Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 09, 1903, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IIospoilií řská Hcsíd ku
I
IVIé4 Já JtU
I návttlvy n Wllfcer Tofclis
Mllllfin Crctf Ncfcr
ht fí HaMo! 'Puk 141"
M4MnMclieliQll0lieloMoo)i0lÍoi0HllMll0ll0ll0lÍ0ll0liQlOllOlOii
rrriMl 111 M}(
Pivním krokem li tát litémit
ptvirtvování dř#tra jil nllrlilé
ttn uttitrnl lUrvenl ant jskl
kli nttftAnl dřeva jut fA'rl
ltý'H nh)la li iht mlr nllflilí
vymilfn Hniloba uViftmAn
tlioliUiiitkotl hnutími ji fii y
Vinu ifrl vlhkoMi
Nltvlli km dtovo syrnvé
Ure loti i drobné pinduchy jt ho
nátmlktii íIml tirmohmi buňky
Vyschnouti i (lul sn hnilob p(
I pndp niť míMO y l pil-
duřll)
PVr!ivou Utlum proti hnilobě
kiip'iiiiiilif Iný il lu l Prolil
pouMvsjt ho tťí tihfonní spului
notli jiné vrlké korporace k po
dobným ňř'lňni Dehet natírá sa
II dřevo za tepla iwlioťuk vnik
n hlouběji V ohlt ilii tom je též
prospěním píidati da něho trochu
urpt-nnnu rrou-sor otřen z
Icundio iif lu minnesotké hospo
dáíoké kolrd dopuriiěujt násle
dovní forrinili: TM ěánti kameno
uhclného dehtu a jednu řáit neso
leného vádia Tlm zamezí se
ryrhlé zaschnutí dehtu následkem
Čehož hlouběji vnikni edn(m
nuilftm dehtu ntře se prňměrem
350 kolo
Nřkl K doporučují též namáčeli
konce lonpkň do petroleje jako
prostředek proti hnilobě Opalo
lování je li pečliví provedené je
též prospěšným To však musí
te diti na řežavém uhlf nikoliv
na ohni ice by as konce kola I
znaině rozpukaly tak by Re jim
spííe uSkodilo nežli prospělo
Ohražovlnf farem je položkou
velmi důležitou poněvadž je k
tomu třeba mnoho price ruční a
zviáltě v krajinách prérijních kde
je nedostatek dtlví tak že se musí
každý jednotlivý kol draho zapla
tit Proto e v mnoha případech
znamenitě vyplácí věnovati při
praví sloupku proti hnilobě po
zornosti I ři tom nebude na ikodu po
dotknouti že některé dráhy oa
východě konají zkoušky 1 preser
vováulm dřeva společně a vlád
ním odborem zemědělským Zvlá
Itě věnuje se velká pozornost
různým druhům měkkého dřeva
jako ku příkladu javor vlnoplodý
(soft meplc) aby tu ho mohlo po
užiti na železniční pražce Jelikož
nastává nedostatek dříví pražco
vého je to velmi drtic žitou otázkou
jak zužitkovali k účelu tomu raz
ného dřiví měkkého
Zkouškami s modrou skalicí
(copper aulphate) e též dokázalo
Že e to dobrý prostředek protihni
lobný Rovněž konají se zkouěky a
kreosotem a jinými chemikáliemi
Látky tyto vhánějí se do dřeva
pomocí silného tlaku Koly pre
aervujf ae modrou skalicí tím způ
sobem že se postaví spodním
koncem do roztoku skalice která
následkem vzlínavoití do pletiva
te vtáhne
1'áíe MMllab
Pěkná podlaha dodá vzhledu
ebe skrovnějšímu obydlí proto
každá hospodyflka pečuje o to
aby jí v náležitém stavu udržela
aneb í v pádu potřeby opravila
Jen Ipatoá hospodyně myslí že
na tom nezáleží jsou li V podlaze
