Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 09, 1903, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M rMuud ch ifHJMĎ !
i
Mt'MKN Kas i l list! -Cl
p-l Hsíts MVft-trtiíl tliht
fit li Ikft ko ptp# r 11 iis
p r S-r Mil fvík 4 a v I "
Hm f ltol In ktldá bUs svň
H(M rhválf kl-(l ha Ovílli fík 4
1 )( Mpe b)'ll bn ntho )! 10
datni ih!)lton l pan Sl
ment tbváll iatlá Ivon titanu
Ti to má byt ! pan Sl
mrnl ařk le pttrlii rttťF
lloiinci palM po vílím k nijaké
mu ttábolenstvl svoho lilo #
vlrcl It a poitěroC mlo v kámi
cit h aí n i hýtl v Spojrtiých
hiáirch dohromady vln nalli
vlrch třch eo patli k nábolntv
Pan Selrrnfint tudy dornává §
nevěren it dohromady více nf
těch co i biáal k nMornaiví i
t toho dá aa vysvětlit fe i tik
ohrnmnéha počtu mňl bil na
přiklad mu vti: íloíineň ool
to tak mil jako kdby t dpslti
tích co se hláaí k nábntanalvf
byt (na jtdea alořinec j'íto v tak
milém Dodtu le! to vlče tnáti
Nct kaldý kdo le opravdu hlásí
k náboženství sprsvtdlivému
kprsvediivě ten vífl In )f přece
nčiská bvtost totiž Boh který
celý ivit řídl spravuje kdo si
eo trochu pnrody vifmi ten muil
dozoati Že každý kvit je ilovo
kaftdý liat písmena kd mondroat
sláva páně i moc jeho zjevena
Pan Selement pila téžie ílověk
Iíídí íakŽiv o níiVm nepřemýšlel
O niíem neuvažoval musí dulevně
zakrněli ala pan Selement ám
nedává dokaza ze sebe ale bere
ai za oříklad Lambroso Dále
pfS ie náboženské sekty praví
viř věřiti musíš nebo budel
vířní zatracen přijdeš do pekla
Aao neupírám le tak uíl některé
tekty Ale pravé náboženství uci
jako uíil pán a miitr pravé církve
On nikdy nepravil vy musíte kle
oo vidy jeti učil mluvil já pra
vím vám línde ocět praví: "To
přikazuji vám abyste t milovali
setnolek'' To ovšem také ne
zachovává ani u avobodomyalných
aoi u některých těch sekt Jakai
ttněšoé jett co píie pan Selement
ohledně práce mozkové svobod
ného přemýllení jež prý nám vě
řícím rozhodně zapovídají Kdo
pak maže vědět o čem který
mozek přemýšlí aby mu to mohl
lapovědít? Ano po vyjádření
tlov ie mále poznat co ai dlověk
myilí ale nikoliv to o iem mozek
přemýšlí Milý příteli to nepře
dčlá nikdo vy ani já ekty nábo-
žeaiké vždy byly a budou Každý
národ v nějakého Boha vířil a k
němu ie modlil Modlí se zajisté
i Turci i židé ano i ten Indián
věří v nijakého velikého ducha
jen člověk který uíl mozek svůj
tuze přemýšlet nepovažuje snad
za nic vlečky ty kráiy přírodní
] to ptactvo vobec vše pokolení
za pokolením zachovává ten řád
jak mu jej tvorce všehomíre urííl
My zde žijeme na jednom místě
3J léta mezi katolíky a svobodo
mytloými musím dozoati ie nám
ani jedni ani druzí nikdy neprává
neublížili ani nějakým slovem
fest nati oepokáleliale ie někteří
náboženští pokrytci toho dokázali
ovšm oa nám do oiínýbri potají
jako škodná ponravr na cti naší
hlodali Dobře pravil kdosi o
podobných lidech vlastni saad
akušanotth "Chraň mne Bože
před přátelí před nepřátelí obrá
ním se jii sám" Tímto uzavírám
vé prosté řádky neboť nemám
kdy ani mnoho přemýšlet ani
psát ba ani ruku vycvičenou ku
psaní Kdyí ale psa Slemnt
Chválí si stranu #vouhájím si ase
já svou sektu nábožeosaou k níž
přináležím totii českou evsnjíslí
ckou podle helvetakěho vyznání
