Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 20, 1904, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    UUMti
I' I řftATELSKfCH kruhO i
uv::uv:-:::i-tuS::ii--t:1
iHJlHilí Ntb 6 ladné '04
Velmi ťeato mluví II M alklt
M vtlenýth tllelitoatl my
emmftí Cechové bfváma dosti
baastrlíaovánl K příčiny I
spoluobčané nili jiné národnosti
Bil pciccfiujf I U-Jlujf ti tttttau
rothárenosť neuvědamllosť na
Itho 'Klu A dimell ti tiikit na
ardce thcrmt II hMI upřímnými
ttiuilm usnatl la ml došli toto
pravdu Zejména U osle neWal
ni roháranoť Mluvím a pile
ni a často o nelí nov4 vlasti Jako o
těmi pravé "avohody a tatím tu
svobodu pomáháme dosll {auto a
nati vlastni htotipoati ubíjeli Npd!
svobodným fo kdo druhému evo
body nepřeje Nál lid zejména
v mentích městech rordíluje ai a
echovávi ta dvě různé hradby a
aica na věříc! a nevčílcl Jaem
dalek toho bych anad chválil ty
neb ony ala jako člověk neodvialy"
chci poukázali na aktilky dobrá i
nedobré ba tamo doiti (patné u
obojích Počnu a věřícími Upliti
ae nedá ie vftilíí lily Čechů shr
nutých v církvi katolické i evan
gelické postaraly ae o udrženi
čeaké řečí v kostelích I nedělních
školách Že milo jest přihlíželi k
tomu jak dílo českých roiičů
které ae na ulici často česky pro
mluvili Ktydf v kostele aspoB po
modli ae po česku "otčeoál'' Že
zásluhu za tento český "otfeoái"
má kněz to tipříti ae nedá Ano
pravím jednotlivce to zásluha A
co naproti tomu íinl rodiče? Nicl
Nejen íe ae nestarají o to aby
dítky plynně mateřský jazyk rodi
čů ovládaly ale aami ae mnoho
krát za len avůj český původ stydí
(sou ovtem četné vyjímkyale tich
je bohužel málo A to jeltě po
nejvíce na farmách kde ae len
český jazyk nejdéle udrží Ve
městech pak— darmo mlu viti Ani
doma ae čeaky nemluví Toto
vlečko je nedostatek národní vý
chovy nejen dětí ale i rodičů
třeba ve ataré vlasti rozených
Tam ovsem vládni byrokraticko
vojenský kruh oedovoluje ve ikola
učiti nalim českým dějinám cele
oeíalěované Ala není za to nall
povinnosti opatřit! tobě nijakou
knihu z které bychom ac o tom
všem dočtli a aobě zapamatovali a
vštěpovali to také natím dětem?
Jako: "Dějiny Palackého" "O
brázkové dějiny profDolenakého"
atd Nebo číatj opravdový akvot
české literatury napsaný nalím
nesmrtelným knězem a vlaitencem
iJenelcm-Tfebíziikým? Není tu
dosti krásných a vroucích alov ku
utvoření národní hrdosti?
A nyní ti nevěřící čili svobodo
myslní Těm chci připomenout!
to samé co věřícím jenže oni jsou
pak opravdu povinní tvobodomy
tlně jednbtí a cítíti To oeni avo
bodomyslné vysmívat! ae a nená
viJěti svého bližního pro jiné pře
avědčeoí Ovlem Ie psk jeliě
méně je to kftďanM Máme-li
ve avétn itítii pravou avobodomy
slnoir musím ji mfti v srdci a
moha být! při tom stejně dobrým
thcÍHCou jako albeistou A jako
člověk ať věřící nebo nevěřící
jsem povinen chci li opravdu zvát!
