Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 24, 1904, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r fen %
'i 3
I
1
ti
i
i
Sele který
z Pokroku
Novinky i Unwooi Web
J ] Yny ♦Itoléls budu
ide opět Irmo if tWn tmu k v
pátrk sobotu
Kodiíe našeho palimaua
pana Ulalie tUvili jolfiou vtaelkit
v oiný tnittuťha týdne k nll
potváno byla mnoho přátel
námfih
MaUarot plti pviMUný l i
I4arlam t mse-Mit t!l
se velké n4šlěvj vitdot lomu ř
dlulié sÍmÍ uit)UUrt byla
ilkáoi kortkntrttil soiiUiWká ale
sousedé wn um náhodou neu-šli
it lo ale WarloŠe hýla jako k 1 1
oatii Masek dtiMtdlt) i]
vínky se nim tituly Prémie
ohtlrldi následující! První dam
ikou cenu obdržela "čarodějnice"
slečna Anna Cernýcb druhou
malý Lsdímfr HarloŠ který o ví
nočních svátcích byl ještě v vejcí
li programu o slavnosti strome
Cku teď Z něho vyklube!
ndíl Paní Draská thotovile pro
anděla oblek musíme doznat že
jsme něco lepšího neviděli Kon
kalo to vlechno jako z ďkru
Karlol nit ujistil že nechá Lídu
v kostýmu fotografovat le kai
dého výbor na rozdíleni cen juni
sestával re ilvmi dam a třech pi
od podíl! jednou podobenkou
tfetf dámskou cenu obdrželi "dra
čky peří" pantátou v
jim předčítal novinky
Západu aledny Anna a Barbora
Menšíkovy a Kateřina llarnrdla
První mužskou cenu obdrželi
"Scvci" pánové Joaef Dufek ml
a Anton Kroíia druhou "dratar"
pan Joaef Kvaíek třeli "námoř
nik'' pan E Holahted Bylo zle
hodně manek pěkných které za
luhují abychom ae o nich zmíni
li jako: dvě kytaristky jeptiška
kominík ČIAanka svatba Šaško
vé atd Po odmaskováni rozprou
dila taneční zábava která potrvala
do třf hodin ráno
Všem bratrům a sestrám od
řádu Katoleiť Mtadočechft čís 31
ZČBJ te oa vědomost udává že
e přišlí neděli odbývá mimořádní
schůze počínaje jako obyčejně
odpoledne Důležité jndnání vy
iaduje aby ae viichuí achůze té
a'i£atití Nepřítomní podléhají
pokutě dle domácích pravidel
Tomet Duda Pr Dartol
před taj
Ve čtvrtek večer min týdne
by ae byla náhodou otrávila rnan'
ielka paoa Ludvíka černého Paní
Černá jeti už po delif čai nemoc
na a protož stále jeltě užívá léky
Ve čtvrtek večer ae jí udělalo ně
jak f ptno a proto požádala man
želá aby jí podal jdnu pilulku
Náhoda lomu chtěla že byly dvě
ikatitlky ( pilulkami vedle tebe %
nichž to jedny obiahovaly jed
Pan Černý ve epíchu podal man
želce tu jedovatou Jakmilí ji U
paní Černá pozřela pohnala ornyl
a pan černý tpěchal pro Dra
Draskýho jemuž podařilo zmí
něnou paní pří životě zachovali
Myalelí jame 2e le Macek
nedá odolal a on jet pěkné zti
cha Kdyby ho tam čaaem nepo
bavila nějaká ta kráva myillme
2e by mu brzo po lidské spo
lečností zastesklo
Minulý týden jtera ae da
ostříhat a oholit aln to jti whi
doma "hic" Moje vlaitní žen
mě nepoznala a živou mocí ne a
ne Když ae ale podívala na stře
více a shledala In u jedné jest
kramflek vyMI txpcv p-ííta!a
vého Frantíka Jfňře ale bylo
ale ráno Máme několik těch ea
parta a ti jsou zvyklí jakmile
přijdou a půdy J!té se jít drobi t
tátou pomazlil Tentokráte ale
v&íckoí uteklí za maminkou vola
jlc že prý tanu je nějaký cizí
člověk a oni že se ho prý bojí
Konečně ale když jaem na ně
počal mluvit teprv mí poziuli
od té doby k největftí mé radostí
naviiěvují mě opět každé ráno
Bedoou si oa břicho a "Kylp"
