Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 20, 1904, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    CÍSAŘOVNA ALŽBĚTA U
Honil al VlUma aeros
JtlřU kníle n triit vs
dli
"No
II
A kolle směle pustil k "ÍNo
val''i
1 mu stlk lio poiorost
Itontr ilcm
t Id jak 04 paluM
vatry" koilo 4 rakouský V)lll do-
Klojnik lavle n ! vytasili
"Čeroý rytít jest maj" myslit
li Juarrs "Jinak by nebyl tasil
aliiařl na rakouského důstojníka'1
Na palub "Novarry" dílo se
toto:
llaron Siípáa JUjJuk stál na
palubí a roamlouval t kapitánem
lodním kdy! ipatřil ílunek na
btltku "Novarry"
"Pohleďte kapitána'1 pravil
Hajduk "i Ji le le nám nikdo i
lodičky kynel"
Kapitán le ohlédl naznačeným
směrem
"Opravdu jakýsi mul vztahuje
po nás ruce Vezmeme ho na loď
jest to ní( poviDaostl!''
"Jenom rychle kapitáoe Voj
ko rakouského císaře jest jil
velmi blízko rád bych se i ním coj
nejdříve setkal"
Kapitán vydal lodníkům svým
nařízeni a za nedlouho byla posta
vi i Slunku na lodi
Hajduk a černý rytíř stanuli
tváři v tvář
"Ah to jste vy?!'' zvolal Haj
duk i nesmírným překvapením
"Ano já kníže1 Medicejský
Viďte připravil jsem vám přckva
pení velmi nepříjemné? Jsem živl
Ano aoot Jenom ae na mne dobře
podívejte jsem to já a nikoli ml
ducli třeba le byste raději vidél
abych se jii smažil v pekle '
"Co zde chcete? ' tázal se Haj
duk a tváře jeho pohn-itlm se roz
pálily
"Vál" "
"A proč?"
"PředevSIm proto abych vale
ideály zničil Neumřel jsem a tsk
nemaže býti ani mé jmění vaším
Jste žebrákem a osud vál sdílí
a vámi také kn6žoa Lukrecie jež
usilovala o mftj život Za druhé
chci vám oznámit! že tamto na
oné lodi která pluje na blízku
lodi a černožlutými prapory ukrý
vá Juarez knČŽou Lukrecii Loď
ona jest vojsko na oné lodí jest
rovniŽ mé a přece mně tajili že
Lukrecie na lodí dli Ale já jsem
ji viděl Bez příčiny jí tam ne
ukrývají Lukrecie vaíe milenka
v kajutě tvé za zavřenými dveřmi
ukrývá ivou hanbu!"
"Ha bldáku ty se odvažuje!
nejčiatší ženu takovým podlým
způsobem tupíti?" zvolal Hajduk
podrážděně a zuřivě vytasil iavlí
Kníže Medicejský klidně sáhl
po své zbraní a vytasil jí též z
pochvy
'„'Tu jsem můžeme znova počí
ti kdo jsme ve vídenském císař
akém hradě přestali Očekávám
vál útok nevím vlak proí mne
napadáte? Snad není pra vás
urážkou Že jsem si dovolil dále
žiti? A snad nemůže býti urážkou
ani to že a vámi sděluji neStěstí
které stihlo vaSi nevěstu? Jisto
test arci že vám to říkám i rado
stí Nu jen na mne útočte!''
