Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 20, 1904, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Omluvu
-Ť-tilltUtlf tlí Vt14A4AAAA
-HaaBBBaaBpaaiBaaBBravavaaa-aw- 4B-v i
1 1 t
: OMAHA Pí jmi tM rovenoii eiriivt a
ieravmtTttWTWMWtte tj„(HÍi minulý tfJa fitun
— rtiirt M te stulka láJai tM koW{oM počínala ti iJlon
tetkl divkt klotál vyieá ve h pf( dMav tialabo tboltjrl
vil doroátl práci ly P'- )t ttl thday Jél ol
llutie m C io )il Jů l i tm pofliah A ačkoliv tťichoi
Omaha ni kotkové prarevaH řt pM
- Minulý ctvrttk iiivltlvil oái prodíjm al do půlnoci aet)lo
fi adlj horjM flri-r ° í:1
na in14ik toaarvarl blUe
Coiola Srb lak nimi tdělil
potemky ni ttsmeci U jsou vrlmi
Zítovi 5 žádáme o prominuti vše
chny iml nrblo ládnt postou
lana nrvnkh ořkolik dal: ovbcť
„ttvU Jm ta tB v-lvtl
_ t _ „ _ i
104 nt poPi vydrtčoým Pio miwhi - n
i i ofcoliil Uch l íí N1dI MI P
nomUleti okomu iiMnl w " V " Y
vlastního domova 1'roto odhodlal
ee pan Dvořák itkoupili si vlattol
tvou farmu a sice Botivar Polk
Co Mo kanil se minulý čtvrtek
stěhoval Hřrm p Dvořákovi
vleho adaru novém jeho do
motel — Laskavostí rotstíoého Ikol
n(ho rady p E Čermáka doMalo
Diin výtisku výnčol správy
školní r ly omsžské Zpriva oni
kooíl jo Červnem 190J Pauu
radovi oase díky 1
VEera v 11:30 dopoledne
usmrcen byl a3letý Jake Scedis
aaměstuaný jakožio roivázeč v
řeznickém obchod M Kulakov
skyho v £(1 119 sev ia ul Na
jižai 7 ul spUSili te mu koně a
Seedis nebyl s to aby je xadržel
Na 6 a Pierce ul oíhle se zahnu
li následkem čehož vozka svržen
byl 1 vozu a dopadnuv na hlavu
roztříštil ai lebku Nebožák brzy
na to skonal Mrtvola jeho dopra
vena byla do márnice koronerovy
Příbuzní jeho žijí v Rusku
— četol přátelé p Jana J Du
látky bydlícího v č 1480 Dorcas
ul jsou zajisté velice potSSeoi z
návratu jeho do mésta našeho
Pan Duíátko před nějakým časem
odeslán byl jateíní spoleíoostl
Armnnr do Sioux Citv Ia aby v
tamním rozsáhlém závodu zastával
místo hlavního kasíra po dobu
kdy dosavadní kasír nalézal se na
prázdninách Okolnost tato na
svřdíuje nejlépe tomu jaké vzácné
' přízni a zvláštní důvřře tžSÍ se u
ivýcb zaměstnavatelů Janovi jak
se vyjádřil se tam dosti líbilo
avšak v celém místě afi jest roz
sáhlé nemohl nalézti útulku kde
by si molW pořádně zatarokýrovat
— Není pochyby že pp Ma
chálek a Lacina noví majitelé
Národní Sloě na rohu 13 a Wil
liam ul budou i nadále zdárně
prospívat čemuž nejlépe nisvěd
Covala ohromná návštěva jaké
hostinec u "Modré Hvězdy'' v so
botu při slavnostním otevření se
těšil Každý kdo měl příležitost
ochutnat jejích výborné jitrničky
"se vyjadřoval že nikdy před tím
lépe si nepochutnal Oba majt-toíci
e vyslovují že vždycky tím nejlep
lim rbožím svým příznivcům 0-
ebotně poslouží
— Nedělní divadelní předsta
vení pořádané Česko-americkým
dramatickým klubem v Sokolovně
bylo úplně zdařilé pokud se týce
návštěvy i provedení a souhry
kusu samého Ochotníci sehráli
Ityřaktové drama "A Womn's
Honor" s takým úspěchem že
íetoé obecenstvo nanejvýš uspo
kojili Toho nejlepíím důkazem
byly výroky Četných návštěvníků
kteří výkony herců i výpravou
kusu byli přímo nadšeni Jedno
hlasný úsudek pk byl ten že
přičinliví a svědomití ochotníci
dobrou pověst svou nedělním
představením nejen uchovali ale i
rozšířili Do rizborů výkonů
jednotlivých herců nebudeme se
pouštřtí tolik ale přece podotkne
