Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 09, 1903, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JiUt ttit i tmi lilunkti
s
Milé ri{la MtltJky
V ti4 illiif'iinl n(itttnti
nVimidfi amidu v Duálově nm
hutitfih tAt A)in y ' aatull
irt)lt nkfti plpiu flM Iri
jHÍitin1 tpl ny tly itr !%%
kitvsttftii rtkrnitrnit ulát t
tkám nol v plné ptáii pan liui
Vultlrk Ihl t HnsIrV !
nlrkíhu fla rlutdfih ptokviu
lýth vlasft liiiMjfih mi liUvý li
oři tž idtly pronikat i nrU
nřM Uhyltv ntiolt t kapes io
platilIklW ťlké klálké kulltty
I It k é eřriié lly llaté l'f'l na
žpif alíiu rtun il tt i s al y l v áf i ) ho
výtnii kamenné Mmtilosii ve
ktnéž maně dys hledal ttadleak
něaké ntyliénky wdo ráihvěv
aoucitii
Siiihýnii prsty probíhaly hlutě
bankovky a MřídrlUky již klmll
v hromádky rovnal v sbiupef ky
I'an l rnf "dělai"' kunu
V léře niMďJMi jit Pnařova
li odvyklou erArnl m f iaťiion
nejdllle stolu pan lnriiíliu nt-1 1
v pohodlním vlastním klesle
kontrolor II rudý do hladká oko
lený odtloustlý velmi pohodlný
1'racl nikdy e nepřetrhl a my Klu
nim teprv dr Dyl hrd na své
postaveni měl dnm V celém
OtradovS byl vábnou osobou
1'omlnuvaěnl jazykové sice tikali
že k vážnosti své přiSel jako slepý
k houslím Že dyl dflvo panským
pojuzdným ale dflh tu nuď! Lidé
jsou r I í
Krom této dvojice seděl tu mla
dý svižný adunkt 1 vyzývavým
knírkem příjemné tváře nle oři
tak dodrácaých že jste e věru
podivili jak se do této tvrdé spo
leíuoHtí dostal
lnu sel za chlubííkeml Snad
t něco let atann ae také takovým
knmlmíin tvorem 1 mozkem vy
práhlým na antilopám prázdných
inttrikcl fermann dez fiiyfléu
ky In' lísky a vznětu jako jeho
představeni Nyn( ovsům jest
) Siř fcela jiným V mladé linuli
dosud dij'! vroucí srdce a v hlavě
tkvi rn 11 jediná mylilénka — mydli
rovs Andulka Vlak také kdo nu
(mu podíval n jeho lolek na
podložko na akta v Budu setkat
ae 1 ozdobným "A" ve všech ve
líknstech a tvarech Sulo a
také nejsřldka ž tyto kslÍKrsíkké
produkty připletl i do vážných
konceptu úředních a míl t toho
netHlMiifié opletaAky U Mitkol
Ty kalichu trpko'lil
Fin adjunkt Klobátiek odloííl
péro 1 zMed:l m tamFIzenými
okny do volného prostoru na ní
měnil odkud jen íikradmo odpo
ledol papraky aluneřnl Soiif-rn aem
zapadaly 1 to alunécPo jko by
a 11 halo vniknout plným jatém do
podlehlých m("tfifnil kam lidi tak
neradí a tifru ciiA j( aby tlm
lehčeji oidSIj Sn 1 te také bílo
O avé zlato
Zrovna proti bernímu ťjladu byl
mydliífký krám piina KleofaAi
Vodinutky otc drahocenné An
dulay klera byla philmctem ve
Ikerych přáni a anň mladého ad
junkta A jaký div? Dívče jako
vidní dobř vychovaní jediní
dcera píkný varedný dům hopo
dářatvl a hotové prnle — řeho fi
mohl vlea pří ti f — A hlavni véc
Andulka akoukla do jeho
dobrých oči zalldíly jl výbojné
knírky zkrátka doi vl jak a proč
íiČU ho také ráda
I'an otec aice nekladl překážek
nívkcévíni zamilovaného ad junkta
aln třec nkdy zahučí I že by ra
rlji vidél kdyby "ten adjunkt''
byl mydlářemj to prý 1 takovým
' Komu to mim dát?'' říkával
"J to v rodině to let a UT?
Ji rnl adjunkti Hrát dovedou to
eřlmvliecko-~ i poalednf krávu"
Scsláhlý muž
pl Kiiiinciilďliu reeepttl tnuflÁn Je
Zilarma i''i Cín klH mhiiihI [tntf
hnil l tuto 0náuienl eil
míiíl kw ai dw kunee Xáibiá z)lka
na tliiMrkti nebo léčení liiiniliikářk-
ml prulmml
Ji il iifull nuKill mutft Uititi trn! nlld
nim fifti'Ilitiii iikIhmiiA rrtiáill nljrltii „11
r lil ftlitvl M"U"J' t''ll!fl fllt pflll'11
iiiiyi fiiii njř "npi'iuiii)r ' lim jiiifi#
Uilyrn l'nlio M4mv tri n-iii'li'itt vyli']!'