skvrny a itěrbiny když pokryje
te tato kobercem Dobrá hoípo
dyně ví že v podobných místech
dril se hmyz a nečistota coz te
přikrývkou je&lě zvýiujn Ona ví
též fu (mul 10 Vkuhňé ani Žádoucí
z ohledá zdravotních pokrývati
podlahu celou nýbrž že mnohem
lépe se vyjímá když pokryta je
pěkně nabarvená podlaha jen z
části koberci meniími které te
mohou bti obtíží sejiuouti a vy
práSiti umožňujíce tak časté
Čistění podlahy samé
Podlahy teělé se nejlépe vyplní
a obnoví dřevěným kytem Kdy
koliv máme v domě řemeslníka
který dělá něco z tvrdého dříví
schraňujme pečlivé vlechny jemné
piliny dejme 1 je do hliněného
hrnce polejme vřelou vodou a
dokladně promíchejme Pak po
nechrne hmotu ttáli deset dní a
každý den ji dokladně promíchej
me Po době té ji tvařme až
nabude hustoty tuhého těsta
dejme do pytloviny a co možno
nejlépe vytlačme
Takovéto připravené hmoty ta
může používat! hned za cement či
kyt na vyplňování dřevěných pod
lah nebo se může uschovati pro
případ potřeby Příprava pozů
stává v tom ie te piliny smísí 1
Hdkým klihem načež te tím
vlechny Itěrbiny a rýhy náležitě
vyplní Po uachoutí te povrch
urovná takže není pak štěrbinu
ani znáti
Jedoi li ae o obnovení stsré
podlahy velkými štěrbinami
vyplníme tuto paplrovinou která
je tak hladká a tvrdá jako dřevo
Roztrhejme papír oa drobné kou
tky a přidejme k němu dotti vody
aby s toho povstala po uvaření
bustá kale Vařme to tak dlou
ho ai papír tměhnw nM h
ilrjms Itftt arabské Rumy f un
stahu) na kaldý kvsit ppírotny
vařme je lehce tl altlm mícháni
st dotáhu hrnula tuhosti velmi
hiltt smetany
Viíchny liřrbiny vyplní
teplou psplravinou která M- its
pimihu ihned urovná mřel tr
tuchá vychladnout! a cnmu it
uliUill Nyní on ml iullha
barvití
Kdyl drhnu s podlaha tby fte
iihladila mini se používat rnz
ných drulirt Kkelnťho puplru na
řt-d iii'lmil Mho a pak ni ji'mii
thf al l pUillaM ňiilm' hUilká
Ke kom fnému vliUi iil jiodlahy
tvrdé jii)iiíiv4 -e pciusy (puniice
Mou-) antb viákeri ocelových
(utn i wocil) jakých potiŽívaf bar
vili 11 nichž Uc je též koupili
S vj hlazené podlahy musíme
kMý orátek smétti nežli za
počneme jí napotiStěti Kdyby se
tak nenUlo barva by nedržela a
podlaha vyhlížela by hrubě Barvy
£1 tnodhdla na podlahy lžu koupi
li v obchodech barvami aneb v lé
kárnách Rirvy či modřidla na
dřevo světlé i iftí se od inodřidel
pro dřevo tmavé na což třeba
bráti ohledu Jemné podlahy na
pouStějí u modřidlem pomocí
vlněného haJříku kterýmž se toto
řádně do dřeva zatře Pak nechá
Re podlaha dva dny schnout načež
se opět důkladně opráší a natírá
buď voskem pakostem (varnish)
aneb olejem je-li podlaha světlé
barvy
Dohotovená podlaha vyžaduje
jisté péče aby se pěknou zacho
vala Na voskovanou podlahu
nemělo by te nikdy používat! vody
podlaha taková má se náležitě vy
tflti vlněným hadrem při čemž
mějme na paměti že přitlačením
