Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 18, 1903, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    m
Hospoilařskii Besídku
kitiukdhvkwtiiliuliahlivtoaMateú)iali3licllc)i£Hic)ic)i?iicliecM
t iuu( 'ř' ť í Svft mřho ji ím Jo
a-i i Ir hilu H- '' ! n
i ík iái !fť vi Tlm u
itiřbyífpraviWr tMiilP'" fc
-in i — Mni8 iliJj ono sprali
n liánu i n'M'n —
p llí kávo 1 1
I Bll
ťtvit
bullu vlic tul lil larutir t toho
Káv liljvá rf ku !' !'" ' Mftle H lolUk
trnu n imi iiiiviii n:r iiuai
dvoinitohrtý l
lírhlo M- H it ll! klvi(iU
vartou
lis pAoby
Mnořl libcboduíii kávu phpr
v( m b barvi tak aby c tptnf
liill dřltnn tldMált rpl K Úílil
lomu navlhčí t vnloi v ktné
bylo rtispntiěio nrco arabské
gumy aby něco ttVhto látrk ift
tálo I ( i na kávových rtiiftli
llrulivtii citftanhrni léllnvánl
káy j"t IrMSnl Ka rávfi se
pfi pr':a( přidá cukru aneb
rohu Úirl tolio j zvý&iti váhu
kávy o nějakých čtyři l dvanáct
procent a prodávali lak lyroh
aneb cukr t cvnt kávy
Mnozí pidáví téi do kávy
trna rozbitá a rozdrcená přitemi
lecjaké smetí prodávají la cnnti
kávy dobré
Do kávy přidává se téi pSunice
otruby mouka cikori Táno
váto nápodobená káva obsahuje i
pravidla en malé množství kávy
praví Privost kávy v tomto pH
padu s! uciiépe rozezná když se
hodí do vody která obsahuje íty
fičet procent líhu Pražená káva
bude plovat kdežto oápodobcoioy
klesnou ke dnu
Káva se dále falšuje přidáváním
kořenu pampeliškového řcpného
a Éekankovébo Tyto přídavky
se nejlépe rozpozaají když se
scmelou a rorhodí na vodu Pravá
káva bude plovati oi povrchu a
přibarví vodu jen nepatrně cikorio
řili cekanka se oddělí a klesne ke
dnu
Do kávy se přimíchává též ae
mena dosnová skořiěníková mle
té datlové pecky hrách 'bob pse
nice jcímen a žito Tyto látky
se irořpoznsjl když se taková káva
tV-hodl na vodu neboť příměSky
padnou ke dnu Když namočí ae
vodou látky přidané změknou
kdežto semletá káva pravá zasta
ne tvrdou Skorém všechny laď
níjí druhy kávy jsou falšované
kdežto při druzích dražSlrh stává
ae tak zřídka
Zkoumáním kávy a kávových
přípravek oa našem trhu ae zjisti
lo že spotřebovatcl zvláště chud
ší jest hrubí odírán Mletá káva
bývá velmi zřídka čistá když i
celá zrnková káva bývá velmi ča
sto falšována a porušována Aoi
při kupování želené nepražená
kávy se nevyhneme ofiiení poní
vadži ta bývá falšována Proti
darebákům není jiného prostředku
nežli přísné zákony kterými se
falšováni potravin trestá
% Honb za dolarem jde v této
zemi tak dilcko že e in no1 ne
svědomití obchodníci oeŠtítí lid
přímo trávili jun aby bodně vy-díUlí
Ulil plílítMřk
—
čím víc pltc mílie dobyli k ha
ti a Mravití nad plti tAUtovnou
tím tčlšilio nsUu iarmtli pfinroe
Vyplatí li bt pio dobyte k plul &e
di 4t dui urý kiikuřicu íri Hwii
ani-b in- to '! íi na d-nft fto n
eruft fiptuvliil i ni loii
k iimnlio taní má firniář na
aliyt ío ii niiti kai lý vypořísti
na aáklrtdi avýili pomřriV My
jmne poukázali poiun na náklad
átf ku rčho niňíc ta každý říditi
Mh-II kiikuHcn iro vepře írolBll
Otázka má-li ne píce vepřňm
trotovati aneb nu je canto přetřá
sána avšak dosud nebyla jrští
úplnft rozřelefia "jakou vlastně
cenu má íai u vepřového dobyt
k?'' ptal se jiný velký farmář
svého nájemníka když mu tnuto
navrhoval koupiti mlýnek ke šro
tování píce prtfwepře Vyjádřeni
to m značný význam Vepříci ma
jí totiž dosti Času aby si pící svou
šrotovali sami avšak jsou jinté
okolnosti za kterýchž se skutečně
vyplatí píci jim připravit!
