Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 16, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    í
POKROK ZÁPADU
Zftlotcn 1871— Kolník XXXIII
OMAHA KEIill VE BTftEDU IttE 10 ÍMÍOSIXCK 1V03
CIHLO 20
Z KMERIKY
ZPfUVY TELEGRAFICKÉ
Přehled zo Hvřtapolf
i
Trivlíky v Mlchlfinu
v Michiganu v poiladnfch nl
kolika dnech bylo otráveoo oim
lidí kterého tlotiny pMpiaovány
jaou vcamti tcnStinám ledna
těchto mejři-r jiii dokonce obvin
ni lo má o svědomí Životy tli
ivych pflbuzoýcn jedni že otrá
vilt dfilofka třetí ne příznila fe
otrávila ivého manžela dva jiné
případy nalézají ae dosud ve vy
aeirovanl a také do těchto jsou
zapleteny ieny Ženy c těchto
xloiinů obviněné ae nazývají
Mary McKoightovi z Kalkaaky
jež jest v obžalobě 2e otrávila
vého bntri jeho manželku
jich dítě Karolina Collimová t
Owoiao jei otrávila dělníka u ní
zaměstnaného Katy Ludvíková
Uronaon jeZ te přiznala k otráve
nl lvího manžela Emma Stewart
ová i Big Rapids jeit v podezře
ní Ze otrávila ivého manžela který
lahyoul po poiití jídla v němž
nalezen byl otrtiSík V Coldwater
pani Ludvíková jejíZ manžel ze
mřel za tři neděle po iDatku byla
zatčena dopravena do vězení
jiouc obviněna z jeho vraždy Ve
tfedu ae přiznala ku tvému zloěi
nu u přítomnosti Hnv Hewitta i
vězniCních úradoíká Ludvíková
jeit polského původu za ivobodna
e nazývala bystrý a jest teprve
IS roka stará Ludvíková koupi
la 0'ruSík v lékárně dvakráte i
pfedstírkou že ho potřebuje k vy
hubení myli Minulý čtvrtek na
míchala ho do jídla tvému manZe
lu který v sobotu ni to zemřel
Co ubožák u i fral eám a bet po
moci v hrozných bolestech mladá
jeho Zena te veselila na svatbě
jedné tvé přítelkyně k 0Í2 byla
pozváni Tato nesvědomitá tra
vieki hleděla te zbýti svého man
Zela proto Ze ho nenáviděla i
ke snítku t ním přinucena byla
tvými rodiči Stewartovi jest v po
dezřenl Ze otrávila svého manželi
George Stewarta íarmera Žijícího
u Ui Rapids Ten náhle ona
mocněl a nežli te dostavil lékař
byl mrtvolou Manžulka jeho vy
konali rychle přípravy k pohřbu
coZ te koronerovi zdálo nápidným
proto odbýval inkvat v ía-
ludku mrtvoly nalezeni načná
Část otrulíku Jak při Jnkvestu
ijištěno také Stewartová kupova
la ofruíík v lékárně Oba manže
Zelé Zíli již ieatnáct roku spolu i
neměli žádných dítek
Útok ni knh u oltáři
Zrovm když kněz Noicb chy
stal te dáti požehnání v katoli
ckém koNtele v Cascade la v na
dali večer byl zasaZen nožem
krváceje z hluboké rány sklesnul
na stupních oltáře Vražedný
tento útok na pátera Roache byl
apáchán Síleným mladÍKem jmé
nem Charles Mungene na ítistí
víak rána nenf smrtelná kněz
bude zachováo při Životě V tom
okamžiku kdyZ páter Roacb ubí
ral ae k oltáři aby dal lidu po
Žehnání Mangene vystoupil z la
vice ivléknuvavaj avrchník za
mířil k páteru jenZ ae domníval
Ze jel lo nějaký posel nisjíjí
profl dnležitou deptEi nakloniv
tvou hlavu chtěl ji vyslechnout!