mitlé lirxnl rolTii m'i tnliw
iiiril1 ifl í il iiii (i(rll f l
U Janlll Hytl ilinoliO Int flA- J"1 k'l
iiiiii f imI4'I 1 ttvH v turio oin
fMFltil't Klll MflnflIM klulfOU 4HII'
girtiti nttiMi lr4iu Hiii( nlir na mIm
fKmi eyll n tHfiViMwi mH m Ji 1'fl ditl
htíhitvjm tiXIvitl én mi mi lirto rcJ'1"" i"
1mih MmxII mia hrlo ml aiAi ti'it til M
S Iiiiiiw Jí'i o'ffl ún inré flui M
jwlA bvAlWII J'lM'lfl nflliftťlnjlilir iák
i Mirl mim AhA MUriivil 'Inui tri4
árt# iiriiiiiMiiinr p'fliil fatarf niiio lípin'
VVIAIIlifárri tl v tnétti vUllrivl Ji-Mtut
lin 1 iml iiui'inl Jitu ultn 1 v li
# wmiI iaiM yl'iil M Iťnlt m if
fntmi Mnf w b !'i4„u lifl'i irui h H Irp''!
li % řf ml ili'n ) '' li"lii (Místi ii
vfftifi tfifptMij fipi iiftiii iriBinťfiiiáhii f#
r iHU 4riivifl ntfetiijM IrifrffiiiiM 4p'n4
iArui Tnio r"'iit 4vA vllvtiiilrfi!i
(l iÍKli) mI tk "n U al
Ul mlai Iit Mililr tl km4l dulira
fákiriia M tlfUMlfiif hi(jInIii iin 11
tftj nmiiiilff llf Vfkimt ln vín f t„j(
iaiMii)t 010)1 rulu iruiiii)M Ijim'h
ftaUf Uttn Ut tta)ftl lai liul ttAlvU
rall ta Ui ípliiA lijl
Nni)i mna ut Jf4 otij g mnolifi-h Uho
klH tawif)l laimraliiu í1iibM
aríw "iitMlfHBa 0'JariBN" "lnl sariiiii"
paf tilartiia aiil Jalifi vnaldlu na vaa im
bitm iMivaflii a Imíii nli(b(ta lbv
iKoím Ja na doilraa Já al' naiMlIéia na
tttitrirktí Mním nl na brod)
Vanr-
iir lafcwiá
léAufrh nailniatí
avaa Jmanil v U}n4Hll
aliir laVwiá ua
nlaltiii
aa'iiyAa
tmo in ÉiilAiM
kil aa l:ia tm
malf "fi"' a r ) samuaila ilMp aaallail
not alailrl lata anin Trtiinl iialM
éuailtl naaluif véim unikttanA Na
aapmflia ia vy datani prtwfula a vaarn
a tfiftrmaa lulariua ft namita nb k laul
mHI fbjBI ui )4i Jb l cla
C BESTKOI L i Iti ÍzlTilcirIll
Alt tOflrnnll Anlnlk pnluvlila
rn hlaioa utlmpila Uiluk iď
ml lukna kťlrm klku a I l pi
OdpiiH
"A l y nciudl t i Mitřj
Nk ni) lUďiit ' ' luhu lila ( dmul
ulil
(lulka ty fiui tit t ttat
kkf adiuiiki a iidUtiml In
ii£diu tcli lál xi lil " amál
" tlatý udniiitka na pln' kulo
"Mttrfrk ilvein vlntinu
V tri hni' Jen k 1)1 luid" lllllt t
Itta la ai ' llánlla u Alldiiik
A tu v dftm livnmť liopi
dtltvl telý len klidný řlvut den
nnA a kalni jak a vidní
vyniiipnval pli- l r Inman)' ni rta
ky adjunkldvýnd kdvljakot ud&
Unl dl'i vila ke nu ři dví Imi V o
diuuAkoia krámu ztepilá pnmava
Andulf m
Pan adjunkt vylilřl re avého
pnlixnenl jak lldlem l iidnut Sto
lně e zaotáii la a tčfký avaik
kpioA kjiadl liřmntiiA o ktolku
"Pro ddlia iih proNlui co dA
laji panu adjunkt ř" ravrnM oulrý
nepříjemný dlat pana berního
"Já dčlám kau a oni —I Zaa
kpali? To je jičkná filuzba Sko
da každého krejcaru který Uvný
erár lakhlu vydaitujn'' durdil ae
berní amekaju oči 1 lile kaného
mladíka na váhiou tvář páné
kontrolorovou jakoby ae dožado
val Nouhlaxti
"Ani pořádně némucky ncuml
co z ntho bude? Halit ich nicht
rechtř Nemám pravdu?'1 přiky
voval pan kontrolor
"Ale coi a ntco stalo?" odvá
žil nr pan adjunkt "Vždyť ae
tu dřu od rána do večera1'
"Ano Htalo ae pant: adjunkte
neboť míliem by mi pro va4í —
řekneme třeba unavenusť — byl
proklouzl pndeyffilý dokonce
anad řakíný zlatník Tu j po
d(vt-te ne Který jen onel ho
"Snad ani není falelný" vpadl
kontrolor "Ono ledacoa vypadá
To ne riiiifil prozkoumat"
"Tak jen ne podívejte Je ná
padni hladký r&t nepatrně vyní
ká a ta Jetikohť a zvnkl Pmtleeh
fičte!"