Wisconsinská zkušební stanice
(oimU po ní kolik roka zlcoulliy s
krmením vepfa kukuřicí celou s
kukuřicí šrotovanou a se smíšeni
námi kukuřice celé i šrotované s
drobným! otrubami Nebudeme
čtenáře naSe obtížovatí s podrob
nostmi těchto zkoušek ale uvede
mi pouze konečné výsledky Vý
aledek tedv bvl že prasata krme
ná Kukuřicí šrotovanou a otrubami
získala o om procent většího
ořírflstku nežli prasata krmemá
kukuřicí celou a otrubami Može
tedv farmář šrotovali kukuřici
za osm procent přítomné její ceny
vvnlatí re mu to ne-li udělá t
pravidla lépe když bude krmili
kukuřicí celou
Dle našeho náhledu je radno
pro prasata pod šedesát dní stáří
většinu zrní šrotovali ťravlme
většinu poněvadž nejsme pro to
abvcbom čune připravili o tu za
bavu rozkousali si každodenně
něco drolené kukuřice kdyi se mu
toho zachce Ono to má rádo
proto mažeme mu té radosti S po
těšením dopřáli
lednou t neivětších výhod Iro
továnf kukuřice pro vepřový do
bytek je la že jí více spotřebují a
lak docílí iistého přírůstku v krat
ší době čímž ušetři se na píci za
chovávacf to lest té kterou spo
třebujfl zvíře k výkonům životním
která neievl se íako přírostek
Při krmení dlužno vždy parna
tovati že píce sácbovni je vždy
stračena a že jen ta nám přináší
užitek která se nsazuie v těle zvi
řecím jako přírostek Baši kukuři
li
Kd)t o noToloii iíMjt
V jedné hospodářské přednášce
o důležitosti vedeni ucta mickar-
kých a hospodářských vflbec jakož
i o znalosti základu toho aneb
onoho povolání vjjádřil sx profe
sor E II FarrmKton následovně:
'Jedenkrátu ptat jsem ao far
máře který přivážel mléko do
máslovny jaké plemeno krav cho
vá načež dostal jsem následovní
odpověď: "Oh já nevím sle
myslím že jsou to krávy poland-
chinské" Jiný farmář který do
vážel do máslovny tiiž mléko z
farem svých souseda přišel za
mnou jednoho dne ohledně platu
jaký dostával za dovážení Přišel
prý k tomu doznání že nemaže
mléko dováželi leč že by dostával
dollar a pal za jedou cestu Ptal
jsem se ho co dostává nyní Od
pověď jeho zněla žo neví avšak
že is to málo Podíval jsmn se
tedy do knihy abych vyhledal co
eJostal za několik podedních mě
síců a seznal jsem z jeho zanášek
io dostával za dovážení mléka
dollar sedmdesát pět centů Bylo
to o dvacet pět centů více nežli on
žádal ale on nedal si s tím tu práci
aby si to spočítal nežli ti pm-l su
žovali žádaje dollar a půl lcntř
Takového neco stává se velmi
Často že firmáří nevedou žádných
zápisků a nemalí ani tulio iK iiricn
tího ponětí oa čem si stoí Oni
pohlíží na počet svých poukázek z
máslovun antb syrircn avšak ne
vzpomenou že jejich velikost zá
leží na druhu krav jakož i na způ
sobu jak se tyto ošetřují Mnozí
