Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 20, 1904, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    w
I1
ii!r :
8
Hospodářská Besídka
fU44 IAX iIXil
IkOliOIIOllOllOllOllOllOllOliOllOtlClIOllOlKlinlIfttlOtlOliOllOtloMokKtHoll
ťhprttf farssáře sajan
Zimnf krátké dny počínali te
rychle prodlulovali Zt 10 králi
t ta doba odpočinku farmáře I dnha
t ibívajfcl tmi k vykonáni pntfrb
Břeh trati k jaraf trt!:í Krífffp
1 i lánoby k pro ihfvaiídih plo
uitt i lásiby píce ro dobytek
f l"rodlululcliiil dny dáván je
hospodáři plllelitosl alty tvoji
činnost nonrnáhlu ivvloval k
t novému naplňováni týpi-k tvých
t klerýrhl bude liviti vnftkcré lid
ilvo ia připravoval
Kdo lonakélio roku dobře pofl
tal tetntl lajisiá kdyl rok i ro
kam aa tetel jak ti láaoby leho
loji jak pochodil v kterém od
vři vi jevil i mu nedostatek v
klr-rém nadbytek Na základě tom
mole letoe počítat ku předu aby
chyb jichZ te toad dopuatil loni
' Ictoi uvaroval ae
První tudíž prací farmáfc př
pra vujlcího ae oa letošní kampafl
Jut počítali i plánovali ku předu
Nežli vezme farmář oa jafe pluh
do ruky Dochť již má vypracovaný
určitý plán ať ví již co kam niti
jak mnoho toho Ci onoho efti
Tak jako ttavitcl pracuje podle
určitého plánu má podle ne
ho pracovali í farmář Plán
takový je pak znamenitým vo
dítkem může te v pádu potřeby
okolností v době jeho provádění
vždy tu a tam opravili Počasí
na které ae tak mnozí vymlouvají
oeimí nikdy býti naším velitelem
nýbrž součinitelem při prováděni
našich plánů My musíme postu
povati t nim ve ahodě tvým do
myslem jeho vrtochom nadbíhali
" Kdyl máme plán vypracovaný
neodkuijcjme ani jediný den i
přípravou temene k eetí Mnoho-
li kterého temene budeme potře
bovat jíž vfme proto hleďme
zavčas opatříti li je Buďme pa
mětljví přísloví: "Jaké plemeno
také temeoo"aneb "Jaké temeno
také plemeno ' Hleďme tvěříti
matičce zemi jen to aemeno ntj
lepší které ai zaslouží aby jí bylo
živeno které ti zaslouží abychom
je čtvrt ai pít měsícft v roceobdě
lávali které nám přioete za prá
ci naší tlulnou odměnu Nejste li
ipokojení te temenem vlastním
kupte ti od souseda druh který
se vám zamlouval Nemá li ani
aoused takového obraťte ae na
ipoleblívého aemenáře který po
živá u vát i toiueda vašich dobré
pověsti Neobjednávejte však žád
ných druhn byť i za oejlepší pro
biaíovány byly které te pro kraji
nu vatí nehodí aneb které Jste
aipufl v malém nevyzkoušeli Ať
pak máte již temeno vlastní neb
z odjinud objednané důkladně je
nyní vyčisťte několikrát na mlýn
ku pfeíeBte a jen toho nejlepšího
k letbě použijte Čistěním musí
te odvtranití nejen všechen plevel
ale i zrno spalno lehké a nedoko
nale vyvinuté Připravené pak
' temeno vyzkoušejme na klíčivost
Znalost klíčivosti temen jest
velmi dolfřita Klíčivost je první
podmínkou jakoati temene neboť
jen klíčivé temeno roste Množ
tví výsevu má mnoho co činili i
úrodou Chceme li určili správ
oé mnoistvf výsevunaakr muilmt
znáti procento klíčivostí temene
neboť HačMi na akr a buÉle te
mene plnou klíčivostí musíme
liti t (ú bušte ťtmeoe klíčivostí
75procenln(
koiiní klíčivosti je prací po
-měrně jednoduchou je to aby
eborn tak řekli hračka Není k
tomu zapotřebí žádných aparátů
hu teplo viduch A tu mám
vidy po tuce Vesmlme nějaký
talíř aneb misku nal nie na ni
vody do té poslavma oťf i jnog
nrpolévannu misku hliněnou ja
kých ptmílvá po květináče
Mdil bytí nrpoievana aty e
mohla da ní vtahovali voda (i ob