Já abych as víem těm "pfljemno
stern' vyhnul řekou mé staré
několik ne právě vybraných slov
nači-ž vsunu a jdu rovnou do ho
upody Kluri když 91 t n'mi
vadím profi nejsou ztuha fikají:
"Maminka oát poslala" Musím
e lomu zasmát pomyslím si Ze
mladost je radost druhý den aí
(o kluci dvojnásobně vynahradí
V poodělf byl den narozs
Bia nalcho prvního preaideota
JÍM Waabingfooa Den len jsou
u nás bankovní obchody zavřeny
Té příležitostí použila rodina paoa
Emila Foldy a boed v sobotu ve
čer odjela na vagacc do Schuyler
V úterý ráno se pan li Folda
vrátil aby se opět věnoval té
úmorné práci počítáof peněz
bankéři jsou ale přece oa tom lip
oež li "aatoníci'' Oni mají přece
několik svátků dovoleno du roka
kdežto "salonlk" jcat ustavičně
otrokem a ani v oeděli nemá pokoje-
-
Minulé poodílí přistěhovala
a mezi oás rodina pana J J Ka
vana ze Schuyler Pao J J- Kavao
zde vlastni obchod ae železným
zbožím hospodářskými stroji
Nyní residenci svou ve Schuyier
prodat a odstěhoval se mezí oáa i
rodinou- My nemůžeme nic
jlnlha Ikl nl I ! itstutujrm
lt jima opf I iltkall iotté sousedy
l'ti uiavfrínf nevinsk obdilrl
dopis od bsbirky a 1'lsllsmo iir
kletý ale dneska nemohu indpetl
dsi 1'rotol lídtm by měla tir
pr-nl si do plltllho ČIsIs insd
mni da U Joby t!ph uět n liloupé
ho aspadne ftutisb
Kovlnky t Hittsmouth rteb
Dun ti rtnnrs ť04
--Miniilý čin#k ním odtud
odtfhoval p Vojtěch Kli-Uk da
MilltRsn Srb Dudo prý (srma
lit a tou příčinou skM se
malí společnost aby sa rozloučí
U 1 oilchíarjlclin přllrlem Pře
jnme přllrli Messkovi aby se mu
dobře vedlo
— V úterý bylo se ním roilou
čiti s naplní slavným masopustem
a proto jsme so acíli v Sokolovně
Zde při hudbě )il lidí p M H-j
črk bavili jsme ae až do ta hod
Nic vlsk netrvá věčně a proto
my jsme dali masopustu "adieu'
Tak tedy "adieu" můj milý
odejdem na chvilku a a( přijd
čas arjdeme se zas
—V úterý byli zdo oddáni amír
čím snitdcem p Mat Warga a sl
K Matoušova Novomanželé oj
jeli do Chicaga na svatební cestu
Novomanželům gratulujeml
— PřlStl soboiu a naora bu
de zde něco k vidění Uvidíme
totiž p P Uetlacha proslulého
břichomluvce i a jeho pimprlaty
í''l prý všechna jsou nového rázu
a Velikosti 4letého chlapce Hráli
bude: "Sedm Černých havranů" a
to se ví že to bude v Sokolovně
Nu půjdeme ae podívat Vždyť
moje polovice dala mně již
"order co jí mém vse koupit
ripravě toalety za čtvrťák líčidla
za pěťák modřičky a za dva centy
práěku do střevíců lůj ty Ton
dol Co vie bude jeětě chtít oež
la sobola pří j Je I
— Psní MarouSková pozdravila
se již tak dalece Že si může ob
starával domácí práce
—Včera vám jdu do města
pořád cílím něco jako ševcovskou
smůlu rremýĎiírn odkud asi
vůně'' la vane když tu pojedoon
na mě někdo vzkřikne: "llalló
Mik&íl Počkej I" Obrátím se
koho spatřím Inu odpultěním
íevce "Vždyť já jsem tě cítil
povídám vněmoví: nu proč se
tak plaiSr "Což pak nevil
diví se Vilém "že mne došla
velká zísylka nové obuvi a íatstva
vscho druhu pro velni i malé
mladé i staré? Měl bys něco kou
pit pro svou starou na len pimpr
lácký tíátr abys se jf zavděčil"
inu ano trie nosí sedmnáctky)
Zatím j?mo za 'tlí k Donátovi na
jednu já zapomuěl na "order"
koupil yii-m si opicí Co polom
náiledovalo? Hádejte čtenáři!