Štěpán Hajduk sklonil zbrafl
lekal až se bouře v Hadrech jeho
zuřící trochu utiší
"Dovedete toho dokázali?'' pra
ví! Hajduk hlasem bolestí stí
sněným "Důkaz jext tamto v jedné k~
juti "Satana" Juarez ani netuší
že znám tajemství naSI toJi Za
niěúmé si laty vraťte o vy v
mých lstech zpět na "Satana" a
přesvědfte se na své očí Mé po
mstě postačí že jsem vál mohl
raoití v nejbolestněji stránce va
leno srdce Ale dýka kterou tato
rána jest zasana nní possd za
bodnuta ve vale srdce až po ruko
jeť ťoslylte jeltě Dívejte se
mně do očí ať moje rozkol jest
větlí Juarez 'vyrval kněžnu
Lukrecii Gáboru Doerymu t ru
kou Kněžna Lukrecie byla mi
lenkou Gábora Doeryboť'
Poslední slova pronesl černý
rytíř již se sykotem byl vleček
přemožen z lstím k Hajdukovi
Tvář jeho byla změněna rty
jeho stahovaly ae v ďábelský ú
aměv a % oči ariel mu žár Byt
vtělenou nenávistí
Štěpán Hajduk stanul bezvlád
ně před knížetem jakoby byl blo
čkem zasažen
Hrázou umřela mu alova na
rtech lavla chvěla se mu v rukou
líce jeho bylo bledé jako mrtvola
— a v očích ztrnule v před hledí
cích zaleskly se slzy
"Při zprávě o její smrti nebyla
ty mni vystyJIa v žilách krev!"
pravit si Hajduk sám k sobě —
"Kde by vlak nabral tento vyvr
hel pekel odvahy O Lukrecii tak
mluviti kdyby oeděl pravdu?
Srdce moje buď silné! Rozume
můj opanuj mé cityl Lukrecie
dostala se Doerymu do rukou
postačí mně vím -li tolik) "
"Nule chcete ae převléci do
mých lato přesvědčit! o pravdě
rrýcb slov?" tázat se kníže
Mfpáa llaltik nsthovel opři
tavit Jo pochvy
"Nenethcl vílích lita!" pravil
fá porn v' ni potuflkem ''Chci
a l vojskem"
"liikrrue jrat řehtačka vf-ru
je Ikoda pn ni se rmoutili!"
"Neposmlseíte s mně kuli!"
pravil lltiluk hrotrboé
''ťoiměch lest mne dalek Air
adá mně velice záhadným 1
jste náhle tak sklíčen Hleďte )á
se tomu směi a miloval Jsem ji i
upřímného srdce — stejoě jako
vyl-
"Odejděte l této lodi kníle
sice neručím ta sebe '
"Vyřídil jsem jii své poslání
Moji nepřátclékteřl zbrafl na mne
vztáhli jsou zoičnoi zdrceni já
již mohu jiti Ale nadarmo z ceny
neustoupíme chci se jeltě trochu
pokochali na morálol smrti Lu
krecie"
ilaiduk ukázal mu schody s
lodě k hladině mořské vedoucí
Knize Medici pokrčil rameny a
smál se
jdu jcju liž pravá módou
bě "Zbytečně se hněváte já vás
dám přece jen oSetfovati v blázin
ci Oh Petr Medicejský dovede
býti i velkomyslný!''
Černý rytíř spěině slezl do Člun
ku u "Novarry" Hajdukova zou
filout byla pomíjející minula brzy
a pak dostavila se touha po po
mstě a hněvl
Hajduk zavolal si kapitána a
požádal ho aby zrychlil jízdu
"Novarry" "Satan" loď naproti
plující musí býti rychle dostižen
a zničen!
KAPITOLA i)
Vojáci císaři Josefa Františka I
Juarez netrpělivé očekával ná
vrst černého rytíře
"Kdo jest na "Novaře?" tázal
se ho
"Pan baron ' odpověděl kníže
Medicejský opovržlivě
wa iodicn skutečné Jsou ra
koulil vojíni?
"Ano"
"Podnikneme tedy na ni ihned
útokl"
Počkejme Přinesl jsem od
barona Hajduka vzkaz velmi dá-
ržltý"
"Slylme''
"Vzkaz ten netýká se vás''
"Koho tedy''
"Valeho tajemství''
"Mého tajemství? Co o má
býti?'' tázal se Junrez zaraženě
' Zatajil jste mne pane presi
deote že na lodi jest knižná Lit
krecie '
jakým privnm to tvrdíte? Jsem
vám za něco zodpovědnosti poví
novin Ncto iste se mne
snad vůbec ptal kdo jest na
lodi? "
"Nehádejme ic pane presidia
te ' odpověděl kníže "Pusťte
mnu ku kněžně Lukrecii mám
vyřídili vzkaz Hajdnkav slíbil
jsem mu to — pk budeme mocí
napadnoiti ostatní lodě"
Haiduk v( že kněžna jest na
lodi?'
