Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 20, 1904, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
Pokrok Západu
minut wmit
"hlUk4 f Pr%k luWlhlM tkl
liviWtIpllna fcj asatl II 00 p V
" VyT TrTíl í oTeTMeT""™]
?!(M: T? JaTitcíM SfsI Pítříťí
IlOt liti ! a tl(4 Hlt
f ! i4ikn ti InM
Mtktt (tiAka (x4(
tv% w Ri}Mt4 tuif a Raa4a
Vk
tt
II
Okalkf
4ť4 th-nl Slk'liil i!tl (Int
Tt I kl M wli f kuMé rl Jhí
Na-fcl k 't imil lOlloSI I w-lt r' l i h
-wn' tuk !! m tlllk mllIM n
h vw ik-HI kj tMtiknil to uibutnt
hltili
lállkr
Mcwiimd' kily! kmiM n miIi
(-( ktru "Mrr otir tfi ntn
mil Til tnfiinini rttipiiMi aiwi i
i Stíní haki-ni ta! tllk Jlt h
fhf# platili "vhwkPm" tlil lmk nw-hf hii
9 m rfrilA vl# brMo W tillk miiro til ulil
"ankn h krilAi'1 am-k if k"il rnťuku
rtrurti nit mnu iiii'ii' mrk n
aUlA tlrtitmlt-h tHna Dhlmenm 1-4 I I-
nfor holkr Vfc-hrir (kaliky ni-lif )
Mikuy pou uuuaut uuu auruu puuu m
a i
Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Neb 20 ledna 1904
HoRKÉ LÉKY ZKUŠENOSTI MÍVAJÍ
obyčejné dobré účinky
Tin kdo mA zimo rAo proti té
letoinl jisté "oekikuje"
Splaceni dliho jest mnohem
těŽSÍm úkolem než dlužit! te
Kdvby Japansko bylo tak veliké
jako jeho chvástavcat mohlo by
e Ruskem měřili
U Člověka silného ducha účin
kuje neúspěch jako vzpružina u
ilabocba podlamuje jeho energii
Pozor t Nekupujte tento rok
žídoý atlat Mapa některé zemi
te může změnit oeilí rok 1904
uplyne
KoLOMBICKÉ VOJSKO V NĚČEM PfcE-
ce jea daleko vyniká nad armádou
ttrýce Sama Ono sestává totiž
koro ze tamýcn generálů
Spekulanti kteří mají nakoupí
ny záioby pšenice ae nemohou
dočkati až to na dalekém výcho
dě praikne
Vyhrůžka Kolomhie 2i pole
proti strýci Samu generály Uriba
Bustacoenta neplatí u něj ani
starého sakramenta
Rusko a Japansko uzXvAjf že
mukl udrželi mlr atpoU tak dlou
ho pokud nejsou úplně k válce
připraveny
Mikádo hX s carem očko
nechce Ne viak "hop"
neb neblahou předtuchu má
ie by mon být "tropí"
Ta opomce proti potvrzení pova
lení generála Wooda podobá ie
oposici proti nominování presi
denta Roosevelta— obě zapáchají
JAPANKC CO MALÁ MULA
spoléhá na Johna Bulla
marné to vlak spoléhání
ten mu výprask neuebrání
BRVÁM DOSUD PRf" VÉfcí V SVOBOD-
nou ražbu'střlbri víra jeho musí
být patrni tedy mnohem silnější
nežli jaou jeho důvody
Poslední kota Japanska nebyla
prý ultimatem Jak je vidět di
plomacie Japantka notami ne
íetří ale s ultimsty je po Ortech
opatrná
O TOM není žádné pochybnosti
tt by nisRý mMv#d apollfl raději
několik kuso Číny bez ísjtu ale
nepfijde-li to jinak je na "íajt"
lúkladaě připraven
Jestli íkari tech wplomatic
kých not v Petrohradu a v Tokiu
nedostanou kfece v pravících tu
ten mír v Asii jeitě nějakou dobu
potrvá
loWSKf GUVERNÉR CUMMINS JET
jedním t oněch málo politikářů
kteří stojí pevni pří svých rása
dách aniž by sa ohlíželi na ná
sledky Petrohradská Oazetta vlXdn)
to časopis musí nás znát náramně
dobře když tuhle napsala že kde
jedná o dollary tam ie ae snadno
dá ae strýcem Samem doclliti do
hodnutí V Cterí byl stiíc Marek Hanna
toovuzvolen obiotkou legialatu
rou do spolkového senátu a sice
113 hlasy proti ty Ohio patrně
miluje strýce Marka k vůli nepřá
telům které si udělal
Všechno trhat všechno rvXt
a u fakta málo dbát
při tom také trochu lhát
nic nestavět jen bourat
Kdo 10 orní?
Kdo jiný než demokrat?!
