Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 09, 1903, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t :
-i -4
1
i?
Í
'1
1
i
f
"t
í
'i
J -i
1
-i
i fli
Pokrok Západu
rk!lík4 t rfk IMitlsktii- IVv
t (iit Mfdw -tl trn
Yytkiil ktlloa HrTís
?jííTÍ Tf ííalclilí Spol rtírtli
UM Míl N4 al - t(KM IVU
ttpike
f aittiIMmUtliMi ti énna UM
PntMi pro Hp)HÍ KUi) a tmli li
fV t li
Ok44
n4 mistrní Iih H siiMI m f i
wtií InS rUit nhUthiI ITtlM lil'! (Vnt
lrlt fit OvlM Úallul íl biíill tta
4Ultul
tulili y pěnit
nu n)twřw nřt k-ly m kntipf ns wJt
Iirii "Mnt 1 "Mít H vt lism
~K'hi onnhovni m-m jim n
rh- itlsIMI 'i'Iii'Ipui" BA Imnk in'i'hr Al
taním M Kiri mi mii Minrnit
rtrR r ií n itmhM i ith-ugn huti rM
!1A (Ifiihritrh lH'in'1 tTlltnnii tK I t
o i
Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Neb 9 prosince 1903
Letos jíst bavlna královnou
klisně Amerického řarmer
Základem každého úspěchu
íivotí musí být lebeJůvěra
Tin kdo nema nepřátel jest
nickou nestojí o zavazení
Když některý človék se uchopí
v rozepři nádivek podívá důkaz
že jest přemožen
Chytří prAvník nalezne i v těch
nejpevoéjMch faktech díru kterou
dovede proklouznout!
Cesta k úspěchu jest pomalX
pracná ale příjemná cesta
úpadku rychlá ale trpká
ťARMER TOMU RIKA JANKOVITOST
co nasi Solooové ve spolkovém
eoátu nazývají "lenátorskou da
JtojDOStí"
MejnovějSI Časový prohlem
Komu náleží palma zlodějstvlř Ot
cům mřsta ve Philadelphii v St
Louixu aneb v Grand Rapidsích?
i
Letos nebude třeba uměle odvra
ceti přistéhovalecký proud k Te
xasu Vysoká cena bavlny bude
mfgoetem který tam přivábí
mnoho rolníka
V New Jersey hodlají vypovídít
národní válku proti komárům ale
ta bude hrozně málo platná
Lidské pokolení bojuje proti té
'havětí již od nepaměti ale marně
V PANAMÍ PANUJE IR V NYNÍ VELKÁ
radost a veselí Lid patrně se
tělí už na ten okamžik že uvidí
zase jedoou skutečné peníze a to
jeitě k tomu peníze nejlepSÍ ame
rické dollary
FaleS i kdyby udržována byla
násilím předsudkem a hloupostí
na iraně přece jen během doby
poražena jest pravdou jei vždy
povznese se z prachu do něhož
nepřátelé lidského pokroku ji za-
šlapují
Bývalý guvernér Georoie Can
dler te prohlásil pro kteréhokoli
za ho yankeeho který by
dovedl porazili Roosevelta 'Trubl
je Ze takový xatra yankee
v dnešní době ve Spojených Stá
tech neexistuje
Hanna mel snadní vítězství
Ohiu ale v boji proti celé armádě
republikánských voličů ve Spoje
nýcb Státech vítězným nebude
Kepubiikíutí voličové chtějí býti
vedeni i na dále drsným jezdcem
a ne bursiánů itrejzem
Námořní loďstvo strýce Sama
jest kolos který pohlcuje do roka
ohromné sumy Tax tr minulém
roce obnáieio vydání na naie loď
tvo 183618034 Vydání toto
vstouplo značně neboť v roce
i8qa obnáieio pouze #67803 n4
Žádný jiný národ nevydal tolik na
své loďstvo kromě Anglie jako
my Aoglie vydala r posledním
fiskálním roce 1153000000
letos její rozpočet na loďstvo jest
jeitě o 10 milionů vy Mí Francie
v minulém roce vydala #60000
000 Německo #jo 000000 a Ru
sko také tolik Nale námořní
loďstvo vyrovná se v krátké době
kterémukoli loďstvu vyjímaje
anglickému to myslíme že po
stačí k ochraně naieho obchodu
Loňská sklizeS bavlny ve Spoj
Státech obnálela 107a7000 bálů
Tato podprůměrai sklízeli 1
ohromná poptávka po bavlně
nejen na domácích ale i na cizích
tržiitícb umožoila onen bavloový
růžek neworleaoských spekulantů
který skončil pro ně výtěžkem
několika milionů Cena bavloy
byla vyhnána do takové výle že
mnohé továrny v Evropě musely
zavřití na delií dobu následkem
nedostatku této potřebné suroví
ny a tím bohužel zaviněno bylo
mnoho utrpení hlavně laoca-
fhireském distriktu v Anglii kde
výroba bavlněného zboží jest je
dinvm tam průmyslem Letos
vlak dle vládního odhadu ve čtvr
tek uveřejněného jest sklizeB ba
vln r Mtě menáf oei loni neboť
cboáií pouze 9963000 balů a
přirozeně tento odhad způsobil
cbromné vzrušení na burse Odhad
pedas j tUJúii ! tite lr
alt 'fMS neliti mnohé © I skli
tni akittrtftf ponívaJl lelUU
Vlmfi tavlny dctaíovtla ku
tfttl spoiřřby svita tu poměry v
plítilm rot tomto pIiUiU mo
hpu tíli 1 tt horli Ofíli loni
