Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 18, 1903, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4AA4eJUaAMA
i OMAHA
t
— I ftlJMK MUAM t h ti
pt-klm ltiaw Ai
Vks t lljS jtlnl IJ 11 u
Umshs I ~
mi ni ovknsý
fit! uní'uUí t:U-
xt J' 5 Um' 'íi iuUkUv í
tO jčlí Sakiilnk4 lUity fint
k nia ptiffavy ptiptaM
cl
— lia Víc PuUtho nácl!b
bený doutulkAř přutíhoiai
Hii! i- tť
ul do Uf tvi Ué lmJnrv i
liř'0 pint ij nl Násltdkem
stále vrúUiulři obchodu mnul
st p pnHiiko v)hldati mMnost
vřty zásoby nésnaf ně roimno-
lil Hejema p Diisálkovi aby
lávod jeho i v nových in
iJirni (kvítal
— Pan Václav Pclický zim ii
oý řarmtr z I ladám Kans ph
veíi minulou střelu ilo irlm šmuh
omalského náklad hovězího do
b)tka aviak a obdrženou cenou
nebyl valué spoksjen Pan Po
lecký a nimi sdělil že letoíal
ór-jda byla o ničil uspokojiví
Spolehlivý dělník a rodinou nalerl
by u p Peleckýho práci po celý
rok při sluSné mzdě Kdo by ai
přál výhodué místo to přijmout
nechť Ki dopise p ťeleckému o
bližší podmínky Paa Petecký
odjel v pondlí do svého domova
— Pan Frank Novák z llum
boldt Neb bratr p Jos Nováka
oblíbeného groceristy na jižní 13
ul t přijel ve středu minulého týdne
do Omahy Pan Frank Novák ve
společnosti s p Paul Krotkem
vlastnil v Hnmboldt rozsáhlý zá
vod kamenický jejž nedávno vy
prodali a zahájili již přípravy na
zřícení podobného rozsáhlého zá
vodu kamenického v Omaze Zt
tím účelem pronajali pro svůj ií
vod prázdný pozemek na jižní 13
ul za Národní síni a co nejdříve
započnou se stavbou rozsáhlé
dílny Nepochybujeme ani v nej
menlím Že závod ten setká se s
úplným zdarem
— Kat Podp Sokol pořádali
bude maSkarnl ples svnj v sobotu
dne 6 února v síni Metzově
Vstupné pro masky 50c pro ne
maskované 2 jc a pro dítky 15c
Zábavní výbor zahájil již příprav
né práce
— Ve tředu v occi zatkl: poli
cisté Brady a Thomas v Odinově
síni Charles Smitha a James Čo
Stello kteříž poadSjí zjištěni byli
motorákem Ira Flaoaganem a
konduktérem F M Valentinem
jakožto dva z lupiíů kteříž je
předminulou neděli vtčer přepadli
na Park linii a obrali o hotové
peníze a hodinky Policisté Brady
a Thomas mají nyjlepží naději oa
obdrženi £500 odměny kterou
vypsala spoleífiot pouličních
drah na polapení a usvědčení lu
pičů kteříž obrali ] jf zřízence
— Čtné přátele a známé na
dějného Českého lékaře Dr F J
Kálala o jehož odjzdu do Evro
py onehdy jurne se zmínili potěU
zajisté zpráva kterou! nám zaslal
z Hamburgu a již tuto uvádíme:
"Přeji si s vámi sdělili žs jsme
připluli do Hamburgu dne 30
října po třináctidentil plavbě po
oceáou Počasí bylo příjemné po
celou dobu až na tři dny kdy
bylo velmi bouřlivo Hamburk
jest místo spíše starobylé o
700000 obyvatelích a má vlastní
svou správu Má oejvÉtfií nemoc
nici n světí kterouž jiem navití
víi ořidřz dovolaní pohlížel
jsem k operacím nf kolika připadá
prováděným Dry Kuemmelem a!
