Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 20, 1904, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    „„ a
f'"1
li Z PŘÁTELSKÝCH KRUHO !
rOTTAWAlOMIK CO Kaa
II Imlns — Cl redl Haj tlu
dopity ve valem liatu nml vlak
kaMý odhrraiel v lakovém posta
tnl by mohl kiidy' týdea oblasti
apoltideolfe "Pokroku" novinka
mi jako ku pí p Soirab jemni
001 kraja n4 správy il do domu-
Zdt et uaateno ai 6 rodin
trnkých ktrré jOU ll jtl delši
tas ttkta jsou všechny tik "sazo
blny' la lakoví otrhánek lako
Dl př já neosměll o ní savadit
Abych vsak předešel vletím ocdo
roiiiménf podotýkám le pollvajl
leobecné úcty a vátnosti
V cetko-moravské osaJ Rosa-
villa byl počátkem protiace po
chován pao Jaa Šlach člověk to
i příliš mfroý dobré povahy
Pan Šlach bydlel tde ani 43 roky
Jeho dam byt prvním útočištěm
většině prvaích přistěhovalcokra
jana zacel mu mnozí 1 oich ta
chovají povidy vděčoou vzpomín
ku Jeho životopis byl by jisti
ceaoou památkou z pionérskýcb
dob Paa Stach vlastnil před
časem asi pět sekci pozemko
avšak ku sklonku tvého Života
většinu rmjetku svého ztratil
Usada v Hossvilie čita přes 30
rodia Čecho-Moravano kteříž na
malou jeo výminku vlastní svůj
najetek což jest nejlepší důkaz
dobrého pokroku osady Loňské
bo roka zakoupilo několik z oich
dohromady parní mlátičku pro
niž milí dosti práce Mimo to
založili též řád ZČBJ pod jmé
oem Moravan kterému přej um no
ho zdaru Asi před dvěma lety
založili si též bandu totiž tu co
hraje ne krade a od tich dob se
ozývají každou neděli zvuky naši
krásné hudby Kapela ta zaslouží
si úplné t skutečné pochvaly za
to jak za ten čas pokročila Pro
zatím přeju všem čtenářům "Po
kroku" všeho dobrého Váš
Odběratel
CLARKSON Neb — Ct redl
Clarkíon v? znamení zpěvu! V
našem městečku se letos zase pilně
zpívá Loňského roku zde zalo
"žený pěvecký sbor odbývá zase
svá pravidelná cvičení a připravu
je se k uspořádání nějakých kon
certů které se tu loňského roku
setkaly s velikým úspěchem Zá
roveS se tu utvořila letos noví
pěvecká skoia sestávající as ze
ao člena která velkou pflí cvičí
pod vedením svého cvičitele p
Jos Šťastnýbo zdárně prospívá
Nedivíme se nikterak tomu veliké
mu nadšení pro pěvecké umění
Jest to zábava nad jiné ušlechtilá
ctíme v ní zároveň drahý odkaz
našich předků Jakou zpěv hraje
úlohu v národním žití společen
ském jest zajisté každému vzdělá
nému člověku zoámo: "Běda ná
rodu který zapomíná svůj zpěv!"
