Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 03, 1904, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - -( -
Z návttlvy vi Stnuyltr
ř J VMt I H l Mit Uc4a"
Tolika krále chul ae tmlnill o
Joimii akjt na mn iirinil první
Mó put I metl trik přívětivými
Krajany mtulifka Sihuylct liylo
dávnfm mfm pláním navttlvui
vleihny tíské t:? Srního
našeho státu a vrlic povděřrn
lem t I ptileiiioMi # mu lil jsem
tas na kratší cesiu sobí Teli
Wduuv IřJy V Sobotu kolnu
o:jo hod ráno na tlak U I'
ďtšby doslal jsem na krátro po
II hod poledni do Schuyler
k li I bylo mi pntMenlni srtnámili
se krajany jichl jak v městě
samém lak i v okolí hojné jeM
unirno iiyla lo má první ná
vštěva a nvni divu te I a vystou
peni z vlaku nevěděl jirtn kam
ac (ditátiti Kozpaky ly však
dlouho nrtrvaly neboť v breku
porornnnt mou upoutala na se
rozsáhlí cihelná budova na nl
nesl se nápis "Janetkova operní
(ň" Ihued pomyslil jsem i že
tam nejspíše sejdu se s některým
našincem a skutečně bylo tomu
tak neboť v budovř té vlastni
moderní nařízený hostince 16 nej
lepší pověsti podívající krajan p
Jos Kudrna bývalý icní a nyní
mimo hostinec vlastnici krásnou
farmu asi dvě mile od města
vzdálenou Zde nalezl jsem hojné
krajanů kteří v velkém počtu se
zde každodenně scházejí aby sc
různými výtečnými nápoji občer
stvili a i jinak pobavili Pan
Kudrna má na sklade zboží jen to
nejlepší a jelikož jest výborným
společníkem není divu Že kraj
oé rádi se zde scházejí Také i
mne p- Kudrna srdečně přivítal a
mnohou upřímnou radou i pomocí
se mi velice zavděčil začež tímto
mu vyslovuji mé srdečné díky
Když jsem se poačkod občerstvil
vydal jsem se p Iiittnerem na
Sím laskavým jednatelem na ce
ntu po místí
Schuyler sídelní město okresu
Colíax čítá mezi 2300 až 2500
obyvateli různých národností
Slušný počet Čechů zde usídle
ných vlastní buď pěkně zařízené
obchody aneb žijí zde v soukromí
obývajíce namnoze krásné resi
dencc Jest zde též dosti kraja
nů kteří různou prací slušné ži
vobytí sobě dobývají a i ti vlastní
úhledná obydelná stavení pří
slušnými zařízeními-
S p Uittnerem navštívili jíme
několik obchodů našimi krajany
vlastněných a sice: I'p Jan Eliáš
vlastní dílnu krejčovskou F Ca
fourek vlastní elegantně zařízený
hostinec a hotel Pan Caíourek
vždy vás ochotně obslouží výteč
nými lihovinami a chutně připra
venými pokrmy Cyril Šmídt vy
konává zručně všecky práce ko
vářské V Malý poslouží vám
vždy čerstvou grocerif Ant Kap
ka vlastní bohatě zásobený ob
chod hodinářský a zlatnický
Velký výběr a všechno zboží za
ručené Správkám vřouje zvláštní
pozornost Než koupíte jinde
prohlédněte soí6 zboží 11 Kupky
Vkusně zařízený hostinec vlastní
p V Matějka na čepu má vždy
čerstvé pivko jakož 1 jiné lihoví
ny a výborné doutníky V lí
Dudek vlastní rozsáhlý střížní ob
chod Jo Svoboda vlastní dílnu
krejčovskou I ) Ptáck vlatui
obchod pekařský Výtečný jeho
žirný chléb jakož i jiné pečivo
jde výborně na odbyt l'n Karel
Šafařík vlastní úhledně zařízenou
lékárnu Krajané měli by vždy
při nakupování léku zít k panu
Šafaříkovi neboť on zvláště lé
kařským předpisům věnuje velkou
pozornou ftídl též telefonické
odvětví líratři Koudelové vlastni
roztáhlý obchod řeznický Mají
oa skladě vždy hojnost íerstvého
masa a vůbec všeho co do oboru
toho spadá Frank Kovář vlastni
hojně zásobený obchod sedlářský
Chcete li si pořídili skuteční
úhledný a zároveň trvanlivý po
stroj zajdete jen k p Kovářovi a
on vás ochotní a levně obslouží