Mangene rychle pozvednul tvou
pravici v olŽ třímal velký kapesní
oňž a rychlosti blesku pohroužil
tento do kku knězova zrovna za
jeho uchem i z hluboké rány vy
stříkl proud krve Ženy dívky
daly se do křiku pocity ve
zmatku prchali z koulela a někte
ří muži pfíakocíli k íflenci a od
zbrojili ho len ale použil zmatku
uprchnul Později ho nalezl
maršál v pekárně ivého otce i v
kapně jeho dosud byl zakrvácený
nftž Mladík ten byl jiZ jednou v
ústavu choromytslných i bude tam
bezpochyby poslán znovu
W 7
"f„
V
Odpoví!1 "Osvítí Amcrlclí"
(iMInlana Míl tflta proaMlntutali mltuj
jlenl Sleřns
ento sňatek ji
i Ze odevzdala
"h r l:
coo:í--
ncjvýl plet
záležitost tuto v ruce advokáta
Poplaitná lad
Ve čtvrtek časně ráno o sedmé
hodině vnikli poplašená lafl do
příbytku Arthura Whitea a Elme
ra Ulackmanna v Cambridge
Mass tito byli zjevem jejím nej
výi poděíeni White nalézal se
v oejlepSím ipánku kdy probuzen
byl hlukem na schodech Zdálo
se mu že nějaký opiltc ae pracně
po nich hrabe oahoru V tom
vyraženy byly dvéře loZoice ve
iihi ian eKOKem vrhnula te na
poatel kde spal White a chtěla te
v ní ukrýti Ten snažil e ji za
hnali ranami ivých pěsti a nohou
ale lafl se nedala odbýt a ani když
Whiteovi přispěl jeho přítel ku
pomoci nemohli i poplašenou laoí
ničeho tvésti i při zápase ae zví
retem byl celý nábytek rozbit
Konečně po dlouhém zápase poda
řilo ae im zatlačili lafl i pomocí
jeltě jiných lidí do přlstěnku kde
roztrhala Whiteovy šaty na cáry
Pak byla zavlečena do dtáje a osud
ejí bude mladými muži rozhod
out Lafl zaběhla do Massachu
setti avenue a před pronásledují
cfmi lidmi uprchla do mládene
ckého bytu kde způsobila takový
poprask
Veselý lupli
Co je všechno možné v Chicagu
za nynější "slavné demokratické
právytoho důkazem jest tato na
nejvýš povedená historka Před
min tobolu po půlnoci Wil Mc
(jushin otevřel salon Williama
Uurose v č 3074 State ulice
stoupnul tl za "bar' řídil ho k
velké spokojenosti nočních hostí
kteří te do fcaloonu nahrnuli
a liberálním "barteodrem" zname
nitě bylí častováni Co všechno
prodal veselý lupič za hotové
odzvonil poctivě na registru bylo
to v celku 11387 ale strčil je do
kapsy Když v neděli ráno o páté
hodině přítel denní "bartender '
I Cavanaugh nechtěl tvým
očím ml věřili když viděl hospo
du plnou lidí zi "bárem" ne
známého mu číšníka "Co u čerta
lo má znamenat?" vzkřikl Cava
oaugh 01 kollegu za "bárem"
'Co chcete pít?'' přerušil ho ten
to rozmarně "Kdo jste vlastně?''
táal te Cavanaugh lupiče "Nový
"bartender '' odvětil tento klid
ně "Uurai mne najal v tobolu
i'' doložil 1 úsměvem "TěSI
mne ' řekl Lavanaugh nemate am
luíenl Ze ti z něj lupič dělá lercra
ci podával novému kolleiíovi
ruku "Well ni zdraví'' proho
dil 'lupič vyprázdniv skleničku
whisky V tom přistoupil k báru
jeden z nachmelených kostýmro a
pravil: "Dejte nám flákej "mixo
vaný drink"" Lupič 1 úsměvem
odvětil "Sftr já vám zfixuii jaký
Zeť BryanSv v "trutlu"
V Ncwport R 1 se rozhlašuje
jiZ po několik neděl Ze slečna
Minnre Cookova známá piauistka
v newport-iké apolečoosti hodlá
podati žalobu proti Wílliamu
Ulmrr Leavittovi pro zrušení man'
Zelského llibu Leavitt který