farmářů mluví jako ona žena
kterou jsem potkal před vánoci ve
městě Když jsem jí přál dobré
ho jitra ptám se zd-li jde naku
povat nějfké dárky vánoční? "Oh
ne" oraví ona "letos iiou trochu
Špatné časy na kupování takových
věcí Máslovny Spatné platí"
Žíná ona chovala devět krav a
mlékárna platila jí ročně £250 za
mléko které tam zaslala To jďnt
od dvaceti pěti do třicíti dollarů
od jedné krávy ročně na ona
nepovážila že e to vlastníš vina
jejich krav aneb jí samé že jí ne
přinášeli více oýbrž dávala tau
jako mnozí jíul vinu ceně másla
mlékárně sueb Spatným časům
Počítejte kolik přináší vám
každá dojnice My víme žo mlé
ko které nadoiírne není všechno
řÍMiťrn vílMUi-m níhrž ion iitá
-- - - i f f- (
část jeho Civíme li jednu dojnici
špatnou na kteréž se ztrácí muil
rne chovali několik dobrých aby
nám ztrátu onu nahradily Zbaví
me li flc všech dojnic Spatných
nebude třeba aby- nám dojnice
dobré kryly ztrátu ony budou při
nášet čiutý užitek
MM4řtJ áril a trUN
Tonnhl li hoopodátiké á
UJl partit' tok triku stilrl ttl
mi rjiMo n hodnotí Kovové
f li N ia l din o puká betli
a itl otupit1 I m va elupiij
- iktiika sttojp rtill na upoilr
)itrlnoii I vililrjii likř il
kmit tnou t n tirtmi lA (!#
h'i ři'i j 11 lid K lny ('io 11A
lidi Ihh(m UUki ri)-ti sňatu n-tf
lUuky ta Vapilil kletý jsme ti
irjtch pO"vrní tfnovuli Nťdtisl
i m prnl třídy musí býii farmář
kll-iv ifjw4 n % r'
j'i mlstiiixt kam by své uliuj
t!nM Kolna taková niá bj ti na suchém
příhodném nsíM lak a' y se stro
mihly piiliodln ptiviřrti an'b
vyviíi i Máme li kamennou Mál
111 AS' e lul na pnotaviti k 11 í jako
pliuvik K biiilovám dřevěným
neil ri lnu kolny přiHtavovati po
n£aU v pádu požáru muhlo by
nám hála ll kliořcii 1'ostavline-li
víjk dřevěnou kolnu ra nálaili u
lamutě m-iií mii tolio nejmrnšlho
nebeipečí požáru poněvadž ná
řailí není zápalným Dávali seno
aneb slámu do takových kolen
ovšem žádný rezumný člověk n
bude Tvrzení že více hospodář
ských strojů přijdu oa tm ít řezem
a vlivem povětrnoBti nežli upotře
ním není rajisté přehnaným
Stroje hospodářské stávají Re
rok od roku dražšími proto je
třeba věnovati jim péči aby nám
hodně dlouho vydržely A kdyby
aoi toho nebylo povaJte co
ušetří se práce s Čistěním pluhů
samovazačů atd když máme s
nimi pracovali any jsou celé zre-zovatělé
— Na podzim zaseté žito dává
výtečnou pastvu pro dojnice
— Změna píce zelené v suchou
budiž ponenáhlou Náhlou změ
nou an ztratí 11 dojnic na mléce u
krmného dobytka na přírůstku
— Rostliny hluboko kořenící
vyžadují hlubší orby nežli rostliny
které neženou kořeny do hloubky
do
(Viiii i'íiníi ti eilvf trf na farmě
Při všestranném hospodařeni
bývá obyčejně nejlépu věnovati
