Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 10, 1904, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    o
r
I pMTtlSXťCH KRUHŮ
"
IINfolN Nr i ctnou ~
Ct rt l l Mfc thm totiiiu Imu
dupi a p-li mMa pini í mu
slmftbíastt f lnát 'Tok p "
Settumotat alespu ponřkud I
Um (id ti iii politická strany
aMttlm k nastáaklm konten
tlm volbám Pokud i v í r
poiiijíili Hni) intimitu mnotiit
psiti jelikot státní vjluif uJl u
suhl ttil ř lil Z lu ala sir
ll epuMtkáilká jíl tiliMíili h
buila ponte 1 n stMnl ktivnc
au dna in ktčtna I f Liti
tolil V nit (ni loti tUlilHiinvdiii tl
!rgté do národní kotin-mf kt
rá bude olt v A n v Chiial ilne
li írtvna I t i J il Čtkaun
pro rtřady mimi aití I mno
t( I Čocllft dostaví } tc 0 il'lt-K
té do Státní konvence a li txi-lo II
hlasovali io ly kliřiž v phltlm
roce převzlti mf řízení státních
záležitostí do Bvých rukou Chci
upozornili laskavá čtenáře "Tok
Záp " Čechy vJbec Že by míli
býti dobřu ne ni niv ni t čekanci
pro důležití úřady ty ti uovolu
luji i o některých se dnes zmínit
O úřad atátnlho taje-nníka
(Secretarv ol State) uchází s nál
vážený rodák p F J Sadllck
Wilbcr Není třeba ahycli ne
přllii široce rozpisoval o jeho ka
rakteru neb skoro každý Ctch
zni p Sadílka poněvadž jest již
po 35 roků občanem státu tohoto
Jeho skutky v životě veřejném
národním jakož i rekord jako
úředníka městského i okresního
mluví za něho A tu není pochy
by že Čcsi bez rozdílu politického
smýšlení budou profl hlasovali a!
tas volby nadejde Jestiť pan
Sadílek muž řádný poctivý a milý
ve svém jednání a každý kdo se s
ním seznámil zajisté že upřímným
přítelem jeho se stal Oa jest
práv jeden z tich kterýž zašlu
buje aby čelí pro nčj hlasovali
bez rozdílu politického smýšleni
jest viru na čase aby se Čechám
nebrasským dostalo spravedlivého
uznání A budou-li Ccři svorné
ss toho domáhat: tohoto uzaáaí
musí se jim dostati a právč nyní
oaskýtá s k tornu nejlepSi přlležt
tOBt Dovolím si jefitě důtklíve
vložili na srdce oním ct kraja
nům kteří budou delegáty ve stát
ní konvenci aby spoludelegáty ze
svých okresů seznámili dokladné
osobností pání Sadílkovou
učini li tau avčdomité pak víru
nevidím příčiny proč by pan Sa
dílek nemohl doiíci nominace
Tolik prozatím o p Sadílkovi
Pan II M Eaton deputy ny
nějšího komisaře p Geo V Foli
mera jest čekancem pro úřad ko
misaře veřejných pozemko a bu
dov (Commissíoneř ot Public
Land & Puíldíngs) Pan Eaton
jest mladý energický muž a byl
profesorem na Normál Colle ve
Frcmont A tu není pochyby ž
maozí ČcJízejména ti již na kole
ji fremontské studovali ziwjl jej
osobni Pan Eaton byl ustano
ven příručím jedině proto že ny
nřjíSÍ komisař Follmer uznával vý
borné schopnosti jeho pro úřad
tea 1 v tom se také nemýlil Jestiť
úřadovna komisaře vedena tak
jako nikdy dříve 1 p Pollmer má
O to zajisté velikou zásluhu neb
nařídil každému svému zaměst
nanci že musf úřadní povinnosti
své plníti tak jako kdyby praco
val pro privátní apolečnost J
přáním p Follmera aby p Eaton
nastoupil jeho místo neboť ví
stane li se tak že buds úřadovna
ta vedena opčt poctivě správní
ve prospěch občana státu Nebra
sky Jest to zajisté ne jlepší od
poručení jež asi p Katonovi nej
více prospěje Tolik o p Eata
novi j
Čítám pčkná dopisy y "Pok
Zip " od přičinlivých zpravodajů
z menSíeh městeček a osad če
ských a bylo by včru záhodno
aby přátelé ti časem rozeprali se o
důležitých otázkách politických
Tk k'i pf !rb jst starý hař
eovnlk republikánský jm pře
avídčen že by mnhl o otiskách
tich pronénti mnohý zdravý ná
bled Též i páni zpravodajové z
Touhy íiruna Clarksoo Howells
atd mílí by se časem o politické
situaci rozepsali čímž by ae ná
hledy vzájemné vyměňovaly a tří