Vliditl o(hJ ipůiobil ttbrevttý
drnol cl ul na tutat a cena ta
prosinec dotáhla um 11 ji
centů ta lít ru lied rokrm slila
tam bavlna Nc libra a bavlnový
iftltk minulého léta vyhnal dne
H Cervc&ce ccau tiv! ! u
1 j 30c ts libru Ve ttvrtrk cena
bavlnv k doJinl v červenci slila
ta (te ta libru adie vlrhc
pliblllí se červtnec cena bavlny
bule skutečně vylil nelíi cena
jel docílena byla na burse i
prodeii k budoucímu domini Stu
deaá tsiona která tapotala
silnými deUi ta nimil oisle lo
vala sucha ranné mrazíky které
te dostavily a Ikody jel způsobe
ny byly pilouoi jsou zodpovědný
za malou sklizeft této nanejvýl
potřebré suroviny Co na jedné
straně rolnictvo těmito yoníry
částefně získalo děloictvo v ba
vlnovém průmyslu zamistnané
utrpělo neboť nedávné všeobecné
snížení mzdy ve vSech továrních
v Novo Anglicku bylo přivoděno
těmito vysokými cenami bavlny
Kongres až mu budou předložena
tato fakta nebude jistě váhati
aby učinil nutné povolení k tomu
účelu by vyhuben byl pilous
teoto Dřímý Škůdce farmerů a ne
přímý škůdce dělnictva
Roosevelt a Hanna
Telegrafické oznámení z Wash
ogtonu ze senátor Hanna Modla
se vzdati svého postaveni jako
předseda republikánského národ
ního výboru jest pouze logickým
výsledkem vážných rozporů které
již od nějakého času stávají mezi
presidentem Rooseveltem a sená
torem Hannou
Někteří politikové snaží se tuto
zjevnou roztržku zakrýti tvrzením
že ona nic neznamená avšak ve
řejnost tento rozpor bedlivě po
zorující dobře ví že to není jen
roztržka osobní ale jest to roztrž
ka mezi dvěma fakcemi v republi
kánské straně V čele jedné stojí
president Roosevelt v čele druhé
senátor Hanna a čím více se bude
blížiti doba národní republikánské
konvence tím více roztržka tato
bude znatelnější
Když republikánská státní kon
věnce v Uhiu byla v červnu svoia
na Hanna původně se stavei
proti tomu aby president Roose
velt byl v ní odporučen pro presi
dentskou nominaci v roku 1904
teprve tehdy když ho president
Roosevelt o to telegraficky požá
dal Hanna zanechal své oposice
proti iodorsování presidenta
Po nějakou dobu se zdálo že
roztržka mezi oběma muži se za
hojila leč události nedávno minu
lé tomu nasvědčuji že jest ona
hlubší nežli byla před tím ba
možno říci že jest téměř úplná
peněžní aristokracie republikánské
strany snaží se utvořili propoť
stále hlubtí a hlubší mezi presi
deotem a ohioským senátorem
Když tento tak skvěle zvítězil
posledních volbách orřiny této
frakce bo počaly vyoáSetí do nebe
ozoačovaly ho jako kandidáta
pro preaídeotskou nominaci proti
Rooseveltovi
Hanna který neměl nikdy přilil
mnoho lásky k presidentovi stal
se jeitě roztrpčenějším proti ně
mu když do zavedeného vyietřo
vání v poliovním odboru zavlečen
byl důvěrný přítel Hannův Perry
lleatb sekreiář republikánského
národního výboru Za to Hanna
bledí splatítí to Rooseveltovi bo
jem který vede major Rathbooe
jiný z důvěrných přátel Haono
vých proti generálu Leooardu
Woodovi aby nebylo potvrzeno
povýšen! jeho na geoerál-majora
Tato rána vedená na Wooda
má zasáhnout! také Roosevelta
oeboť oba stojí k sobě v silném
přátelském poměru ZároveB tímto
bojem proti Woodovi činí se po
kus pokálet! čistou administraci
Rooseveltovu
Hanna v tomto tajném boji
proti Rooseveltovi jest podporo
ván jistou frakcí v senátu která
zastupuje zájmy peněžnf aristo
kracie na Wall ulici Tito finanční
piráti byli bv tomu velice rádi
kdyby v republikánské národní
konvenci nahražen byl Roosevelt
Hannou a "Harperův týdenník"
tato hlásná trouba peněžuí aristo
kracie onehdy přinesl článek že
to leží v rukou pěti senátorů kdo
bude praporečníkera republikán
ské strany zdali Roosevelt aneb
Hanna Toto tvrzenf jest ovlem
směiné ale ono dokazuje že pe
něžní aristokracie snaží se seoáto
ry ty a sice Platta z New Yorku
Ouaye z Penntylvanie Culloma z
lllinoisu Allisona z Iowy a Spoo
oera z Wisconsinu dostati na
svou stranu a tím pfekaziti nomi
naci Rooseveltova
Teoto se stal finančním pirátům
americkým trnem v očích hned od
té doby kdy svým energickým za
kročením přivodil nkoočeoí stávky
tvrdonhelné pánvi v Peaasylva
ou ua te ooor svou primosn!