jest obratným malířem podobizen
ae nedávno oženil nejstarŠÍ dce
rou tiryaoovou Rutb Malíř ví
nová! pozornost slečně Cookové
aZ do té doby kdy te odebral do
Lincolnu aby zhotovil podobiznu
Bryanovu Tam ae eeoámil
dcerou jeho 1 mezí malířem 1 oí
chcete ' vytáhnuv člŠnický ná
vod začal v něm hledali jak se
dělá "mixovaný drink" "Well
wH'' divil ae Cavanaugh "to
toho mnoho nevíte g našeho umě
ní " Le£ lupič se nedal splésti
lnutu poznámkou pravil opři
vesele: "Já lendoval bár na západě
tam boCuu vít-clino "straight
lam nic neinuujl ' To hylo
Cavanatighovi už příliš mnoho
proto pravil: "á myslím Ze
půjdu za bár sám" "All right
ejte nám však ještě jeden "drink''
na mně" Noční hosté ae všichni
poKtavili k báru a jeden z nich
zvolal: "Třikrát slíva novému
tartendrovil To je chlapík kte
rému není rovnol" Kdy všichni
Jo pílí a přáli štěstí liberálnímu
číšníku tento pojednou vytáhnul
veliký revolver a namířiv ho na
Cavanaugha zvolal: "Vyklopte
všechno co máte a vy ostatní
také!" "Cože?"' zvolali hottá
ulekáiii a každý vyhrabal několik
dollarů které mu ještě zbyly a ve
selý lupič sebrav je uprchl 1 do
tud nebyl chycen Policie v onom
okrsku si zase utržila notný kou
sek ostudy
Scverova masť proti katarrhu
(Catarrh Balm) pOBkytoe rychlou
úlevu a pomoc ve všech případech
nosního katarrhu a rýmy Hojí
zánět aliznice usnadňuje dech a
odstraní odporné výměíky Na
proucí v tea-arnacti Usna 2c
vznikl milostný poměr který vedl j poštou a8c w F Severa Co
ke sňatku k oémuŽ ostatně liryan Cedar Rapids Ioa tf
Jak jsem se jít minule zmínil
jen nerad ubírám místa čett uli
tučnější pro milé čtenářstvo "Pok
Záp " avšak osobni čest má i do
brá pověit listu jehoZ řízeni mi
svěřeno káli mi abjch odpověděl
poctivě a ivédomitě na mrzké
útoky hloupé chvasty zúmyslné
a nedůstojné překrucováni pravdy
a nanejvýš proradné jednáni naší
tpanitomysiní lousedky "Osvěty
Americké" Soudné čtenářstvo
české nedá te ovšem klímali
ušlechtilými výlevy pisatele člán
ku "Pokrytci" v předminulém
čísle "Osvěty Americké" aniž
duchaplnými vývody téhoZ pisate
le shrnutými v dlouhý článek v
minulém čísle téhož časopisu
kterýž nese jméno "Osvěta Ame
rická" Vždyť pisatel ten xnám
jest až příliš dobře ve všech osa
dách česko-amerických jako hala
partník statný jemuž dosud nikdo
neoddolal a kterýž alespoň slovy
ubil každého kdo ic osmělil proti
němu třebas i v nejlepšlm úmy
slil vystoupili A proto já jsa si
vědom Zeoa zásobu "vybraných"
slov 1 na zkomolování pravdy ne
mohu se měřili te starým hrdinou
ve všelikých polemikách nešedí ví
lýtn spokojím se v odpovědi tvé
ua oba články šéfredaktora "Osvě
ty Americké ' pouze uvedením
holých (akt a přísežné tvé výpo
védi
Odpovídaje na článek "Pokryt
ci ' věnovaný "Pokroku Západu"
dovolím 11 nejprve otázali te pisa
tele: Šef redaktore proslulý ueza
tanulo Vám při kompooování
článKU toho na mysli 000 ttaré
ale pravdivé přísloví: Kdo jinému
jámu kopá sám do ní padá?1'
Proč pak nesdělíte tvým čtená
(ům Ze vyprodal Jste "Pokrok
Západu" nynější vydavatelské
společnosti ta 6ooo Ze však
neodvedl Jato jí vše dle smlouvy %
Vámi ua vřené? Proč zadržoval
Jste vzdor mému protesu peníze