NIS delikátní Vilém Holý má
hojní zánobený obchod obb-ky
pro pány i hochy a obuví v St-ho
druhu Zajděte si icn k Vilémo
vi a on vás rád obslouží --Pan
Anton Kafika jest usta
noven domovníkem v Sokolovně a
úřad svůj také svědomitě zastává
Hádanka:
Sel jsem tam byla tma
vsioup' jsem si nevěděl jem kam
flek jsem set 011 neviděl jsem kam
Hádejte proe jfírn vlez' tam?
— V neděli jsem byl právě za
drán ve Cleni vsech novinek v
"Poaroku Západu" když lu ně
kdo pojednou břmotné zaklepá
nadvAřf Zvolám rychle: "Vstuj
le! a lu vlítne do pokoje jako
rachnmejtle "osoba" o niž jsem
byl právě četl Domýělel ' jsem
se Že mi nese radostnou zprávu
ale oastnjtel Ona na mne spustí:
"Poslouchejte Míkíi vy si tro
píte ze mna slila jn blszny a z
toho Soiraba taky a kdyby te si k
němu stoup nebude vás ani vi
d£t Víle on je člověk dokonalý
a usazený a jeho afará je asi jako
já Dejle si ledy dobrý pozor
ježto viak nerada s mužskými
mluvím tedy váit lo pro tento
krát jeíté prominul Na to vylí
tla c pokoje jako vítr já si 2I1I11
boka oddechl a byl jsem rád že
to tsk dobře skončilo
—Co pak to ale je s tím dopi
aovatelem z Bruna? Snad ae u
viech viudy nedal naverbovat k
Japoncům? Vím že jest válkou
celý posedlý čí snad válf ze
sklepa audy s municí Že nedosta
vil se jako předseda do schůze
zpravodajů "P Z t Místopřed
seda Sotrsb a tajemník Macek
dostavujf se pravidelní a protož
bude-li pan předseda úřad avůj
stále zanedbávat zvolíme oa mí
stě něho předsedou Sotraha
Na zdar! Sokol
uiinMiiiiiiiiMiifiiiiMiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiHiiiiti
i i
i Jun A Bartoň §
Vkusné
vlwtai
zařízen Hostinec
rok tO a (j aU He Oauh
ftf n Jetterěv leUk atile na řepu
flejlewt arunr vin
jemné dc
likrO s
outolky 15—
jemné
uiHunimtiiiuimnuiiiiiitiiumiHiiuHíuuuiiiB
Novinky tt Svhuyltr
P4S r M S"t-l
— J j Ksvsn Viny vllls ni
obthml tolnkkfnii strijl a jenl
lenljl rtbihml nynf frototie v
tluwouj I l sl minulý týdto
tibivsl si le dMí V liímoutt
dobrý ebehoj
— Jo (iftmlnríd od Abie a
rhu iiisir Anton (irunlurlil od
liiuxu ii m e minnif tíd n is
obilwdem 'fi(ll ti vyblrdn
nějaký plnokrevný dobylok s le
níc se im m Hltilo na mlslt cb kde
(I )i)ii h prohhfelí
St Lmiiia llolnluivs tispo
lídsla na počest své ptlulkyně
soiikrotiiuu laiK-ční ríbavu Zá
bava prý byla velmi pěkní a trva
la dlouho přes půlnoc-
— Pan Mobisud a manželkou a
Kogers byli zde ourhdy a súčst
0 i li sa sokolského maškarního
plesu
— II Kolm od firmy Chrastil
& Kolm sobě chvíli mladého L
Chrastila jenž převzal obchod po
svém zesnulém otci Firma zů
stsla tedy co jména se týče ne
změněna Přejeme mladému L
Chrasiilovi mnoho zdaru'
Minulý lýden se odtud od
stěhoval C A Hendrickaon a
rodinou Stěhují s na svoji
farmu ' '
— Chudá a ovdovělá žena s
dítky složena zde byla onehdy a
dostalo se jí a dítkám pohoštěni
od okresních otců a dále byla jl
splacena cesta do Frenont
Mnozí myslí že měli komisaři
býtí řtřdřejSÍ é zaplatili jí cestu
přímo na místo kam se ubírá
Jest již delSÍ dobu na cestě ku
svým příbuzným v TecumsehNeb
— Frank Maiek 1 Abio přijel
též na mafkarnl ples Těšilo oás
potřásli mu pravici
— Paali jsme minule zdali se
na nás přijede BetlachŮv "Kal
párek" podívat On zde už ale
chudák byl avSak pro zimavé
počasí oávitěva byla slabá
— - V obchodu C C Cannona
by byl málem onehdy povstal
ohefl od rozpálených kamen
- V natí třetí wardě opět při