tttfti MubUmnutt !iií k ai
nam třia tml tvou nf littupno
sil napřeli poliiitkfm (itiům
tltaal ti Koorlt itptUIMé nt
plileUtvI ftnanřnl kliky tt chtv
tni poutní llteev k toma aby
Roosevelta potaiUa t odklidila
cesty
limito intrikami mi t£t tli
rravto o oommasi d nipo
pullinlilkh ptdeilů télí trn
je na te aby tepubltkialtl volí
tové vlolili se do trto hry politi
tkých intnaanA a lekli: At pou )
a dit nel
Národní krtdiHásluha ame
rlckycb farmerů
Ve své víročnl ipri v třehto
dnech uvttejncoé sekretář terně
dilstvl Wilsou uvé Jí le v mm
roce lámali hpojuných Mitů vý
robky tvé pilné snahy a práci
dovedli tisobtti onen Moooooou
obyvatelů této tetné ale přispěl
značnou mírou k zátohoviul sta
milionů lidí v cizině
V roce 1851 oil vývoz íarmer
ských produktů byl cenin pouzt
na #147000000 kdežto za páde
sát roků na to a sice v roku 1901
obnášel lil íqu 000000 což
znamená rozmnoženi o #803000
000 Za tohoto půl století vrrostla
tedy úhrnná cena íarmerských
výrobků o 550 procent
Spotřeba bavloy v této zemi
test ovní vřtíí nežli v kterékoli
zemí jiné a vzdor tomu pěstovate
lé bavlnv na liliu neieo že stičili
zásobiti v minulém roce nás do
mácí trh ale vyvezli do ciziny
přebytek sklizně obnášející 3
369000000 liber majících úhro
nou cenu #317000000
Béřeme li za měřítko cenu vý
voz obilin a prou uk ta z tecnio
měl pouze ze dvou třetin onu dů
ležitosť jakou měl v posledním
fiskálním roce vývoz bavlny neb
oboáSfcl pouze něco přes #331
000000 Ze 46000000 akrů na
nichž pienice byla pěstována
zbylo americkému farmeru po zá
tobeoí trhu domácího k vývozu
jeStě 1 14000000 bullů a 30000
000 sudů mouky což dohromady
reDreseutuie 304000000 bullů
vyvežené plenice
Na třetím místě v tomto vývoze
do ciziny stojí maso a masné vý
robky s úhrnnou svou cenou
#178000000 k nimždlužno jeitě
připočíst! #35000000 stržených
za živé hospodářské zvířectvo
Hovězího masa v věřeno v cel
ku 85000000 vepřového 351
000000 sádla 491000000 a but
teriuu 136000000 liber
Tento ohromný vývoz z farem
oalí země vedl k prozkoumání
rozvahy obchodní a tu nalézáme
ten potěiitelný fakt veřejnosti
málo známý že příznivý pro nás
výsledek této obchodní rozvahy
byl přivoděn produkty nalich fi
rem £a posieaoicn trmácí roto
od roku 1890 do 1902 roční pře
bytek našeho domácího vývozu
nad dovozem z ciziny oboáSel
průměrně #375oooooa v té amé
době roční průměr naieho vývozu
oroduktů oboálil #117000000 z
čehož jest patrně zfejmo že ob
chodní rotvaha v těch letech byla
pro nali zem nepříznivou a sice do
výle #63000000 ročně na&i far
meři vlak svými produkty nejen
tuto oepříznivou nám balanci vy
rovoali ale jeli zůstavili přeby
tek #375000000 každý rok ku
kreditu své země a ku kreditu
vlastnímu Výkaz obchodu v roce
1903 jett jtítě mnohem příznivěji!
