Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 16, 1903, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    O icnskt tudouciostl
K li li fj vtllt jik 10 bul
e Irnimi vypidat v ne 1000
Ion tivchřii pltí t dluhou knihu
Uollamytio kťta t poktafovi
nim ilio ptvé ohiomnou rnrt
ipfttití%il ktihyi TohUd áo
bnlmirni ' IWIsrov vysním
ná4 loeniemlou lamami liil
Ipru budoucností v líto rnrovíj
II tvé koue nlJitlm pAo
bem lU-Uiadalai vythavlofm a
cvičením IřlocviWu ktrý dívky
polrčoí f hochy ptovádl vyviuu
Iv ae lenv tělnn do té miry l
tvoři oeiladníjM obiai ktáy a
etoletí tom tantke nemoci orrvo
lit třlkomyslnost joti nřčim
úplní neznámým lil n-nl lid
ného rozdílu meii fysickou tenju
muže icnv takovýto rozdíl
existuje pom u jedinců nikoli
vsak u pohlaví
V 31 století přirození ieoské
vychování budu přizpůsobeno no
vím pomřram Bellamy přdpo
vídá že nibude více jediným úko
lem a snahou žt-oyaby si zaopatři
la manžela neboť století to vňbec
manželství prý nebude znáti
Žena jest postavena s mužem na
steinv stupen a manželství není
pro oi jhem které je nucena nésti
až do sklonku svébo života
Od osmnáctého do dvacátého
prvního roku svého stáří mladé
divkv iakož i jinoši musí se
podrobiti tříleté službě v razných
odborech pracovních následkem
čehož dostane se jim praktického
rozhledu ve vSecb odborech lid
gké práce a po těchto tří letech
pak mohou se věnovati tomu co
se jim nejlépe zalíbilo v této pří
pravě V lidské společnosti doby
budoucí každý člen ať fena neb
muž musí míti jakési zaměstnání a
nebude Žádného odboru který by
Ženám byl nepřístupea neboť
zdokonalené stroje budou v 2t
toletl konati veSkené služby těžké
a žena i muž budou schopní svým
vychováním aby je řídili
Kozuml se samo sebou že
těchto dnech budoucnosti které
nám Bellamy pérem svým tak zoa
menitě a zajímaví ličí i šat žen se
ÍÍBI velice od nynějšího jaké krás
né pokolení nosí a že jest pfizpQ
sobeo novým poměrům a rozsáhlé
mu povoláni žen
V budoucnosti nebude vlce lá
tek vlněných ani bavlněných ne
bude ptátoa ale veSkery šaty
prádlo zhotovovány jsou z papíru
nestojí více nežli 10 centů kus
Papír jest mnohem lehčí nežli
kterákoli jiná látka a také se lépe
přizpůsob! formám těla zvláštní
přípravou pak učiněn bude tento
fiat budoucnosti nepromokavým a
teplým zárovefl Následkem této
ohromné láce oblek který nebude
vlce k potřebí se jednoduše zaho
dí a koupi se nový Pradleny i
21 století budou taky úplně zby
tečny a hospodyňky tohoto příští
ho století se nebudou muset i
prádlem dřít jako nyní a muži
ušetří si vsebno hubování na zpro-
padený den prádla
Moda tato stále se měnící bo
byně k níž obrací zraky naše ny
néjší ženské pokolení a která jest
pramenem mnohých mrzutostí i
domácaostech ta bude úplně se
sazena se svého trůnu a náležet!