jos Kadleček vlastní vkusní zaří
zený hostinec Milerád obil juží
každého krajana výborným mo
kem pěnivým jakož i víntm a
různými kořalkami J- F Duřel
F Šťastný Vine Melkus J T
Čech a F J Vaniček mají vesměs
zařízené dílny obuvnické Jelikož
víichni svému řemeslu jak náleží
rozumí maji vždy plné ruce práce
Kašpar a Tivey vlastní vzorní za
řízený hoitinec Vedla čerstvého
piva obdržíte u nich vždy ty nej
lepší lihoviny a jemné doutníky
J01 Otradovský a Spol mají na
akladi hojnost té nejlepší groce
rie Kdo u nich koupí jednou
podruhé přijde zase ochot nikde
lepšího zboží neobdrží j Jane
ček vlastrí krásní zařízenou míst
nost v níž nachází ae několik ku
želníka Milovníkům hry kůžet
kami naskýtá ae zde příležitost
mnohou chvíli příjemní slráviti a
výteční se pobavit! Jos Křivo
hlávek vás vždy ochotní obslouží
čerstvým pivem jakož I výtečným
vínem likéry Jdete-li kolem
zastavte te u něho nikdy toho
nebudete litovat J N Hejtmá
nek a Hrubecký vlastní kovárny
ve tvém obora jsou prav! snistři
Vlnky tptlt V)knnátjl ttrhle
vkusní levni Slmnka a Jeli
nik vlaalnl obthoj IrlnaMf
Mal velký vfbfr a vlcke iholl
jel 14 nejln-K jskoati V Kli
vnhlávek vyrábí tnimenlK sody 1
rfitnl lumkl nipo el v kaldé
hiUtnoati jsou k dostáni rum
ChraMit a Kolm vlastni otuhod
nábytkem při řm lidi ůMav p
hrohnirký Uratd šitullannvé
vlastni roMlhlmi llttaiktu nlut
In lepM dllvl nekoupím nikdn
l langrr vlaalnl fiM talUrný
teiitMirant Jo Svobod vlastni
dílnu krejfovitkoii liraiti l'a
vilikové vlatlnl hojně lánobeuý
oh hod letniiký a utenál iký Na
skladě mají vidy hojnost rrtvé
ho mana Jejich urrnálíké vý
robky Jtou výtečné jakoti a není
tudíž divu l a výrobou jich ne
mohou tlmčř ani postačili A H
Dříček a Dudek vUitní olicliod
sedlářský Za ilioil své ručí
neboť nejen že je! trvanlivé ale
ono jcHt i velice úhledné T V
MoUfek vlastní rozsáhlý obchod
Železářský Každého rád ob
slouží Neopomeňte j- navlktlviti
Jos Ilárta vlastní mlýn a jako
starostlivý vpan otec vždy pečli
vě dbá aby liNpndyflky byly n
moukou jeho úplně npoťojcny
I'p Prokeš a Gibson vlaitnl první
třídy a vzorně zařízený hostinec
Mají na čepu stále čerstvé výtečné
pivo jakož i různá piva lahvová
Také výborným vínem a jemnými
likéry vás ochotně ohilouží l'an
E F Folda řídí úspěSně bankov
ní závod a mimo to vlastní velké
ohrady dnbyt'ářké Též prodá
vá i kupuje ovce Fan Frank
Kudrna" vlastní rozsáhlý sklad
moučný
ZvláStními díky jsem též zavá
zán p Fr- Burešovi který ochot
ně mne doprovázel a seznamoval
s krajany v různých částech mě
sta bydlících Mimo výle uvedené
krajany bylo mi skutečně velkým
potěSením seznámit! se jeStě ná
sledujícími krajany Fp Andres
Švábem F C HymcSem Frank
Opatřilem Jos Holoubkem Jos
lioháčem Jan Tyburcem Mat
Popelkou pí Kateřinou Jando
vou Janem Neumanem Ignácem
Kuncem F W Šookou E Klo
básou Fr Herbrichem F Frok
lem Fr Křivohlávkem a J A
Fialou Šerifem
Jelikož v pondělí panoval krutý
mráz nebylo mi roozno abych se
též podíval mezi krajany na venek
kolem Schuyler usazenými Vlak
při nejbližU příležitosti hodlám
též podívali so mezi nalo uvědo
míle firmery kteří jak jsem do
slechl vlastní vesměs úrodné 1
pěkní zařízené farmy
V úterý časní ráno nastoupil
jsem po li & M dráze dalíí cestu
1 sice přlítím cílem mým bylo mě
stečko Fragu Jak lam se mi
líbilo zmíním se v čísle příStírn
Nechť všichni krajané chuyÍerSt'H 'l A c1"" Pro°' io PcCu
přijmou mé srdečné díky za přá
telské přijetí!