Síckem Oba tito lékaři jsou prý
přfdnf ranhojiči v Hamburku
H'ulám fit tAe zdrželi ještě něja
ký ča- načež ss oJtiéía odtud do
Berlína kdož též oějsk čas po
budu než pojedu do Prahy
Mám úmyslu navštívit též Vídcfl
a jiná zajímavá roěita během zimy
a jara aviak af posud nejsem
úplni rozhodnut Ostatní budu
vám opět psáti S přáním1 dobra
všem trvám v úctě vát
Dr F J Kálal
— Paa Fred Blažek byl usta
noven Těl jtd Sokol zvláUním
policistou pro Sokolovou kte
roužto službu zastával již minulou
neděli při zábavě Sokolek
— Kn4 cí#nl sboiu Oiiisl
Skfh Vivk Mtl tan minulu)
a dři) 1I ttm SlvMtSUní
s Ul Urti 'f tb)Ío í lifl'h-
HiUAuiii by fsl !
I t ' kuv waltvti Imtafjíth tl
)ikii-jvh ♦k'!a a řilhi l
it l i ctsm b)t bohatý tl
poi )tt 1 'r U y t4í ý ploln
Ci Ci'lll Hf h Joá jakol I
iu biřavM ik: Ikaii iiktt?u
ackaly l'lv -tll'in i (-
prrKtm tk píttý ! poíomo t
obfrnuva (Iplnt upoutal Klu
hl fíiomn o IpoUd) příli
vrff a plivJI ho svoie 10
dlrko řtU -hojnl Nikda tk
ttohtaval {tta v aokolavu rl
vcnřho Profirsni sahájiii wkO
lové s koním na iř pak nioleJo
valy íákyní ladným tep m
ol luífmi po nich ot sokolové
Mnosth ' Uřii'm leVí"?B r' I
řrla Roku ik 1 kitlrlv niakln #
skupiny sukola a konfcně opft
sokolky cvtteulm pochodovým a
pohybovým jehož sakončenl kat
délio překvapilo ba uchvátilo
Sokolky sclaibly to:iž do ít)ř
řad proti obecenjitvu a zapěly
ameticko1! hymnu prováíijic
zDěv Dříoadiivmi pohyby Při
zakončeni vyhrnula se zadní o po
na a před našima zrnky objevilo
se moře nad nimž rozvinula bo
hyně Svobody pruhovaný prapor
americký Vyvolalo to vtliké
nadšeol a politik jen síni oťánl
Ustal vsak jakmile opona zapadla
a sokolky znovu se seřadily Nyní
zapily hymnu českou provázejíce
ji gesty Vzbudila li hymna ame
rická nadšení rozezvučela píseň
"Kde domov moj?' všechny utru
ny citu vlasteneckého u každého z
přítomných Čechů a hlavní akord
zazněl kdž rozvinul se v pozadí
prapor čwský a pod ním objevila
se ' Čechie1' Bouře potlesku
byla svidectvím že uhozeno tím
oa strunu pravou a že lid tiiš má
vyvinutý cil vlaitť-necký Neděl
nim svým vystoupením získali si
sokolky a sokolové zas mneho
nových píátřl mezi lidmi již 1
různých předsudků až dasud při
zně jim odpírali Každý cítil Se
spokojeným — houté cvičící í cví
čitíiié Pan Rudolf Havelka může
být i na soje cvilence hrdým tak
jako oni jsou hrdi na svého cvič i
tele A totéž platí plnou mírou
o p B- Bartošovi cvičitelí soko
lek Jen častěji něco podobného!