Cvrnkl zlatníkem o mratnoro
voii deitku a zanMo to jakoby
atfevlcem udeřil
"Co tomu KkátiÍ''
"Ja jal Nezdá ae mí ten by
mohl být přece jen falejiný1' odpo
včdčl dóitojné a přeavědČívě kon
trolor "A co voní tomu ''
"Když pan beru! ám a ťán
kontrolor taky — profi bych já
ručí nčco Ano zdá e jako
žn by rnohl být faleáný"
"MiikluM! ho ponlat do miacam
tu lam jou od toho Já bych
rád vřilč-l který darebák mi ho
jiodiilrčil Je teď Apatnokt luei
lidem" bručel pan berní "Vcmte
ní ho na atannťi pani adjunkt a
bezpečně ho poRletn do mincarntii
lak fkem řekl Ilolotal Zm- zlatka
Skodyl"
Herní a kontrolorem uzavřeli
ka u odevzdali adjunktovi Klo
bákkoví "pozaulavený" zlatník a
hovoříce o lidiké Upatnoatí odchá
zeli z ponuré tiifmnoití do lep&lho
avčta
Sotva za nimi dvéře zapadly
zavlal adjunkt klubu Špačka
"Poiiloucliajf rrám dnea tá dři
fiy fci po krk Tuhle j laleíný
zlatník ji St dn' rniifil do iriinc
amtu do i'rahy Ezprdujoii do i
tuhle iruj' víržínkol S Hodem"
Pan adjunkt oprfiíi ki Kvihícky
kloboiu popadl holku ae atfl
drnýrn kováním a pohvizduja i
prchal také na či rutvý vzduch
A ní za tří neděle dufiid do ber
tillio (ířadu objemný lit v obvyklé
hrubé žluté iiřeďil odálc a nad
pinem K K Mucnzamt
' Už lo tu rntmel rekl pan
In rul a vánčs jak e pří (iřednlin
výkonu aluSÍ utfihovi okraj
odálky z níž vytáhl složený "při
pik" a v pajilře zahalený malý
předuičt Hozevřel akt a četl
''Zaklaný aern (iřední falešný
latulk byl do úředně uznán a
(iravý o čemž ae atd Corjiim
delíctí přiléhá I
Podpn nečitelný
"Ala ta přeci nuntožnél" zvolal
berní překvapen ''Myl bych při-
khal že zlatník není v pořádku
ža jo pane kontrolor?
"Docela má řeč pane berní
leda by ho cestou vyměnili bon
drbara ktichlel' kroutil hlavou
kontrolor
"No že je torihle ztatnlk pravý
pozná i ih-pý'' durdil a berní
prohlížeje vrácený zlatník "Vy
měnili) Vymčniiil Ale jak? Voni
1)0 přc pořádně odcalali pane
adjunkt Že jo?"
lá — pfokím ne tamhle pan
fipaček byl tak laakav já dpétbal
on to za mna —
"Jdou tem Špaček I Tak voni
xpedýrovali len zlatník? A řeknou
mí jak?''
"Jellé ten den pant LernC'
ztopořil aa aluha jako u raporiu
"Na poitě ho vzali neřekli alova
hodili ho k ostatním tedy 10
bylo na pořádku!"
špaček vyrážel alovo ta alovem
v oeamlroém atbevědoml
"Co to mluvěj hodili k oatat
nim! Ježil Marjá — mě něco na
padá! — Jak to vlaatně na min
camt poslali?''
' lH llili" akl Vlitlť "Mi
lu iinUnl piMitt Napialim
f Hii na r k mini aiil a
"Jrlil Mtt'" Vlklikl l -Ml a
Ifdiil litinu paitl dn khl laif
) kotlnaté llv v li Iké lay
b i4nt pane bnnlř 'a
nikliipm ni páiududa" ud kl
kimliolot
" l o e kuluitlnloktu U"'téiul
p(l unl "lín o I poilal li
li'ný tlalnlk pntiuviil pnukáiknti
Cu a tam rthnl pomyti! f -
lim vkiin iiu vinen vnni pan
aduiiki i nh ehkumykluot! Jen
mé lrnké v hlavě a Atad e pio
ně lučím loho bude diki ipli
novánl praeparovánl přelolenl
mipend(vánll - Takové oOuvilvI
piovét!''
Pan d ml m dyl k utiíml Ostal
n( pohlíželi nan v nčuiém přrkva
pění otevřeními Ůty Nrjdlďe
se vrparnatoval pan kontiulor
"Vždyť iieuiiml dýt tak zle
když ki toho nahoře nrpovUiiiili!''
"Co mi to řika pane kontro
Inr) To jn poUozenl utátu v j Iio
právomneit Na to je těžký para
graf a já to miiklm udat — A voni
lu oilnenou pni' adjunkt roitu
měj?''
"A co bych já to odnáHell'1
odpověděl a olympickým kli
dem Klodáiuk "Nač já vlastně
tohle vfiechno potředuju ? — Než
dych v té erárnl otročině vařil
klih railř dudu tamhle naproti
vařil mýdlo Oznamuji! žo vy
Htiipuju z ouřddnl alužby Má
ňcta pánové ''
Dořekl vzchopil e odešel za
nechávaje pana berního pana kon
trolrahihu Špačka v neamírném
ťížakti Nikdo z nich nepamato
val ba ani jakživ neulyšcl že by
takhle někdo byl ekl "kariérou'
A pan Matčj Klndánck od tčch
dod vM mýdlo a dodié vaří
Vpravil ae do loho anáze než ae
kám nadál Je dnea už purk
iiiistriTii v OtraJově a páno
vé dernl a kontrolor dopřávají
ki při netkáni té cti že hi a váze
nýtu piiueui alaroktoii potřásají
nice
"Sondrbáre kftichte da'' říká
vá potom kontrolor "vlaktně náfi
1 lnl nrii„i 'I
Pan herní potřáká hlavou za
mýfill e nad podivnými cestauii
oiiřidnl a civilní kariéry a někdy
plihofkln dokládá:
"Jo jo len člověk vyhrál na
zlatník velké terno — a ještě k
tomu na falešný!''