ttTATN Oř NMtNASNA I
1'uunty ř IKhikU I
I V i Ur lliirrli nmler nsth de-
im snil y lhal I hsve nrltlirr a
prealitenl oř iknk Kulili Iilnif Cum
ny t rorirlon Omaha Nr!irW
nor % au imtlvldual wrlttrn or catmed
to he writiiMi mi lirhalf uf llir aUivr
in Id Cukrnk l'ulillhlii(f ' anythlii
whtevir „ he INmlal lf purimnil
at Washington I C ciniceriiInK
Uvei AlIHTll kS "
VXCIAV rttfKESH
Kiil)-rll)oit and nworn In befure nie
thiaHth day of Deccmbcr
Kiwad L llNAIllKV
(Notarlal Heal) Notáry Public
V kom bude musí nyní uvědo
mělá české čtenářstvo spatřovali
hrob ten bílený? Kdo jest tím (a
rizeem jehož pokrouceoé oči (a
lešně viděly? Kdo jest tlm po
krytcem jenZ vyhýbá se pravdě
jako čert křížit NeafHfm tpfše
šeř redaktor "Osvěty merické"
jenž věda dobře že ne d polemi
suji házel čtenářům vým písek
do očí v naději ťi i lei " áte na
mrzké útoky jeho nt o je i na
túro ě vedené
od odběratelů "Pok Záp" a za
sýlal Jste nám oznámení Ze ten a
onen zaplatil ti na "Pok Záp"
teprve tehdy když se Vám uráči
lo ČImZ Jste nám způsobil mnohé
nedorozumění a ztrátu četných
odběratelů? Proč potvrdil Jíte
účet náš zaslaný mnou hrmě
Richter Pub House v New Yorku
vzdor mé poznámce na účtu tom
aby pouze nám byl vyplacen a
peníze ty [ste zadržel? Učet len
jest v našich rukou A podob
ných příčin pro které jsme proti
Národní Tiskárně Žalobu zadali
blo více Proč pravdomluvná
Osvěta Americká" neuvedla Ze
záležitost ona dosud nalézá se v
soudech Ze konečný výsledek
tudíž není znám? Proč tedy po
užívá neukončované záležitosti té
balamuceuí čtenářstva tvého
nečeká iž vynesen bude u věci té
rozsudek soudu?
Ano kdo to byl jnž učinil na
mne minulé jaro mrzký útok jedi
ně z té příčiny Ze nčkt ří čtenáři
"Osvěty' osmělili ae říci Ze jest
"Pokrok Západu" lepší a Ucinějšl
než "Osvěta''? Kdo to byl jenž
našemu stálému dopisujícímu re
daktoři kterýž se mne tehdy přá
telsky zaslal vynadal sprostěji
než nejprohnaněji! uličník? Kdo
to byl jenž seznav Ze dopisující
redaktor "Pok Záp '' dovede se
obhájili počal na tomto redakto
ru našem škemrali aby přispíval
Články tvými do "Osvěty Ameri
cké" jejíž záhadný porod celý
český svět takřka ohromil?
Ano kdo to byl jenž nejsa tám
lle znění zákona přijatého v po
sledním zasedání státní zákono
dárný oprávněn k tisku seznamu
Jlužných daní okresních humbu
kem chce "Pok Záp' o ti-ik ten
ošáhti předstíraje že má "Osvěta
Americká'' více jak třikráte tolik
odběratelů v Oinaze a v South
Omaze ač dobře věděl že tomu
tak nebylo a není? Kdo to byl
jenž odepřel utvrdili přísahou že
Osvěta Americká" M 10 roků
stará jak zní požadavek výše uve
děného zákona před radou okre
oích komisařů na mé vyzvání?
Na dotaz Iškariola kdo Ze to
byl jenž 11 vrchního poštovního
úřadu ve Washingtonu protesto
val zasazoval te o to aby "O
A" zabránil aneb alespoň zne
snadnil uděleni práva k poštovní
dopravě druhé třídy odpovídám
onomu mrzkému na cti utrhači
že jsem to nebyl já aoi jako jed
notlivec ani jako ředitel "Pok
Záp' a abych podlou insiauai
velkohubého domýšlevce vyvrátil j
uvádím zde přísežnou tvou výpo
věď:
"Pokrok láp:" suro ě
budu mlčeli? Piš jen dále Iška-
riote pole hrnčířovo Tě nemine