— Chcete-li sobě pochutnali
oa velmi chutných jattroíclth neb
výborných jelltkách nrlrnujte a
zajděte k Frank Kuncíoví ktorýž
vlastní hojně zdobený hzoický
obch-jd na 6 i Pii rce nl Přípravě
uzenářských výrobků vcnujf-Frank
velkou pozorooHt a při vše-m pa
nuje u něho vzorná íi'-tota a tak
není divu že obchod jeho tífí se
velké oblíbí Jak čtenáři seznají t
oznámky jeho v tomto listě mož
no u tiauki (ih(lrzfti jakákoliv
zboží do oboru toho spadající a
to za ceny velmi mírné
— Besídka j':Ž uspořádána bu
de žáky české svob tkoly omaž
ské od rifcdíle za týden slibuje
býti jednou z nrjlepífch Pro
gram bij): velmi zajímavý a ii
mtnitý obsahuje uárouní písuě s
doprovodem ptsoa dfkUmaue
žertovné několik národních ht-ř
e zpíyy aofo na piano a í dět
skou veselohru "Kometa"' fl
svým svěžím dtukýui bumorerti
zajisté rozvesill každého návštěv
níka Píle ntímalá 'věnována jest
nacvičení programu a bylo by si
pf ití by každý krajan jenž dosti
malý zájem o íkolu nali má při-
Sel a strávil veselá ueděluí odpůl
dss v kroužku uaíí drobotmy
Začátek určen na 3 hod odp
Nfopomeřite 39 listopadu odpo
ledne v Sokolovně
V'
pf Ipravm Mt Dlep fnii ]
!I£URALG!L
rUeumatismu fiotřclu etd
IňtA RICMTnRA Pjfmjr
"KOTVOVÝ"
! jm taíS" " "
sft A CiaikMrnKQTyOyť
A " pwoared v ftpeitcr
ITsa Sic vSm lťVrni mtiý(tc !hj
w i"ir tmít i
- Jii příRií rdfli oslaví Podp
Sskolky TyrS č I pětileté trvání
sboru skvělou zábavou v síni p
J W Hrocha Zábavní výbor
oeSetřil času ani práce ve anaze
aby nesčetným přátelům a pří
znivcům zdárně zkvétajíelho sbo
ru připravil zábavu co nejlepSI
Ježto zábvva tato není pořádána
pro výdělek est vstupné jen ne
patrné pouze 35c osoba a vstu
penka za čtvrťák platí jak pro zá
bavu odpolední tak i pro zábavu
večerní Tc-íiú zejména použije
česká mládež jež bude mfti příle
žitost za nepatrný obnos do syta
se vytančiti Poněvadž i rozSaíní
Tyrláci jak z Omahy tak i South
Omahy doma nezůstanou lze oče
kávali la návštěva bude velká
— Ve čtvrtek zemřel náhle sta
rý osadník omažský H N Wht
nell v obydlí svém č 366 sev 40
ul Whitnell byl 73 roky stár a
trpět reumstismem Zemřel na
vadu srdeční- Zesnulý narodil
se blíže Manchetrr v Anglii a do
Spoj Států přibyl jako dvouletý
chlapec a bratrem svým Johnem
Do Omahy ae přistěhovalí v záři
1854 a oj jaře 1835 zřídili prvou
cihelnu na 13 a Nicholas ulici
Později utvořili firmu Whitnell
Bros a zabývali se výrobou cihel
a stavbou budov V roku 1891
zanechali staveb a věnovali se vý
hradně výrobě cihel V neděli
odpoledne pohřben byl Whitnell
na hřbitově Prospect lii!l
— ! pi s l Stitt l lni
Ctili dívka kUll
vil Jviťttl (láv iMl)' pt
M tt f 114 I J'
Uvtba M
- V & tý h' Jn aináv p lrl
nladfi li'ik l't ? V'!Í
r 'i tl p' 1 i (n( m 1 1 tt pt
vdns(vli 1 jutli o#innin
Jurt )'! tli?n t
ulici IVMim iiítiiii
pHtrlé tf 'ny l't k 1
llupco í spivlkťi Vlitn'av
jCl) a Dohonili ČJ NJ
lakvř prvmhivil duti smutku
p J aftk PotŮHtk¥ lnul#
ho uiutsiiy na Národní hlbiiov
l'KjevueiH isrmfitirrpé roJinť
srJtčnou soitMrst
Potlrbujrte li IMILÍ ob)n j
tc Si ) u čké (irmy
IviiAptir Ctml Oo
P lil úřadovna nalriá se n 14 a
Wilbam nl a sklad v Chicago
Iuinlur Yardu Firma tato pro
dává uhil vkho druhu a latučujlc
plné iipokrrnl li 14 o přlztň
krajanů FKANK KASPAK
5t— filitel
— Pan J A Vlaoik majitel
moderně zařízeného hotelu v Hot
p r Nc-b přip l předminulé úterý
do Omahy aby s zde podrobil
znovu léčeni Před časem pucltil
hrozné bolesti v koleně levé nohy
a proto v hlídal zde pomoc i lé
kařské Skutečně také dosel do
čand úlevy Nyní ale opět vrá
tily te mu bolesti do kolena a tu
svěřil léčení Dr Allisooovi kte
rýž vyslovil naději Že p Vlasák