Mapující Do léto vnitřní minky
napočltf jme sto rrn toho kutého
semene takryjme vše a poilavnte
do letitého míita Voda nesmi
přel okraj vnitřní minky přetékali
oýbrl pouze slinami i dnem do
vnitř prosakovali) aby aemeno
stejnoměrně tavlažovala Vpádu
potři by te do misky více vody
přilcie Za několik dní shledáme
ze semena vyrazila kličky Spo
čítejme kolik ze ita jich vyklíčilo
kolik jich klíčilo ailně kolik alabě
a kolik jich nevykllčiio vahee
Zkouška ae může k voli přesnosti
opakovat několikráte pak vezme
ae průměr který dává nám mě
řftko velmi spolehlivé Vzorky
musí ae bráti z hromady tak jak
zrno leží Pak označíme každou
hromadu nápisem udávajícím pro
cento klíčivosti dle něhož se při
stanovení množství výsevu řídíme
Konečně přihlédněme ke ttro
jam aby byly na jaro v náležitém
pořádku Neniť dobrým hospo
dářem kdo teprve když naskytne
ae pěkný den k práci musl jezditi
od řemeslníka k řemeslníku ná
řadím Takový promešká mnoho
drahého času a Často propase tu
nejpfíhodnější dobu v které mohla
býti ta či ooa práce vykonána
Řemeslníci bývají v době jaroí
prací přetíženi ano trvá to mnohdy
příliš dlouho nežli ae od nich
čeho ' dočkáme Nyní je též nej-
lepSÍ příležitost uvéstí postroje a
femenf do pořádku a připravili ti
též nějaké zásobní
JHním slovem má ei hospodář
během těchto prvních měsíců př
pravit! vše aby pak nebyl ničím
zdržován když práce v polí na
itane
Prořczáfání eroíiiýeh strom 5
tirn vtiak s'rrmri' Ilulletlnu' t
Ivarovdnt koruny
(edolm z nejdoležitějSích kroků
pří vývoji jak ozdobných plantáží
stromů tak ovocných aadů jrst
náležité teřezávání koruny tak
aby vyvinula te v náležitém tvaru
a v náležité vysce Dokud jsou
stromy mladé je to snadnou věcí
dátí jim takový tvar laký ti pře
jeme Nejvíce zálež! na tom
jak stromek seřízneme při vysa
zováoí
Na prvém místě je třeba stříž
nouti všechny větve ve stejné
vzdálenosti od hlavního kmene či
osy ttromu neboť jedině tak docí
II te vývoje souměrného Pak
musí se větve uříznouti tak aby
vzdálenost jedné od druhé na ose
byla souměrnou Nejspodnějíí
větev může býti nějakých pět neb
lest stop nad půdou kdežto druhá
má býti o několik palců výie
státi k prvé v úhlu 33 neb 45
stu pna Vždy má te přihlíželi
aby větve neběžely stejným tmě
rem Jretl větev jez může státi
k prvé v úhlu 66 aneb 90 stupňů
mi itáti 4 až 8 palců nad dru
hou atd ai závilovitá čára posta
veoí větvf itanovící dojde ai
vrcholíku Jsou li větve takto
pěkně rozděleny nebývá ttrom
též tak tnadno poškozej sněhem
aneb silnými větry Větve le
kmenem lépe pojí kdyi vystupuji
t oc-ho v různých výškách nežli
kdyby vycházely kolem dokola
Scttliíblý muž
(ipU maniřiiiiih reita zaslán Je
zdarma vb-m těm klerí peuiiM-l petf-e
btijí VMU-lě sl tlo iiáfuí oé
tulili a až de ktinc Žádná ránylka
aa dobírku nebe Mui bumlmkářsky
ml praheml
niro ftAl"ik!m ptklMtliS ntifcjf MíjrSUi mílu
riťlu iMtMvM posuMfT lifnm ytaUu
muinti¥ tmi itmf ' npKiiiif umo }ihfm
Ullff-N I-iiíi C-r nim nniuohoa tylu tu
lál lfnl DiwiiKiu miiri EJi-l
P4ý lim flHfuohoti vyhnití
HMwmli t rrU'll Já trpl Uá rlr-l
Smeno potřebuje k vzklíčení vli- jednoho místa
Kmen má vysílati na stranu od
tří do pěti větvf Rozděluje li te
jco ve dví má i korunu dvojitou
tpísc se rozčísoe kdyi je obtížen
sněhem aneb pří větru nežli když
má kolem hlavní osy několik
větvf v různých výíkách Proto
má ae jii mladý atromek teřezáva-
ti a řídití tak aby te dosáhlo u
