tele zarmoucených a trpMch smící
o tilu a ulevit
a ' -Po
tiloicř a Vera-Crazu a z
Querelara ubírali te dlouhými řa
(Ittl Maimtliia lltl vojiky
i ilnvtným I ttitem mu potttnl ro
nl-křlit ak u v tjaiulaiu
l-)l mc-intn li l vidil také lli
Inka hel nf lu rthrnu!tiit
lovná Amloita nrjvřtM tninnn
a iřliotl
llrttiny a lítavy ntbyly 't)til
n aonre lihl nl'il rdt AMt
mna a dtimt lialti I ýalyU lepu
tlknki h V"tkn aby Mtsmi
liánu a ho thotl poskytli bipí
' a trMný ptůvod do města
Mrxikt
Na ka'1'stlih vnjlnn třpytilo a
potlacriié pUnitno "M" — počá
teční písmeno jména citaře Max
miliána — nt pttporrch tplývtly
antky Mtxikt a cltatAv v jeden
K nemalé radosti přibyly aem i
llt)lukovy tbory indiánské a tjue
teltro podobilo te skutečnému vá
lečnému letmí
"To by měl genrrál Btttine vi
dllil" řrkl lltjdiik čítali "Ale
odiihl nechtěl býti tvldkem osla
vy vastho veličenstva "
"Tito vojáci ozdobeni iluhtmi
a květinami byli jit za několik dní
uchystáni k odchodu Kočáry cí
sařské Cekaly nt dámy krásní
hřebci pik nt clstře a jeho suitu
Uplynul týdeo netli císař Max
miliáti te tvnu chotí l jejím prů
vodem mohl te vydtti do Mexiki
aby konečně se ujal řf9e
Za zvuků hudby a jsolu iiJu
vysel knížecí onen průvod
Místa i vesnice jimiž se ubíra
li byly ozdobeny prapory a oděny
v slavnostní háv hlahol zvonů na
vtech věžích vítal císaře ubírající
ho te do hlavního města
Potlové měst i obcí pozdravo
vali ho i pokorou a a vroucností a
patřovali i čekali v něm apoStola
míru
OČi císaře Maxmiliána zářily ra
dostí Místo odporu te tbrinl v ruce a
kleteb ihledávtl te vlude jea
holdem i uctivostí l láiu a
oddanottíl
'TakVý jest tedy ten lid mexi
cký? Tik miluje toho kdo dovede
ti nikloniti trdce jeho? Mira
mone teď teprve poznávám tvoji
velikost!" pravil si cítař v duchu a
elita jel yedle tvé choti aby i jí
dal ci jevo city radost! j!n:Í
rdcd ůú" '"ho přetékaly
CísiK 1 Slolta aedili v kd
Čáře i Lukrecii I oat se usmí
vala a byla blížená 0J byla
i íťtilnějšínežli cítiřtám
Město Mexiko nádherní yyzdo'
bené očekávalo tvého pinovníki
Na hranicích města a v hlav
ních třídách zvedaly le četné sliv
nottní brány zhotovené ze zelení
a z květinových vínců
Ulice jimiž měl te průvod cf-
lařtký ubírali byly postřeny tra
vou Certtví nasečenou S oken
vikdy nádherné drahé koberce
aneb draperíe t rodinných barev
císařových a clsiřovnmých tetti
vené
Ulice i difmfilí pkna ba I ttře
cby byly plny tíót
Děla hřmělizvoůy hueei když
citar Maxmilián doiMI k městu
Mexiku
A hřměla i hučely alále pokud
cítař a císařovnou ovttoupíí do
příbytko v červeném domě kleti
a a -
j!Dy otviaaooo oídberou pto cí-
a7i jrě9rca
: IT první tlavobrloy uvítal duře
Miramon a předními hodooatáři z
krivhO občamkých t vojenakých
Upeetil velkolepou řeč tle iiž
při pvvoích eíovech vytrytkřy mu
tlzy t ečí a dovedl říci jen toto?