a svobodomyslným celých evýih
sil starali a o rorliřctil národní
hrdosti a vzdělání mezi svými kra
jany A budeme li chiíti natí po
vinnosti dostát! z opravdového
toaženf nezbudo rám času hádali
ae o to kdo véfí nebo nevěří a ld
nái po poznání pravdy z obou tá
borů ae apojí "kazimlry"' do
vede pak rázné zatočit! Každý
poctivý člověk zejména inteligent
to aám doznali musí ža apojení tu
jest nevyhnutelné nechceme li
utonout! jako maličcí v zápasu
světovém Spolků tu máme v
Arutrícs dout Často zbytečných
vynuťme ai aspofl v některých
odbory vzdělávací Jen ve vzdě
lání leží naíe aíla moc vážnost
uplatnění nato v Americe a docí
lení respekt j Vzdělání osvětové
kráčí rychlým krokem ku předu
běda těm kteří a opozdi Vzpo
meS každý ns heslo naSeho Havlí
čka: Kdo ai myslí Ze ie učí
Čechů bude chlouba
ten kdo myalíže moc umí
začíná být tr a
Svrchu poukázal jaem na po
měry Čecha v Americe zvlállě
v meollch místech Nyní pouká
zat! chci na život rodinný v kte
rém ae poměrně největií zlo pále
A to zaie hlavně jen ve městech
Otec jaa zaneprázdněn alaroslmi
o vedlejií chléb nemůže ovlem
lak často přihlížet! ku vychování
svých dítek Jak mnoho tu přioá
Uží povinoftl žeaě-matce Tať ja
dutí rodinného života — A tu al
předitavme fa vychování rodíoné
řídl mnohdy fena která aama by
potřebovala aílu vyebovatelakou
která místo pravého porozuměni
pro krb rodiooý mnohdy zbyteč
nými starostmi o druhé zapomíol
na vznesený úkol matky Jak tu
vypadá rodina jest na bílednl
Snad mnohá laskavá čtenářka mi
při člení těchto řádků v duli od
poví: "Což mým dětem něco
cbází nebo aeoblíkám je lépe
oef mi aousedka?" A podobné
Nnhť ae kaldt tr-pii aama
l iJa rothovnrvm o své ro-lit
vlaall dovadlt dílky upoutali
a pio teakou ftť nadi litintitl —
Jak ktlsnl by ta In rmldřil dai
akt vidtlávatl tpnlek v fcleféfi
by nala teny aapofl vdn týdní
s tchttHv i mlílo rbvičnf
(Ucho I klrpft t Vlljvmnl potčo
valy I vadllávaly hdil po ne
šťastni bltvl Hřlohonké byl jetyk
nal na vymNnl byly to tmy vru
kovaké kin! iv4 dílky čky vy
thovlvely lany ktrié faalo
nodoatitktt a bMl strádaly -
chcrla s nvnl nthal aahanbitiř
In 1 v této nové vlaall ku váa
aniysl pro iprtvedlnnať pnMavil
na roveft niulAmT Zaiisié le nt
Nule hleďte útlý věk dětský po
drobni národní výchově kletá by
nati národnosti v America byla
proapělnou Na nedělní neb jed
nodennl Ikoly v týdnu spoléhali
nelie Kiďle se zásadou co nase
jel — to sklidil Nikde tak lehko
rychle nezlhoslcjní dílko národ
noatně aejména když cačne cho
diti do Ikoly jako v této nové
vlatti Anglicky se velice lehko ve
Ikole naučí přidržujte je tedy ku
mateřské řeči doma i na ulici
Hlavně doma A kde nepomůže
mírná domluva a přáni vystupte
rázně a pak zajisté nate mateřská
řeč záaluhou naSich Žel matek
znít! bude v mnohých generacích
budoucnost poitaví lěioto ma
tkám-vlastenkám pomník nesmr
lelnoati Když jsou muži dosti
často chabými buďte vy do-ití
silnými Buďte vlastcnkamil Ne
nechte si namluvili od chabých a
nevzdělaných ničeho proti české
řeči Svůj lat avou věc můžete
lehko dáti získáte to jinak a pak
est to vale ale řeč avou neodha
zujte ta patří nejen vám alt rtlmu
národnímu bytlt ztracena-livíckrát
nabyti ae nedá liez rozdílu vy
znání a postaveni dbejte by vý
chová národní u vašich dílek byla
úplná abyste samy aobě v srdci
mohly řkíf "Já tvé ' fovinmH jako
Ittká tena a matka doitálar
iCitkrďortnl)
říovlíikyj Bruno Neb
Dne 16 ledna 1904
— Dne ta t- m koupil zase p
Joe Máca od v Severina residenci
"na Pindoře Pan Máca ví do
bře že to "na Pindoře" půjde
vzhůru a že 00 to zase v krátkém
čase opět prodá a vydělá pří lom
dvě neb tři ala dollarů Máť on
již takové llěstí: koupit a hned
zase prodat ovtem ale ae slul
ným výdělkem Zároveň" vykou
pil též obuvnickou dílnu Pan
Severin ae hodlá na jaře odstěho
vat do Scbuyler Nyní tody po
třebujeme v iiruno dobrého obuv
níka Jest zdo pro oěho dobré
místo a to nejen v městě samém
ale i v okolí tak it není lepšího v
celém anad štítě A obuvníka
jest velice zapotřebí
— Minulý týden zde dlel něko
lik dní návltěvoii p Martin Šťáva
rodinou Stěhuje ae % Minne
soty do Míasoiiri kde sl zakoupil
160 akrů a hodlá ai tam zařídil
pohodlný domov
— Pan hoirab mi poslal také
jednu ze svých podobizen jež ai
nechal zhotovit v Omaze Jest
oa ní viděl že ho musela ona pa
oička velice limrat pod tučnou
bradou neboť vypadá na obrázku
hrezně rozruleoý Ostatně oedi
vlrn tornu pranic!