A tatík vlaatně teď jíž děde
ček Vobinuška ni libuje že ře
meklo v jeho rodě lak brzo ne
zajde
!! ::Z ČESKÝCH VLASTÍ:: i!
Mtiln kotky poitřtlil ílovřka —
Onehdy vracel ae v DrnUvidch u
Chudenic lekni praktikant hr Čer
nlna iiackl k večeru z hlídky ko
lem panaké obory a zaklechnuv
šuktot zahlédl na ohradě něco ae
běleli V domnění že přelévá lo
kočka atřelil po nl Po ráně
alyšeti bylo tč-žký pád a výkřik
člověka iiackl poutřelil 34U tóíio
dělníka Šťaktuého z Málkova kin
rý pří návratu t práce aby zkrátil
ki centu Sel oborou- Zjištěno že
vnikly mu do těla Hj broky Zra
nčnl jeho je těžké
Nttipatrné tachti%tnl st tbrant —
Po akončenérn honu aešli ae před
několika dny v Klenči 11 Roudnice
lovecká ipokěnokt v hokdiicí pana
Jandouše a bavila ae v něm pří
hudbě Když po pnlnoci vypra
vovali aa někteří atřelcí ze aoiued
nl odře domo nabil jeden % nich
na centu tvou ručnicí načež ji
ještě odložil Muď-hnfk Sklenář
nemaje potuchy že je nabita ai a
nl pak pohrával Z ručnice vytíla
l nenadání rána a náboj proletěl
mezi ohecenatvem a zatáhl teprve
na druhém konci mlktnohti o atolu
aedlcího Jokefa Jelena do pravé
ruky a do zad Zraněný odvezen
byl do nemocnice
panikho hanu - Na panktvj
arcivévody Jk-dřicha u Židlochu
víc tu Moravě kťrého kučaktnilo
as mnoho šlechty vypálil jeden
ze atMcQ ránu po zajíci a když
jej chybil atřelil po něm po drn
hé Celý náboj při druhém pa
trně ukvajeném výklřelu vnikl do
zadní čá ili hlavy houcí J Chm
líkoví % Přfanolia a anirtelui jej
zranil Sdělujb ae Že nešťaktným
tímto ktřilcern byl hr Cáky
ailunl ie uitnkiiu — Zvláštní
případ kiurtí udál ae před nikoli
ka div v liudřichové Hradci
Čtrnáct měalcA alarý hoch pp
manžela Kreílových jedl tam
uzeoau jejíž Cákl vnikla mu du
hrtanu a zaduaíla jej
yjhaJnd imrf — Vhoatinci Kou
belkově V Kudolfové u C Mudé
jovic popíjel v pátek Večer dne I)
m m také rolník Wittntr ze
Vrát a po klidném rezhovoru a
Oktatrilmí hoity vydal ae pak na
ceatu k domovu Ale domů ne
došel ráno nalezen byl v jedné
K aávStěvárn zimy náležej! na
atuzenl a kašel ale na Itéstl atává
Dr Auguit Koeoig'a Hamburger
Hrunthee které vždy jeat poho-
tovo rychle a jisté ja vyléčili-
- lalui t při il da Vlál mttřv
dá l Wiiltxi kpt II 11 imy
dii lahiady pu Mlmfw aviřtu u
nlnn a la m pí lnu radil
A Vi rnar pktt f ČÁtUrt
V luilakíui kuiMiM a XI ani
Utl f áalívl Hr e iM aiian ia
llVUtélII ihlállKlll iUkitnk)'llli
páiiali kontmátur Kltm Čermák
a jednán lem "Scly fáklaviké''
V V Jrnlíkrm t lyol pu llkiy
lýih fciHleth Zifkovýh Těch
llelialli aln kollkl pleie byla vel
mi itajlmavá a vř letky cenná
V apkidé naletěn po litavec oltář
nl 1 lámaného kamene pak tuh
tma a Škvár ai odadi k železné
ho kru ke Na attané epištolní
džela di oka pUkovcová pod
tu mi do 11 rozličné koMÍ liduké na
tiraaě evaiiKi lni objevena Kotická
kamenná hala V lo li před zá
klapni tdí pled apaodou bylo v
hloubi do cm cnáti hrob Matiala
va a Chlumu (a konce 13 atolell)
jeho náhrobní deaka jeat nyní za
zděna v záp zdi aakrÍNiin Kontra
při ejlmž krku ležel v očko atočo
ný drát ležela v dubové rakvi
Nalezena ještě druhá kontra ná
ležejlil utiad Hlchovi c Chlumu a
dvě bezhlavé kostry jiné edle
hrobu Matiklavova pod dlaždičů
mí ležela deaka opuková po
jejímž zdviženi vyrazil odporný
zápach hnilobuý Pod deskou
na Hrané evanelni bylo v popeli
mnoho koatf ptačích a zdobené
střepy nádeb dále objeveno ohni
šté blíže něhož nad hrobem ležely
hlepeny 3 hukllkké haléře Směrem
ke hrobu Matiulavova nalezen
bronzový avícen a haléř ae lvíčkem
Po rfiznu nalezeny ještě ptačí ků
stky Nalezené Mtřepy nádob 1
popelem uhlím kklern a kůstkami
jkou rozhodně upomínkou dob po
hankkých kdy ve atol XI i po
zději ješiě dylo zvykem atavétí do
hrotu] vznešených ngub podle rak
ve nádoby uu ivěcenou vodou
jiné 1 uhlím pro kadidlo a po ob
řadu zaaypávati hrob V lom lze
kpatřovati přežitek tryzny čí hodů
pohřebulch z dob pohanských jež
byla pokládána za zvyk pohanský
ale při nálezu čáslavském jevf ae
jako přežitek který do duet za
chovává e u Slováku Srbu a Ku
munči Tryzna (či hody pohřednlj
jc-Ml pokládaná za zvyk pohanský
křeiiťana nedfiktojný Při nálezu
čáklavkkém ):vl ae však jako pře
žilek neboť popel koatí a ktřepy
nebyly nalezeny na obétišlí po
hankém nýbrž uvnitř chrámu
přltiio pod deakou náhrobnf i v
rohu evangelním před apsidou až
k btvcrnl nli kostelu! Teoto pře
žilek byl vykonán na hrobě Mstí
suvově syna mocného Hleha z
Chlumu apoluzakladatele rnékta
Čáslavi a pána podacího v kostele
av Petra a Pavla
wS vtttly!