me že pp B W' Bárto! Rud
Havelka r A Novák sehráli úlohy
své zssmeahí Též i dímy a
ostatní herci zhostili se úloh svých
nejlepSím úspěchem který vý
hornou souhrou byl doplněn Panu
Bed Slámovi náleží plné uzoánl
za pečlivou režii a zdařilé masko
vání htrců
— Včera večer př?kvpil ni
návštěvou svou pan Jao H Král
prominenta! obchodník ze Cedar
Rapids lowa Přijel do Omany
ca obchodními záležitostmi a dnes
k večeru nastoupí cestu k domovu
Vzat ti prý "Udaub'' pouze na
řtvři dnv a proto nedal se zde
zdržeti
y-KOTVOVr'
PAIII EXPELLER
Vinu moM títmi Me M Atk sougjli
Jfdoo g uM&fck kvld£al němých owb i
' 5T ANNS REaOW
-110 CAST UV ST
V New feritu 23 zář! 1693
Wi VK KOTVOVÉHOr
PAIN EXPEUERU a vyikoošw jeho
úbnnoste (rtri ívédectví vydá
vají ns6íslni dosvědčení pánů
yyajssjícjcjj y ij"yn
nWirh nawuham DriOOilti 40U-
hias svui k timkten chvělí n+o
prrfvc
82 Mici rek iM
v ww Týnu
Tntt ttfTkf I
fNna 26 cti 6u cti vfeca
4f Uúnikí m± prastiwi- f'J
A
'l
J
v)loíno hojnot prodavačů ktefl
vám poslouří a bjdou k vám mlu
viti v řeči vili vlawtnl budete ti ti
tak přiti ZJt rt několik cen a
ostatní abolí jest poměrně srovná
Uk Ucioé Mulské vyžehlené
košile se svláltolmi manšetami
aoc tělké Fiieze UUfrt t vlně
nou podšívkou a vysokými límci
I3 9-3 mužské chlupaté klobouky
asc' Rockí&rd mužské punčochy
lét hně lé punčochy3 páry za 10c
mužské "jeans" kalhoty malých
rozměrů poue 90 mužské cor
doroy obleky I3 90 spodní košile
sflýsovaoou podšívkou aoc Černé
worsted kalhoty 75c kožešinou
lemované zimníky velmi levné až
t j 90 černé satinové košile 39c
mužské černé obleky t dvojitým
předkem f 4 90 gumové boty 98c
pár kabáty do desié 98c duck
kabáty s těžkou podšívkou 48c
zvláště pěkné mužské oblekyfó 9?
mužské Fire and Police šle 9c
barevné límce ic každý astracha
nové kabáty a vesty kabáty mají
rovné vvsoké límce ÍS 00 muž
ské a dětské čepice 15c kalhoty
mající cenu až I3 50 váš výběr
ři90 kůží obšité rukavičky 10c
všechny kožené rukavice bez prstů
po 15c jemné kozinové rukavičky
39c hedvábné flýsované spodní
prádlo 45c oblek mužské sweat
1 _ 1
ers 10c vlneoe muzsite puucocny
9c chlapecké obleky s dlouhými
kalhotami la 98 chlapecké těžké
krátké kabáty 98c Všechny tvr
chu uvedené a mnohé jiné dobré
věci čekají na vás v našem druhém
ooschodí Hledejte velký štít
"Sale" (výprodej) C 1519-1521
Douglas ul
The Guaranlee Cloihing Co
— Zábavní výbor řádu Dobro
míla C 116 ZČbJ zahájil již
přípravy k "dominovému" plesu
jejž uspořádá v Sokolovně v sobo
tu večer dne 13 února Rozesýlá
již vstupenky přátelům svým
příznivců 1 a žádá laskavě všechny
ty kdož by dosud vtupenk ně
mí I aby se o ně př hlásili buď v
lékárně p E Čermáka aob v So
kolovně u p Jana Mathauaera
Zirovefl zajistil si již pro ten ples
výbprnou uoiovou hudbu p- St B
Letovského Nepochybujeme že
viuka tato potáhne
— Včera měli jsme potěšení
seznámili se 8 p J- J Kavanem
z Linwood a váženou chotí jeho
Pan Kavan vlastní v Linwood
hojně zásobený obchod železářský
a hospodářskými stroji kterýž ne
dávno vykoupil od p Votavy
Přijel do Omahy aby zde nakou
pil dlší zásoby pro svůj obchod
Paa Kavan jest muž mtelligentní
a nepochybujeme že se mu dosta
ne všemožné přízně krajanů z
Linwood i z okolí Vyprosili jsme
si pozdrav milému našemu Sotra
bovi — Nejstarším a proto také nej
oblíbenějšlrn hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinc
řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem aa rohu 14 a VVilliam
ul Přijďw do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevoou
usmívavé tviřo starých zaámých
do Adama a Prokopa Kdo v ho-
atinci jich zastavil te jednou ten
přiiae podruhé zase neboť nikde
te mu nedostane lepšího 'štoíuní
ochotnější obsluhy Ph hojném
odbytu nemůže býti jinak než že
na Cepu jest ttále čerstvý řízný
Metzův ležák a co se týče likérů a
doutníků ta dostanete to nej'
zboží ▼ trhu neboť Sloup a 1 „ml
žádný ''šmejd'' nekoupí 334
— Včrra zavítal k nám na oka
mžik v průvodu RevJar Dobiáše
Rev pin Josef Balcar český ka
zatel 1 Ely la kterýž po několik
minulých večerů pořádat předná
šky v Betlémské kapli v South
Omaze Jak t nimi sdělil před
nášky jeho těšily se hojné návště
vě a byly posluchačstvem vděčně
přijaty Bylo nám opravdovým
potěšením teznámiti se dp Bal
carem — Včera oznámeno telegraficky
z Washingtonu Že příštím pošt
mistrem omažským bude kap
Henry E Palmer o jehož ustano
vení senátor Miliard usiloval Kap
Palmer stojí čile pojišťující
firmy H E Palmer Son & Co
sloužil ve vojští za války občanské
a zastával různé hodnosti v Grand
Army of lbe Republic
— Včera v 10 hodin dopoledne
zahájila městská rada sezení tvé
jakožto rada cqualisačnf a sezení
ta potrvají po 5 dnů
Wf ro4fJ icbo itmnibo itoli
tol ceno
lUmikl pěkné tvplt ttrrvke lni
rotaci a t knolnřk plea
ia Um
Ptimké ptané Inftovacl ittvvit
po It tJ Il 49
Mwltki pUné lořiovael ttttvka
p0 i t a + 1 49
MviU 4kui f aoaa s
vrlkoMt 6-iopůJon po Ji 44
lhké pěkné ilUt po j} a 4 v
Meciatik pto 'UMriblnka" po ijc
I Af V 4 pkn i(Ulr ntnvil
PO VJC
ChlaprckC pčkné lněrovael alKví-
pu ) ) i
Dítl ptkoé lněrovael střevíce
po 'liJS
MulN llf ovnávpodnl prádlo
po J9C
Děuké a dámské (lýiované tpodol
prádlo půjde po 19c
Kioghatvy na tásiěry po 5: yard
Nejlcpší Amoskeag ginghsmy pů-
dou po 6c yaid
jopalcové petkaly Cervenémodřé
a lidé po 6c y d
Vlrchen nrilrplí kartoun (calico)
po $c yard
Vltchny flioelettes po 8c yd
Kostkované střížní zboží poajíc
Nebílený mušella po j}íc yard
Pěkné taíelta pentle různých ba
rev po 10c yd
Pěkné salinové pentle po 15c yd
červené a modré látky do kapes
po -3C kut
Mužské pěkné bavlněné punčochy
po 3c pár
Pěkné perleťové knoflíky
po 1 }4c tucet
Mužské bavlněné ílanelové ruka
vice a rukavičky po7# pár
Výprodej všech dámských zim
ních klobouků pod cenu
Máme na skladě též pěkný vý
běr masek
M SVAČINA
1245 již 13 ul Omaha
"Z
r 01
53 ř
tmě
9
X
2 o 2
mm w "
T a S v á W - s
~ W m-
J3 as
es O
tm m
a
► mmt
— Maškarní ples pořádaný mi
nulou sobotj večer Podp Soko
lem Tyrš C I v síni Mttzově vy
dsřil se velmi tispokojivěNávštěva
byla velmi slušná masek však
zvláítí masek charakterních do
stavilo se poměrně málo Sedmi
členná porota sestávající z pp
VácŠonky Fr Kašpara ml Jana
Sekery Chas Pospíšila Aot Va-
šáka a Ant Bačkory po krátké
flradě a k všeobsené Bpokoj-noiii
přiřkla ceny těmto maskám: t
žeoskoti cenu tto 00 "SvotoJě
pro Čechy" — pí Aona Gorma
oová a ženskou cenu $5 on
"Sudé a liché" — paní Vojlřová
3 ženskou cenu I3 00 ' "Pře
stupnému roku 1904'' — sIC Ma
rie Nejepinský 1 mužskou cenu
"Vinnému keři'' slCAona Fouse
va a mužskou cenu tj 00 "Se
dláku" — p Frank Kaípar st 3
mužskou cenu I3 00 "kominíku"
— p Otabr Hinčík 1 cenu pro
skupinu obdržely "Sokolky Tyrš"
— slč Marie a Anna Zich Maric
Dvořákova Anna Moravec a slč