ar iiiiiMiiiniiiiiiiiiiiMimiMii
I PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ í
U é
' M
CKIPFLE CKEEK Colo 30
lední 1904 — Ct red I Zasýlám
Vám několik čísel "Victor Daily
Record"z nichž se dovíte částeč
ně podrobné zprávy o hrozném
tífcílínlí kteié aer udáio dnn ih
l-dna 1904 ve 2:30 hodin ráno ve
Stratton Independence dolu O
neliěstf tom mohu Vám sdělit ná
sledovní! Z dolu tohoto a zároveň
i z Otttatníeh jiou horníei inž-nýfi
a jiní řemeslníci na stávce jíž více
jak 5 měsíců Následkem toho
nemají v žádném dole zkuHené
strojnlky a řidiče strojů Tak i
tento důl jest nedostateční opatřen
strojníky zkušenými což má za
následek že mají tolik nehod se
svými zdvihadly (hoil) Právě
když jsem rnelkal v Omaze minulé
svátky vánoční na návltěvě stala
se táž nehoda jako byla oni po
slední ale ttístí bylo že ve zdvi
nadis byla pouze ruda a proto
laké nebyl nikdo zabit ba ani po
raněn brzo na to spadla jím klec
s výle Co stop dolů na Štěstí viak
byla zachycena
Té noci kdy se hrozné neStěstf
událo měly prý brzdy vypověděl
služby avlak podle vleho jesl to
pouze výmluva sirojníka Gellese
na nějž se svaluje vlečka vina
neboť dle tvrzení jiných zkuSe
ných strojnlků neviděl jak si po
moci jiným tpússbem totiž opáč
ným řízením páky Výpovědi jisté
ho James Uullocka který jediný
ze Šestnácti soudruhů byl takřka
zázrační zachráoin o hrozném
neStěstí tom isou asi tylo: Já a
čtyři jiní soudruzi zůstali jsme na
800 stopové Stole po prvním vyta
žení klece Kdyi přiSla klec zpět
vystoupili jsme na bořejEí plotnu
(a mezi těmito pěti byl i bratr můj
Jan)dáoo znamení na 700 stopové
liole kde k nám přistoupili jeStí
3 jiní tak že nás bylo v klecí již
osm Na to klec vytažena na
spodní plotnu kde jich vstoupilo
do klece j a pak dáno znamení na
600 stopové Stole kde klec dopl
oíoa ještě 3 soudruhy Hned na
ly Nyní míla Ifli foivnlna
tputifna di tovnoall pndUHnu
lak aby mohli bavili vstoupili
Avlak mUia mho apa lla klie a
ji l o tp 'l byla saihytena
V tfitil tikaiiiliku vlak b)la piu-l
ra velkou rychlmi! vylalrna
d liámiiví kU I p-Inmi byla
od Una titrli na a odtř#na a a tm
tmltfiiiu itthlmttl Vilma do la h
ly ili hlpubky 1400 l p Co
iHli- dřin tmli aut výpusti
Niti nln nespálili le' aalutyVli
n t('ln(Krt tiemnl l ani liuiiiy
hti k hrftauý n spoiobeiii byla
ro Iráíína a lottrhána n mnoho
ktxit
lllu mi Velmi lilku totožnit
lělrMié pornslatky neirasliiéhn
mého bratra iu ni b jiem neměl
nifeho din f ebu bych inolil ihned
tak učinili Konečně podařilo
mi lo dle znamení na jeho nehtech
na malíku Uvé ruky a palce pravé
ruky Těla byla tak zohavena
že přátelé zabitýih nemohli je
stotužniti lak h napotlnd se mezi
sebou o mrtvá lěla ta derou
(Mem není to nic divnéhotnehoť
kdo vidél jak IčU la jioti zoha
vena nebude se divit fn se k tiiin
lidé nechtl ani hlásit a každý si
chca vzít to lepSI
Včera ve 2 hodiny odpoledne
doprovodili jíme našeho ubohého
batra manžela a otce za hoiiého
účastenství Členů tpolku WO VV
pohlednímu odpočinku Nále-
žolť bratr lan k Táboru Alpha
1 WO VV v Omaze a zdejSÍ
Tábor ujal se vypravení jeho po
hřbu a doprovození tělesných po
zůstatků jeho oa místo pohledního
jeho odpočinku — Uratr Jan zane
cha! zde truchlící manželku a čtyři
dítky z nichž nejstarEÍ Čítá 14
roků a nejrnladM synáček 4 roky
My v něm ztrácíme staroMtlivého
manžela otce upřímného bratra
Každý kdo bratra znal lituje
strašného jeho osudu kterýž e