PHUíiiit a rvrlilit )i it nl
tiVvil lnutu hlavni pit
člnnti
I'rtl VIMMt I
!# f nt ni-ritřlviiá pu
trkvy a niMtiMUlek po
li) lni riflt"liujl
Xrlii
Ni')liiiMin V?n proll
ť'iiilu elmriiliiiiii Jn
Dr Aueust Kotnlj'8
lliimburgor
Trop run
Ink se zjirára Mi Následovní
ukazuje jak se zpráva o léku po
zemi šiří J'an John Calster z
Mnyne p'alls Mích plše: "Ani
před čtyřmi týdny manželka moje
obdržela od avé matky v New
Yorku když 'am dlela návštěvou
láhev vašeho lloboka Přivezla
jí domA ježto jsem dyl po dlouhou
dobu nemocen Využíval jetn
lék a způsobil že jsem ae cítil
jako novýČIoiěk Laskavě nechte
mne býtí zdejším jednatelem"
Ojfs jeden zastance Dra Petra
Mboka Chcete li vire o tomto
itrérri bylinném léku zvěděli po
šlete avé jméno a adresu Dru
Petru Pahrneyovi fn-ii4 So
lloyne Ave Chicago lil
Mlýn na prodej
Mlýn v dobře osazené feské a
slovenské osadě jeat za dodrých
podmínek na prodej Má dvě alo
euf na pšenici dvě na komu a
loktí stálé vody Rybník zaujímá
rozlohu 50 akrí) a jiného pozemku
jdi mlýně jest též 50 akrů Mližšl
oznámí ' John jelínek
P O Mok 314 Hraddock Pa
V 1 rv Wa
V
"'T ni" 'Tr 1
! n MU
AT l
TRAN3-MICSISSIPPI EXPOSITION
Storz Brewmg Co
OMAHA NEB
vyriíhl ifUifnf ležák 1 pravého ée
kíiílio chmelu nelnii(IJi Jeíumrmvé
ho slsilii h vyiiurno voilý z vlHkinl
artézské ktuidilen
HvHoviU liovíkt ZÍkkslo
kl lahvové [ilvn „
"Ulao Rihbon"
(Kijlnpil klulnl píru
vyimifierinné Intou meiJulll na
ZllllllHlllllílkÍ! výklNVé
SEÍEBfl-NÍIECií LLOYD
ťiavi iKliiA imHiiíiil
I fiiilnnll (jiiriivit
z Baltimore do Břemen
(iMind pil niiyfeh íl vnu ri ti l v
úiiiiiivnlrh piiriilrl li 01I JMKl ún
Wm l un amiaiioatli
('mněl Ilrolmi Itlulii Kmín IIhm
imrer Frankfurt ItrHiMleiilMirK
Cheaiullz Neekar
li kajuta z Baltimore do Emo
ml WavjAO aulnirii
TjfUi inirnlkv 1111JI khim IwIiiii třídu kKjul
lil Jut irinii Jxajf Jako II kuj mu
Vf J„„iriviift4 inrinlrv Jmou vJUiriilii
MukltWMé nava
ni'a vťui-iiř giimliivuiiá a taMxiia aalniiy a
Imiijm HMiuiiii na (iMiiinn
H111I va w:h firialirafn
Iiklil iurivf ziirilliil Jiilriiilflla
A kať llfrivl A'lllll V CU„
k Hulili Oay kl IUMIir Ml
II fJIAir"l'JIMf Al Ht„
lili lil U-III -L Clil MSI III
nalili Jnjliíh ril m
a AAAAAÁAJkAáJU AAAálá A A A AAA
POZEMKY M PEODEJ
Mám na prodej pozemky v okre
klch Hutb r Sewar J Lancaster
(ireeley lloward a Hoonecelkem
asi 10000 akrrt Kupec mnže ai
po (dání avém koupili farmu jen
0 Ho akrech aneb tředas celou
ekci za cenu od lij do 6j akr
Hlíž&f podrobnokti aděll vám
ochotně Frank MareS
1 i-in Dwight Níb
m Solidní ik(řiliro
fi(ff Iftaf t t lát j trvá 14 )ft
h" l'Mt tvliii iuuéprmé
itíhf-fl Jtmt xnrtiri' tm
nou tmrva uti rf l jtlvui
MtlA-akti U'l# datfrish tu-
tf fftí iv ctfitrn ám wpro-