Pkř&TÍ SráROMíf DEMOKRATICKÁ
konvence zahájena bode dne 6
Července Zrovna v týi den za
hájena byla t Chicifcu demokrati
cki konvence která nominovala
Bryaos To věstí neblahý kooec
pro demokratického kandidáta
KU A N EM ZÍRALA S POTVRZENÍM
tlech obchodních smlouv ae Spo
jenými Státy neboť kubánský
senát ví ie b)l zvolen proto aby
rncsval a ne aby mlátil prázď
t : J ť-la jeko americký senát j
Ntimil MAtltfli tlttVH
ptampnU v Tmiii piuiill s lo
Kot Sftrllrm TI talinl
mul mít htn a mát i s n
nrchali ediUtlil amutnjfm esu
Irm Dreivil)'th podniksivlA v
Ohitt a leonylvauíi
in kl 1 iMla kt ihiivIkAmr Ir
Kotomtua nit 'lrsvno k lalnl
l-foll stiéci Samu 4000 mutA
vsJtníth 1 1 I ni i (jerirtály To
trnul l y iaimá thyťa herpo
chyby Ie jt to armáda (ll mulA
vcdi na 4000 nrrily
U St AtR 1RI KT nakUÍ stvnI
tvým iléloikftm akcie ta t$
htrré mohou na butse konriti ta
desítku
Synu milý t toho pravdu
tceta jasni tase ttll
Ie li páni dělníka tra)
t á Ji jako kotka myl
ruruismKf" nArodní výbor sa
jde te pílfitl měsíc aby určil čís
a místo k národní konvenci Po
něvadž strana populisto te v po
sledních několika letech slala jeo
ocáskem demokratické strany
nepochybujeme nač ta zbytečná
konvence!
Z novýíh rad otiMikfth
Synu milý Americe
věru malou dělái čest
že ten kdo ukradne dollar
zlodějem hned nazván jest
a také hned t policií
bez cavyků přijde v styk
kdo viak Itípoe miliony
vysoký je finančník!
Pakli mulici jež vláda chce
použili k službám v možné válce
proti Kolombii budou čisté mis
sourské race nemusí míti Paoama
o tvou budoucnost žádný ttrtch
neboť kterýkoli missourský mullk
si lehce může yzíti na ttarott celý
prapor kolombického vojska
Demokraticky nArodní Whor
zvolil St Louis pro konvenci
strany a v krátkých několika mě
sících bude St Louis zaznamenán
v dějinách tito zemi jako místo
které ae proslavilo svou výstavou
a v němž navržen byl demokrati
cký obětní beránek k listopadové
porážce
NlKTEfcí NA&I KAPITÁNI PRŮMYSLU
podobají se mořským rtkům
Dáme -li totiž tucet vylíhoutýcb
ráčat do akvária ibledámo za
několik dnů že ze viech tam
zůstalo jediné jen ráče ale to je
tlusté a neobyčejní silné neboť
tesflilo a ztloustlo na účet ostat
ních jedenácti které pohltilo
Tak i nali kapitáni průmyslu
hltají tvé konkurenty aby z nich
setllili a ztloustli
NEjvvífií stAtní sovo v Sev Ca
rolině v těchto dnech rozhodnul
ie tucet tm vajec stoji
l3ooo Před třemi roky byt tam
totiž jistý populitttcký řečník
poházen patnácti ne přilil vonící'
mi slepičím! plody a oejvytlí soud
mu za to přiřknul 4)5o náhra
dy Když tiaré vejce ttojí 13000
tucet tu přece 40 centů za tucet
čerttvých je přímo oetlýchaoá
láce
Ve své inanouracní krči kterou
pronetl iowský guvernér Cummiot
minulý ttvriek nalezli jsme tento
odstavec který zajisté nalezne
oejvytlího ohlasu v západním
lidu Guvernér Cummins pravil
"Každý ví že jest to nezákooi
té a podvodné vrhnout! do trhu
a prodávali na něm akcie a
boody kteréž nemají řádné
tUutečné hodnoty a nereprezen
tují sic nežli drzost podnikate
lů Vzdor tomu viak ciní to
mnozí vynikající a k tomu ná
boř ní lidé kteří hrůzou spínají
ruce nad tím když někde ne
pracující a váioi uchvácený lid
zničí majpifk a ehrožuj životy
Nevím co je více zavržení hod
ného ale tolik vím že nezáko-
nitost těchto ísrizejů způsobuje
zločinnost davu a proto by pro
davači měli uvážili fe dav ne
bude míti vMSÍ rtecu k zákonu
nežli mají oni tam!'