vyvázne v brzku re vieho nebez
pečí
— V sobotu vydal distriktní
oudce Day prozatímní zákaz Že
okresní komisaři nesmí vyplatili
úřednímu listu "Osvětě Americké 1
peněžitý obnos za tisk seznamu
dljžných dani
Vykoupili jsme celou továr
nu na zimníky za hotové peníe a
následkem toho mfiŽu me vám nyní
prodali zimník laciněji niž který
koliv jiný obchod v městě Za
£398 obdržíte pěkný světloba
revoý těžký zimník za I3 krásný
Sedý zimník za I7 50 těžký ulster i
zhotovený z pravého irish írii zu
Též vám můžeme oabídoouti vl-1
koti líci v oblecích Skvostné
mužské obleky za £5 leprd za
(750 a zvláště pěkné za itio Ku
kávičky prodáváme až za jc pár
Těžké vlněné spodní košile po 35c
Jersey košile po 43c Kabáty
ťžkou podiivkou od 75 c natioru
Český prodavač vát obslouží svě
domité a poctivě Tím Gimkasíkií
Clotminu Co 1319-1331 Douglas
ul Omaha
— Obilní bursa v Omaze zahájí
dle dosavaanleh známek co nejdří
ve svou činnost- Nadšení pro
důležitý podnik ten jeví nejen ob
chodnlci omaŽStí ale i obchodnici
anď i rolnici venkovití a nov! čle
nové hojni se přihlašují Ve středu
odpoledne odbývána byla schůze
zíatupcú obchodníků v místno
stech Commercial klubu za příči
nou zorganisování se Předseda
li W Wattki přečetl články in
korporace načež bylo nwseiio
aby počet členů obilní bursy obná
lei 300 V téže schůzi zvolen byl
kbor ředitelů a sice: G W Watt
ls Arthur C Smith S A Mc
Whoner F P Kirkendall WP
Updike A L Keed A B Ja-
rjuith Ií i! Bruče a Nathan Mtr
narn Po odročen(#chůze přikro
čil sbor ředitelů k volbě úřadrilků
zvoleni: G W Wattles předse
dou S A McWborter a E E
Bruče místopředsedy A L Hecd
pokladníkem a J B J itquith pro
zstírnním tajemníkem
— Minulou sobotu vičer pořá
dala cvičící četa Tábora Nehrssxká
Lípa č 183 VVOW ptvou svou
zábavu v sici J W Hrocha Ni
vStěva nebyla sice wk četná jak
se očekávalo ale zahava setkala
se se swvélým úvpčcbern Při vý
borné hudbě rozproudila se v
brzku srdiičuá a nenucená zábava
jež potrvala pozdi do nocí Není
pochyby li druhá zábava cvičící
čety oblíbeného tohoto Táboru
bude se těSiti návitěvi mnohem
čelníjlí
— Včera oddáni bylí v kostele
sv Václava p Jos Bouček ae alč
FraoiiSkou Zeienou Novoman
želům přejeme vleho dobra
— Spolkový senátor t Nebra
sky C II Dietrich obžalován
jest velkou porotou z úplatností a
s ním zároveň Jacob Fisher polt
mistr z Hastings Senátor Die
trich i poítmiitr Fisher tvrdí lt
jsou úplni nevinni a že vte toto
splskat distriktní návlsdní Sum
mers jenž se chce senátoru Dietrt
chovi vymstili za to Že tento
postavil se proti znovujmenovánl
Summerse pro tučný úřad distrikt
níbo oávladnfho Vyvozovat! z
obžaloby senátora Dietrícha jíž
jeho odsouzeni zdi le býti pouě
kud předčasným a nehezkým Jak
jsme se již minule zmínili je-li se
nátor Dietrich skutečně vinen zle
odpykí svou vinu neboť strýc
Sam nezni slitováni s provinilci
ať jsou to již republikáné nebo
popokraté Dokáže li víak svou
nevinu pak ať zastydí seti kteříž
předem bo již odsoudili
I
1
! S
Kisnf litr ti I venkov 1 li ihrm di South Omahy tavl
SI hll by uvitotsU V
Mclíopolilan Hotel roli 27 a l ul
ttfl ! Stl tltn f k WKkll
-SuMCTOt 3PapCÍt HMI trM9 e Ul tet
pdlt vvtitptlif ha SpŮMibii Pokuj Jsou srlml řit a Sftbee
telá bluha rst la ttfibpK Nk te nrtMiHt !tpr a b vtí
Intimitu! thPpI ms# ileti liitffirtvjrin( luMčititt
a fsk řl vťbprtif "břnti svnnint ctuitiba lučí
Si m mm
aWlaaaVaVaVatai
Ihp re4
IVúoy lírotlicrs Co H
L íinrimivír"i S í J
Likéry a doutníky
ON Milltnry Hvc — Dliuuoml H lt)f
N II ArclitT Hourlxní
1'miuuii Ni OMVIIA
wiawwpjiCTmjwiwmiiinma
i mmniMMu nimi 1 "n? ' e
A4A4YAAAaAAiAAaAAaAAala
PLES!