pozornost jedné plodině hlavní a
při tom spravovali různá odvětví
oodřízená tak abv farmář měl po
celý rok stále něco na prodej
Takovýmito vedlejšími odvět
vími mohou být! ku přikladu
sadařství zahradnictví drůbežni-
ctvf mlékařatvf včelaření Od
větví la poskytují rodině farmáře
též hojnost zdravé a rozmanité
potravy čímž se měslčnf účty za
potřeby značně zmenší
Kdo farmaří dosud jednostran
ně měl by ponenáhlu zabíhati i
odvětví jiných Varujme se
ýstředností a nezapomínejme
nikdy oa lo co je hlavním a co
vedlejším zdrojem příjmů Mnohdy
se též stává že farmář po založení
vedleišího odvítvf oa své farrne
ahledal toto výnosnějším nežli
dosavadní odvětví hlavní násled
kem čehož se ho uchopf Výnos
noBt dá se však zjistili jediné ná
ležitím vedením účtu které by
neměly oa žádné farmě zanedbá
ány býti
Pěstuje-li farmář jen jednu plo
linu bývá citlivě postižen když
tato neurodí Li to farmař
který pěstuje plodiny rozmanité
nepocítí neúrodu jedné měrou
patrnější poněvadž izajišťují mu
příjem jiné
di
se
Život pařížský
(PíSr J D Eduard NavrXtii)
IV
Ozvfna Paříže
Tak hts zváti pařížské "zp6v4-
cké síně" Neboť hudbu a popěv
ky lze slyšeti každou chvíli na
fioulevardech od "dětí Paříže''
Ovšem že to nenf hudba od Wa
gnera a text od Hngol
Pianista spouští ruku s vysoká
a přec piano sotva slyšítel Vlasy
má česány nahoru a v pořádku
oči suívfc upřené vzhiru tělo vzad
nakloněné a zdáse jakoby umělec
nedbal kdo ho poslouchá Nechá
vá mluviti svou duši a duše jeho
promlouvá k iiám klavírem
Většina obecenstva smyslu mé
ně ideálního uchyluje se dú těchto
síní na "zpěváky" Po hojném
obědě pro přátelskou besedu nej
lépe se hodí taková hlučná sin A
pravý Pařlžan když jest na "tú
ře" nevynechá nikdy "zpěvácké
Kině" '
jestliže divadla jsou stará jako
svčt pěvácké síně datují se od
minulého století Jsou výsledkem
civilisace Herci a herečky zne
uznané nacházejí tam často útulku
ale často i nová síla zdatná vyškolí
so zdu pro divadlo větší
"Zpěvácké síně" pravil mi je
len občan pařížský "které zajio-
čalv v Paříži r- rHHo jsou nejlep
šífii divadlem Človčk si tam mfiŽe
zakouřit! napiti se poslechnouti
šprýmy a žrty a co hlavn ho
nejsou drahél A to jest jejich ta-
mstvíml Zd tropíme Si žerty z
vlády vysmíváme se cerisuK a
nikdo nám za to hlavy nesrazí
Balet jest zde prováděn s ssiaf
ským přepychem a popěvky galské
dosáhly zde vrchole veselosti Zde
musí se dobře bavili Pařlžan i ci
zinec Scény bývaií Často podob
ny vyhlášeným průvodům Afrodi-
ty a hudba tak rozkošnická vzduch
přesycen jest voňavkami a tech
svůdných okouzlujících úsměvů
baletek I"
Na chodbě skvěle osvětlené lze
přetiochnouti skupinu hýřilů:
"Není špatná ona hezoučká bru
netka — To e baronka D
Pstl Jejf muž jest na honě! —
Dobrá příležitosť nabídnout) jí
čaj! V dlouhém meziakt! lze se
domluvili a pf baronka přijímá
čaj ''příjemně překvapena" aby
se občerstvila
Paříž pije jí a spí "na zpě
vácích" Ah jak se Paříž baví
crttl a jiafth sáhaišth do stfth
plihUl ale jlou tlt "vrčtrt-t"
— od pfilnod do 4 hodin dn tlna
Vlu l se tt till a feny pij
chiirjt odfvtad samy páru ani b
v lli Jih Palilanka aby mohl
"álill tht mule vylilrdliá S
ttuli () dal! it ! i 'lylil'
Udíii lni n t tvUHntm ksl uilř
n keuu 1 f íů ní jal jl dííru
tl a pkiti o tmi krok
)-t unit ji t itnki na hanbě
"KMif' přiehátí: "PojtuP ná
luliá snad byste tm n ixb-při l'
M 4Mfff tf !:í!'r:t v V
i-K il! Zílna p"t stařena
bivi-řlu V'l tam k vrd li! Ne
tiojii! se ničího! Poveíi linie po
kmitádku! — Anib plrji te li
anad tti ra lěi k Lsthuilr nrb
lapétřjiio neb tavenneř Levý
hři h Jest daleko" 1'řiitiie UMiilva
lc se a inrtjic čelo stydlivě rardě
lé Tsk ti bývá A když vchl
I) rvUŠlního kabinitu obličej
matic hustým závojmi tastřrný a
piei skvostná ramena tnaíc při ho
zenu pláštěnku srdce jijí bije
rychleji Můj bože a trn skli p
nik jak mne prohlíží — Upokote
e Jp'I již zvyklý na podobné
výjevy — Pán pře si vi čiřili?
Mime výučná jídla Zdu jídelní
lístek Kačte poroučet — Dámi
cka jejíž oči Ufkou planou slabě
se chvěje sladkou touhou Jejl
"rytíř" dobřu volil ono zákoutí"
Tu krásná herečka z Opéry jefct
řť tnou pro chťilku — v náručí
bankéře Poslanec K který
čioil silnou oposici zákonu o roz
vodu šálí svou Ženu s hezoučkou
mladou umělkyní z Odeonu mi
nistr spravedlnosti v průvodu
zpěvačky svčták poučuje svého
syna by mírně světa užíval zatím
co terto používá příležitosti od
loudili otci jeho maitressu tam
vzadu tři kdkoty "oškubávají" tři
cizince! Věru Babylonská věži
Tak baví se aristokraciel
Demokracie kerá vypočítá své
louis zapadá do t ívnic Paříian
rti i 1 1 j e pivo skoro jako Němec
Vycházeje z divadla zdá se mu
že Žaludek jeho kručí hladem
1'Pfijdem večeřetdnhouŠku? Jestli
chceš — Však ty víš ie mluvím
za tebe — Budiž budižl Ostatně
víš žo jsme jedli jen polévku
Těším se již na šunku se zelím —
A já na frankfurtskou uzenku"
Mlstnosť jeho naplněna vůnf z
kuchyně 'jež drádí nozdry Vše
jest obsazeno "Zde pane jsou
dvě místa — Sklepníku sklepní
kul Honem sem!" Tácky před
hosty se kupí a pak žádný div
že druhý den má těžkou hlavu —
po pařížském
nnk(innt
Srbevraltta V Melounový ulici V
domě £ 4 v Melounové ulici r a
hořejším Novém městě pražském
bydlící 8310tá Františka Schoen
bachová vdova po dozorci vězňů
do Petřvaldu u Podmokel přísluS
ná byla po delší dobu nemocna
Trpěla vadou srdeční a záduchou