"VI"
"Vy jste mu to řekl?''
"Ano"
"Nuže vězte kníže že ku kněž
al Lukrecii oépuntlm vál ani koho
jiného"
'Nevadí Tím tedy jest proká
záno že president Iusrz užívá
námořních výlrto k milostným do
brodružstvíin To jet velmi moud
ré! Velmi moudré! Praví se
že prý jste zavřel kněžnu před
hanbou pane presidente iirá
vol Gratuluji vám"
Co mluvíte?'' tázal presí
dent hrubě "Taková řeč nesluli
se na k ofJetel"
l d&vMfit na Justris Jakfl y ho
upotci flotila ua jho slib til sil
Irnoi (I cntitanu
Hnil pcíkriřuvali
"liánu kletou si mni ufiníla
na Vky tnidu pamalovatl Mim
po n) na pnou nílm)it lnou
linu vlak ktitoti vat andMokl
I jlnti nidniii ulil randita rtdnt
su si I na onen svět Miluji a
iťotftuji tis lnkt'c ittr Uit
tle iifl j ndy Vyalcilměi
mne po ptf mul svou ruku po
mi niue k suli a i utvcrii
vám lisot kli lný lsstarpiný
moe láska jest Čistá a ptává
dokaiiii i tlíii la o lásku vás pro
slm lrď kdy tlpln Rbavena v Ir ho
msjťiku a npulilná bloudíte svt
Irm Neboť vřzip ! nemát
shola ničtho (íatibaldi laťavil
vlečko jmění papežovo i jeho pil
biisných Hajduk to neví ale
al ae to dorvi klosne i jeho láska
Ah ("ho láska promění ss v bu
bliny!"
"Chudá? 2a jsem žebra
{kouř Pravíte? " koktala
Lukrecie ztrnule "Ne ne Není
molná aly udatný Oaribaldi si
rotka tak oloupili"
"A přece připravil vás o vle"
pravil kníže "Já vlak jmění ne
potřebuji nepotřebuji peniz já
jsem bohatl Toužím jen po lásce
valí Lukrecie po valí lásce —
sice mne po celý ivfij život nalez
nete na avé cestě vždy vlude
kam váa osud zavede
"Nikdy! Nikdyl Nikdy!" zvola
la Lukrecie s náhlou hořkostí
Mám jeltě zdravé ruce a nezahy
nu v bídě!
Jusrez přivinul k sobě něžně
Lukrecii
Kněžno" pravil Jusrez se sliv
oostní vážnosti "vy nejste Žebra-
Čkou Jste bohatá jmění luire-
tovo náleží vám Vybělte si:
já nebo kníže"
Lukrecie padla k nohám svrže
ného presidenta
Milost! Smilování!'' pravila se
sepjatýma rukama "Já dovedu
milovali jediné jednoho Štěpána
Hajduka nebudu li moci býti jtřio
umru — ale jinému ruky nepodám!"
"Pane presidente' pravil černý
kníže mrzutě "Vyjádřením ivým
jste mne přivedl do choulostivého
postiveol Zápas se dvěma soky
jest těžký ale já ho podstoupím"
"Jí oejsem vaším sokem kní
že" odpověděl Juarez krátce
"Kdyby kněžna mne ruku podala
byl bych vás dal ihned zastřelili ''
"Děkuji "
"Prosím Kněžna zástane zde
i nadál pod mou ochranou a já jí
za vlech okolností uhájím"
"Uvidíme" odpověděl kníže a
pokloniv se zdvořile Lukrecii o-
Juarez zvedl Lukrecii ae země
"Nabídl jsem vám ivou ruku
pouze abych vás zachránil' pravil
k zoufalé dívce "Považujte celý
ten výstup za Of-prožiiý jako
byste o oém ani nevěděla Ano —
myslite li že hytte na lodích rt
kouských byla ve větlí jistotě
dám vás osmí ozbrojenci doprovo
dm v clunku na "Novarru de
oerál baron Siěpái Hajduk jest
na írfgattě!