byl jeden malý občánek v domě
J P McKenzieho jehož manžel
ka jest Ceíks
— Sbor Vytrvalost č 34 JČD
odbýval v neděli pravidelnou
schůzi v síni CSPS
— Sokolský malksrof ples po
řádaný 16 t m 'se vydařil skvě
leji nežli by se byl kdo nadál Ba
slaří osadníci a zkuSenf Amcriča
né zdeíSÍ kteří byli přítomni
praví že to byl ten nejlepií mat
kami ples jaký zde vůbec byl kdy
pořádán Masek bylo přes sto
čtyřicet s tak krásně ustrojených
že podobnou maěkaru oikdo ne
pamatuje Zábava byla pěkná
pořádek vzorný a vlude panoval
živý ruch veselost a spokojenost
Téměř do půlnoci mělý výhradně
místo masky ostatnf po vřlíině
pocházeli okolo aneb ae sedadel
na galerii a oa jevífili pozorovali
pessrou směsicí rejdících laiků
kejkllřů petlákň různých řeme
slníků černochů Kskimáků atd
Pořádají! výbor ustanovil dvanáct
zkulených a schopných soudců 1
sudíc jež usoudili ceny následují
cím nrjleptfm maskám Ženské
ceny— První sl Emm Dvořák
Víla se ztraceným dítkem druhá
sl Anna Vrba Veselé vánoce
třeli pí lí M Kemick Krotítel-
ka badů čtvrtá sl Marie Melkus
Víla měsíce pátá sl Anna Buril
zelerářka iestá sl Klára Svobo
da "Mary and her little Lsmb"
sedmá pí O Otradovská "Kock
of Ages''— Mužské ceny— První
bratři Dvořákové pár volů S plu
ht-m druhá Wm Platz a Andrew
Gray čfnská prádelna třetí Ant
Boháč a Jan Vařejka aligátor
čtvrtá Holub a Sedláček Kski
mácí pátá Kmit Kovář slaměn
kář Iestá Kudrna a Wilson
ukřižování pána Ježíěe sedmá
Emil Holoubek hotovilel prou
líných kofiíků Ceny laiků ob
drželi malý hoch Miller a Charles
Mídisoa Zábava trvala téměř
do rána přlětíbo dne a vše přízni
vě skončilo Sokolové měli velí
ké výlohy ale přes to vie čistý
ýtěžek zábsvy oboáfií přes Jiao
Ti kteří přáli Sokolům nezdar a
prodělek se nemají z čeho rado
vali Vzdor lomu Že ae mnozí
všemožně přičífiují ututlali že
vůbec jaký odpor proti Sokolům
byl víme odkud vítr věje ale
nechceme darmo je&tě více ocel v
ráně obraceli Každý poctivý
Čech časem zde pozná jak dobře
Sokolové smýllí a že teď u nás se
vie koná po obchodníčku Každý
mohl viděli jak vie ilo jako na
drátkách Výbor zjednal dobrou
hudbu zaopatřil elektrická světla
pro celou noc ozdobil alfl sokol
skými hesly a odznaky vlude do
hllžel aby byl pořádek dále pak
rychle a zručně obsluhoval žízni
vé a hladové Nikdo' zajisté ne
může říci že musel čekali aneb
byl ignorován Každý z výboru
konal svou povinnost pilni svě
domitě a bedlivě Nebylo JÁ
ale MY Jen lakto dále bolí
vie překonáme a potomci oaii ne
budou se za oás muset styděti
Vs spoj-nl j sIIsí jen svoml
trpt itl pracujme a tear-m isre
lení se obíKřkO na poli poilivjm
přičiněním tkvi řrnjm
Jfráry t okresu Butkr Kel
Pne sa ťmota (904
S polMsnlm mdlrmt sajistť
hlejěii na ťispřth s kterým s
MMviTCe rtiíl v!j-ut4i knu
llutlir pokud s tyfe fukutovlnl
nlí li le v pravém směru Staré
pořekadlu jest le Čech je vtsl
kdi- ti hudba a zpěv v což jsko
ol)čc)ně tabrnuje se též tanec
k lomu i "příslušné ' pllpilky
Mtiohokríic a takřka bez výminky
se aln to "veselo - la tábava spo
kojila poutě s těmi dvěma poslrd
ně jmenovanými přídavky Nyní
ale pozneníhlu se mlídež neuspo
kojujo pouze jen lanům nýbri
ona s radostf přijlmi ksldou pří
ležilost pobavili ae jinak k čemuž
starší osadníci ridi svolí a svou
přítomností schvalují takové zí
bavy A proč? Poněvadž to není
pouze zábava jest to též dobré