a poněvadž neměla žádnou naději
na uzdravení byla velmi roztrpče
na Syn její neustále matku stře
žil aby si neublížila V úterý 27
října o #7 hod večerní syn na
okamžik se vzdálil a než se vrátil
byla katastrofa hotova Stařena
v nepřítomnosti syna ilezla s po
stele otevřela okno v druhém
patře a skočila na chodník Do
padnuvši na dlažbu roztříštila si
nešťastná žena lebku na padrť
takže lebka chrastila a zlomila si
obě nohy a ruce tak že kosti z
těla vylézaly Smrt následovala
cvšnm okamžitě Dlužno dodati
ža Schoenbachová v předtuše
brzkého svého skonu týž den do
poledne dala se zaopatřili
0
9
T!? li V-vrTr
Lei tho
11 OLU
ousr
TWINS
do your
work "
A
! Wflr:W
miiIi jiikiJni lintd lnl )lviialu iii-
li 1411 í f 1111 llllll M 1 11 l!4'll(il
ni4krí Vw1)i Klavf niTliiiiy kUltkv a uiíky linifi-a H k'uV 11
i 11 f ix 4i rp-itvlivá Jn'iior iHloliá ť- UU
1'ovSMirii n mfl bfil nl"il myiii 109 S Krat mini Ii lajimH n™
ttinHná K npi l linlllvk Ilt4i'l Oul ilnti h rhimih 'i
Pn hii I M v" I"!'"'' )'"l ir'H myti ntiluhl řNiPnt ilF v'n(i fi
I )l ilnidíi iikit4hi) iilliHilHlirii-ihi plii lim Vlní n„ilil
„ VV1' " 1 1 i nniíi'h pli'iliníift kmi)i'Hin rour ml a il iAul IimhiiuImi
Onld Dtmt I 1111
Míde by THIi W K PAIRBANK COMPANT Chlow — Míkerl of FAIRT BOAP
GOLD DUST makcs hard water soft
Jos Topili k a
ftKXNÍK A DZKNÁft
na C a Wtlliam ul
l V 4)1 Vt4f 4(lr 'WMl
i rt) 4 i(ir(ilMI)"l-
!-M'HI Vl l'- t -'lim
Jli m Hm % t r4fi4M i)! a "
ZlnIUř riivilft antfiL-lr - l )ril
hkll l MlMliriB Iři i :í
Jniiiis TrciiscIikB
tirHhmluik lmMiH4injml
I diimárlml
víny a lihovinami
títnfm )lrrm a
Jemnými dnntníkr
501 503 a 523 jižní 13 ul
OMAlt A NtOlllt
Kf-lhjtil i liinli k v ntfi Chutné
ntiiili-né tiíkukv l"ln t)llry4inv I
10 JťllLH TltKlTKifKE
AKSTJIAKTY
— VrilOTOVUJB -
S M: Sadler
17th and Farnam 1'atterson Illk
ZopU Jto se nati u tohoto listu Tel 1836
wiMHĚM
NsŠIm
Lovné výlety do míst
V OHIO A INDIÁNA
1 8 a 15 ziíií a 6 října
Platné oa dobu 30 dní
onio
Toledo $2567
Urbana 3734
Marion 2734
Columbus 28 14
SprinRÍield 27-34
Dayton 2734
Cincinnati 2734
Sandusky 2800
Lima 2534
liellefontaine 2680
Ceny okružního lístku z Omany:
INDIÁNA
llammond £1780
South liend 2040
Ft Wayne 23 94
Marion 2327
La Fayette 3114
Indianapolis 2330
New Castle 3480
Evansville 3300
Kichmond 2534
Terre 1 1 aute 2180
INDIÁNA (Pokr)
Logansport £2167
Kokomo 2260
Wabash 2240
Laporte 3000
Crawfordsville 3147
North Vcrnon 2567
Vinceones 2180
KENTUCKY
Louisville £26 00
jsou uvedeny
Podrobnou zprávu obdržíte v Illinois Central úřadovně č 1402 Farnam ul Omaha
aneb si dopiSte pod adresou W II JUtlLL Dlst 1'flHH Agt„ OMAHA MIL
V
Pařil večeřící