na hadr se lesk zvýHuje Je-li v
některém mííitě skvrna která te
nedá setříti namočme hadr do
terpentýnu a smyjeme ji snadno
Tím ovšem smyjeme i vosk proto
se musí poaiatia v miste tom zno
vu pomocí kousku vosku a hadru
natříti
Barvené pokostované neb ole
jované podlahy mohou se čistili
hadrem namočeným ve studené
vodě avšak občas je zlhoJno
očistili je hadrem v petroleji na
močeným za nimž následuje se
hadrem suchým tak aby se vie
eben přebytečný petrolej setřel
rřiďvlí se do každého kvartu
petroleje půl pinty olejo parafino
vého a natře li se tím podlaha ně
kolikráte do roka zachovává se
tím lesk její stále
Ať již čití aneb natírá se pod
laha jakýmkoliv způsobem musí
se vždy příhHžeti K tomu aby
každé množství materiálu použf
váného které by do dřeva te ne
vpilo bylo letřeno poněvadž by
jinak zachycoval te v místě tom
prach a podlaha stala by te ne
vzhlednou
Orolitiimtl ze zahreiliilctrí
— Zalévat! rostliny málo
často je nežádoucoo Ie-li třeba
zalití napojme půdu důkladně
— K zničení housenek na zelí
používá ae jedné unce pařížské
zelnně (parit green) na lest liber
mouky kteroužto smíseninou se
zachvácené zelí popráSÍ
— čtyři libry bednářské smůly
neb kalatuny jedna libra vosku
půl pinty lněného oleje dává nám
dobrý letní itépařský vosk
- Kolem péSinek aneb cest v
zahradě není nikterak na Škodu
vysazovali ovocné keříky
— Půda v zelinářské zahradě
bývá zřídka přilit bujnou
— Kolem ovocných stromů ne
bývá radno orat! půdu přilil hlu
boko poněvadž mohou te tím po
škodit kořeny
— Sázejte jahody vždy na rovi
nu neni-li pozemek přilil nízký
a mokrý
- Domácí pomyje iaou cenoým
hnojivem pro zahradu i tad
Viechny houbovité choroby
rostlin jako tnět rakovina rez
hniloba atd jsou nakažlivé
Chceme li věnovat se ob
chodnímu tadaření začínejme sy
stematicky a energicky ale ne
hned ve velkém
— Mělněme za suchého po!así
povrch půdy
— Malé větve méně než tři
čtvrtě palce v průměru měřící
mohou te uřezati skorém v každou
dobu když je totio třeba avlak
nejvhodněji! dobou k vyřezováol
větví stromů jaderoatých je na
podzim když je dřevo vyzrálé a
vzrůat jeho ukončen
— Jedinou snad námitkou pro
ti stromům a nízkou korunou je
ta ie nelze je obdělávat a pota
hetn blízko kmene Proti tomu
lze uvésti ie pod takovými stro
my následkem hustého ttíou moo
bo neroste a ie tudli není obdělá
vání podobné tak nevyhnuttlným
Chtě) tkiititi ono vrtkavé liěttl
Htiiilkťli Inii Ir roftmtl
tem vyjeli l díl Slt't ukryli
N li 1 V I" k liikv)m fliMiiMiM
mimi velké nmviítf nsli Itťrs
tstiů vlaMit) veiiitě vi it m(í"M
jUritiV ttn lk ll- ni ti tu
lu o pitloie a i 0 livuiř iiimi U
kMjmŮ v těchtft konřinleh y lil
ctili V tmvtnácll psinu thiilo iko
krllcn iimfiiiii s o upomlnká-h
kliié ra ktálkého méhn puiy-
u DHíři h)Ii viiii uvědiimě
lými tclnlky ť nkýini v uiyili 11 é
utkvěly
V páiik a i list kolem j hod