ca kterouž ae nestydím
Usrbora Rundut
IR WIN Fa a? list-Ct red
Buďte tak laskavi a uveřejníte
mftj dopis Málokdy napí&e uhlo
kop něco do "Pokroku' a přece
se v nim dočítá zhusta o stávkách
a o uniích uhlokepo Protož mi
snad čtenáři odpustí když podám
nějakou zprávu i Pennsylvaoie
Kdyi byla aiávka uhlohopo za
městnaných těžením tvrdého uhlí
v Lackawaona jak byl ten chudý
lid poučován ae všech stran a za
ttupovám lidmi viecb atava po
volání a ti všichni pracovali jen
ve svoj prospěch slibovali vyš
třovalí jen aby dělník tel faee
pracovat a oni aby hrsbsti mohli
zase zlafáky do svých bezedných
žokft
Nejlépe se mi zalíbila rada jed
noho krajana jenž v "Pokroku'
psslie s všichni dělníci maf stál
svými pány— fsrmsry Upřímná
to byla rada pro tisíc neb 50 tisíc
uhlokopo ale zdejším dělníkem
by 10 nepomohlo Kdyby tak jen
Dfil milionu rodio se atátu našeho
llo na farmy tu by viru oastsly
(14 časy pro Ameriku iiylor by
farmerskfcb plodin mnoho kup
en odběratela málo Farmař by
snobi ponejvíce pěstovat brambory
vyrábět makaróny a ty- posýiat
na východ Maso vejce drflbei
voce jísstf podobni věci oelil by
oa prodej tjr by museli rolnici
L'zt aeuni aoeb dát aadarmo
A ptníř PenlvsJl jaiJll 14 a
MH lnll'tfhl dnlt(U SI 1)1
(ská iě cul táJf "vtl tili í
l'0(!nitl na dotrýťh itkuháh
lili (tatí Pťťk nelil tktllks
r!van dllnik si my sli l#
(ttidis jsk loháčit tsk dflnlks
Ph'lal)a p)fm wéiok! sív i
im tM pá'l pothutnsl ns sl
i lS n olMf Abvi hom s odié-
tmvsli na fsrmv tha l'' ' p
kiMtál UI N nsl# itilia jlitli
dy iiIhi1i í a is tok by kM
( it u i ittl lí t 1 i
vsli jiko Čfřlín SS polovířnl
mtlu 11 v b j'řiiěhovslřC st m ptá
jukou m lil is práci dnun ný
bit on řádá poust práci Hálou
poko( s lířbss ie suchým cdle
1 em s prsní nulou íístou vodou
A írunh pskř I I by mohli jit na
hnn isiicn na mfxiá a práre na
svch ptjjemkáih Uyla by tJ
f)ich ikia a kspitlilé hy hrs
balí do kapes svých vfce milinuů
m l nyní 'Ae t'M třeba nlsrýih
támořných dílnlkft aby s přitě
hovsiec pfiuřovsl od tiii h dojSíiii
pofiiírům by lil jsko člověk by
se učil vymáhat sluiaou mxJu 1
svou práci by nebyl poroben jskn
otrok
A nem)slí st milý Čtenáři že
uhlokopové stávku vyhráli jak
psaly Časopisy Vo ize ve Čtyřrch
uhlodolcch přidáno bylo dělníkftm
10 procent a to asi 3000 uhloko
pá Nyní však ony doly v nichž
bylo přidána jsou nadobro zavře
ny a pracuie se pouze tam kde se
tíží uhlí laciné
Velice rád čtu časopisy a béfu z
nich náhledy i úvahy zejména ale
rád jicm Čítal dopisy paoa Píaiy o
socialismu- Ale naše redakce po
dala mu své mlněuíže socislismus
vypadá jako bludička a pan Fial
zahodil flintu do žita a více nevái
čí Jen p Fialo pište dál Z blu
dičky se stává krásné svitlo jež
tvým jasem oslepuje korunované
hlavy a i zde co nejdříve jíž oslepí
kapítalisty Demokraté vymírají
a za dvě presidentské volby budou
lam odkud ntoí více návratu
Zde ve mnohých volbách dostala
sociální strana více hlasa nežli de
mokratická a brzy jii budou pouze
dvě strany spolu toupeřit a sice
tocitlol a republikánská A jestli
tato poslední nepřijme sociální zá
sady do své platformy tedy půjde
za nedlouho za tvou sestrou de
mokratkou čas ten přijde neb
