Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 09, 1903, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zprávy zámořské
(tiby
AVréJ tt(tJt W lthlktti
Palte inlinKiriift altl M
lm WUI 11 "" '' ' I-IUM
iuh aiiu hiu P2 ti J Sln tragHta plllil t lláU kn
choř Allbfia Máti klama i ' pyorMan vtn
olrnil lprva přel tokem '# " ''jen a iMbylo mu molno ioJř(
lOtltt OÍl Spínali )AMI
ikvoaiy v tt f ioaneoa tlili
itnlnl niJuM l koneční ařkulik
ti lenil
ťtine Otto prxhiil ta atstrho
!" (Hlikíliu luilv) ale thinlřltti
N ptiateina mít ttá duby
— Uůt fbh dtutfth Ml
íek loutek (mfih dítka tínat
aMi v Anny Neváb t t leh
14 ul v South Umaia 1 R k 1
— Sprtlrk Maiitt &kolkl to
So Omahu toita penálu alt
iié V# at hAii hulili 6 m
l'Miliili tiior M(itioi t 14
M'J p J J Milý a (mil Klau
4 sa cleny I ? f 1 1 P 1 M Cnal
lt t minule iloa iflaynmto
Ailťeia b)la iiiilj#na italskfmj
anarchistou v 7nv r Hi'j a
nyní puncem itni hf linko
ve vlastní avé trKtlií
Zlali a tnlall nunřrlé tuie
iťiu aneb tdali látka prim rtniii
k jrlrnii chod ivltfní a ona
nim amítl to ) micka kterou
rorluSif nvliliill binloucnoiť
Pot lední ffidrobnfitli tngedii
Poslední pnntlřlnl odpolední
depeše tidáva( li herečka n(l
neb nemerkého divadle Ptat"
V Jrprli praví flenkyně
prcinka epty
Puncem cl )i"l vnuCkan ta
komkého clfo a dcerou nelřaat
ného prince Kndolf rl teprve
dvacet rok A aiaráaalyae mohla
přivdali dle volby avého ardď
mmrla te vU(i vpch nirnkA na
r4konký IrAn Manllrlxká
ItiUtl vlak dlouho urirvalo a an
kilyl ihl!dala la trn jrmul pf
I _ _itJ j! II I
ni Mom ourr i Kiamc rmC VndiaehKra-U měl do-la
ullr" "' nnrvem irn Pn(řk0( yU C-Jk levačka
mrmi)yi ny 1 ni ucidii vraiea Klífa ZirKlrrovi T4i renřrla
nyní rt nokynft a nit manžrl míl „ilHim iin ii n „
aoaíavřoicko ti„
1110 irK"(i vMimia onrom e V0UÉ císařova vnlřfí
nou nact ncnor panovala v kvn( lo nrvil nn]tlíl{
Obern doměnka e manžrhký „l4 Mrnř nynÉjJI generace ir
íivol mladého pírku 10 Dlbo nu l nu-
1 ('"nniM Bt 11110 llllinuu Rl l
rrinc vio pry jm po nejany Tvfil ae že cíaF larhrlnf on
Caa ae Unř dvořil oné hercíce Vneki oře] nisledkv lála vraiJv
r t I
neooyceine Kranne 10 zne ii )eií c Krona ini inrhtn
Jí -JL_I- r —
uoriuu pry vigycnao pni miane mt0 ragickým ukonienín mi
mužské Frahy jak depeíe ona 0Mné romance vnuíkv c((řov
podotýká princezna ni-měla vlak 0)ř novť _a(lin j„t _„
oiccmio iPcn pnncovycn ani r0(lll HabbirkQ apočiví jakási
iubcui jeuuc noci neKiery I kletba
eavmivycnsOKQ WiDductiKractíO Taká komorník o !m! nrnl
L JIIM 11 ! K Ml r
yuu huriii van princezně re nrávv fvr ilu t nnilcnul hr nn
1 - r - ř'1
je)l manžel má srovná v tomto unén( by prinCeZnou postřelen
oaamziKii uoacavencKO 1 nerecKOU „av jeho jelJ pováilivý Prin-
v paláci ve avvch aoukromvch
omn"cn princezna jez aveno -emřela DOnívadž nrv to latiu
' T J
chotí ai vzala z upřímné láaky
prooukla v takovou zuřivost íe ae
podobala téměř fúrií
Uchopivfii malý zlatem zdobený
revolver který jl kdysi manžel
jejl daroval aby ae a nim mohla
bránili v hodině možného nebez
pcíl princezna vyrazila ze avých
komnat a Iptíla témíř kn dveřím
předsíně vedoucí k oddělení obý
vánému princem
Záe atál na stráži komorník
jemuž princ přikázal aby dvéře
atřežil a nasazením svého života
Princezna mu rozkázala aby oka
mžili ji vpustil do vnitř
Komorník a mnohým omlouvá
ním vlak to odepřel
hovala
ZE 80UT1I OMAIIY
Home FuriiltureCo
503 sev 34 ul v South Omaze
má na akladě hojný výběr vhod
ných a užitečných vánočních dár
kn Ceny mírné vzorná obsluha
34 —
Gumové teplé přezovky