Tento výrok vynikajícího ame
rického politika ze sousedního
ttátu jest důkazem že i v řadách
poctivých konservativních Ameri
čanu počíná {ííír pfetvěděenf
že jest mnoho shnilého v nalí re
publice co potřebuje důkladného
vyčistění líliavost loupežnosl
a bezecnott tak zvaných "vyso
kých" finančníků způsobila více
oevážnosti t lirokých maatácb
lidu k naiim republikánským in
stitucím a působila více na roz
množení se nespokojenosti nežli
agitace viech apoitolů anarchis
mn proti nimž se tt i-ás zakročuje
s takovou přísností Těmto bo
hatým farizejům musíme být vlak
vděíni aspofl za něco Oni tvými
tkutky otpisují neodvratný pře
vrat v této republice a s tobo vi
díme ie každé zlo má také v sobi
jistou část dobra
Jakou cenu maÍ kolummcké
peníze toho důkazem jett tato
rozmarná historka jistý námořní
důstojník navrátiv te do Wash
ingtonu přinesl ti sebou na pa
mátka Cek f jednoho restaurantu
v Cartagenl kam jednoho rána
zalel a poručil si koflík kávy te
zákuskem Když důstojník kávu
vypiL sklepník mu přinesl £kj
aby a katy zaplatil #4600 'Blás
lltř' Vtklikl důslojnlk t sklop
nika "skoro t Joon tl klvti
tthllkmř KJe t)ih tolik n#
visi MyHth i ntU nlal
byih vám !''—Skipnlk přivolal
mtiul iMltuf sntu a tm ilíii
niku tilvutitc vtvlilil l
l46oo jrt míněno v knlomtil
ikjill ittillOlr)ill jmřikli jaltt
kus l toSo dne f sjooo nt i
ve tlslé Na to htvtrnfk vy tři
til !f lích fifíccJ t?t-niíf t"}n
ta centů v anirriikýth pvněilth a
důitoinlk t tadotil ispIsiiI a vy
lá til sl nd kavárnlka dovoleni
aby ti tměl čvk punechst na
máiku- Nnl lidný div It ko
lombičtl "klitmlií" se snažili
aby vymačkali co nejvíc te ttrýct
Sama kdy! ksldý jho cent má
více ceny utl aoo kolombltkých
dollarů
Na IKIlAÍ KON4iRRUJAK NAUlltNI)
bylo te tvllltním povolením
Ijooooo které byly dány gene
rilnlmu návltdnlmu Knosovi I
disposici tby měl dosti finančních
prostředků k válečnému svému
taženi proti trustům návladní
uveřejnil v těchlo dnech Seznsm
vlecb procesů které tapočal proti
oněm hydrám Mezi třmi fesi
uveden soud proti Míliovi lelez
ničnlrnu severozápadnímu trustu
dále proti masnému trustu proti
spojení groceroích velkoobchodní
ků proti solnému trustu a proti
kombinaci viech drah které činily
rozdíl ve svých dopravních saz
bách mezi malými a velkými za
sýlately a lim ničily soutěž Mimo
toho jest také podána u spolko
vých soudů žádost aby uhelný
trust byl přinucen vydíťí tvé koi
hy a podtti tvědectvf před mezi
státní obchodní komissi Ve
dvou těchlo toudech lze očekávali
rozhodnutí co nejdříve a jeden z
těchto toudů byl generálním oá
vládním v zájmu lidu Vyhrán
Jett to onen proti toloému trustu
v němž obžalované tdružení při
znalo te k vint a zaplatilo urče
nou mu pokutu To jest zajisté
dotti tliboý počátek tažení proti
trustům obmezujícím obchodní
touiěž Generální návladní ne
učinil prudlf útok na zločinné
kombinace jen t tobo ohledu aby
tím nepřívodil rozrulení v prflmy
tlu které by mělo smutné násled
ky pro pracující lid a částečně i
pro celou zem Veřejnost te záhy
dozví zdali dotavadní protitru
ttovní zákony k potlačení zločin
ných kombinací nepostačí a kon
gres nióže učinili bezodkladné
kroky k tesílení jich Ztložená
právní ttžení proti trustům jsou
důkazem že Rooseveltova admi
nistrace to míní poctiv! te tvým
bojem proti zločinným združeoím
a to jisté vítězství Rooseveltovo v
příltfch národních volbách učiní
#! jístíjHíro "Krilýgřování"
demokratů a hurónský jích křik
že proti trustům bylo učiněno
málo na rozvážné muže nebude
míli vlivu neboť každý ví že při
choulostivém případu léktř musí
být dvojnásobné opatrný aby ná
silným zasáhnutím do organismu
nezpůsobil nenapravitelnou Ikodu
tl to tuje vlna?