poučení kteréhož postrádáme př
obyčejných tanečních zábavách
Tímto se vlak nikterak nemyslí
že pouhý Wuec jest naprostí zá
bava ale nikdo snad neupře že
mimo zábavu může se očekávat z
tance málo vfce prospěchu kdežto
naopak může li se mládež poba
vit a 1 poučenf nabýt ve schůz
kách jiných uznati musí každý
Že schůzky takové jsou prospěl
nějM
Ct-stl učitelé v našem okresu
zasluhují díky za svou příčinlivost
jakouž rozvinují ve svých působí
Stích mimo Ikolnf práce Lofi
ského roku přičiněním českých
učitelů v okolf Abie uskutečnila se
schůze "českého učitelstva v okre
su Boiler" Schůze ta byla dobře
navštívena a přivodila mnoho do
bra pro Dáši vyrůstající mládež
Zprávy o schůzi té byly uveřejně
ny v "Pok Záp" Letos odbývá
na byla taková schůze v Bruno
dne 20 února Ve schůzích ta
kovych berou podílu ne enom
učitelové ale též každý kdo se
vychování mládeže stará s radosti
při nich vypomůže Takové
schůze nezůstanou nikdy bez do
brého účinku což by mělo býlí
podnětem k častějšímu pořádání
takových aneb těmto příspúsobi
lých schůzí
V Abie opět po dellíí namáhavé
práci podařilo se učitelům s po
mocí sil jiných sebraných takřka
po celém okresu uspořádali diva
delnf představení "Furiant" Vý
těžek z téhož věnoval se na kou
pení varhan pro Ikolu Zábava
ta měla dvojí dobrý účinek Hojní
návltěvníci byli nadSeni dobře
sehranými a poučnými úlohami
výtěžek z divadla nyní ve způsobě
varhan bude po dlouhý Čas slou
žili k nesmírné radostí Školních
dílek a mimo to bude jim též ná
pomocným k ušlechtění jich vy
chování — ku cvičení se ve zpěvu
a snad i hudbě
Ze se divadelní představení
Furian' ' obecenstvu velice líbilo
toho důkazem byl bouřlivý po
tlesk kdykoliv nějaký komický
výstup byl přednesen A když
opět některá pravá dramatická
scéna ze života znamenitě bvla
předváděna tu posluchači ztichli
jako v kostele a s patrným napje
tím pozorovali vývoj každého děje
Bylo to zábavné poučné morální
divadh sesíiené výbornou hrou
ochotníků Málokdy se sehraje
lak dobré divadlo v našem okrsku
Jest třeba více zábav takového
druhu jest lo poznenáhlé krolc
uznání ceny dobrého divajla
nad všelijaké "áaškáfství" v němž
jest vidět takřka pouze jen jedna
strana (a to po většině ta lehčí)
našeho života-
Taktéž bylo vidět že lidé uzná
vajl přednosti domácích talentů
Obyčejně se stává že přijede li
do osady nějaká společnost
indiánskými k nic— dobrému—
medicínami" nahrne se dav do
"show' "manager - divadla se
bere šestáky v divadle udělají
několik kotrmelců ukážou divá
kom elektrické pásy kteréž vyhojí
i i
ZK SOUTH OMAIIY
všecko (?!) hodně jich prodají a
pak jedou zade dál Lidé se
chvilku zasmáli — a co víc? Pooa
učení nenabyli žádného a zdraví
— léž nel Není-li dávno lépe na
vštěvovali schůze shora uvedené
aneb divadla z nichž peněžitý
výtěžek zůstane pro dobro v na
šem okrsku
Doufáme že ochotníci předne
sou hru "Furiant" i v jiných če
ských městečkách kde jejich ná
maha odměněna bude hojnou ná
vštěvou Taktéž doufáme že se
bude budoucn! odbývati více
scbůzf v nichž vzájemné před
nášky zpěv a hudba pobavf a
poučf naše lidi a utvrdí v nich
touhu po povznelenf se H
Ct odběratelům v South Oraaze I
Pan Josef Štěrba Č aoia Qul
převzal z ochoty jedoatelstvf "Po
kroku Západu' a ct krajané mohou
ae oa něj ve všech záležitostech
listu tohoto se týkajících a důvě
rou obrátili Doporučujeme vřele
Štěrbu přfzoi našich krajanů!