řniiJt'lm priu-H ni vltt
t( 11 hr)ité'm nrrifirift
Uftt iřoJkiWfiu tovwtmitfm
pln ňrmhokmmf av-H 'né
UlirtivHn HU iiíhn %
ytHk%t&tlbu opttmhuUuiUt
úimttn lu rmntt tW im
mmi tm ir'a(iinni mul
ftifffi fib úkmmk tm H-tit
ti mm DSC a muurmni f I- ht
9f%i4t Vltitlé flllWJkf bf'l alla)Wfi1ř
Mm'U II MM tH áno oliM()4k-u flám
hrtWn nrtitti vinnu m iniifm- bclinli pth
Itou r& iifon #íini vám iiVtřWn m-
árti k4t kA nU prolá lnmXmrf V i tm
ATLAS JKttř l KT ( 09
hti M-tropillUn ItUk i hWw
HU rmUkf ttutttlfHr rdMibrtjH rfttnfti
ai
alrlk Mrrkl iM
f BxUuTBÍ'k Máaikacli
ak fa-volvarfi
m1 w p oMrtniii e
r
l M Sviičinst
vlsatnl
VZOKNÍC A JlOJNft
ZASOMKNÝ
grocorní obchod
ví mi jižní uiii
(lVh1 laiiUi J-at JbiIiiIhi l rinja nrí h
iiIn liixlH la )lil 14 nl il„l(l
lo i)lii ffrulvé tvi ylii 1101111
lMÍllltll lfllll-l IK r-l
l l)-l4 vk y valicujl ayiivi
rflii" a lt úl miř
iIh hiHdilk IrtiiHirtufHii) ml
I ilmiiArluil
víny a lihovinami
žizným pivem a
Jemnými éuuluík
501 503 a 523 jižní 13 ul
OMAHA Ni:illl
NelhuiU 10 éluli-k v niftIA ('liiiliií
alinleiiá z4knaky kMIe iihiiravcny I
4 JtlllH THKITHCIÍKK
NabfdnulíjN_snatku!
V nedoitaikn známostí hledám
touto ceatou družku života buď
vdovu kleráž by mela nějaký
malý majetek aneb svobodnou
dívku jež by rréla zařízený nějaký
obchod jem alulného zevoějiku
37 roka stár v rakouském vojáku
yl jacm korporálem Jen oprav
dové nabídky pfiifmá t ochoty
adm "Pokroku Zápdu''Omaha
Neb Naprostá mlítolivoir cil
zaručena 173
řVnlrpnl fnmi
jř 1 r }tť tt i obsluhu
'& llstujnulll
Itt-nnt rlilikřkt? nUMnf lk vvpMl
V CO Hltu Hilulii ImiUhi V InI
4ba orlJiMi 4 I kli aaa
lrIW pnt MtlťU li[ií Uk
) IMI v Mu fřni nilklu v I M T tnsí
ha illjill éiiKt Paul Vjílk
li I Ovi-rlsml llinlii il ilol blťkKs v
T 41 Vereř i Lef wm(p Daleko
rrihlejl jeiln n a a Clilrak iln
Onishy
Nurtli Wenivrn tu mMii'initi
oradoTBa: 1401-3 ramam ol
í
St
Paul
Minneapulia
Dululh
Minncsotská a
Wisconsinnká jezera
Milwaukee
Waukesha
Dakota Hot Spring
Deadwood
Providi?nce R I
Portland Maino
NOKTH-WESTERN DRÁHA
14011403 Farnam St
Omaha
Uložení peněz
v ližních pozemcích
Takové iilnžetil imnéz ňení kriekula
tlvní Jih není novou zemi Olirhoilní
a ilnpravnl prnatřmlky shi pflnířluni'' a
neleiSÍ 1'o'lnelil Jest mírni' a příznivé
Vzdor těmto a Jlnym píeilnimtum jižní
pozemky "J iroiliivHf za enny ilnleko
pod JI1I1 cioiii Kkiitiienoii a jirl nynejklclj
eeniíeh pllfiilíelí velký zlkk z iiluženýeli
inř O řaihi oW-žnfko é 1 až 10 včel
nř Jež ot ilržítu ziliiriřia lkiili:(i'h au
vfliml pozimikn v Kenlueký ZitpHilníin
T-n fn-aiio M ImkIkuI rrl a IoiilklitiiA leží
elrh na Hiieli hllžu IllInoliilJi-iitriil ilrílliy
prn lili!ilKli:( domovy Jíro ty JIŽ ejitfjí
vhiidnfi uložltl penízu iIolftl lil?')