bilv
česká republikánská státní liga
stroji se ku velké schůzi jež má
býti pořádána v Omaze nikdy
březnu t r Ve schůzi té budou
řcčoíii mnozí vynikající trii a
proto by se měli krajané v hojném
počtu v Omaze sejít Výkonný
výbor ligy hodlá se pontarati o to
by jízdné na dráhách u příležito
sti té sníženo bylo na polovici
Bylo by opravdu záhodno aby
Čeii brali vítlího podílu v politi
ce neb důležitost toho uznává
každý řádný uvědomělý občan
Přál bych si aby krajané kteříž
by se chtěli podílet na oné achůzí
Hgy přihlásili se co nejdříve o p
b V Kohouta tajemníka Kgy ve
VVilber tak aby mohl výbor snáze
snížení jízdného docíliti Proto
jen cbulí do práce přihlalujte te
v hojném počtu u p Kohouta
Prozatím dopil svůj končím
pnittxMisi si Uiktt V dopisům
pMtim Na sdail I llil
VINIMt lama Cft loa 1
ůnota — ťl ieJ Pnvčitám
il l slaiipie tstttio litu rpl
Jupity valuh Oiltéisivlů po
ftlé AmrlKV oUíilii)'t i Kal
$ vipuiijt jtké l u niih iiHa
I a jist l-)U i nl ktl tu k
iovnálii t!y Il nebylo n lktm
d niv Upil tulii u nás irna a
unikla % tiťtvUtU doft t
iUi'iu i--t lký tltr a pli tam
poliťii umí Nu i- lliomnic a
in 11 í 'ii jl ily tnllř ) tu bromiká
uma A vin t ttkov)' t bí1!-
1 mim v siiiMitin ta imaui f
h na ni 'iifl ilskoťlí sounx
kuti nám tulil'- mní tdá {
tu t ylu 14 l la tla!i lako
vý ululmilnký mráz i mul ale
ulr 'tlťlltkv (áť(ialo o d hlllic
lioť ti ploiuif ukaKOvsI 17 stupňů
pod nulou ťroto jem se od nich
obrátil na polejue a pomyslil jsem
si tak v duchu t v loKii to
mimi t ' t přice jen hezké jt-ito
lam mail pořád snad teplo Inf
jim tam ovsem ládí ten proiluklý
pilous v bavlně tak jako řádila u
nás před lety obilní Itčnice
(chinch bug) a to proto že jsme
sili samou pk-nici — devětkrát po
sobe a po detáté zas Až teprve
když so začalo sázet vlec korný a
slt více ovsa a též i žita itčnice
se ztratila ale kdo si ji chtěl
udržet mohl si jen našít ječmen a
mil je jisty A od toho čatiii co se
to míchá míním totiž obilí vteho
druhu tak se Štěnice vytratila ale
takto na semeno tu přece nějaká
zbyla A tak to asi bude v tom
Texasu jako to bylo v lowě před
několika lety na což se dobře pa
matuji Časy se menf a tak se
musí ničnit i obili ať je to druh
jakýkoliv Vždyť i stavby se mění
a vse se zava 11 k vetsimu ponouu
Již i ty telefony máme zavedeny
na svých farmách a jsme spojeni s
mčaty a poSty nám též vozí všech
ny zprávy až k našim brankám
Ale vite Že to také něco stojí
neb kdo chce mít pompy musí
mít peupy Máme tu oviem bez
ké stavby obydelní i pro dobytek
ale také nemáme strach kam dát
peníz neb má farmer pro nč
aspoD tři místa a já sám bych měl
i více třebaa čtyři a proto nelze
víeobecně řici jak p Jan Letý od
Viníuz onehdy uvedl že íarmtři
ani nevědí co mají 1 peoězi dčlat
Inu ano to bylo loni milý Letý
ale letos jest přestupný rok Tak
vídlsmilý Lttý jak se vejce mají
Jenom kdybychom míli hodné pe
nězl Kam a nimař Až do Uerlí
oa a to by te míli Prajzáci rádi
Dost možná že by ti říkali "per
tu Ano milý čtenáři "ťok
Zip'' ani u nás v lowě nemá
farmer ustláno na růžích Jest
vystaven vil pohromě jako jinde a
kdyby o nic ncpřiíel byl by brzy
moc bohatý Ale to nemůže být
aspoň já to říkám Ale to on každý
postaví do "řinku" to k-pií aby
naladil kupce a více utržil ale
když přijde kupec tak ukáže na
chyby a to na hodné Pozemky u
nás mají cenu dost vysokou až
I108 a nejmíR tj5 akr P&enice
platí buši 69c kukuřice 39c oves
52c prasata 14 00 seno saoo
tuna vejce 25c tucet máslo 14c
libra Inu platí to dost hezky
jen kdyby toho hodně bylo Do
města bychom neměli dalekocesty
jsou dost dobré koní jest dost
hochů také dost Tak jen poru
čit a jejej to by s toho odvozilo!