Sekretář Root v těchto dnech
veřejni prohlásil ie Spoj Stály
nečiní žádné přípravy k válet s
Kolombii sle že vikf-ré kroky
které dosud v Paoami byly učině
ny směřují k tornu aby válce
bylo zabráněno
Bitevní lodi americké křižují
podél pohřáli západně od Tibiiro-
nu na hraniční linu mezi {'zná
mou a Kolombii a viechny vý
zvědné výpravy amerických ná
moříjíků konány jsou pouze na
panamském území Americké voj
sko též oční rozloženo podíl ko
lombíckých hraníc a tni jediný t
amerických vojínů dosud tyto
hraníce nepřekročil Jen některé
důležité ttrtlegické body byly os
lim vojskem obsazeny sby překa
zily možnému vpádu kolombické
ho vojska na paoamské území
Naproti tomu Kolombii vlak
shromáždila na hranicích Pana
my armádu mužů již stále jcílé
rozmnožuje Tak v zálivu Dsríer
os řece Atrato stolí 4000 mužů
opatřených válečnými zásobami a
hotových ku vpádu do Panamy
Kolombická vláda již vyjednávala
také a Indiány aby tito dodali ji
300 lodic jichž by mohlo býti po
užito k plavbě po řece Atrato a po
její přítocích Viechny ty pří
pravy naznačují te Kolombie
chytli te k válce
Pakli tkulečni válka na rtthmu
vypukoe kolombická armáda na
rozkaz tvé vlády ji zahájí V čele
této armády ttojí generálové Ortiz
Uribe-Unbe a Buttaraente již
známi jsou pro tvou tamottatnott
ve tvém fednání a proto jest i
molno ie i tito generálové mohou
zabájití úlok i bez rotkazu od
vlády
Generál tlíbil c kolombická
vojsko nepodnikne útok na Pana
mu po dobu jeho vyjednávání te
Spojenými Státy nyní toto vyjed
návání jett skončeno a generál
Reyet te tvými návrhy byl úplni
odmítnut Tím slib jeho přettal
míti cávaznotť a pakli tkutečoě
Kolombia chce nčinití útok ni
Paeamo zajisté bo učiní před
lim tlll ftflplavnl smlouva 1
ptntmoti buda sanálam st liválaea
' srlutUnl inplsvnl imluivy
I v se tulva Kolombie odhodlala h
útoku fet Psnsmu Avlah v arl
lirVé létu třivlli půl tuctu tPflltota
Spoj'ftMi Sttlů iiU')ilnl pio
dlulujl attvř jf ilrmolné (-frkli
ky v erilu ttlivileiil piApIsvnl
tmlnuvy t Ptnamo i a Km rtrpřlmo
pcpvliirul knlnmbické Voko k
Pakl skulrfne KoloniMt ta
rychle toshodne k vplJa dd Pa
nsmy a dojde následkem lolm I
válce matl Panamoti a Spojeným
S'aiy ČI to lni I vinař
Několika mnohomluvnfch niřk
komoiskytti senátorů ktiřl pouse
proto stsvl přrkálky smlouvě
crktusťy uvedli presidenta Koose
vrlta a jeho administraci do kritl
ckřho postaveni a mohli v pllpadu
války svrhovati vinu na ji ho
bedra
Avlak americký lid dotile vidi
do jích karet a dojde II to k válce
americk lid vinu tu uvalí na
pravé Ikůdce a nikoli na bedra
presidentova
Port Artbor a Japonsko
K Port Arthur ae opět v pří
lomné době upírají zraky celého
avěla tak zrovna jako před děsili
roky Když japonská armáda tehdy
vtrhla do Korei a Mandžuraka a
hnala Čtnské vojsko před sebou
bylo prohlašováno čínskou vlá
don že vítězný pochod Japonců
bude zastaven u pevnosti Port
Arthur a Weí-lIai-Wei
Tyto dvi pavnotii byly považo
vány za nedobytné balty čínské
řlle avlak událostí pozdějllch dnů
dokázaly ŽeČIna marni spoléhala
o a tyto avé balty
První japonská armáda vytla-
čivlí čínské vojsko t Korei a jižní
ho Mandžuraka táhla na Mukden
ostatní Čínská města na jihu
druhá armáda přistála začátkem
září r 18'u na jednom ostrově
ležícím 49 míl severozápadně od
Port Arthur a za měsfe na to po
dařilo te ji dosltti te na hlavní li
nii 8 j mil severovýchodně od Port
Arthur
V útočném tsžení dobyli Japon
ci tvrze u Kin Chau dne 4 listo
padu na to padlo jim do rukou
lest tvrzí u Tslien Van dne 6 list
a na to japonská armáda Čítající
pouze soooo mužů vtrhla do
samého Port Arthur dne ib listo
padu a velkerá opevnění této "ne
