Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 18, 1903, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    riSARflVNA A 17 HM A W
řois oJ Vlítnu Borolt
" U
TlitM )tim um)ti "' i
"Dl j mř"' j
'M (řto t l plito ran V" ''' i
' '' k liříuMi nu tt
p-m-l (! "Nívr tou" il
! Mii'iiifi
IV ty niiit!ié
Af % i kln!imí pnlilllil
lín ukí vinni ntorká vol w ' t ' Ktikun' Mi! vle
usktlils Cbill ( si l#lt iHolblthi ' wUlniMn
olrcm nstř'ti " N- e aii pohnouii
'Sll lo u Úlu v i'íi
Oik-W"
"Jeř Ne nikdo
"Jn se 0 dívku'"
"Dívky ani letiy cn z !' va
lrc i:''lhl"
"Al hlnd okr jcu Mopy
po Kirrak fm jřuI
"Vcfťr já sám jti-m sa t1ivl i
okns na mu-N
"Nffrotinlilií sa nikle podlaha
poJ tíhou?'1
"To bycli li byl jii dříve onii
mil
"Dobří tbci li viřiti Ale upo
zorňuji le l t živ ii kůži 'dfo
s lM pakli jsi mna obelhali'
Dotry lhostejní pokrčil rameny
tvářil ! jkoby nechápal proč
jest tak vyslýchán
"To jpfst podivné1' pravil Ho
burovi "myslil jiem ze jsi muž
ty zatím přepadá! mne jako baba
klepy pohoěvaná fíekni mní te
dy O jaké desce tu mluvit? Bylo
to prkno tak drahocenné? Či
snad prolomeofm dostala loď trhli
nu a mezitím co jsem spal? byli
jste vy ve velikém nebezpeii?"
Kobura zuřiví pohlížel na Doe
rýhu div ie mu také neřekl co
i mytil
''Ničemo vidím ti do ledví aie
bez patrného důkazu nemohu ti
dáti povfitití na stožár protože
míl jíž na pruu znak piráta vy
pálený)'' Kobur a oba jeho soudruzi o
dc&li z komůrky Doeryovy
"ťirátifká čest nepřipouští bych
ho dal zabiti'' tekl vůdce soudru
hům "AlVu oejbližíího otrova
ho vysadíme na zem zde ho
nechci rriltí ™ neaí již mým příte
lem "
' Ólékem mladé ladíánky ztra
til! jsme tří sta dukátů''
"Vzal ďas dukáty! Ale mé ta
jemství jest znímo jíí bělochovi a
bělochovi nesmí ne nikdy véíítil"
KAPITOLA to
Poklady KažlkSv
Uplynulo několik dnf
Dcry byl veznen kapitán 'IU
cka' dal dvm piráty atřežiti dvé
U iebo kaiuty aby nemohl z ní
ni vyjití
Doery nadarmo i zapřísahal že
jest oevioeo že ničím se proti
"ivým přátelům'' neprovinil —
Kobura zastal neúprosným
"Vyplením loď cluařikou í bez
tebe!" namítal Uobur hrdč a
Doery jíž jíž počínal se stracho
vali o ívďj Život
Zatím "Racek" zmínil smír
cesty otočil se a zamčříl k blízké
mu ostrovu
Ontrov tento byl sídlem Ka
zikdy tiyls to stará vla-t rulokožco
Kobura zde přistál aby se zba
vil podezřelého svého přítele
U ostrova sputi!i do moře malý
ČI unek
Kobura dal si předvést! Pory~
ho spoutal mu ruce na zad t řekl
mut
"Jsi mn podtfřelým brachu
Nadarmo se snažím upokojiti f
kdykoli se na tebe podívám tjiuH
e mn duts Mei piráty jest
pravidlem že soudruzi kterým
nemůže se zrád nebo nespolehli
vost dokázat! nebývají usrnreová
bl Já té ii#Zbiji Jeoomlédu
pravíme Unitu na onen ostrov
Jest to ostrov Ksziků Kazikové
milují bělochy tolik že je i pojí
dají Vysadíme tě na os rov ne
cháme tě tam Takový osud
stíhá ty kteří ztratili naši dů-
VÍÍU"
"Jste tílenci mám H vás nazvati
jsravým {xisem!'' zvolsí Dany
poJřien "Vzali jste mne jakožto
nešťastného uprchlíka na loď a
nyní mne vrháte lidožroutftm! A
jak dobře bych vá-n mohl v Mexi
ku prospěni''
"Nám není třeba tvých služeb"
odpověděl Kobura "Jsme již
tebou botoví abychom se mohli
tebe zbaviti zameškali jsme půl
dne o který jest nyní íregatta cí
sařova ve výhoděl I tuto oběť
jsme přinesli jen abychom se
mohli tebe zbaviti"
"AipoB mne tedy nepoutejte!''