A teď se ti plám Josefe Ptokra
e v Pokroku apadu: Jsi 11 ty
Jonef Finkrál % ÍJohnovicř Jestli
ano tož prosím Té navítiv mne
soukromým panlm Jest Mdí
son Tvůj okres aneb město? Četl
t - - rr i — 1
jsem l voj aopis v ro p
tu jaem si umínil abych se na
Tebe optai po 33 ietecb Tebou
se opet anieaai a pa aoytrioin
mei sebou několik dopúů vymé
nilí — Teď víak vás už ct čte
náři "Pok Záp'' prosím za od
pufitěnl jestliže jsem snad v ní
čem pochybil Již se atmívá a
jak povídal ten Svec své ženě! "Já
už na ten kone nevidím" V úctě
Josef Koníček
HADDAM Kas 1 února -Již
dlouhý čas nepsal jsem do ct
vašeho časopisu a proto doufám
že těchto několik fldek laskavé
uveřejníte — Jak to již obyčejné
bývá osud 1 námi atrká po libosti
sem tam po světě a my honíme se
za tím dollarem za Štěstím ale
obyčejně skoro vždy býváme skla
máni Mé poměry v Pittsburgu
Paae poněkud změnily a ač jsem
odjlždčt nemusel přece jsem tak
učinil poněvadž bych řád jednou
začal na venku pro aebe rolničit
Kdy to víak bude to za nynějších
mých poměrů určit nemohu ježto
mní k tomu chybí potřebný kapi
tál a též drahá polovice Nicméně
doufám přece i mi tento rok
vize přinese než léta minulá jen
že nevím zdali to bude ttěstl či
neltěstf Inu musím přijmout to
co přijde foť rozumí Časem
musí člověk přijmout jakékoliv za
městnáni i také nimi není obe
známen 1(0 když ml jeden aehop
noať přec to poněkud jde Oviem
že mnohá práce není mnohému
vhod ala musí ti pomyslit své a
mnohou hořkou pilulka pěkně
spolknout to obzvláltě o za
M-fultiavsifle jtmul nik lu v ni
f m tis v) hoví V)hmrl lni
malt ktU)'I si pak iill Ir
člevlk Btiluvril 6trc ptaiotat
Mnohý lo Cft Iřiá a (mfih A
VChlŮ tl 'IOfll svůj lsl
ní ttil al y flňiřks praitiiilliQ
id neli %uSilkitval rn Id ťytt
mnohdy tlnrot I ťlo!k len
10 prtMUhun a v) Mihne nu Hrnky
tsn řlusvsuh" tliťsi le ři tom
iiiU'1 iiii uvti a lini
rkuti noti I ťfkibj v nřkiní
práil )kuttá v le n 1 vtii
má k lé neb nné piiri vřtll st liop
nt a pintu i huť Niktlu
íii iv ! inu i'tit k nil
jct tlunn jku iné )il kuná s
tliMií a ktMý dflá vfibic a větsl
tliniík 1)1 i h s ni 111 mírně rsiliá
teno a trnul pud fi:těÍováii mí
k l) ) l um nakázáno ttlik a to
lik muslá tiděUtm boť to mnohdy
ani při n( li''M vůli není nmlno
Také et ovsem pravda že mnohý
člověk ji-tt ilobrý dělník a dělá
a dělá spravedlivě ale některou
práci nebude dNst za nic na svč
tě a proto jrit lépe pro každého
zaměstnavatele předem se 1 tako
vým domluvit aneb musí li mlt k
jisté práci dělníka takového ne
přijímat Tím se předejde mrzu
tosti z obou stran a proto ncjlěpe
kd)ž se dle toho bude každý řídit
Co mne se týká já nejsem ještě
nikde usazen aniž nikým dosud
zjednán a ač se vyznám v prá
ci skoro každé přece bych jak
to jrst již americkým zvykem ne
chtěl dojít krávy za žádnou cenu