uspoláJá
SborBoIssUva 60 JÍD
aa avmerlck [ Iccnl
ve čtvrtek 26 listopadu
T KokiiloTiiř' na JIŽ M lil
f i'lnUaritl tma vOmrni uniová
Jhudlm m H Lativbi
Zit k v I liwilo vpřer
4 K hn)o airlUrt tvov DclS Výbor
Skvělou zábavu
na oIavu jlvtého tr
s vání oboru ittřádajf
Poúd ScRoJky Tyrš C 1 1
v neděl! 22 list 1903
1 v síni p i W Hrocha na JIŽ 13
(iiiai umiuin
íďiia-k v 1 hodinu odxledne
Vstupné 25c osoba
Vlii-i!kr p'tn4 I pro tiliirs řfrnl
K hojné návAtívé zve v licté
14x2 ' Výbor
— Nr-starsfm a proto také nej
oblíbentjfiím houtincem v české
Fráze j':st bez odporu hostinec
řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krurnlcm na rohu 14 a Willíam
nl 1'řijď te do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
umívavé tváře starých známých
pp Adama a Frokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jednou ten
pfijoe podruhé zase neboť nikde
se mu m-dohtane Icpčlho 'ftofu'ani
ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu Demnže býti jinak než la
na čepu j-t stále črstvý řízný
Metzův ležák a co se týče likérů a
doutníků tu dontanete to ncjlepM
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
Žádný '"Smejď' nekoupí ajx4
— Krajané pozor) Známý a oblí
bený hostinec oa 15 ulicí vedle
"Creighton Orpheiim" jejž dřív
vlastnil Kudy Havelka a po něm
Louis Máchal řídí nyní chvatně
známý krajan Jos Novák Bude
mu Qi-jvět&ítn potěsVmfm posloužili
vždy krajanům řízným pivkem
výbornými doutníky a nejlepllmi
likéry 1'rsvé plzeňské a chutný
zákusek stále na ruce 1'řátelé a
známí zastaví se zajisté u Nováka
kdykoliv budou mfti cettu do
města
— Krajany tul upoiorfiujeme
na elegantně zařízený Doy's Home
Saloon oa rohu 13 a Howard ul
v němž opět hospodař! osvědčený
český hostinský p Anton Křeček
Jdete Ií do města aneb z města a
jste-li souženi hladem neb lízni
zajděte ai do hostince Křečkova
kdež řízným ležákem Storzovým
zaplatíte Žlzeřl a chutnými zákuzky
ukojíte hlad Též I o nějaký ten
řízněji! douíek a výborné doutníky
jest pečlivě postaráno Zi nálev
dou naleznete buď samého Toníka
aneb věrného jeho sklepníka p
Václava Najberga kťřll vzorní
vis obslouží Tel: Aaja6
— Kouříte rádi dobrý doutník?