Buď rád íe tě nezattřelíme!"
Po té uchopili Doeryho za mce
lest mužů Koburovýcb položilo
ho do člunu a rychle bo dopravili
na ostrov
Zde rychle byli s ním hotovi
Uvázali ho blízko u břehu ke
stromu a vrátili se na loď
"Měl bych tě jeíiě několikráte
kopnout!" pravil Kobura nežli
odtlel "ale odpustím ti to Vy-svobodii-li
s a vrátít li se do Me
xika modli se abychom se nikdy
v životě již oesetksli"
"Bůh Indiánů? tě potrestej
bfdníčel" kinu! mu Doery ováza
ný ke stromo
ťiiiii
ho vrlit ř jicxnř pltáali
' ť tf-vT'' point ulil ti "Dmfu
lil Ii íii v tu-ihúiSkh ntukát h
A t l'o ř -pádu mni' adiavi míl
cMtov li co ) t j'lte horM
hrtiufjU vyhlídl nule snaj i dl
vo'!"
iiuííle e roshlííil po divokCiP
ukoll
Nikde a-ii ncjmcitího hluku
Siromv bvly husiými pnoucími
ke r o t i i m 1 1 i kH)Liiy ii pat
olirokských kmenů bujelo husté
kleni
Crst ar nebylo byla tu ne
prohledně Icíiií pouíť
Takové bylo okuli!
Trápil ho liiuh Zakouk-1
stržná muka
F4k ucítil i hlad
Trápil su Jú uié hroině ve stínu
listnatého mromu
Na konc opustily ho síly
Illava klesl mu na prsa vědo
mí ho opustilo
Celé hodiny setrval v takovém
Stavu
Když se opžt vzpamatoval stiilo
pfcd ním Si--st rudých Iodinů Do
niorodci výskali řvali tančili a
Skákali
Zdálo se Že jou nesmírně ve-
i-lř
Doery oslovil je po anglicku
ale rudokuci ncrozuniii mu ani
jediné slovo
Doery vfcaK tušil k čemu divoši
se chystají
ťosufiky pohyby hlavami i o
táčeuim oč) syčením a jinými po
hyby dali Doeryniu na vědomí Že
přeříznou mu pouta a zavedou ho
k náčelníkovi který nyuí právě
hoduji' a slavnost pořádá a že bo
nM-tuji modI Kazické
Le si pomvsliti že se Doery z
tohoto roztriilého vysvětlování pří
liš nepotěSíl
Ji-bt několikráte ho obskakova
li pak rozvázali mu pouta ucho
pili ho za ruce a vlekli ho sebou
Doery nadarmo s nimi zápolil
nadarmo se snažil vyrvali se jim
z rukou aby utekl do moře nepo
dařilo se mu uprchoouti — byl
přilít sláb a příhi zmořen
Dovllkli ho na pěknou mýtinu
Na mýtině byl shromážděn vše
chen lid z ostrova
Náčelník kmene sedel a ve
likýrn tomahavkem v ruce pod
palmovými net esy jež bylyozdo
beay lebkami nepřátel
Kolem něho byla skupina tedi
vých muži na pohled vůdců
vedle něho pak seděla mladá dívka
v žlutá htďáboé sukuíci se zla
tou drahokamy zdobenou korun