Vyznám se zejména dobře v rol
nictví neb mám též odborné vzdě
láni v hospodiřuké Škole a též
bych mohl s úspěchem pracovali v
českém obchodu ale když nebude
nic k-pšího musí člověk přijmout
zaměstnání jakékoliv a tak to
bude asi se mnou Kdyby mých
služeb někdo potřeboval těchto
oborech nechť se laikavě co nej
dříve na mne obrátí Co pak se
týká mého cestování vedlo se mi
všude dobře Z Pittsburgu Pa
jsem vyjel dne ao ledna ve 4 %
hod odpoledne a do Chicaga jsem
přijel dne 21 ledna v 10 hod do
poledne Zde jsem navštívil svého
strýčka p- í"r Podrá&níka které
hož jsem do té doby neznal osoh
ně ačkoliv jsme udržovali vzájem
nou korrespoodenri když jsem
byl ještě ve staré vlasti Strýček
jest asi 30 roků v Americe 1 asi 20
Chicagu cit to již starý pán
ale ještě velmi čilý a veselý a veli
ce zkušený jak ve staré vlastí tak
i zde v Americe Jak jsem viděl
vede ae mu velmi doLře — břicho
zajisté z ničeho nenaroste — jest
vůbec v dobrých poměrech Se
známil mne 1 Díkolika tamními ná
rodovci a pak 1 mnohými znameni
tými budovami jako jsou musea
bursa divadla atd dále 1 budova
mi velkoobchodů a budovami vů
bec z nichž některé maji až 24 po
schodí a do každéíio z těchto vedou
elevaiorya v kterýchž zamčtitoáno
jest sta ba tisíce klcrků- VSude
jest přepychu a nádhery k nevy
psáni o Čemž se však rozepisovat
nebudu Dne 22 ledna v 6 ho
din večer mne strýček doprovodil
na nádraží a já cestovat dále na
západ Strýčkovi vděčím za vle
a též za pohoštění jeho drahé po
lovici kteráž jest výtiOrnou ku
chařkou " Do Iíaddam Kas
jsem přijel dne 23 ledna v j't
hod- večer kdež vSak jsern se ne
sešel ani a jedním krajanem to
nejspíše proto že tam žádných
neníl jelikož kolem městečka
Cuba jest dost Čechů i Moravanů
kterýmiž bych se rád co nejdříve
seznámil doufám Že mi v lom
bude některý krajan nápomocen
V Iíaddam j'iem byl nucen najmou-
ti si z půjčovny koně kterýž by
mne k některému rodáku dopra
vil Zavezl mne k p V Pelecký
mu na íarmu ťi míle vzdálenou
kdž jsem nalezl pohostinství a
kdež jsern posud Tímto končím
a zdravkn všechny čtenáře t V
úctě- Anton Mikulík-
St
W III! I i nilIJS
Hi]ai!iítri!j!l líkií nul Cechjf 1 IipeiIci
Skutečná pomoc pro m české krajany
1'riř t olllm alirnllj slila m šil }4ia 1 mJif-wUíjil ks(t
awrrli klik fni IrUřf hmhwI tnsl-li lk Jí ll#
ťtot l ullins m odliodlsl prnprii'ili
svou trnmiu porneft nslim řekjn ki
janňni kd lí m spn dlivélio věl ikélin
nlrltrnl tí aby livsle svýdt m
rí St t yl 3 iíliíiLU (
f iMhn druhu vli vyiřfil
Tiiií ťollms dm (lil lánř 11)1 h V)lé
řenl jak luk %r Sp Sistih iknr i ks)
ibidfiiiiě rnamui' On sěnmalnlj
livot v Evropě I Amnitc Hutni vtnh
tlitiinl jk se ml Iťkň ptiiiKvati a
Rkniišky ve vl- ih tienioi nu d h iiímil
Nyní rlkl sí takovou povět povs
lován jel 1A plvtlllul rpeiislislu v
Americe