odioli-dnl vyjel jsem tedy po dri
re ii iV M a prvou moji saiív
krm iyo Wilber měiti-íko lémfř
samými Gcliy obydlené Ačkoliv
více jak t j let uplynulo od doby
kdy časiíji do města toho jsem
Zavftsl (pracoval jseru tti'ly ui
íarmáeh) přece jsem nezapomněl
na místa k ) bych nesnáze s-si
e a některými známými kraja ly
Nejdříve visel jsem do pohodlně
zařízeného hostince kterýž vlast
ní pp PaSek a Průcha již vžily
ochotné každého obslouží ai
sledkern čehož těší sc velké přímí
vSech krajanů Z le dověděl jsem
se kde bych nalezl p lvi Šestá
ka v jehož domácnosti doptalo se
mi nanejvýS přátelského pohostě
nf za kteréž zvláStě pl Šestákové
jež jest sestrenicf moji manželky
nelíčenými diky jsem zavázán
Druhého dne v sobotu očeká
val jsem že se sjede mnoho vůkol
nich krajanů do města avgak pou
ze jen několik jich přijelo ahy se
zde osvěžili Majíť nyní velmi
pilno V obavě aby jim koma
sněhem nezapadla pilně tuto obí
rají a jen v nejniitnřjsích přípa
dech dosti neradi na krátko z do
mova se vzdalují Až prý bude
korná v ''corneribech pak že
budou mít dosti příležitosti du
města ti zajeti a zde se obveselili
Mimo to večer byla pořádána
sokolská soukromá zábava na
"Hrush Creeku" kde douíali se
jak náleží pobavili
Proto byl js-em velice potěSen
pozváním jehož doslalo se tn o I
přítele pana Louise Slepičky čle
na Sokola Na to však nastala
otázka jak se tam dostali ne
boť síří jest od měita přes pět
mil vzdálena a povozy byly již
viecťny zadány Konečně i tato
překážka byla překonána Bylť
zde p Frant Slepička st který
blíže Sokolovny vlastní velkou a
pěkně zařízenou ťarmu Pan Sle
pička ochotně nabídl mi místo ve
svém kočárku a tak podařilo se
mi sokolské zábavy se sáčastniti
Bylo asi osm hodin večer když
jsme s p Slepičkou vyjeli a diky
věrnému a obezřelému "Majkovi
po volné iíídě kolem 10 hod za
stavili pfed líni kde stálo již vel
ké množství povozů "Majk
býval kdysi dobrým béhounem
aviak k stáří už mu to také nejde
jen na důtklivou prosbu pina své
ho tu a tam si "zatropuje"
Když pak vkročili jsme do síně
mile byl jsem překvapen srdeč
ným a v pravdě sokolským uvítá
ním jehož od každého se mi do
stalo Vzdor tornu že zábtva
byla roukromá přece návštěva
byla ohromná neboť prostranná
sin byla téměř do posledního mí
stečka naplněna Za ladných
zvuků výborné kapely páně Pasko
vy zábava nalézala se již v plném
proudu Zvláště když pak ne
únavní huuenni:i spiiHtiti "na
Marjánce" bylo kolo téměř pře
plněno To vsak nikomu nevadí
lo Bujaří sokolící mladí i staří
hosté ve vzorném pořádku se
sličnými tanečnicemi každý tanec
ukončili Že zábava byla srdečná
nenucená a veselí všeobecné
dokázali i ttaří jíž osadníci neboť
několikráte hudebníci museli jim
"tolo" zahráli Kolem půl noci
podávány byli velmi chutné zá
kusky které obstaraly pečlivé
hospodyňky Po skvostné této
večeři a malém odJchu rozprou