ílanelem uvnitř pro ženské a děti
ve výprodeji za 45c pár j I V
Vacka na 24 a N
— čilý Hái Palmové Dřevo
Princezna na lo pokroCila ku tMo 7 Kruhu Dřevaítk iiaoofiriá
a i 1 t I ' r
averim a KonioroiK ft cnrann ianeíul zábavu v sobolu due 9
avými roztaženými pážemi To e(Jna 9(4 v iIni pIIÍ( Lajtneu
tím více rozvzteklilo princeznu a Zábavní vvbor zaháiil liž uříorav-
ona vytáhnuvli ukrytý revolver
pohrozila Komorníku pakli i
nevpusll do vnilř že ho zastřelí a
při tom namířila revolver na chvě
jícího se sluhu
Lei ten jia věren tvému pánu
ani ioLlo hrozbou te nedal po-
né práce k zábavě té nebot
přeje aby četní přátelé a příznivci
oblíbeného spolku toho v kruhu
rozšafných Dřevařek výborně ae
pobavili Za tou příčinou zamluvil
ai již účinkování výborné kapely
Frankovy Vstupné obnášeli bude
hnoutí k tomu by odstoupil ode p01ize 25c osoba a tu te lze nadití
1 v" ze oavateva Dude veika 17x3
Komormau na hmii um no „ „
Chvějící ae její ruka chybila El-gantně a pohodlně 11H
Komorník vykřiknuv tděSenírn KaÍ hos'ncc v'"tní
prchal koridorem před rozvtekle- JUfl Ccrrcný
pou princeznou a talo vrazila do a roku ao a Q ul v So Omaze
vnitř k apartmentu princovu kam Klzný Metzóv leták stále Da Cepu
hluk a střelná rána nepronikly Nejlepií vína likéry a doutníky
Téměř poloSílená žárlivostí a Mimo to má na skladě hojné záso-
vztekem letěla princezna dolož- by výtečných kořalek které pro-
nice tvého manžela kde nalezla dává levněji než kde jinde Jdete-
herečku t ním v milostném téte a I" kolem neopomeňte ta v hostinci
léte ("m zastavili neboť tam najdetv
Princ jakmile choť tvou za- vždy pěknou společnost a Červený
hlédnul zblednul a tkočil k prin vál vždy ochotně obslouží
cezně hodlaje zabránili tragedií _ stahovací záclony do ok-n
kteráž jak tulil te měla odehráli "rolety" ve výprodeji za 7#c
v lom nuamziKu princezna kui u I V Vacka na 34 a N
víkřikem "Bestiel'' vypálila na I
výkřikem "tíesliel ' vypál
chvěíc( se herečku a trefila ji do
prsou
Ta zavrávorala a sklesla se zaú
pěním na koberec
Nežli mohla priucezna vypálili
druhou ránu na tvého manžela
tu ji již princ uchopil a vyrval jí
— v ponaen v o:30 hod v
uocl přilel k vážnému zranění
Frank Dendekwick bydlící v £
804 aev aS ul Seskočil a rychle
edjuc( káry a to tak neSťastně
že ti pádem na dlažbu roztřiAtd
lebku a mimo to utrpěl i zraoénl
vnitřní Těžce zraněný muž do-
rxvnlver a nrínreřna uchvácena
žalem a lltoatí vypukla v křečovitý Pfven M do oulh-omažaké oe
pláč a jsouc úplně adrcena dove- ™coce Stav jeho jet povážlivý
dena byla princem do její komnat — KRAJANÉ když zavítáte do
K herečce povoláni byli oka- South Omahy a budete li přáti
mini lékaři již po vyletřenl rány prohlédnouti zdejší jatky obraťte
hledali že lato jest sice tižkáale lan na atarého boatioského
není naprosto tmrleloá a na to VÁCLAVA IHHELKU
poraněna oavezeoa pyia ao iveno
bytu
Princ te tnažil aby talo tkan
dální historka byla utajena leč
lužeboictvo herečky váechno vy
zvonilo a záhy o tom mluvila celá
Praha
Proti princezně nebude soudně
zakročeno
Princ Oito Windischgraetz jest
30 roka stár a nežli te oženil
a arcivévodkyní Alžbětou Marií
byl pouhým poručíkem v prvním
buláoském pluku Kníže Otto ae t
arcivévodkyní tetkal na jednom
dvorním pleau a oba ae do tebe
zamilovali Císař jenž voučku
avou měl velice rád vzpíral te
dáti tvé povolení ke aBatku a
Windiachgraetzem konečně vlak
přece povolil když mu Alžběta
Maria rozhodně řekla ie buďto te
provdá dle vole tvého trdce aneb
Že pojde do kláltera
Svatba alavena byla a velikou
okátaloetí ve Vídni když princez