Nrmiifi-ile iniďM Iii1nrliii r"ilílil ink
illiMih" te yt iieitiK til mní en víiii lnl')é
kri ří kll - 1I11I111 Inufie tlli: 1'riit I nlliiu
vis vVuil '-ky vyli i'l
MlHilIZPIII zdá se bytí nepatrnou thoiobou
kttré si mnol ani nevšlml Leč t malého nastíně
ní povstávají tělké nemoc e které titsji za náih-di k
smrt Což nevíte le z naniuxenf pocházejí křeíp
revmsiiomus zápal plic zánět střev kalar ledvino
vé choroby čivní němoto at lř Což nevíte že mezi
strašné následky nattuzení patří též MHlOlloI lllV
Všem těmto nemocem Ire s vyhnout když natu-
zení nezanedbáme a obrátíme sena 1'roí COLLINSE
NCIIIOCP letí? lil léčí Prof CoÉiINS důkladně
a jeho zvláltnfm spňsobetn bylo zachráněno mnoho
tisíc rodin od neštětitl Ledvinové nemnce jsou vážné
a jich zanedbáni mOžn míli osudné náiledky 1'roí
COLLINS má velkou zkušenost v léčení všech led vi
nových nemocí tedy kdo trpí bolestmi v kříži a zá
derh má píchání bolení hlavy opuchlou tvář muil
čskIo mrčiti nebo jakékoliv jiné příznsky ledvinové
neb měchýřové nemoci nechť bez odkladu píle
Proí C0LLIN50VI
XntlOfft řlvnf které mají za následek ne-pa-
vost rozcilenost těžko- a choromyilnost aid napa
dají nejvíce Žsnké pohlaví Čivní nebo nervovou
nemocí trpící žena neměla by odkládali nýbrž sed
nout si a pospat svou nemoc a zaslat dopis Proí
C0LL1NS0VI který již mnoho tisíc takových sla
bých a nešťastných žen uzdravil
}UÚhM poIllaVMÍ JlCinOl l jakkoliv zastaralé jakož i všerky
ženské pohlavní ncmocevady maternfku žaludku jster srdce plic a
vůbec všecky vnitřní i zevní nemoce léčí a obdivuhodným úspěchem
Cíííí: co f::i o Prof Giiisori lin itmú nemocní:
(Mnf iisne Prufeswirel
OI'li-il em Vrt llt I -lcy kieM
Jínili lineil pokl iilvul illn iilniliilmi s
1 hviíls Udím z viní ku i lllm e iluliřn
Velmi Jsem rád )n Jm n k VAni jm
inoe obrátil imlinr kilylivcil nebyl luk
uěliill byl byili cbílii Ir í velk4 bnleml
H jiiiilrsrem a tírtuu
JAS niANr:i
Hiz8M Wliltinx ln-1
1'uilolineb (lnilft éimtará l'rf ( kIIIiik iis tMee T Jon nijli ií (Ifikuy
lvi tento uěcnee zsululiiije U AuUrť Jinéiin Juké puihh
Když bydlíte daleko v tom pádě popište svou chorobu v listě a
ten pošlete přímo na Prof Collínse On vám odpoví zdali je vaše
nemoc vyléčitelná aneb pošle léky které vás uzdraví
MSte ěenky a ibijilur ailrenjlei
Prof Collins New York Medical Institute
140 Wost 34th St New York City
HOTEL PRAGUE
irsKV Mosnnrc
1 miiti rriby
hA rohu 13 a WillUm ul Ortuhn
I'HI a Ktul' IsMimí )Vmi pMeftlMpi l Jukni I t%ti řMk
U s VtutsS otltttlll V tiwllsi 1 '♦ biflu
m lr( M ínidjr vtn s likíil a r!lm'ili iliinis
hlli IsttUI l it Hh) lMífii uli)lii)lr r V k tU l'lh a
iin iiur nin m hsu i vteiis i n m n sn m
Iři UM MfCrSkLlMtU UVIM J tHUltltnsVt 3
isaasiaiaiSiias asaMsssassaasssasawaasaswsssM asiasaiatmsxauti ! iHHSjg
lvviL
lm uuuuui mmw i m
Knltilo?
