Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 09, 1903, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    !
'4
"I
f
M
4
4
t44_At_44A4a4 -
] OMAHA
ě 1 1 f t mt t t v v #
— tijmt tt slulka la liié
ttká dtvka kirtt # vysnt e
vil domicl piští lnt-tf plst
litMl ř 114 jíl )' ul
Omalta U
— MLI-PA SK tpoUhlivý
ttih kit)'l vjnfiá doM v ptiri
litnn f k# Dobiy plt stálé místo
hrm Mil n y Mini
f tt I j ul O iinliá N li HJ
— Tuto neděli I J ptosincr
sehrána bitvl Sokolovně ipřvu
hti 't"ké Amsionky" Jak
mimo sehráno bud divadl lotu
ve prospěch Cři Svolí Školy
ktrfýlto podnik zaslouží ki podpo
ry co n-výdatnější aby tdárně
pokračovali mohl Proto oehudil
jrdnoho krajsni jenž v neděli do
Sokolovny by nezavítal fajislé
Žádní nebude toho litovali Se
itrtay ochotníka věnována nacvi
čení zpěvů a oborů znamenité ve
selohry léto značná pile takže i
vzorný předou jrst zajištěn Za
ílttk v hod vtčer Na shledá
nou v neděli večer v Sokolovoě
— Krajané pozorl Známý a obir
beoí boatioec oa i ulici vedle
"Creighton Orpheum" jejl dffve
vlastnil Rudy Havelka a po něm
Louis Máchal ffdl nyní chvalně
znimý krajan Joi Novák Bude
mu největším potěšením posloužili
vždy krajanům řízným pivkem
výbornými doutníky a nejlepšími
likéry Pravé plzeřiské a chutný
zákusek stale oa ruce Přátelé a
známí zastaví se zajisté u Nováka
kdykoliv budou míti cestu do
místa x
— V neděli dopoledne překva
pil nás míle návštěvou svou vé
hlasný krajan ná! p Boh Šimek
profesor oa iowské slítni universi
tě Prof Šimek přednášel v so
botu večer v Couocil Bluífs la
a v neděli ráoo zavítal do Ornahy
kdež byl hostem manžela Burešo
vých Pan prof Šimek kterýž
byl po nějaký čas vážoě churav
následkem namáhavých cest vý
zkumných jest opět úplně zdráv
Za pobytu svého v Omaze dohodl
se se zástupci Těl Jed Sokol že
přednášku svou v Omaze uspořádá
v neděli doe a o prosince Thema
přednášky p prof Šimka bude:
"Výhody vyššího vzdělinf se zře
telem oa irsko americké poměry"
Začátek přednášky určen jest
přesni na %x% bod odpoledne
Doufáme pevně že krajané naši
ženy i muži v plném počtu dosta
ví ďo Sokolovoy aby vyslechli
zajímavou přednášku prof Šimka
— Výborná j-ověsť české ho
spody "u ŠSupce" pronikla i do
vzdálené vlasti stiré a ioviáloí
hodností řraocl a Vávra mají t
toho velikou radost V Omaze ví
již každý že v hopodí ''u Šflup
ce" možno se puMlnití njea vý
borným ležákem z proslulého pi
vovaru Sshlítzova barvy itrveoé
i čeroé ale i jinými nápoji řízněj
šími sorty té nelepší Vdíe toho
po cflý ďm chutný zákusek a
notná porce humoru také za něco
stojí Krajané z venkova učiní
dobře když za pobytu svého v
Omaze navštíví hospodu "n Šflup
ce'' roh 13 a Willíam ul íyx
— V pátek doe 11 prosince
večer uspořádají žáci navštěvují
cf školu Comenius za přispění ně
kolika žákft bývalých a jiných
sil hudebních skvělý koncert v
Sokolovně ve proipěch pamětního
fondu Ellea M Whiteové Slečna
Whiteova bývalá fiditelka zmíně
né školy získala si za více než
aoietého působení svého v jižoíj
části města mnoho upřímných'
přátel zejména též mezi nslimi í