— Jakýai pan Karafiát psal
onehdy ve "Svorností" o aváteč
nich honefeh- O aobě vlk
kopa pálená ani slovíčkem ne
zmínil Já vlak jsem fint že on
aám jest jedním z oněch sváteč
ních střelců kuří stříleli na vy
cpaného nalíčeného zajíce Mohl
bych vzít na to notný doulek vý
borného Trínerova hořkého (a
lak jeui už vzal) In by en zejíce
živého ani netrefil kdyby byt vel
ký třebas jako atodola Ostatní
měl Karafiát asi nehoráznou ra
dost iž f toho že ai mohl střelil
na zajíce vycpaného ' Není liž
pravda?
— Slečna Stechova zde minu
lou sobotu dieia návštěvou u avé
ho bratra naleho milého profes
tóra p Štecha
— Nezapomeňte že dne t
února pořádá Václav Blatný ta
neční zábavu Kdo ae chce tne-
ffienitě pobavit nechť neopomene
ae dostavit
- Zdejlf řád ZČBJ docílil po
čtu padesáti členů Získáme li
tento rok opět tolik členů jako v
roce minulém nevezme to dlouho
nál řád čítati bude členů ato
kdyf budou bratří jen trochu
pracovat a když každý t náa získá
pouze jednoho člena můžeme
toho docílit do příštího Nového
roku Já aám ae postarám o zl
ákání pěti neb lest! členů Bratři
en kuráží do tohol Na zdarl
—Ve výroční achézi I ádu Brno
č 4] Ztli} zvoleni bylí pro pří
Ití rok následující Úřadnlci: Před
seda V A Prolkovec dozorce
Fr Máca tajemník Vác Blatný
pokladoík Joa Ptáček průvodčí
aeatra Anna Janovi účetolk Jan
Jaoový etaril předsedka aeatra
Joaeíina Hlaváč vnitřní atráf Fr
Křiž venkovní atrii Karel Divil
výbor mMkM na tři toky Jes
Vondia na dva toky I r Jitn(
man na rok Váe Mlslnf a dn
mnvník Fr Jununisn - ÍU nit
docílil ta vfrofnl achnii jo ti
na Mima n)nl půt tta (irnA a v
přilil vfrnhit aihAai mohli a nMi
lit chrnu dm (liti plitého tta o tul
by mlll členové a tlmkynl t
sadili lak abychom dohonili li l
♦ lliiwoud Na adatl
Vic itlalný
ZK KOUTU-OM AU Y
— Vo ělvrlrk 14 I m Vrfer
odbýval Český ivrlrlmvail klub
(hňil v nll přijímána byla vý
borem navrtěná pravidla klubu
Klub přijal jméno Česko-Americký
Zvelebovacl klub v South Omaha
Neb a má ta účel pečovat! o ave
ledováni oněch táití měala
nichž Čechové usazeni jsou 1
pořádáni různých debat a veřej-
ných předoátek Politika jest
klubu úplně vyloučena Kromě
obvyklých úředníků volili bude
klub též výtior pro návštěvu zase
dání mětkéa Školní rady Vklad
né ustanoveno na 15c a měsíční
příspěvky toc Pravidelné schůze
klubu odbývány budou v třetí
Čtvrtek každého měníce Pro
zatímní tajemník p Kuhít re-
signovxl a na jeho mlutn zvolen
než řádná organisace provedena
bude p Joa Štěrba Jak viděli
klub donu dobře pokračuje a jest
nyní na našich krajanech aby
hojně ku klubu přistupovali tak
lby v pádu požadováni něčeho od
městské aprávy žádosti měly řád
nou váhu která by ie nedala tak
inadno přehlédnouli
- KRAJANÉ když zavítáte do
South Omany a budete ai přát
prohlédnouti zdejší jatky obraťte
ae na starého hostinského
VÁCLAVA D1HKLKU
? e -1701 y ui
na západ konci mostu kde ae vždy
domluvíte česky a vysvětlení ob
držíte Obsluha co nejvzoroější
VAC Dl BĚLKA maj zkušený
hostinský lití
— Ziků do naší České
Ikoly
přihlásilo c pro toto půlletí 74
někteří jettě avé lístky neodevzda
li S těmito Čítati bude žactvo
české Ikoly aa 80
— Elegantně a pohodlní zaří
zený hostinec vlaatní
Jan Ccrrený
oa roku ao a Q ul v So Omaze
ftJzný Mctzův ležák atála oa čepu
Nejlcpší vína likéry doutníky
Mimo to mi na skladě hojné záso
by výtečných kořalek které pro
dává levněji než kde jinde Jdete-
li kolem neopomeňte ae v hostinci
tom zastavili neboť tam najdete
vždy pěknou apolečnovt a Červený
vif vždy ochotně obslouží
Na maškarní merendu z
nouze pořádanou Iftl led hokol
13 února t r chystá ae kde kdo
tu aa mnohé pěkné kalhoty a
sukní padnou v oběť tomu "hard
limě AIh jak t provolání vidno
dostane ten nejnuznější řádnou
výpomoc v podobě nějakých těch
16 k t Mimo toho mi výbor v
prádle pochování Bachusa které
ho o půl noci odpraví a doufáme
že ho alavni policie někam od táhne
Zboží za ceny' nejlevněji!