"P&akytni nám avoboďu a mír
tlavoý sát cíktři a lid Mexika
ipoěioe navždy u tverr nohou í
Ztratil jtem matku lettra pfíte-
e ein tte ntrrr žroh uchoval a
Jíme iťtatoi "
f t K
-ir raaimiiia-n roztaní ruce
prutoupil k Miramwiovi a látkv
pine přivinut no oa tvá prse
páteřní neduh
Mm ní tímltiliy }k ltrtnaa neiiílri'l ňMil M
♦kli'ii)ťl h prl-lnm! ilhé iistty t'liité lívlniny
n I ni Jmi J4traml
Dra petra Roboho
t'l Jsti-iní imluli lyrhle a 1rt leltwM 1tduf-n)# JiUl
k olmivpfté innmtl a syliiiSiJ Jmi al'U Huť i krve iiltii
mli'iilin - rnu byliny MUtnl JHnatelí Je dudAvajt
DR PETR FAHRNEY
112114 Ho Hoynt) Ave Chlcno lil
Kilykullv Hllrliu)n kVr kpo
hltili anrh k vyJIMi- otijnlnejlt ti
JrJ f nrjthll pft)fvn knnl l povoift
Palaco Stiibles
( ll( ltn(illT() tiaj
roh 17 n Davcnport til
Koiry Jsou vyhřívány t proto
mnlno v Dlch podulknoutl I Jclll vý
let 1'ovnry mnlno al iilijeilnatl Ui
telcfonlrky TEL 957 83
é
TAC! TTPP V vřlko-1 maloobchodník
JUm rUUi1Ji UIIOYINAMI
mi na skladě
výborná Importovaná I kalifornská vína jakož I Impor
tované a kentucké kořalky a likéry
ItuCI že zboží jcat také k o něm tvrdl Jinak se peníze vrátí
TELEFON 38
4
2508 N Street SOUTH OMAHA
A I íéé l Sou So
OVeUcotebodoíci a lmportéřK
LÍHOVIN a LIKÉRŮ
Tel 544
5áaiuprlfirmyt L Klrscbt Hr Frlck erbetz
Fred
Jírug Brewing Co
OMÁTlÁ XBBRASKA
r íj ♦
Ntťltní vjEOFiiý lílvťiviiif
"Vátí §Jlfiéi drali ležaicu
Oavblxit Sjctzev !bll -v o-aíUt:Aelx tr lhvleh
VjrtovU ietv4sVřn'U m ±avdné ixo aepíeOc1
HASE ZÍSADTi KeJIepíí materiál a # tMtki doredttust
Telffca tswiiiwi ownnani opairnosi
HA8E HIAMAl TJspokolltl tbeeBtTé
KAÍřJ 0HMĚ5A
t 'f te zrětAnJící tbthoé
Dopisy se ochotné t-yNznjí i! litfat
lefai Bros Brew
rg So
Staří a spololilivi sladoi
~~ÍyiH a labynjí výborné pIvo#f-
Teloíon 119 r— i QMAfíA VTrnr
— — — 1 aiumívi
" "'lil i-i
Pro stůl n
Ti kdoi dovedou ocenítl výborný ttolnf nápoí
obltí ai zajiitá naie "GOLD TOP" lahvové pivo
Jest lehké perlící ae a řízné a jako iett zdravé iear I
cnoioc vyrooeno jeet i nejiepsího chmele vybrané
ho jrtmene a Čisté vody— nenlť v nÉm a&i jediné přfaa
dy jež by byla Škodlivá neb nezdravá- Není to laciné
píro v Biíádném arayala ale jett to iedňo z neiieniíírh
a ti kteříZ le íednoii nknaili tt t-t~:
iramone buiře lí lid mewekv zákMníkv '
nou velikým a opravdu íťast- Dodává hlnii „ 111 i
nm bude za to k dlfcnm zavázán véeb rb mlninrir-h rwt' s _ _
SSÍ 1X'™Z1 Jí —'-—-'--'541 So M f
-jintK mtm ra'-antMrijiitijnf!in
Eskobedo ti ještě dobude tvé
zbrani vojíni republikánátí půjdou I by viděl VídeB VídeB!