jikuiiuiu
W II BRILL
l ťiirnniii IMatPiiaaAKt
(imiiliu Nl Illlruila CJen lritl U It
1 Hlfv řwa VNIIV m M á H f
♦
a Mmá
vlaatnl
J W HROCH
1241JIÍMÍ 13 ul Omiilia
(ílný Metzfiv ležiík stálo n éejiti
Niijlejiíl víiih likéry a jemné
doutníky
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa
al a
Jakub Svačina
Vlnil lit
elegantní a hojné
zAsouuný
erocerní obchod
ě J20UJIŽ (I nlle
V lilichliKÍ IjiiiIi iallinM Itlllllř
vTliř viním liíi areoi-nrriOui Ziio
Jn rl v h iirní Jiikoail Míru rtolir
linii li ntfuf Jnal ejřlii m-kouliitii
n li')af Iiti if 1 va ar NitnHIvta Jnj
Jmliioii a lrulia přiJilnU mtaa
lídlii lliiiilci
ícfiíí řezníci
vě 171!! Již 19 ul blfžn ( eiiler
lei 2ÍIN5
(JMA1IA NEH
Mají v zásol ě vždy nejlepRí
výděr Čerstvého masa vái ho druhu
iskož i domácích výdorných ue
nářských výrodkA Zkuste je a
Manete se jiutě Jt jíi li zákazníky
It' I k l i
Mlxai
m ft tik
A08ESAft SPOiKU
frkita IHIairká
fen Miíwairaaal Hílfi
Misnra1 Mn-m NVIrstka
tlski a Muinaaa
lllsl Jréanl I Kl fskl Mim
1 lahUi aVtnlaa flfr a anMaa
Vl tia'l -il rm aiita
„i i „l„ ( ipiMdihii „'
l I awl Mim I B ll~l J Alwli
MinitKaia MiKn 11 mi-lrla lw
Mlomtiaa Ilia Mmn ri 1 )„
''" he i ki e Minn Vn
I att-i
I l ťauU Mlnn
C I lilllni ta taallall k awilktia
♦ rtulnu „n hjnu Ir tnu
t I t HaMlaamrry Mls a
lailftl a-hn kllq lnn Bnll
m'i )'twlai Vnjiíih tttmim miii
etrfU Jan Noi„f Tali-me' Mu
! '' Volt h Mnlaa '„kiann 1oi„al
a":
f II M Morce h T l HuruT Oatrl
oif k#a lik katnii nnlkii v mkaitf
nl IimiK I'l-lala Jakiil K rrnifa ujKinnlk
fi Hana ln iKiiinř Mina At J Hl
rak imkiailnlk Váii Hraa
III ? Kl Paul Mlnn
mil fvéava Ha kaliluul mtani malcl
l'flaa Vícla Koiniiiiril talainnlk K J
l-ailan (Ví ( anton kl úí' nik Krait Ho
rkri k k4 IMoaanni Ate h Kr llanal
Karel llavlíěrk llnmiský í IV
MlnneaMillk Minu
iMllifáai-hlt kailiil I nmlfll a mtait! v
lni ř J nornur of WkIiiiikiimi It lilap ara
Ho 1'tolai-ilii vir Htrslia mltitala M
Patarlal tBlnillnlk A[ Mnnili Mil— a Hlr
Hutím iťainlk Ji Hafl Hlr Houlh
piikladnlk Jnn KvIUk 11111 Tlmrnlou A
( V v Nové 1'rastt Mlnn
niltiýyáava arhnn kitCdou 4 nrúHÍ v ni'ali-1
l'lilaiílH Ant T Mudln litj Ani ř Vrtil
ní oíi-tnlk V4UV 1'iiaal pokluiliitk Jakub
svoboda No 1'raaua Mlnn
Komenský i VI V llaywanl
Minnesota
ndtifvaavé uibtttM I niKlíll míalcl Pfod
3 Kunrar mlatopřaila Vojt Haoovik ta)
Joant Hlritka (ilnnvllln Mlnn Hfetnla
Kr 1'raiilinir poklad Václav ftPuul Oakland
Mlnn
Karel Vtdlký ě VII v Nové 1 tebonl
Minnesota
oiUjva dva ai-hoin kaMnn i nadíl r mli-
1'lailaidn Ihm Klitln Moniifiira -ry ilnn ml"
atoptaila Jan ťlllpek Ioyln Mm tHjnm
nlk V tc Kili Doyln Mlnn iKnlnik Jun Hodo
III lloylo Mlnn uoklud Jan Noaka lloyle
Mlnn (UivArnlk Jiui Klein přivodil Jen
llHliitk vnllfiil alra Ant Vellknk vnkonl
atrk Ji F Klliimk ůfnt vUor Jos Edl
Kr matka Jun l'llliul
t VIII Rovnost Owatonna Mlnn
odlivéiví achliiA kftfdoo 1 Dndfll t mflalci t
Jnitnu hortinii dpolv ilnt 6 H P fj Pfadaadk
rr
Dunk nilklopN-da Kr llural tKjamnlk
'I MnriW IIISN Klnrn HI i)!atnlk Kr
k uoklallliik Ván llinl lICLa „
voiHI l)on Morarrir vnlttnl atráí Kaíui
voiHI Dóm Morarrir vnlttnl atráí Kuloár
Nltmák viiiiliornl Hrdi Joef II VvHu
Npolek { IX T Vnt Cllr Minnesota
mllvá ara whbra ka'r)oa druhou naduli
iliíair'! 1'tiilwda Jan HUirlil mlatoplMlaada
Tomán 0ií!ll tajnm lna llitrlo p () lo m
lloroiin Mlnn 6'nliilk Jan llijda Plna OILjr
Mlnn poklsťJiin éamlavr Plné City Mlnn
É X íei hokloran i Ollrla Mlnn
Přnitkkiia Ani Itoínk mlauiifndaaja n„d