ko j na hlavě a "i kyticí v ruce
Doery překvapen stanul před
obyvatelstvem ostrova
Ti kdož Doeryho přivlékli vy
tasili malé dýky a mávajíce jimi
í Doery rnu nad hlavou počali opět
řván a tančili
Dívka sedící vedle náčelníka
hlasitě vykřikla sotva Doeryho
spatřila a odhodivSi kytici běžela
k Doeryniu
Náčelník polekaně vyskočil di
voti pak s překvapením očekávali
co se bude díii
Ona dívka — byla Fé
Padla Dotrytriu v objetí přiví
nula bo k sobě a líhala ho
"To'ty? To's ty?" opakovala
oesčfsloěkráte "Moj ochránce
můj dobrodinec můj miláček)
Otče pojď podívej se na něho a
obejmi ho i ty! Ten mne zachrá
nil) Ten rnne vysvobodil z hroz
ných rukou Koburových!"
Dueiy myaiíi že sni a že jen ve
snu se $ ním tento zázrak děje
Ti V !iúii!Vij fv žiici kom-
jou na kučeravých černých vla
sech teprve byla sličná!
Náčelník zvolna přistoupil k
Doerymu prohlédl si ho dobře a
pak ho bezděky obejmul
''Oslavujeme právě šťastný ná
vrat mé dcery" pravil náčelník
"Ob celá zemi truchlila pokud
Fé byla vzdálena Bílý muži který
přicházíS bílými tvářemi svými le
kat a děsit jiné národy buď po
zdraven v mé zemi Život jejž
chtěli mni moji poddaní k dnešní
slavnosti obětovali ti daruji za
to že jsi mou dceru zachránil"
Po té ho uvedli za pronikavého
jeku pftťal do otevřeného červené
ho stanu kdei Fé posadila ho
mezi sebe a mezi svého otce
Domorodci nesmírně Žasli ale
také velice si Doeryho vážili když
se dověděli že on zachránil z
drápů hrozného piráta spanilou
jtjich Fé "Dceru Slunce" jakž
Rizikové milovanou dcera svého
náčelníka nazývali
Doerymu oySem obrat tento
nesmírně se líbil
Cítil pojednou k Roburovi ne
smírný vděk za to Že ho i lodi
vyhodil
Mylo mu tak (skot y aai mťyl
tis loniln knry a dostal
na )(()' l-pli !
A I I na nMio nulo-tně u
ciáU
"Nti IhU -ltnl vlvr s !'
Utia !ik pM)ti'i "M
(i tt l-otftif lolniíl Wh okul
tm h In' m'! ii ii-iiumi Ii 1'Hň
! hJiiii I itiiif I n l i Ivon
h un i i ty mní niilii lt) ť i
V mní lak ilohtýHt a
loit lo vis' "
"Dlabá l"ť in j íii í luho
atyth se Ml ttýn manžrlr-m
Virhtil ri laJI nuJi tvrho kin i
by U" na nwie roíthtiěvali liinf
opatrná Až I ujottin sami povím
ti vít-p"'
"Fé poruiifí vlem obyvatelům
kazitkého OMiova! Chci i li dá tu
vStcky kiuke juiodiy spoulati
jen abys byl klidný!"