bude již jen historií
Každý oblékati se bude dle
vlastaího svého vkusu a ani nej
větší nepřítel žen nebude míti více
práva vytýkali jim marnivosťa pa
rádu na kterou tak mnohý manžel
nyní hřeší
Sukní neexistuje více Obleky
mužů a žen jsou skoro totožný a
Edith hrdinka této Bellamybo
fantasie nemůže ku př pochopili
jak to bylo možoé že lidstvo v
19 30 stolní nosiio na sobí
něco co musilo býti práao a že
některé částí oděvu byly nošeny
lidmi po celé měsíce ano i léta
Editě zdá se být neuvěřitelným
že některé matinky zachovaly své
svatební laty tak dlouho že i jicb
dcerušky šly v nich pak k oltáři a
brízou vzpomíná toho ze byli
tehdy chudáci kteří nosili na sobě
odiv pokud nerozpadnul se na
nicb v cáry
Veškeré kosmetické prostředky
jimiž nyní ženy zvýsují svou krásu
jako ku př pudr líčidla atd bu
dou zbytečný poněvadž tělocvi
kem pěstovaným i ve vysokém
stáří každý zachová si ivěžesť a
zdravou barvo mládí
Skvosty démanty rubíny a jiné
drahokamy ztratí v 21 století
úplně svou obchodu! cenu neboť
tát bude přísní bleděti k tomu
by přísní prováděna byla rovnosť
V občanstvu jedea nesmí se oad
druhým vypínati svým zevnějškem
Ve veřejných potravních skladi
štích státu sni za tunu zlata nedo
stane se bochníček chleba ale jen
na pracoynf poukázky se budou
vydávati všechny potřeby životnf
přirození že cenu nebude míti nic
nežli to co nutné bude k výživě
lidstva
Žena budoucnosti bude voliti si
muže dle svého srdce na jaký
čas jf bode libo a omrzí-Ii dl mu
kvínde Bude tedy dle Bella
mybo úplni svrchovanou panov
níci budoucnosti
Jtk tiiilal strýc koiU iibni
mkera
i
"Hinf si pln onouknoiit tiň
nový levit'' slitý ávěik
tt)'iov)ili liniů imil mne cval
a tnul tu í%y tik lákavými It
t y 1)1 imi liiťil i atmadu taji
tů— nslul niuf Nule tu slojim
V slřke pléd dvtlmi tli l hitllt
topliil se vdthue roiloJité pa
luby a ipvlrim ukiok vlak
nrtli rm laklrpati mohl otval
i n Ic tunou klaput pantoíllí kA
Itist sukni a jíl spočívám v obili
niiaě Uo hubitrk jimii mne
daří misi i ly cítím le mim
tvář mokrou
"Pro pána llolia co pak se
slalo ti-tiíkoř'1 Vypukla v duío
né ítkánf droboučká lví! ji jl hic
dá táhyby ířrtochu aby v nich
osušila Une slova pokropila kt
dvrlim a sáhla po klíce Hylo n i
z té nřmé procedury úzko Co
uvidím? Katalalk voi-kovice %tr'c
v rubáii — váhám překročili práh
''Co vás frrti s třmi dvt řnn ?
Zavírejte táhne to jako v korní
ní!'1 ozvalo se jadrní z jizby
Strýcův hUs jako borobardon
Kterak se ni ukhčilo v rubáni
ještě není! Spěchám k poliovci
na níž si hoví obestřen hustými
oblaky dýmu jako Perun Chuďa
— ťerun v bačkorách! Vita mne
srdečnými slovy a kleje při tom na
pakostaici která jej jak praví od
týdne v kloubech šimrá
"Však je pantáta neduhu toho
příčinou" ozvala se teta "Brou
zdá se celé dny močály a na ryb
níce v loďce celé hodiny vysedí
Toť by jonáka na lože přivedlo
"S takovou přestárl Agnes
hudeš pořád stejně buď vyčítá
vou aneb vzdýchavou Od tvých
nářků zdi již vlhnou Za kamny
jako ty honiti arci nemohu!"