ďobytné" pevnosti nalézala te v
rukou Japooťú dne 33 listopadu
Počátkem roku 1893 byly třetí
japonskou armádou dobyly v útoč
ném tažení tvrze n Wei llaí Weí a
ceata do Pekingu byla pro japonské
armády otevřena Nyní Japonsko
bylo pánem aituace a mohlo Číně
diktovstí tvé podmínky 1 také to
učinilo
V uzavřené trnlouvi míru jež
schválena byla oběma vládami
Port Arthur a věiií část polo
ostrova Lsolung zároveH t někle
rýrní distrikty v Mtndžurtku byly
Čínou Japonsku postoupeny Proti
tomu vlak Rusko Německo a
Praocíe protestovaly a Japonsko
muselo tuto kofitť volky nevolky
Číně ponechali
Za nějakou dobu po ukončení
čínsko jsponské války byl Port
Arthur zároveH t distriktem číta
jícím 800 čtverečných míl prona
jat Čínou Run ku na padesát roků
Německo pronajalo přistav Kiau
Chau za těch samých podmínek a
Anglie přislav Wei flai-Wei také
za těch tsmých podmínek-
Těmito tmlouvami přepultěny
byly tří nejsilnějlí pevností Činy
Rusku Anglii a Německu a Rusko
započalo ihned pevnost mu pře
puliěnou sesilovatí a opravovali
Port Aflluiř učiněn byl báuiořaí a
vojenskou stanicí Ruska a zárovofl
konečnou tísnící sibiřské dráhy
Město Dálny o jehož rychlém
a podirujiodném vzrůstu jsme tvé
doby v P Z přinesli Článek které
leží 30 mil od Port Arthur bylo
učiněno obchodní konečnou Ušni
cí velké dráhy a zároveH obchod
ním přístavem avlak přislav Port
Arthur a část Tslíeo Wan zálivu
byly ručkou vládou uzavřeny pro
viechny Wdi vyjímaje ruské a
čínské
Od té doby Rusko na eesflení a
zteplení pevností Port Artbor vě
novalo tta milionů a nyní vllm
právem může býti Port Artbur
nazván Gibraltarem východu
Japonsko dnet ani a armádou
300000 mulů nemohlo by pod
niknout! tak úspéiný útok po
touii proti Port Arthur jtko ho
podniklo před desíti roky s armá
ďoíi 30000 mužů Rusko nejen
opevnilo přístav fe jest téměř ne
dobytným aks zároveS tetililo t
rozlířilo opevnění na souii a opa
třilo je ofjleplími děly a japonská
armáda by ai marni rozrážela bia
vy o tato opevnění
'tii
i ZE 8TATU NEBrUSKA
Farmajiaprodei
Farma e 120 ekrerh MM pftl mf!
Jlío od Krone prodá aa as Mrýeb
podmínek Ktl4J as as M dfím nat
Ul sýpka korokrlltf veenee bovs stav
by dobrá etudat voda pramaalU v
paetrsi po eif tok 100 akrů iett tlAIr
Uao oatalnt Jrt prtína a lakaoaeta
jaa tiatutttoe O blížit ryfvtlnl obrst
teaeea: TRATÍ í ZFLESf
bnioo Otia0
— Kl ftACI lOOHl Nrl'
je doutník lihu #si "lit"
Neládafihtí tak erparhulnáta
Isknnttěrh Prl se p nkh
Uiaih lokpililové ve Wi!lt
Neb i e vytábl I
— V Itsktings spadl V tnltnlii
voirt a irMiil a vyta tf !'('
i:iton Mstinis a dopadnuv na
chod tik iMre se iranl
— John Romberg bydlící as H
mil aápsdiiě od Pendrr přisel
v plťk k vllnému traněnl Hnal
dobytek kdyl pojednou bllřa avé
íarmy spadl a ikoně a tlnitul si
nohu na třech mlsmh
— V McCook bylo v aobotu
odpoledne tničeno poláram obydli
Scolt (Mlla i a velkerym obsa
rm ikoda polárem spůolená
obnáli ÉHoo pojištěni pouze I300
— V pátek pozdě v noci přijel
W J liryau t Chicaga po drátt
Burlington do Linroln Na dráze
očekávala ho jeho choť nsčež
odebrali te ihned do Fsirwiew
Příjezd jeho byl očekáván až
tobolu v oo:i
— Ftrmer Morris C Bitek by
dlící milí východně od Doniphan
oalezen byl ve čtvrtek v to hodin
ráno obělený na krovu ve avé
ttáji Black byl 34 roky atár
starým mládenesm a aestra vedla
mu domácnost
George Smith 30 roků sta
rý bydlící v severovýchodní části
Garfield okresu spáchal aebevraž
du tlm způsobem že ti přiložil
ústí půlky k hlavě a donutil iole~
lého eynka svého aby ttiskl ko
houtek Hlava nelťastoíks byla
roztříštěna na kusy
— V Noríolku přivodil ti otrtvu