"To by pMc scházrlo''
"Co ledy mám Jřlatil"
"To ti povím budeme spolu
sami "
"SUno-t počala tiprve teď
koná se riuě ku cti — nemohu se
hned vililiti Ale přičiním se
aby se brjty ukončila"
"Ať se lid radf ji baví Nikdo
nechť ntiell mého příchodu"
Fé se ujniál a pokynul rukou
lidu aby se bavili dále
Nisledovaly zpčvy válečné hry
tanec i hudba
Doery na vle vážuě sc díval
A mezitím co se kochal národ
ními zvyky divochň vířily mu
v hlavě tisíceré mySléoky
"Jak dobře bylo by zde se usa
diti!'' myslil si mezi jiným "Zde
bych mohl býti poctivým člově
kem -AU nemohu zde zůstati
Kazikové nestrpí bělochů Dívku
vSak přemluvím když se chce
státi mou Ženou aby Sla se mnou
aby mne následovala i odtud"
Konečně slavnost byla skon
čena Divoši se rozcházeli a vraceli se
do svých chatrčí
Náčelník propustil staré vůdce
a ubíral se s dívkou do svého pří
bytku
Doerv kráčel vedle dívky
"Bílý cuinče slyífcl jsi učkdy o
pokladě rudých Kazikův?
"SlySel — a také jsem ho vi
děli" odpověděl Doery
Starý náčelník tázavě pohlédl
na Doeryho
"Že's viděl? Kde a kdy?'' tázal
se ho zvědavé
"Poprvé na lodi "Kačku" po
druhé zde u tebe"
"Nerozumím ji "
'Nejdražtí a největřd poklad
-kazický kráčí zd vedle mne'
pravil Doery a ukázal na Fé
"Ah tak!" pravil staroch a na
veselém iíí jeho bylo vidřti Že
mu lahodila slova Daeryho
1 Fé se usmívala
JI lahodilo lichocení dobrodru
hovo jeStě více
"Musil bych se diviti'' pokra
čoval náčelník "neboť v na£í kle
notnici nebyl posud žádný běloch
O Irnínou za to že jsi mou dceru
zachránil tě tam zavedu upozor
ňuji tě víak předem abys nikdy
nencítil touhu zmocniti se tohoto
pokladu neboť běloch se k nmu
nedostaue ani kdyby přiSel si pro
něj se sfotísíci ozbrojenci
"Netoužil jsem nikdy v životě
po po ladech" pravil Doery po
čtivé a skromně jak jen dovedl
"Mně třeba jest jen svobody a
jsem hned šťasten'
Chata náčelníkova byla z věnčí
utvořena z uměle skládaných
ipalků
Na pohled byla to nízká čtyř
hranná budova a nikdo by si ne
pomyslil že v nitru svém chová
nesmírné poklady a klenoty báječ
né ceny
Zadní stěna chatrče byla přista
věna ke skále
Protějíí svah skály títo omýván
byl mořem
Fé uchopila Doeryho za ruku a
redla ho do domu
Starý náčelník ubíral se několik
kroků za nimi
"Cu ú uviúíS náleží Kazi
kům" leptala mu dívka "zůsta-
t I í MI 4 nla
v n u% u mv '———
víe býti naše Otec můj poroučí
zde nad těmito poklady a na
ostrově děje se víeco on si přeje"
"Uvidíme drahá Fé budu-li
zde mocí zůstati Nepozorova
las když jsme sem přicházeli jak
nás na protějtf cestě provázel mla
dý domorodec? Oči jeho leskly se
hněvem a záttím a několikráte
mně pěstí pohrozil"
"Nejen jsem ho viděla ale vím
i kdo to byl Byl to 'Černý ja
guár" první z jinochů kazických
týž jeož mne v moři natel a k otci
přivedl Nyní se domnívá Se má
na mne právo"
"Ten mladík divoce na tebe žár
lí Musím ae mít i na pozoru"
Fé vedla Doeryho několika pro
stými skoro prázdnými místnost
mi do dlouhé tmavé skalní chodby
V chodbě této bylo stěží viděti
kdo zde cestu nezoal musil po
zdi tápati
Chodba vedla z počátku vzhů
ru pak ale tvořila příkrý svah
dolů a vedla a kopce dlouho velmi