Pařížan jest nočflátko černě
jsa oděn s bílou kravatou na
krku se zářícíma očima dýchá
plným douškem vzduch rozkosni
ctvf odchází spit jsa smyslnou
rozkoií v místa kde se večeří
Půlnoc jest hodina večeře
Koketa v kočáru grisetka při
cházející z koncertu gentleman
majitel rodinné rady vypasený
bourgeois úředník aneb obchodní
zaměstnanec jenž večer opuštěnou
nechává svou podkrovní světni
čku nevstupují po divadle kon
Záchvaty knžle
Moderní spuleěnust lidská trpí
záchvaty cnosti i záchvaty kaSle
s tlm jediným rozdílem Žo se
první dají snáze vyhojiti Často
přejdou samy ani o tom oevfme
K vyléčení traplivého kašle jest
zapotřebí dojiti alespofl do lékár
ny a koupit si za 25c nebo 50c
Severů v lialsám pro plíce Ale
dojiti si tam jest cnost protože
tím zbavíme rodinu i aebe útrap
Kdo Uku toho začne užívati ne
jen že nabude zase svého bývalé
ho zdraví nýbrž zabrání i přístup
zhoubným komplikacím eť Se-
vtrův lialsám pro plíce lék bylin
ný který nahromaděný ilem jaao
to činf jiné léky neucpe naopak
oa jej uvolni Pod jeho blaho
dárným vlivem utiší se podráždě
ná sliznice dech stává se snad
ným a celé ústrojí přijde do nor
málního stavu Zbavte se kašle!
Jemu v patách jsou často těžké
nemocell A zaopatřte si lék teď
neboť kaSel nejhůře řádí vždy v
studeném počasí a Severův lial
sám pro plíce ho odstraní Vy
hojí i zápal trubiček a plic zjedná
značnou úlevu při záduíe záškrtu
a všech obtížích dýchacího ústrojí
a užívá li se při něm Severovýcb
Tabletek proti nastuzeninám po
mine nastuzení i chřipka za 24
hodin K dostání v lékárnách a
přímo u firmy W F Severa Co-
v Cedar Rapids la Při objed
návkácb obnáíejfcích Jlioo a vfce
platíme dopravní výlohy sami
Velmi snížen ó ceny
po
Wíibiish drázo
VMilnlklim II? elití rmvStívltl sv5
(lomový v Indiímí Ohiu Kentueky
prodaji li! ilnn 1„ u 7'i" Tijnu
Ifutlrv -h v -l 1 11 1 lovnou cenu a nliitiié 11 11
dlouhou dobu I
POLOVIČNÍ CENA
Do Baltimore Md a nazpět
tm iiHKloJ lí„ li l M
Do Little Kock Ark a nazpět
nit nlflj V„ H 4 Ujmi
Do Detroit Mích a napět
na prjflrj ll„ IH„ l 11 17 Ulila
V)!letnl llHtky pro lilediijd í l domovy
do iiinohý3h uíH Jilm a Jiliovýeliodf!
buď mi nannstii tmu mieli nestu okruJ
ni proilAvitjl ii iirvi-í a třeli líterý ku
ili-lio iiiénlcu
Wulnli litl Iillnl4 driitm vedrtoef
kolem vítoú vťxlHvy a skýliijleí vftiun
vl)llilku um limlovy a výtuvifiň Ve
skrziióanolenf Žádná oinnllmsová do
prava mi f ťi ilrile
i'i„im( Kvuruíii di uiilviiKi I von
apnefeb vo5 opslřenveli litiioilisml a
vysokými nperauiy na vnmn yhhh:ii
ZAil-Jlfl svélio Jmlnatelu at(y vss vy
prnvil o WhIiIi O ceny brožurky
a ťulnv návod poMilrlto Wslmsh
mřslKkfi úřHilovnft Hltil Kurnsin Ht„
aneb ai doill '