pro americké farmery nežli v
předcházející třináctileté periodě
oeboť úhrnná cena domácího vý
vozu nad dovoz obnášela 1307-000000
I v tomto roce byla by vlak pro
oát bývala obchodní rozvaha ne
příznivá nebýt nalich přičinli
vých farmerů Ti ale vj vezli za
#433000000 produktů do ciziny
tím nejen že vyrovnali nepřízni
vou nam balanci oDcnoaoi F50
oaoooo ktert zůstavena byla ve
prospěch ciziny ale získali jeitě
#367000000 přebytek ve pro
pěcb nái
Tyto suché číslice sekretáře
VViivúna označují ohromnou ná
rodní sílu naieho farmerstva a ony
uvádf nám zároveň na paměť že
to byli farmeři již svými produkty
vyrovnalí diužoíky strýce Sama v
cizině
im aby prolirt b)ls ebrhoJ
nl tmptoctml smlouva t Kubou
Níll dům jedatl v tilttitosti tf
bt ptůiahů vyplniv svou povin
nolk Bil byl svolán Serit nl
chválit tulptocitat tmlouvu min
Mrint l jemu! tJy teplvdléhl
iiaý úkol tulii vykonali tnovu
(ormalilu edhlstoviní Mnou il
phtié lm amlouvy ttviak un
al ! pJloM toto nlhUaovinl tl k
ftvt)rlnrmu raejlnl koneretu
a titv na den tfc ptosmrt Nemaie
ovlem mttiilm nic tinrho nt pil
ti tenit nsvrhovat aby kooBte
b)l olrořrn NiHI dům vlak
odrpřrl svůj souhlas k Oilroíeil
a vytlovil e le v ttelin( mu
hýli pokratovino pokud recipro
cilnl smlouva nebude vKtřna
um dal velkomolným pinftm
enU na srozun nou le nillí
dum si nrnechi předpisovali seni
tem Velkomožní páni byli tím
to e roiimí niramně uraženi
poněvadž v raedinl muil po
kračovati teelt krátce aby nižlí
mu domu okiralt te oni Jsou
přece jen pioy zasedání te odbý
vali ale nic se v nich neděli
páni senátoři v uraiené své domý
tiivoni prohlašují Že prý budou
vyřizovat svůj 'byznys" dle své
vlastil vůle a nedovolí vmíloviní
se nikoho do svých záležitostí
Kdyby tito velkomožní pánové
byli oleni přímo lidem neodvážil
by se polobným způsobem jednali
a museli by bráti náležitý ohled
ku přání lidu
Senát má zvláštní pravidla jed
nací která mu umožňúl jednání o
oěkteré záležitosti protáhnouti až
do nekonečna aneb je urvchliti
NižSI dům takovýchto zastaralých
pravidel bohud k nemi Násled
kem toho ono leg:slativní odděle
ní nalí vlády které je zodpovldoo
lidu jenom nepřímo rozhoduje co
se má lidu dostali a co má být
průtahem legislativně "zabito
Pří projednávání různých povo
lení jest ku př senátu umožněno
průtahem dosíci toho že může
diktovati jaká tato povolení mají
být ba jeitě víc jednací řád
senátu dává takovou moc v ruce
každého jeho člena že tento může
prosadit! svou vůli i proti přání
větliny v senátu
Takým způsobem senátor Car
ter své doby v 56 kongresu "za
bil" svým mluvením před senátem
předléhající předlohu čelící
opravě řek a přístavů Senátor
Tillman nedávno svou výhrůžkou
že zamezí přijmutí důležitých
potřebných povolení docílil toho
že seoát povolil státu Jižní Karo
lioě #47000 náhrady za nic Z
těchto zde uvedených příkladů
jest zřejmo že princip senátu
tomto sporu s nižllm domem jest
oesirávoý a zavržení bodný
seoát učinil by daleko lépe kdyby
místo aby ti hrál na uraženého
raděii zhostil se úkolu který od
něj americký lid žádá
Nynějším tvým jednáním velko
možní páni v tenátuti neposlouží
Možná vlak že tito nadutosť
tenátu ponete kýžené ovoce v bu
doucnosti Lid snad probudí se
ze své lethtrgie a bude naléhati na
to mnohem důrazněji nežli dotud
aby senátoři voleoi byli přímo
lidem
Neodvlslosť velkomožných pánů
v senátu
Kd ž minulého jara nynějií
mluvčf nižiího domiiCaoooo jenž
tehdy byl předsedou výboru na
povolení povstal jednoho dne a