"Zpěv ve spojení s poesií
moudrých básníků ušlecbťuje
mravy a cit člověka" "bez zpě
vu daru to matky přírody který
vlévá v každém čase balsám útě
chy nadšení spokojeností v naše
srdce nelze sobi aoi jsoucnost
toho kterého národa myslili
"Každé probuzení a obrození ná
rodů bylo provázeno zpěvy" "Dle
písní různých národů teznáváme
i jich povahu obyčeje a mravy"
"Zpěv tvoří onu čarovnou pásku
která vlže národem uvitou kytici
ideálů jež v různých dobách
kouzlo poesie v společenském žití
vytvořilo" "Agitační síla jakou
dobře voleni píseS vyvozuje jest
f již na té neb oné straní dale
kosáhlá protože dědičoá''"PíseO
s citem a porozuměním obsahu
zazpívaná nevymizí nám nikdy z
paměti t tímto způsobem přechá
zí jako drahý nám odkaz s pokole
ní na pokolení" Žel %% v době
přítomné kdy o udržení národno
sti české zde v Americe v rozho
dujících kruzích vážné panují oba
vy na spí nliodnl a jeho moc
ooti silu atilatalsa nt li úplní
lot I vMI táMi lapomlnt
::2 ČESKÝCH VLASTÍ::
Domácínadšení
Jedna tčc kterouž Omo
tané Jsou nadšeni '
Vzrůstající nadšení vzhledem k
n7ň nvIsnimtl a? L tAnAan i
patrným z veřejných projevů
odporučení Čtěte co tento občan
praví a najdete příčjou neustálé
oné chvály kteráž provází Doan s
Kidney Pílls
Paa W V Doolittle 8136 jižní
10 ul strojvedoucí na Union
racinc draze praví: "Yo dva a
půl roku trpěl jsem bolestmi v zá
dech Z počátku jsem toho mno
ho nedbal leč v zimě 1898 stále
se to horšilo a viděl jsem že něco
proti tomu dčlati musím Slézání
a vylézání na parostroj působilo
mi velké obtíže Sotva jsem mohl
bolesti ony snésti a mnohdy jsem
myslel že záda se tm zlámou
Opatřil jsem si Doaas Kidney
Fills v Kubn & Co lékárně ožíval
jsem je a úplni mne vyléčily"
Na prodaj n vlecb obchodoflfi Cena
80 eenta řoater-Milbora Co Buffa!
W T výhradní Jednatelé pro 8p Blity
Pna tu j ta Jméno Doaa s s aebefte
Jiafch 1
Wl mVj O Hulím hodt
vánotnlm dne tj prosince vyjel
si hospodářský správes hr llu
qna pan Josef Koel V Ctikých
IhnlcOviclcti a jelnotpíelnlm po
votr-m do lak v červeného dvora
a tám si j Udil U skladiště dřiví
uiatum iwu auu w Hit iia
lil a skočil vetem I niinu au
dva metry vysokého na břeh Ma
Še Voz sa při lom překotil
padnul na pana Eogla který by
pod nim vlečen asi to kroků
utrpM těžká zranění tejména
hlavě Ve stavu velice pováži
vém dopraven byt pan Engel d
Červeného dvora
Zasypán a usmrcen V cihelo
Palašově v Záběhlicích v pondělí
dne aS m m dopoledne dělnici
podkopávali hlínu Mohutná vrstv
hlíny pojednou ae ařltila a zasypa
la 40letého cihláře Josefa Pečen
ku Ačkoli mu druhové rychle k
pomoci přispěli přece Pečenk
utrpěl tak těžké zranění že z
nedlouho zemřel Ve středu chtěli
pozůstalí Pečenku pohřbít ale ne
dostali k tomu svolení poněvadž
státní zastupitelství ještě neučinilo
o tom příslušné opatření A státn
zastupitelství dostalo o případu
vyrozumění teprve téhož dne kdy
pohřeb měl býtí odbýván Někde
ta úřadní rychlost schází
Pobodána ilodlii Ve Drahlíně
u Brna vnikli zloději v nocí krá
mem do bytu obchodnice pí Le
dererové která nemajíc o jejich
přítomnosti tušení chtěla pro
cirnuvši vyjiti ven nakrmit busu
Zloději v domnění ze jsou pro
zrazeni se na ni vrhli a pobodali ji
způsobivše jí vážné zranění zejmé
na bodnutím k srdci načež prchli
Podařilo se jim odnést! něco pe
něz a šatstva
DUI opařeno Dva roky starý
synáček dělníka Jana Bergra ve
Čtyřiceti Lánech u Brna strhl na
sebe v přítomnosti své matky s la
více nrnec se vřelou jaternicovou
polévkou a opařil se na přední
části těla tak že za dva dny za
velkých bolestí zemřel
Dlít zapálily V Krumvlfe na
Moravě u rolníka pana Pelčáka
bydlící badráf V Kalný odeš?! se
svou manželkou po práci a doma
nechal děti bez dohledu Z bytu
jeho vyšlehly záhy plameny s zni
čily veškeren majetek Kalného
OheB byl v čas spozorováo a děti
které jej zavinily tlm že si brály
se sirkami zachrániny
Msta milence V Hutterově ulic
v Brni bydlící aoletý nádennlk
Frant Kvapil pozval svoji milen
ku aoletou poaluhovaiku Vilem!
