Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 09, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v
4"
n
Pokrok Západu
v i
v
v
XXXIII
OMAHA XKIIH VK KTftKM! DNK t MtOSlNCi: IU0:
4
v"
l KY
ZPRÁVY TCLEGhr (É
Pfchlct! ro RvMaHlllekolio u kronika mlhtí
Z Washlnftone
Dvttat (0 tútloulil — VtAál it rý
4hitní frtttiJrliiho tattIJnl
Někwřl lidé kun la vydávají
la vndce dřlnictva snall se
tomuto prospěli mnohdy ivým
chováním mu Ikodl jak dokázal v
líchto 'lnech littý Scliulteii vyni
kající tlen Rytířů prače Týž při
šel k mluvilmu kongresu Canno
doví a iádal ho ne pídiS zdvořile
by jmenoval za předsedu výboru
na práci socialistu Liveroashe z
Kalifornie Ca o noa z počátku mu
zcela klidně vysvětloval že přerl
tedou tohoto výboru dle pravidel
musí býci republikán a tleny men
šiny ie neustavuje on ale zástup
ce William vůdce demokratické
nenSiny a zároveň ho odkázal na
ného Schulteis byl ale ještě
drzej&ím a urážlivým a Cannoo na
to povstal a t planoucíma očima
nařídil Černochu stojícímu u dve
ř( aby Schulteise vyvedl a více
itráte ho do vnitř oevpouítžl Zá
roveň mluvfl prohlásil že chováni
toho neurvalce bylo urážlivé nejen
pro něj ale pro vlechny dělnické
jednoty a že by dělnické spolky
neměly míti v úřadě muže lak
prostá sluSooati a povahy jako
jest Schulteis
Guyernér michiganský Bliss
zaslal komisaři na výslužné Wi
reovi dopis v něm! se dobrovolně
vzdává svého výslužného V do
pise tom praví: Obdržel jsem
čeho jsem si přál totiž aby jméno
moje bylo na seznamu výslužeb
zároveň jmény mých soudruha
ve válce občanské a vzdávám se
výslužného jenom proto že nepo
važuji to za slušné bráti je když
když ho nepotřebuji Neschopnost1
mojéděleoná uznána ve dvou pro
hlídkách vedených dvěma zkuše
nými lékaři a dostal jsem Jíl a
měsíčně a chtěl jsem peníze ty
věnovat Velké Armádě Republiky
a to také čioím
Sekretář války Root ve své
zprávě ku presidentovi praví že
naSe nynější armáda sestává ze
3 68i důstojníka a 55000 mužo
kteří byii dne 15 října rozděleni
jak následuje:
liftu líjjolklt
Ve Sp Státech 2764
Na Filipínských ost 843
Na Kubě 34
Na Fortoriku 8
Na Mawajskýrh ost
V Číně
Na Aljašce
9
4
39
Mu6
39068
14667
695
304
188
M7
53i
3001 55500
Dle toho se armáda naše zme-v
lila za poslední rok o 11978
mužů-
Generální štáb se velice osvěd
cil v minulém roce
V pondělf zahájeno bylo pravi
dělné zasedáal senátu v němž
předčítáno bylo poselství presi
dentovo které Jest tak důležité že
mu věnujeme v příštím čísle zvlášt
uí článek
President zaslal senátu k potvr
zeni opětně jmenováni generála
Leonarda Wooda za majora-gene-rála
a zároveň také jmenoval
černocha Crumpa za kollektora
přístavního v Charlestonu
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Zdařená operace
lit Andrew „ Nelden který
provedl odejmuti zdravého ucha
t hlavy jednoho Němce a připev
nil ho na hlavu jednoho boháče
jenž ucho své neznámým způso
bem ztratil jest výsledkem své
operace nanejvýš spokojen neboť
sc nad očekáváni povedla a také
jeho bohatý pacient jest spokojen
nelituje oněch $5000 které za
ucho vydal A konečně muž je