KdyZ jsem v předminulém čísle
r í uveřejnil jaic se o mne
stará jistý přítelíček a také kraian
ani ve tnu mne nenapadlo Ze naše
rozmilá tousedka "Ovéta Ameri
cká" 1 takým chvatem přiZeoe se
1 odpovědí ač jsem te ve článku
svém ani jediným slovem o ní ne
zmínil a vůbec nikoho jsem v něm
nejmenoval Říká te v obecné
nilut- že komu kabát náleZel
sám si pro oěj přišel A nastojtel
S jak Šlechetnou zásadou vyruko
vala tentokráte "O A " "Co aám
nerad máš jinému nečiň!" Kéž by
se každý zásadou tou řídili Pře
mítal jsem co as pohnulo "O A "
k odpovědi jejíž ohlavenf i za
končení zni: "Co sám nerad máš
jinému nečiBI" Snad nebylo to
nečisté svědomí její? Proč oblé
kla ti kabát ten i Snad proto Ze
jl tak výborně pasuje? Vždyť
jsem ji přece nežádal aby sdělila
tvým čtenářům kdo je tím mým
přítelíčkem Nenadál jsem te
skutečně žádné přihlášky a neoa
padlo mne vůbec Ze nt někdo ku
kabátu tomu přihlásí Nu nechť
ti jej jen "O A ' laskavě podrží
vždyť ti ho zaslouží jíž pro tu
tvou kiiinstovnost t jakou te ho
domohla Inu účel tvětí pro
středky 1 všeobecně jest známo
Ze šéfredaktor i "O A"neoí u vole
ní prostředků všelijakých žádným
"čápkem Aby čtenářům tvým
zalepil oči pustil se ae zápalem
lepši věci hodným do p Ed Rose
watera a vyf ita mu ze prý te za
sazuje o to aby nynější vládní
zástupce zdejší p Sommera t
úřadu tvého byl sesazen Tážeme
se p Šéfredaktora "O A " co má
se záležitostí touto činiti "P Z"
tá o jehož vyhození z úřadu
vládního jistý také Cech se trasa
dil? Já ani "P Z" nemáme niče
ho proti Summersovi o jednáni a
snahách p Roscwatera nemůžeme
pak rozhodovali neboť neiame v
ně zasvěcený jako dle zdání jest
O A ' Není to poprvé co bý
vlá "Ojvíti" bývalé "Květy
Americké" a nynčiší "cvikýř"
"O A " v surovém konkurenčním
boji proti "P Z- ' útočí hlavně na
Ed Rosewatera Táži ae p
šeíredaktora "O A ' co má pan
Roiewatcr d&lati ta mstivým a
zlomyslným tím přítelíčkem také
uchem kterýž ve snaze ubiti
P Z '' zasadil se o sesazení mé
z úřadu? Snad proto Ze jest pan
Rosewater dobrým mým přítelem?
Či se tsaad nedomýšlí že v st p
Rosewater diktátorem "P Z'' a
redaktoři "P- Z" mirí psáti
tak jak on velí? Nikolivl Pokud
alespoň já jsem ředitelem "P Z "
jsem jim od té doby co nová
sjíolečnost "P Z" od Národní
Tiskárny vykoupila nezmínil se
K I Rosewater mně ani které
mukoliv redaktoru "V Z " jedi
ným jen slovem co máme do
P Z" dáli anb ne což stvrdí
me liiiJi: li tl to prán včilomý
roztahubik od "O A " pUsež
nými výpověďmi Zlomyslný paša
od "O A vl dobře z dlouholeté
zkušenoKti a důvřrných styků
Ed Kosewatt-rerp In nemíchá
se p Kose wati ř tl J tiem listu
třebas byl i jeho pudilufkcm
Vždyť p Rosewater je-tt dosud
podílníkem Národní Tiskárny
lak jako jest podílníkem "P Z "
Patrně Ze p Šéfredaktor "O A "
zapomíná že on sám jest tyranem
před nimž vše ae musí kořili a ča
stá změna zaměstnanců v závodě
lm řícném zjevně to dokazuje
Domnívá li te pan Šéfredaktor
"O A" že mne snad poníží vy
stavuje přátelství mé k p Rose
waterovi oa odiv hrozně se kla
me Nestydím te za přítele sku
tečného Obvědíeoého kterýž udě
lil mi mnoho dobrých rad a kterýž
z přátelství ke maž skutky otvěd