důraznými slovy odsoudil seoát
pro jeho taktiku jíž prodlužováno
bylo projednávání nejdúležitějiích
předloh velkomožní pánové v se
nátu cítili se nársmně uraženi ir
se někdo z niZšioo domu odvazi
kritizovat jich jedoánl Leč Can
non není Duzem bledé Dtzne a v
těchto dnecb opět okázal ame
rickému lidu že senát se zvrhnul
na koterii malých tyranů kteří
pětně jsou tyraoisováoí svými
zastaralými pravidly v jednání a
větiioa nižiího doma Cannooem
úplni souhlasí
Nynějií mimořádné zasedáni
'Pravdomluvnost" "Osvity
Americké"
Čtenáři "Pokroku Západu ' od
pustí mi zajisté když pokusím se
poukázat! na pravdomluvnost
Osvěty Americké" Každý kdo
moezuá ví že nejsem milovníkem
Žádných polemik aviak mám za
povincott tvou vůči přátsiům
tvým i čtenářům "Pok Západu
vyv£tiiti ktaiKjvitko jaké zaujal
jtem jako ředitel "Pokroku Zip"
při uebázeol te o tisk seznamu
dlužních daní okreso ch Též i
ČUnárí "Osvěty Americké mají
právo posoudit! pokud "O A
měla pravdu když v čísle ze dne
18 listopadu přioetU tuto zprávu:
"jak jsme již sdělili přijal
miauiý státní soěm zákon oaři
zující komisařům okresním obla
iovatí též seznam dlužných daní
v některých čaaopíaecb ciroja
zyčnýcb Okresní komisaři
uznávajíce že Osvěta Americká
má rozšíření více než trojnisob
né než který jiný zdejií český
list zadala tisk listu našemu
Proti tomu protestoval ředitel
Pokrokj Západu a příručí ber
ního pan Vác Burel a Žádal
soud o rozkaz aby tisk zadán
byl jeho listu Soud tu žádost
odmítl Mezi tím ezoam dluž
ných daní byl již vytištěn a pan
burel zadal znovu žádost k sou
du o zápqvéď proti vyplaceol
octu za pucu Mezi důvody
které zástqpce jeho uváděl byl
též ten že prý onen zákon je
neústavní a proto neplatný Aj
ajl Ale kdyby byl soudce první
žádot povolil tedy byl by
ústavní a byl by platný že aoo?
Inu někteří lidé by samou zá
vití byli v siavu ukousnouti
sí svůj vlastní nos aby se ně
komu vymstili— V sobotu bylo
v té věci předběžné slyiení a
soud povolil prozatímní zákaz
aby záležitost důkladní vyše
třena býti mohla'
Mlíky pniíl jtvm dosti dinu
ho %tchny útoky "O A" piotl
tol a PoMoku Nápadu vvlvnl
alak nt loto thiUn( te a pře
kiucovinl pravdy nutto m od
potidlu-
Nulr ctli ilUIitott la mi e
takto:
V minutím itieJinl ttátnl li
konodtrny přat byl tlkoa lml
nelinut te okivsnfm komuslňm
aby tnnam dlutokh daní otna
movelí nejen v ťaopi tnelirklm
alt i v latopiirth citoaryčných a
sice německém tvldikém a řrs
kém s mchl kaldý ml vlet ml
1500 piavnlelných odběratelů a
vydivln jest v okreu nrpřeirtiiě
po deirt neb více roků buď den
ně dvojiýdně aorb týdně Věda
le uettivi v 1)oii gl as okresu mimo
Pokrok Zipdu jiného českého
časopisu jenž by mohl vlem po
Žadavkfini zikoua zvlilti pokud
ttli jtho te týče vyhověli poli
tal jsem okresní kominařa O tisk
seznamu daní odpříslhnuv záro
teB že Pokrok Západu každému
požadavku tákona plně vyhoví
Než i Osvěta Americká podala na
tisk ten nabldk1 jen že bez od
přisáhnuté výpovědi 0 tvém stáří
neboť nynější šéf redaktor její ví
děl asi dobře že stáří O Am lze
správně a zákonně počítat! od za
ložení Dělnických Listů tedy od
3t května 1894 kdy vyšlo I
číslo a následkem toho že by O
A- nemohla tisk obdrželi nejsouc
10 let stará Když pak vzdor
zjevnému porušení zákona okresní
komisaři zadali tisk seznamu dluž
ných danf O A podal jsem proti
tomu protest u rady okresní a
přesvědčiv te l většina rady
získána byla pro O A a že usta
novení zákona jest pro ni mrtvou
literou obrátil jsem se nt soud