oěho žádoucího rozvětvení
' Co byio řečeno o koruně stromo
všeobecné platí o stromech ovoc
ných touže měrou jenže při ttro
mech ovocných musí být koruna
mnohem níže u země neilí při
stromech ozdobných U jabloní ae
v novějíí době nechává koruna
rozvětvovali ui ve výáce 3 itop
kdežto u tliv a broskví bývá nej
obyčejnějíí výlka 18—20 palců
Úzká koruna má mnohé výhody
Předně ae lakový Hrom inadněji
čeíe za druhé netrpf Jak značně
větry a za třetf nespálf jeho kůru
jihozápadní aluoce pooěvadi
nízký kmínek je ttíněa korunou
Kromě toho vítr v krajinách mu
vysazených neoklátí tolik ovoce
Trhání ovoce te atromů nízkých
přijde téi mnohem laciněji
rotdljll ttřttivdnl
V prvýcb letech vyiazenf vyža
dují čatto jak ovocné tak i
ozdobné atromy častého a hojného
prořezáváof Strom obyčejně v
prvýcb deiítí letech iene hlavně
do výlky Abychom zachovali
souměrný tvar koruny a nechceme-j
t
firrjafirt frátu Mtffiftfi átnlfOU tiftmáť
itrttu muRJttvi ciriu uv-mi mi? n
t tufoll na lxjiá:iiMl fttil li lrl 1r„i
jiáft'vfm utl val váf 11 tni l'J-lo ř4Anr cai
imm rteull ni hflo ml atl hbr nl ii
N liiinw )"! ikIJoI áti liirá litl UU
lum aHvIllvlI lerifotin n#1ilMlnAII]ho tákm
Im kf tr# ran Atlnt ueflmtríl 'í'uut vyniá
Irjf írli(iNiin}i přwlMMi Stnr? mu apdit
rlBái(i tál tněm rlutniiflYl ioilHid
tlm Tlaatnl (liuMnuail )K U(ko Jmi U
o nl nUitl VféMai roílKxli J mkh m po-
Pimtt HnrtB v mwmmu uqii trpt jmmw jt trpcí
ftf ml dopita Jmm urhnutn lulull r ni
Tlnfiám títftm UthtiUi anurimniUfio rn-
rtu áArtvftS pirtMmnn UtUirmmfb Splnt
ttmtm Tinto rmpt maUil TIIupliii:B
Klá n4kiiflní:a Ulift imt tmk mt[tmin tm mi
ll nblu ht uUlatl v kmMm áuttrm
lítáni m aapnunf ipillf Ji lm eo
tnu KáiiiMillf lán rfknné ()q ráahil
Nááwlujui hu))i rkdu áiirutiujta Vianlri
u tm u o)imI eo )u luud uílií
r]l t rá to Spina Tjrhoji
ttmnťjtM mim tm )4nobn maohfnh IIV
a6 kU-H ionrll)l kaNku lu nM
anlia HpfM4pl4 alarma" "íof adarwa"
ptf ttmrmm mul lakv rna4tdlo aa vaia p
aiza a bmmnmnnm a fmu mmbmmpwtné lák v ta
lliniia a ťrtrirtm Ji ale uulltia oa
ďMrka Mulm nui na prodnj a aaliovim
▼twkBO eo táotw aa
vala Jmáou r l] natl
na au
lUnl'
mmt mm a r
trnut
vtbr Iarta náklí aa vrbillta Im
mmAnirh okolwwtl Meéutw de nat lnu
t mm a r J) aarnnáila a Hra (aallaM
H'á mt UŮft
MuaoaaniU
wpomrSia ta f áViataaala
plst 'Tholml a airtmňrím
Wpaoaaniu m aivinjr ran vrokaaana
Na-
taduia a vtaon-
al
1 pfaávia a
r lufif mM idarma aamata ale k pl
mmt U im%0 vhujaol a o Jata )aa Ui cit
C BE5T801 L 1 Bei 6ti CbleaffeQl
li aby ttrom přináM nvnce na
dlouhých vyviUvtkhh tělvlih
je lřla rniválal j# iktacevati
litulnkh jtlilonli h hemlly
by ph tiřrnl ponulitoá h
I jii iIpIK rif 1 N palců Ku konci
prvého roki kď)I natlane ďba
prořr-rtvánl má ae opfl rotní
vtrůit akráiit aletpoA na l stopu
£flnl 1 liltvnlih ktiieno
vyli nriněla by néii v de nrl tří
větvičky poMttnnlp I ml I ýli
palců tlloutié Iřciím rokem se
lo opakiie jen le mÍMo třech
měly by se ponechali jn dvě le
I otní Jrii!i roadMeut lidí te Um
le pravidlem jak9 roxdělenl vělví
oa hlavním kmrni
I ři stromech jel rostou do
jidiltnce vytllaíce větve kolmo
vzhůru budil přihlíženo k tomu
aby při zkracování větviček po
nechané očko poslední směřovalo
na venck a ne do vnitř stromu
Pakli ae vsak koruna ttromu při
rozeně přilil rozsiřujeino je třeba
1 jakékoliv příčiny docílili tvaru
spíte jehlancovitého má se punc
chati očko konečné na voiířnístra
ně větve Pamatujme že na tu