na te veřejně odřekla práva ná
leJoictvf na troa- Cfiaf daroval
voučce tvé fi 600000 a vedle
v C 3701 Q ul
na západ konci mottu kde ae vždy
domluvíte česky a vysvětlení ob
držíte Obsluha co pejvzoroějSÍ
VAC DIBELKA maj zkušený
hostinský tatí
— Podp Sokol Tyrl č II po
řádati bude matkami plet svůj
33 ledna 1904 v Laitoerově tíoi
a to bude zase jako obyčejni
"brál'' Rozdáno bude 9 prémií
— V pondilnl achozi Těl Jed
Sokol zvoleni náaledujfcí úřadofei
pro rok 1904: Staroata Jot Štěr
ba náměstek Bed Dieostbier
tajemník Jan Ohuesorjjr účetník
Emil R Tutsch pokladník Jan
Bartofl výbor majetku oa 3 roky
Bob Horáček praporečnlk Joa
Čapek záatupci do Matice Škol
ské Ed Kubío Fr Soukup a Joa
Vonásek
-— Krajané jii potřebují dobrou
práci zubařskou nechť te obrátit
do vírou na osvědčeného zubního
lékaře dra Baileyho jehož úřa
dovoa nalézá ae v 3 poschodí
Paxton Bločku Omaha 8—
nevMvtij Iknlu 6} dllrk U'i
tlu4 doptali halUr ol aby kl l$"
Mfc který nn dJ lh Oly pnrlr lo
lvl dttutal dl mho r ni tu u a
rodičové ou M Uii aby dltl-y v
Caa do ákuly pollali l'o iinvřm
tore vytiír Ani bu liu a pokroMi j
lích fákn itupisováli lé do Sol)
i 1
tnoiy kirii DiKlnu mlti na Marfl
stí činili ki (ápioky ve achnzkh a
ra-ílati Zjirívy dn zmíněného f 4
sopisti Myslíme le to bude pro
14ky dobré cvičeni Sihrtie trvají
od 7 do 9 hodin a nebude to ludll
žákOm na aivailu J hko po
slední Beseda slabě byla navští
vena chtf Se učitelové pokus ti o
pořádání níčho na Nový rok
lesné se a doulcjme te su to
vydaří
— Zimní období kvapem te
blíží a proto
Josef Stírba
jehož střižní obchod v £ 3014 na
O ulici úžasně vzrostá doplňuje
avé zásoby neustále čerstvým zim
ním zbožím kttré bude velmi
levně prodávali Má též velký
výběr trvrnlivé modni obuvy pro
pány dámy a dítky Na skladě
má krásné obrazy jež vkusně a
levně rámuje Neopomeňte že
nikde zboží lak dobré levněji ne
koupíte I3mi
— Upozorňujeme naše kraiany
kteří avé dítky do české školy po
tílati chtějí aby je nejdéle do třetí
neděle u pu učitelů M Chvála a
Jot Štěrby do školy zapsali dali
Nové půlletí Školní počne v první
neděli v lednu a po třetí neděli te
přihlásivší žáci nebudou více při
jímáni poněvadž a kafdým no
vým Žákem později přijatým na
stává zdržování ostatních v po
kroku Přihlášky konali se mo
hou již nyní Za Matici Školskou
v So Omaha 19
li Dieostbier M Chval
předs jeJnatel
— Dříví vápno cement plast
Ud výhodně koupíte 11 Crosby
Kopietz-Casey Co Mají též velké
'ýbír všech druhů uhli Zkustý
a budete spokojeni 1 váhou 1 do
tirotou zboží Úřadovna jest na
N ulici mezi 34 a 33 v Johnro
nově pozemkové úřadovně 6 —
— Vhodné dárky vánoční pro
dítky 1 dospělé obdržíte levně u
Anny Novák £ 106 sev 34 ul
íoutb Omaha 1HU7
Li Jaa M I Kf
o fá tthnti vt ÍHMrk dne lo
pros i hod vřr v Sokfttov
ně Pfílomnmt vlnhtlinA nutná
lliknl dAlrlilé jrdnlnl a plarrnl
rdprtk6 plixlMbA Z torkatu
VrlMhn Kanrlrle
lld Matra S A a
Mr Hlrlta f n JÍ 11
nlh)a }'nírí itiui pKMI nr
iln ilnn ij prouncr ve hi-d
ntpolr tnev Národní afni jrlikol
plrdirhá volba úlalnic a jinf
velmi ilňlitité pdniol jei
if ilooinnat vl-f h Mt-hkvřl řádniitl
Nrpřitomné podléhali rkulě dl
atanuv 1'rant C)Hk laj
TM ir4 Sukni Omaha
odbývá ýrnfní svoi nhňaí ve
tředu dne 9 pro vt ři-r v Sokn
lvně jržto přrdUhá volba úřad
nlkň a iné důlriité jednání jesl
přítomno! vSdi Sokolů nutná
K I'ihin)íir taj
Ochotníci pozor! ZknuŠka n
"Česhé Amajtonky'' ve čtvru k 10
prosince určili v 7 Jí hod vefer
v síni p IVzdirrte (bývalé to
ťni Bartošově) na jižni 13 ulici
Jest nutno aby vŠirbni účinkujíc!