zdejší dělník jest jii sj t starých
politických stran ano on jest ayt i
unii neb 00 ví jakmile přijde k
vládě strana sociální že nebude
třeba ani stávky ani unií ani
podporujících rpolkV
Josef Lacina
CLAKKSON Neb a prosh
ee — Ct red I Uveřejníte la
skavě můj dopít neboť to mfiže
dle mého náhledu prospěli mno
hým vašim čtenářům Chci totiž
podsti jim zprávu o pozemcích v
Pine City Minnesota jež prodává
zde jednatel p Frank Ualatta
Pozemky ty jsou dvojího druhu
Některé se dají dosti lebce vzdělá
vali protože jsou pařezy řídko
klády žádné jenom místem je ně
jaké to mlází Místem jsou zas
houštiny hrubší tak že ae na nich
mohou dělat za dříví peníze To
jest ala snadno k zmožení neboť
takové dříví lehko se povalí anad
no pořeže a naloží Hodina která
čítá více dospělých členů a nemá
tolik těch kulatých aby ti koupila
za 30 neb 60 dollarů akr může ti
v krajině této koupit 3 až čtyři
akry za enu jednoho jo neb
bodollarového akru Že se musí o
tom též pracovat rozumí se samo
sebou Ostatně kdo nechce pra
covat ten nebude pracovat ani na
pozemku vzdělaném a nechá jej
zaneřádit pUyslem Proto kdo
chceš domoci ti k nějakému ma
jotku neztratil mnoho když se o
tom přesvědšll na vlastni ave oci
fožádojte jen p F Balattu 00
vám obstará poloviční jízdné a
pojede a vámi oa prohlídku oněch
pozemků A mám za to že
prázdnem nikdo domů nepojede
Pan Balatu milerád každémujpro
dá a poradí oeošídí nikoho o
boť má často kupce návštěvou
Jest tam Čecha utřno ji dost
více oŽ jsem t domnívat a ti
mají blízko do měst Pine City a
Berouna Shledal jsem že tam
Češi mohou najít dobré uspokoje
ní Dále ponechám každému na
vybranou P J- Pecha nec
PRAGUE Okla aoJistopadu
— Cl redl Dovolte abych pro
střednictvím vašeho ct časopisu
poděkoval všem tvým přátelům a
známým v Bolivar Mo ca jejích
ochotu a účatteostvf kttrou pro
jevili a i skutky dokázali při na
šem ttěhováoí ae do nynějšího
našeho bydliště Vzdávám vám
všem upřímný díkí
Do Prsgue O T doatalí Jsme
ie šťastně a edrávi a přijati jsme
byli vlídně od zdejších krajanů
což nás velice těší a dává nám
dobrou nadějí Že i nadála krajoé
svou přízeň uám zachovají tačež
ta jim budeme bledět dle oejlepěl
naší možností aprávně odsloužit
Na vysvětleni ct Čtenářům podo
týkám ie pisatel těchto řádků
pan Baloun založili obchod žele
tářský farmerskýmí stroji ve
zdejším dovéna měatečktt Pragu
Ntnt st thtj imlml }fit tsk
stihni sJjMm ukuli a esům
měMŠ
Ktsjinu tJeiM iptávnl pnpssl
nšl tt'i f jdtistl psa Václav
1'řiťcl a mola ninlm npskovst
ca il tylo o al spáao AI il#
iulmtn Ui isk uuJu mael leda
tas dtfdsil a tt ikiitnoit viatinl
insd I pnoptsviti IVdfMýkšm jen
okolí idrjlj utMsId na n
1i tý dnvm sým virtle Um mltn
vhiiiým a pAlou ns pultl! rtrod
íú ti íia Ci-rl p
dokssují itbri ksllodfiině plné
pnva latmetvkých s f Aitnýitii
produkty a hlavně bavlnod Mhi
vil jsuni s sltiMm írfckým ob
chodníkem ki"iý kiiput a "Iti
lnijfř'' bavlnu a to tuně h kl le
It-iíis vyplatil jíl ta bavlnu přes do
tislu doliaiftj a "díiní" f%i sdi
vke kleté prcu)l ksilý de-n
Nslincrt jak jurm s plvě Ičil
rt řibi heký počt a mnohý
Či-uký Urmář tsv t i? v mírní
obcholnf budovu E kamen a pak
pronajme jn obchodníku jiný aa
livi budovu pro ootávánl a vše