krajany týva:í Hcí její a vdiční
příznivci rozhodli i uctili paniát
ku zvllnUi vzorné učitelky zříze
ním pfrodověď-ckých sbírek pro
školu V níž I' dlouho a (jípěšně
posobíla Za tou příčinou uspo
řádán bude v pátek večer Uoocert
jehož čistý výnos věnován bude
ve prospěch přírodopisných sbí
rek ve řkole Coneoius Program
koncertu bude bohatý a velice
pestrý Vedle íáko školu Co
menius navřtěvujících budou
oém účiokovati: Sč Fřaaces
Roederova cootralto VVagnerOv
dámský kvariet slečny F Myerso
va Macy Stapenhorstova Belle
Beeileova a pí Cora Aodrsono-
Sfiprva t vjtftnf proti l 1
BOLENÍ ZUBU l
11 tX_„ lmíwtl atA U
Hlavy) suviioiiiu laiímm b
Dlí A KICHTFRA véta2n4in
"KOTVOVÝ"
PAIH EXPELLER
Pr%rf Jrn s ochrmarant cnámtíofi ♦ Krtf
6n KITinRVIlUII Z 1
nýia proftHvdkM prali
JÍL
i M #i
[HeimeiWelttiilMiipttmí
tAi WřtrIlrniiw twrm
36 ZUnCH TuJAXtlAJiL
dackonuaK '-
lri)fof klil )o llil
řrk p Kil Msvllhk I t ilt
p j lot Msnitlst l
tui)' nil Biljř pisnts s I
Mh JoS Aňiřli irtl(lř
ptoili lis piartl bttiloii líny
Mmi C' aiwtl cva Mt
in kn Ano Mtiliovs s IV
lu MII1 Vlipl: ll
ti ijt tlíii k uičil v hod
vtfir — liiuUii) uě ! kts
sné nst v lt(i)nm pudu do kos
lifUU tohoto dustati a tk rt-
tmím aby tinaufnl iipfch bl to
nífli( Či-tř výnu# těnovín
budu ňfvli viní trnému irni h
du et pititpniy kshUho o vidě
líni díl k svých dt alého občtn
~ NlarŠlm proto Uké nf j
oblllicnřMm hostincrni v české
Ptáie jet bel odporu hostinre
řírený po léta krajany ppMouprni
a Krtimlem aa rohu 14 a Willíam
ul Přijďte do Útulného hostino:
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nílrvoou
usmtvavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jod nou ten
přijae podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepíilio 'štofu'ani
ochotnější obsluhy Při honém
odbytu nemaže býlí jinak než že
na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzov ležák a co se týče likéru a
doutníku tu dostanete to nclcpM
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
žádný 'šmejd'' nekoupí 23x4
— Dámský sbor Vlastislava Č
29 JČD pořádati bude výioční
ples svoj v sobotu dne 16 ledna
1904 v Sokolovně Zábavní výbor
zahájil již přípravné práce
— Krajané již jsou milovníci
výtečného moku Schlitzova a kte
říž se chtějí výbomě pobaviti mě
li by navŠtíviti moderně zařízený
hosticec 'u Habru' s z roh 15- a
William ul v němž vévodí zná
mý a oblíbený hostinský Karel
Chlcborád Kromě toho poslou
ží vám Šaramantnf čárli nejlepší
mi doutníky likéry jakož i chut
ným zákuskem 30 — tf
— Zdá se že oblíbená čská
porodní babická pí Mrv íiladt-
ová then nyní vynahradili co za
mftSka'a nátledkem vážné choroby
jíž po tři týdny byla k laiku upou
tána V úterý minulého týdne
donesla ulíberního klučinu man
želům Kolářovým bydlícím v č
1410- William ul fest to princ
prvorozený a tu netřeba se divit
že šťastný tatík p Jan Kolář je-ht
radostí celý pryč Než i babička
Glsde ová se raduje že to tak
dobře dopadlo a proto počastovala
personál "Pokroku Zápa lu' bed
oičkou výborných doutníka rro
berých Kiiairnou rukou páně Du
ŠAtkivou Srdečné diky!