v Čas do zkoušky sr doplavili
Jot Mik ředitel
I prázilnenri inÍHlo hriilmíka na
("'("'(u-Nilr HHillivř
Kdo by z kr„'i našich přál si
nastoupili ml l"i'ka na Ces
Nár hřbiimr lltuih' re přihlásí
co nejdříve u t ťt 1 Hřbitov
nlho spolku klo'i-"ť iíka p Fr
Svobody č 1234 jií 15 ul
Krajané kteříž dosud nezapra
vili povinné poplatky u tajemníka
Česko Nár hřbitovního spolku
kioDoucnika ťr svobody a sice:
fooza čtverec 50c- z lotu a 23c
z půl lotu jsou důtklivě Žádáni
by dlužné obnosy co nejdříve za
pravili 19IC3
Fr Svoboda taj
r neposílejte peníze
1-" r lln ►
— Krajané touth omaŽští a zvlá-
itě z venkova kteří za různými
obchodními záležitostmi do South
Omahy zavítají potěšeni budou
lajisté zprávou že chvalně známý
krajan pan J K Siukule nalézá
te nyní za nálevnou v Metropolitan
hotelu oarohu 37 a L ul vlast
něném oblíbeným hostinským p
ug Papežem Pan Papež dávno
iž potřeboval zkušeného a tpo
lehJivého zřízence a proto požádal
nana Sinkulu který poslední dobu
bydlel ve Spencer Neb- aby do-
žité toto místo u něho přijal
Pana Sinkulu bude velice těšit
kJyi krajané jej navštíví neboť
on vždy ochotně je obslouží
— J J MALÝ na 34 a í) ul
má na skladě vždy výtečné dout
niky a tabák všeho druhu čerstvé
pečivo ty nejlepší cukrovinky
ovoce Akolní a psací potřeby
denní noviny a různé zábavní
knihy ku čtení Vykonává též
spolehlivě veškeré práce notářské
a pojišťuje proti ohni Navštivte
jej a on váa vzorně obslouží (13
O přízefl žádá J J Malý
Hosté v hottlu "Praha"
Během posledních několika dnů
ubytovali te v hotelu "Praha"
jejž vlastni chvalně známý hostin
ský pan Vine Dobrovský mimo
četné jinonárodovce následujíc!
krajané již do Omahy za různými
obchodními záležitostmi zavítali:
Bukáček Jr Bukáček Platts-
mouth Neb J Petržilka Prague
Neb Ed A Dvořák Wilber
Neb Jot Šraíel Joa Černý
Beamao la Jos Jindra a man
želkou F H Svoboda Schuyler
Neb P Kretek Iíumboldt Neb
Ignác Klima Jan Vodehnal Com-
itock Neb jot Choutka Madi
ion Neb- Frank Tomka t man
želkou Venci Btlák Howells
Neb Fr Koza Jos Karanatyn
Jot Cibulka V Klat Jot Suchý
Clarktoo Neb Václav Kilberger
t manželkou James Břinda Cedar
Rapidi la Jos Šindelář Bruno
Neb Karel Herčík Frant Volek
Poděbrady Čechy B M Slengl
Otmond Neb V Kunel A Kel
ner Melrose Wit Jack Co Jot
Kizivát Tábor 5 D Frank
Petaka Ord Neb Emil Schreier
Verdigree Neb Fr Soukup La
Cosse Wit Joa Sláma David
City Neb John Zarkl Miko Sa
vič Rud DraboB Nebratka City
Neb
Opravdové nabídnutí k
Nfintkii
V nettoHtntku známoatl v kruzích
krajiinitkých(ncbdllmť v fmUé miuit)
lilcfláiii touto ceHtoii (Iru? ku Klvota
svobodnou dívku od 16 no 26 roku Má
řou Iwin 21 roky stár svobodný
slufiné pot:tvy 6topyokf vIiihIiiIiii
v nif-Mtí 3 loty na icdiiom lote niani
domek SCauiřittnáui mé jest farmaře
ní nyní pracuji v niřntř na wkcl Jen
opravdové nabídky přijímá ám hleda
tel dívky jehož adren jest: Jan Hteln
bach Anadarko Ok la 10x2
Jen po dlouhém rotpakováni
0lh0'llali jsnxi dávali Irtos prcmii
předplatili lům "1'nkrnku Zájts-
du' l li liltné na čauopit náš
jrst tak nuké p mře lioo na
celý lok že rlávánl prémií známe