čil přiinšvéro te le mohl jsem
býlí dnes lépe ai lom kdybych
ho vidy byl uposlechl Zajisté
jen nevděčník ilomyalník apllati
můla tvému příteli A já nemohu
rovnali it šéfredaktoru "O A"
klerýZ 11 dlouholeté iluZby přá
telské mstí te 1 tlořeČI nyní piau
Rosewateroví Ne Iškarioterr
takým býlí nemohu Čechové
omažšlli i četní Čechové nebrat
ští znají g vlastni ikutenosti pana
Rosewalera 1 proto netřeba te ho
zastávali proti mrzkým útokům
"O A" Milý chuděrko od "O
A" mnoho mnoho Čechů Ti
dosvědčí Ze nejsi vůbec ini hoden
rozvázali řeménky u obuvi muže
kterýž ochotně skýtá ruky pomoc
né krajanu potřebnému přispívá
hřivnou tvou ni záslužný podnik
český maží ae vymoci Čechům
spravedlivé zastoupení v úřadech
veřejných jenZ to vše dělá oe
zištoě Aoi v tom nemůže te
rovnali někomu jenž c každého
podniku českého čeká béře tuč
ný zisk pro tebe i tvůj závod
Toť budiž odpovědi naší na
bohopusté soptění "Osvěty Ame
rické" na mne i na "P Z" Jak
jsem již dříve uvedl byl jsem nu
cen podali odpověď tuto v zájmu
cti tvé osobni i v zájmu dobré po
věsti "P Z" VZdyť mlčeni zoa
mená mnohdy i odsouzení A
mlčeli jsem nemohl již ani k vůli
milým čtenářům "P Z'' jimž za
jisté záleží na tom lby Čest těch
již sloji v čele listu nesměla být
pokálena bez odvety mrzkými
nestydatými utrhači 1 chlubnými
chvastouny Nemáme li míli šéf
redaktora "O A za nestydatého
humbukáře nechť potvrdí pří
sežnou výpovědi soudně dokáže
Ze má "Osvětí Americká'' v Omi
ze i v South Omaze třikráte tolik
odběratelů co "Pok Záp" a my
te zavazujeme ze mu dáme za
kíždéno odběratele přes počet
trojnásobný jeden dollar (ffoo)
ovšem z tou podmínkou že nad
byteční předplatitelé odbírajf "O
A" nepřetržitě nejméně 4 měsíce
pakli ale te 'O A" odběriel-
siveni tvým pouze chvástá nechť
za každého odběratele jenZ jí do
trojnásobného počtu on ano se
bude nedostávali zaváže te dáti
"Pok Záp" pět dollarů (I5 00)
a my obdržené peníze od "O A "
věnujeme "Matici vyššího yzdě
lánf" Ať stvrdí šéfredaktor "O
A" dále přísežnou vypovědí Ze
jest "O A" deset aneb více roků
stará a Ze vycházela neméně než
jednou týdně lak zákon toho vy
žaduje a Ze tudíž byla zákonně
oprávněna k tisku seznamu dluž
ných daní Dále nechť stvrdí so
becký šéfredaktor ten přísežnou
výpovědí že k tisku tomu nebyl
oprávněn "Pok Záp" nechť
udá příčiny proč nebyl A když
vše te stane pak doznám já i
"Pok Záp " Ze jsme šéfredaktoru
"O A" i listu tomu velice ukřiv
dili domáhajíce se zákonnou ce
stou tisku seznamu dlužných daní
Tím polemiku tvou 1 "Osvětou
Americkou'1 končíme neboť ne
chceme okrádali čtenáře tvé o
četbu užitečnější záživoéjší
Víme dobře Ze poslední tlovo
bude musí míti tmutně proslulý
"fatýř" od "O A " Nu dopřeje
me mu té "nevinné" radosti Spro
stých nadávek a libých insinuael
pošlých ze změklého mozku staré
ho pána si nevšimneme ale půjde
nic klidně cestou nastoupenou
cestou práva neboť věříme že
"psi hlas nojde do nebe"
V ňn Václav Hureš
pr-s-'%-sr"V-iř ar-r-ir--ir-r-r-riat-ta V"-' r -r r -sir-saa
WALTKH M01SK pMda U V IIAYWARD ta) epnkl
Zkuste je a doznáte pak aainl te Jste labodnéjéfho piva nepili 47mS
'inB J
'
Nečkpjto na studeno počasí!