za mnou cvalem a pak budou tito Císař nevylsl jeStě ze aaloou
dva maži za všecky zrádce pykati kdyl a věie hlásili mu korýra
Miramon si nebude doufali aby Na bílém oři a praporem císař
mne dal zastřelili Ale jl bo skébo domu v ruce provázený asi
r _
cisarovoa sirmiii oa Klekiiku V
síni upravené za domácí kapli a
vzdávala díky Finu oebei že tak
příznivé řídí osud císařství
Modlila te vroucně a upřímné
V tom dotkl te kdoti jejího ra-1 mexickou
Z Vera Crwan přicházeli k čítali
Maxmiliánovi vojáci Frantiika jo
tefa l t Qutteltra pak ubíralo te
řraocouzaké vojsko k příttiviiii
aby nadobro rorloufilo tet podou
meoe
Cítařovoa Strloira ae zichvlla
a ohJsfdla
Stál a ní — hmin: "Odpusť
te veliCeoitvo" pravil Bazaine
tito hiátem třesoucím ae "le vát
oa tomto mltti a ve vroucích mo
aiHoacn vyroiuji inci vím o
samotě fíci několik velice d otěži
týcb alov"
Císařovna povttala
roniauua ti četo jtaoby te
probouzela ze aoa jakoby dula
její nebyla na zemi
ai přejete f tázala ae
Čeho
lhoatejně
"Moc jett nyní v Mexiku v ru
kou valicb veličenitev Neopttřil
jsem vám ji já a! jtem to mohl
ofioíti Miramonově chytrou! a
Tu i lam aavzoívaly cveky vete
lých pitní
Příchozí zpívali a hráli rozvita
lení le Iťntoě dorazili Fraocou
zi pak proto le kooeíoí mohli ic
vrátui domo doma do tvé zboi
RovinéFařlžel"
Baron Štěpán Hajduk Jel aa ra
koutkými vojáky v koláře a koěi
nou Lnkrecii
Pro oíbo od té chvíle kdy ahle
dal ae ae tvou nevěttou nebylo
kromé Lukrecie nic na avělil
Po ceně zpáteCoí ae Lukrecie
poněkud vzpamalovala přestálé
úzkosti byly na ní jea patrny ie
byla bledli nti dříve
Jett oviem pravda le itty její
po ceitě poněkud achátraly a ne
meia potua moznott ODieci ae v
Irti podařilo ae rázem a bez krve-ljioé ale přet to podobala ae vedle
protivíni zvrátili republika Jiem nádherné uniformy Haidakovv
zde již dvojnitob zbytečným Odlikromoé fialce bílé lilii
kmlK -~ - ' '
ukb vuíuiavBii vernv lid me
aicay m milované dítkvt Ne
císařem panovníkem ale f ratrem
oleem vám cha býtir'
Usar oblal a dvakráte noHhii
-uramooa lid ptoptrkí v ohhjiu
jícf játot a voláoí tlávy
"Tento cítař není přece tak di
voký za jakého ho vlude pvohla
lovali!" říkali ti Kdé
Dílo Miramooevo a jeho věr
oyen aby naklonili látku lidu k
cltaři atále poíkotovali aeoátoři
bývalé republiky ~ fezuítér
Jett akorem neověřitelno le
právě jezuité byli největlími ne
přáteli penovofbt tak horlivě kt
tolického jikým byl Maxmilián!
Proč lo Činili?
Protole Maxmilián váli! ti vol
notti vyzoání oábofeoské volno
sti Mexičaaov nehledal rozdilé
mezi vírou a národaoatl jedootliv
cév jen jednoho ti válil u mužov
ctil
To ovlem nebylo jeiuitfim
chuti
Byliť by nejraději poslali do pe
kel každého kďo nebyl katolíkem
kdo — nepřinášel oběti ieiicb
pokltdoicít
PokrabiTtiit
SOUTH OMArfArNEB
Předplácejte oa
It oo roíně
Pokrok pouze
MEZI
OMAIIOU
A
CHICAGEM
PO
Chicago
Mihvaukco &
St Paul
dráze
ŽelezniCní doprava mezi Oma
tiorj a Chicagem po Milvraukee
dráze byla zvýlena na tři rychto
vlaký denně tam a zpít Na vý
chód jedoucí vlaky tyto vyjíždí z
Uoiffri Dádnží 'v Omaze jak ná
sledtjef :
Čít 3Cverlfcna Um v 8!oe odp
Cit 6 Východní Exp V5:45odp
Cit 4 'Atlantic Exp v 7145 ráno
Limited vlaky jsou řádně vettl
bulováoy ptrou vvtáoěnv a elriA
tričky otvětloványi a elektrickým
ivětlem v každém parádním polro'
ji— VýteCné jídeloí Vozy
Waky dénné" O
tam a zpét &
Měitiká židovna:
1524 Farnarriljl Oiiiaha
hlavní jednatel pro západ
3
Waww Lir ''mimmmgtmiww
1
i S