ná pra nái citelnou ímančnl r tri
tii 1'roio rothodii nuib dávati
Irtos prémie pouze tem kdo před
platí si "Pokrok Západu" dn i
ledna 1 9-15 Za prémii budeme
dávali tylo kalendáře t doplatkem:
Kalendáře z Čech:
Pďlrkův Národní kaltmiář Cena
kalendáře tohoto je 35c jako
premu dáváme jej ta doplatek
tS crutii
remy cuovanuty Mitnaar iena
tohoto kalendáře jest 33c jako
prémii dáváme jej ta doplatek
1J centů
Vlas (' nový prostonárodní kalendář
Ci na tohoto kaleudáře jeti 35c
je ko premu dáváme jej ta dopla
tek ije
Kalendář zdejší:
Amerikán nejlepší Český kalendář
zde vydaný Cena jeho jest 30c
jako prémii dáváme jej ta do
plátek 30c
Podotýkáme že k prémiím jsou
oprávnini pouze předplatitelé do
ledna 1903 a to za doplatky 13
centů na kalendář z Cech a 30c
oa kalendář Amerikán
V úctě Vyd Pokroku Západu
Níi prodej
7
dobře zařízeny' smíSený vhM jd v
Prague Neb Okolí jest hiijf Čechy
osazeno Jest to jediný cck# obchod
toho druhu v mřstí' í'rfimi'tiá cena
zboží v obchodu tomto j-Htí4000 Hoř
ní prodej obnáSÍ průměrní 160(X
7M pnxlivá se za hotové obchodní
staveni prodám neb prona jmu 1'fli'lna
prodeje jest chatrné zdraví 1'řihllSky
dřjtrí se pod adresou V Vlasák
Prairuc Okla 10x3
Koutský Paint Co
415 Jí 24 ul South Omnha Jlfli
msí na sklailo nnJvfaAÍ ziíaobu a ilepM
vyber papíru na iif ini nejnovnjlco vzor
kh avíiiik od Uc nahoru
Mají té voliký výher harev laku (var
nlatil Atí-t ft akla viho druhu nidlepil
Jakoati za cnnu voliče nízkou
vyiopujoiriu poaoíM napin-rn narvi me
trvmil lakujeme uvere a víeod dřnva
uvnitř 85
a vnikaní práci ručíme
Deltě si učinit 11 nita rozpočet na prače
a niatariaJ aparlajlcl do natcho oboru
Ncj pohodlněji í" českou síň
vlastni
Fr X_iQitnor
na a({ulM South Oman
V pohodlné oaiovnft Jnat vždy výbom
iežiik na čepu výbč-r tčch nejliipMcb
(lomufkli výlftčiiýcb likiiti a pravých
nernlaovanyrn vln
ťroatranná útulná místnost spolkoví
zamlouv n tsma a ct spolky řl# ni
naleznou v Ho Omaza lepM pohmlInčIM
a lovnějal 1 c-z I sin tanecm nemá v no
polky českl
táze rovno a protož cl api
učiní (lobřo když nbi'1 poMdrm
Jnkčkoilv přeptají 11 malltele na pod
minky rrlznt krajanO porour-l se
43 FK UlTMKlt
a !Mi „„Vl 1 r V "" l'l bn um „4 trn
f""- '- -mim llMO iviiii„i i í !
řl lim flirt
I MlllJAMU tt t a Mřlk f hlraf III natýjwH tlfýrlitlmtnllflin
Jr KKISII Mma
ítii!3 Pokrůka Umí
Kdykoliv potlrbujeta ličr k m
hllm snuh k vyjtlri n iiljdnrjls
Jej tiejvřiM pnjfovn koní a povnuft
ťalaco Sfablcjs
(' ll( lll l(illT( aaj„
roli 17 a Dttvfiiport ul
Kočilry juu vyhřívány a proto
niořno tilrli odnlkniiutl I dUÍ vý
let Pnvory mol no ai ohjrdnatl téá
telefinlckv TKI 817 8
ESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
Shoř lloleslara ě (10 JÍ II
mVifti acIiAiHi kuMmi drnhiiu nwl'11 v rníl!l
larriiini lni n UM IiihI odp Vyalimflil
plnrtsedka Anna R r"J'l plnileilla Vinci (:r
mak 144 Mi la Hliimik Anlinls Kninnl'
InrnnKw Krsnlllku f!aimk 1I4 MupihsNI
M-tnm Ant Mw li líl Ho NI poklad
nlra M rlw Hi-'nn t Wllllaiu ul ilmuirkfiil
loMfa Jelxn ntxír majetku Kilifllm HeniK
M arln Huiliirnk Harliora Hofman c_J