Neotálejte 1 nákoupí uhlí nýbrž objednejte ti
O o 1 r 1 z n o 12 iv rr u 1 1 j j í
Dobře hoří dlouho vydrží a vydává velký Zár 3
South Omaha Ico & Coal Co
Telefon 078 1)13 Jižní 18 ul Omaha Neb
THE
NEW
METHOD
Sunderland Bros Co
Gravity Coal Pockeís
Capaclt 4000 Tona
CoalScreened
Automaticall
Naše nová
uhelná ohrada
mezi tratSml drah & M a U P jěat
velmi příhodná pro lidi bydlící na jižní atrané
Pn A J fuMnowM Vterfí míval uhel
nou ohradu jet naiím Hditelem v ohradí a dá
vám plnou váhu a zajistí vám rychlý dovoz
Joeíraaiek přínířf jest rovuěí přípraven
posloužit! ochotné avm jjfátelům
Eclipne Lump Coal $525
SUNDERLAND BROS CO
Úřailernai lil a DoiikIhh nl
Obřadní 20 a Illclcorj ul
l Telefony t
158
Nejlepšlm místem k nakupování
Vánočních dárků
jett zlatnický hodinářský obchod
S í Károlf Uprori 1208 liž 13 il
Omaba i
m
'' -luh j
Ma naleznete velký výW-r šperkfl tlatých I atKhrnýeh Jnko trsteny Z
níufiřilci řifkv diamantové Inlillee hroíe ( Kilo koupi m 2 sneb m
ylee ohdržf ohiilku řlslein dle ktrilio kWý nímký 7ltý ípurk vybra-
Je VhodiiA tlo DBblilka pelrvit pouze do "Clirlstmasu " JJ
t"
')
o
o
o
'Iiln' vfílMxViif fiv{y 1
r-U jffriy zivrtřří se zajlatť nejvíce iiiuZmiii vým když jím koupi
bednlkll víborilýeh doiitníkii ílliotuvenťch ve chválu vnimA Hn(„(
Ví'm'Ijivh
- laeo 13 ulic
1 JIIKII KU GXtAit 1TZS ♦
i) a Ve iď li(ijn-li fíb Jimiih (loiitnlldl iiiiln v (ibohurtí tirn krní vfliíp O
" '' lil'"i iovHifi vkiinih it" k nit iliHilif!y vhiiriii-h Ulímrt-k
UjIAlAuJ Í4I tMIH nitllKMftlM
Diiiaikn iuhinu Ufií
ll
-l-l
Jcilen 7 ncJvtHšícIi
výpro(Icň v Omaze í
odbývá e v tyto dul v módním obelmdd
ví 1314 wiiilam ul„
Aloisie Zelené
Omaha Web
Velký výbřr i'i?iisnř knÍMiiýí h
žeiutkých a dtnkýzh kiitiátfi %n
ftvrtimivoii cenu nežil jot ku
teíliiá jich liodiidta
11'Iiií výlir všelikýeli di"'tlýih
hríi'-k nemá žnliiý jiný nbolnid
ve tnHti' klT( prodávají zu
(inloviíuí cenu
I'H niikni)váiií vánořiilch dárků m-nirll livitlc oimmenoiit navštívil
pil ní cl tií která výlioilní vykoupila celý Jeden „lichod a může
otx liod pii ni eli tie která výtioilní vyki
roto ve proilíiviili bijcem: laeino
T'x4 Vlídní ván oIihIoiiíí
Oilnl rBÍinjo neřiulp a upotrehovanri
miny % Krve vylinu aruěenft krev
ní h koírií elioroby lytH my ~Iřiní
art v i minu n iiniiatoii
Cena ň eentft
AliUle rlemi
TTTTTTTTTTTTrVTTTTTTTTTTa T aTTVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTa
vlastní
Novák & Kretek
- — - r— -—
í n
ttonehotlny ítiel
ftthmu((áduehn)
aataru pilo prii
dulak prAduAnl
I ca a hrtanu roe
dma pila prtinl
bolaitl nature
niny vůbec Jiná
namoč ulic ni
prnl a krínt vyléíl v krátkíra
Oi lir inAmlia
i
Neí
1413 jlínl 13 ul Omaha
Znulpriijl h prodiraji
Mramorové a žulové pomníky
li á hrobky desky
a břbllurní práe ííeho druhu
Vekorí olijrlnárky vyflmji ryililepeU Tkumí
Předplaťte sc na Pokrok pouze SI recne
Tento AéU 15 rok 4 oniiionf
véhlunýml rropakýmt lékaři
vyikonáený % jimi odpornčo vá
ný proatradek pradči všecky do
aavAdnl léky poníivm proti
výia nvedeným chorobám o
černi avedíí tinloa podfckovánl a
nxnanl ta Tylécenl aa vítech ecítiJ
Balíček a návodem II toštoo (l 20
X prodrj t líkínáeh a ntcliodť!4'
R F ŽIMANOVoaÝ
654Scott St
Si
MHwaukeeWís fJ