stranu na které nalézá se posled
ní očko seříznuté větve poroste
nám í nový výhon
U sliv a broskví jei nemají tak
dlouhý život jako jabloně aneb
hruSně nemají tyto podrobnosti
ohledně zkracování větví takové
důležitosti zvláStě pokud týká se
prořezování pozdějSího Za to
vSak je velmi důležitým seřezání
prvé k tvorbě koruny sloužící
poněvadž slivoní a broskvoně soá
ze ae pod ovocem lámou nezlí
jabloně Obyčejně se u broskví
zkracují roční výhony na polovici
Kdyi však nedosáhnou roční vý
hony přes 8 palců délky není tře
ba je přiřezovati Isou-li delSÍ
leřeime je Má to dvojí účel
zachová se vzhlednost a složitost
koruny ttromu a předejde se přetí
žení ovocem Zbylé ovoce se pak
lépe vyvine
Odslraňůvdnt vltví tlarých
Kdyi někdo opomenul dbáti
pravidel vila uvedených nastane
mu jednou potřeba odstranili tu
tam nějakou větev tlarěí Při
tom však nastává otázka jak to
provésii aby se stromu příliš ne
uškodilo? Aby te docílilo rychlé
ho zahojení te rány odejmutím
větve způsobené musí býti řez
hladký zvláště na okrajích při
kůře Proto má se k teřezování
větvf použiti dobře nabroušené
pilky načei ae pak může řez ještě
přihladili ostrým zahradnickým
nožem Těžké větve je nejlépe
řezati na dvakrát totiž uříznouti
je napřed asi na 18 ai 34 palců
daleko od kmene a pak teprve
zbývající pahýl aeříznouti Tím
způsobem předejde te rozštípnutí
se zbylého tuku aneb inad 1 se
dření kůry Pahýl takový může
se teřlznouti u samého kmene
rána taková brzy te zaleje Při
sřezování větví mladých dělejme
řez přímo nad očkem neboť za
nechávali zde kousek větve je zby
tečností poněvadž ooa uschne-
(Pokritcorinll
Pro te piní Veronik ukkiti
Mail aataalaka "' Mtaik
7 baKpadúřitklíio zápisníku
— Na dobytku zimou trpícím
nemůže přibývali neboť píce jím
potřebovaná použita je v těle k
vyvinováni tepla místo k usazo
vání ae jako tuk
— Velmi důležitou věcí u koní
e čistit jim každodenně spěnaČky
zvláště vzadu nad patkami kde se
utazuje nečistota a rozežírá kůži
zaviřiujíc podlomy Čistění to
děje ie nejlépe kusem pytloviny
kterou přet tpčnačku přehodíme
stoupneme před koně vezmeme
do každé ruky jeden konec a pak
střídavě za ně potahujeme
- Kezavý pluh špatně odhazu
je a svádí oráče k proklínaní Na
olejujte všechny radlice a zavčas
vyleštěte
— Zapřahejte nyní koně častě
aby te ochodili neboť te pak na
jaře koně po celou zimu zahálející
tnadno od chomoutu otlačí a musí
pak v ncjpilnější době ttáti
- Příliš teplé stáje jsou dojivo-
iti krav na úkor Přílišným
teplem tělesné ustron dojnice
ochabne kráva tak rychle netráví
krev obíhá pozvolněji násled
kem čehož ani mléčné ilázy tak
pilně nepracují Nnjlepší teplota
ve stájích pro dojnice jeit 55 itF
— Chceme-li na jaře štěpovali
nařežme ti nyní rouby na ttromech
žádoucích druhů a dejme je do
sklepa spodním koncem do vlhké
ho písku Sklep nesmf být příliš
teplý
— Nyní je nejvyŠšíčai dopsati
si na různé semenářské školkařské
hrmy o cenníky abychom ai mohli
aemeno aneb tadbu zavčat ob
jednali
Neobyčejná zima půaobf velmi
nepříznivě na játra tak ie tyto
nemohou iprávně pracovali Dr
Augutt Koenig'a Hamburger
Tropfen pravidlujf játra a přiná
šejí zdravf
f odplaťte se na Pokrok
pouze $1 ročné
1'anl Vrionikt VoltUkuvá
Aao pant Vrronika Voliářková1
Ntp l-1 nemáte ani poiMi ni tli
hodnou lu pani ináiiř Arh ) mi
lUoalo n n VM# d(i h
co pravím kttdý přiřkl Psi 1
dřii prchají pU I ní na míli c t i y
a li moudří se jl vyhýbají!