Hajduk jest na frrjjattě? lá
zaia se Likrecie uchopivši ae za
rozpálenou hlavu "Veliký Bože
kdyby to byla pravda? '
"K)íže Mdíctjký právě od
(arntud přiíl a mluvit a gene
rálm'
"A vy byste mne lam dal do
pravili pana presidente?
Učinil bych vám tíra radost?"
Na kolenou bych vám za to
dekovala Oh pane prtsiden
te ne nemohu uvčříti takové vel
komyslnosti se mtšny nepřátel
ké '
"juarez hled avou moc a ivou
vlast Pamatujete ae co jsem
vám řekl?"
"Ano"
"Nuže člunek a osm ozbrojen
ci budu ihoed připraveoo na cestu
' Juarez nemohl pokračovat! dála
t „ t — 11 "Novsrra" a vlech' lest lodi
I řřřriril utou vlnkou ozoečenvch
t 'trrn flnri M 1 u 1 i ' '
w' :r l počaly vlech uran "Satana"
vinet pmjiee muoii iiu-
r Čtyřicet dél aypalo na loď delt
- " " I
ln ta tuto laskavost" '"' "v
! ' u uvinu t mr cucali
t } ' I praskotem a rachotem v červené
rtnize thi juiot ymn mi
Lukrecio cdčiene vyanaia nuyz _
patřila černého rytíř Černý rytíř klečel před Lu
"Co to? Vy se mater' tázal at krecii
fuirezi eřekvaoenfm Lukrecis selila na lenotxe vs
"Pane presiJente' zachvěla leisv aajute s pioa zouiaiosn ponn
Lukrecis bázlivě "zachraBts mne žela k oknu v němž blýskaly se
před tímto člověkem jest to muž blesky děl f lodi a černožlutými
zlv s ioatov ve Vídni mne haneb- vlajkami
ně ootuoil lá střelila Isem "Nale lotr nori juarez ven a
ho do orsou Myslila jsem žel nadliskou silou na velitelském
jest mrtev a teď přichází rulit móatku pravil retr Medicejský
mAi Anlmval kl d kdv duls no e horečným rozčilením "ueia nase
beztoho tolik trpí
Odejdu ihned kněžno jenom
vám chci něco ozoámít Poslech
něte povím vám to hned Před
panem presidentem Juarezem
hřmí divoii etřffíi lukl — aviak
nemám naděje ža bychom nepři
tele odrazili Na "Novaře"' velf
Hajduk S stejnou nenávistí
jako zds Juarez Jsme ztraceni
Lukrecis bázlivě kryla se za Ju- smrt os nás čeká pakli oebudem
pomýlleti na otek lile soíz-
do jsem zde znovu před vámi
Prosím vás na kolenou: následujte
mne záchranné ciuoy jsou
jefti volné Pojďte le maoqkoěž-
arezm crtveia se po ceiem ieie
ráda by as dala do pláče do itka-
ní
Na alova Medicejskébo neodpo
věděla Pohlížela jen proseboi a
pn ihrl bfll vstlm j-nřřliým
poiliím rttctUnt NaJ lila
vámi nim holi Hnili l paluba
ialisttl t si lol y - a jl %ás tde
i i))ftui nUto shyih pamalnval
na Mt lítáni ní tůUn litou
Kníínnl Mři sivli a nrplrjlv
si sl y mne oivsl se mstivý
' Oiud niňj r v rukou bo
líc ll" odpovédMa lukrriiv lila
inu tak tuhým jakotiy odiliáttrla
jil a luhoto světa "Smrt jest mné
Iph f llnlri ríl-MHl1
"AU já tiecliťi abyste umřela)
svolal knlleipriidka "Clu labyii
lila abyste byla mou l-noii a nt
po UK li ss mně po dobrém
"Odejděte knlle nrplejt si
abych rpásobila hluk a Juareia
přivolala na pomoc Slilo by mna
jediné slovo jediné "ano' a bu
drie mrtev I Nemohii-li jil býti
Hsjdukovou podám raději ruku
Jtiarezovi nrl vám juarez há(
mne na této lodi oa své lodi —
přece mu ani jidnou nenapadlo
aby přilni ke mně a úmyslem ns
Čectným"
Petr Medicejský objsl Lukrecii
"Nt! Ne!" volal Kleně "Ns
hudrt nikdy jiného! Budeme apo
lu žiti anebo apolu umřeme! Pro
tebe jsem dosti vytrpěl byl bych
mizera kdybych netoužil po od
měně za ivé utrpení!'