muž bylo odejmuto jest také spo
kojen neboť S těmi I5000 které
dostal chce si založiti nějaký oový
obchod aby mohl klidně sn svou
rodinou žiti Němec ten jest do
movem nedaleko Pittsburgu Dr
Neldeo popíše celý tento zsjlmavý
případ který jest prvním v ději
nách ranhojičstvl ovšem bez udá
ní jmen
Rozvod t Jlžaf Dakoty neplatný
V těchto dnech odepřel jeden
distriktní soud v Iowě uzoati
platnost rozvodu nabytého v jižní
Dakotě Jednalo se o případ
kde manžel žalobce strávil v Jižní
Dakotě v souhlasu místními zá
kony osni měslcá a obdržel roz
vod oačel ss ihned vtátil do sta
tého evého domova v Inwl Sond
ce tvrdl ve svém rossudku že po
byt v Jižní Dskoté byl jen pí]
stírkou a te muž ten ve skuteč
nosii nikdy svého občanství v lowí
se nevzdal V tom případě měly
iowské soudy stáluu pravomoc nad
sňatkem muže a jeho ženy a nijak
nemusely uznali rozvod jižní I)a
kótou povolený Pakli v tomto
případě podáno bude odvolání
rozhodnutí to bude potvrzeno
neboť spolkový nej vyšší soud bod
tento už rozhodnul Letos na
jaře pět soudců proti třem uznalo
ze ma se pina víra a kredit dáti v
každém státu všem veřejným vý
nosům záznamům a soudním jed
náním každého jiného státu Ne
pravé bydlení prý se rovná podvo
du na spravedlnosti a na rozvod
na takovém nepravém tydlení na
bytý netřeba bráti ohledu Až
dosud mnohé státní soudy cítily
se nuceny za všech okolností roz
vod jihodakotský uznati avšak
tímto rozhodnutím se věci změni
ly Brzký návrat do starého do
mova je dostatečným důkazem že
pobyt v Jižní Dakotě byl pod
vodný Statečný český hasli
V Chicagu chtěla jistá Pavlíne
Cameronová zachránit! několik
koček a proto se vrhla do pokoje
v němž vypuknul ohed v sobotu
časně ráno v domě 876 z Adams
ul při tom však jejl šaty chytly a
ona byla tak těžce popálena na
hlavě a na nohou že v nemocnici
prohlásili že nevyvážné životem
Cameronová ucítila krátce po 5
hodině ranní kouř ve své ložnici
i vyskočila z' postele a učinila v
domě pokřik a tlm probudila i
ostatní nájemníky Na to šla
hledat své zamilované kočky kte
ré byly ve světnici v niž plameny
se počaly rychle šířiti Mezitím
co pátrala po nich chytily tfií
lehké šaty a ona nemohla vzdor
svému namáhání plameny na sobě
udusili i počala křičeli o pomoc
leč nikdo se nechtěl odvážili do
hořící budovy Avšak hasič Fr
Novotný nedbal zuřících plamenů
i vnikl do vuitř a popáli nou leh
kornyslooii ženu odtud vynesl
Nejdříve rozbil okno aby trochu
čerstvého vzduchu vniklo do svět
nice na to Cameronovou zahalil
do svého pláště a vynesl ji z domu
Vlasy nešťastné ženštiny byly
úplně sežehnuty a také statečný
fusi i byl ni několika místech po
pálen Mladý farmer vrah odevzdal se sám
policii
Mladý farmer Fred Struhe kte
rý blíže Topeka His zabil svou
milenku Alici Heoningerovou že
si ho nechtěla vzít vydal se sám
v ruce náčelníka policie jamese
Woodse v M acon Mo Policie
pátrala po něm ve všech větších
městech Stru be však pracoval
na jedné farmě v okresu Macon
Když byl tázán mladý farmerproč
děvče zabil pravil že ho oklamalo
proto že jí usmrtil
"Ujednali jsme se že ani jeden
ani druhý nebudeme 11 nevěrni