— Krajany naše upozorňujeme
na elegantně zařízený Boy's Home
Saloon na rohu 13- iloward ul
v němž opít hospodaří osvedčuný
český hostinnký p Autoo KWek
Jdete li do města aneb z měna a
jste-li souženi hladem neb žízní
zajděte si do hostince Křečkova
kdež řízným le?ák"tn Storzovýrn
zaplašíte žlííťfi a chutnými zákuzky
ukojíte hlad Též i o nějaký ten
říznější douíek a výborné doutníky
jest pečlivě postaráno Zi nálev
nou naleznete buď samého Toníka
aneb věrného jeho sklepníka p
Václava Najberga kteříž vzorní
vás obslouží Tel: Aasaó
— čtenáře na Se upozorBujeme
oa Oinámku paoí Karoliny Pibí
gerové vlastnící bohatě zásobený
zlatnický a hodinářský obchod v
č uo8již 13 ul Zvláště nyní
hojně rozmnožila zásoby různých
šperk o hodících se výtfčně za vá
noční dárky jeí v celém měbtě
levněji nekoupíte Ozdobné zbo
ží rnožoo spatřit! vs výkladních
oknech
— Zdárně zkvétajfcí Tábor Neb
ranka č 4771 MWA zvolil sobě
ve schůzi odbývané ve středu %
prosince pro příští rok následují
cí úfadoíky: Jan Brázda velící
koosul Frank Pěchota návodčí
Frank Holý pokladník Cha
Smrkovský klerk Jan Kohout
průvodčí — Dále rozhodl se čilý
Tábor tento oslavili aileté výročí
založení mocné této organisace
soukromou zábavou při čemž zá
roveR nastoleni budou nové zvole
ní úřadníci K tomu óčelí zvole
ný výbor činf píloé přípravy ku
provedení pestrého programu
Soukromé této zábsvy súčastní se
též Královské Družky za jichž
pomoci zajisté památná tato udá
lost důstojně oslavena bude
— V posledoí výročnf schůzi
lože Jan Hus č 5 Pytířů rytina
zvoleni byli pro pfištf rok tito
úředníci: Velící kancléř Kud
Havelka místokancléř J W
Zerzan ceremonář E Čermák
prelát Fr Vodička strážce archi
vu a pečeti F B Sláma strážce
financí Ant Turynek strážce
pokladny Jos Novák zbrojmistr
Ant Novik veokovnf stráž Fr
Novák vnitřní stráž Sylvestr
Suchánek výbor majetku oa 3
roky Fr Novák — V téže schůzi
usneseno zárovefl oslavili patnácti'
leté trvání lože Jan Hus soukro
mou zábavou Zábava ta pořádá
na bude ve spolkové ' síni ve
Čtvrtek dne 17 prosince večer _
'ilMiiir tl ťlllI íbolni'
l i t fM hin
I ťitApiir Coul
1 1 1 1 i1t lavna Mltrt tit 14 a
iWillism ul a sklu ) v l tutsgo
litmbrf YtlJu I itťi lilo i'tu 1
Ui uhlt vlrho iIihImi a i'ifi'i
plni iipokdi ni liti ' int
Minů KANK KAMPAK
31 ttltr 1
— — Chctl It min ktá iij' ní'
Stinný katrndiř ! I iol k
1'MANK KI'NM'V I vlast
ní tohstě líiutiřiiý líintctiý s
urr-ntřkj i ldiolvř líi ti ) tni
6 a Pirrc ni Zvlátti k vinoťnlm
ivátkům bud niiH hojně krocanů
hm kaihrn a iné pfuié ťřf
lakol i č-rté ryby Vseihno
tboíi prodávána bído t velmi
ro tné ceny 19x4
— K vážnému mněni přišel v
ntdčli kolem 3 hod odpoledni
lalftý Josef Kran ls yu p Vác
Krandy bydlícího v č 1313 Wil
liam ul V tu dobu hrálo sobě
víc chlapců na jihovýchodním
rohu 14 a William ul kdž
(iuode ova pivovarnická spolčí
nos( připravuje základy pro novou
budovu když tu poji dnou chlapec
slítli se do vy věřené prostory ně
kolik stop hluboké při Čemž roz
tříštil sobě povážlivě It vou ruku v
lokti Ihned přivolaný dr Svobo