"Pomoc! Smilováni! Pomoci"
křičela Lukrecie ale volání její
zamklo v hluku boiovném v du
oění děl a střelbě z ptiíek
"Jde o život moc a majetek
Juarezfiv ten svého místa neopu
stí Nadarmo ho volál nadarmo
křičíš budel má!"
Kněžna Lukrecie i hrázou od
střena vy tvar nnizcteod sebe ale
Medici držel ji tak pevně div Že
i neuikrtil V tom oksmžiku
stropem kajuty vnikly k nim pla
meny atény praskaly a bořily le
oa zborcené hořící třísky
Kníže ae zachvěl
Vzpamatoval te rázem a uchopil
omdlelou dívku na ruce
Pádí ní po hořících schodech
přel hořící desky a trámy na palu
bu zde v plamenech a v dýmu po
bíhá a bledá ochranné čluny
Ale oebylo zds již ani jediného!
Na palubě leží kus učazeného
prkna Nejspfle byl to asi nějaký
másit-K
Petr Medicejský uvázat Lukre
cii na toto prkno a vrhl jí a hoří
cí lodi do moře sám tské skočil
za ní a drže ae jednou rukou de
sky iíkl drubo i rukou Lukrecii
"Tsk umřeme Lukrecie" leptal
Medici "Krt na rtu srdce oa
srdci!"
Lukrecis o'-s!ylí již tato slova
Očí jijl jsou zavřeny tělo ne
hybné a ztrmlé
"Hurá! Sem! Sem!'' zrolalo ně
kolik rakouských vojlnft
KnfŽe Medicejský se ohlédl a
spatřil Že několik vojínft vesluje
k ním ve velikém člunu
"Jsem knížd Petr Medicejský
věroý ioup-fi-e rakouského clsa
řef zvolal Medici na vojíny "Bo
hatou odměnu tomu kdo mne
a tuto dámu zachrání!"
Vojáci s napj:tlm ?il snažili a
dosleí knížete a Lukrecie A také
s k nim dost li a vzali je o člun
"Mé peníze a poklady" pra
vil kníže aby vojíny splet) "vylo
žili již oa ostriv Tam mne do
pravte pklí chcete peníze"
Vojáci veslovali k ostrovu
ui rtr a rychle proplitu
mezi loděmi neohlížeje se ani po
ktjf žoě na dně člunu ližítí
Člun tnu-il minoutí také "No
virrii"
Mdící strhl jednomu vojínu
plálť i r'n:n a rychle jim pří
kryl Lukrecii aby jl i "Novarry'
nespatřili
Voják jemuž kníže Medicejský
pláSť odebral obrátí! sa rychle
bystře pohlížel knižní do očí
"Nemýlil jsern se vy jste to
koho v vídenském hradě kněžna
Lukrecie střelila!" pravil voják
"Tato přikrytá dáma nemážs býti
nikdo líný než knčžna Lukrecie!
Ani krok nebudeme vtiiovatí dále
kamarádil Odevzdáme vás i knéž
nu veliteli "Novarry"
Medici is nezalekl
Zfistal klidným a pokojným
"Ists-ii blázni doprsvts mna
jt-0 os 'Noysrru reki inostejne
"Pfijdets-li as mnou na břeh dám
vám peníze velitel 'Novarry' vlak
nebude tuzs rád příoesis-li mu
teď kdy jest v tisícerém nebezpe
čí milenku jiného os loď"
"Arcižs blázní!" ozvalo ss ně
kolik vojlno "Chceme penízs ns
ženu!"