dlouho nápadně dlouhá
Fé vinula se v této tmavé chod
bě těsně k Doerymu objala ho
jednou rukou a chvílemi ho zas ta-'
vosl aby ho nnJils políbili
Msif náfrlnlk tibiiajdl s sa nim
ntporoiovil nif ha
T saUčky f skalní iIidI1 I o Ili
náhle ntotmfm letu
Mal ý jas pa 11 sem skalní iku
linou
l"rt rde skoiíila v modravé
lkyui v nit btkla se orlmř
U blijme pf ďrimfhn ?n
D řy S překvapí nim obdivoval
1 1 Miný Ivtiu ( litu Jiií j v
Na komi česly hoipal se Aiký
ililiu k
ťo-ssJíli re do něho a Fé vrslo
valí na rotř'í t le ii '
ZJ opft tulili tmavou chodbu
jel opět vedla S I ( pc dolů
Ale Uto chodba byla v violou
bílými mramorovni deskami
Vte e s)e sklo a třpytilo
Crsia mramorovými Jetkami sy-loh-ui
končil u tiiokýcl) a otevře
ných dvířl
U dveří stáli n stráži dva silni
Kalikové ozbrojení dlouhými
zbrtněmi podobajícími se Širokým
kopím ostrým a (Špičatým
Stáli tu němě a bez pohybu
když náčelník s dcerou a s hostem
práh překročil
Za práhem naskytla se Doery
mu podívaní jež zdála se mu býti
více než pohádkou
Viděl před sebou Čtyři rozsáhlé
mramorové síně
N stěnách visely látky zlatem
proSívané a osvětlované barevný
mi lampičkami olejovými
Na dlouhých mramorových sto
lech ležely hromady drahokamů
rubínů tyrkysů smaragdů i dé
mantů A na stejných stolech zla
té výrobky: zlaté Štíty náramky
Čelenky korunky prsteny a krouž
ky řetíry závitkové ozdoby na
Gadra mísy talíře kalichy
Na mramorových sloupech síně
byly rozvěšeny Šavle kopí Štíty a
jiná zbroj drahokamy vykládaná
Strop každé síně spočíval na
osmi sloupech
U každého sloupu stál ozbroje
ný Kazik nehybně jako by byl z
kamene
Doery sotva byl mocen slova
promluvili i
"Oči tvé vidí tiii mnoho dra
hých věcí" pravil náčelník "ale
pravé poklady Kaziků" nej"Oii
jifiě ty věci jež se zde lesknou
před tvým zrakem Pohleď na ony
hrubé Midy rezestavené kolem
HÍní a postavené na sebe Pět set
takových sudů jest zde vklenotni
ci umístěno To jsou pravé po
klady jimiž možno koupiti celý
světí"
"Co obsahují tyto sudy?" tázal
se Doery
"Zlatý prach" zněla odpověď
náčelníkova "Cislý zlatý prach
z něhož lze narazili miliony a mi
liony íranků"
V síni bylo slyteti temný a jed
notvárný hukot
"Co zde tolik huči?" tázal se
Doery
"Nad námi jest moře" pravil
náielník "Klenotnice Kaikův
sahá hluboko ve skále pod mořem
Vídíň tam nahoře onu velikou zla
tou hvězdu?"
"Vidím"
"A teď pohlédni na zemi přímo
pod hvězdu "Co vidífií '
"Veliké dělo"
"Jediný výstřel do oné hvězdy
a klenby klenotnice se sboří
moře se sem vleje a zaplaví celou
jeskyni celou kleootnici celý
vnitřek ostrova Proto žádný bě
loch nikdy se nedostane k tomuto
pokladu kazickétnu
Doery chtivě si prohlížel jeStě
poklady
A obdivuje se těmto pokladům
uvažoval jíž o tom kterak by se
jich mohl zmocniti
"jaká malichernost jest býti ná
čelníkem policie proti tomuto po
kiadul" myslil si v duchu "Jak
chudá jest proti tomu celí repu
blika mexickál Báječné bohatství
kazického náčelníka může zápolili
s bohatstvím celých řítí a bohat
stvím králův i císařů! Jakou čest
jakou moc a jakou úctu tají v sobě
tyto nesmírné pokMyl Stal jsem
se úkladným vrahem A proč?