Jilto P 7 nepltnlM d rátků
pokusím se o popis jel matiáml
pumavy i jrjl markantní Iváře
Inu ca její postatou by 10 skryl
kyrysník
A ta fÍ tváři
Prosím á viděli jsie někdy
lurka?
Tolil nemyslím živého Ale
takovou kulatou lykev my tomu
říkali jako děli turek který kdyl
dozraje leskne se jako vyelděný
měděuec a posázený je tu a tam
llutými bradavicemi Neračle tu
díl představu tu a mysli pouštétil
Ten turek má l vrchu řídké černé
vlasy pod hustým obočím mezi
očima důkladný nos obecně špa
nělský nazvaný pod nosem chmý
ří a pod chmýřím masité rty na
nichi ledí modrivé pupence Rty
jsou itále roipukic jako poupě
Rozpuknutí to způsobily dva žlu
té zuby které si dopřávají vyhlíd
ky do tohoto mizerného světa
Ano mizerného! Paní Vodráž
ková je o té mizérii tak důkladně
přesvědčena že má chudák celý I
život co opravovali a kárati A pro
to ten útěk psů a dětí a opatrné se
vyhýbání odrostlých
"1 osobo zlatá'' spustí Vodiáí
ková v dobrém "kam pak te že
oete? Inu mladice mladice jtk
pak jinakl Ale že jsem ti právě
vzpoměla Ty vaše slepice a tím
proklatým kohoutem vám rozšla
pu Věřte nebo nevěřte a pak si
jděte třeba k panu krajskému Ho
lota hrabavá všechen ječmen mi
to vyhrabe z pole Ale to je tak
Hospodyně courá a drůbež zloděj
Takl takl Jak povídám rozšlap
a pak ai je dejte třeba do nudlí"
Šťastná sousedka utíká jako by
jí hlavu zapálil a když neutíká
bývá ještě hůře doví se jaký byl
děd bába a celé příbuzenstvo do
třetího kolena Všechno má cti
hodná panf v evidenci a zná kai
dou rodinu ven a ven
Proto ten rešpekt
Stalo te že právě před vánoční
ml tvátky dostala paní Veronika
Vodrážkovi psaní z Prahy kdež
má provdanou dceru Dcera psa
la ie te n narodil hoSIk sama
ie nemůie domácnost obstarali
tak tedy la prost maminku kdyby
as pofl na první ty chvíle přijela že
doma te ui nějak obejdou a proto
že ji jistě očekává
No tátovi udělám pár placek
a pojedu'' rozhodla te milá matka
a ježto Vodráika za těch mnoho
let "šťastného manželství" si od
vykl mluviti bylo rychle všechno
pořízeno
Ten den před odjezdem vyna
dala Veronika všem sousedům do
zásoby pak připravila dceři: pytlík
lahel pytlík tušených švestek ko
šik buchet a jablk pytlík krupek
pytlík čočky trochu hrachu hrou
du tvarohu a králíka
Káno ještě za tmy vydala te
Vodrážkou oa ceBtu
Vodrážka ti na ta její zavazadla
vzal trakař a než se sousedé pro
budili putovali manželé do města
asi hodinu vzdáleného kdež cti
hodná matrona měla viednouti do
vlaku
Ale běda) Na nádraží bylo lidi
jako much všecko jelo do Prahy
Vlak přibral všecky vozy ze stáni
ce ale na perrone stai jeste ceiy
houf lidí Co 1 nimi? Tlačili se
jako slanečky do vozů třetf pak
druhé třídy Všecko bylo již plno
paní Veronika stála ještě poiád
oa perroně
"A to bych te na to podívala'
spustila na pána lesklými knoíll
ky "abych nejela kdyi jsem 11
koupila kartul Dcera mi v Praze
umírá a já lu čučím A proč tu
čučím ? Sednu vám třeba na střechu
ale pojedu 1"
"To je baba jedovatá" povídá
ředitel stanice průvodčímu "daj'
ji bonem někam ta by tu dělala
kravál'
"Není místa opravdu není
leda v první třídě" odpovídá utrá
pený a uhoněoý průvodčí
"Hoděj' ji tam nezbývá nic
jiného!"