HARRY E MOORtS
Geni Afit Pasa Dept Omaha
MEZI
OMAHOU
CHICAGEM
PO 1
Cliic
1 lvl
Milvviiukco &
SťPaiul
železniční doprava mezi Oma
hou a Chicagem po Milwaukee
drázts byla zvýSena na tři rychlo
vlaky denně tam a zpít Na vý
chod jedoucí vlaky tyto vyjíždí z
Union nádraží v Omsze jak ná
sleduje:
Číri 2 Overland Lim v 8:05 odp
Čís 6 Východní Exp v 5:45 odp
Čís 4 Atlantic Exp v 7:45 ráno
Limited vlaky jsou řádně vesti
btilovány parou vytápěny a tlek
tričky osvětlovány s elektrickým
světlem v každém parádním poko
ji — Výtečné jídelní vozy
3 vlaky denné Q
lam a zpH 0
Městská úřadovna
1521 Farními ul Omaha
hlavní jednatel pro západ
ssawf aim
Dráha s wWmiÉ no
UO TEXAS
mimu-- t im wh JlJt'r— ™ khw
lůllí
FullmanoTT Eaííctorč spaci tqz? a roins
potoTioffi Tozy oa nccb ?laKoCli
JSejlepil dr&ba do vieth uifit
Kaosas Indiánském Ďfmí Teiaaa
Mexika a na Paelfli-kém pobMI
Jde přímo do
fJ$ Sharmaa fiwrv
JtJlas Ft Wortli fliluitm
cltoa Tajlor 0aiaes7ill8
'ockhar Emletta Eaaíiarcos
"Qraago lentea ailwrado
IQUSTOfl GálYESTQHp JUISTO
I SAJÍ ANTONIO
10NÍ] LI1ER velkoobchodník lihovinami
má na skladě
zvláště ale proslulou z r 1881 0 FC4J S Taylor
Za jakOHt vScho zboží se ruíí 5a
Telefon 1815 120? Douglas ulM OMAHA NEB
% HAMBIIRSKO-AMERICKÁ LINIE 1
i~ - ' —
Mpiih-f-jiftMt tato uilržiijn celý rok pravlillnA ilciil s Kínipmi ilnui
drmilxivínil biilf-ml Si-Jrjilili!! jízila % cw tur ku do lliMiiliurku
IMh oiljlíili JÍ v élvrtťk r milnitu
Uamburako-niKrlcká 11 n In lnut nulsiarM Nr-mncká Trans-Alliiiitlckí Parní'
vebnl HnoleAnnat a vlastni lid? lodi majících úhrnnou snosnost 6410H11 tun VI
třrhto jsou vrllké nitmof nl parníky rHlirnti jfcf !Í4 ilvouiroubových purolodl
kioré Lu nohodlf rvstujlclcb zvMSf zařízeny Jmou Takový počet parolodí D
Vlastni Jiidiia' Jin4 ipofcřnost Ohledné přeplavu anen obraCtese na
HAMBURG-AMERICAN LÍNF
Paroplav Spol Sev-nemeckého Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlcjSf jízda přes
moře za 5 dnf 15 hodin a 10 minut
NBW YOIIK A IlItnMKM
Pruvlilslní ilni r po rychlih r prnl-h purolndlch
Kl-r WllheliB H''"alwt Wlllivm deOruMe" Kronprins WHtaelm" Klwrla Murla
Therwiln"
Fmi(J"lnáilpra po ovobntrh airoalroiibovfnh prol1lrb I0fi Hntch SMatna
dlnuhfrta f iuii Ornkýi-h "Orow Kmlumt" ''llurlmrn" -Kanaidn LouIjm'"
BrímínK-řriwlrlelKlBrlIniiie--KwnlK Albrt" "Prtnww lro "
ťnirlilelnt poOovol doprava lbW tvru-k "Kluiln" '-Mln ' "Neck''
Htředoaemnl doprav
KaMon ohota-Lho" "Trara" "llobmsollro"-o pontenl ohladat ItidT v kalati a
mni pal u bl cea atd obraťte w oa
ÚELRICIIS & CO 5BroadwayNew York
— Illa-vnl lednat! pro sUkpavdtlW—
HCLAUSENIUS & CO eo-oa EinnonN trt
uunuotiiiuo UU CD1CAOO ILIJNOIM