Teta se zapálila jako pivoňka
jako střela byla ze dveří
"Rozhněval ile ji"
"I však ona se udobří už proto
aby zase mohla dopalovat! mne
Hůře jest že jsem tebe sem vylá
kal a konám tak pěkně úřad hosti
tele Však s prázdnou přece ne
odejdeš vzkážu pro Voštinu ten
ti bude k ruce Zná se v revíru
tak jako já a snad ještě lip Dělá
mi hajného Je arciť drobet tluč
nuDa jako kazoy od tiioty po
modř se tak nenese ale dobrého
je zrna a spolehlivý jako chrt"
Nuže taký měla vznik kompa
nie: Voština a já která trvala té
měř týden a která se rozešla po
věcech kteréž tu vyp?ati hodlám
Voština neměl na sobě mnoho
mysliveckého snad jen těch něko
lik pírek sojčích a ze strakapouna
za páskem placaté čapky ostatně
pranic Spatně bolená tvář věa
covitě vroubená zaryšavělými
vousy byla by dobře slušela členu
počestného pořádkj obuvnického
a žlutá berlovití zahnutá jeho
hůl nerozluČítelná jeho společní
ce ukazovala spise na honáka
nežli na hooce Ze spod nohavic
modrých vojanských spodků dole
široce založených vyčuhovaly
ukrutně schvácené boty které
Voština jakmile jsme do lesa ve
šli odkládal a na první borovici
zavěšoval Jako na omluvu poví
aai ze tuze ran dosou nonou po
mechu chodí Chápal jsem sice
že se rád zbavuje svých trosek na
nichž bylo více děr nežli kůže ale
přeci mi nebylo valně po chuti že
mám bosonchého lovčího Vůbec
nemohl jsem v hlavě srovnali že
strýc onačejšího člověka za haj
ného nevzal Voštinovi upíral
jsem ve věcech myslivosti veřke
roj kompetenci-— Hle kterak člo
věk ke křivým závěrkům dojde —
soudí li podle zevnějšku Neboť
kdo zachraňoval čest našich vy
cházftk Já to jíst nby!— Stří
lel jsem tak že se p 1 Káro t
mne červenal a často na rozva
hách byl nemá li prchoouti domů
Voština provázel moje rány sho
vívavým úsměvem a sem tam pro
hodil: ''Což mladý pín stříl!
dobře ale kdo za to že koroptve
špatní lítaií!'' Nuže a na koner
vyprosil si moji pušku srazil ní
kolik pernatcův ukrátil věk něko
lika ušákům aby pan strejček pro
vyházenou munici neláteřil Doma
připisoval takřka všechnu kořist
na můj vrub vůbec choval se ve
lice šlechetně jen tu a tam v ší
rém poli vyznívaly jeho poznámky
poněkud posměvaví špičatě-
Když se mi na příklad podařilo
sestřelili prvního ptáka vůbec
(byla to křepelka zasáhnutá plnou
ranou) podotkl: "Ta dostala má
v sobí více broků nežli masa"
A když se stal k veliké mé pýše
první zajíc mou kořistí spláchl
Voština moje nadšení ledovou
prškou: "Dobře te mu italo byl
by beztoho zejtra oubytími pošel
To budou mít kočky gaudium"
Ze strýcových řečí vyzvěděl
jsem podrobnosti ze života Vošti
nová Byl lesem srostlý od
nejútlejšího věkn Svým naroze
ním překvapil pani máteř když v
bukaní houby sbírala Ovinula
bo placbetkou kterou měla na
houby přiložila dva prsty ke rtům
a cabvizdla několikráte Byl to
signál pro iťastného "tátu" jenž
e celé dny lesem potloukal By
lof pytláctvl n Voštinů dědictvím
Na ) Itit k polní iluvMi rn htyl
Hlt) ntjlM Isllk 'tlnis h
11 pov# II p!chIM notPM
Mti(m a Plrtfiv st l nim kolem
Jo kola — ptohodil "Podiví
IU 10 ti tUm dMulvIm a Um
lile la dn iťu ' Iři lom iidlial
pritrtn do třtvt stirťha buku k lf
hnlídily sttaky — Kotnml Ir
Yotlittalkú doi5u!o vt llťpřji
srýih otiův a M1 ktrjfc v kitji
ní té ti-vlr nlmsl nrhjJo V