Pravdu díts soudruzi'' pravil
opět první vojín "Ve válečných
dobách lest dobré ma li vojsk v
kapss peníze Als tato osoba tds
kterou psa kníže přikryl mým
phttěm jest nevěstou pana gene
rála Štěpina Hajduka! Nužs — co
jest vall povinnosti?'
Knížs Petr Medicejský zlostni
ae bryzl do rtu
"Byli by to jelta mos zds za
jati" myslil si "leď pomoze
mně jen smělá let!'
Vojáci v člunku jakoby oa po-
vel pustili vesla a pohlíželi tázavě
na knížete
Koížs dovedl as přemoci
"Nuže kdo praví že tato dáma
není koížnou Lukrecii? ' ptal as
Inrstně "A nu tuin dámu fm
H ihoh llo "Sslsna" vynesl ji
rm i sailitánit a thil i doptá
viti do Mrfika panu gennálu l a
touovl ťikovl "
"l an I ston na "Nol
pravil vojín
"fak? A lo t y I lo nesmltnl
liřstl'" stavil su knl? ndivtným
"Vím lu Jistě iishoť jsmt plilli
l "Novarry"
Ostatní tisem přisvědčili in je
touni tsk 1 (jfiinil Hajduk i
"N?vtrry" f Mí nť'H n% 'sis""
A knllrti tylo to laké dohře
inlmot
"Je li lomu lak veslujte k 'No
vaře' Čtvlí iniiíi doplaví knčlnu
nahoni ostatní pQjdou se mnou
Bohatou odměnu pullu i těm kdo
odnesou knělnu Kenrrálii Hajdu
kovi" Vojíni souhlasili
čtyři vynrati Lukrecii oa "No
vami" ostatol pak veslovali i kní
žetem k ostrovu kazíckému
Hladina mořská I yla v lu chvíli
plna lidi zápasících o Život Pr
chali ss "Satana" a a jedné lodi
rakouské klerá rovněž hořela
Lukrecii dopravili vojíni do sa
lonu na "Novkře" Uložili ji oa
Žlutý hedvábný divan který hned
le smáčel od promočených latO
kněžniných —
"Pana kapitáne" řekl Hajduk
veliteli lodi ""Satana' dejte roz
stříleli a vlečky jeho obyvatele
potopili Zejména li dejte pozor
na zenu Uvldíte-li prchajíc!
ženu a lodi budiž člun ooea rot
střílen Té dámě bude lépe u
mřltí Smrt jl bude Itěstlm!"
Kapitán přisvědčil ale v duchu
si myslil co ae asi generálovi sta
io ze aoi zen neuleirir Kdo asi
esl ona žena již generál k smrtí
odsoudil? Z úst tohoto muže
lidu zněla alova ona tak podivně
Kapitán aotva se zbavil těchto
myl!ének když oa můstku objevil
se vojín
Salutoval Hajdukovi a hlásil:
"Excellenci poslulut hlásím
ze isme z more vytanu dámu na
prkno uvázanou Dámu jsme do
pravili do salonu oa lodí Jest lo
římská kněžna Lukrecis"
Štěpán Hajduk se zachvěl
"Na mou loď jste ji přinesli?"
zakoktal ti Se
A pak hněvivě se na vojíny o-
bořili
"Kdo to vám poručil?"
''Česť!" odpověděl vojín beze
vSi lio rozmýšlení
"Jak se jmenujete?" tázal is
Hajduk a rozhněviná tvář jeho
zbledla jako stěna
"Jmenují ae Lazar Hartman '
"ílartrnane od této chvíle —
jiite líkovatelem Cti jus učinil
zadost Múžtts jití!"