tak neočekávaní potkal a se světa
odvolal Přijměte srdečný po
zdrav můj jakož i rodiny mé a
zarmoucené rodiny po bratru
Janovi Když jsem byl v Omaze
zajisté jsme si na nic podobného
ani nepomyslili Na zdarl
Vál Vác J Scbek
Novinky z Plattsmouth Neb-
Dne 31 ledna 11)04
— Sobotní zábava pořádaná
spolkem "Orlů" byla četně na
vštívena avlak hadrník se nedo
stavil žádný Dle toho pozná se
nejlépe jak jest město fiaSo čisté
tak že již zda ani hadrníků není a
proto cena přiříena dámě která
tančí nejlépe valčík A tou Sťast
nou byla slečna Josefa Svobodova
p Aloisem Jiranem Sláva jimi
Slečna obdržela krásnou toaletní
skřínku Na zdar Lojíkul Ty
si opravdu zasluhuješ slova chvá
l an Karel Mainul t llawlm k
plil navlitfil stého olea a
try
1'att Anton llílrty a tnanlrlkou
vou odjeli dnr 1I0 Ouialiy navil
vil rodi' Opoeenakýth
Paii Jan Kupia obdilvl piávě
átnby Irliillm rtoll pr o nbn po
hlaví ZaUin i k němu pl
vrdM e a pak iajité l si něco
LiiiM ti-lim' u Houni a eM
bin na vybranou
1'lnové Emait PUk a Jan lle(
či k nnl rdě dílnu diMtitlKařtNou
a im vypomáhá I rair pana lit f ka
Mitfj Olu hod jim jde tnaina
nitě
Máte-li romluiiou oliuvrajdětQ
si s til k lailku llukitiayi rovi a 011
vám poilouží kůží dratvrmi tluky
a laké umůloii Ó což o to Tonik
tuá maaat i "lorhlaV
Na zdarl Sokol
to dáno znamení k vytažení klece
a tato byla vytažena 6 al 8 atopifízenf ebchod
výše nž obyčejní aa povrch iacb-1 tomu roztomilé syn á tory
jel o výcvik Sokolstva
Již přífití sobotu uspořádají naíe
bujaré Sokolky ušlechtilou zábavu
na niž se každý pozvaný velice
těSÍ a při zábavě budou rníti ve
řejné cvičeni Cvičitelkou jejich
jeat slečna I) Ptákova a ta se
samo sebou se rozumí vlemožní
přičiní aby Sokolky jak náleží
pro cvičení připravila
StěMÍ v riertěMtí měla minulý
čtvrtek paní A Vítamvásová jež
jela na saních v průvodu p V
Prokopa navštívit paní Prokopo
vou Při přejížďce chodníku se
saně zvrhly ale k poranění z nich
nepřiděl žádný Duchapřítomnost
cjieh nejlépe Stn ponati dl toho
jak rychle e měli vzhůru aby j
snad nikdo neviděl Já alo na ně
koukal z uličky
Přilil nedělí Odbývá lid kthůze
a tudíž vSíchní členové jsou
dfttklivS žádáni by v plném
počtu dostavili Následující úřad
níci budou dosazováni: Předseda
Ondřej Matoul mlstopřed Anton
Uukmaver pokladník Jícnédikt
Slepička úřetník Vilém Holly
lajcmník loseí Marnnsk prSvod
ce Jan Kopia dozorkyní Antonie
Vítamvásová vnitřní stráž Kmms
Jiranová venkovní slráž Alois
Jíran
Pan V Prokop byl obdařen
roztomilou dcerulkou Matka i
dcerka jsou zdrávy a tatínek až
nejvíc Samou radostí koupil tunu
uhlí aby prý jim nebylo zima
Jíabička Šebestová navrátila se
ze Schuyler kdež dlela návštěvou
u své dcery paní Cafourkové Vin
de prý dobře ale doma přec jen
nejlíp
To jsem opravdu velice rád Že
Šotrab dal kolem paní Vítamvás-
ové neboť tato jest velmi vybíravá
dáma Teď koneční přijde asi za
mnou a bude mne nutit abych s
ní lei na ten bál ale to ai počká)
Ať si jde vyhledat zase některého
přspolníhokdyl jí nejsou domácí
tanečníci vhod
Děláni ukládáni ledu jest zde
v plném proudu Pan Jan Svo
boda nám sdělil Že tak silný a
čistý led jako letoa nebyl již dáv
no A co jeltí leptího jsou prý
v ledu zamrzlé ryby — tedy dvoje
naděleni najednou Pan Svoboda
zde má velkou lednicí a píkní za
potravinami a k
31
1
i ZK SOUTH OMAHY
— KRAJANE když zavítáte do
South Omahy a budete si přáti
prohlédnoiiti zdejší jatky obraťte