p)t hu Irinlin na 1 Vnttinu
Kly I ittýc v lífenl do-píl k
uhnuto piuiklti vypjal titiit a
viiřný ůnnířv isliitl mu vp vou
sech
"A vi lil horlm ji lomu staré
mu Máku vy liii ni luhy — Kam
dříve smfl jrn po lloulnř oli-vM
)li-m mu Hlinkou ci"tu kdp na
nho dMvř fíhávali tm vykonává
nyní právomoc a nikdo by tu
dovedl lí 'k spády ých
polní rmří a M-di jun na kobylce
lll-UStílt
11
Prochodivše ci Ion strýcovu dr
žavu křivin krim vypravili
pitné se pošlé k rybníku b-nř byl
t Cflélio revíru od niřstcčka ne
vzdiltníjši Kozkiádal se v ko
tliuě vroubené lesem Husté rá
kosi ro tonu širokým pruticin
kolem břehu bylo bohatí obydli-
no kachnami čcikami a jinou
vodní havětí inak pamčtno
bylo to místo jtřt4 tím že pod
hrází za níž šedaly se olše stála
resiď-nce Voštinová Nízký ny
Slivt-cký domek jeoŽ posky toval
strýci př střeší za deště a začasto
i noclehu byl zároveň hájovnou a
stálým místem Voštinový mládě
necké domícnosti K jeho radě
zaměnil jsem na výpravu gamaše
za strýcovy juchtovky Byla lo
obuv úctyhodně důkladná v jejíž
hlubinách tápaly mé nohy jako
vrtidlo v máselnici Odlehčil
jse-n si jak náleží když jsem po
slunci západu 6etřásl je s nohou
ve VoStinově příbytku kamž jsem
se dovlekl všecek roztřískán a
roztřesen a přijal jsem s chutí
nabídnutí svého kumpána abych
tu noc přístřeší s ním sdílel Ná
vrat do městečka byl by mi ten
kráte býval podniknutím Herku
lovým Kořisť dne byla slušná
Dostali jsme šest kacheo z nichž
arci půl tuctu dlužno připsati na
vrub Voštinoví Mé znamenité
výstřely měly opět tu nehodu že
kachny ukrutně nešikovně lítaly
Spal jsern výtečně jak je možno
spáti člověku jehož svědomí není
potřísněno ani kapkou krve byť
to byla 1 jen krev kachní — Vošti
na byl s kuropěním na nohou-
Slyšel jsem ho kterak po domě
opatrně šuká aby mne nevzbudil
Rozmlouval s někým v silice
Hlasy přidušené rozmluvy dozní
valy k mému sluchu jako prázdné
zvuky Namáhal jsem se abych
porozuměl o čem tam venku ho
voří V polosníní působí takové
šimrání některého čidla velice pří
jemně Potom Voština jal se cí
diti moji obuv Jednotvárný šust
kartáče uspal rnoe oa dobro Pro
budil jsem se za bílého dne
Okénko východně položené lesklo
se v zelenavé záři paprsků prodí
rájích se pracně olšovým lupením
Z věnčí zalehal sem mírný šelest
větví v domku panoval úplný
mia — - rvaB je voština nama
nulo se mi líní a dostrojiv se vy
sel jsem do síBky Nebyl tam
ani před domkem ani za domkem
nebyl "Kde jen ten Voština je?"
Pískl jsem houkl jsem hloupá
ozvěna vyškubla mi odpověď
A kde jsou boty 1 Kam jen tea
ničema je zastrčil? A kde jeho
čerti nod f '
Konečně jjem nalezl boty ale
Voštinový Vyvalovaly na mne
své nesčetné díry a natržený šev
se tvářil jako vyplazení ivvk
Mi St"! ]vut D'-tvfraiiii o zun a
vyioudal jsem se ze dveří směrem
rybníku Neměl jsem lice
mnoho naděje že ho tam nalezou
Byl bych slyšel rány Ostatní
nevzal ani ručnici sebou Zavěsil
jsem ji na rameno a šel jsem
arciť bos Potkám li člověka co
si pomyslil — I ať si pomyslí co si
pomyslí pošlu ho aspoň ke itrýcí
pro boty Bos do městečka ne
mohu
Na rybníce Voštiny nebylo
Vůbec ho nikde nebylo Ba ani
živé duše nikde nebylo Jindy
se těmi babami les hemží a dnes
jako by učaroval — Půl desáté
Kam se 1 těrni botami propadl ?