matitoló 17 a Douclaa ulico IiaakJ
fcl l!V- l"nillil itln hIl ii„vbI liri In nVn líeli k IHiJ'1'l
trkf IP''llllt kiil'hf ft Ml''nl -li ( rlll I f II t'ft tlhl
Vílinlit Koiclrl lntiKla t„„l riir I!lifiiit itilili in !" HmM'l'lS
lmr-% I khn a itii# v
rnliIMNl lilllNilil í'rn 'i ll Ir f k i-lliirH h
III U-í tK ST ti Vit sirou iuV)iriii lh-liiii" fcIMinl pr4-l
KATAIihI - SlManlul hnvf lihiirnl !ll( nll-inu „Umu
Alrrs ltlllllllltltlil Hltili tlMUU Mlt
Hionjn
í Creta
rpÍMTO snu4iltel krtiftni v snibmist í Ur Kun I II
Itrein-r llitulcilkeni i(Ib vrrntUlelhil ItoMit ilini'il
nd h lienim uvi li kli lt k lignin ilul n-ln Jeillll randil prs
vldelnmi rl I :moí 'N Ifl s lest nyní illpmvn ilfnv'm
kmlsnlm a kmniikitiii I' i' piaiinlil nrj kdyknliv illtv
Ni-iimi iili i' ibikniiHle ritMsr im pud vedením iení íiki'
iiti'tfiintlky s piljliiinll ne iieiimenl vielm dtiiliii viin
miknHlrveli tiintnii I I llrnui r Init ku miiiiih I dvs ilubrrf
lkiile rin Ji ( rnllniiii ku priiváděnl vieeli npemul
nit KAtti:t ii iuti:iii:it cntc i-iir
-lt tA V
Clř-ní nsríe Prof Cnlllnsl
(lnnmti)l Vtíiu in Jhimii Uky tibdrfcls
dun II lisiorsdil soif ťibo dne Jlrli ul
ríl rif elllm dobře Vellre Jsem Váni
ídiVnszs ii iiMlrsvenf a llnsk neviní
to vyiibrsdit než rdoni Vám poilko
Tt iii-clif Vám llfib riliitl sili ziOnvl
no mnoliA Jela OdporuěiiJI V vfiem
Mlovenkiím - Ié'lii ženskfi h ehurob
H delou iOMANVA Nl'1'Oíí
Do 'M AMijiiiilinn III
GEKONIMO Okla a února
— Ct rtd I Doufám že tun 6
popřejete místa ve vakm ct ča
sopisu pro lěrhto několik řádek
odhodlal jsem ae konečně k dopí
in tomuto neboť mne "Pok
Záp" zajímá nejvíce ze víech ča
sopisu jež odbírám Jakmile
přijde "Pok Záp'' nechám vRc
ho a dám ae i chutí do něho a a
velkou dychtivostí hledám nejprve
pana čiotraba neb ho čtveréka
dobře znám Pydlelť jsem v
Morse IJluíf Neb tedy nedaleko
od něho Poněvadž pak t býva
lého domova mého nedočítám se
sa nikde žádných zpráv tak vždy
cky musím Čekat až na novinky z
LÍDWood Jest tomu teprve rok
co jsem se odstěhoval sem do
Uklahomy proto vám niuaím
sdělit jak ae lady máme Počasí
jsme tu měli pořád krásné Ilylo
teplo až do zo ledna pak jsme
dostali deíťadneaa ledoa na
padlo nim na 6 palci) sněhu
ten ležel 10 dni Tak jsme sí vy
tlí na hon zajíců jichž je tady
dost a doat Vzpomněl jsem ai
také na Šotraba kterýž prý ohrom
né rád střílí (Snad do větru?