vypravoval Strube "a zdálo se z
počátku žo mne miluje a byl jsem
šťasten Dna odjela jednoho dne
na svatbu své sestry do Iowy kde
setkala se listyrn John Deerern
To byl počátek její nevěry Pozo
roval jsem že se mi vyhýbá a to
mne bolelo Usudný večer jeli
jsme ze zatiavy doma veza se
nimi její sestra a když jsern je
přivezl domů a sestra slezla z
buggů ptal jsem se Alice proč se
mnou tak Spatné zachází Una
au mi však vysmála a řekla mi že
se nemůže za mne provdat poně
vadž jí sestra v tom bráni Žalem
div jsem nesešité! a udeřil jsem ji
utahovákem Šroubů a když jsme
v zápase z kočárku vypadli tu
jsem ji dotloukl'
Strube dopraven byl do Spring
fieldu III a tam bláznivé ženské
mu dávaly lakovou odpornou sou-
strasť na jevo ie šerif zakázal
aby Žádný více nebyl do jeho cely
vpuštěn
Šerif vydal také toto podrobné
přiznáni mladého vraha:
''Jmenuji se Fred Strube a za
bil jsem Alici Heoningerovou ač
isem to před tím neměl v úmyslu
Nechtěla se za mne provdali
Osudný den slíbila mi dáti určitou
odpověď neboť jsem chtěl vědět
na čem jsem Od tkoly vyjel
Mm s Alicí a její sešitou KtM
Kl i mt priet doma pomalil
mm Flhel t kočárku polnm vsedl
jr-m a visi otři koní které 1
um Aiite utřela vyirli isme
inovu na cestu a tu jsem se l tá
lal chce li se la mna provdali
ale ona s vyhýbala odpovědi al
kdy! jsem jí lekl ie ten vi-frr
chci r( odpověď ať si je jskáko
liv řekla mi Ie nechce Na lo
jsem jí lekl Ie neví co bych jí ta
to měl udělat a ona na mne nalé
hala abych jí lekl co Odvětil
sem jí že by potřebovala abych
ji inavu rozrazu ta to ze mne
lak dlouho držela ta blázna Na
to vztekem jsem ji udeřil dvakráte
do čela utshovaclm Šroubem a ona
vyskočila a prosila mne abych
ustál že se za mne provdá V
zápase jsme vypadli z kočárku a
já udeřil ji ještě několikrát a když
sem viděl že přestala dýchali
naložil sem ji na kočárek a iel
sem rychle k lesu na místo kde
byla později mrtvola její nalezena
zakopána v hrobě který jsem sám
vyhloubil starou lopatou již jsem
záhy z večera uschoval do kočár
ku aniž bych věděl proč Mrtvo
lu jejl jsem zabalil do koflské
deky a zahrabal ji Pak jsem jel
skrze Havanou a za městem jsem
zahodil lopatu V Bearstownu
jsem si koupil kufřík a jet jsem
dále až konečně jsem koně a ko
čárek prodal majiteli půjčovny
koní v Edenu Dal mi H15 hotové
a ček na t5 ale banka mi ho
nechtěla vyplatit že i Bern byl ne
znám Výpověď tuto dělám dobro
voine mino pred tlm mi nic
nesliboval aniž mi vyhrožoval
Pálený farmer
V Bloomfield la zahrál otec
svému synu Šeredný kousek j
W Huzzard z Wamego Kas
tam zajel a seznámil se s nevěstou
svého syna Idou M Sampsono
voii z Drakesville la a po tří
aenni známosti Dyit oba rezdani v
úřadovně okresního zapisovatele
Sampsonová byla zasnoubena se
synem Buzzardovým a týž pozval
svého otce na svatbu Starý
Uuzzard nechal práce na farmě
strčil do kapsy #75 a prvním via
kem odjel do Drakcsville a mladá
nevěsta zalíbila se mu takou mě
rou že si ji počal namlouvali a než
se syn z jižní strany okresu vrátil
byl už párek sezdán Mladý muž
si div nezoufal ale pak sedal 11 po