nu Frankovu bydlící v Černopol
ské ulici na procházku Oba šli
k 9 hodině tečemi do polí za Sa
dovou třídu kde Kvapil vytáhl z
kapsy lahvičku jejíž obsah vlil
milence do obličeje V lahvičce
byl vitriol Děvče bylo popáleno
v obličeji na krku a pravé ruce a
musilo býti dopraveno do zemské
nemocnice Kvapil byl zatčen a
k činu se přiznal dopustil prý se
ho proto že si z něho dělala
Fraokova "blázny'' a proto prý ji
chtěl nějak poznamenat pro život
Surového linu dopustil se v úte
rý dne 33 m no 37etý Kuneš z
Kouta u Domažlic Když ořezá
val ráno na silnici stromy nožem
bodl do břicha kletého žáka
PiáSka obírajícího se do školy do
Nové Kdýoě Když bocb násle
dující noci těžkému zranění svému
podlehl prchl Kuneš do lesů a
doposud nebyl přistižen
Ifronn foďtřfnl 3o!tá porodní
babička a mléJcařka Emilie Weis
sovi v Židenicích byla četnictvem
líšenským zatčena a dodána soudu
pro podezření že zavraždila svého
muže Karla Brzobohatého s nimž
žila v nesvárecb a za jehož života
ešti udržovala milostný poměr s
nynějším svým mužem Weissová
prý svého prvního muže přede
dvěma roky zastřelila Asi před
14 dny přistěhovala se teprve z
Tvarožoě do Zidenic kde koupiia
si domek
Po 26 letech v trestnici ttráve
nýei v roce 1M78 nalezena byla v
Dunaji u Křemže mrtvola muže v
nimž zjištěn truhlářský pomocník
Rimpl Z podezřelých osob jež
brzy po Činu byly zatčeny prohlá
sila tulačka Germínová že v ooé
noci osudné Rimpla po břehu asi
o 3 bod ranní provázela a že její
milenec přepaden byl dvěma muži
kteří jej pak hodili do vody
zároveň udala uermlnova ze v
osobnostech pachatelů poznala
bratry Toepflovyzednické pomoc
niky z Křemže Bratrská dvojice
pohnána byla před porotu a žalo
ba vyznívala na zločin vraždy
Bratři hájili se tím že osudnou
noc ztravili v místním hostiaci
'U červeného jablka' ale nemohli
určitěji dokázali kam se odtud
odebrali kde práyi o 3 hodině
noční byli Porota také oba uzna
la vinnými a starší s bratří tebdá
33letý Michal Toepfl odióuzen k
Imlu smiti mládli pak Itali
j!io pto ipoluvinu do lélMIto
talářa na 11 11 Onomu směněn
t)l ltl v dolivotnl laUř tomuto
pak řa -tl rilrtťin ěnl udílena
atoboda Michal Topll Itivl
vaibii ol H tervoa 1M7 v Irvat
nicl kaitaufikA od li doby stál
prohlaltije I byl odtouteii nt
viout Ku kom i mfalte prosince
m t icpsln s nim v Aitavl rnova
úUJul j'tolukol a akta Milána v!