A vskutku nezbylo nic jiného a
tak milá panf Veronika dostaía ie
te všemi pytlíky a košíky do první
třídy a jela tama
Dostala ie tam těžko ale přece
ie tam dostala
I pro táně v plotě'' řekla li
kdyi ie trochu porozhlédla "Tady
je to jako v zámku' Sednout na
to nesmím tic to všechno po
cuchám Ale bodejť lednu na to
vidyť mám kartul" upokojovala
tvé tvědomí Ohmatala všecko
záclony sedadla a stále broukala
při tom na světskou marnost
Vlak zatím uháněl a pošmurný
den zvolna se rozjasOoval Na
stanici te vlak nezastavoval jeito
nemohl nových cestujících přibí
rat! Vodrážková vytáhla z košíka
buchtu aby sabnala dlouhou chví
II Mtedla pohodlně thlll ptltfl
dn r( koiitnnntl jf píillr
aby podívala pM tel Trhii
irbou jako kdyty i bo ll Proti
ní -dl titl IrneM "Pia Klitlo
vy rány kde lu vralíř A (tkl
divná lentká VlAák ná na hlatt
a po vinákvm bílý lilek pod
ním měděni (rloof i aa j( lesknou
nns nit jako nkflrku V úilerh
hrotu luhy"
Vodrálková }n d( divá se
n lenakuu V hlavě jf v triko
motá jako kolotoč Vldyť tu se-
-ftlí umí najilnn Ja riaprnft
ni ienskál A jak kouká — jako
sával "Hu la má kukuč' I t
bručela Vodrálková ala zamlčela
se ihned neboť ona lenská po
hnula rty jako opice
"Ani ae na ni dívat nebudu''
rckia ai pani Veronika v duchu a
odvrátila hlavy ale to přece za
hlédla io la ošklivá ieneká také
hlavu odvrátila
Vůbec děly ie pak ve voze divy
jak panf Veronika dceři později v
Praze vypravovala "Kdyl jiem
se hnula lenská te také hnula
kdyi jsem te shýbla ienská se
shýbla kdyl jsem ae ušklíbla
ženská se ušklíbla
Pot mě vyvstal na čele Kdyby
ta ienská bývala aspoň k obrazu
božímu Btvořena neřekla bych nic
ale takovou čarodějnicí seděli
sama a sama ne to jsem nemohla
vydrželi
Nejspíš to byla babička samého
lucipera Holka ta ti měla oči
nos a hubu ani to nemohu po
vědí!
Celá spocená strachem vstanu
ienská také vstala — a to mě do
dalo Víš nebojím se Žádného
ale z té megery Šel strach zkrátka
já prásknula do bot Zenu se do
dveří a ven Vyběhla sem mezi
vozy ale i tam mi bylo úzko a
proto jsem vrazila do jiného vozu
Bylo tam plno a já musela stáli ve
dveřích ai do Prahy
Ten strach se mne spadl ale
proto jsem se přece ohlížela celou
cestu jestli ten divous odpusť
pámbu hříchy za mnou nejde To
jsem holka zkusila "~-
V Praze mi kouduktor vyhodil
mé věci 1 kdyi jsem mu chtěla
povídat o té ženské povídal ie
nemá na hlouposti času
Inu člověk nerudá Pěkné
hlouposti vyděsit člověka!
Nemocná dcera vyposlechla
všecko 1 úsměvem
"A povídáte maminko ie ta
ienská měla vlfiák t bílý šátek
pod nfm?''
Měla holka měla vidím ji
A le dělala všecko co vy ma
minko?"
"Všecko když jsem ie ušklíbla
vycenila na mne dva zuby Jak li
na to vzpomenu celá te třesu''
"Ui vím kdo byla ta ienská"
řekla dcera propukoouc v hlasitý
irních "Byla jste to vy lama No
nehněvejte te Myslím ie vás dali
do první třídy kde jsou zrcadlil"
Stará paní Veronika zůstala
jako omráčena Aby te vzpama
tovala udeřili te pěstí do čela a
vyšla beze slova po kuchyně
O já blázen já starý blázeni '
zaslechla dcera z kuchyně 1 při
tiskla ti peřinu na ústa aby udusi
la smích
Nei přišel zeť přišla panf Vero
nika k dceři a kladouc ukazovák
oa rty řekla:
O té ienské před Johanem ani
muk! To mne znášl '
"Maminko vy byste ti měla
koupit zrcadlo vždyť uiho nemá
te dvacet roků" napomíná dcera
svou matku"a byla byste si uspo
řila všechno to leknutí"
"To tak já se nechci sama na
sebe koukat mám ui toho dost z
té Železnice "odvětila stará a bru