PT1
n
![5"lMAI1ltÍÍÍ
Ml
Zvláštní sváteční nabídka
do 5 ledna 1903
1 kvnrt Port Wlnc neb 1 kvart Klack
berry ZDAItMA pM každd pillonové
obclniívťo kořalky
4itól[íarlřSOUT8"XEllEsaiitií
se zárukou o naproaté řlatotí pro potřeby rodinné
S S Goldstrom South Omaha Neb
NitlvMI nhlmlnivkový
obíilii li na itpuda
1—
Velkoobchodník lihovinami
neumu
HOTEL PRAGUE ISJST
na rohu 13 a Wílliam ul Omaha
Člstd a pohodlní rííciii! p„k(Jt pro cestující Jako I výborná čeiká
strava a vzorná obsluha V hostinci onrirMto výtočný 8T0RZĎV LEŽÁK
nejliipíí druhy vln a llkorft a nejjomiičjfií doutníky
K rajanii rvítíto II do Omahy návstřvon ubytujte ae v botolu Praha a
iiMflto nonom pnna alo zlmvltfl ao I vtullkýcn oioázf 8
Tel LIHU OpříziiBkralanflíiidá vm vnr j luinoirtL
II
RM 1'alacký ě 1 Z( ItJ
In ichttn kaf r
b oilp r lul
♦ siyiilalNt ichtm kaf itnu f ittum
OfilAH t míirlii I b oilu ilnl u Iinrro
kélio aa l a Wllllnm ul I'fei1 KurMilifiT
I Jna Mleliriir I4IW Ho 4Ht„ llíntJiin Hvnlin
la IMl Wllllumul pukl Ani Mhdik i
nisl
Lide Jan llua ě 6 KytířA 1'ythla
sv Sf-han (Irulij a'tvrlítrlik
ici v
H hoilln vf nr vspolkiivéiiilatnoatl
Sokolovna Vllcl Ksncll Hnrl llaalks
'In M4 Ho II Htr K K S Krn4 Hliiiia
lfa Ho 14 Htr Václav ťřllyl M oř lf„
nu HlckorrHt
1'odp Sokol Trrl ě 1
idbfri Itě aithnts dvakrtt mtsiflné katdott
I nailtll a 4 pofulisll r tiiAaíel v lni Hnlvirt
OBloroínlrlioo1lýá a I nedmi f října
pallntniscbnrc I nf'll v dutinu ííTrtltnl
laonu a rpiui rreusmia rmnk Hiijvia
xm Ho ID „ rnlatouřMlsMla JIM 1'lrha iwin
so a hi„ mi paiFTlclif 1417 ho 14 mi arainlk
lit ni
u _ in a
nninr nmi nu tn ni
Kunci tMvlSalt Htr ílir niaJaikn Ativ
OI I _ J-
pokladník V
ínrpán Simon Knkuank Jos Klmec
Oflti
rka bii-
a4jaaaaaatatir
"Jako lazar"
říká lid ná o clovAkti
lrfl il&MlllfMm vm -
tiainu dny nbo hoatc £
připoután jest na KUko ř
Severův lék
—proti—
revmatismu
V hrozných feh bole
Uch apolnhlivě i bn-
řcuě pomAtn Úéin
ujprimonakmv nlčt
kyaelinti odvidl zAnAt
otekllny a podnécuja
télo tas k pravidelná
praol Cena 1 00
Ha prodoj v vich KkaraScIi
%f aaf(ai((aa
NIcí Htro
ccela nové kterél ae pro
dávají po 1 5 5 k dostáni
jsou ta t 30 Hlaateaeu
miii nimni iiiiiniH na r"inH prtkp
rc'ink IIhIi Mouilar vru ur VJ lioliruv
akr nfnlmk J V Kalusr yfu ní Ant
Vk relsornl vflior Ant K Novák J V
Kaisr donorca Jos Jindra
TM Jed Sokol v Omaba
odtiřrá avapravldalná chasu každou druhou
alladu v fnAalnl eíiir v tra mltnotl Vi'ik
in 13! n m i-rfnatuiit joanr Mik taJrnnk
Kud Kllilrikiir lilia WIIIU Ml fiíui Ant
Huchý pokladník Jan Koltíri
Tábor Kalumhus é WOVT
polOá avojs praldnlri' arlifiru kad4 I na
n ion v mnaici v airu nomiu rrana na II a
WOllMrn UIOI Vul Lmfei I f U m~~ 1
atokonaiil Kr Hmiiiri ar klnrk H A Herinek
IS a Wllllnm ul Iibf Um I
eakort j i Kola) ynllřnf airilCc lun KoMf'
"nwoiii wir iua iri rniir ris?eisu fr
noiKKis jsn naumatna a Hsrel Kunul
Tábor Nehraska l 4771 iNWA
tri tri pravidelné aclitta kazdnn prvou a
1 atřndu v Mifalcl v oam bodlu wnřmi
alnl o J[i llrochi Velicí konau! ťrsni
ollí navodřl Petr 'l li lif aakr A llriails