kojiti slibem že mu nevěsta bude
nounoii matkou všichni tři se
vrátili do Wamega
Smžlé přepadeni
Chicago jest nyní pravým Eldo
řadem banditů V úterý tam
vnikl jeden zajisté velice smělý
člen lupičského cechu do herny
klubu Vandcrbilt v čísle 174 State
ulice o 10 hodině večerní a namí
riv uva samoemno revolvery na
patnáct sedlcích tam hráčů přiměl
e ku zvednutí rukou a sebrav
Í200 odešel aniž by se odvážil ho
někdo zadrželi V době přepadl
ní hrál se v klubu u tří stolů
"poker" a u jednoho kostky Lu
pice vpustu do vnitř černoch Vt
ameads který ho považoval za
jednoho z hráčů Lupič vyčkal
příhodné chvíle a když se mu zdá
lo že je dosti peněz na stolech
zvolal: "ruce vzhůru 1 Když
hráči překvapeni ohlédli se na
banditu viděli dva samočinné re
volvery na sebe namířené a ban
dua jim rozkázal aby mu dsli
všechny peníze do kapes Když
se to stalo bandita jím všem přál
zdvořile dobrou noc a odkvapil
Černoch Smeads byl první klc-rý
se pustil za ním a viděl ho prchá
ti západně po Monroe ulici Když
Smeads doběhnul ku Clark ulici
chytili ho dva policisté kteří ho
odvedli na sunici neboť se domní
vali že něco uďál a proto že
prcna iviipic mezitím zmitel a
později policie marně po něm
pátrala
Dvojnásobná vražda v Buffalo
Staří manželé Frehrovi zmizeli
dne 30 list ze svého bytu v
Buffalo a žádná slopa nebyla po
nich nalezena Teprve ve čtvrtek
nalezeny byly jich mrtvoly zshra
bané pod dřevěnou kolnou stojící
na dvorku domku kterýž obývali
Staří manželé bylí zavražděni a
sica nějakým tupým nástrojem
neboť lebky obou byly rozbity
V týž den kdy Frehrovi zmizeli
přistěhoval se k nim jakýsi Chas
Bomer který pojednou odjel 1
Buffalo byl však vypátrán a
zatčen v Erie Pa V Buffalo byla
zatčena jeho hospodyně Louisa
Lindholmovi u níž nalezeno bylo
#70 ve zlatě Zatčená praví že
jí Bomer tyto peníze dal k uscho
váoí S of zatčena byla její při
buznáu níž nalezeny byly některé
věci náležející rodině Frehrových
Bomer ve výslechu pravil ie kou
pil marirk o I lMirových a ta
plstil ta n f jtoo hotoví Pr
hého dnu nalrd prý dům prltdný
a měl ta to Ie manlrlé odr-hra
li do chudobince aby tam v klidu
vytkali svů konec Homrř se
plitnal te padělal "dýd" na ma
rirk I ri lnových ala omlouvá
svůj čin tlm la prý se domníval
Ie k tomu právo nepochy
by la lloniřt maolrlc tavratdil
a tlm tpůtohem st hodlal tmocni
jich majetku
Ruský vojevůdce
Alexej Vssilevič Suvarov jene
ral ruský mnohým obdivovatelům
úspěchů jeho říkával že každý
člověk může míti úspěch v životě
chce li Hlavní podmínkou jest
ncodkládati mnohý jen zlchko
myslnčho zmeškáni propásl příle
žiiost k bUhobytu a k Štěstí
mnohý odkládáním pozbyl i živo
ta V každodenním životě to vi
díme Kdvbv každý hned užíval
Trinerova Léčivého Hořkého vína
jakmile chuť k jídlu ochabne vy
hnul by se mnohé nemoci mnohé
bolesti mnohému vydáni Tento
lék rychle uvede žaludek v pravi
delnou činnost a tlm i celému lělu
dodá svěžesti a zdraví myslí by
strosti a odvahy Kdykoli máte
žaludek v nepořádku neodkládej-
te když pozorujete že každá ma
ličkost vás rozčilí že isie bez
příčiny mrzutými a nevrlými Že