doliřis pronatiio 'i toho je vi
dět íe adejší oa lnicí mají dflvíru
ve rdejfií kraiiuu
Zdejší řád Oklahoma číslo 46
ZČUJ pořád! zábavu oa den
díkůvzdáni Hyl jwtn léž přítomen-
Má sdo dotti prostornou
sfň ku které právě přistavovali
svšsk soudě dle hojné uávšiívy
jest ještě nedoitičitclnon Jak
mi bylo praveno zdrM řád čitá
bezmála too členů a má dobré vy
hlídky ni jeltě vítM roišiření
Byl jsem míle překvsptm vzorným
pořádkem jaký panoval v siní
taneční Každý se bavil upřímně
nenucené přátelsky- Co mládci
vířila v Kole při roíkošné hudbě
bavili se starší v plUtěnku ho
vorem při dobrém pivečku a to se
rozumí že se tu a tam též zarpí
valy "ilej Slované!" "Sívá ho
lubičko" a jiné Byla to vůbec
pravá česká zábava Asi o půl
noci byla veřejná dražba na koši
čky které byly naplněny chutný
mi zákusky a opravdu uměle vy
zdobeny umělým kvítím začež
všechna čest zdejším českým dív
kám a starostlivým mstinkám
které se oečlivě postaraly by to
silnější pokolení neumřelo hlady
Pří zábavě té bylo neiciivaiiten
níjlí tože čistý výnos byl věnován
na umenšení bídy našich tratří
v Čechách Jak jsem doilechl
jen za košíčky bylo vytěženo přes
čtyřicet dollarů O ostatním ne
jsem informován a krajané rnusl
mní již neúplnost zprávy odpustit
neb jsem zde takřka ještě cizin
cem a pak jsem tuze zaměstnán na
zsíátkti Pro tuto přičinil jou
zprávy mé tsk neúplné a přdíš
kuté ale doufám že později vše
napravím S pozdravem Váš
W Wostrcbil
WESTON Neb 30 listopadu
_ Ct redl Jak vám známo
práce vaše a práce rolnická jest
skoro stejná a v témž poměř J roz
dělena to jest že není nikdy do
cela hotova kdežto jiné páce
jsou ukončeny již po sta let neb
po dobu kratší Kolník sotva ž
jednu prácí dokončí musí íbned
začítí jinou a malými jen přestáv
kami a podpbně i novináři sotva
že dokončí jwloy noviny již pře
mtfílí O druhých línsk to nejde
není vám pomoci až vás to ko
nečni i omrzí
Lámání korný se končí a zdá
se že to je jako jiná léta — že
nejsou všichni uspokojeni Jeden
má dost a druhý naříká a tak to
bude dokud tvět nepomine Ně
kdo nemá dost nikdy jsko ta mili
onářka jejíi přátelé již čekali že
iiamrt uklidí Ale ona jeté ti
minut před svou smrtí poslala
syna do parku že pry slylela ktlí
kt slepici ici lam snáiela vejce
byn uposlechl a šel ale matka už
vejce nespatřila neboř byla jit
mrtva Tak zaslepuje svět lakom
ti že ti nepřejí píkdy oddechu
Pracovat pořádně a poctivě jest
člověku radostí a kdo použije vý
hodně času toho dostává časem
svým odměnu Když tsk pozorují
prácí dělníka a rolníka zdá ae mí
že tomu akutečně tsk jest Komu
se nelení tomu se zelení anebo
obratná ruka oráče nebude ouziti
chleba praví ttaré přísloví Mno
hý zaviní nezdar avůj sám Lisiro
vat ttrníšté pozdě tázet dvakrát
oborová! a k tomu čtyřmi koui
toť práce jež prozrazuje Nedbala
Nešťastný pak hospodář který
dostane takového nájemce Ten
vzpomene ti brzy na to co za
pomněl dál do kontraktu Pak ale
může dávat vínu jsa sobě Že věřil
To ie ttalotéimnl Loni jsem do
ttal 1900 bul- kukuřice 8400 bul
ovsa a letos 800 kukuřice a 330
ovsa Jaký lo rozdíl A k tomu
jest korná samá sláma a aiupka
Špatného dělníka jest těžko ns
prsvít soud stoji peníze Co není