da chlapci zraněnou ruku otetřil
Nasi žovialní hostinští Franci
a Vávra mantelé světoznámé Ho
spody "u Šflupce" maji něco za
lubem čím překvapiti chtějí
milé četné své plfznivce o
svátcích vánočních a novém roku
avšak o to je! nemohl náš pra
vodaj ač jest to kopa pálená vy
čuchati TroŠtuje se však že do
příštího čísla tajemství pp hostin
ských objeví
— Když minulý čtvrtek ráno
opouštěl krajan p Ant Místecký
obydlí své a rodinu svou odchá
zeje za svým povoláním nenadál
se ani z daleka jak hrozné překva
peof čeká na něj v příštích očko
lika okamžicích Pan Ant Městě
cký bydlí S lodinuu svou v £ 1 5 1 o
William ul a zaměstnán jest jako
tklepník v hostinci p Karla Chle
boráda na rohu 15 a William ul
Sotva že minulý čtvrtek ráno za
počal svou denní práci přikvačila
za ním toletá dceruška jeho Jo
selka celá vyděšená a trhanými
slovy sdělila otci že si prý ma
minka něco udělala Pan Městecký
spěchal neprodlené do ého
obydlí a teprve na cestě dověděl
e od své dcerušky Že se manželka
eho sekla do čela sekerkou Ve
běhnuv do světoicenalezi manžel
ku sedící na posteli a zbrncenou
krví Na dotaz jeho proč to uči
níla odvětila mu nešťastná žena
ie prý jí učarovali a stále ji pak
nutili aby čin teo spáchala Pan
Městecký povolal k raněné chotí
své p Dr Svobodu kterýž jí po
ktl pomoci lékařské načež ne
bohá dopravena byla do okresní
nemocoíce- Pan Místecký pozo
roval již po několik posledních
lni že rozum choti jehů není jaksi
v pořádku avak doufal že du
ševní rozrucha ta brzyopřt pomi
ne Než nestalo se tak en na
radu lékaře a z obavy aby dušev
ně chorá manželka neublížila v
návalu šílenství dvěma mileným
dceruškám lOlelé Josi fce a 3 leté
Ernmě odhodlal se p Městecký
poslali nešťastnou manželku svou j
do okresního chorobínce Příteli
pMěsteckému projuvujea upřím:
nou soustrasť
— Včera v 1:40 hod odpoled
ne nalezeny byly konečně v ssuti-j
tioách budovy Allen Bros- tělesné
pozůstatky hasiče Williama Bar
retta čtvrté to a poslední oběti
již vyžádal si na den díkůvzdání
zhoubný požár Objevil je Edward
Martin zaměstnanec Merchaots
Express Co asi osm stop západ
ně od místa kde oalerena byla
mrtvola Leroy Lestera nešťastné
ho soudruha Barrettova Jsou to
pozůstatky jen nepatrné: Zoheloa
lělá lebka a kosti rameoní vše
oslatoí ztráveno bylo ohněm
— Zubní lékař Bailey zaměst
návající Ee&kčho assistenta ručí
za veškerou práci jím zhotovenou
Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxton bločku —3
Ksé kM 1 vmknvs ft N hodem dij outh ('rtiirtj tivť
I taji rtiíli ty s ii lávali v
Metropolitan Hotel roh 27 a L ul
mM lUMtl rkttiot txtuf 4'llf
5 AMfJVLQt jPapOiS Hol I tento jest Klen
podie iikho fpflolii Ptiko jsou velmi čisté a vůbrc
crli obsluha jrst la nv)lcpšl Nikde nebudei lép a lvni
Í i'hotni nrh Paprl ma lolriou ikulenostv)hovl haidému
a psk jiM tel sjtmrný spuUčník 7 vrornou obsluhu tučl
Mi'tt(l tri (i-n l tlTI'T
u'N ni im ItoíW i
Kilov lírothors Co
Bl
VHLKOOnCHODNÍCI
Likéry a doutníky
Olil Mililitry Hyo — IMmiond It ]()
X II Archer llourbon
1 čiřili in Ml OMAHA
in re !