mftžetn koupil! ti
U)Mm Kmhy
ehož alřížní obchod v t 3014 na
y ulic! úžasně vzrůstá a jenž
doplňuje avé zásoby neustále
čerstvým zbožím které velmi
levně prodává Má též velký
ýběr trvinlívé modnl obuvy pro
pány dámy a dítky Na ikladě
mi krásné obrazy jež vkusně a
levní rámuje Neopomeňte že
nikde zboží tak dobré levněji ne
koupíte Přijďte ie o tom přesvědčit-
ta—
— - Zailechli jsme že min ne
děli vážně onemocněla paní A
Peklová manželka p Jana 1'i-klo
zaměstnaného v Cudahyho dílně
na opravování kar bydlícího na
16 Q ul Doufáme že pí Peklová
( nemoci brzy vyvázne
— Velké přízni krajanů oašich
těší ae zajisté zkušený lékař
Ur II 4 Atjcrly
na rohu 34 a L ulici na druhém
poschodí V každém případu mů
žete aa nafl spolehnout Zvlálinl
pozornost věnuje fenám při poro
du V úřadovně k nalezení od
8—9 hodin ráno od 1 — a hodin
odp a od 7— 8 hod večer Člalo
tel 1365 33—
— Předminulou alředu vrátil ae
p Aug V Specht úřadoík v pi
vovaře Jelter BrewCo t Chicaga
kdef ae aúčaatníl pohřbu fvakrové
avé pí Iony Spechtové 1 4leté
dcery její alč Evy Spechtové jež
zahynuly při požáru divadla Jro-quoia
— Do rodiny krajana p Jana
Janečka jenf jest zaměatnáa jako
prodavač v naklidároácb Armour
ových zatoulat se oocbdy čáp a
nechal jí pro radoat atatoého klu
činu Přejeme vážené rodině aby
malý Jaroalivek vzroatl v atatoého
Jaroalava
— NM divu la faialtký
u#nllak4 rbibnd jr tlaMnl
tli valní mlnif Viit
4imT ZiiťnJ
ta st a S til v ha OmsM
tri) se lak Vrlki přilni flrjefl tkla
jaitů alt I Jinoitárol-iů twbnr
nA na skla ll bojtol vldvčrraué
hit tlrlm druhu ma-a a jim tyto
ben4 ibnřl utrntřaki nriitt aobě
rrM Irvitll l liiiv fmi
iicjlipll jakoali Stuťkv klr-té
rlill liniAm skulřně týnřním
ttkunkrm při tábavái:h piulonlill
měly by ivlášiě šunky u Zeleného
aobě objednali aj— 111
— Jaké oblibě tMI s tuenář
ké výrobky abolovené p Vác
Vodičkou kierý vlastni pěkně aa -řízený
obrhnd feaniiký na 11
metl (J 1 S ul dokazuje ta okol
nost le výtečná pověst' o eho vý
robcích rotlfřila so i do severní
Omahy odkudl mnoho krajanů k
němu apěchá aby buď aternlce
aneb jiné uzenářské iboll u něho
ti objednali
— UHLÍ každý potřebuje buď
málo neb hodně Proto než kou
píte nezapomeflte nás navštívit
Zdali jste a námi ještě neobcho
dovali přesvědčíte se ž vám po
ctiví posloužíme Dlívl všeho
druhu plastr vápno cement atd
vám též za nízké ceny dodá
Crosby Kopietz Casey Co 3413
N ulice Společnost většinou če
ski a spolehlivá 6
— Minuty patek as v 10:15
hod dopol akonala po čtrnAi ti
acnni irapne nemoci pi L "v
Perlová manželka p Joa Ptr a
bydlícího v č 3411 A ul Maníci
a příbuzní její až do poslední doby
kojili ae nadějí že ae umění lékař
tkému podaří nemocnou paní za
chránili než naděje la je zklamala
V neděli odpoledne odbýván byl
pohřeb zesnulé krajanky na čeaký
Národní hřbitov v Omaze za hoj
ného účastenství členkyH spolků
nimž zesnulá náležela jakož i
přátel a známých zarmoucené ro
diny Pí Lizzy Perlová byla 35
roka atari a zanechala zde truchli
čího manžela a dvě dílky tiletou
Vlastu a cjletého Edwarda Nále
žela k Háji Marlha č 10 Kruhu
Dřevařek a k loži Čechii č 161
D oí U„ AOUW Zarmoucené
rodině projevujeme upřímnou sou-atrasť
Horno Fiirnltiiro Co
505 sev 34 ul v South Omaze
mi na akladě hojný výběr vhod
ných a užitečných vánočních dár
ků Ceny mírné vzorná obsluha
34—
- Krajané již potřebují dobrou
práci zubařxkou nechť ae obrátí a
důvěrou na osvědčeného zubního
lékaře dra Pailttyho jehož úfa
dovna nalézi ae v 3 poschodí
Paxton Bločku Omaha 8—
íprivy upotkové
feái i'ikí ě 1 11'ru
Y!m bmllm lidu Palatký ?