Hajduk sklonil hlavu na prsa a
na chvílí zadíval te ni moře obar
vené nachem hořících lodí
nott když jsem pomýtlt-1 na zni
čení Lukrrrifi Šílenost
Což o-(i( padlé niilťailníci amr
dobrodiním? Onen vojín pravili
čest poroučela nám abychom jí
zachránili Ah kdyby ten chla
pík tulil co lekl! Kdyby tulil ja
kých hráz rrns zbavili Míl by býti
letníkem a ne líkovatelem za to!"
Hajduk ailel volnými kroky i
kapitánova můstku
Ubíral ae tak nejíslě lak poma
lu jakoby se strachoval ahledání
Ltikrecíe aličná zbožňovaná
Liikrscíe lrž la v zamazaných la-ti-cb
ss spultěoými mokrými
vny na divaoí Líce m£l Žluté
oči hluboko zapadlé
"Trosky mé hoiond Jáiky!" U
ptal si Hajduk sklíčeně "Ubohá
nírlťaslná dívka! To tedy byl tvflj
osud za lo la poslechla jsi hlu
svého srdce a tla za mnou do ci
zlch svítá? A já chtěl jojíamrt!
Proto jsem dal na "Satana" toli
stříleli abych jí ponořil s vlny
mořské aby neltéstí její smyly
Oh jk Jm byl n#prav#dlívýl
Tvého nltěstí tvého utrpení byl
jsem příčinou jediní já já sám!
Odvedl jsem tě čistou jako lilu
nyní mi ti přivádí osud blátem
pokálenou zpět Vírn vlak avou
povinnosti I pokálenou přivinu tě
na ivou bruďl Vždyť Jenom moje
láska přivedls ti do ncitěstít"
Hajduk poklekl před dívkou
pohladil studené její čelo a vdechl
na ni polibek
Lukrecis otevřela oči s pohléd
la ztrnuls os Hajduka
Dívala a na generála dívala
vztáhla ruku aby jej objala kolem
krku a počala hofes plakali
Plakala vzlykala dlouhou chvíli
"Štěpáne! Drahý Štěpána!" le
ptala náhlou radostí "Tedy
jsem zass tady u tebe oh jak
sem trpěla!"
"Vlm o tom als zs poměříme
- na to! " odpověděl Hajduk
přivinul dívku oa prsa
"Na to nelze nikdy zspomeoou-
ti Štěpáne!"
"Což atala as ti taková poto
pa?' tázal as Hajduk a rozčilením
Tázal ss ten proto sby mohl duli
její upokojili
"Potupa?' pravila Lukrecis
upřela tázavý pohled na Hajduka
Potupa ss mni nestala jenom
drn lotři pokoušeli iso mou lásau
Jedním byl '
"Doeryr přerušil ji Hajduk
PoknfovM
Žaludeční neduh
Jl ntiTiii lldké bl ij Jmi t v tu 4ilmMll síifí1 iMl
Vtii riirtiA ciiinl k Ji'Mn ki-1 ni kikuií fiuhniiiil a in
VoIikmII i JIiIIk yíim"ll4li( (íi lil-i M-ilin li íllll rlimolcVf
IH'III HiMlllJil i ii k iltnlU llilii- IIIU
Dra petra Doboho
JS n'iiiylii(iii iiiiaviiaii im lalinlku ylřuprhuť k Jídlil
pí iun iiiíi I iliiiiji čutl iir ť a ťiiil řiviit liixtnlm lul
honí lu iK h hitriilťkj ' tm iMr#řii ihI hilihh ii jÍ
tllltťtl) llťln lllljlďll' I '!