dila ae opět nenucená zábava
která v lom nejlepMm pořádku
potrvala až do dne bílého kdy
četní botté teprve te počali na
všechny strany rozjížděli t píáofm
aby zase co nejdřďe statní sokoli
ci nějakou zábavu uspořádali
Není druhého spolku aby těšil
te také přízni a oblibě veSkerého
obecenstva jako Sokol na "Brush
Creeku"
Bujaří tokolíci mohou býti hrdi
nad tak netušeným morálním
úspěchem jakého tentokráte te
dodělali
Rozloučiv te a četnými tde
přátely odebral jsem te a panem
Slepičkou do nedalekého jeho
domova Zde dostalo ae mi přá
telského uvítáni načet za krát
ko viichni odebrali jsme te na
dpočinek Druhého dne pro
hlédl jsem tobě roztáhlou a mo
derně zařízenou farmu p Slepičky
V pondělí ráno vrátil jtem te zase
do Wilber- Ctěná rodina p Sle-
pičkova nechť přijme vřelé mé
diky za velmi přátelské pohoštění
Zvláště paní Slepičková kteri za
pomocí Albinky aličoé tvé dcery
tolik výtečných pokrmů pfipravila
Cht#i irinámítl i§ se vtsmi
eliliDIntdy v ifřiiě polí lil
fwm p At Tm- at-y b) tak
lkav a mne po nimi provedl
Pan Tvrt ve spciltřnui( a panem
ripllil"m vliilní niulrtitl falí
tttíf hostince pul 11 Ji vrut "New
Citu Ctib" V jiKÍ Iťoiitni
napli Is vMy řitnuii poleřnt
Zde i nikutli l nllekne llflioť
iilia krajsné (umí jitřní společní
11 Mm ' Cum Cul
íIiidiI tlaslnl dalll VrMllě I linii1
Mfisro hnstmii pji Svadí a
Tříska Pii nim a An I- rl Plaček
a Wk Jlureeký a Marei Té
měř kaHý sslmi niá svou vlastní
kíp!u a ne ni tudil divu Iv
vlechny hostince juni četně iu
vlřvoáuy
ll')ně zásobené mnfícné obcho
dy vlastni pp W p Ci-rvený K
V Slisltata Jforei ký a SíS- k 4 lť
I" Dusil Mulini tříl nevelké
příni tilu censtva Pan J li
Jeníka zdárně prmpívá v tosáh
lém železářském obchudě Pan
šimftiii k a Syn vlastni též ži lij
zářský obchod a Zavádřji do domů
1I1 ktnku a vodu Pan Moravec
vla-ttní vzorně eařírený obchod
krečovnký B J VaSík vlastní
olichod pekařiiký a lidi restaurant
Pan Jan Brt vlastní krásně září
zenou lékárnu Léky jim připra
vené lělí se té nejlepSI pověsti
neboť jsou spolehlivé Pan Brt z
ochoty val na s'le jednatelství
Pok Záp Honzík a Slepička
prodávají ty nejlepšl hospodářské
stroje bratři Pospíšilové vyráhějí
výtečné doutníky Jak viržinka
uk i ostatní druhy doutníků
zvláStě "111" jdou výborně na
odbyt Obchod jejich jest roz
sásáhlý a téměř v každé české
větSI osadě lze doutníky jejich
dostati Pan W I Wondra
vlastní Čistě zařízený obchod řez
nický Na skladě má vždy hojnost
všeho druhu čerstvého masa a
zvláfttní pozornost věnuje výrobě
zboží uzenářského Pan Jakub
Havel pohrobník a balsamovač
má na skladě velký výběr krásné
ho nábytku Pan Frank Vališ
vlastní doutníkářskou dílnu Na
jeho doutníku si vždy výtečně po
chutnáte
Kunc a Snyder vlastni vzorně
zařízený masný kráfn Poslouží
vám vždy jen zbožím nejlepsím
Pan Frank Zeman vlastní moderně