I ČI'] tt nartam ij la v nrdfli
dn 14 Irdna ndiinltdna se odbr
i výroční athftte Jrlikol pak
! auapottdován l poplalvk do
nmrlnlho loudu jt trnlo podiv
dnmáikh stanov splatným do
řtrhranitéhn tiihitn ntutvaVltm
Nerhř sa vlit hni bratři dostaví do
♦ ýtofnl sthftrrj nepřítomni pod
léhají pokutě dle alanov
Kalrl Slriger Josrl Sleigeř
pFrli sj
Kli gantnl tsřlrený a bohatě
tlsobený obíhod doutnlkářaký
vlatnl pan Václav Dulátko v č
laúojilnlit ul Na skladě má
velký výběr pěkných dýmek lpí-
ček importovaných tabatěrtk
jakol i velké aáaoby tablau kuíia
vého lAupavého a Ivýkavého
Doutníky jeho jsou k dostání 1
každé solidní místnosti l(
— Okresní pokladník Pink ne
ustanovil dosud Žádného Čecha
za klerka ve avé úřadovně Jent
dosud na rozpacích má li ti při
brali na pomoc Čecha ze So Oma
hy aneb z Omahy Jen aby ty roz
paky jeho netrvaly přilil dlouhol
Betlémská kaple
Jižní Omaze jo nyní shromáž
dištěm mnohých kteří zaujati jsou
krásnými a dojemnými přednáška
mi p 101 iiaicara t Kly la Ná
vštěva každého večera je stále
větší neboť každý kdo se účastní
cílné ichůzo tpěthá opět a opět
aby byl úSawten těchto pravých
hodů ducha a to nejen ilm ale
přivede i tvé známé NejvétŠÍ
vzrušení způaobíla přednáška v
pátek večer kdy p řečník ti zvolil
Ihéma: "Jak vychovávali nati
předkové avé dítky?" Prostranná
kaple byla úplně naplněni po -
zornou! byla napjatá když pan
přednášející avým obzvláštním
tklivým způsobem Učil ty pravé
základy vzdělání výchovy Po~
ukázal jak čeští Bratří prosluli
Ikolatvím že ae k nim chodili učit
všichni okolní i dalecí národové A
čím že ve výchově tak prosluli?
Příklad je základem vyučování
Kumtiiiskélio Tím 011 udal aměr
školám celého avěta Ke komu
že Komenský poukazoval jakožto
na nejleptí příklad? On vždy
vedl k tomu Mistru dokonalému
na němž nebylo poskvrny Cicero
ato kt před Kriitan) naříkal ž
tvět nemá vzoru podle něhož by
jc mohl ve ví cm řídili Každý I
nejleptí člověk je pouhý ttfn do
konalosti a kdyby aspoň těch ná
sledovali! — Plato toužil po vr~
ru jenž by avým příkladem vedl
Člověka k podobnosti Bohu To
bylo divno v dobách pohanských
a už je tam vidět! potřeba doko
nalého vzoru On! rádi by ae byli
vzocall výše ale nevěděli jak toho
dosíci — neměli příkladů — A
takovým byl ten mistr Nazaretský
který nejen učil ale nejprvé činit
Nemůžeme vlak podali ani menší
čisti přednášky i ahrneme je jak
je ke knni shrnul pak řečník
"Nepečujte jen o tělo tvých dítek
Důležitější jeat jejich dulo Nej
důležitěji! jeat opravdová zbož
nost Pamatujte fe vaše dítky
mají oči kterými vidí a uši který
mi alyší že napodobují vše co
vidí I tlylí Pozor dejte na spo
lečnost avýcb dítek! Naučte je
poslouchali zákon Boži i zákony
mravnosti alulnoati" Před
nátky ae ukončí ve čtvrtek večer
kdy ďá fečník úplnou odpověď na
tu otázku kteri nái lid tak zají
má: "Co učinilo nal předky velikými?"
v
J Cl vrlti
VÝPRAVA OSADNIGKA S
! L_ '
DO
i Údolí My Colorado :
JIŽNÍ KALIFORNIE
vyjede z Omahy
v úterý 2- února 11)04
O ceny jízdného a
vlechny ostatní po
drobnosti dopišle na
{ S L Kostoryz !