Špatné choutky nemá v mechu se
to na boio chodí opravdu famósní
Mizera střelil bych ho kdyby tu
byl Jeo jestli bych ho trefili
Eh to je jedno trefit aspoB něja
kou bábu Království za bábu
aneb aspoň za nějakého kluka
vůbec za něco' co mi rozum a
svobodnou vůli Lehl jsem pod
strom a samé cesty zavěsiv ruč
nici na větev Připadám si jako
chudý vandrovnf
Nu koneční človíkl
"Na víky amen dědečku'' dě
kuji za pozdrav vyhrknu nafl
svým ntrpením
"Ponžel prosím ji na tuble
itranu neslyším"
Na dobři půjdeme na druhou
"A tímhle nebem li také ne
vím rady zalehlo mi od včfrka
tak že jsem dnea klekinf zaspal"
Vtimrm áločitil k mluvím i
liliiliuníui ýili l'iui aa ()
něhy
"jo lo hm 10 i Káká poho-
likyvit dH trk
Vytáhnu t itotnu lil a ptHu
"Já ČM neumím kli troihu
iJif-nř klu pak školy 11 mých
tato!"
"Tiftkltnu Ido aiuť ruinám'''
volám toulil a kácím te nov
do nu t lni
l io páni Hoh tn 1 st nebudu
mutrl vjíifit tcvtovinř v lom pta
letu fco i JtmiMinf I
li í mi a nytKm Myilím lolil
te mi n hlad Bylo t y lépe kdy
byih míl miniu hladu boty j
to hloupé cltlm 10 sin jaká po
moc Nynčkd rhípu le dovrde
pdro U naladil čnvtka do idy II
T" tm vfpomtiMu na jednoho kol
Imu tnalutity Mel d1li113vil
co ) hájka a co idylla Povídal:
"V bájce jednají bytosti luroz
umné Jako lidi - - V idylle to
obiiceiiř" Tenkrát jsem myslel
Že 1 d v ti 4 komisie Mim by prask
ne Ale dvojka ho nemínila
nejspíš aby bylo poetické sprave
dliiosli učioěuo zadost — Na př 61
nt zarupily kroky (Jbtacím se
líní v tom směru abych viděl kdo
přichází Voština! Oči vyjevení
rozevřené obes-třené mlhou pře
byttčué lihoviny liosé nohy du
paly těžce a zachycovaly se kře
čovité vrátké půdy
"Mladý pán mi nahnal! Odejde
a nechá kvartýr dokořán"
Přes všechnu hořkost jakou
jiem byl v té chvíli k Voštinovi
naplněn nemohl jsem se při jeho
výčitce ubránili smíchu "Tam
by si zloděj popadl — nejspíše vaše
boty! K ďasu Voštino kde jsou
moje boty?"
Voština jako když na rub obrá
tí Vyzývavá odvaha ustoupila
nejapné sklíčenosti Mrkal roz
pačitě levý koutek úst stáhl se
mu šikmo k uchu jakoby nabíral
moldánky
"Nuže kde jsou boty?"
"U Abrahama!"
"U jakého Abrahama?"
"Oo má Šenk Je to žid Má
šenk v Bojkově'
Při tom ukázal rukou směrem
za rybník
'Vy jste je propil?'1
"Nepropil dal jsem je do ían
tu Abraham je šelma Půl
druhé jednušky mi nechtěl počkat
bez fantu Mladý pane půl
druhé jedouškyl"
Poslední lato věta byla prone
sena takovou výraznou intonací
že nebylo možno vyčisti z ní zcela
určitou apellaci oa mou kapsu
Voština usedl si do mechu proti
rnoe založil bradu do kolen a po
čal generální zpověď:
"Přišel ke mně kamarád Brzek
a povídal: Křtím Je to dobrák
chlap ale křtí každý rok Často
jsem mu proto domlouval ale
kmotrovstvl odříci nemohu hek
něte mladý pane mohl jsem se
ke svatému kmotrovství postavili
ve svých Ěkrpálech ? Nebylo by to
rouhání? No tak! No tak! A když
jsme šli ze křtu povídá mi Lrzek:
Paní bába by pila skleničku slad
ké Tak jsme zarazili u žida
Pila jich pět a chtěla něco k za
kousnutí A potom zas pila pivo
že ji pálila Sotva se s dítětem
domů domotala Tyhle báby T'
povzdechl mravokárně
"A což vy 1 Brzkcrn vy jste
zůstali u Abrahama v suše?"