DR PETER FAHRNEY
1 112114 Ho IlítvHA lva
ljlMWiHllit
Chlcniio III
Kal inAžc nj ní íliiKtnlt pilino m l) oriaii
lirolol mftlet jrui koupili mnr lu biiral( ml
DnSrl liliml - krámr lim a
aéiiiwfas aartva h mtikuj
Stmnn rim b"iplil llmla lak rt hM luk
Irtiiiia pn ) lim u"tMiii m flak iilinlli
JnlmtlKlu NiHrlia (MiliNl I luk IraaiiS
ťHISK iiMiliMN ) t Um mi')IhJhi au
nim lHini I'litfik li urHutiy tMm ?i rul Antw
rliw huaxt 9 B" i'iunik iilaimrf
Louis VitákníiKV'
N II l'réjtia laí flcriain nov liliu
Inivnlif ř-mirilk 'h huilfliiilr-h iiMItitJlí r„u
inajirl vnibr fMr hiiuali am'li rukiw'li'h nS
Irnj4 fmutrh liarmiinlk wiiiiwrtlii nim ho
llni-h uMaliilniMil rn ralml falMoS Cn
um lamu iiiaiii ffinmik
Lee-Glass-Andreesen llardvare Como
— pro01ji vt vcIImid- —
Thfhtit fjrUnné lakované plechové nlnl — Ciwnnf pltrh
ž-lcrný plnrb a aovov hn' Osm-M drilt Lřohlky ooiiřské
zboží olitykly siře!rt ífrsn náboje aaprirtovsae anosi
Mk iL"4n"r ' ' ' ' ' ' © 11'hr
iONH LINDER velkoobchodník lihovinanii
má oa skladě
I
zvláitS ale proslulou zr 1881 OFCA J8 Taylor
Za jakost vlcho zboží as ručí
5
Telefon 1815
1209 Douglas ul OMAHA NEB
Kdykoliv potleliujote kol Ar k pf
hlliusosbk iyHth rl)jinlnJt tl
JJ v ejvt) pnJAovn kuní a povozí
Palííco Sfablcs
í' ff( KKfOlfTOX máj
rok 17 a Davcriport ul
Kiirj Jsou vyhHtíny a proto
možno v nli ti jiiHlnlknoutl i dolil ý
IdU Vutary možno al objednali u!l
Selafonlekv TKfc SW7 23
JOS DUFFY
vcIk-1 iiialoolM lioiJník
má na skladě
výborná Importovaná I kalifornská vna jakož f Impor
tované a kentucké kořalky a likéry
Huti lezbolf Joatlakl jak O htm tvrdl jtsmk se penla vrátí
TELEFON 38
I
2S0S lf Strčit SOUTH OMAHA
j
L E fmk ž Ěm Co
0Vek:obchodnícl a Imporiéřl-O
UMupMirmjl Im klrnclit Ur Vrr nMt
1001 Fanm IM Ornalia
Fred Krug Browing Co
OMAHA MUliASCA
"Vsutí n31p&l druh
Vjrtíma mm itmiíXérní swlzvt K xum-pHAhi
UiH iHAIin ttlUykl Materiál a uejpié Wbah-ká amdwMl
— Vfllká ftfUtmt s slMkodnl spatrsowt
HkH NXáHál ťsjHikvjltl mUm-uKlt
JUE OimfMá ML ss srěUuJIťl brkixl
Doplnx m ochotné vyřizují dlo iMní
Mfil55 Hffí
Bfew Co
StcLíl a spololilivl oiadoi
-♦Viří a labvojí výborné plvoK-4~
Teloíon 119 r- OMAHA NEBR
Pro stůl
Ti kdo! dovedou oceoítl výborný stoloí nápoj
oblíbí si tajiatá oals "GOLD TO" lahvová pivo
Jest lehké perlicí as t Hané jako jest f dravé jest i
chutné Vyrobeno jest i nejleplíbo chmele vybrané-
ho jeCmeos a čistá vody— oenlť v nim ani jediné přísa
dy jel by byla Ikodlívi neb nezdravá Není to laciné
pivo v nižádném imyslu als jest to jedno f nejleplícb
a ti kteříi js jedoouokusílí stati as řádnými naliroi
zákazníky
Dodává as v bednách sice v lahvích kvarto
vých neb paiotovýcb Objednejte ai u svého obchod
nika aneb telefonem— Tsl Omaha 1541 So Omaba 8
JETTER EEEflKS CO ?aH a latTUjl TtSorsí jlTí
SOUTH OMAHAnNKB
--r- -v