pssné to nebude dsné Dobrá
práce šlechtí dělníka ať jest to v
kterémkoli povoláni a nikdo s bo
neptá jak dloubo to dělal ale jak
to udělal Zkušenost oát poučí
Byl jtem nucea všechnu kukuřicí
pMist thtll H jsm l uschnvst
Váut JímIKsiiI
KliM HOW Osla t prostu
rt — Cl t4 I Mnslw lm dt
Id pivovar Wm J Imp
't C 1 M lnuls vystavil
ns mám porsmkil tonáhlý pivní
ukltl ml krajany av NjIMl po
t'i Mld len bud pto okntnl
Cechy wlmi hndí mhnť
kilik# době biidnu ti moci v ním
(iptiřili ťlPtin" muk přnuý s
cfy vt Ikoobchodnl V ns liji
krin v cfciill Hcnlrnvi rpttvu
tuto it lnttnl uvil tnamrnám
e v nill J P 1 Ha
jdnstl "l'ok Zip "
SmtltlH srf"i" # 'is '- Dnf
11 listopadu odpoieiln stsl se v
ti(liilinkých kanírnárlt na Hrs t
čsnerh pllpa I kd rý rsviU pnd
H k initrpt Unci v pmlmucke
sněmovně a kt-rý vslnuu cifrav
dový úías Při odpoloilniin cvi
ienl nuvifkft svnlifidnfk Ihib k od
6 sclniny myslivců bodl bodákem
novlčka Frsnt Waltrs s tpůsubil
nm smrtelné zraněni kterému m
bohý vojín v pondělí 16 m tn
ve vojenské nemocnici nkiihčiié
také podlehl Jk se rjÍHtilo byl
Walter pro nedosistečuě provedu
né cvičeni přinucen dodatečně ko
ňští cvičení a eicc tak dlouho až
nemohl ani na nohou sláti lila
Ml tedy že jrit unaven a ž ne
mflžo víca cvičíti Svnbodnlku
Uuíkovi zdálo í to odepřením
poilušnosti a proto předpověděl
nováčkovi Že půjde do žaliře
bvohodník Dufek pojednou ti 10
ale rozmyslil nechal Waltra jcSiě
jednou nastoupit do řady nasadil
bodák s znovu vyzval pěšáka aby
dělal cvičení Nováček Walter
únavou však nemohl učinili žádný
pohyb Dufek vytrhl mu pušku
t ruky a dvakrát: bodl proti no
váčkoví První ráně Walter se
uhnul druhou byl všsk zsssžen
pod pravým obloukem žcberníin
Bodák pronikl na 13 cm hluboko
do těla a zasáhl játra Zraněný
voják který v zápětí klesl byl
odvětěn nejprve do filiální vojen
ské nemocnice na Hrséčauech
když však účinky rány se horšily
pevezen byl do vojenské nemoc
nice na Karlově námětí Na ne
božákovi provedena operace ale
bez valněho výsledku V pondělí
r6 listopadu dopoledne Walter
těžkému poranění podlehl Svo
bodni k Dufek téhož dne kdy vo
jínovi dal smrtelnou ránu byl po
výšen na desátníka Nyní byl
D ílek zatčen a do posádkové víz
nice odveď-n Proli desátníku
Dufkovi zavedeno vyšetřování pro
vraždu a tím vyvráceny jsou ve
škeré domněnky jakoby Dufek
jen nahodile myslivce Waltra pro
bodl Deátník Dufek nalézá se
ve vojenakém žaláři na Ifradča
nech
Stvtrfiv olej iv Cotharda
Není třeba vstoupilí do musea
chccme-li najiti nějaký skrytý po
klad pokud se v lékárnách pro
dává Siverův Olej sv Golharda
bezpečný a apoleblívý prostředek
proti revmatiomu otokům vy
mkniitinám křečern a všem bole
stem na jednom místě usazeným
Paní Ceh Krajčova oleje upotře
bila a píše o jeho účinku takto
"Ctěný panej — Upotřebila jsem
jedné láhve Vašeho Oleje sv Got
harda proti revnatísmu a už ní
kdy bez něho nebudu Zkusila
jsem dříve všechny možné líni
menty leč lidný nepůsobil lak
dobře Znamenám ta v úctě
Celia Krejča Wichíta Palla Ttx
Severův Olej sv Golharda pů
sobí skutečně divy při bolestech
svalů a kloubů Kychle ta vstře
be liší zánět zahání otok a při
vádí bolavé místo do pravidelného
stavu Poior na oápo fobeniny!