piiiiliov JMlliatfll
llooni OOO llrown Illook
OMAHA N Kil
Hiief
TílO telili WiF $373 ta
Iifivu n koupit holinky
I vfNtflIiiif I tyioa bol lit I ii A m
' nvfiri !miiin mlrciou
VX# ínr V"" f'11 P' itfrflwiii
k upo'niripi
LKM
i
iirorkxiiniant krtan hodin
kr a fcllrck n diililrliii tťm
iTfijMO i'í'iri k riwnp ry
tá iihIkIiiiJI Mill tn hn
kiCku Dlmjnk ipihHii#
(ntnlinl dramikainr ti
riiAinif BirávfJ fnmittilirt
dlllllllf fll IKMlSAKIlf III '"MU
kflm k viwli V" I'")'
k'i (iruntiny nli lellí-
'?# llilMll á- tm Htu II
('} knMi i'f liím hiiilln-
rw vriHl'in Kurnunlrnu icrt
fmutll a 71 a hkii v#filiv a hnilou vhI NaKn
iiruUt li ailul jnláiH a kuní ml lio lliikmiil
l'inli)lkaU' rtuniu-lt tiuUUt tifU d&malia
tárulaii
flnrMill vím MrtWI'ni rnniiu
Impl IS m Di-urlHiro Ht (llilwiKn lil ilAtt
til
Tímto projevu
niiktrHaC ct nudli li OniJfnln
niiJiii(iřiřJM
nad
Miiloiiíii z l'liitlmoiilb Nul)
ztríitiiu niKiiMlky a in niky
Anny Matoušové
JX Ink nnrKknvariA a nulilnhou
tiíitioilnii od niis saiiiluliraln tifud
liilnulý iiiiik ilim M luilim Wii v
KniHiiiinl lioapltulii v Oiim io
pinlroliiinl au nn rw provoděni)
(Irmu JMvIiciii
Hodina Václava Kiitbergtra
poxAstévajfeí t jnlio manžnlky
anatry to if A Miitoulíiivd Jnho til
(i i r a dvou aynn
lluillí Tulií avnkfa milý ilnUí
("niť lolioln ?lvol tuk lilniliiiioii
jakoby družka Tvoje tilu
Tvfij vidy odrtauy ívakr
IV A Kiltlierner
Houtl Ownlift li liiiln IKi4
u i mnu
NiJoblíbtit(tf likar iniil Cechy i Airtrlca
Skutečná pomoc pro naše české krajany
m
K i li
frař Cslllaa a alfrlly klála e w laik a JeVa aelrMaH(rh tukaM
amerirktrk ftt etkré nrmiM-l Matké irHka a éMi
!'rol Collina aa odhodlal propnjčitl
avou cennou pomoc nalim teakym kra
jannm ktcřlsi spolehlivého vldnckého
olrtfrnl přeji ady trvale aa svých ne
mocí ať jaou tyto chronické ob no
votino druku byli vyléčeni
l'rof Collina docílil aáiračnjích vylé
čenl jak tisk ve Sp Státech ikoro kal
dodenni oinamujn On věnoval celý
livot v Kvropl I Americe studiu vlech
nemocí jak ae mi léka poulíveti a
zkouíky ve vlech nemocnicích učinil
Nyní tiskal silákovou povíat lo pově
řován jest ta prvního specialistu v
Americe
Neumifejl nnWtl (áilného rnsdllii Jak
illoiiho jlc tl neiiKiciii riiU co vím Jiní lé
kaři rt-kli— Jpcliifm bmrte jlll: prof Collliie
Vím avyml Iřky V}-lřl'I
MISIIIZCIII zdi ae byli nepatrnou chorobou
které si mnozí ani nevlímají Leč z malého nastuze
ni povstávají tčiké nemoce které mají za následek
amrt Coz nevíte že z nastuzeni pocházejí křeče
revmatismua zápal plic zánčt střev katar ledvino
vé choroby čivní nemoce atd? Coi nevíte ie mezi
Btrslné následky nastuzení patři též NOUCllOtlny?