Hanovský zvláštní cenu obdržel
John Harker představující "sta
roa bábu' ceny pro iaíkyr po
ti 00 obdrželi Frank Němfc
Louis Hambek a Frank Činek —
Po rozdání cen holdovioo tanci a
nerušená a opravdu přátelská zá
bava potrvala až do bílého dne
TyiSíci jsou prý výledkěin plě
au úolně spokojeoi K úplnému
zdaru přispěl též český Hudební
Sbor
— Výborná pověsť české ho
soodv "u Šfltioce" pronikla i do
vzdálené vlasti staré a žoviálol
hostinští Fraocl a Vávra mají
toho velikou radost V Omaze ví
již každý že v hospodě "u ŠBup
ce" možno te posilniti nejen vý
boroým ležákem t proslulého pi
vovaru Schlitzova barvy červené
i Černé ale i jinými nápoi řízně)
lími sortv té neilepší Vedle toho
po celý den chutný zákusek
notoá porce humoru také za něco
stoií Kraiaoé z venkova učiní
dobře když za pobytu tvého 1
Omaze navštíví hospodu "o ŠBup
ce roh 13 a VVilliam ul 17a
Upozornéníl
Nížepsaný výbor po zralé úvaze
přiiel k pozoání že ve středu na
šem je třeba spolku pěveckého ne
odvislého který by občasným
koncertem a vystoupením nál ve
řejný život beztoho oyoí již mrtvý
poněkud oživil Proto vyzývá
nejmenovaný výbor všechny zpfr
váky a zpěvačky aby se dostavili
v neděli dne 31 ledna ve 3 hod
odpoledne do Národní síně
úctou Výbor
a o n a
Bolesti v zádech povstávají ná
tledkem nastuzení však St Ta
kobt Oel jest prostředek kterýž
je rychle a jisti vyléčí
rollabuH VIILt objvdnt
tt ti ja Ivtki fttmy
ltlttiSipiii €
r)t áladovoa nalrtl na 14 t
WiUiant ul a tklaJ v Chicago
Lumbrr VatJa 1'irmt lato pro
dává ulili %rho druhu a niuíujk
plni npokonl lálá pllrtl
hrajanft I KANK KAŠPAR
51— lilttel
— Ví UH jstt jíl rtny jrl mi -diny
bmlou nrlrpiim matkám a
roaUaiDltn plu Tři Jrd Sokol ř
N II lot tl t prohleJnrte ou
v) slaveny v gfocrtnlm obchod
n lot Nováka na lilnl 1 ulici
Stoí vílu ta prohlédnuli! VUyť
skoro kalJý kdo je vidM du
loval le muil je tou 1 nich doslat
kdyby ho to mělo slili cokoli Cel
kem rotdáno bude maskám ti
cen a sice: rrvni rensaa cena —
100 kusů stolního nidnbi (angli
cký pntculáo) druhá lenská cena
— skvoMná stolní lampa tleli
leoUá cena — skvost lé album
první mužská erna — velký ce
stovní kulr druhá muka cena
— pozlacené stojací hodiny (Di
xon) třetí mužská ceos — toaletní
nádobí první skupinová cena —
6 kusů japonského porcelánového
nádobí druhá skupinová cena
I5 00 a konečně tři peotžilé ceny
pro šašky Ceoa prémií tčch jest
Í75 00 Nestojí ka?dá z prémií
těch za získání? Zajisié že aoo
Zábavní výbor dal si opravdu le
los na výběru' prémií záleželi
Nepochybujeme že letošní ma
škarní ples Těl Jed Sokol četně
bude navštíven
— Zubní lékař Bailey zaměst
návaiící Českého assistenta ručí
za veškerou práci jím zhotovenou
Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxton bločku —3
— Antidifferické sérum cčko-
vací lymfu jakož i gumové zboží
a všechny potřeby pro nemocné a
nemocnice co nejlevněji a u vel
kém výběru jsou k dostání v mo
deroě zařízené lékárně pana Em
Čermáka 1262 již 13 ul 24x3
— Krajany naše upozorňujeme
na elegantně zařízený Boy't Home
Saloon na rohu 13 a Howard ul
v němž opět hospodaří osvědčený
český hostinský p Anton Křeček
Jdete li do města aneb z města a
jste-li soužen ! íi m neb žízní
zajděte ti č" ♦-"iace Křečkova
kdež říjným lezcem Storzovým
zaplašíte Žízefl a chutnými zákuzky
ukojíte hlad Též i o nějaký ten
říznější doušek a výborné doutníky
jest pečliví postaráno Zi nálev