JcJioě pravým et len na jnhož
nálepce jest podpis "W F Sva
ta" Slojí jen 30 centů Měl
by býlí pro případ potřeby v kaž
dé domácnosti po ruce zvláště v
zimí době Adresujte W- P Se
vera Co Cedsr Kapids la Při
objednávkách obnášejících $1
a více platíme všechny dopravní
výlohy sami
Počínaje 1 lisl zavedeny byly
veskrzná každodenní spací vozy %
Kansts City do Jacksooville Pia
přes Memphís lJtrmint(ham a At
liots I-KlSCO DlMliOU a bu
dou v pouiívání po všechny zimní
měníce
Thc SouTHMmaM LiMnto vlak
vyjíždí z Kaosa City v 6:30 večer
každý den a urazí cestu do Jack
sooville v 38 hodinách
Vedle veskrzných spacích vozů
do Jacktoovília opatřen jest vlak
tento elegantními sedadlovými
vozy a vyhlídkovým vozemv oéni
jest kavárna jii řídí Pred llsrvey
Žádná jiná dráha nenabízí tak
skvělou dopravu
Dallf podrobnosti adělf vám
ústně oeb písemně
J C LOVRIEN
Ass l Genl Paas r Agent
1617 Kaosaa City Mo
Taní li 8 APAM8
Sial T
'Vnm tm ť fi tr
tllt'S Tfl HnSoHl mm
Mi r I r-ni ii t-m -sitiSiivi
isM iiinMi e
IkmS usv vťasa v"
i sl kt M'" ifaii r
Mnktaatťrs '♦
paulnlla ilaM 4f ►"
ua a "
Vylti'( Imf Jiin-nni
A'1nttí iřrwnl'#ev Mi-tf IiikJI
HrilllW (iitijwillittlí lnlli'k V
tliMtuhv vKliiikii anrli Jim4 trnkt
liemm-e Mňíi-lc iw itMii vyliVUl
S tlllil" I' Wm ItMit lény vlno ťf
dul Vvbťllii lll lidu ktrď
Irkuř rtf tiKifil utiivtf prtrfi ly
jíle ni-j'll w uftlmvovull JO
Itiptf v-kfK likrnli-t iui)l na
prutli ) f 1 Ii'ii v Vru jnkmikii
Iiv tn'iii'c ínlfiillm Jntir altev
Thilí'l'iv "HUik 1 rtinlit"
luii ne ulvatl
Htrnn rmly li1 s-lfv
riimní iiIIiikSA nlimltes na
Tli Lmllři Ailvlwry I-p'l Th
(1i(ti)iiK Mnlirlua Co
ClitUnKa Teiin
WINE"CARDUI
!a a a aaaa o- ♦-♦--♦-♦''♦-
St k-li It4 iMlta etlt es
k
lUWX II
1MMttí
llrió laxt S3 15
UHLÍ
ti i L C Teleř ÍW
lyUUUtllt 44 DUUIIC J40 farua itraat
VUckaf draky tvrdáko a aslkkebo abll RajalUf eeay
KsjlspM arkaaatk4 ohekvt a pre vyUpíaf pací ti 00— II
Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscoiisinu Chica
go St Paul Minneapolia 8t Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemkfi rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vylušti
si pozemky při krásných řekách 1
jezerech v níchi jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po většině jsou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolia
Duluth Superior Ashland a četní
jiná proapívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhl pro
plodiny farmerskč
O bližší podrobnosti pište na
6V0 W Uíl