jestli ano tož zastavte se u Vic
DuHátka 1248 již 13 ul a požá
dáte o "My batst" Při tom ma
žete si vybrat! i pěknou dýmku
aneb ípíiku jichž mi DuSátko
hojojii ziiobu jakož i tabák kuř
lavý SBupavý a ivýkavý Doutní
nlkový tabák prodává nyní libru
za ajc ' 17—
— - Krajané již jsou milovníci
výtečného moku Sclilitzova a kte
říž so chtějí výborně pobaviti mí
lí by navštívili moderně zařízený
hostinec 'u Habru' a z roh 15 a
Williarn ul v němí vévodí zná
mý a oblíbený hostinský Karel
Chlcborád Kromě toho poslou
ží vám iaramantní Čárli ncjlepíí
mi doutníky likéry jakož i chut
ným zákuskem 30 — tí
Cackloylíros
výhradní majitelé
Jncktliiw a Ture Pelor
Sauiožf tupěli kořalťk
Západní dodavatelé
Foíerlck Ditu skotské kořalky
Escapcmonf a Vlrelnla Dare vin
Pf psoldových Kalifornských vln
pálenek
3IfiU 3Irirrov"
Uxcclsíor Springs Mo
SnlpHo-Salinc a Rceent míncminicH toq
11
Též
-Atoilenei"
Jediné amrrické přírodní katari
cké vody
CACKLEY BROS
Irn pnrtčřl a vclko
olu huilufci llliuvinaini
OMAHA NEBRASKA
'utoUxtivitttkic LÁ" '"Ví"
X VÁNOGOM!
EHlsonnv' "T ANIMHD" fono
Jrsfaltueet nejlp((i:b českých
edllřkovýib r-knr'I6
Hnim
Tffntý s 2 tucty Lu-lehnícb I
Ziiívncb rcUiifilň
12900
Krlisoriřiv ' HOMK" foiuriiř a 1
tucet rikordft
$1800 t
Tentýf S 9 liicly fekardů a pfí
ttrojnm na 7línl rekordů
JÍVOO
1 tucet rcskýeb Jtilllk(iv( h
rekoriri II 00
i tucty ffinfi h Jedli kovjřch
rekordů 8 00
S tucty řenký b Jedličkových
r-k'rft lil Ofl
1} tuctů (Vikých Jedličkových
rekordů 20 00
HhtUf h Jn-ifcl 1h!IF'i"Ii fR
k'ri6 pru mliii l ln) Vktr
CoumSia bit (i14 pHiil toMif"i
i KOrnciil OrNIhf lt4
Nár-fultiiho lrtvtllii v 1'ihm a p
lirnN HAri'1'ft'efT ptnlíj buMo
nl4) $4 00
tmruntt řki-ři Fk'irfl Iih)I mi
nu lP(4nl V "'kiiii'Mjll-'líiár y
řifll m HifíMf rt4M II 'i)ffc (uorHy
vrátit) Mfov fi b lílijwl 14 y hou
Huíttol asttrojt s Uké kudtNlsy
sa tkladé
vjrraiilini- CwiSfe-i il tuTriii t
rrkiíriň (itll 1'MMKf Hf)f
1 fldO A v A P4w Vorle
Niijlciiíl a řer-itví lttry Dva Mc
VyLlAíeM Davidovy oríSky proti
liolrnl hlavy a pllcnf halmíia n 21c
Hluisnovtkčlio Ují proti souchotí t)4m
za ItOO
flyljnnii m!- pro ínluduk po !))