nou oaleznete buď samého Toníka
aneb věrného j':ho sklepníka p
Václava Naibería kteříž vzorně
vii obslouží Tel: A2526
Hosté v hotelu 'Vraha"
Během posledních několika dnů
ubytovali se v hotelu "Praná
jejž vlastní chvatně známý hostin
ský pan Vine Dobrovský mimo
četné unonárudovce následující
krajané již do Omahy za různým
obchodními záležitostmi zavítali
John F Dvořák M Brož Madi
ton Neb Jo Knajdi v Kašpar
Ant Kašpar Toeš Simánek A
Šímáoek Prague Neb Jan Berá
nek V Kaplan Louis Ondráček
Petr Hájek Mořte Blufft Neb
losef Švarz V Reoner Frieod
Neb Wm Voght John Ziuler
Licoio Neb Frank Amíl A
Mestl Vine Klát J R Koza
Clarksoo Neb: Leo Mazanec
W J Jindřich Fr Kříž James
Blatný John Pelán Joe Pelán
Joe Blažek Bruno Neb Frank
řlalva Loun Krejčík Lyncli
Neb losŠtecher hoopnr Neb
Ant Žák Jerry Prachař Chicago
lil: John Znamenáček Glencoe
Oklahoma Terí los PeČánka F
M Maule Kaosas City Kansas
W J Lorenz L Matouš Platts
moutb Neb A J Kačer Wilber
Neb I Hlávka Poster Neh
lot Sládek Tobias Neb Ernest
Rohlmeyer Ord Neb lidCeroý
Deover Colo: E E Stecker
West Point Neb} Václav Janda
Beemer Neb } Ant Fisher Frao
Špatz Abie Neb} P Říha ml
Ant Černý John Fiala F C
Horáček Em Křepčík Brainard
Neb} Johan Kukal Fr Soukcp
Verdiere Neb Wm Procházka
Palmer Neb Frank Walla
Sieuiik trt leiiueK n i mensiK
Linwood Neb- Benj A Smrha
manželkou Mílligan Neb Chas
Bubák Thomas Hrnčíř Olivia
Mion Rudolf Šoabl Table Rock
Mino AP Dobeš Aosley Neb
Albert Prav Emil Chmefka Joh
Černý North Beod Neb John
Franta Crete Neb AI Kadlec
A L Kovářík} Jčejda I VBoP
Howells Neb J Karel Kazda Ge
det S D Karel Pařízek Jot
Kouba Kellogg N D Fr Lat
Písek N D } Ed Dostal Tábor
Minnj A Hínel Pine S D
Louit Jnráček L W Juráček
Armstrong Neb lot I- DuboB
Allitnce Neb} W F Doše
John Marel Dwight Neb Vác
Skalák Humboldt Neb Emil
Kačer John FKouoovský Albert
Kounovtký Piabville Neb tt
NovákGraod Island Neb- James
Malý a tyn Touhy Neb Frao
Tomaodl Stepbaa Maixner Bee
Neb ppi J Kašpar HA Fisher
Waboo Neb
Dr r IUi 1 I Č B JcJnoti
V poslvdnlm '"Itratrtklm Vll
aíku' eiílau 7 t H Jtdtifitv
nlilaluit li ly OtUhomsM ařknlk
ne
(ednllrk Dit F IUy tvobotls
myslnéhe Irtnlkt v Chicagu řydll
Ihe a ilá le I r pols laut
lir VlMnlkď nrea nevol! I#
f al l 1 hnllj Vravlm
novot neboť rot podobného mest
slimi lidy )! ikuiířnou novin-
I k 1 t a ti a
nu sun saa a aorttmu ci a
lému tuidouceott tama nim
kile
Dhvt vlak nIli plkrtčlm k
hjtnn f ilřliiwtll Wt hj wn
hlt rrili V tipftl tlé nltledkychcí
podotknouli le poutě blaho a
pěch otlí milé a čile vikvéiajícl
idnoiy Irlí mí na srdci a le ni
lertk tnsd v pfedtlldkll pioli
ovulnému Irčníku Dru Ilkovi
vrlrjol vystupuji Jtko tvobodář
dle slov nýťrl dle skutků
Idycky milerád kdyl mni plíle-
iiost Imde k lomu dánt Ura
líku vyslechnu ba přiznám te le
řednišky jeho velice se mi za-
mlouvtjl však jako Člen mladé
jeltě avšak tdiroě prospívající
ednoty strschuji se by píednášky
podohné jí strnou poládaoétdra-
a silný kořen její oepodková-
valy
Naše íednota neiklídi se ze
amých tvobodálů neb nevěrcú
ak nim bývá též zhusts přezdí
váno nýbrž sestává z valné části
též z věfícícb a těm by tntd ne
bylo právě vhod kdybychom jim
vnucovtli něco co bychom sami
od jiných neradi trpěli či nebylo
by to totéž kdyby oni po chvíli
přivedli nám nějakého kazatele té
oné víry a jménem toho neb
onoho řádu přednášky pořádán?