pOUSKlSlIVt hOHllMM1 Itll4lt W'
BB" O tt MtKai
O V A„ Si faui Mina
rVodám levně neb pronájmy
40 akrů velmi dobré půdy ležící
v české osadě 3 míle západně a 1
míla poledně (v sekci 97) tni čes
kěho městečka Hanben Wís Při
hlášky dějte se pod adresou
PKANK J KOČÍ
43x3 Clarkson Neb
Pozomok na pro&oj
160 akrů dobrého pozemku bez
budov čátčně vzdělaného kte
rýž asi před půl rokem koupen byl
za 13300 prodá ae nyní za boto
vých 11300 aneb vymění ta za
obchodní budovu v stejné cení
Pozemek len vzdálen jeti od West
Point asi 100 míl v Holt okresu
3 mil od městečka Kwing a od
jiného měnsčka pouze t % míle
Bližší podrobnosti tlélf ochotně
Charles K re pel a
II— West Point Neb
Na wM za Imi ceno
Od 3 do 10 akrů pozemku ta
dvěma malými domky a stájemi
blíža Mascíit t 't míle jihozápad
ně od městských hranic Dotazy
fndpovl ochotné P O UKLAU
30a So 131b St nebo 530 N
a jih Ave Omaha Neb 1311
FaiašTpapi)
Pronajmu tvou farmu }'t o
západ od Linwood Butler okresu
ležící za výhodných podmínek
Parma má výměry a8o akrů 170
akrů jest vzděláno ostatek Jest
louka a pastviště Bližší podrob
nosli tdélí I r Kůžičks
I7k3 LíowooJ Neb
ABSTRAKTY
— vrMOTovwa: -
S "M SGLcilers
1 7th a4 rareea PatUrsaa Blk
Zujrtejte sr aal a tnkuto líšta Ttl 1M
HARSHALLQIBESJANSAS
ležící ve
velikém pitmu kukuHiném
plodí víca kukuřic a prasat a ná
tledovně i větší blahooyt než
kterýkoliv jiný okrsa
ia západě
Dotrí firmy od $35 do $60 ikr
Máto-li tájam v aajištéol aí domo
va dopili oa
A E Shumivuy
oMBksrr a rajtoval sfahaaalK
MARYSVILLE KANSAS
1 1
oiiiovti iiDCX mm
i %i mim
i
j' i
3 culí v MtuiUu (tin pn cttll v Mimiku Atn rn
nrh Itlnírh JII 311 vb !ilnirh tJílžDlI
XAHYLKA thiút VVPIAClíNA
Neobyčejná nabídka— ČttUo bodlivó
lMltll rlll( SřlHM KfUHMA
toku jti ' lii Asaxllr T"Uy Mh llfn Mm niPtwl l"il
Mslsv Im 11'ni klu-ifv pil fcsl lfva H nul Inn A hiiUIkvuiia
imi)il in-iv rumu kniiiik in1'"" nliikiii #imH - i'rtilíi'iin
krmní lihu iilui IVB Mviťe vím r lrtivi-ři prlvlU J livle i)li'l
HUfkM tnflililill liK )ť liy nukiili KA ll I ř yullnurt tii]'--lli'n 'lilo
imhiillis vlit jiKiire ř nlijliiiikv j-iíImii k niti t illnn Jl dmtl
ttt ttt Minliey nlilcf Hitť-Jďi ns nlilrns knil'
J KLEIN
vtlkoobthodnlk
lihovinami
s v roli 26 a N ni H3 OmRba +
OlSnrultali Mi ri'liiil' NnHutinl llďiV Ihmihm Vm f Hnuli HiiiiIS
tliHxlit lliil Nl I HhiiI) mi lliimlidi I i f i(iHt í-lnlřiil li
- e~s
Ccslíií nemocnice v Crclc Kel)
Tlmln iivíill rl krsjnuAin v snáwtsl le r Karel II lirniinr ni-