ttořnk tiijamnlk Karl Anhorarj ífntnlk
Mpi-lHika pokladník Váil (i Ployhard
nulová iv cliuit druhnu 11 o J " j J hiíiíi-i
ícchlfl ť XI T Ho Omaha Neb
Odlifvá aehlsa kaídjí druh trtk v m"kl
ol o oain hodin yeifxr aln! Kr lnll 111 ptud
"dijiin Kuliát tujKinulk a aftutnlk Adolf
iinulák ''US Morth W ul pokl 1 Voi-áaea
fcHNt
ííklo XII flirudím t natdtifl Wla
odlivsiá icbtM kaMou třirti aoliotu v mí
V"Mn Kar ř:álkji
mn NO-fiv t„ rnlatopfMda Joa )'i-irllka
I!1! S' {f""BV t' laj o'4t Joa llavlina
™N0iv t pokladník Víc Janota
ííslo XIII feský Lír f Keafiirtli Hed
Wimil (' Mlnn
řidlifvá Kilifira kašlou druhou nndall r nio
ptddaitda Karxl llouáak Milatoptnda Anaii
Nnrlua tujoiimlk Jaroalav Kovanda ÍAitnl
Kr jarou pokladník Jan Ivm
(M XIV IBillmír Khii-el
r llHii(ffl i Wls
odhráíUií kadou druhou ndll tnáalnl
ffodaMla Allwri Kjiíh loa Houkup rnfalo
prmia lajxHiniK vo iiainMi-k Jun llural
DCntnik Joa KrahuliMI uokladnlk
Jan HlIS ě XV Ilonkliis Mlnn
(Mllifyá a ailifirn kndf ilruh Čtvrtek
iiiiaiiii Ařiilnraon llall Prnda Joa liro
inlaUiptnila Jan nonka taj llalUch Hromad
ko MoikS llopklna Mlnn Mnttilk Jan Car
vin pokladník K KM„
NeliraHkaí XVI v Otimlia Snb
ndhýv! av nehnán- kaMé první dterí v niíalo
ranil pJ W llroiilia I-hida J W HroiUi
liijnnuilk a lílatnU J ukuli Marni IklO Ho ID
HI pokladník Karnl Mamá M K cor Stu
aud Wlfliaím Ht„
('Mu XVIII Hrntřl Heveru
v llryvroiul Vfls
rvollll al náal(rtulll rlfadnlkyi pfadaadaTiírn
Kyanlko Miatooridaada Jan Plilnr tajninulk
Joaat Kui-lia o'l Jan Kyaiilke pual JUi
Allpnkl nrňvial1! Vr Man-I vultřnl atrát lan
Nylirt vHiikovnl atrát! Petr patrhk Meh fis
oouyvitji saruou uruimu uwltll r lntalcl
IJi-k-anliiě KaHený a
tJllOVi' I Iel lll4
Vlnalnl
Frank Semerád
na rohu 16 a William ul
fllnjt Mulfiv ležék aliílo tia éupti
1'rkVÓ plrehaké % liravovarnliho pi
vovaru i J'1nř vyWtia Korlii lova vlna
koralkvaty nejlipil doutníky Telili
xilkiiai-k poin-iy di-ii Vcoriit oliiliilia
TM KZ-tlíl KlíANK HKMKUA1)
lo května
DŮLEŽITÁ ZMfiNA
NOKTH-WESTERN DRAHA
Rannf Norfolk-Hotrsteel
osodnf vlak rruěea
na NÁDRAŽÍ NA WEBSTER ul
a přijíždí a odilždf z
UNION NÁDRAŽÍ
VyjIŽJI denně v 7:15 ráno a
přijíždí v 10:34 dop íině
úzké spojení v Norfolku a
NOVÝM DENNÍM VLAKEM
do Loog rinc
a mfst před olm ležících
kromě neděle
Měfttké úřadovoy to-i40}
' Farnam talici ' '
Josof Kavun
pozítnkOYý - - -€
a pojišťující jednatel
270') Již li) ullce-®v
1'r'idává loty llmaMi I v So Ouitn uo
muky aarová a řarmy v polillíl Omaliy I va
státu á 110JII1A11! opatři vám u imh nnjlaiiali-r
nrnm prl unná ) mOol'irh 'Ia afvá it
vyhotovován i in ahatraktft
Ohraťto ae a důvěrou n něho a
dude vám apravedliví posl uženo
Hojné zásobený
Vlaallll
Bratři Scmínovd
v ř 1 33 1 Williarn ul
Mají na výWrvMy linjnnkt ěi-rstvébu
lonaa vaihn itriiliu Ji-juh utnuilfaké
rýrniky lest se té nelepá( pitvnstl Si
1'fljilla a jilekvřiltn ani O li j nii v k y
moínu lifltiit t(í 1i(fooii ř„ Atlifa
Hr C Itosowator
ČKSKÝ LÉKAft
Úřadovna: aa "Bee Bnlldlnř"
rt od 11 do 11 dopoi
Cladnl hodiny 1 dlli 1 '
OrtS ktidoSf °"°
V andaliod do isdouol
Tel f éžwIttTKě 6()4-Tel v hjta 1ÍI7
Hydll-Z-lalo Í4IT Jonan ullra
Zvláltnl IHmornoat vanula a (nnaktni nn
niui nin a raahJlřalvl
Sbeii MASNÝ KRÁM
Tlaatnl
Josef Nojepinský
1401 jižní 16 ulice
Velko- I malnobebod řerslvym nu
ním i nakládaném tnaaem vítáním
zboifra uwnátakf m a vbbec vlfin co do
olKrru toho pfioáíerX
ObMnávkf mni no ulnití lelefoDen
tyto řad a rvrble ae vvfitsWL
- TELEFON 1319