"Jak pak v suše mladý pane
jak v suše! Chválili jsme Boba
aby nemluvně zachovali ráčil''
"A v samém chválení jste pro
pili boly I"
"Půl druhé jedouŠky šelma
Abraham mladý pane!'' Bodl mne
pohledem kterému jsem neodoial
Doručil jsem mu yroucní žáda
nou sumu a očekával jsem až se
vrátí z Bojkovic
"rairv" tiltalif
SUII" tdokoniloilnl kalrnJitft
fsl tok cl raku V)iiafntM Vf
tVQty V tomto Obolu rl ej
dirti lil y byly I y povalovány
a dlll umtlrikt oti ttnrt ije
rm vledulm
Irnlo veliký oktok v umtle
iké V)ial4 l Mt!K kýi h ti
línuych kalendtlO din nulit lit
lcdoao přeř 1'iftbfh roku —
li dekovali í lokonalenl a ll i
nfnl tůinýili vy mořrnolf tukst
saýih Tyto vyvinul v do lé
nilry l dnes pticc liskalvkt I
lisy liiogtalické távodilí mohou 1
oněmí nulile A opravdu Jest
mol no při velké péči a malosti
docílili lakrho nbtalu ie oa ma
lou vzdálenost uvedou i odborní
ka do totpaků lak la nebudu mu
l líci je-li to obtaz pravý či
nikoiiv
Příkladem toho ji-Kt kalendář
pro rok 1004 vydaný právě The
N K ťairbank Company Po
léta l'airy'' kalendáte tito spo
lifnosti b)ly řáděny mezi přední
umělecké výtvory leč letošní čest
ně přtdčl nad všechny dřívěš(
Kalendář sestává ze sedmi listů
velikosti 10 při 13 palcích tištěn
jest na těžkém hlazeném papíru a
proveden jest ve dvanácti různých
barvách Prvý list představuje
ideální podobu mladé dívky po
jejíž obou stranách je Široká vl
nitě modrá páska na níž jsou
různé měsíční znaky dvanáct cel
kem Ostatních Šest listů věno
váno jest Šesti různým studiím
poprsí mladých žen malovaných
C Warde Travcrem umělcem ná
rodní pověsti
Každé poprsí nalézá se v rámci
působícím dojem nápodobené spá
lené kůže s ozdobami dle L'Art
Nouvcau (Nového umění) nejno
včjší to francouzskou vymožeností
pro účele dekorativní jež se těší
všeobecné oblibě
Zkrátka řečeno kalendář tento
jest význačným a pozoruhodně
krásným dílem uměleekým kteréž
by měl míti každý milovník "oby
dlí krásného"
Nový kalendář dáví se za deset
oválních svršků s krabic "Fairy"
mýdla aneb za 25c v poštovních
známkách a můžete je obdržet! u
The N K Fairbank Company
Chicago 111
Dovolte abych vám utfnil náčrtek
va$l vyji2(fy na západ
Pilii nii—nrb nivtiii mor — a i vám poilm
co itojl Hsirk d j kl téhokoliv mUta ni východ?
rlpadě (ihoiipadě a rv eurápi I? Iti vi n
udime nrjlcpšl rrttu jak jich dovtlinouii k ly
Um plijedeie idi li )it nutno přriedati rubne
prrí lykie nifli si a volil 1 Hork Island dtiliu
do Colorado Ulsh Kaiiíornie New Melika
TtxKii OkUhomy nebo Anrony
MČstská uhdnvna: 1323 Farním St
(IKtlM M 11
I I' ltl 1 1II lil ! 11 r I k !