Pozo sazeče) Věru kdyby lady
byl žu by nepouu"il ani puAkti
zvedali Já (sem jich za! il za den
jen id vám sdělím jak
jsem pochodil s Ir ložní sklizní
Měl j itrri seto asi 40 akrfi píenice
kteráž sypala asi 13 btiSlu po akru
kdežto oves vydal po akru a j biiHlň
Jiného drobného obílí jiem netn'1
nýbrž jen bavlnu kteráž s zde ve
de dobře neboť někomu vydala až
pol bálu po akru Otstně duu
(árne že se lo letos jeJtfl zlepM S
pozdravem vsm čterířftm t- I
znamenám se v ňtte
F K litznoika
IJOUCIE Neb 1 února —
Ct řed ! iJoníátn ž připnete
tento dopis vejde-lí se totiž do
sloupců ct vafieho časopisu a ne
pochybují že si ho povšimnou
jak dědečkové a babičky tak i
vnoučata Jsem jist že by sí
mnohý ba každý t nich přál do
čkstí te Ukové olvy a takového
StěHÍ jako e dočkali dědeček a
babička ChiidomHknví a ih po
tomci Tito uspořádali stařičkým
manželům příjemné a dojemné
překvapenf dne 31 ledna I r při
němž dědeček i babička radoNtí al
zaplakali A jak by také nel
Vždyť viděli pohromadě pět svých
synů a jednu dceru (druhá dlela
oávltévou u svých synft na zápa
dě) vtechny v dobrém zdraví a v
dobrých poměrech Vždyť zřeli
kolem aebe na farmě oejstarl ho
syna svého lr Chudomelky na
44 vnuků polovic hochů polovic
ďévčatA lilo zapěli oslavencům ně
kolik krásných písníupomfnajících
na ty dávné zaálé časy mladosti
Pyla totiž oslavována zlatá avalba
maoželů Chudomelkových již ae
ačičasloilo přečetné přátelstvo a v
rodinném kruhu při hojných t vy
braných pokrmech a nápojích ba
vilo až dlouho přes půlnoc
Srdečné blahopřání viech nesčet
ných přátel známých provází
stařičké manžely již mají t j nej
leplf vyhlídku le ve zdravf
TTflTií Coatant & Squires JJř
%J ImMJM tlswhny drnlT tvrdého a aslkkého ahll ]
Telefot 9S0-
farmaas Utreet
Ttachaydrnhr tvrdého a asikkého oblí Rejalžaf eaay
Hejlepit arkaasaská eřaehové a pro vUpial e (t 00— II
ltě:tf dočkají se i četných pra
vnoučat vždyť jest k tomu dost
suahy na vífdi stranách
Počasí mámu nynídoi-t studené
Centy jsou dobré n ceny jou dost
uspokojivé
Též se musím zmínitžo nám ode
áe tam odkud není více návratu
liřý a vážený krajan J011Í
fek bydlící ve West Point v ne
děli ráno na chrleni krve Pyl on
dobrým Čechem a vířným aoudrj-hem-
H liti mu zemč lehká I
Jeden z účastníků té zlaté va
še! ky
HílJWF Htlollk nriHiillieli u
kmtitm lél t i-elijttM („imiU li'lil
(linu i'rtif fi-t (I lilií kcll-fiti k(il
Ul l„ k 11 li 1141 III l I 11 Wulfili f k Jiil -nnUum
„lllf (iřlí vfiilíř lill 'Ir
iii'Iiiíií Tldlil lníťi'1 '! Ii-ili' ll
tly vy 4 fM'fj!
rliriiw t!í fc !ř Ifilnn k ií n 1
il I trní niiihinťwtil
'iMiki (fiiu ftilr„Mi
'I ll K NA riiNAl M lrtr hl ťli o
yiPffišJiMti is ctlíímatl !