Vždyť to jest jediná cesta k dosa
žení spravedlnosti I podal Jwm
soudu žádost e rotkaz aby smlouta na
tisk ten nelijla Ourí-tě Americké zadá
na a saucaniiě požádal Jsem sood ti
porěď bjr nebyly okresními komisaři
rfibee Jaké peníze O Am vyslaeeny
Ježto te okresní rada neřídila dle zá
kona
Kdo četl vylíčení záležitosti
této v Osvětě Americké musí se
zajisté domolvati že jsem zájmy
O A bez příčiny a nespravedlivě
poškodil Ač jest záležitost ta
pouhou záležitostí obchodní a já
jako ředitel Pokroku Západu po
vinen jsem hájiti zájmy listu jthož
obchodní řízení jest mi svěřeno
přece nemohu jinak než poukázali
na vědomé a zúmyslné zkroucení
průběhu celé té věci- Osvěta
Americká se chlubila že ji uznal
soud za list úřadní a přece soudce
v rozsudku svém pouze pravil že
soudof slfl jeho není místo kde se
záležitost ts má urovnat nýbrž že
to přísluší urovnat okresním ko
misařúm dále pak te stává jiné
cesty k doialcnt tpravcdlnotti Jak
jsem již dříve uvedl když okresní
komisaři rozhodli se zadati tisk
O A obrátil jsem se k soudu
jelikož to sle bylo v soudních
prázdninách a skoro všichni dist
riktoí soudci meškali mimo město
vzalo to několik dní než se poda
řilo našemu právnímu zástupci
jednoho z nich vynalézti a sice
scudce Reada Tomuto byla po
dáoa žádost ona o rozkaz (man
damus) a zároveB žádost o zápo
věď (iojunction) Po vydání po
třebných listio (obsílek atd ) od
kázal soudce Resd projednání žá
dosti o rozkaz soudci Estclleovi a
projednání žádosti o zápověď
soudci Dayovi To se stalo dne
36 září 1903
Není správné tvrzení O A že
mezi tím seznam dlužných daní
byl jíž vytištěn a pan Burel zadal
tnovu žádost k soudu o zápověď
proti vyplacení účtu za práci"
jak jsem se již zmínil Žádost o
rozkaz a žádost o zápověď podány
byly právním naším zástupcem týž
den Prvý výksz dlužných daní
vydán byl teprve 7 října Není
tedy pravdt že jsem teprve po
vytištění seznamu dlužných dani
zadal znovu žádost k soudu o zá
pověď proti vyplacení účtu za
práci
Když konečně doilo před soud
cem Dayem k projednaní nati
žádosti o zápověď doilo též k vý
slechu svědků k Čemuž soudce
Estelle při projedoávání žádosti o
maodamus nepřivolil a tu soudce
Day pravil že dle svědectví poda
oého nelze mu jinak než aby pro
zatímní zápověď povolil Abych
ukázal jak O A Čteoáře své kla
me pravic že mezi důvody které
nál zástupce uváděl byl též ten
že prý onen zákon je neústavní a
proto neplatný uvedu toto:
Když doilo k zivěrečoým řeČIm
právních zástupců Osvěty Amerí
cké a Pokroku Západu tu výpo
mocný okresoí návladoí Weaver
jenž zaatupoval zájmy Osvěty Ame
rické pravil mezi jiným ie zákon
jímž nařizuje se okresním komisa
řům aby seznam dlužných danf
ozoamovali nejen v časopise an
glickém ale í v časopisech něme
ckém {védském a českém jett
zákonem třídním ježto nezahrnuje
v aobě viechoy národootti v jichž
jazyku čatopity jsou vydávány v
tomto okretu a že dle toho zdál
by se býti neúttavním ' V tom-
viak ustavil jej v proudu leči nái
právnf zástupce pravě ie neprod
leli á soudu témata k tethodnutl
elirka a li likon Ire oslavním
li nikoliv nýttl le tt v ptlpadu
tomto jedni pouit lo la ani
"Oavtla AmeiitU"' ani "Wett
lu ne Pirste" nejsou dlt výslov
ního tulní tákoaa optlvnlny nit
dilrti tik avtntmu dlulných dani
le by pan Witvtt učiml Up
kdyby pot tívl a tvIJnnull tasil
val tijniy poplatníků tt tol jest
placen Soudce Day po vyttrrh
null tMr-i( a jtimitA r
piivnlka v pěti minutiih na to
povolil protttlmnl tlpovlď