zařízenou dílnu kovářskou Jsa
ýboraým řemeslníkem těSÍ se
velké přízně okolních Íarmerů
Pan Jan MaSek vlastní hojně zá
sobenou dílnu kolářskou Ježto
jest ve svém řemesle pravým
mistrem může jen s těží vSem ob
jednávkám vyhověli Velké dů
věry krajanů jako proslulý lékař
požívá pan dr f Černý Pan
Spírk veřejný notář vlastní
pozemkovou a pojišťující jednatel
nu Pan E J Spirk podílník 1
předseda wilberského pivovaru
vlastní rozsáhlý obchod dřívím
Pan Spirk vybídl mne abych též
prohlédl sobě zdejSÍ pivovar
průvodu p Louise Slepičky za
lei jsem tedy do několik bloků od
města vzdáleného pivovaru jehož
vnitřek a celé zařízení dík laská
vosti p Fr Bečka důkladně jsem
ti prohlédl Společnost jest úplně
česká testává totiž z pp Spirka
Bečka a Rychtaříka Že vaří sku
tečně pivo výtečné jakostí doka
zuje nejlépe ta okolnost že ne
mohou téměř ani 1 vařením moku
pěnivého postačit! VSude panu
ie čistota a vzorný pořádek Dru
hým neméně rozsáhlým průmyslo
vým podnikem jest zdejSÍ mlýn
vlaitněný pp Zvonečkem a Aksa
milém Jejich výrobky požívají
výborné pověsti široko daleko
Pan Frank Janouch dokončil
právě stavbu operní síně jejíž
vnitřek mimo různá praktická za
řízení honosili se trnda skvostný o
jevištěm Než jsem odjel návští
vil jsem jeltě jednou p Hospod
ského majitele a vydavatele časo
pisu "Přítele UiJu Časopis
pana Hospodského jak jsem m
přesvědčil jest ve vůkolí hojně
roz&ířen a velmi oblíben Za
dvoudenního zde pobytu seznámil
jsem te jeltě 1 těmito inteligent
nimi krajany: Pp Jot Dubou
Janem VostrezemŠtěp Šestákem
Hynkem Janem Košťálem M
Kotmelem Ant Karmanem řr
Chaioupkem který úspěšně řídí
půjčovnu koní J K- Mallatem a
jeho bratrem p J J Mallatem
kteří vlastní rozsáhlý obchod smí
iený Pp Mallatové solidním
tvým jednáním získali tobě velké
důvěry jak u krajanů tak i u
jinonárodovců Viem krajanům
wilberským srdečně děkuji jeltě
jednou za jich laskavou přízeň
jvlálté vlak nezměrnými díky
jsem zavázán p Louis SlepiČkovi
za přátelské tlužby tak hojně mně
prokázané Pan Louia Slepička
zabývá te prodejem nozemků a
prodává téi stromky Jelikož
jedni čestně a spravedlivě- má
vlude mnoho přátel Ještě jednou
všem volám "Na zdarl''
Dra FENNERA
léčeni licila i
toisstí 9 zilecti
Vf-
p f
hlftk llgi
1 ♦ -
! I I I
I !
M'lMt I
lll
Mťnl kthrl t fcl I i
1'Htl
h-íik iw tiirl't JlKl ll % U
i il Snini 4-niM-- 4r ťviiitftftiTt
rill rif titul vS lli ktf-4i
e''i vi í i~w vm tinr xiwir
"Hnil mítf ft jhmIiII uhni lMlpnt
liiuvy Imlrtl a tmih-nl h jilfř ! ttvln
ui rli hiiikiIihi Jiní ďkr sdUmnlr
lir Kenm r Kilm-y aml IWksi bt Ciirn
vjpliíU mm tlfltiA
II WATKMS lUmlel N V"
!S prixlc) V#kml rtt) ul„ In !
S A tlcrtiilli I a Wiiium ul nmh
Ji Tiiřb IU Jltil l ui liiiiKli
Kmim fniH( Imt Jllnl II 11 1 (imnlm
li ItutiliiMHia I M Jll IS ullK
II líkittllkí tH' 11 'l)lr kur hslku -
Jn lilsniK
Tmu if víía }:"ť"v"fi "?'