v'Jt ' t Nniiu{i rilluty
" Vl HÍ lMll'řiÍMlí "pí
l'4r-VW i 1
fin lim fa aa Jm
tm Hit tiiiiiin KWH"
flink v kUr$ HÍ41I niiř
jaurU (iv lfi) Ufi ftUiliffái náitth yté
In iiiinltíií'i tí'iH m hi n tričku
k v ř y f 't iil fUiřiy h-JI-
lrttN'f(ř vtitfliá MTrtVAfiA ( fy
M (rtttit 4řih)ii í' f fh I Wi k j iiruu ph i
řfitiMj'íÍNt 4 r t k m tm m tt irtiif tnut
kf hU íl ai f f í ss k H'lrntťť k1iUu
('Jifikni (Itcln 1) #s it nku Ol IfJlfiáV
kiftl íUiIím rÍHMi ff kuj tyrt-n a fntirmtt
h''liÍlr p'#l')M ffajUf fKHKA 'lurtt~ Í4)uf
ťtUtt rlHMiftl tt$utké MM iitnké
ATI Af JI WI IOV CO 4A1 fr pilHia
U tnu ihkt' N f ! n! řMiil
i'i 1 n tmu 1 1 ti h'Uhtfk kiB'J U iiim}' h
fcifllřl 1'tltatk tmVtlrtk 9tO'Mkt4'$ il''
iftitAr kéUo fiivinl Ucti li Utužit nrfU td
LAáAéAAAAAákAAAAAAJkáAAAá
J ji kuli Sviičina
vluliil
ELEGANTNÍ A HOJNÉ
ZXSOIiENÝ
jgrocerní obchod
f 1 1Í09 JIŽ líce
V ohrtuM UmtUi nlMnto fulnll
fi4r bo lWtl f mrraK 7i"t
in fmníwt vrté )kll Mlrsdolirt
Hk v Sriťlr ivko linaltl
M) ! pH'l tirt)J
J4pou a filri fnyitu trnut
atttlMMrftTfffryTtflfa
NO MORE BLUE-MONDAYS
SWIFPs PRIDE
SOAP
Good i 11 hard
water and good
in soft water
Mndoby SWIIT & COMPAXV
říwlfťivo 1'rliln inilbi ]ent nnjlepllm mýdlem jsklinř ls ku prsní priíills a
Bctřte Hvého pnídla-nlkolk olialův
Cutlaliys
Standard
t% (linky jsou na Se za nejUj-íí uznávané
8unky S výjimkou našich Diamond
"C íunt-k jsou nevyrovnatelného
do zevnějšku chuti i ucnovacíc
vlastností
Prosty újdno oné drsné slané
chutí tak odporné nsobám jichž
žaludky nejsou tak silné jak
by být mohly
Jemné lahodné hnědé
The Cudahy ťacklnf Co
South Omaha Neb '
FaíQjilay Spol SGv-nerneckého Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlcjSi jízda ples
moře 1% } dni 15 hodin a 10 minut
nkw vonic a imrM JlN
' n v l)"l r S loriivK un tfí hlfi h rn„li-h inilirtli-h
"Kal Williulin ll'r"S WllliiilOnH" Kroiirlns Wllhftlm" Knltrln Mart
ClieHlit-''
I fmrt#lii4ďiř h owilmfi h liiiilriiiiwi''li iir(jlilti h s OA'i Uiii:Ii MS mnu
fllmilii li Hi up liritsrrh "( Ki'lni'l ' "hrlmr" "KonHtKlM Iyiuli
llři in 11 ' "SríMiflrli 'l"f llriMi" "K''ilii Aliwrl" ''l'rliuna lrp"
I'rlillii (mívunil duutsvsiksdi tirfU'Si"ltlinii" "Mulu" "Šnek"
mi sltmnl dnpruva
Krťnl iltli "liilin" 1'r" "llilieiinlliirii"— i) piiMaiilihliuliií Jílr hujnlll
111 (lpu1 u I mu uul ilii'l t l
liiJIJUCHS & CO 5]lroadvvayNow York
Mluvili tiiall lro aaiUfli-
íl CLAUSENIU3 & CO XZXZliZX'-'
MAMBURSKO-AMERICKA L NIE 1
NMil-ěiHt tulii Hdriiiije relý rek lirarliii Iné suelení a íriixn drou
SroiilMitiml Měnil Si JrrrliliJI Jliln a New těrka 4w lliMnhurko
aM ailjliilejl re řtírti k 1 snlwlo
(lamburski #arlek( Linie lesí iinlinsrtl Nemeeká Trana-AtUntleká IVsi 'a
vilml Miiolníiiinl s vlmlnl vrt lnul rnsjíeien niirnnrtii ninnom mi inu so
iévUtn jsmi villk nitiiiolnl purnlky sslirnujleí 14 itvoiiArouhovSeb parolodi
které lu noliitilll eentnllcteli svlíít sařlsepi Jnoii Tskovjf pocl parolodi ne
vlnami Ziidiiá Jlnáipoksiiokt Ohledni přeplavu a cen ohrkítsse na
HA1YIBURG-AMERICAN LINE
Jos Vopíilka
fčEZNÍK A UZENAft
na S a "WUllam ul
wua "iaruliu )4I rfiafnruD ři-
kk nB4lllrh KU KU BliO B Knilllll
jliruln tt U tmtruhi nli)4i um
Zboží m dováli a asfiUU al )
aaU uletonsm Tel A ltí i