Na blbé insinuace a dětské vy
ht Alky lil redaktora Ondy Ame
rické nvfenné v minulém Člle
dovolíme si o Ipovědlli pro nedo
statek nilsla v čísle pIlMIm a lo
ne ínsinuacf mí lile přísežnou vý
povědí V úctě Vic Hurrl
: ZE STÁTU NEBRASKA
1
— KUftACI POZOUI Nejlepíí
5c doutník v trhu jest "lil
Na ládaých ti tak nepochutnátn
jako na těch Ptejte se po nich
Bratří Pospíšilové ve Wilber
Neb je vyrábí 18
— Peter Hahn 7olclý německý
farmer oběsil se předmínjlé úterý
v noci v obydlí svém ssi to mil
severozápadně od Schuyler Sta
řeček ten byl zámožný a veselý
trpěl však záduchou a obtížná
choroba ta dohnala jej k sebe
vraždě — Ve středu večer zničen byl v
Elmwood požárem domek obýva
ný pí Marthou Schloatmaiovou a
její dcerou a pani Schloatma iová
nalezla smrt v plamenech John
Folhurst a dcera její snažili se
90letou stařenu jež vážila bezmála
400 liber a byla nemcona zachrá
nili avšak marně Oba byli popá
leni — V South Sioux City vznikl z
neznámé dosud příčiny ve středu
kolem to hodiny večer požár v
dvoupatrovém hotelu Healhowě
Když obeB byl zpozorován šleha
ly již plameny ze střechy a z
oken druhého poschodí Celková
škoda odhaduje se na #3500
pojištění obnáší pouze #3000
— Krajan Tomáš švanda tt
bydlící sám v novém domku asi 5
mil jihovýchodně od Table Rock
přišel minulý týden hrozným spů
sobem o život Syn jeho Tomáš
švanda ml bydlící s rodinou
svou nedaleko obydlí otcova lá
mal korou když pojednou mezi 8
a 9 hodinou ranní spozoroval že
domek otcův nalézá te v plame
nech Spěl ihned te spoiupra
covoíky tvými otci tvému jenž
byl mrzákem na pomoc avšak
nicméně přišel jíž pozdě Nebohý
861etý stařec nalezl svou smrt
v plamenech Není známo jak
ohefl povstal Zničený domek byl
prý pojištěn
— V pátek večer vrátil se do
rodinného kruhu svého v Platts
mouth pan Josef Nejedlý kterýž
po pět týdnů oalézal se v nemoc
nici v Omaze Pan Nejedlý po
drobil se ssi před rokem operaci
při kteréž mu lékaři vyňali více
než 500 žlučních kaménků Po
operaci te mu na nějaký čas ulevi
lo avšak později stará choroba
jeho se vrátila a tu se konečná lé
ksři rozhodli že p Nejedlému
vyjmou z těla celý měchýřek žluč
ní I tato operace se zdařila a
jett oprávněná naděje že te pan
Nejedlý úplně pozdrtví
— V tobolu ve dvě hodiny od
poledne usmrcen byl poštovním
rychlíkem bilže Grtnd Island
7letý Gussie Burnett synek man
želů E R Burnettových Chlapec
lei te tvým bratrem a dvěma sou
druhy podél trati do dobytčích
ohrad a bavili te házením oblázků
na odjíždějící nákladní vlak Při
lom nespozorovali že se od zápa
du žene poštovní rychlovlak aoo
neslyleli ani výstražné znamení
V okamžiku na to zasažen byl
malý Burnett parostrojem jímž
byl nebožák odhozen a okamžitě
usmrcen Porota koronerovt vy
nesla rozsudek že boch usmrcen
byl nešťastnou oáhodou
Třetí icNká výprava do
Jižní Kalifornie
Tímto budii oznámeno vlem
kdož nového domova hledají že
nová česká výprava uspořádána
bude do údolí řeky Colorado
Jižnf Kalifornii
v úterý dne 5 ledna 1904
Tato výprava bude zajisté oej
větií jaká doposud mnou tam vy
pravena byla neb již nyní četné
přihlášky na tu dobu přichází Nt
cettě téio zaměníme na králko
naši břitkou zimu za krátoé slunné
počasí na jihu Cenu lístku ozná
mím později NeopomeBte zstlati
závdavek #5 00 na zvláštní spací
káru Příležitostí dostati tam
vládnf pozemek rychle ubývá a
proto rozhodnutím neodkládejte
S L KOSTORYZ
509 Brown Block
18 — Otnaba Neb
Hovlnky i Toiny Neb
— Ntbttskt Klevalot Co pptá
Ve ivftj nt ilnl vlevttor t div!