Zvláštní vyprodej zimníku
"SVtTOVA VÝSTAVA"
Informační úřadovna St- Louis
ské světové výstav) ztížena byla v
č 1601 Parnam ul Omaha Neb
pod správou Harry E Moores
kdež veškeré informace budou
radosti opatřeny úplni zdar
ma- 14 —
Nellepií a éerstvé flutry dva za 25c
Vybiaené Ivldvy priíky proti
boleni hlavy a plicoí bsltám po -35c
nlmsnovskl-bo tbé prtl soocbotÍDára
i $1 00
Bylioní sméa pro žaludek po 85c
v Beránkově lékárně
rsh U a WiUiaas Pvštoral sUoiw
VÁNOČin DÁRKY ZDARMA
s každou objednávkou naší kořalky
Ilillcrovy siímožitncS
tarA a aint
4 plné kvarty
vyplace
né za
Máme též jiné druhy vlastni
jichž se vám dostane pfímo z
našeho lihovaru v Keotucky
Pošlete si pro náš cenník
a náš seznam vánočních
dárků
Vystřihnete li tuto ohlášku a
zašlete-li nám ji s vaším plným
jménem a správnou adresou
zašleme vám krá°oý kalendář
pro rok 1904
0
HILLEE LIQUOR COMPANY
IMM ťiiriiaiii St
Oinalui Xcb
7i:J VVMalii Street
ÍjouíhvIHc Ky
-T3S r:arsi wL:iauM!-UJeimmjr
Zdanila
mhu 1111
hílwv vihortiiIui f
'i iiéiit
vina im
1 1
niéi
11 mu
0l 7 prosinec do 7 ledna pM každém ná
kupu v obnosu $250 a výře
Mimoto pfi každém $300 a vétsím nákupu
elegantní souveuir (Pivu a lihu se nabídka ta
netiká) _________
Schneider & Klein
jediní čeští obchodníci lihovinami
ve Spojených Státech
1233 South VMi Street Omaha Nch
Y pfltok prodžino oOO mužskýťh
vyiHirnýťh imntkň po 81100
lna-H )is vimi $1500
Zhotoveny jsou t vioce cenného imponovanéhn nshrd ř
cheviotu soii 50 palcO dlouhé a nenovsino nssiseno
střihu Žádný taklikový kiPfí brt nhlidu na to jak do
brým jesl jak pokročilým jest v kti jčovmě nemole trobíti
zimník r-nl padl by lépe ncí tento Nemfiírnie sic- řiti
)ak dlouho 500 zimníku nám ytrvá avšak radíme každému
muži jrnl má v úmyslu koupili si kabát aby byl na místě
v pátek brty t táni
Mil
GK 0b""iy
klUU Cm TI ni
Spli-hllvý elichod
jsou ncjlepSí
Toť právě příčina proč udržíme si vždy odkupníka kterýž si
jednou koupit oblek neb zimník v tomto odboru
Nabízíme některé velecenné
Mužské $1500 a $1250 obleky
Tyto obleky zhotoveny jsou dle nejnovějších a ncjoblíbenějŠích
střihů a z látek vkusných cheviotu— černých a modrých worsteda a
skutečně jest to zboží jež i co do vzhledu se vám zalíbí Jsou všechny
veskrze ručně dělány a sice střihu jednořadového neb přikládacího —
pravidelné to střihy pro Štíhlé i zavalité Padnou dobře mužflm
všech rozměrů stejně jako kterýkoliv C I R Q C I 0 Rfl
f 35 oblek zakázkový Naše cena VU d V I ZJU
Mužské $1250 a $10 svrchnlky
Z hnědých smíšenin— oxíord šedých modrých černých a krás
ných smíšenin— prostřední i úplné délky — všechny ručně zhotovené
a vyrovnají se 1 25 nebo 1 30 zimníku 010 Cfl n Clfl flfi
zakázkovému Naše zvláštní cena Q £tj Q tlUlUU
í
Obleky a svrchníky pro mladíky po $5 00
Obleky a svrchníky v tomto výběru jsou všech odstínu a barev
Jsou nejnovějších střihů a rrodnl v každém ohledu Každý oblrk
neb svrehník v tomto výběru má jisté A7 Prt f QT ftrt
cenu od 750 do f to Naše zvláštní cena OlljU d VUtUU
Hlavní stan pro vše pokud se týčo
"Vétnoaniol- dárk"CL
Vždy zašlete sré poštovní objednávky
HAYDEN BROS 16 a Dodge ul„ Omaha
MWollstein&Co
dobrého claretu
prodá vám gallon
lehkého červeného
vína
za 65c
Přineste vlastní svůj plucar a bude vás státi pouze Coc
WOLLSTEIN & CO INK
522-524 jižní 13 ul Omaha Neb
_
CackloyBros
výhradní majitelé
Jackdavv a Ture Peter
Samožltnych kořalek
Západní dodavatelé
Roáerlck Dhp skotské kořalky
Escapernonř a Vlrflola Dart vln
Pepsolíových Kalifornských vln
a pálenek
"rinit MniTow'
Excelsior Springs Mo
SDllio-aliDeaEeptDiinerálDic rol
Též
ti
_A"bile_aei"
Jediné americké přírodní katari
cké vody
CACKLEY BROS
IuifxrftH a velko
obchodníci llborinsml
OMAHA NEBKASKA
Velké přízni našich krajanů těší se
zajisté dovedný nál obuvník
-TÁN JA'0TA
v £ 1414 již 13 ul
kdeZ vykonává svědomitě a levně
všechny správky obuvi Máte-li
vaši obuv rozedranou nčiníte do
bře když ji zanesete p Janotovi
kterýž obora svému jak náleží roz
umí V přízeS krajanů se poroučí
16x7 Vit JAN JANOTA
K VÁNOCŮM!