míjí vás spánek neodkládejte ale
začněte hned s Trioerovým Léči
vým Hořkým vloem Ono vám
vyčisti a obnoví krev dá veškeré
ostrojí do pořádku aby mohlo
pracovat! V lékárnách Přímo
zašle Jos Triner 799 So Ashlsnd
Av Chicago Ills Pilseo Station
Novinky 1 Llnwood
Dne 38 listopadu pustil jsem
se do Omaby Za jedno abych
navštívil nemocného bratra Josefa
a za druhé abych si po "úmorné'1
prácí drobet odpočinul V sobotu
v lst hodin večer přišli jsme k
msmince (moje drahá polovice
poslala totiž ia mnou dceru Libu
ší aby prý so tatlaek neztratil)
Udělal jsem si hned pohodil zul
hem se a poslal jsem si za pěťák
pro pivo Večer se tam sešlí
hratři a sestry a Ivakří a měli jsme
'good Ume" Já dal vždycky
jakmile bylo vypito pěťák na
pivo aby neřekli že jsem nějaký
skrblík Večer v nedělí opako
valo se totéž V pondělí odpo
i f 11
icuoe nastalo loučeni neb Hcin
pomýšlel na zpáteční cenu Na
ceno na naurazi nscnomejtia se
nám v Praze do cesty fotografická
dílna a mojii dcery Vlasta a Li
buše nedaly mně pokoj a nutily
mne ahych prý se nechal "vyble
tknout'' Konečně jsem svolil 1
vlezu do aparátu Náhodou ne
byl íotograíista doma a jeho man
Želka zastávala jeho místo Ne
bylo mně to moc příjemné neb já
se ženskými nerad mluvím sin co
naplat už jsem byl v pasti a ona
byla přichystána mě si vzít Ko
ocinř jttum se odvážil k lomu
kroku a posadil jtem se Panička
přijde s povídá bych dal hlavu
drobet dolů a při tom mne vezme
za bradu Ve mně každá Žilka
hrála a nedivím se sni dost málo
že první obrázek byl zkažen a
proto musel jsem podstoupit no
vou operaci Usadím se ale Via
sla a Libuše v zadu už volaly:
'Tati spěchej nebo zmeškáš
vlak!" Co mně ale bylo do vlaku
když jsem byl u "fotograficky!1'
Posadím se a čekám až bude ho-
tova- Přišla z kabinetu kouká
na mé a vidí Že jsem jaksi z kon
ceptu Počala mne upravovat
hlavu na síranu a opět mně sáhla
na bradu Du mě jako když
rarach vjede Druhý obrázek byl
Vlasta volá: "O
1 už ti vlak ujede''
ale nechtěla pustit
že prý mě chce vzít jtfiě do třeli
ce Ji se nehněvsl neboť jsem
myslel že mě opět vezme za bra
du Nedošlo ale na to Ukázala
měpoize kam mám hledět a ře
kla mi abych byl hezky zticha
Myslela chudinka Že kdyby na
ně opět chmátla že by se ve mně
opět rozproudila krev a proto mne
raději nechala na pokoji Obrá
zek se podařil a já byl konečně
hotov Holky opět volaly: "Tati
horíapl" Ted přišlo to nejhorlí
Northweslrrn dráha přeložila své
nádraží Dříve jsme přijeli na
Webster a if ulici vzali jsme
káru a byli jsme doma Teď ale
dráha N W dojíždí též na Union
nádraží na to ulici a tam odtud
se musí k mamince klusat pěšky a
od maminky také Vlak vyjíždí z
Orrahy ve tři hodiny odpoledne
Na cestě od fotografa potkával
sem pořád samé známé a tím
chvilka a oním chvilku a koneč-
opět zkažen
tati spěchej
Panička mě
nl phc by se bvlo uln In rn
Vlala a Libuše předpovídaly
totil i bych býval tmrlkal vlak
I'li leme na nádrsll 1'lsmpač ul
vyvolával Ie náš vlak ta 3 minuty
odde Já neměl ani kdy si kou
pu iiurK u lirinky s mnou
podomrk vyvadil Ie prý mám
přilt v čas abych ti mohl koupit