Všem tímto nemocem lze se vyhnoutkdyi nastu-
zenínezanedbáme a obrátíme sena ProíCOLLINSE
NCÍIIOCO ICílVlfl léčí Prof COLLINS důkladně
a jeho zvláStnfm způsobem bylo zachráněno mnoho
tisíc rodin od nettčutf Ledvinové nemoce jsou vážné
a jich zanedbání může míti osudné následky Prof
COLLINS má velkou zkušenost v léčení vlech ledvi
nových nemocí tedy kdo trpí bolestmi v kříži a zá
dech má píchání bolení hlavy opuchlou tvář muaí
často močili nebo jakékoliv jiné příznaky ledvinové
neb mřehýřové nemoci nechť bez odkladu olše
Proí C0LL1NS0VI
Nemoce clvnf které mají za náaledek nespa
vost rozčilenoat těžko- a choromyilnoat atd napa
dají nejvíce ženské pohlaví Čivní nebo nervovou
nemocí trpící žena nemčla by odkládati nýbrž aed
nout si a pospat tvou nemoc a zaalat dopit Proí
COLLINSOVI který již mnoho tisíc takových ala
bých a nelťastných Žen uzdravil
MužnIío pohlavní nemoci jakkoliv zautaralé iakož i vleckv
ženské pohlavní nemocevady materníku žaludku jater trdce plic a
vůbec všecky vnitřní i zevní nemoce léč! t obdivuhodným úspěchem
co íí o Prof Collimi ilo ozdrareil loiocol:
Clítnť narta Prof Collltial
0namul Vilm Xejmitn liky ohdržiila
dne 11 1 latu mlu aoif to do dne Jlcli utl
viínf cítím atulolife Vollee Jsem Vém
vdtfns avi! uisilravnuf a llmik nevdn
to vynalirnillt ne nnliinó V dm poilfiko
vnt a niicliť Varn Jlfili zaplntí a úA zi'rví
po mnoliá lotH Odtioriiíiill Via všem
Blovfliikím co IdMiiiln Xenakjfch clioroli
B 0(!lOII JUMANNA MITON
Iloz íiun AMiiiiiplIon III
Ctímý" pane Profeaaoral
Obilr2l Jun Vik llat I líky které
Jsitm lunu) poful uštvat dle prodplaii a
cbviílH Holin za viunko cítím aa dobře
Velmi Uin rád te Jamn aa k Vitm o po
mim obrlltll nuboD kdybych nnbyl tuk
liíliill byl bych dílo trpííl velké boleatl
H pozdravům a rietou
JAS FRANČO
Hoz 883 Wbltlng Ind
1'wleliliýeb llojilsA (lllkllirá 1'reř tlllllllis IIU tlní Tn Ihhii nnlloiil ilALnr
Že tento uriie zhnIiiIiiiJm to ilnluY' Jinónii Jiiké piizírá
Když bydlíte daleko v tom pádě popílíte tvou chorobu v listě
ten pollcln přímo na Prof Collínae On vám odpoví zdali je vaše
nemoc vyléčitelná aneb poíle léky které via uzdraví
ritlfl ííeky a iljly adrekiijlei
rof Gollins New York Medical Institute
140 West 34th St New York City
Oznámeni fimrtl a BMM I
IIIiiIiiiíib ciirmounniil mlíliijunin pf4
lollou Miámfrii # imin iiillonn
mavriZolkii onitkit
Llzzy Pertová
vn llonM iimniMil r"infnit y inll-k
Mln lH a y mxlAII dmi 17 limiia fid-
K'ilii polillHrift lifln nu (::lHt
1111 iy y (lnuty
Jot Mm milou bovlmioalt vtiKLI
riliiřii limy ylnm lřiiplilnlíl jHkkolly
ri4m itl unliřiiM nall ilriilié uiamiié
vyuonioliil nll Iml rn1 rn I II mi muMI
ZvlHai nl iliky lia o I i přijmou ct
fUJ Murik K lil Krutni lirvtik %
VttWwhl III II of H Aul! W
k nim flnilii Koarmla n4iiit cl
MI JlH 'ilílirBlakrX 711 lJMarr
'-'t iioiijia ll'Joudk(jyl rMlIua Joa
Wolfe ( imo rj~„ „„ )
niiinaii'6in u Joa Hi hllli llrfiwut
'"! I Mialillnlá J V Vlf korl i IhiiiK
fMtUřuk a -pilufky Vlaatjf 1'drUiyy
a kiáana yn a kylln na rukiiv in
uma polonii Eaniyon a bojn
a'a-Minaly uM ililliu MUJii vlila
diky n naii'1 yďm tAm láininina
miniím ku li v tuk hiinui in-lil
draliou iiIhikii nať k pol(iiilfiiii
olHlku iloiiroyiHlill — (Jtanf IIHJ
Martba t II) W i ujm4na (II ílail
lill' lahtt nm llP ff fjoiou arilillí itlajr
nulaia ri-iohy'iJul ry-hl) vynlaiwiil
Aiitrthl aoitport y (Moioau f l(iMi
JaiU iiliiuu fié iliky a-m 1
JO"Ktf 1'KHT
Iriirhfii-I tariid