deůtké advokátní komol aby k
táJoati Torpílovl itsianoveu bvl
právní ráttupcv Jmi by aaládal
dříve ještě nr lli komora odioj
icní mu nového obhájce ustanoví
la vylila na jvo okolnost velni
lávařné kteráž bude li prokátá
na niůřo mil i veliký význam pro
tuto událost Zjistila lotiž policio
te ve vídenská otmocnici zemití
jakás Žehračka kteráž v posledn
chvíli několik minut pled smrtí
jala se úzkoxtlivi spínali ruce
křižujíc se volala že Toepíl oJ
souzen byl zcela nevinně
po ))! smrti nalezen byl pod per i
nou lístek psaoý tužkou kde
znova se tvrdilo Že svědecké udá
ni proti Toepílovi bylo zcela smý
íleuím a nespravedlivým Nallstk
podepsána byla — Germínová
Jak se oznamuje byly již podnik
nuty kroky na prospěch odsouzen
ce o němž se za to má Žs asi do
žaláře přišel nevinni
Milostná historie akademickk
malíře S okna druhého patra do
mu č p 601 v Belcrediovi třldi v
sedtré části Prahy v úterý 39 m
m před 3 bod odp vyskočil na
chodník ailetý akademický malfř
František Metzner a utrpěl tak
těžká poranění že nemohl povsta
ti Lidé sběhli se ve velikém
množství a rokovali o tom proč
mladý ten muž pokusil se o sebe
vraždu Za chvíli přišel lékař
zraněnému poskytl první pomoci
a pak byl malíř převezen do vše
obecné nomocnice Okolnost že
malfř v cizím domě vyskočil
okna zavdala podnět k rozmani
tým zprávám a proto také policej
ní orgány se o příhodu zajímaly
Vrchní komisař p Buršík zavedl
vyšetřováni jehož výsledek na
svědčuje tomu že malíř čin zou
íalý provedl v chorobné lásce —
k vdané ženě Akademický malíř
Metzner bydlil se svými šesti sou
rozenci v dome Č62S-VII Až do
loflského roku používal stipendia
aoo zl Nyní zařídil si atelier
domě pošty odkudž začasté vy
cbázel s drobnými malbami aby
je rozprodal Letos na jaře byl
malíř stížen chrlením krve a v ho
rečce blouznil neustále o Bertě
'Berto má zlatá Berto!" volal
Když horečka pominula ptala se
bo sestra kterou Bertu volal
ale malíř nechtěl prozradit Tepr
prve později dověděli se sourozen
ci že Bertou onou byla manželka
úřadnfka Sch v domě č p 601 —
VII již malíř obdivoval a zbožBo
val Zda intimněji zjištěno ne-
bylo Berta to popírá a malíř je
bezvědomí V posledních dnech
byl malíř velice rozrušen Neměl
stání a také v atelieru ničeho ne
tvořil V úterý 39 m m o 'íit
dopoledne přikvapil do bytu Berty
Prosil ji aby lásku jeho opětovala
když přání jeho odmítla vzdálil
se Metzner Mezi dveřmi se za
stavil a zvolal: "Já si něco udě
lám I'' Malíř odešel do svého ate
lieru kde prodlel až do 1 hodiny
odpolední Po 'ti hod odpol
pět Sel do bytu Berty Scb Berta
tušila že přijde ale nerhtěla se s
ním setkali Proto dvéře kuchyně
svého bytu ve druhém patře o
zamkla Když malíř klepal při
stoupil synáček Berty kj dveřím a
volal že matioka není doma Ma
li! nevěřil opřel se o dvéře a vypáčil
je Berta Scb která dlela v ku
chyni ulekla se ho a uprchla do
pokoje a opět za seDou overe os
klíč uzavřela Malíř jako zuřivý
hnal se ku dveřím opřel se o ně
vší silou a ty opět povolily Když
malíř vrazil do pokoje skočil
Bertě uchopil ji kolem krku
velkým rozmachem mrštil 11 na
postel' Pak zvolal "Teď se pro
ar moc nejnakallivriM Tubrtkulo
104 umírá v posledním dvsolitell