se na starého hostinnkého
VÁCLAVA DIIUXKU
v č 2701 y úl
na západ konci moitu kde se vždy
domluvíte Česky a vysvětlení ob
držíte Olmluha co nejvzornřjSÍ
VAC DIUELKA maj zkušený
hoHtinský 12tí
V pondělním zasedání měst
ké rady nevykonáno příliš mnoho
Čiěna ordinance nařizující vy
dláždění 24 ulice od y ulice jižně
až ku hranicím Sarpy Co Mimo
to povoleno služné všem zřízen
cům městským
— Městská politika se míchá
pomalu Někteří z politikářů po
koušeli se v republikánské straně
o silnou oposicí proti nynějšímu
rnayoru Fr Koutskýmu ale jak lo
nyní vypadá má Koutský znovu
navržení zajištěno
— Elegantní a pohodlní zaří
zený hostinec vlantnf
Jan Červený
na roku zo Q ul v So Omaze
Řízný Metzův ležák stále na čepu
Nejlepší vlna likéry a Joutníky
Mimo to má na skladě hojné záso
by výtečných kořalek které pro
dává levněji než kde jindo Jdete
li kolem neopomeňte se v hostinci
tom zastavit! neboť tam najdete
vždy pěknou společnost a Červený
vás vždy ochotní obslouží
— V úterý iO ledna zemřela po
dlouhé 14 měsíců trvající nemoci
paní Josefina Nováková manželka
chvatní známého krajana Václava
Noyáka bydlícího v čísle 266 již
ji ulice na souchotiny Pohřeb
odbýván byl z domu smutku na
katolický hřbitov za účastenství
spolků sv Anežky a Nanebevzetí
Panny Marie a velikého množství
známýchsvědčícího o oblíbenosti
jíž zesnulá se těšila Pohřební
obřady vykonány rcv p Chunde
lákem Ztrátu zesnulé oplakává
manžel a 5 dítek Pozůstalým
vyslovujeme naši hlubokou sou
strať!
— Není divu že řeznický a
uzenářské obchod jejž vlasitní
chvalně známý krajan
Josef Zelwiý
na ai a S ul v So Omaze
těší se tak velké přízni nejen kra
janů ale i jinonárodoců neboť
má na skladě hojnost vždy čerstvé
ho všeho druhu mana a jim vyro
bené zboží uzenářské uiiá oliě
rovna Zvláště l Šunky jsou lé
nejlepší jakosti Spolky které
chtějí hostům skuteční výtečným
zákuskem pří zábavách posloužili
měly by zvláště Simky u Zeleného
sobí objednali 23— m
— česko Americký zvelebovací
klub v South Omaze odbývá svou
pravidelnou schůzí v třetí čtvrtek
lí t m v 7:35 večer Do schůze
této měli by se vSíchni přihlášení
členové dostavili poněvadž voleni
budou pravidelní úřednici pro
Unto rok
— Zbožf za ceny nejlevnějšl
můžete koupili u
JoMCiii htertiy
jehož střížní obchod v č 2014 na
Q ulici úžasně vzrůstá a jenž
doplňuje své zásoby neustále
čerstvým zbožím které velmi
levní prodává Má též velký
výběr Irvi nlivé módní obuvy pro
pány dámy a dítky Na skladě
má krásné obrazy jež vkusní a
levní rámuje Neopomeňte že
nikde zboží tak dobré levněji ne
koupíte Přijďte se o tom pře
svídčit 12 —
— Min týdne roznemohla se
vážní pí Končelová bydlíc! na
17 a P ul Přejeme jí brzké
uzdraveni
UHLÍ každý potřebuje buď
málo neb bodní Proto než kou
píte oezapomeflte nás navštívit
Zdali jste s námi jelil neobcho
dovali přesvědčíte se že vám po
ctiví posloužíme Dříví vleho
druhu plastr vápno cement atd
vám též za nízké ceny dodá
Crosby Kopietz Casey Co 2412
N nlice SpoleCnost vítliaou Če
ská a spolehlivá 6
u
Mál i" ri''n iwáiii vat
Wk ItlMk llr-ihl IMmk 4 PuvtMv
rwakln a molím 4nil t
Ik4 nlii hHtlh Mimtťltal k
ar'nS mkliU pr Stihtl k
IMtn lek 0!{Hriu'Nt ti kmJémm
klr m fbyrá fi'itmtm 4ibH
a arU
J II BI!IMH! M Uult Mo
tírneimř ttnhvirk nti itrMl m4 lak
itttln M#ill l- Hil tlti Jak rhuriivi
lliM „Mihnu tyrkhvntl vyhnjrttt (nkoviulo
tr KilvH Vl ilnbvlrk dlůlwf