Tím
majitelé 17 a Douglas ulice
KIJHHV— 1'mvlilnlnf ntxhilnl prípruvnf travlllnf lcm'pnf líniiiplMMili f irJ P
tufký ii-iiurKlnl krnnilv Uf knuiřffiiiiMf iirérnli-k a Wiď'i'n
VVIHiliV-KI-tol knixu kolnjnl srkmtr Iltorárnt pleli prchn Itn6 ťlprrlk
ljurii trnkám vhIcJiU ibtmry
IMDZIMNl OHIMXil-ZHpořne J láM Noví tHitjr t h (Hllmrwh
I'KAcKZA STIUVU~Htr (HMikytnuta iix tHhHllnoviu kMili'iinl prá-l
KATAIjOU — FUifiinlnl nový lllniilrinf katnlo liUtrnu tilnrm
Adre-H: UlMIltllOI (Jll IIKOH OMAHA M il
Zima ve Floridě
ÉBtt
liocie
f GrEta
pÍMTO r uvíilf rt krnjnnftm v jtniimoM fe Dr Krel 11
Hreuer rátleilkpm Hálu vrfmlHjlelho poi'lu [iřepil
nlrh ni-niiirnýrii klcH k nfrnu di ( rete Jezdili zaHdil pra
videlnou N iMOCN K'I n et nyní pfipraven etí nyin
krHii(lm a krajimkiim '-pe pniioužitl než kdykoliv dřiví'
Vemocnlee e dokoniil zaHzi nu pod vedi-ofm i'eiifi f i tké
(iřťiřovstciky a HJÍiiinJf nu nemonnl v'elio driiliu vyjiia
nnksli v cb nemorf l)i Hreuer m4 ku pomoi i dva dobré
Ičkaře hvAo ji-st zaříznou ku provádění víeeli 0ii:ntc:l
Dit KAREL II HKKUEK Crotc er
Koneční vězí moje nohy v
obrovských futrálech Ubírám
se do městečka sám Voština
vyspává svaté krnctrovstvl pod
dubem Prozatím neřeknu strýci
o dobrodružství jeho bot ničeho
Darmo by te rozláteřil Teta
chuděrka tyla celá vyděšená z
toho omeškáoí A itrýc volal po
kachnách U čerta na ty jsem
pro boty zapoměl Však Voština
je přinese
Rád bych se byl něčeho dozvě
děl o Brzkovi Vyzvídal jsem
polehounku oa strýci
"Snad jste ho někde nepřisti
hlí?" "Voština se ním letkal''
"A nasypal mu broků do ko
žichu?" "Broků zrovna ne ale dal mu
že mil zrovna"
"Dobře tak darebákovi Je
to pytlák prohnaný ale Voština
je mu atále v patácb jako smršť"
Den oa to míli jsme k obídu
kachny Teta řídíc ae mým pu
dem přinesla je od Abrahama
žida— co mi v Bojkovicích šenk
Strýc ai může ku tvé polepšo
vacf loustavi gratulovat! Oa
ovšem nemá ani tušení o tom jak
udělal kozla zahradníkem
ťroč si to nezařídíte tak abyste
mohli strávili zirnu v krajině slu
nečného jasu a květin? Vydání se
zimním pobytem ve Floridě ipoje
né jest tak nepatrné u porovnání
s prospěchem jakého docílíte že
{netřeba vám vydati v Šanc své
zdraví v chladné nepříjemné zimě
oa severu Nedomnívejte se že
největŠÍ pohodlí nalézt! lze toliko
v drahých hoť-lích Ve skuteč
nosti jest ve Floridě na sta hote
lů v nichž pohodlí prvé třídy do
stane se vám za J!8oo týdně a výše
Chystáte-ii se na cestu mějte
na zřeteli Že dráha "Dixie Flycr"
skýtá vám rozkošnější cestu ze
St Louis do Jacksonville Fia
nežli kterákoli jiná veskrzná drá
ha ze západu Žádné přesedání
mezi bt Louis a jacksonville Fla