141 al 1900 v král tvsksm totnl
ttooo 010b a v Prase isna cot
l skotem ÍHMine trikot Ú
mttooití Tnbrrkuloia et otmo
tl hlavni ťhiliny YltilrUm k
luimi 1 sárotlky lubrttuloiy iy
činkotá plísni )nom l nfjvél
Uch světleních vidiinlné) ss vidu
cttem roililiijlkdyl sliny a chrchlá
lubeikulosnl na itmi niUliii vy
schly a 1 prachem do plic zdravých
voikail na ulici I v tudováih ma
vltných jakol i te pliváním na
itn tllSň IÍ': Itíul iliuiUuy
hýli mohou nastává dalil důtled
noti aby plvání na sem orbylo
nýbrž do pliválck účelně tallsc
ných roztokem lynitolovým z pro
centním naplněných povinnost
tato nenáleží pouze nemocným
nýbrž také zdravým s ohledů po
chopitelných: nemocný chrání sebe
i okolí plváním do svého plivitka
a hledí SJbě čistoty v každém
směru Další zábranou tuberku
tony jest žádali obyvatelstvo aby
mléka' kravského nebylo nikdy po
žíváno ve stavu syrovém nýbrž
svařeného poněvadž jeat zjištěno
pokusy anglických vědeckých ka
pacit i zkušenostmi ze života prak
tického že se mlékem z dobytka
hovězího přenáší luberkulosa na
lidstvo jakož i obráceně že i tu
berkulosní člověk zrovna tak pře
náší svou nemoc chrchly svými na
zvíře Dalším veledůležitým opa
třením jest by lékaři léčící každý
případ zjištěného onemocnění tu
berkulosou a hlavně když byt
mění jakož i každý případ úmrtí
politickému úřadu hlásili by pak
desiníekce předmětů jichž nemoc
ný používal náležitě mohla pro
vedena býti by rovněž stěny i
podlahy bytu dle řádu desinfekční
ho očištěny byly za tímto účelem
jeví se správným býti by obyva
telstvo v zájmu vlastním obtíží
nečinilo- Osoby tuberkulosou stí-
žené buďtež pokud možno oddě
leny od ostatních Členů rodiny
není li to možno pak nastává
nutnost z ohledů snadné přenosi
telnosti vyhledali ústav pro tuber-
kulosu neb nemocnici v tomto
směru účelně zařízenou Látky
obvazové chrchly tuberkulosnfmi
potřlsntné buďtež spáleny prádlo
a ložní potřeby desinfikovány Me
tení a čistění mlstnostní děje se
vždy na vlhko vyprašováof děje
se pak do skříni smetl jez se
spaluje Péče o blaho veřejné
vyžaduje by opatření jež snadno
ze vykonati také záhy a účelně
byla prováděna pro počátek aspoB
ve veřejných budovách uzavře
ných kde se mnoho lidí stýká by
nebylo plváno na podlahu nýbrž
do plivátek vodou neb roztokem
desinfekčním (na př zprocenlním
roztokem lysitolovým) naplně
ných jichž obšah s rašelinou neb
drtinami smíšený iřeba spalovat! a
lo se může snadno státi tehda
když obyvatelstvo zároveň při
spěje pochopením účelu tohoto
Co však se považuj? za nejdůleži-
itčjší jest by školní mládež ve
školách obecných měšťanských í
odborných veřejných i soukro
mých na škodlivost plvání na zem
orgány učícími náležitě i při vhod
né příležitosti byla upozorňována
přenechává se důvptipu orgánu
učícího při úlohách čteni neb psa
ní vhodným způsobem škodlivost
plvání na zem vůbec vytýkali by
ni žáky nebylo trpěno plváni na
zem v místnostech školních 1 uza
vřených nýbrž dělo se do rozesta
vených plivátek z ohledů na pře
nositclaost nemoci
trf taTMt UMÍ HBHI
' x-Mt II Ihnul imbxH Mítir (
tiftrt KpMI „Whll m-ihl #t !
wl# ll lrťl'l ir Hr t"
(lolutf !▼
MaM HMtitiml a " la ck
th trnul M t fi"iM r{ifa