se nám již zsstesklo po těch
náboženských třenicích kteréž
ak mnohým z nás známo nikdy
nic dobrého nepřinesly nýbrž na
opak vždy spíše Jednotě ČSPS
na úkor byly? Nejsem znalým po
ěrů oklahomskýcb bratří než
vím Že zde u nás v Nebrasce něco
podobného by jen na újmu ZCB
edootě býti muselo Právě minu
lý podzim když Dr Iška po Ne
brasec řečnil vyjednával jeden
silný lád v — verových Nebrasce
Drem _u o pořádání před
náŠky L1 toho konec) Od
přednášky zamýšlené pojednou
upuštěno jelikož se řád ten chystal
ku stavbě nákladné síně a tu te
obával maje polovici věřícího
členstva že by to přivodili mohlo
roztržka v řádu A z jaké pěíčiny?
Zajisté z dosti pochopitelné A
nyní ptám te: Kolik těch řádů
Nebrasce Icwč Minnesotě a Wis
coosinu mime aby v nicn xayz
ne četně tedy alespofl částečně
věřící nebyli rattoupeni? Proč je
máme nyní od nás podobným spů
sobem vyháněli když dříve jsme
im byli přislíbili že víru otců
jejich mohou ti nejen ponechali
ale že my o oi ani nezavadíme?
ko jedootlivci třeba jsme byl
bratří Z Č B Jedootymáme úplné
právo podobné přednášky pořádati
nikdo nám to zajisté ve zlé oe
bude vykládali avšak jako celek
jest to nebezpečné a zasluhuje to
kutečn! bedlivého a náležitého
uvážení Dr Iška jest opravdu
výborným řečníkem a co taký těší
se chvatné pověsti což nejlépe
dokazují četné návštěvy při jeho
přednáškách a zajisté žo by 00
fám těžce nesl kdyby někdy na
něj bylo vzpomínáno že byl on
třtbat jen nepřímo původcem oč
akých roztržek v tak slibně zkvé-
tající a blahodárně působící Z Č
B- Jednotě
Jak jsem již výše podotknul
není rným úkolem ani úmyslem
poškodit! snad zájmy Dra Ilky
tni v tom nejmenším nýbrž jen
blaho milé mi Jednoty ponouká
mne k tomu bych zavčas varov
nébo hlasu tvého pozvedl a nezů
ttaoou-ii atova má slovy voltjíelho
na poušti pak doufám že Dr
Iška bude te mnou touhlisití
"Zdar rtohré vřctl volá a po
zdravém Svobodiř
Kttjtnl klH vtakva tt rbtholm du Soulh Owaby uví
tají MU (y st Hi)levall f
I
Metropolitan Hotel roh 27 a L
sM t fi tf koMiit
nUa tiirakého inůeba lokoje Jton vvlml íitli t M
rtl! ol-ituhi ft tt orjltpll NiaJe rtrbwdi le lép# lvnll J
rohftttínl ah 1'apvl wtje tolelou tkutenotlvyhovl ktldému i
a ptk lni Ul f Uiní1 společník í motoou obtluliil mel i
avgust rirfis i
♦
iiittii f a a
suh'n i kál tm
Hí
I
mtjaaiin
— Krajané již jsou milovníci
výtečného moku Schlitzova a kte
říž te cbtějf výbotně pobavili mě
li by navltívití moderně zařízený
hostinec 'u Habru' i z roh 15
William ul v němž vévodí zná'
my a oblíbený hostinský Karet
Chleborád Kromě toho pošlou
ží vám iaramaotní Cárli nejlepší
mi doutníky likéry jakož i chut
oým zákuskem jo— tf
Pozor krajané!