V úctí Vyd "Pok Záp"
— Minule osnímetiA bylo na
policejní sianai le oa K) nieti so
tt ul iUj s něco hrornfio
tuboť shluklo se tam prý velké
mm lítvl lidí Kdjl lam patrola
ri Me dorsnla akulečně spatřila
rí ?M:p ilv um ::
nakoupili t fthromnýrh řísob nia
sa jel a nedostatku mláta uvnitř j
vyvěšeny b)ly před obchodem řez
nického miMra JANA PÁVI ASII
— Jsk nim učitelové české
Svob Školy sdělují polídino bu
de liky divadelní představení v
neděli velikonoční dne 3 dubna
a sicei "Krasaia královna vil a
lesních panen v lesích Vodolov-
skych' ioť se rozumí samo se
bou ia si naši krajané dají při té
příležitosti zasn dostaveníčko a
buke jich velmi mílo chyběli jako
obyčejně Naši krajané south
omažštf jsou na svou Školu hrdý
mi což dokazují těmi největšími
návštěvami při dětských divadlech
tam pořádaných která vynáší tolik
Že po celá léta co Škola existuje
všecka vydánf eo příjmy těmi
uhražují a dítky školu bezplatně
navštěvovali mohou
— Velké přízni krajanů našich
těší se zajisté zkušený lékař
l)r II 1 A berly
na robu 34 a L ulici na druhém
poschodí V každém případu mů
žete re naň spolehnout V úřa
dovr i': k nalezení od 8 - 9 hod rá
no cd 1 — a hodin odp a od 7 — 8
hod ečer Číslo tel n6i 21
— Náš starý odběratel p Vt
Patáč bydlící na 16 ulici blíže S
ul má radost a nenf divu Jeho
roky a 2 měsíce stará dceruška
zachvácena byla záškrtem a zbý
vala již jen malá jiskřička naděje
na její zachování při životě avšak
Dr Aberlymu který nemocnou
ošetřoval podařilo se přece tuto
zachránili Proto nynf pan Patáč
doktorovi jest z plna srdce povdě
čeo a každému jej vřele odporu-čuje
— Zboží za ceny nejlevnější
můžete koupili u
Josefa Štěrby
jehož střižní obchod v č 2014 na
Q ulici úžasně vzrůstá a jenž
doplňuje své zásoby neustále
čerstvým zbožím které velmi
levni prodává Má též velký
výběr trvtnlivé módní obuvy pro
pány dámy k' dítky Na skladě
má krásné obrazy jež vkusně a
levně rámuje Neopomeňte že
nikde zboží tak dobré levněji ne
koupíte Přijďte se o tom pře
svědčit 12 —
- KRAJANÉ když zavítáte d
South Omahy a budete si přát
prohlédnout! zdejší jatky obraťte
se na starého hostinského
VÁCLAVA DIH KLKU
v č 2701 Q ul
na západ konci mostu kde se vždy
domluvíte česky a vysvětlení ob
držíte Obsluha co nejvzornější
VAC DIBELKA maj zkušený
hostinský 12tí
září
Oznámení úmrtí a díkůvzdání!
Illululiit) ltUm lilííMl offittf-m vWm ffítt-lřit a mimoni
Ituikilvmi sM lt Mte milou' b uUs
Aiilii
jw HVt ntmnri lni bmlla lfJtr( o!hm!s n Wrnnsl V SUM lí
Hiíl S ilnl tttt 1I1 9H ilnr t4 II 1st f Hoři a f twtiiiWll
le í j U5„:JH „ ( 1 i Min? AltriM
brt nilliu pMSlnnonil nutí tl r)Wr)eJtf i!!kr Sé m lloí í ♦
řmfrniro Islu hlm n líllll stulili vMt )) trMnf l(ky asie
nl tlntí Hrmilké r-siil Msrll £itrv£ rmllní IMelnli kmolrfkm
to ušlého miursa nl Asn Vixlifkurí a nl KUle llrsbrnv" tujltli
Uksoii tjYHmn v nemut l I ll MIu mílemi ileeniisy BH Dále
eeehf plljinv (elf nit cl řW Helii hvulioily ř f Z( ii s cl Mil
Kliiks KriíiiolMrkí ř 113 ZÍlU M kriií vřsés a ct wfhat ss pnine
oni tlnvs tile Iiy v ďim tmulkii Tt plnil snlefué diky ne cl roill
nim lnleiiliř Tvnllkové Kurllknví s V Viullfkoví ss k fintili tonee a
kyllie je na tu ke? iiktelm milks piloJily s vfthec vem ktellí s nilml
tmi ní i msteli a V poftu tsk liojnem ílrsliou ileeruíku asii k rHnlecInlmu
odMKltikn iloprofixlill Jeilí jBdnoj diky vlem!