MtoMm XhtAUirím "Hlllk
lruM" ttl tl
kfm a tKtn?m tr-Wm toi
rmllhk tflnka tlmlu Jlafik
rttnfk rtlflll Mrttelrk
llllle b )! al r4"l
Thlfoil"o ! fx ruhl" ry
haé rkatuanrga Milirltit Cn
Ma trrwlr trkafaark) SS
colo7ch l OD Hlrk
rioriaa Art agka ka(M isl
Námaha) aaitl tM aaparačltt
Tkvdforttav "Black DtaaitM"
Mém Jal v étmi pm caiy ímt m
val Jaaaa kl poaMnkk la krt Da
tM arn mlkéf M4al hwai Matka
proat řádka k tcalu pAaakaal ala
Nca nr'11" Tk aké nakyl
v atava fc takata kka aracovatl
ponévadi (atm taita téapaa
Mlíéa Vaá lak laaa kW
ladriJa „ „ Á„„
V B ntrnnuirw
bodnul ' a běžel ke skříni pro nůž
Okamžiku tobo použila Berta vy
skočila s postele a vyběhla na
chodbu' kde křikem za okamžik
četné sousedy přivábila Sousedé
spěchali do pokoje a chtěli malíře
zadrželi Metzner stát uprostřed
pokojemával velkým kucbyBským
nožem a vyhrožoval že každého
probodne kdo se k němu přiblíží
Sousedé ovšem se ulekli a rozhod
li ze povolají policistu načež z
pokoje se vzdálili Mezi tím malíř
otevřel okno bytu a vyskočM s
výše druhého patra na chodník
Pádem utrpěl těžké vnitřní zra
nění a zlomeol nohy Nékolik mu
žů odneslo zraněného do průjezdu
domu kda malíři poskytl první
pomoci lékař p dr Královec a
později lékař p dr Kotáb ze zá
cbranné stanice odvezl malíře
v ambulantním voze do všeo
becné nemocnice Dlouho po
tom ještě mnoho obecenstva dlelo
před domem kde se odehrála
tato milostná historie akademické
ho malíře
Pouleni $ tuberkulose vydal ne
dávno fysik města Prahy pan dr
Záboř a praví: Tuberkulosa jest
Usmrcen melounem—' Jakýs lé-
af ve Frettownu hlavním městi
britské osady Sierra Leoně v zá
padní Aírice podává zprávu o
podivném případu smrti způso
bené mečouacm Věc byla tím
podivnější jelikož náhlý útok se
strany mečouna musil se zdát
úplni neodůvodněný Rybářský
člun vracel se ku pobřeží a muž
stvo bylo zaměstnáno toliko veslo
váním aniž kdo pomýšlel na chy
tání ryb Jeden z plavců seděl
na okraji člunu když pojednou
pocftil náraz od zadu a skácel se
do Člunu křiče že jest raněn
Soudruzi jeho spozorovali ihned
že jest raněn v zádech V ráně
vězela přední část mečovitébo vý
běžku hořejší čelisti mečouna
Hrot pronikl nešťastníku celým
tělem a poškodil mimo to žebro
Lékaři bylo nemožno odstranili
cizí předmět a nezbylo než ne
šťastníku otevřít Život Vnitřní
ústrojí bylo velmi povážliví po
škozeno bylyť raniny páteř
střevo břišní žláza a játra Ná
sledkem tiebto čelných zraniní a
a značné ztráty krve zemřel pla
vec ještě téhož dne Kus hrotu
vniknuvší do tíla rybářova měl
délku 14 centimetrů-— Tak na
prosto neslýchaný jik se praví
tento případ není neboť již ča
stěji vyskytly se zprávy o zranění
nebo usmrcení mečounem V
Jižním oceánu jest mečoun po
strachem rybářů '
Drama v Mediiboli V městečk
Medžibozi přísli k hejtmanovi po
sádkou tam ležfelho oděsského
pluku Galaněvičovi v 10 hodin
večer na návštěvu jeho přátelé po
ručlk Smolenský a Kuncevič Jako
obyčejně všichni zasedli za stůl
pili čaj Za nedlouho poručík
Smolenský sedl si S chotí GalaoČ
vičovou k pianu a hráli na Čtyry
ruce některé skladby Pojednou
okolo 1 hod v noci rozlehly se
bytě dva výstřely Dřímající sluha
uslyšev výstřely okamžiti běžel