Kinl dfltff mu l-k y Nrt-M-i ho nl
'inntiu liMvm unU'lwtl VyprAtrinf-li'
Iřwň oHVMil inklllMiJlril ilř
llfllflvl JřH untl nvr-ttl vňltec muKno
1441 lillnra ItttFtvivitlf lk vyprAxitnI
tMVN oMrritlvI kfllíl4 Jrtlri VjphnJI
#k-ro"l nmK rlobylkft jxmíJpU m tio
¥ IljnlřHe ! knlirv IA rpnloyotl
"Ulm-k DroiltfM tul 1'millrv Mrillrlnc"
vyplnit VAtti ti f1rHatrrrinW)ltnf'
Kuhh tMlm r)m pmrovNII KrÉyydJI
v!r ntlkn PruMtU miiylnu mm%
ftlplr ImmIoii noalis lct vJ tk
Irtito roxnín-ill krr-v m) vinhntn't
Jak Jrn nvhm dotóliiioull ni-Jmcntl
4knU BpotílKné frArtVf Kupta li
kolirv od Vi-ho kupce
— Velké přízni krajanů našich
'ěší se zajisté zkušený lékař
l)r II J Abcrly
na rohu 24 a L ulici na druhém
poschodí V každém případu mů
žete se nafi spolehnout Zvláštní
pozornost věnuje ženám při poro
du V úřadovně k nalezení od
8-9 hodin ráno od 1—2 hodin
odp a od 7-8 bod večer Číslo
tel 13G5 23-
— Tužme sel jest heslem našich
Jednoťáků a jak pozorujeme laké
se die toho řidl Ve středu min
týdne pozorovali bylo možno Jed
noťáka Joxtía Marka takhle za
městnáním řezníka ve Swiítových
jatkách že nějak podezřele vyska
kuje aspoň na 4 střevíce a 7 a půl
coule vysoko Tak mu něco vjelo
do nohou! A víte co to bylo?
Enu jeho manželka Anna také
Sokolka dala mu prezentem den
před lim malé Sokolče kluka jako
buka který prý se má náležitě k
světu Potom se divme že je
tála radostí celý zíanfroělý Aby
však míra byla dovršena přinesla
vrána do rodiny Jednoťáka Sok
Josefa Vornáčky na 19 a U ul
mladou buclatou Sokolku No a
to se rozumí že lam panuje též
radodt k nepopsáni Zaslechnuli
jsme též že oba zmínění Jednoťácí
pohnáni budou k zodpovídáni se
svého počínání Ale nechť si
něco unesou něco se jim sleví
a zbytek mohou zaplatit Všichni
jednoťáci 1 my šťastným tatíkům a
maminkám srdeční gratulujeme!
— J J MALÝ na 24 a y ul
má ns skladě vždy výtečné dout
níky a tabák všeho druhu čerstvé
pečivo ty nejlepší cukrovinky
ovoce školní a psací potřeby
denní noviny a různé zábavní
knihy ku čtení Vykonává též
spolehlivě veškeré práce notářiské
a pojišťuje proti ohni Navštivte
jej a on vás vzorně obslouží (12
O pHzefl žádá J J Malý
— Víte co nového' Nál ná
rodní basista Jeník Mulač se
obouvá na zařízení 'butchershopu'
a víte kde? V Slrangleroví budo
vě na m ulicí jižně od S Bude
prý dělali vufty jako jeho bas ve
liké a to jen za denák
Ilonití Furnltiiro Co
505 sev 24 ul v South Omaze
má na skladě hojný výběr vhod
ných a užitečných vánočních dár
ků Ceoy mírné vzorná obsluha
34—
— V pondělí tento týden obdr
žel pan Josef Štěrba dopis od bý
valého SoOmažana Jana Štípána
v němž oznamuje že se do South
Omahy co nevidět navrátí Naši
čtenáři v So Omaze znají p Šlí
pána Z jeho vystupování na jevišti
jako Člena Dram odboru Sokola
a mohou se tudíž těšili na brzké
jim pobavení Pan Štěpán jest
veselá kopa a iádaého nezarmoulí
Přítomní nalézá se v yutrida
Colo
— Krajané již potřebuji dobrou
práci zubařskou nechť se obrátíš
důvěrou na osvědčeného zubního
lékaře dra Uaileyho jehož úřa
dovna nalézá se v 3 poschodí
Psxlon lilocku Omaha 8 —
jFroíev sonslrastll
Vyslovujeme tímto nelíčenou
anustraať nálomu milému spolu
bratru pokladníku panu Váelaru
Korákorl nad úmrtím jeho milo
vané manželky
josefiny novAicovÉ
PFijmřtcž mil spolubratře
nál hlubokou a nelíčenou sou
strasť naSi
Za řád Hvízdá Svobody ř 45
ZČBJ
VÝBOR
Soath Ona ! 1 íuorm lOJ
(ZANllX)) '
Zo South Omahy do South Omahy!