JAN A FKANTI& KA 1IOSTRK
truchlili rodile
Anna FranMka Mařit Emma sestry
Huulli Omsk Neb 83 dnors 1001
ST """"TJ
V ýlet
do
Imperiál CaL
března
o
po Rock Island čLrěL&e
vyjede z Omaliy ve 4:10 odpol
( Í2640 z OMAHY
CENY: J I3430 ze St PAUL
( Í34 4° CHICAGA
a MINIEAPOLIS
Lístky mají zoíti Rock Island-EI Paso Routě Omaha
do El Paso na to Southern Pacific '
DalSÍ podrobnonti sdílí vám tSstnž neb písemně
F P Rnthcrford D P A 1323 Farnatn St Omatia
JEDNOHO JÍZDNÉHO
do mnohých
míst ve
státu
Malirornia
Každý
do mnohých
míst v
Oregonu a
Wiislilnrtoii
den
— Elegantně a pohodlně
zený hostinec vlastní
Jun Červený
oa roku 20 a Q ul v So Ornaze
Kfzný Metzov ležák stálena čepu
Nejlepší vlna likéry a doutníky
Mimo to má na skladě hojné záso
by výtečných kořalek které pro
dává levněji než kde jinde Jdete
li kolem noopomeřite se v hostinci
tom zastavit! neboť tam najdete
vždy pěknou společnost a Červený
vás vždy ochotně obslouží
— Na páně Kolovrátkovo"HeiI
Brun' už mají zkřesáno Jest
mu Již nabízeno za jednu budovu
studnu hezkých pár Šestáka ale
pan Kolovrátek nechce ani slyšet
Voda jde na odbyt až se hory ze
lenají
— Pravidelná schůze Česko
Ani Zvelebovaclho klubu odbý
vaná ve Čtvrtek 18 t m navští
vena byla velmi četně Nedosta
vilo sfi pouze několik členů a ná'
slcdkcm toho nalézali se všichni
přítomni ve veselé náladě Všecko
Šlo jako když namaže a korunu
zaslouží si jistě pan J Hofman
který ku konci svým přednesem
ko nického výstupu náladu pakli
možno ještě zlepšil Pan Hofman
má v úmyslu všecky achůze učinili
zábavnými jelikož je toho náhledu
že veselost přispívá značnou měrou
ku zdraví Člověka volba praví-
dclný:h úřadníků ponechána byla
do mimořádné schůze která za
lim účelem v pondělí 20 února v
hodin večer odbývána bude
elikož v deu ten žádný spolek
schůze neodbývá možno všem
schůze se sáčastniti Pan Hofman
slíbil něco pěkného pro tuto
schůzi Nezapomeňte tedyl
- Krajané ve vůkolí 19 a S
ul bydlící jsou zajisté nemálo
potěšeni když nemusí více chodi-
do vzdálených jatek pro maso
oeboť hojně a tím oejlepšítn ma
sem zásobený obchod vlastní nyní
oa 19 S ul RUDOLF PONEC
kterýž vždy ochotně vás obslouží
Zvláště zboží uzenářské nikde
lepší ani levněji nekoupíte 294
od 1 března do 80 dutina 1904
Union Pnelflc budí nroMvtl amUnieki limity pro
Jednu Jízdu tu nAníid jjfel ceny od leky Mlíxourl:
$2000 do Han Kraticiska ho Angcles San Dicijo a
mnolijfch jiných mÍKt kalifornKkích
$2000 do obílen a Salt Ivake City
$2000 do Iliitte Anaconda a Helena
$22 RO do Kpokane a Wemitchee Watth
$2ft00 do Kverett Kairhavcn Whatcomb Vancouver a
Astoria
$21500 do Portland Antoria Tacoma a Seattlc
$2500 do Atihlnnd Kosebury Kugcne Albany a Salem
přen Portland
Na úplné poflribooKtl ryptejtener
Místské úřadovně 1324 Farnam ul
TEIEKOX 816
HomcFurnlture Co
505 sev 24 ul v South Omaze
má na skladě hojný výběr nábyt
ku koberců kamen a pod Zboží
prodává ta hotové nebo na vý
hodné splátky Pan Josef Janda