K llnonnv "HTANDAHD" fono
(řrnř 1 tucřt m-lni'(rli tttikýí li
$2400
Tnt2 s 2 tuciy liuitobních i
zižrnrb rnl"iflfi
$2900
EdlKinfiv "HOMK" fonoKral 1
tucet rtkiirdfi
$iHOO
Trntí s 3 lucly rknrd6 a ffí
trojiriu ns d7-Mnf ri' kurii 6
$1900
1 lnl fimttrh IvAttfknvírh
lim '
S tucty r-xssfch jedli-kovýrh
rekonlfi '
8 tucty frtkých JedlIf kovc-B
rekordd 18 00
8 Iiihů frikých Jsdliřkovýcb
rekord 6 M
ÍMkfi-b T-alfch uitSoi-l r
k'itnt pro mliri l tinjn Vktir a
Coluntia DIKIi'l-4 pařil Hiun
r p KlilfiKlit IHUlkf llnaové
MinMlnibo lllrvlls l'r" pp
briH HrlDjoof pr(il bumo
rliii $4 00
MiMUir (wkfoli fhnflS imII)I
p'lánl Vrnr4ol'J)ntliy r
řlJi w Ibnrd fii II nlD auxr
ordr) lámrrt l)rJn4'kua
HsSckai aástrsK a iftK h4(tatov
aa sklaíé
Jedla tak 4trrbdif Uroi
EDUARDA JEDLIČKY
TTfHitmktcb p#To4aleli
rekord! pro Umtftitf
1 3SO A řtaw Vwk
tl — tnJ
w% iořJ9
Velký y&noíní obchod
Kozbite tento rok svůj hlavni nakupovacl
stan v DOSTON STOKK—Su kránýcli
a vhodných dárkn za mírné ceny
NejvčtSí sváteční haxár
kdykoliv vystavený v Oinaze
Můžete si snadno vybrali co várn hodí
prohlédnete li si obrovské naše ásoby
Hračky - Hry - Knihy - Loutky
Klenoty — Kozmaiíité zboží
Vše OČ byste mohli žádali ve spnsobě
vánočních dírko jist zde k nalezení
Uhlll
XJlall!
Ulili!
Trd I měkké uhlí tíche érnlia siJnuSna Oilflilř:£
OHIO lil 11 doulsnite a sUríhe tasehe m&mthv
í LEVÍ HO v ř 715 jižní IX ulice
Uhlí můžete li objednali i telefonicky číslo 1918
Z výbornou jakost a spravedlivou váhu ae ručí
leští rostáieěi e kiiliiA vám pnsloužl
P E FLOJiilfltl & CO
1514 Capltol Ave
Omaha 'cb
Zvláštní iro lúl] ůwlú !
14 karátové zlaté dámské hodinky od $10 nahoru
Velký výběr prteo1 a zlatých klenotů od 1 11$ nahoru
UpozorBujeme vás ie za všechno zboží ručíme
Krajan n JOS P BRAUN vás a radosti uvítá a ochotně i po
čtivě vám posloužíaneb po přáni 1 do domu vašeho zavítá