klerk var rniyrl sin niekorjr Hl„ jirtivodřl
vac uoiea vniirni airar Ant wonr
kovnl atras Jos rariwk
Sbor ilTÍzdA Nové llohy í HH i(K
odliýviavaw-bltM každou I nsdžll v mAaiol 1
s noaonp v inriMinl 1111 v rwlaedkvn Kat
ai_ 1 wiá Mi iii ař~ -
imrv mi iiri nr 'nTn Klll 1 1 m 'fl I
lmrá1 IMW WiniHmapoKladnlee Maria Vuiml
I4IS Wllllama tajemnic Vlln llurlol iiilll
1'opleun Ava
l'dp Sokolky Tyri e 1
Odbfvl cbltia Jmlnou maaiín a lu
sinou ctvrKiu riroril v alnl Mnisovt l'Pd
aeiUn Anna Ohlnhord l 'J'4lt IH ul mi
atopředakrn (fmllle Ohlnlioréd IA a Will ain
ul tajemnic Marl V(k Ikíla Jl ianl
dálnic Anna Hranina Wt 14 ul pokli
nlc krsnlltka Kllnk VlM liš II ul l
kynt Joal MalJks lor majetku Cra ml
íka Kunci Marv Kua Marl Vanxal ífnt-
Dl vtior Marl Holeji a Anna llrixlll
Tábor Mrta cis 2Í R N k
odblvtachoil první ad'll v mlalel vaokoi-
wmw rvim irj rii miair
prdsedka Jow-rs Slámová tajem KaMlina
Velmihnvaká Wllllsm Hl„ poklad Mar
llrtid vá kancllfka INrola TI dá mariál
s Marl Fřllirlová vnt ní atráá Narlrra
Hrnbf vankovnl atrii Marl Harhotová v
hormaletkn Anna Uránia Trl llalaíko
vá Kannv Hookup apol lákal Lnul HvoIki
da Mary Houkal vvalankrn dn alrilii Marie
Oznámení úmrtí a díkůvzdání !
Hlubokým Kalem sklíčeni oíinuniujcme přátelům avým a xnámým
truchlivou zvřsť U naše milovaná manželka a matka
Viuifi I Irnhílt-ovíi
!"' Arw wn" ™fyr" '"' vyrvána bylt předřasn? r rodinného"
kruhu ve ftyrtek chm 26 listopadu l'Ni3 a v nelelf d„a 29 lišto ad
pr-hřbena byla xa hojnil nčasteství přátel a známých r a rod ý
hřbitov v Harpy okresu Jlrahá nesmilá rozená Anna fttřudnkova na
rodila s#! v Chicaifu III ňm 21 dubnu 1x76 "('""Kova tm-
Jest milou povinností naSÍ vzdáti vřelá díky vícm tfm kteřlí
jakýmkoliv ajiCsobem v dobí nemoci a při pohřbu naSÍ drahé zesnulá
nmnCHky a matky ná m vyj-omohii a hluboký bol M Wrriti se Z i
vlil nim Miky pak nnvliiiil Jame paním A Kmentové Jm Htelirro"
aa rtoletnné řeči hřCbi v sfl olková a pí N Hvobodové " díjem
ná afova íířchjř na hřli invá Dalo rchř přijmou diky nSe dáreová
skvostných kvtlc: ÍViid KlISka I'řemyslovna £ 77 ZC JlJ ItZi
drahá zesríilínálela fcad Klovan i 7H ZČIU wIMrnort?
Mary Hv-čltmya ml ( M fla jtcrová paní Havlová p ani fttřpínková
a p ťr llrabtk tejnými ňlky zavázáni jsmeet fiíL KnsWemy
r'yv'7'f' " C1JÍ výboru ftádu Hlovan (! 7H 'ACiU výbořn
rei Jed Hoko v Omaha a vfibec víem milým přátelftm a ánámVm
htf ř( v tak hojném Ul drahou nebožku k MutrnnůSSy
provodili Na konec deku e„ vřele pí M Rajterová za vSechn láaku
afla Jakou drahou zesnulou (do poalídnfho okamžiku VlvoU
Jménem zarnioucuué rodiny
CilVtiA' HKAJitK
Omaia Neb H jrroslnce IW UucMM mni!e-
Nedejte to oítati!
Holljr filitíiTlairiiD Murtv Koukalová
Kál 1'almoré l)řřfor7 Krab Ořeiařek
(Mbf vS av achta kaádá druhá pandáll t
tnfalci v mlat nosil p Iajtnra na Wríá a U ul
Harbnra Kaček dAaUJná poru'nli-ei Anna
Vlach mlat ipředaedkas Kati Vocáaek tJ
WHo l ati Marl VomCka pokladnic:
Klnora Foarl Drflvodli francia KnulMka
druhá prAvodd Katla Vnmáka váltkyná
Anna (liávka vntfnl trt: Joal Krnnek
venkovní atrááj koal Morha praporenlc!