Inlhdll I h I ílfilnlrliin mri f t-H i ll I Ji lllilllul lli-ll kli-H k ll'lllll
ilii ( n in Jfxllli ruMilil priivliliOiiiMi
--2 i-: o rv i o i--£
s Ienl nyní jiMirnvnn ( I'iiúti krniiifim n kmlmikibn li'pe himlmiJtl n
kil) kullv iIÍIvd Nemurnlré e ilnkotiHln rařlxmis iiul Vedinlin iiniK1 As C
iiďlfiiviiliiiky s ihjliniil m ncmiH-ní vtehn iImiIiii vynm n k h í I Iry i l j
inin l lr flreunr ni ku finiimi I ilvu ilulir1 l'kín a vin Ji-t Zfif lnni ku
pruváilr-iil vSiirli operni-l
nit KAitKL li imiui:u vmvf xchr
~—a -a~s-e
V _ Ha l ní raní aViiIaUi haha
i ruiuiuiai uuuuui mma i mi
Rchrbougn Bros
majitelé 17 a Douglas ulico
KI!l(Hf-l'řvli1liiilfhirf)il prínramr ralilltir iliiďfliif a-tpliil airujwp
( ii„rlnl SrawiplMv-li rnili"'uli'li ptnniť kl Uiif fi'if
Ví IKiliy-Kolejní kalila ktolnjnl arkiwtr Illifrnl U (ifithuvS ISitil fkaivlk
lurH titárna fJn4 liímtf
['OIIMNÍ iililinlil -„ i itn titiYé l'!ilf r Im h llir'
VUktiKH STIÍA V(J-Sifa pimkrliiuia a tHhuillfinmi kaMKlnmf prtnl
KATAMiU-Klsanliil wxif lllmtřinanr katalus kafclSmu ídarma"
Adr(msi ItOHKIIOI lili IIKOH ONáHá KKII
MO MORE BLUE-MONDAYS
SWlFFs PRIDE
SOAP
Good in hard
water and good
in soft water
Míido by HWJťT & COMPAXY
HwlfHvn Prlda mýdlo jst najlujilíffl mýIIm Jskdtiož lz ku praní jirádla (litst
ScIMii Kvlho iiritdla-iilkollr olmlřiv
Gudahťs
Standard
lh% šunky jsou nttr ra nrjlcpšf uznávaná
šiinky výjimkou našich Piamond
"C lunsk jsou nvyrovoatelnébo
do zevnějšku chuti i ttchovaclc
vlastností
Prosty úplně oné drsné alané
chuti tak odporné otobám jichž
žaludky n)sou tak tilné jak
by být mohly
Jemné lahodné hnědé
TH Ctitfity ffUlrrCo
South Omaha Htí '
'i '
JONH LINOER velkoobchodník lihovinami
má oa skladě
ÍÍÍ2ĚD3 ůú mmú l domácí rloa a litfrí
zvlálti ale proslulou zr 1881 OFC&JS Taylor
Za jakost všeho tboif ae ruěf 5a
Te ffon 1815 1200 DougUi u!„ OMAHA WEB
i HAMBURSKO-AMERICKA LINIE fí
„ „ 1 j iu i „ i j l ji Aica
HpaMaast UU aarfiila iwll rok prsvl4laé spalntii a Rv rwpaa éfaa
traaketlail Mail Ki-jrvrhMU JMa a w farka éa flanbarka
1X1 a4jilaJ( vs etrrVk v aafcato
flsaibuřtsn mřl kl Mola !( aajiiaril Koiacká Traas-AtlaBtitká Páral 't
vlnl Hvoitfnmt a vImibí if lodi najídek ífcraaoa anaot MIW tasH
iSrkio )oa vrllkl airwrfal earaíky sabrsujlcl 14 dvoutroubov#ek parnlodl
krá Lu imLxII caatulldeb svjáir sarísae Jana Takový pof tl parolodi as
Vlaatnl iidal jlal apulaaoat Oktado přaplava aeaa obratu sa aa
HAMBURG-AMERICAN LIHF
J?aa