číc vyšla opět ven aby připravila
večeři
rabellii "Vy )) hlupák imlk''
— iWesatr "Mm tikový"
— MnaMlii "Lumpe pobu
do' Pfrdifda toulala Ivo
ni- Oba pntlaatt tatul t I na
(Ule frstnými tnuly tisftl te
debat puktttujp 1o phhodí
Id dopolediipj rdMilrdn přihlásil
se ltaresart epět 0 slovo přečetl
protilitnl la urlřky ptotlovrnt
pioli Muabrllovi odvolává Po
tom povsial Míratmllí a pravit le
třá on hnije upřímní nádivek ji
mil častoval lrcvtta Oba bývali
rtívnícl !!cJ! tl ch!H liskyrlne
do oči pak nemohl Drresart déle
opanovalsvoe pohnuli dlouhými
kroky te ubírá se svého mlsla na
pravící k Mirabcllovi jenliedl na
krainl lavici Mirabt lli přijal kol
Irgu t otevřenou náničf a oba n
objali Poslanci tleskají pochva
lu nastalo všeobecné radostné
rozčilení le dva protivníci setmí
řili a dva přátelé se nalezli
Dm FENNEHA
ucsiii min 1
Místí 1 ziecti
VaHrfcaa
a 14'
fot Irm l
Tvl a
la I rll
ta-twv a
aMnaiaikiial
Zimu voJloridC
Proč si to nezařídíte tak abyste
mohli strávit! zimu v krajině slu
nečného jasu a květin? Vydánf se
zimním pobytem ve Floridě spoje
né jest tak nepatrné u porovnáni
1 prospěchem jakého docílíte ie
netřeba vám vydati v Šanc tvé
zdraví v chladné nepříjemné zimě
na severu Nedomnívejte te ie
největší pohodlí nalézti lze toliko
v drahých hotr-lích Ve skuteč
nosti jest ve Floridě na sta hote
lů v nichi pohodlí prvé třídy do
stane se vám za 1 8 00 týdně a výše
Chystáte li se na cestu mějte
na zřeteli le dráha "Dixie Flyer"
skýtá vám rozkošnější cestu ze
St Louis do Jacksonvillc Fla
nežli kterákoli jiná veskrzná drá
ha ze západu Žádné přesedání
mezi St Louis a Jacksonville Fla
Dráha "Dixie Flyer" projíždí i
takovými místy jako Nashville
Chattanooga Lookout Mountains
Chickamauga Park Atlanta 1
Macon Vyjedete-li zo St Louis
večerním vlakem Illinois Central
dráhy přibudete do Jacksonville
druhého due ráno v čaa abyste
učinili přímé spojení na Union
nádraží v Jacksonville Fla se
všemi pobočními liniemi
Zvláštní okružní lístky turisti
cké pro zimní jízdu dovolující za
stávky v obou směrech jsou nyní
oa prodej platné k návratu až do
června 1904 včetně
Dopište li o krásnou ilustro
vanou knížečku a podrobné íníor
mace ohledně cen zaopatření v
hotelích rozvrhu jízdy atd
W II BRILL
Dist Pasi Agt III Central KR
19 Omaha Neb
H! aa v fearklN
aa n4Mrlll Jn lk pra ta
la- II lalwv iil mn VMKawvt
fuitll rif lli itJ řilM lativfi
r-4l Jako Vata Vtawtip
Mama
"ttiiii#U ualit a m'm t%i'tM
iiiÍh IuH I viiiMI hfVihaa lahvi 'r
řmn-r KMnrr Slul llaikarho (Sir
kál m kámi-fi twlnvlřnl vrllttnll
kulli-ftV 1km! l hialotl dllkv Uk
niri il h1 I John liiitml lll Jaim
vrlfB W T U K IvN drtit V a"
Mapnxtnjt Vlákám r'U Hl Ho llmaha
I A rtirtnk a l Wllllam til Omaha
Jim Turka Sála Jltnl II UI Omaha
tla rVrmtka ISUJIInl lt l oman
H Uollnanna t aM jllnl IS ullr
tl láktrnUt kw ti Sláf)t o kunhalkS-
Ja ularma
Tanpř tf Vila l1' "m
IdULIi tl T 1 Id llf řennnr rri1nlaNr
Pozemek na prodej
160 akrů dobrého pozemku bez
budov částečně vzdělaného kte
rýž asi před půl rokem koupen byl
za 13500 prodá te oynf ca hoto
vých {2500 aneb vyměnf te za
obchodní budovu v stejné ceně
Pozemek ten vzdálen jest od West
Point asi 100 mil v Holt okresu
5 mil od městečka Ewing a od
jiného městečka pouze 2'í míle
Bliišl podrobnosti sdělí ochotně
Charles Krepela
11 — West Point Neb
v z!T0AM
Solidní MU liro
nimi titli pnnrn a trvalá Jii
ku lnu svlAtiA tMká iravá
alMN-nl JimI Hrubiuo ftt
p'irl avnti ki-anwii] ifiir
nmi hněvu jiocal váAílvot