Ji
Lak fc-- A -i Jb
Tho flltlíAT WMSTKItN
HoiHťlaí mrvy
: H"l í Kil-
- i' 1 t
I ln t fcfr ť) m lhifl if
ř f-lř ! -
KS l 'l l II
I IS'II In
tt fetnll Tfl
"' r # mm Imumi imiui rniff
Pnimtti vSccfmv druhy mryTrviVií":
ti 1 _ 1 1 1
'' w --iir bm lul a ii-hm til rm tni i riria n
Mi„ t „„„ su„u nconsuci tnnka tuttn a ířikrovk ní vln
m T' - lehký chní
pf —
i -
ť'iMifiuii sciiiniiivPti laruann iriiii vn řn
r-i fuin4 l ín l n lif Mhiiira
I tnllt
i-n Sials nr)i a B(illi'jlí kalln i' lt Mr il
nmru m tit fciluiilR tu mA li stlnio hl tliHAtm „
Jos Vopitlku
RKZNÍK A UZliNAfí
na E a "William -al
in -il dy ncllijli tfMr ínrlvh(
umu vhii (Inihii Jikiií I vjínfnjuli vfmt
ktl ilínifkři'll Kiluln U níhil nu ytmitUn
UJIl'iiH'mn v ixKlriihii phjluli tmi %
Zhojlí o ilnváíí a mftJeii! ul e filijuil
nHti lelefiimun TtI A IH'J'2
Paroplay Spol Sev-nemeckého Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlrjSí jízda přet
mořa za j dni t j hodin a to minut
NMW YIIIIK a iinnsiíM
rfHtlin 4t)r lni řf"hlft li řipn-wnl h mrnliillrh
riř'rř1'í' " "lr Vinin i(rnhM" Kiouprini Wllhnlm" KulMirin Mri
rt mihf I So tup ilMJtf I "llrr K'l Ini-nV -'li rlmr "HimHn 111 lw"
Hnmi ii" " Kri ln h l r Ur w""Kiií AU ri" "Přilne M„"
rrlililii pyil lupni iksílí fivri- kl "lllmin" "Mulu" "flwlni "
Ml f a-dfiKisirtn I lirnvu
Knfditi ul11 --Uhn" "Trsva" "M ilnn#l l-eo '— O poiiiVti! „hlnlní Jll JUU a
iri-dimluhi rn ulil nlirart n
jKLKICIIS & CO 5 15rojuhvayNow York
-£llluvnt liMlniili-Irt pro k pndi_
H CLAUSENILK & Ríl - -:aiiimun mtm
Pfedplsfte se na Pokrok Západu SI ročně
19
1 MĚki
OHIO
Toledo $2567
Urbana 2734
Maríon 2734
Columbus 28 14
Springfield 27 34
Dayton 27 34
Cincinnati 2734
Sandusky 28 00
25 34
Bellefontaine 2680
Levné výlety do míst
V OHIO A IND JANA
1 8 a 15 září a ( října
Platné na dobu 30 dní
Ceny okružního lístku z Omahy:
INDIÁNA
Jlammcwid jt 1780
South Bend 2040
Ft Wayne 22 94
Marion 23 27
La Fayette 2114
Indianapolis 2320
New Castle 24 80
Evaosville 2200
Ríchmond 2534
Terre Haute 2180
INDIÁNA (Pokr)
Logansport #2167
Kokomo 2260
Wabash 2240
Laporte 20 00
Crawíordsville 2147'
North Vernon 2567
Vinceones 2180
KENTUCKY
Louisvílle $ 2600
Toto jest částečný seznam míst do kterýchž ceny jsou uvedeny
Podrobnou zprávu obdržíte v Illinois Central úřadovně č 1402 Farnam 11J Omaha
aneb si dopiítc pod adresou VV II IIHILL J)ist V&HH Aj?f OMAHA NEJÍ
y
Nepravidelné anebo zadržené
čistění měsíční jest příznakem
choroby a Severův Regulátor Žen