do komnat avšak shledal že
dvéře byly ze vnitř uzamčeny Na
jeho křik přiběhli sousedé a v tom
okamžiku rozlehl se třetí výstřel
Posláno ihned pro policii a když
vypáčeoy dvéře přitomoi uviděli
před sebou strašný obraz Na ko
bérci před pianem v kaluži krve
ležela paní Galaněvičovi a proti
ní na pohovce zastřelený poručík
Kuncevič Ve druhé komnati na
posteli ležel setník Galaoěvič a na
zemi v krvi poručík Smolenský
Vedle tohoto nalézal se revolver 1
lístek S následujícími řádky: "Spi
fiuji úmluvu Musím se zříci svého
života a proto zabíjím Kuoceviče
a pí Galaněvičovou Mnohým má
smrt nepřekáží Poručík Smolen
ský" Přivolaný vojenský lékař
konstatoval že smrt paní Galaně
vičové a poručíka Kunceviče ná
sledovala okamžitě Setník Gala
něvič ležel na posteli v hlubokých
mdlobách Kány u všech byly na
skrz těla po levé stráni prsou
Setník Galaoěvič byl 45 let stár 1
oženil se teprve loňského roku
Se Smolenským byli nejlepší přá
tele Co přimělo Smolenského k
léto strašné vraždě a sebevraždě
dosud není vysvětleno
Gymnasista vydlralem Z Athén
se sděluje: Před několika dny do
stala jakás ctihodná zdejší paní
dopis ve kterém jí pisatel výhro
žoval že prozradí jejímu muži
její nevěrnost nepošle li pod
adresou v psaní udanou pět set
drachem poste restante v průběhu
tří dnů Paní vědoma si své po
čestnosti odevzdala psaní svému
muži Po třech dnech dostal
však manžel psaní od téhož piaa
tele v němž mu nabízel Že po
akytpe mu příležitosti by překva
pil manželku při nevěře pošle-li
mu dva tisíce drachem pod shora
vzpomenutou sdresou To pře
kvapilo manžela velmi a proto
svěřil celou záležitost bratrovi své
ženy který vzav psaní odevzdal
je policejnímu komisaři by vypá
tral pisatele a očistil jeho sestru
od podezření jež zneuctlvalo ce
lou rodinu Komisař dorozuměv
se s poštovním úřadem odevzdal
pod udanou adresou oa pošti
psaní následujícího obsahu: "Pa
nel Až toto psaní otevřete budu
Vás drželi za Hrnec a poskytnu
Vám příležitosti vše co víte vy
zradili N N policejní komi
sař'' Ještč téhož dne dostavil se
na poštu Šestnáctiletý žák čtvrté
gymnaziální třídy J Janakudakis
poptávaje se má li pssoí pod
sdresou J Ekenomu Poštovní
úřadnlk tvářil se jakoby mezi
ostatními psaními jebó psaní hle
dal ale zpravil prostřednictvím
svého kollegy bned policistu sto
jícího na dvoře pošly a když při
šel odevzdal hochovi žádané
psaní S radostí uchopil se ho a
puzen nedočkavostí otevřel je
bned v předsíoi pošty ale sotva
že je přečetl držel bo policista
za límec a vedl v průvodu zvědav
ců na policejní stanici kde má
příležitost ve vězení pohodlněji si
je pročisti
HOTEL PRAGUE SS
HOSTIN tC
rnésti řrifay
na rohu 13 i WillUm ul Onuhi
S rt lilií Skffrrn rl erIWjtrl J I vw4 fvt
su a iá irfhie V kMlnl nMrlIt vibj1 TMHIf V I K KK
w)lr4 itnihy vln a liktl a Hr))řBmř)M LmUlkr
Krajan M(H(a lrttmhT Mvltftmi ihlulkt kntclu Ptakka
irWitli aalaama tni ala ltill tMitAh iaál
Tri OHIrrtWaUotMU M M J iMIHItOlM f
ilktmalaMSSasM
I
wwvwvv
'—i MM M rapai záři
Irrr ' a Knuto
xdarmit
Roiubougt! Bros [{
majitelé 17 a Douglas ulico
Kťlmr-ťnivlitalnf nheknlfll prtpmrnf pfnvlilKlřit almiNmf lHaaontaM-kf aimjtpl