krve v obou nohou kuchař J II
Davidsoo a jsou obavy ie mu
budou muset býti odňaty Nosil
modré bavlněné punčochy a barva
t nich vnikla tnu do nohou'
— V Aintworlh bodl v pátek
večer během přátelské potyčky
Ralpli Williams soudruha svého
Sil Chetnuts kletého tyna zá
možného místního obchodníka do
krku zrovna nad ohryzkem Míst
ní lékař přivolal ai oa pomoc léka
ře t 0'Níll avlak vzdor velkré
mu jich úsilí Chesnut zranění
svému podlehl Neitěstíono při
voděno bylo pouhou náhodou
— Ve Premont zraněn byl ne
bezpečni předminulé úterý odp
oletý chlapec Lloyd Sterner slejni
tt ttarým toudruhem Ltwrence
Saundersem Chlapci si hráli a
Sterner uhodil soudruha tvého
nepochybné náhodou holí ničež
tento pohněván ztstdil Sternerovi
ránu holi tvou do bitvy s tikovou
prudkostí že v bezvědomí klesl
na zem raněny chlapec dopra
ven byl k lékaři kterýž zjistil že
má rozbitou lebku Stav jeho jtt
povážlivý
— V Havtlock byla v tobolu
ráno úplně zničena požárem tří
patrová cihelná budova vlastněná
James Csmpbellem a ikoda způ
sobená odhaduje se st oa 110000
kdežto budova byla pojištěna
pouza oa Ji 000 V prvém po
schodí měl Charles Phittt groceroí
obchod v druhém a třetím byl
hotel Campbellúv ve kterémž
bydleli dělníci zaměstnaní v díl
nách B & M dráhy Požár zavi
něn byl výbuchem lampy v jednom
pokoji asi v hodin ráno a rozšířil
10 v krátké době tou mírou ie na
uhašení plamenů nebylo porny -llení
Mnozí dělníci ztratili lat
tlvo a jiné cenné věci
— Vzácnou duchapřítomnost a
oeohroženost osvědčila tlč Mtbcl
Muntonova učíttlka v jtdnom
venkovském Ikolnfrr distriktu ně
kolik mil východně od McCool
Juactíoo Asívio hod dspM
ne vybuchla velká kamna naplně
ná uhlím následkem ipstného
tabu Kamna byla výbuchem roz
tříděna a Žhavé uhlí rozmeteno po
podlaze Školní světnici te v oka
mžiku naplnila hustým dusivým
kouřem Statečná učitelka vy
vodit njrrv ddky R íkolnl avřt
nice načež tsma ohcS uhasila a
lak Ikolnf budovu před zničením
zachránila Byla jen lehce popá
lena na nohou
— Farmefí kteří pěstují cu
krovku v okolí Noríolku dosta
nou za tklizeH svou v tomto roce
1904 největlí cenu jakou kdy
platila American Bct Sugar Co
Dle kontraktů právi vydaných na
bízí ta pittitelům citkrovky I430
ta tonu bez ohledu aa to jak
velká bude její eukernatott Mimo
to cukrovar bude bradití dovoz ze
viech míst dopravních a místním
farmerům povoluje te avláltol
obnos peněžitý za dovoz a složení
do stohu Loni obnálela zaručená
cena za cukrovku pouza 4 a více
te plnilo f touhlttu s množstvím
cukernttoslí řepy
— V Edgtr odbývána byla mi
nulou středu první výroční schůze
Psrmeťs Coeimercial Assocíttion
Ko operativní tpolečnost tato se
stává ze 100 farmerů kteří jsou a
výsledkem docíleným v prvém
roce plni tpokojeoi Společnost
byla inkorporována ati před ro~
kam tltk naktipevlnlm obili
ispuftls itptvt po minuté letni
sklisni l)lo skoupena sl 1 1 Joort
ťullů pivnice a 30000 korný
vadla jítiéliu (tlil ubili t mimo 10
slkkala sptilrlnost slilnf obnos
obt liotliHtt uhlím Aě plsiaoy byly
ta ohitl upokoivé reny přece
spuiiiíuut vyiěíila čuijMi sil
flOOO
- Pan Jindřich Honit piwm
kař icluut v ríittsuiťtti vtl
lil te do tvého domova 1 Oravo
nu kam te odebtal t několika
Čechy a Amrričany na prohlídku
la nnlt h poiemků Jak te doví
dáma mnohým a výletníků ae v
Orrgonu tallbilú takoupili ai tam
potemky a ho lltjl se tam usadili
— Na státní fsrmě u Lincoln
postřelen byl v neděli v noci Wil
liam Lia buJA W Strattonem
tneb Ben Ttyloram jil taměstná
ni jsou oa fsrmě Po něakou
dobu ztrácela ae korná te sýpky a
oba muži spali na sýpce aby tlo
děje možno li polapila Byvle
zmíněné noci te spánku vyruleni