vás vzorně obslouží tf
— J J MALÝ na 24 a Q ul
má na skladě vždy výtečné dout
niky a tabák všeho druhu čerstvé
pečivo ty nejlepší cukrovinky
ovoce Školní a psací potři by
draní noviny a různé zábavní
knihy ku Čtení Vykonává též
spolehlivě veškeré práce notářské
s pojišťuje proti ohni Navštivte
jej a on vás vzorně obslouží (12
O přízefi žádá J J Malý
Tak už to chodí oa tom světě
Jak jsme se svrchu zmíoili má pao
Patáč radost z uzdravení své dce
rušky ale v rodině pana Jana
Hostka bydlícího na 21 ul blíže
S ul panuje hluboký smutek nad
ztrátou miláčka 17 měsíců a 6 dní
staré dcerušky Anežky Minulou
sobotu maličká ještě dováděla a
tu v půl šesté večer zachvácena
byla prudkým zánětem mozku
kterému vzdor úsilí lékaře po
šestibodinném boji smrtelném v
půl dvanácté v týž den nemoci
podlehla V pondělí o 2 hodině
odbýván byl z domu smutku po
hřeb za hojného účastenství přátel
známých na hřbitov v Albright
Každý si může představili bol
ubohých rodičů které rána ta tak
neočekávaně zasáhla Pan Hostek
jest oblíbeným Členem řádu Hvě
zda Svobody č 45 ZČBJ a jeho
manželka Členkvní řádu Eliška
Krásnohorská Č 113 ZČBJ a i
mohou ujištěni býtí o upřímné
soustrasti bratří a sester obou
řádů Hluboce zarmouceným ro
dičům projevujeme upřímaou sou
strast našil
— Prozatímní tajemník Česko-
Am Zvelebovacího klubu losef
Štěrba vyzývá všecky členy k do
stavení se do mimořádné schůze v
pondělí 29 února která určitě v
8 hodin zahájena bude
— UHLÍ každý potřebuje buď
málo neb bodně Proto než kou
píte nezapomeňte nás navštívit
Zdali jste s námi ještě neobcho
dovali přesvědčíte se že vám po
ctivě posloužíme Dříví víeho
druhu plastr vápno cement atd
vám též za nízké ceny dodá
Crosby Kopietz Casey Co 2412
N ulice Společnost většinou Če
ská a spolehlivá &
— Krajané již potřebují dobrotr
práci zubařskou nechť se obrátíš
důvěrou na osvědčeného zubního
lékaře dra Baileyho jehož úřa
dovna nalézá se v 3 poscbgdf
Paxton Bločku Omaba 8 —
"Zde lze néco vidéti"
Velký jihozápad zve celý sever
a východ aby vykonal cestu za
příčinou prohlídky a osvěžení do
všech hlavních obchodních středi
sek v hranicích Oklahomy a Indi
ánského území a Texasu 1 neb
15 března n
Toto území nezměroosti ve
všech věcech vymáhá si pozorno
sti osob zajímajících se o pokrok
školního hospodářského a průmy
slového rozvoje naší země Vy
varujte se výstřednostem počas-
severu a východu v tito rořní Ant
bě použitím příležitosti poskyt
nuté levnými cenami platnými v
dny výše zmíněné Frisco Systé
mem a spojovacími drahami přes
St Louis a Kansas City Ze St
Louis do Oklahomy a Indiánské
ho území 8 jo: do Texasu 1 10
Z Kansas City a Memphis I650
JSH00 resp Okružní cesta % 15
z Kansas City a St Louis do Te
xasu ve dny výše uvedené výsa
dou liberálních zastávek
Frisco System vypravuje čtyři
vlaky denně z Union nádraží
St Louis a Kabsaa City na iiho-
Jápad 0x1
I
f
1
f
yř
í '
u
I
s
'I
T
í
li
?
i™
V u
ř
řV '
i
Y '
t '
i' '
v
i i
1