aarkf teli ftaful kraatniiawkf kratWlrk prktllli kf íM tl'n
Wlllllpy-Kiilflnl kapela kolrinl trknir lllarltnl iwilak tiivhn4 U11K lkwlk
bura tluk trna ™h)n umrf
lnliZIMNl OIIIMIIll-ZBrfB M NoM n vM k mlborack
1'hAcH ZA THAVI!-tr Kiak'taula IHhNtlnorou kOtortMinl prtrl
K ATAUm-Klaa-anliil aovf lllmlmranf kálal kaMamii xlarma
Ailrtktai KOHKHonill HKOH OSUIA SKII
fTÍMTO ne uitl rt kranflm v známost Jle Dr Karel II
- Hrfiier mUlodkcni ttAle vtrAatalrllin pní tu t'f"rl
nleh nrniurních klH k nřmil iloCrele Jrnllll laflilil pru
vlilelnnu NI MOCNICI )i it nynf pHnravnn clřnvm
kraUnftm a krajKiikátn li-pe p-iiioutlli mí kilykoliv dřlrc
NpiinM-nlco o dokonale raMre na pod veilf nim nl-eni fpké
(rfolfnvatniky a pMJlinaJI ao nemocni vieho ilruliii vyliia
naknillvýcb nemoci Dr Hreiier m ku pomoci dva ilolirj
lťkafu a via Junt tallzeno ku provídfnl vívch operací
I)U KAREL II liltEUElt Crctc Xebr
řlO MORE BLTJE-MONDAYS
SWIFfs PRIDE
SOAP
Good in nard
water and
in soft water
good
Madeby SVVIFT & COMPANY
Swlftovo Prlde mýdlo jest neJlepMm mýdlem Jnkíhoí lze ku praní prádla i
Sctřto STého prádla— nikoliv obalů v
Gudahťs
iidard
Rcx šunky jsou naše za nejlepší uznávané
šunky S vyjímkoa našich Diamond
"C Éunek jsou nevyrovnatelného
do zevnějšku chuti i uchovaclc
vlastnoíití
Prosty úplni oné drsné slané
chuti tak odporné osobám jichž
žaludky nejsou tak silné jak
i -by být mohly
Jemné lahodné hnědé
Tbe Cudahy Packlng Co
South Omaha Met '
aroplav Spol Sev-nemeckélio LIoycHi
Po parolodí:!) expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hodin a io minut
TO UK A IIHRMIÍPT
Praldřlnl doprava po rohlch apKnlch parolrxllcb
"KalaKr Wllhalia ll''"Kiant Wlilioia (la Unaví" K roinrfr Wllhlm" a-ii u„i
TharwU"
HravMrlnSilnpraTa pn naohnlch rtooroiihof'h eroMlrli a I9W) tonteb Ml Itoo
dkmhf-h 80 atnp Slrukfrb "Oroaaaf Kurřnrl" "Harliaroana" "Kosaliclil 'LouIm'
Wrnnpn1' "řrtwlrtch ilr (irMi""Kr-nlK Allrt" ''I'rlr Ir " '
1'rariaaioa poatornl Oopra fkaeaf rtrrtakl "llhniu" "Mulu" "Macka "
Hlřailoiamal doprav
KuMna aobota-"lAhn" "Trara" "Ilohaoiollora"— O oouínl ohladoi l(1 kiii
DiMlpalubi ca 4 ulirafl aa na
JELRICHS & CO 5BrOaidwayNow York
—Hlavni elnataI pro Kétpad3k_
i CLAUSENIUS & 00 WBAUIOIWWat
TTHLT Coutant & Squires lVZ
Hejleptl arkanaaaké ořechové a pro vUpění pc( 900— 16
HAMBURSKO-AMERICKA L NIE 1
Hpaleamt tato aériula eef rok pravidelné spojení s Ernipon d?oa
troalMvýml lodřml ScJrTcIilcJŘI Jlída s Jiew Vorka de Ilamburka
IMh egiidějí ve čtvrtek r soboto
flamhurakotiBrlckí Llnls jeit nelnaril NCmeckí Trana-AtUnlIckit IViíi 't
vehni Hpolefnont a vlastní IW3 lodi majících dbrnnou snnanoil 64108 tnntlS
tchto jsou veliké námořní parníky zahrnující Si dvoulroubových parolodi
keré La pohodil eettujlclnh srlfUf zařízeny Jsou Takový poAct parolodí nt
vlaatnl íádná Jiniipoleínoit Ohledně přeplavu a cen obraCtesa na
HAMBURG-AMERICAN LINF
Jos Yopálka
ŘEZNÍK A UZENÁŘ
na 5 a WHllam ul
má v aáaoM rUr aallapii vfbfr Caratrého
dim vaxho arabu lakot l rj tacnri
ká ownfkch Kopt a siko na akoolku
ob Trob
i akoolku
a JlIfWama ria ta pod rab phJdaM mm SI
Zboíí ae dovili a mfilete sl le ohled
aatl telefonem
TeU A 1Í2Ž
Kat
(
lilJíli
I