v Beránkoví lékární
roh 14 a Hllllam rň(uvní sUnlee
Velké přízni nallich krajana tčtí ae
zajisté dovedný nál obuvník
JAN JANOTA
v č 14I4 jii 13 ul
kdež vykonává svědomitě a levně
všechny správky obuvi Máte-li
vaSi oLuv rozedranou učiníte do
bře kdyt ji zanesete p janotovi
kterýž oboru svému jak náleží roz
uml V přízeř) krajana se poroučí
167 Vál JAN JANOTA
— Zubní lékař Bailey zaměst
návající českého asistenta ručí
za vefikcroii práci jím zhotovenou
Úřadovna jebo jest v 3 poschodí
Paxton Močku — 8
SVÍiTOVA VÝSTAVA"
IníormaČnl tířadovna St Louis
ské světové výstav) zllzf oa t yla v
č i6gi Farnam ul Omaha Neb
pod správou Harry E Mocres
kdež vttkeré ioíormace budou
a radostí oj Lei) dploe zdarma-
14 —
in5D uiuKkit tltlcV) proilii
rtnlol ttloVft id
rltfistus Uuk - Mioltnin slitiu~-t'lusnr# plící 1tsť
i-uu ptt i!ktřHtH k# rnímky rl'V ) ti- !J"Í' ti V
nsem )'piodrji po yj OHi-ky j Wlinjr
nrilepMml tiý 1 i botoví!-1 NrjHlt (snlnřitl Ivihicl
Omste koupili si ltii eblrky stl ilu a io ishlrlis kupe
bvu ' i TU il-i itiioiny tesu
nl# llinrc ksbltii cH řádný a padni knUnt krk t Ka
mrna jtni íirekl a smitnfrná Ncnl tílnébn nVifu'
slshovinf nelni vímhí VeMy lnou k ohtysftin til a
kslhrly vil dokonale a podrliji svflj tvar Zs tuto cenu
dořlanet pěkný cblek ra méně ticl kdyby ona b)la fs-vilrlns
0
♦Is-rftr "Vrrri-sji-
mm
Spolelil iv
otooliod
Dámské pláste a kožešiny -
V tomto odboru naSeho obrovského obchodu jest vždy pilno
neboť prodáváme nrjnovějSí a nejokázaleji pláítě a obleky jaké jsou
k dostání Honosíme se že zaujímáme přední místo v tomto oboru
Naíe dámské obleky fsou od f to až do £23- Na 6c dámské pláliě a
kabáty od t$ aŽ do lao Vystavujeme též některé pěkné láce v dět
ských pláKtích Shledáte že tyto ceny jsou od tt do $5 nižSÍ za týž
oblek než jej můžete obdrželi kdekoliv jinde Prodáváme pěkný
výběr kožešinových nákrčníků — kabáta— rukávníkň atd
Mužské spodní prádlo
Mužské $ iao vlněné neb vlnou podSité koSile a podvléčky
v£ch velikostí a barev
Mužské I150 vlněné koíile a podvléčky— -přirozeně Irdé
ze srsti velbloudi za V
75C
150
Mužské spojité
zs
Mužské 75c Hžké vlnou podFité kollile a
S jednoduchým neb dvojitým předkem
Mužské 50c těžké vlnou podSité koSile
za
100 a 150
podvléčky íjjjj
Mužské ?4 a j hedvábné a vlněné košile a podvléčky
bledě červené a modré za
250
Nás grocerni obchod
fr!llolíQaMíT)l0r
1 1 s ws r n 11 1 1 1 s — cj r
Toto jest jeden z odboru v n5cm roztáhlém obchodě 1 kterým
byste te měli zajisté seznámili Zde mnžeto obdrželi kteroukoliv a
víechny věci k jídlu a za ceny jež nemohou býti překonány VlimmVt
tt dttinkk listů v nlritl jsou lat od latu otnamnrány výprodeje ÍJívámu
leží na tom jak malý je 0'inos Tyto kupony jsou velmi cenné ve
spojení i naším dárkovým karnevalem Pamatujte le prodáváme vše V
HAYDEN OKOS 16 a Dodgo ul Omaha
inrni?"n
i I Ul lia o
mm
Velké listopadové výprodeje
BOSTON ST ORB
1'oládáme nvnfnřkolik největíích víprodejň v
nuftirh děiinách — - Vhodné podzimní a zimní
zboží jest markováno pro rychlý prodJ
NojvStSi lto kdykoliv nubíď
mi6 yo htřodii hici pádu
Nsle nové nínuhy zboží v ceně milionu dolarn
tiis)lcí vysokou hodnotu poskytují tisíce nl
kupních výhod
Jlrandeisovy ceny jsou vždy nojnižní
i Jediný český obchod
O vlMtnl
SCHNEIDER & KLEIN
l vM2J2 J1J lil OMAHA HLB
o Vito na skliulf vftiná Importováni I kallfornaká vína' ksotuiké
5 kořsiky a likéry vfi'h urubn za cany nejloveiíj!
o Olfir:t ÍÍO! jfiillfii
? Olijmlnívky na fenek vyřlzulÍM spolehliví a za íhoJÍ se rscl
5 Olillhený krajan JOrt KAIť llí vsoruě konty oUlouží
MWollstein&Co
prodá vám galko
dobráha ciarelu za 65c
1'řitestc vlastní tvůj plucar a bude vás státi pouze 6oc
WOLLSTEIN & CO INK
622-524 jižní 13 ul - Omaha Neb
4