anna oneaiavaar anaina rivima
Francia KaUJ vbor majetku
ÍJIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIhlIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItí
= £
Jan A Bartoň i
1 vlastni
I zařízený HoSÍÍHCC I
rk CO a 0 aU Ha Omaba
š Řlrný Jetlerfjv iMk stále o a řepu f
5 Nejlepaf druh v vfna likér a
3 Jemné doutníky II— Ě
aiyjtajitaujUUl iluiiHliaMMIímilsj mmc
t sli: t
neklltilllt nlkdv "laca
S r ? vi ná' ani nitlilxeriá Jako "po
T Ví' dolin eo tlu vrhledu vjrul
Áh'ST -4-m "" 'uira iíh
na Jak
ta
' iířPrifqll tWerniill v několika třdnt!k
' " f?rr'tnfí neawai na umí
tfLijNltM dlouho jsou sfuCern
VkPWi ' KupulMt ou iko
' ÍV-álT( v!1"" slaiá vypisované ho
Ll rtlnky kir nikdy nerer
nají podrll stou harvil po cel vale lul a
Jaou laclnljll lir tlaianá llrn pra
Zlalé rypllliivané hodinky
lovecká nalahtijtel a Udici ae lim kllfku
Skvoali rjrtá pro pány nli dinjr a nrjlep
Itn amerli klín airojkem pln ilriilinkanr
ipalřnn eřlrená a UJiřavená ( (Jit WC-
a epreanr ráaylkit 1'rolillilks atlarma ph-d
laplacenlni Inika na Wi let a utkui mu'
akl neb dárnakr lnrarieltn lellyia a taldřmt
hodinkami lliiili ll Ir tu taaiánn nlijnlnáv
kou dán tdarma p'kn prsten nm
boniiiky poltoo realairoaná Zdarma- Jedny
hod nkv loup te l stieh prodáte ij Inainty
l'lltt ('liii mutak nlidámak
„ATIAI JPWřl y CO 46 J Mlr anllta
Biotk íbltain N tni) kutsio oliaalinjr
cl AUrnrnti h hodinek kli nul ři náaUniiř ji
" l Lai 2t r!"T'rn niiiraaiii l)iiř
"i'""" '"riu oitiysia at4i
aáleni po nldrtanl 4n kolkái b Ur
TRŽNÍ ZPRÁVY
OMAHA dn I pmlnr
I nia t S při tář lirtá
ve I bllř
Hramhory nírré
V1c aartaratv
Hasla náslára
Málo řarni aajlspát
Máaln fartn Ipaliá ( dnbr
Slple
Korala
Kachny
Kohouti
Knrrjnl '
KOCTH OMAHA
Voli pasní aáoajlpK
K révy
Jalovím
Voli k krnnl
PraataaJepl
Pnaala prmtlwlai
Praou hrabá u}lká
ic aajlapat
JebBaU
CftICAOO 4a I
PSnale bit tt k kul á vláni UOM%'
rtaarle 1 1 okaail áoáioi TCS
Karma a t Hati " 4H'
EaraattMia " 4M "
Ovaal laill "
owLaMiý " MHearV(
44 ba
rr "
írlc'
17
tl lit
laiPi "
lHn "
Wiif"
ittw "
iuh- "
m "
Itr "
dn prrailar
iwntin
i %)
j ©
Kanál 10
I4KO4 40
4C4S
MS
txH&tm
ift-oa a
Pfa)lae
llo í Modánl „„
bmn k piv ÍMtim k dodáni
lofmon k krmnl k doilái 1
tinn B)nníl "mano eva
Semano Minka UlBoiliyi
mmlsulná
Živý dobyttki
IVlifcí U iwjlpatr„J
Ilnhent až k praalMníni
Voli k krroinl
Krávy
Jslovlc
Tslsts „„
TaiMlllkrmnl voli
Tniaalll vnll putrln r
Prasat USžki nJUuill
řrasau iohká vy Drsni „ „
Prasat brnbá
Ovea p'kná al k fřbrnm
Jahaal
Jshflat ridnl
KANMAS (!ITT dn t prolnc
Planlu I tvrdá k okdodául TIH7fc! hni
PSsnlc tvrdl oklod
Konta I MU k ok dodáni
Koni f nich k ok dodaní
(rv b)i a „a dxián
Zito I t kok dodání
Hano tlinoth) vrlir
aWrtjvjírdrliiif
a"a "
vmm "
Wíí "
SM
1 11011
IIUOJMC0
l3N(ai70
It 10415
tl rV4 10
'mi't
in a'i-oo
l iffl4 o
14 KO4I0
ti 1 04 n
14 (4
tl 7
I40ua 40
17 "
vflaanj!"
Kat
Mia "
47 "
SM
m mni v
Joa Mleyoek Irwiog Kam
Adolf Doleřek Holyrood Kaní
Vojtěch Cipra Palacký Kana
Joaef Cipra Black Wolí Kaoa
F K Wondreis Prague Okl T
Max Hruška Lambdio O T
J F THRka Renřrow O T
Jao Hrabě Oklahoma City O T
Jao Vailfiek Neal O T
Frank Waleota Bolivar Mo
Jao SkákalEI DoradoSpringaMo
Joa Semerád Caldweli Kaoa
Zidáma ct oale Čtenáře abv
se ve všech táleiitostech Skali
cích ae "Pokroku Záoadu" a el
nou do věrou oa vle uvedené pp
jednatele obrátili
V octě Vyd pfk Zdf