Jak ai ltm kiajannm soulhnmalským mimo tordvojil se před
ťaiem Háj Palmová )vn f 7 Kruhu převah k a AÍtUins ílenkyn
taloliia lá nový a ikt Háj Palma Vliěiuvl t 36 Kruhu Dltvalek
Zakladatelky novřho Hájn sŮMavily vtlkrrý majetek spolkový llíí
Palmové Dřevo Ntl V buku pofaly kolovali měitcm rftané klevety
a mrzí mým mluvilo lé) HHvějif tsjrrrnkt t K'u
a l ankéřka pí Marie Ve-má' k nrvedly správné ůíty spolkové Ko
nríní mně rvoluié úladnite od Háje Palmové Dlrvo předložily kni
hy spolkové Hlavní úřadovně k prockoumáuí a Nejvyšší kletk podal
o sýsledku prohlídky knih Iřch následovní svědectvli
tMm Nkw Fett 3 l'l
Mra Knili- V k South Oitmlui Nrli
Kuti iími ii K(i{khi(?: Tliin l toirrtify tliat 1 Imve eareftilly chevked
tlie c leik' ciihIi tnk umí tho l(iihi-r' ranil tHnk of Pnlitiove lrevo (iruve
Nu VWtiiieii riivle HiHlIHImtiha Ndír aml linl tlmt IhIIi Unto ngrre
aml tluil ull nmniin imieil tllrreon reťi lvnl t jy tlie axt cletk and lianker t-wit
Hir ViM iim-k elerk aml H"V Vniiiin kn tmnker to Ih- aceuiinted f'r aml Hul
a linlaiu e of 1441 rntialna in tln-lr IihkU
Vitiie my tm ml 11 ml „rul dny and itnte llrt almvc wriiten
JNO ti KITllN'
PKAI Hiipreme i:ierk
Nechť Hlavni úřadovna V C přijme vřelé naše díky za vzácnou
ochotu s jakou se obtížné práce té podjala a za spravedlivé dosvěd
čení že knihy spolkové po dobu úřadování pí Katíe Vocáskové a pf
Marie Vomáčknvé v hojnosti tajimnice a bankéřky 11 J láje Palmové
Dřevo č 7 VV C řádně a poctivě byly vedeny
V povinné úctě
KATI K VOCASHK taj I Hije Palma Vítězství
MAHIE VOMÁČKA bankéřka ) i 56 w C
South Omaha Neb 2 února 1904
ii© so-atn omany clo soum 0man3ri
Srdečné díkiivzdáiií!
Velké překvapení bylo ml njifmobeno v sobotu dne 30 ledna loží
Láska Mini í 341 a Hájem Palma Vítčxstvf i 56 Viřte milené
neutry že jxein byla jak v Jif íkovu vidíní když ae k nám přihnali vSi
clini ti milené nestry 1 bratří ataíí 1 mladí svobodní i dřti Vdrtibyla
to rozkoi podívat ne nu uč zejména pak na ty malé jak e jim třpytila
ofka radoBtí fa šlí na "party" pořádané na starou Voríiáčkovou A
veřte když e spolčí imka Míru a Palma Vítězství tu si odstraní a
cesty vfiechny překážky a jak pokračujou dále tak jako to bylo v Scsta-Kede-aátém
když táhlí Prajzi do války To jste si zase milé sestry
schladily žáhul Inu co ony si jednou vezmou do hlavy to musí také
dokázat A kde jsou naSe jířcdsedky paní Ebcrlová a paní Raeková
tu již to jde ráz na ráz neb ony neposedí ani chvilenku jsouce plny
SeliiiovMví a Špásů A tu není divu že srdečná a nenucená zábava po
trvala až do 4 hodin ráno Paní iiarbora Itacková nechť přijme vřelý
mftj dík za srdečné á ujiřímné jiřání které mi přednesla Včřte milí
přátelí Že mocné bylo jiolimití jež se mne zmocnilo kdyZ paní Kacko
vá miié přednesla jiřánl tak srdečné O jak se ml prsa dmula radost
ným dojmem tak že až k pláči byla jsem pohnuta Ujišťuji Vás že to
VaSe překvapení které jste ml spfisobili nevymizí nikdy z moji paměti
dokud ticod vezete mne tam odkud není více návratu V tíctfi
MARIE VOMXCKA
Houth Omaha Neb 2 února VM
1
Oznámení úmrtí a díkůvzdání!