spatřili Lewise kterýž odnesl již
dva pytle obilí a vrátil ae pro
daUÍ Oba muži se na zloděje
vrhli a trtzili jej k teini avlak týi
ruče se vzchopil a dal se oa útěk
Dělnici nan vystřenu a Lewi
klesl k zimi byv zasazen kuli
zrovna pod srdcem Zraněný muž
dopraven byl do Lincolo a lékaři
prohlásili ie jest poskrovná nadě
je na jeho uzdravení
- Plaltsmouth Neb 18 ledna
— Ct red I Požádali jste mne
bych vám podala zprávu o pohřbu
pí Anny Matoulové úkol ten
převzal vlak na tebe pan Burel
kterýž byl pohřbu přítomen začež
jsem mu povděčna neboť bych ae
nebyla mohla nižádným tpflsobem
odhodlali k podání podobné zprá
vy pro velikou lítosť Nevím o
pravdu zdali může aestra sestru
více milovali jako my sestry Z
č B J i jsme milovaly onu dra
hou zesnulou jež nikdy achůe
ouvyDttliíla Proto jí také budem
při tvých schůzích bolestni po
strádat Anna Mstoulová byla
nejstarlí členkyul řádu Tyri Ne
vím skutečně proí mně byly
vzdány tolikeré diky Vždyť jsem
vykonala pouze sesterskou povin
nost jak na mne patřilo Přijmiž
tudíž ct rodino Matoušova u
přimnou nali toustrasť Snášejte
drazí přátelé klidně vál bol a my
sestry Ztli} te vynasnažme
abychom vás mezi tebou obve
selily
Musím te též zmínili o posled
ním malksrnlm pletu Vydařil
te dotti dobře nevím tle určitě
jak velký byl čistý výtěžek ale
jek jsem doslechla oboáiel něco
mezi Jfo— 90 To jest tu&írn
obstojné Ceny dostali nástedu
jící: t cenu $$ p P švehla
představující 'kozičkou komedii
3 cenu 2 pan V Bartůněk jako
"Paust"í 3 cenu tlM Ptáčkova
p J Vostře žem představujíc!
"vrány" 4 cenu pěknou peně
ženku tlč B Ptákova přistrojená
za černolku Návštěva byla velmi
pěkná
Též jsem doslechla ž prý nale
bujaré Sokolky budou pořádat po
zvánkový plet a poněvadž jest
tento rok přestupný totiž určen
pro nás ženské tak prý musíme
platit my Ale ouha to se budou
mít kapsy mužských "popěti''l A
jelikož mne prý také pozvou lož
ai musím raději zavčat zamluvit
p Šotraba % Liowood neboť bude
zajisté po ho&ich veliká poptávka
a p šotrab jak doufán může
anadno zaatupovat dva Tak
Frantíku ať jste připraveni O
dovolenou ti požádám soukromě
Já jsem obyčejně vdovou poni
vtdž ti můj "starý" vezme raději
housle oežií mně protože ie prý
když bručím musí ti zacpat uli a
tudíž prý má raději housle Vlak
já na to tento rok dotlápnu tím
jsem ti úplni jista
Zdravím viechny čtenářsky "P
Z" a aby o sobi daly také slyiet
jako já a pf Outopallková z David
City k tomu Vát vybízí
- A Vííámvát
Wovlnfcy 1 Uavyood
Minulou aobotu odejela do
Omahy manželka pana L Černý
ho by tam hledala pomoci lékař
ské Paní černá ui po dellí Ca
churaví a vzdor lékařskému oše
třováni její tlav te málo rlepiil a
protož rozhodla se jet do Omahy
by tarn postrádaného zdraví opět
nabyla
Minulý týden odejel pan Joa
Hledík do Omahy na zapřenou
To jett takto On pěstuje plno
krevný drub drůbeže a bál ae
kdyby te to roznetlo ie odejel do
Omahy ie by te mu někdo na
nich popásl a proto odjel aby
nikdo oic nevěděl
Minulý týden kdyi napadl
ten sníh nedalo mni to dobře
dělat i vylel jsem si tské na bon
Chodil jsem asi dvi bodiny ale
oa nic jsem nepřisel co by stálo
ta ránu Kooeíně kdyi jsem
byl bodni unaven tak ie jsem ui
sotva nohama pletl rozhodl jsem
ae ie ae vrátím domů Sotva ale
ie jsem udělal několik kroků vy
lítl ta přede mnou tajíc ji tt ala
Itk ulekl div Ie mni tlmtt t tuky
ntvypslls a dllve tirl sm se
1 leknuti vipsmatnvaU byl til ta
l přt hoty a doly Mmfvn
lnuto nrtiMi si stel mi te
domů a vdmhu rm si myslel
kdvby iiihhI nějaká tWI phlit mi
na tánu Ie bych ul tni ta ilosii
ua ni naittlil
Ondyeo ae u nás tsmsvíl p
Anton Černý a Brainard Nale