nový itsolmiMý tltcj
— Velká výpttva rhy sli se od
nit do Omthy po tkonf enl llmá
fl kiiknliie l'tf eli rm
tvfilM al myslím ie lati fdejM
tportt vy r il en al na hon hth prý
tam v Ointt mile f U— tklei le
— Nfdlvne 1 Je musel (eden
mlaJiH uplatit pět tri (Iton)
dlvre tt irulrnl tlibu nittitrliké -ho
A pak leckterý ftotrah t Lín
wood řekne I jsme my td v
k opili h poradu Jo hnUřkii
my ul také tnúdfíme a fcdyt nřío
mu nrroziimlme Itk si rotuni
koupíme
— Pan A Uvořák vyšil ti
onihdy na lion a "zalil" vyrpt
nou aajrčl kuli Teď iledá toho
kdo mu ji tam narafičil apemněl
toli A le bývalý soused jeho p
Lorenc navštívil Macka V nčmž
přece ni:ltc hkdati nic dobrého
pouhou jen fenovinti
— Sotva že napadl první mih
iž přilítla vrána k nalemu žovial
oímu salooníkovi p Malýmu a
zanechala mu památkou boubela
tou dcerušku Tatínek pln ra
dosti častoval o tto šest neboť
jest nesmírně potěšen že dceruš
ka t on jsou zdrávi a mají te k
světu
— Veleznámv1 americký La
šťovka p Emanuel Dobrutký
navštíví náš slavný "purk" dne
14 t m kde sehraji v síni p
Vác Malého se svým personálem
frašku "Honza králem" ZJe iž
každý te naB těšf a Že návštěva
bude hojná za to p Lašťovko i
ručí Macek Pan Dobruský jak
jsem z dopitu jeho vyrozuměl
počne naším městem okružní ce
ltu po českých osadách v Ne
brasce Iowě atd v nichž hodlá
Český lid bavili loutkovou hrou A
tvým Čtyřčlenným orchestrem
který tobě tám pořídil Doufám
že krajané naši srdečně přijmou
českého umělce Odtud odebéře
te p Dobruský te svou společno
stí do Wettoo Neb kde bude
hrát 15 prosince
— Nyní jest čas milí sousedé
sbyste vstoupili do nsšeho rodin
ného kroužku Pouze za jediný
uouar mažete se stan cinnem
jeho a můžete čisti "Pokrok Zá
padu" po celý dlouhý rok Vstup
né přijímá buď p F Vaniček
aneb lohn Vaniček: jeden z nich
jest Moravan druhý Čech máte
na vybranou 11 kterého Z nich
chcete vstupné složit V naději
na hojné přihlášky znamenám se
Vál Macek
Ať pomíjející chronický 01 bo
zánělný nalezl revmstiamus tvůj
mistrný hojivý lék v St Jtkobt
Oulkterýž již tisíce vyléčil a který
vyléčí 1 tebe
Žiniíi vo Floridě
Proč ti to nezařídíte tak abyste
mohli strávili zimu v krajině slu
nečného jttu a květin? Vydání te
zimním pobytem ve Floridě tpoje
oé jest tak nepatrné u porovnáoí
s prospěchem jakého docílíte že
netřeba vám vydati v lanc vé
zdraví v chladné nepříjemné zimě
na severu Nedomnívejte se že
největší pohodlí nalézii lze toliko
v drahých hotnlích Ve skuteč
nosti jett ve Floridě na tta hote
lů v nichž pohodlí prvé iřídy do
itaoe te vám za (8 00 týdně a výše
Chyttáte-li te na cestu mějte
na zřeteli že dráha "Dixie Flyer"
skýtá vám rozkolnější cestu ze
St Louit do Jicktoo'ille Fit
nežli kterákoli jiná vetkrzná drá
ha ze západu Žádné přesediuf
mezi St Louis a Jacktonville Fit
Dráht "Dixie Flyer" projíždí i
takovými místy jako Nashvílle
Chattanooga Lookout Mounlaint
Chicksmauga Park Atlanta a
Mácou Vyjedete-li ze St Louit
večerním vlakem Illinois Central
dráhy přibudete do Jacktonville
druhého dne ráno v čat abyste
učinili přlrné tpojení na Union
nádraží v Jacktonville Fla te
viemi pobočními liniemi
Zvliltní okružní lístky turisti
cké pro zimní jízdu dovolující za
stávky v obou směrech jsou nyní
na prodej platné k návratu až do
I června 1904 včetně
Dopište ti o krátnou illuttro
vanou knížečku a podrobné ínfor
mace ohledně cen zaopatřeni v
hotelích rozvrhu jízdy atd
W II BRILL
Dist Pan Agt III Central R R
19 Omaha Neb
Farmy na prodej
120 akrů 7 akrů lonkjr oatatnf vtdl
láno Pík ni zahnula malé jezírko
Celá farma jest ohrazena dobrými
pluty Dbra studné a vétrník a vý
itavnoati al za HOUO Jednu m(U od
Abie Meb vtdilena Cena S7VH)
80 akrů blízko Bruno Neb 111 akr
120 SiOakr
321 " " Pierreg Dak dobré
podmínky 14000
Mimo to jeat na prodej mnoho Jiných
farem a obchodních míatnoatí O dali!
podrobnosti hlaata ae
Itui r i ZEMAN
kaaír Bruno State Bank Bráno Neb
Předplácejte na Pokrok Západn
pouz řtoo ročaě
mí
1- r
'i
í!
)
I
W i
i
f
l
1
I