Hlubokým žalem sklífenl ozrmtniijoiiii) všem pfétclfím našim a zná
mým truchlivou zvésť žo nuAe vroucní mllovuná manželka a matka
po dlouhé 14 Hi-!e6 trvající nemoni akoniila ve atiíií 44 rokli v riterý dne
2(1 ledna HI04 a V iiUit d 20- ledna pohřbena byla na Katolický hřbitov
v Houth Uiiinze za bojnťilio účaiitiiiiHtví obuecnstva
Jest milou povinností nnšf vzdáli srdeěné diky všem těm kteříž nám
v době nemoi I a při pohřbu drahé zesnulé jakýmkoliv sjífisobem byli ná
pomněni a nezměrný bol náš zmírnit! se snažili HvláStnl díky pak vzdá
váme Vlp Cliiindelákovl za dojemnou feč v cliráinO Páni a pěveckému
sboru pod řízením p Joa Lycbnovskýho za kránný tklivý Zřv Dále
niieliť přijmou vřelí! díky nafta za skvostné věnce a dary květinové ctíné
sjíulky Hv Anny ě 50 Nanebevzetí Panny Mariu ě 8l řád Hvězdu 8vo
boily ř4ri Zřlii tábor Ccilar Wood ě lít WOW„ lože Praha ě fiíM
AOUW lože Vírnost ě m KUA„ Alpha Club Jakož 1 vážené rodiny
Kopletzova byetinovnl(ýiOi Clirlsliiinseiiovu a Zelenýi li za Houth Onmliy
Jos Krejčího Ant IColovráika a pp Louis a Frank Hwoboda klorkovéz
lli-niiettova obi liodu stuilniitl % Omanu Duntal ('ollega z Omaliy !álu
platí vřelý dík náš et paními Kolinové Kválková Heykorové 1'rfiAové
Kotrčové Alilová IiiiKlewlezové a Iiezonškové za víeeku sesterskou
páěl s Jiikou druhou niNiiželltu a matku naíl V době dlouhé nemoeí Jnjt
oíi!lloiily a trudná okamžiky Její zpříjemnili no snažily Na konec děku
Ji iiih srdečně víi:rn těm kteříž v počtu tak přeliojněm pohřbu drahé ne
božky se sáčastuill a JI k jiuslednímu odjiočlnku doprovoillll Juště jednou
vřelá díky víem!
VÁCtA V NOVÁK truchlící manleh
Václav Frantihk Vilm synové Annu Mrit Bolena dcery
H
I HOLTil OMAHA Neb 1 linora HlOl
Veřujíií) díkůvzdání!
Tímto spúsobcm dovolujeme si vzdáti naše srdečné diky
všem přátclom a známým za jejich projevy soustrasti a útěchy
za veškeru jich výpomoc a skvostné věnce a květiny položené
na rakev našeho drahého zesnulého manžela a otce
1 Iř OllfflMtilfl
Zárovtřl vzdáváme naše nejupřímnějšl díky všem ct spol
kům kteréž jakýmkoliv spůsobem při pohřbu působily a jichž
ílenové v počtu tak hojném milovaného manžela a otco k po
slednímu odpočinku doprovodili Rovněž děkujeme ctěným
spolkům za krásné věnce a květiny a za veškerou opravdu
bratrskou ochotu
Ještě jednou s dikem všem zůstáváme Vaše
JULIE CURASTILS
truchlící manželka a dítky
Schuyler Neb 29 ledna 1904
Khm™£ Solidní stříbro
K' AÍtTo nn( ihk ptirt % trvalé j
1 Srl PKQQf k tnto iviálft %kM pravé
nou tmrvu uorMf vélitlvoi
Muřiké nfn driniiké t o1
brylvm ri(nmktm nprť
pmiliJicin prsvb sni vlh
k-nt DfJIcjMírn atmnrlo
k f m utřijjL(oj upAtMofo)
pln dfHÍiiíkttrny 4H(ué a
upruvpn Nic Inpftfho m
priikilřníjKho nnsib(lnut
ómuá u ta ranu tWlm
Huti ae cilPtTftninlin muft-
aikfan neb dámsbfm htt%-
kmí! O p u$3 2t a trw ni vflohy
a vfunAon rnlné prnbWůkf ptó Mpiat!n(rn
Nudo II W aarnáno ohfffdnAvkoii ilAroa
kraaoý raitso tularma tailora hodinky pa
tou r#f Introvan íímf vira uftHtFtmr
prmmai vjflohy Zdarma )Mlny bodláky ob
dri kdo kMp( nb prJi tatry FUl
Cbott U mutmki nb dimaké
ATLAS JEWFLRT (0M
621 HctroliUa Blork ťhUo
5U TřMkf kata lo obMbaJfef 0 Htnfrh
kodfnfk akvoatlk bodla puak rTolvHi
wlířkbo ahntt kafvkabo bVídí Itcich
ifuji blcykik atd aall a po obdrlani 4o
T poJtoraíck taáaikaWk Ir
li
tříS5av
Nejlepší a řnrstvé flastry dva za 25c
VybláAené Davidovy práftky proti
boleni blavy a plicni balsám po 25c
SimanoTíkcho tbé proti souchotinám
za $100
Bylinná směs pro iaiudek po 85c
v Beránkově lékárně
rek ! a Wllilan Peštovi! stanice