Dráha "Dixie Flycr" projíždí i
takovými místy jako Nashville
Chattanooga Lookout Mountains
Chickamauga Park Atlanta a
Macon Vyjedete-li zc St Louis
večerním vlakem Illinois Ontral
dráhy přibudete do Jacksonville
druhého dne ráno v čas abyste
učinili přímé spojení na Union
nádraží v Jacksonville Fla se
všemi pobočními liniemi
Zvláštní okružní lístky turisti
cké pro íirnní jízdu dovolující za
stávky v obou směrech jsou nyní
na prodej platné k návratu až do
i června 1904 včetně
Dopište si o krásnou {Ilustro
vanou knížečku a podrobné iníor
mace ohledni cen zaopatření v
hotelích rozvrhu jízdy atd
W II BK1LL
Dist Pass Agt 111 Central R R
19 Omaha Neb
DŮKAZ
nejlepíí It mi lék skuteč
né hojivou sílu tvoři vzrů
stající Je bo prodej
SEVERÚV
Regulátor
ženských nemocí
získal tl áEvřry dam t Jeho
příitň vzrostu do netuše
ných rozměrů Osvěžuje n
troji přivádí Je k zdravé
činnosti léčí všechny choro
ty Pohlavím ženským sou
visící a úspěchem lze ho
použiti I při blednlčce Ka
každé láhvi přiložena Je kali
ka o ženských nemocecb
Cena f 100
Ka prad va vfecfc UkármAch
7T
7
í3 1 ' 1
TTHTjÍ Contant & Sqnírcs
TeUtom ttO-
1406 Farmaas Street
Vátcbny droby tvrdého a saíkkého uhlí Nejaliif ceny
Kijlepii arkaassaké ořechové a pro vytápěni pecf sí 00— 18
HO MORE BLUE-MONDAYS
SWIFr's PRIDE
SOAP
Good in hard
water and good
in soft water
Matle by SWIFT & COMPANY
Hwiítovo 1'rlde mýdlo Jest nnJlcpMm mýdlem iiMUdt le ku prsní prádla dostal
Sctřtc Hvélio prátllu— nikoliv olmlúv
Gudahťs
Standard
lit šunky f jsou oaŠo za nejlepší uznávané
šunky S výjimkou našich Diamond
"C šunek ji-ou nevyrovoatclného
do zevnějšku chuti 1 uchovacíc
vlastnosti
Prosty ťiplnř oné drsné slané
chuti tak odporné osobám jichž
žaludky nejsou tak silné jak
by být mohly
Jemné lahodné hnědé
lič musiiy Ffisirg 10 m
Soutb Omaha Heb
73
m
Kdykoliv potřebujete kořilr k po
břbu aneb k vyjížďce objednejte sl
Jej v ocJvřUI pojřivní koni a povoxS
Palaco Stables
C IIMtEHlIlTOX amj
roh 17 a Davcnport ul
Kráry jsou vyhřívány a proto
molno v nich pmlnlknoutl dělil vý
let Povozy mnfno sl objednat! tfi
telefonlí ky TEL 2S7 83
1 HAMBURSKO-AMERICKÁ LINIE H
WpWat UU aériale (lý rik pravldelsé spleí a Evropei iw
irautMTTBil luděnl Sejryrkh-líí jixda 1 New forte Uambarke
IMi edjiidějí ve étrrtek v sobeU
0unbuniko-aerická Linie jest oetiiartl Mémacki Trans-Atlantlcki Parnt's
vebnl BpoioÍDott a vlastni 0Í lodi majldch dbrnnou idosdoiI M1088 lun ÍS
ťebto jsou veliká námořní parníky sahrnujfd M dvouSroubových parolodi
které Ln pohodil cestujicfcb ivliíř saHieov jaon Takový pofet parolodi ae
vlastni lidná Jiná společnost Ohledni přeplave a cen obratle as na
HAI1BURG-AT1ERICAN LINE