ul tc na řpltiíJ testi l Mlnae
toty
Sobotní tábava 11 llartole
vdstila ta dosti uspokojivě Ne
byla sice lá Irtá tlačenice tt to ta
tlt pěkně tančilo Vtdyť I moje
maličkost musela jll do aola
Zábava potrvala al do čtyřech
hodin ráno
V úterý odjeli do OkUhomy
t výpravou pana Louise Straky
p A A Hájek 1 manlxlkou a
pánové Filip Tomel a Jan Watto
vé a Fr Mcotlk ml
Ve čtvrtek minulého týdne
teděl synáček psna Jakuba Blat
ného ve vysoké dětské sesli a jak
lo už u chlapců bývá ie každý
jest neposeda počal aebou pojed
nou v tesli lit ti te tsto t ním
převrátila a on padnul na otevře
nou troubu a hodni ae na horním
rtu a nose poranil Opatrnosti
nikdy nezbývá
V pondělí návitívil nás pan
Frank Stanislav od Western Při
jel ae podívat na rodiče a přátele
Slečna P Hladkých z Amet
přijela navltívit avého bratra
Karla a v sobotu navStivila zába
vu u Bartošů '
Manželka pana Antona řez
níčka obdařila chotě avého zdra
vým klučinou NejvětSi radost z
toho má dědeček Hamrdlú že mu
pomaličku těch'vhoučátek přibývá
V pondělí zle "resonýroval"
Dr Draský na městský dobytek
Doktor ti totiž koupil několik íůr
tena a nechal ti je tložit na dvoře
Dobytek te mu tam ale oa ně na
učil chodit a doktor te tak dopá
lil že od nynějška hodlá každou
krávu kterou tam dopadne pokutovat
Malkarní plea u Fr- Bartole
dne 3 února na Hromníce Čtyři
krásné ceny budou rozdány nej
leptím maskám Šotrab
Novinky z Tooby Neb
Kolem Valparaitq kupují čeii
imahem íarmy tak že v krátkém
čase tam bude jedna z nejvétiích
českých osad
Pan Vác Malý dottal te iťattni
domů z Omahy ale pro pět ran do
hlavy co jste mu tam udělali? On
nám to nechce líci pořád viak
chce jeti tam zpátky alerpofl prý
na měsíc Nyní ho musl stará
jeho uvazovat aby jí neupláchl
Kukuřice ae jen brne do trhu
Nali obchodníci mají pilno a oa
kládají každý den 3 ai 4 káry
Pan Frank Hakel vrátil te již z
Oklahomy Byl jeitě někde v Lin
colo když jame jej tlyleli nadieni
zpívatí "Home Sweet Home"
lnu jak by také oet Co pak je ta
Oklahoma proti Nebratceřl
Neopomeňte ti přečíst ohlášku
F J Vtoíčka v tomto čísle Máť
v prodeji farmu o 160 akrech a
dost jiných pozemků Pilte mul '
Ceny i pozemky jsou rozličné
Sotrab píle ie přestal pít kou
řit a karty hrát aoo i tancovat
ftotrabe kdy budou křlínyřl
Minule zdo učinil p A SchulU
přednálku na théma"IIaraburdí"
Tobo by měli alyict Kubánce a
Šolab
Starý p Fr Klíment nám řekl
bude li takhle pěkně jeitě týden
že bude sázet kornu a tabáu Nu
nebylo by to nic divného neboť
pan Klimeot bývá z pravidla 1
prací tvou již hotov kdy jiní te
prve ztčíntjí Proč by ttké ne?
Vždyť má tynů že by te nemusí!
obávst pustit do války 1 celým
Japantkem
Josef Vojta ml c Weslon přijel
na hon k proslulému Nimrodu
panu Krčmaříkoví Poněvadž ale
zajíci neběhali proti díře nedostali
honci ani chlup Pana Vojtu do
provázel jeho "Leibjaeger" pan
Němeček
Anežka mládli dcerka p E
Tomle upadla při hraní ti kol
ikoly a zlámala ai klíčnl kost Dr
Gutlery z Valparaiao maličkou
ošetřil tak ie te jl nyní zase veda
dobře
Třeba ie není jeiii jaro přece
jíž zde čápi Ulají Jeden zalétl k
panu Antonu Klímentovi a zane
chal mu buclatého klučinu Tatí
nek aamou radostí že tyoátor a
on jaou zdrávi nát "llápnul"
Firmt V R Phelpt obdržela
káru tiodele a káru "postů"
Ptn Mttěj Beroiklasr bude Ha
věti prottrtoný dům oa tvé farmě
Mika povídá Í poalaví nejleplí
dům ve vůkolí Inu proC by také
ne? Matěj má "Moků" více nei ve
Weaton levci i te lpičkou A aby
aí předelel "atarou' jeitě lip kou
pit pár hříbet a léď prý bude jez
dit do Wílber oa pouť koflmo
Macek doufá ia jej také někdy
vezme aebou by ai mohl dát nohy
aa trnol Macek