lístek ale pustil mne a my kowpč
ně uvelebili jsme se ve vlaku se
synkem Ladímfrem Sotva jsme
se ale uradili již se vlak hnul a
my loučili jsme se s Omshou
Kondnklor přijde chce lístek á
řku ale te jsem přišel drobet po
zdě a Ie jsem nrměl kdy lístek si
koupit atd 1 kondnklor ale povídá:
"dac all right mistr ' Zaplatil
sein mu lístek a zbylo mi ještě
deset centů za které Isem si kou
pil od obchodníka na vlaku slané
"pínacť a byl jsem hotov Při
jedu do Linwood kde mé již na
nádraJf moje dítky očekávaly a já
konečně jsem se ocítil doma
Moje stará měla ze mni nehoráz
nou radost a opravdu jsem myslel
že mě umačká
Dne 3 prosince zemřela pani
Pachrová a pochována byla v pá
tek za velkého účastenství obe
censtva na hřbitově "Cedar Hill'
Pani Pachrová zanechává manže
la a Čtyři dcery všecky zaopa
třeny V pátek minulého týdne při
veženy sem byly tělesné pozůstat
ky p Jelínka který zemřel u své
dcery paní Chválové Zesuulý
byl přivežen do spolkové sině
ZČBJ odkud byl vypraven po
hřeb Pohřbu zúčastnili se jeho
dcery Františka Karolina a Marie
se svými manželi a jeho manželka
se synem Albertem V síni s na
hřbitově promluvil pan Tomeš
Duda jehož řč se vsem přítom
ným zamlouvala
J J Kavan ze Schuylcr vy
koupil obchod sfarrnerským nářa
dím o i pana Franka Votavy který
onen obchod před rokem vykoupil
od pana Tomáše Dudy Pan J J
Kavan jest zde všeobecně znám a
ioufáme ie jeho přátelé a známi
ho budou v jeho podniku podpo
rovat V úterý minulého týdne po
hřben byl pan Matějíček ml na
hřbitově Kiliánově Pan Matěji
ček 11Ž po delší léta churavěl a za
tou příčinou se před dvěma lety
odstěhoval do Nového Mexika
neb doufal že tam opět ztracené
ho zdraví nalezne V Mexiku ili
jak nám bylo sděleno vše jest iL-
_ _ ST A i 1 um
rimno urane a tax konečné se
rozhodl a přijel s rodinou ku svým
rodičům kde po krátkém čase
zemřel Pan Matějíček oženil se
před děsili lety se slečnou L Ni
grínovou od Abie Zanechává
manželku a pět nezaopatřených
dítek
Pan Frank Boháč v pondělí
přišel nám ukázat játra z kuřete
která vážila jed) 11 libru Skuteč
ně jsem se tomu podivil a panu
Boháčovi jsem ani nevěřil že jsou
z kuřete Jí myslel že jsou t
husy když mě ale ujistil a já vím
že on nelže tak jsern mu konečně
uvěřil
# Konečně vám musím svěřit
jak jsrne překvapili manžele Hořf
manový v neděli večer sešli
srne te 11 nich Manželé Dudo
víc V ťaylingrovic doktorovic
Černých obojí Tícháčkovíc Bar
lošovíc táta Černý a Hledík
Bavili jsme se až do jedné hodiny
řolrsb
WALT Kil MulKK fMn-l
-r--5- r v v
II V HAYWAtmHHnkl
Zkuste je a doznáte pk sami ta Jito lahodnějšího piva nepiti 47mt
Nečekejte na studené po&isi!
Neotálejte s nákoupí uhlí nýbrž objednejte si
O O 1 1 - 1 5 N 0 13 IV rr 1TIIIÍ1
asSMssstssssaMiwaiiBMsaBssaBBSBtssasaBBsaaHsHtBaBMSsasataB
Dobře holí dlouho vydrží a vydává velký Žár 3
South Oniiilii Icc & Coal Co
Telefon 878
12 JlŽní 18 ul Omanu Neb
THE
NEW
NETHOD
#1
v 'vjO
Sunderland Bro Co
Gravlty Coal Pocket 3
Capaclt 4000 Tons
fnal 5vrppnfrJ
Aufomaíicall V "TLO"
ložili jaxno
mriolio ponóz
iiHsIsvlm budov pro vhodné řízeni uhelného