Vlta a Kiiwarrt ultky
Houlh Omaha Mb ISI4na Wll
Eiirmy na prodoj
v coolcé coad5
Čí I-— G40 akrů paatvi£tědost
vody a dost trávy Cena $17 akr
Cía a— 460 akrů 360 akrů
vzdčláno 340 akrů dobrého "kri
kového dna" 85 akrů oseto jest
plenicí ao akrů dobrého leaa
ohUttif t pastvifitě Na této
farmě jsou dva domy a dost vody
ent pouze 1 mlh do mčsta Cena
K41 akr Mám jeltě jiné farmy
na prodej Pilte jaké bysta ti
přáli Pilte čeaky neb anglicky
Adrřdai John V Smutný lrving
Marshall Co Kas ajxz
TRŽNÍ ZPRÁVY
OMAHA in Iv ladná
K inu í I pil síra novit
Oveaí I Mi
Bramhnry nnvi
V)M rlorlyé „„
Mlo a mtallren
MÍlo řurra najliiiill
M4lo rrm liti4 a( itM
aiplc
ho
KofaU
Kantiny
Konoiitl
KriKiail
Ncjpoliodliiéjsí Českou uiň
vlaatní
Fr Leiitner
im til) siil M1111II1O111
V pobodlnlS nilliivně Jiiat vidy vtfbnrnjf
MAi na řepu víliřr tAh niijliiptlcb
ítiHit iifkfi výluřnch llkřrft a praveb
DuřiiHoviinýcb vln
1'rnitriiiiiiil ittuíné niíatnimt spolková
ziiiIiiiiv au aama a ct spolky řuM mi
DHlenim v Ho Oinnzij iL-paí piibiiillnřjtf
a lernřJSI Tdt I aln taimřnl nemá v Ho
Oiiinzo roynd a protož et apolky řeakii
učím uonre auyz iirnn porAiirtiiimKAiiavy
lakřkollv priililall ae II iiiiiIIIiiIh na nud
minky 1'flznl kraJitnO porouřl a
43 VH IJITSÍ It
Vull iiknl t najlapli
Kritf
Jatiířlna
Volt ka krmoif
řraaaunnjlniill
Prwnta lirmlřMnl
fraaata hrnbi tíká
Oyi'n]]ll
JeliHoia
fta
Aktuma"'
IM lib
H©ti)e "
IM "
llttMB "'
m "
tase "
lHe "
SdUTII OMAHA dna III Mnu
tinjHiffi
VmHAQO Čt It Mm
Farma na prodej!
Prodám farmu o 160 akrech
lio akrů je vzděláno 40 akrů
oaeto timothou oatatní jest zahra
da a ttromy neaqu dobré ovoce
Obydelnf atavení jakož i hospo
dářské jaou v nejlepSím pořádku
Tfi oejleplí studně v okolí Gaso
linovi boacf aíla k pumpování
vody Novi váha na dobytek
Farma nalézi as 4 míle na západ
a 1 míli na poledne od Touhy a
4# míle na západ od Valparaiao
Neb Cena 6o akr Obližlípilte
ua F I- Vaniček Touhy Neb
iJllllllllllllllIdlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU
jí 111 a jsanou
„ylMtnl
ri
zařízený Hostinec i
rak 20 a 0 al Ho Omaha
ňlrny JnttarAv liiík stillfinařopu
MeJlapM druhy vlna llkérft a
jmnné doutníky 1A—
Villllllllllllllllliuillllllllllllllilllllilllllllllllllllllir
Ct- odbératelurfl v Sootb Omaze I
Pan Josef Štěrba č 3014 Qul
převzal s ochoty jednatelství "Po
kroku Západu'' a ct krajané mohou
ae na něj ve viecb záležitostech
liatu tohoto ae týkajících t důvě
rou obrátili Doporučujeme vřele
p Štěrbu přízni nalicb krajanů I
V úctl Vyd "Pok Zip"
Předplaťte ae na Pokrok Zápa
du pouze I100 ročně
pífcniM r M kokami dodlil
PSanlm ( I ukaml dodaní
torna M llaiá "
Horna I m "
yaí I Ul
Ovm Ml '
Zlloí lkdodínt
Juřnun k piv 4'tilfta k 4id4nf
Jomn ka krmatil k diKÍÍil
rnín4 anaiio ( t arnnano
awafio tHiJIuka 'llmiihy )
Samano Ulny4
živý dobyteks
Mknl U najlapll yall
Ilahml al k proit'4laa
Volt k krmanl
fyy
Jalovic „„ „ „
Talau „
Traaalil kraaat Voli
Taiaaiil yoll a ptatyln
PrmU IUk4 aa]lp4l
Pr labki yybrut
PraaaU kroM „„„
O" Hfcua al k vyhraai
JhBaU„
Jektala aipaonl
AlfSAI CITT 4o IS Mna
PSralea I t- tyrdá k skaWájil aa
Stanic I a lyrdi k ok4o4 TI Marie "
Karma 1 1 MU k ak 4Ual 4I04IHS "
Koma 1 1 alek k k 4o4áal #H-eXI "
0vmsMI kak todiu t)k '
Zito 1 1 kakttMéal ttc "
Baa tímoOty Tybt Mí9T
VrWi& %HXHV
tWItm ha
7aK "
4 "
M "
rftaSDHc "
HÍMIe "
M "
7©fS "
inai ii "
Mys
in ma
lnniiS(j
U mísiv
tt akoiit
- II frS4 fX
tnmm
tl ť CAIU
4sooa
rjsoo
S4KI04 krt
li mt%ia
tivein
titb®tta
" 4