ských nemoci jest přirozený sili
tel pohlavního ústrojí a žen a dí
vek Cena #100 W F severa
Ca Cedar Rapids Iowa
Drália í píofřoFfil fozí
DO TEXAS
Fallmaaory Baííetorč spaci rozy a rolne
poDemrc roz? ca im mm
Nejlejf driba do Tih uilm
Ksnsas lniílúímkém území Trxaaa
Mexiku a na i':ltlekéai pobřeží
Jdo liřimo iln
'jiú% Bherman Oraesír
DaHaa It Worth mneborc
azahaohlo waeo Templ©
Solton Taylor Galuacrllto
Lockharti Swiotta SaaMareoc
LaOrarigo Centcs Al7aral9
iQysTDN GámsTOff mi
I SÁN ANTOftlt
MEZI
OMAHOU
# A r t
CHICAGEM
PO
Chicago
Milwaukco &
St Paul
dráze
železniční doprava mezi Oma
hou a Chicagem po Mílwankee
dráze byla zvýšena na tří rychlo
vlaky denně tam a zpět Na vý
chod jedoucí vlaky tyto vyjíždí z
Union nádraží v Omaze jak ná
sleduje:
Čís 2 Overland Lim v 8:o odn
Čís 6 Východní Exp v 5:45 odjí
Čís 4 Atlantic Exo v 7:11 ráno
Limited vlaky jsou řádně věsti
bulovány parou vytápěny a elek
tricky osvětlovány 1 elektrickým
světlem v každém parádním poko
ji — Výtečné jídelní vozy
Tlaky ttonné
tam a zpét
Městská úřadovna:
1521 Farnam ul Omaha
hlavní jednatel pro západ
3
3
MASNÍ KRÁM
us iž straní města vlastní krajan!
ttrtitM ICuiiíilovťí
tttlo 1344 jilnt tj ul
Nejvřtíl zásoby mata vteho drubu
azenak salámů tunek a věbee vlebo co
v obor tento spadá
Ceny levnější než kdekoliv Jinde
Farma na prodej
Farma o 640 akrech ve Virginii
okres King William prodá ae z
volné rnky za výhodných podml
oek Dobré hospodářské stavení
dobrá voda zdravé podnebí mír
ni zima žádné horko v letě vět
Kina oplotěna drátem krajina osa
zená ovoce a víno daří te známe
nitě Potok protéká farmou tato
jest 2}4 míle vzdálena od přístavu
řeky a 6 mil od nádraží Milovník
honby má příležitost boniti divoké
kachoy husy a letní zvěř Ryb
hojoost Farma hodí te výborně
chovu dobytka Bližší sdělí
10— mi JOHN Jlil-lNfc1
mčPineSt Braddock Pa
Pře
plavní lístky
Prodáváme je skoro
do všech míst za mo
řen a po všech téměř
liniích
Rádi prodáme vám
železniční a přeplavní
lístek vyhradíme vám
lůžko obstaráme vaše
zavazadla a v mnohých
jiných spůsobech dopo
můžeme vám k příjem
né cestě
Dobré vlaky do ('blcags v 7:00 ráno ve
4 00 odpoledne a T 805 veíer do Bt Louliu
v 5 25 odpoledne
LÍSTKY: 1202 Farnam St
OMAHA JJEIJ
i
Lee-Glass-AiidreesGii Hardware Gomo
— prwlár! relkinn-—
Tkčfcol vyrážené lakované plechové niciní — Cíímtaý plech
tlezný plece a sovové shoz' - Ostet drát kfeMky noílísM
aboái Dicykly siřel irrsně aáboje aaportoraca aooai
tk Haniey aliee Oata Mu