zAvtidi ns 20 a lliekory ul a uhlí naložené
pomocí natích fUúikň ojiatřeiioh ře&ety má
jirovU víco cotvy než ono naložené ruflu rwi
Mvadí! jest vSechno dňkliidiii! proseto
Klsrkavf iciil třljmou všit obltdiMtvkv v iihf4 hJ
NaSe velki MUÍ j)otnhy s žluté vozy sprostředkujl rychlou dopravu
jem otill oá $500 do $825 tona — vSecn Ml
SUNDERLAND BROS CO
Úřadovna! 1 a IIohkíiis nl i Teleřmiyi
OlirmliH 20 a lliekory ul ( 2527l)llli8
Nejlcpsfm místem k nakupování
Vánočních dárktiyiS
jest zlatnický a hodinářský obchod
#t
m
m
m
i pl Karolíny Fifeiiři 1208 již 13 il„ Omaba
r Z'l naleznete velký výlr iperkft zlatili I ttřfhrnýeli Jako prsteny
vlee ilirf Olilflkll Mulem kterém IihMí „rtió „i
ňíuínleii fetlky illninantiivé lelillen liroío l
vlee ilirf Olilflkll Mulem kterém Unhié
J Vhodná lalo niilildks petrvA ponn do "( jirlslmaiiu
é4éiasésiiim4tii44ériééiiim
t t
---4--a-a i t
Vlios-liiY) viiiMMMií lťirlfy I
fVké Keiiy zsvítfef e M )Mé nejvíce niiií&m svým Myl litu koupí
bedničku výborných doulmkn hotoveních vn rlivulnX nínA fnii
J #IIHfl I Iff l CJAIl 1TXJ3
knřM riílnA
vrMiiivii
VÍffl fllnlitťh tAělih ImnritVh ltimtnLh nuliaiM H é i_a_ a Ai
aneSli™hmllliVi7-„„
M i viii ihiihIi iiiiři ti vnik a iLir vil V '"'V'"1
ř!ir ll im voltnl mlmé Zwikvji-Ii „ „ií„„iA Ví!' I)(1ítik iiíi I
ujKidni n um imixxriiitii i n soimru Míliu poiritliuJni luií
♦♦-♦-♦--) a a a-4) ♦ ♦-♦
s
i
AaAAAaAAAAAAAAAaaAaaaA4i
s
i AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Jedni 7 wjvMMch vý proděl ft v Omiiol
oilhývá se v tyto dni v nmdiiím olichoilA
ví 1314 Wllilam ul
Aloisie Zolonó
Omaha Mcb
Velký výlir iííhhiií1 krínýih
KeiiHkých u diMukýjh kíili'ilii tu
čtvrtinovou cenu nell Jrut nkic
telili Jich hodnotu
Iií výlfčr víielikíchdtukých
hrabek nemá íádny Jiný ohciiod
ve niiť1 kti-rí s irodávjí tt
IkiIuvIi'111 cemi
VH iMkiiiKivíiif vinoCnfrh dírkft němí!! Iiylp ojKiini-nont novtlivit
otMihod Jínili elené která výhodu vykoujiila eelý jeden oln lwl a lilfiJíe
proto víc prodávat) báječní lacino
l''x4 Vlídní vílaolwloiiíí AloMe Xelená
tTTTTTTTTTTTTTTrVVTTTTTVTa f TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
1SS1DD1
vlastní
Novák &
Mil
Kretek
l 1413 jlinl 13 til Omaha Neb
Zlobívají ppcxlámjl
iMramorové a žulové pomníky
míli robky denky
a hřbitovní prárs itehe drobil
Vi4kw4 obJadnáTkjr jHuJI rrchlrpllvl t kalni
Píedplafte sena Pokrok Západu SI ročně
(Idatrsnujit ntiHmf a sjíotřehovsné
Miky K krve vyhojl rHrutfut krv
ni s soíiii enoroiiv Fivs f nivo lt lul
krt v elstoii s holintou
Cena W) eenlft
r
ionchotlny kalo]
atbmn(Rdtiohti)
kstarh pile pr
dnSak prftdnanl
es hrtanu rota
dma plio prsní
boloati naatna
Ovbr anSmka " J
namooa plieni
praní a krční vrUčt v kritkAm
énae Jadlnl
Taalo 4A1 1B roká esvidčaa
VShUanýmt svropakýmt liknťl
vyskontaaý a Jimi odporneova
ay preatradak pfal vttoky do
avidal lAky poaSlvaaé proti
vjtfs avadaným ehorobám
eamA Tilíi tliloa padSkovAal a
asaanl aavyiaeaal mt vSaeh sami
Salílc k s slvodta f lMioaH !0
Um prodrj v VkSnah lhdtik
avt rnmotuiiat
R F ŠIMANOVSKY
654 Scott St Mllwsukee Wla
A
I