Miiftnbé umí ilHmk il
krylem fiirnrrif km ntiiiro
umiáUJIclin prach ani vin-
K'iai
umrUi-
kíin atrnjkum iiumrHiiřm
plna nrnhokiifny aihxna a
upravnna Nin Inullhii a
iriikllřiiflllliii norialililiiiilii
ďiáMil tu ta ct-nil f í
lion m (iIkkhmmiIiu mní
hkám nih (JAriikkám
knm (I U 11 ráttI S 2 a mpmaaiií výluhy
vfaifloii volnt iiruhllilky iifnJ rNplarartln]
llmlnll VIMi (iiNitnii s iilifnilntvkiiu ltm
krknuf Mralin xrlurrna a mtálniiia hoillnky pi
ioii r-KiKi rovttfpn rinm ain iiáiifriinn i
Iragikomhkf vfjev V ilahlté tni
movnt Z Kíma ie oznamuje: V
poslední schůzi parlamentu kriti
toval post Decesare prudce nové
uspořádání musea neapolského a
složení dozorčího úřadu jehož
členy jsou též dva umělci Mezi
ním a radikálem Mirabellem roz
předl te velmi iivý dialog — Mira-
belli: "Jste inad archacloj??" —
Dpcmare: "AU mlčte vidyť ne
dovedete aoičíst ani psát!" — Mi-
prnaanl vtluliy 'larma )i"ln_y lioilliiky nh-
nrri mi kmiiii nmi iirixiá iiaitr rii
A I IAH IfJWKIItV CO
52 f lHi-tmiulltiin HliMk Clilcaifii
Ná vnllk kalulok ohatthiijl"! WKl rftrn-t)
hnilliink akvualTi ImxIIii liuáiik ninlnrfi
nnINki-liii tliiitl Uuťu Uál 4'lnl llclnh
ir ijfi llcy ki 1 ři uU ále no w uMrtnniáis
' (HiáKmlcb áiituiktiili lir
fiSSb MASNY KRAM
na Jii straní mětts vlastní krajani
Urritří ICimclovó
ítslo 1344 JiM j ui
NoJvítSÍ záioby mata viebo druhu
azenek lalámů iunek a vfibee vieho co
f obor tento tpadá
Ceny levnější než kdekoliv Jinde:
ABSTRAKTY
— VřHOTOVDJB -
S JML Sadler'
171b and Farnam Pattersun Dik
Zeptejte se nati u tohoto listu Tel 1826
Dráha s iůmn mi
DO TEXAS
FallmaDorr Bnííetoré spací tqz7 a rolne
poboTkorč toz7 oa iM Tlakácii
Nejlttpftl dráha do vienb uiísl
líaiiHim liiilliiiiHkťin ézeirif Teiasa
Mexiku it na ťnclflekiiin pobřeží
Jde přímo do
uárfc Cborman Qtwxtifc
Ilallaí Tt WortK HlUsborOb"
WasahaoMo¥áe8 Tomplt
Sslton Taylor Galnesvlllo
úockliarti Eoorlotta SaaKarcos
La Orango íontes Alrarado
HOUSTDNv GULVESTON AUSTílf
# SAN AfITONIG
1 1 1 ttt hhm t t n 1 11 1 f ttttit tttt mumtmiu
Pozor ítétc!
Tozor itéte!
'Příroda a život' I
f
11
I
přioáSÍ cenné vědecké Články o přírodním léčení o
léčení různých chorob alkoholismu o zdravotnictví
Články výchovné sociální jakoi i různá pojednání
o povznetenf hmotného i mravního stavu člověka
t číslo VI ročníku vyfilo jii v měsíci lednu Roční
předplatné pouze 2 koruny HoČně 12 Čísel Ob
jednávky a předplatné přijímá administrace "příroda
a livoť' ve St StraSnicícb č 76 p Vršovice
r
r
(
f
m
m
m
m
i
m
ř
f
f
t
tt
tUfa-'X i riti taUf I i A WH1- aJaV-Jfrt i A mÍl tV mi vili -fat l!) Ťll fltlt-ll1 lUM
Výlet do Floridy
po drázo "Dixio Flyor"
osobni řízený
Ve čtvrtek dne 14 ledna vypraven bude t Nebrasky do Floridy výletní vlak testá
vaící veimět ze Standard a turiatických vozu z Omahy a Lincoln po dráze Burlington do
St- Louit a odtud po dráze "Dixie Flyer" do Jacksonville
Tento výlet bude osobně řízen bude pod správou našeho Fiditele výletů kterýi jest
dokonale obezoámen te zajímavými místy na cestě a ve státu Florida
Jeden den bude ztrávea v St Louia návltěvou výstaviště a jiných zajímavých míst Cesta
ca denního svitla 1 Nashville do Atlanta bude zajímavou a příjemnou jeito trať sleduje cestu
pověstného pochodu generála Shermana k moři
Jeat radno poiádati v brzku o místo ve spacích vozech DopiSte ti o úplné podrobnotti
o výtisk illustrované knížečky obsahující náčrtek cesty 3313
W IL BRILL Dist Pass Agt OMAHA NEB
fr- ? -iw1- ťV 'si 'J ~f VJ"