Letos je papírování pokoj
dražší budu čítat 15 centů za
jednoduchý roli A jestli koupíte
papír v městě tedy ho nebudete
moci dostat Irimovaoý (lakový
jest učiněn závazek) Proto radím
svým příznivcům a krajanům aby
si zakoupili teď papír u mne Mám
ho na prodej na vypapirovánf ně
jakých tisíc pokojů od 2# centu
výše za roli Nabídka la jest jenom
pro nál slovinský národ a to je
na jeden měsíc od 1 do 39 úno
ra Přijďte jistě ať máte peníze
aneb ne rád vám dám 30 dní čas
k placení Bohatý výběr na roce
(máte platit 5 centů na káru do
místa nebo do Brna') 35a
S úctou KAREL STEFAN
Jediný český obchod
vlfcttal
Schneider & Klein
v tlsle 11)1 So Dli SI Omítli Hel
Mima ia tklwl vrtmtii luiMrivni I hnlirornuka vlna krnliirk
koltity a llkírjf vi b ilrult ta ceny nnjlřvajl
Clitrct CH tfiiUoit
lHivk na venrk vylitu II tHll a aa iltl a rufl
Otilihený krin JOH K AtUK vtotnl hiwiy olwlouM
Riloy Brotliors Co
VELKOOBCHODNÍCI
Likéry a doutniky
Old Milltary Ityc — Dlamoinl It Kyo
N H Archer líourbon
1118 liiritnm Nt 03IAUA
MWollstein&Co
prodá vám gallon
dobrého claretu 'r'10 za 65c
Přineste vlastní svůj plucar a bude vát ttáti pouze 6oc
WOLLSTEIN & CO INK
522-524 jižní 13 ul Omaha Neb
iaiiawii li VítMil
UtLlil
Uhlil
XJlilil
Trrdé I měkké ulití rídio dráhu zejména OIllJlIKMÍ
UIIIO UHLÍ éustanete n starébe raSetie zaámlbo
I LEVIHO v 715 jižní 13 ulice
Uhlí můžete ti objedoati i telefonicky číslo 1918
Za výbornou jakost a spravedlivou váhu te ručí
řettí riwáJMI ochotní vám poslouží
íaVXlliHMUi
r itfetfi-1 jaÉfiiiira
ADRESÁŘ
e
ČESKÝCH SPOLKU
OMAHA
tíhot !Miraká Lípa ě IN3 WOW
OJltii'"l(iM" nAl 4lUfll v
mlirl lni p J w nrK'ri nnniui u
Kpr oiltokonul K i Kr)fl ktark
A im kurkf Ho n tinkr A ¥
Hlior Rlilara t 00 i(U
ík1!iíí ocMm kMnn dril holi n)ll v mtnlcl
W fru(lHI IfU O ( lltia WP vjiiifukii
rfii1vllí Anm Kr#Jfl plMloMjkt Vlnffl (lir
mik IM No 14 Ht nimAika Jmt Orí
tn)ninlM Frcntllkk tnvHm4 Mrrlitm
Atnl Ant Mrk lrl Ho If St pnln'l-
„Irm Maric H(ťn I WIIIKin ul nimirufiit
J'wf Jlno vftfir n]iku Kkirln Houik
Mi VaUÍ l 1 ZCHJ
od )TáTiřiain sr!bt)kdau (tvrtoa
mimtfl n J h olp v sni y iiniirov
klmgml WlllUra ul I'li1 KfHilřcr
11 Jim HiKlvor IVlVSo Hl Jun Hvolw
im IWI Wlllltuit ul pokl Ant Kle(k
íMe iu Hus t % Kytlřo Pjtlila
odlifvt trhMa ňruhf HvrttttvrtoK
ěWil V I hodin vncr v (poivuv imtnoni
tokolnrol Vallirl Hort Kul Ilrlk
'! IM4 S W btf K H S„ Kr( Nitrou
IKht Ho II Siř Autoa TurorK M ul r
Tábor Sebranka 1 1771 JBtT 1
odhf vá Tt prfl1iln arliSM kM0 prmu t
trti ttrtKiii v mici
Cackleylíros
výhradní majitelé
Jukdaw a Pure ťcter
HuniožUiiých kořalek
Západní dodavatelé
ftoderlck Dno ikotské kořalky
Esciptroonj a Vlrrlala Dar vln
Repsoldových Kallfornskýca via
a (Henek
3Ifllt Ivf IlITOW
Excelsíor Spríngs Mo
Salpbo-Salíne a Hteent mfncrálnlcii to
Tž
fjkToilena' '
Jediné smerické pdrodní kslari-
cké vody
CACKLEY BROS
ImporMíH velko
obcbodnlol llliovlniml
OMAHA NKBRASKA
V (Mfft ilfNlIn
Valiirt koniil
nlMlmmkél Ifr linii
řraviulA1 J Knhortt
rokofnl trtt
vCot
v afnl p Jn Hrm hk
Hrxl atriidl VrVM
klnrk llhft kmrivkt
rnltfnl trtU Křupli
Vr llkiMk
fodp Rokol Trrl t 1
BObtii iti iht drakrtt sí£it ttd1
I nadtll I (Hifi'J£ll v ml- v lni Mlv
pAIItolKh'i I wlll dálinu m lírnltlM
IWIRI m rpn r r rrmnm
VHít H11 1 tt ailbiprixlMwU JIH Hlťt luit
Aloi Kultmr IM So l tt pukinOnlk V V
Kuanl MaHult Str rfbut nilkg Au
Bnrpta Almon Kokawtk jo tlhnte prx
roíník Blt Huular rfu VJ liljov
kí ofnlnll i V Ktu ifB uU Ant
vuk riirni vrutir nii mihih 11
Katpitr 4o Jim JlnOri
Tél M Hokl t Onaba
adlitvá DrTli1lnt lekts kltdou d rit hon
trwlu iDfwil wř va minvj11 um
Ho Ulh ll Sutnwtit K Hl (klrmiilk
Kud Kll)lnr IKIS Wll(im Nt tíetnlt Aot
Tábor Kalambes { f WOW
txiftdt nil orlllnt rht— ktlUé t M
dAm mirl v lul kiUilu Ytmhm um li
Willlmi uilnl V kooul Jim hrnu: ml
tflkwoul ¥t tnilo tt klnrk k A Ilaráork
l m W am ul Isnkr Fr IrotKKl
Mkort V: V )() íBlilnl ttrU Jm vnk
vmouovdI alrx Ast HUM!bar rfrKir li
letka J Ntiutttik J Kiru lJKnikl
Hbr HiMa Karé Doby I M itO
odt)fvttr4rktwkkMoii t n1tll v mfcwl rm
S bixlodp IKtroúul tiol Hedmdkjrn Kal
Mouka ItiM Snllth Str tVtnloa anIltcChl
bortd IM WIIIIoipikldnl Maria Vd
I la Wlllluma tuJauiBlRO Vllk HrUit u
Poplutua A
Podp Hokolkr Trrl I 1
odtfrt nt ':btM ldnnu naint s tl
k&Mnu etrrUio pixttil v alnl Htxit Pfd
aMlkat Aana OhlalHrtl IM 11 Ví lil Bil
Viplivlakrai Kmllla Clilnďirad It k Will km
al talsmnlr Maria Víá liftu III It ul
ťotnlr AniiatralDk lwa)ll I ulpiklk
nU VranlIUk Hilak V+ lit It Ul utnt
krnt Jm HOJ rfbot mklatku frantl
Ikk Kawl Mart Kut Maria Vaniat tV
i vImw Maria l)ula)t a Anna Hrnou
Tábor Irrta Čís 9ti B I A
edbfvtKkttl první aadtlIVKMrl vankof
akt dni ffedaMtka Marv Holi mlm
ntariandka M Hiukal taktrakUa KataflBa
Vlalokt Itia Wllllam m ttoklad Mana
brudvt kaaellrka LKirota TU-hi Brttl
ka rraatlika rKiukup Tniťnl atrlt Mana
Farbota ranknval mtrH Harbora Hrulif vý
bor malatka Aaaa Hraada Maria WllI I
Joaafa NWJakal
Předplaťte ho na Pokrok
ponze $1 rořné
D Geilus
ntovfct přiví
HOSTINEC
Té 1202 So 13thfct
rub 13 a nutí ul
Znamenitý ležák lihoviny a jemné
doutniky
JWTcplý xákusek po celý den
Zastavte te ttmt ai
Nellcriíl a ť-rniré flaatry drt sa 35c
VylilíiBO Davldrvv priíkv proti
iMileol bitvy a plinnl balttm po 25c
KlmanoTkího tb iiroll fiucliotlním
too
Bylinná ttnfis pro laludek po 85c
v Beránkovi lékárně
roh I a Wllllam Foitoraí stanlre
Hií Htroo
Vheeler & Vilson
tcela nové kteréž te pro
dávají po tsj k dostání
jsou ta jo Hlaste teu
foMiZWoOiaW])