Protsžs mně ds'i nadějí na posta
vení na několik mizerných zlatek!
Doery buď pří rozumu! Doery
nyní teprve dospěl tvůj život k
pravému obratu! Musím po
plést! rozum této t rudé krásky
vlak beztoho mne miluje první
váSaí pravé lásky div ie objímá
ním mne nezadusí polibky mne
oepopálí "
Naklonil se k Fé a váioivi jí
Šeptal:
"Fé toto vtecko zde bez tebe
jest pouhý prach Pojďme od
tud a — měj mne ráda!"
"Jsem tvá dobrý pane tvá"
odpověděla mu dívka rovněž Se
ptem "Pojďme do přírody do
báje kde moře hučí ptáče pěje
kde sídlí láska boŽÍI"
"Nuže?" tázal se náčelník "Co
tomu fíkát?"
Daery pokrčil lhostejně rameny
a líčenou chiadností odpověděl:
"Nezávidím ti"
- "Což je to málo?" tázal ae ná
čelník mrzutě
"Nerozumím tomu ale uzná
vám že jsi nejbohattíra náčelní
kem na ostrovech neboť mát Fé
"Dceru Slunce" klenot neivzác-
nřiíí z celého světa" I
1 — —
"Háfnc'" myslil si siarj! niM
nik ale nriunetl tuto llfnku
!' o pobílit I na Dmtvho itk
upřímní tento pomal jeho
mtďrtku
"No jut si mysli 1 -n
hláímm" tnvsSil si rpít Dorty
" Uk ty miř I u lil jisti povalo
vali sa etutiiMin ale pak r
'vi'l tu I n ' "'
Z kb imlniie vyvedla I I Dorty
h pM na ?il boSt
Zavedla ho do háj na t Mm
KAPITOLA li
V iit atmi
Mtsický tiliv ovládá plísta
Vrra Cnu
Jt to mocní pevnost baMy
její prostírijl se sl k moři vzbu
zujíce vlude strm li
líazame miil důlrliié místo
toto t rukou Juarezových Po
vnl i k lyŽ se JovčdMi ic nový
CÍssř z Ir vystoupí na břeh snažili
se sb zouUlým najijetím sil zmoc
niti se tvrzn vrracruzské
Ale nadarmo
liaxaine mrzut aice ale vždy
přece jen Juarezovy čety odiazil
1 nyní zahnal povstalce na
dobré dvě míle cesty od přístavu
Již so vrátil — aby císaře Max
miliána uvítal
Francouzské vojsko táboří od
časného jitra na břehu mořském
Po nočním vítězství jest nadSeuo
rozjařeno veselo
Jedině vodce jeho se netěSÍ
Bazaine projíždí se mrzutě a
nakvašeně mezi svými oddíly
"Proč vlastně nepodnikl jsem
sám co druhdy u nás Napoleon
učinil!" bruiVI si mrzutě v sedle
"Já rozpraSuji Juarezovy bandy a
císařskou korunu dostane zatím
jiný"
Generál mrzutě rozestavoval
vojenské oddíly v řadách u břehu
"Ale když již přibude musíme
houvítati!" uvažoval dále "Aspořl
tak na oko Hej vojáci obča
né — všichni si pospěšte! Posud
není slavnostní bráaa postavena!
Sloupoví brány slavnostní pokryj
te aksamitem z nádherných stanů!
Aby uvítání mocnáře nebylo příliS
tak chudobné! '
Don Cesaro nejbobatSÍ občan
veracruzský točil se od časného
jitra kolem generála
Malý zavalitý Černolící ob
chodník se železím nadšené nabí
zel služby své Bazainovi:
"Bylo by pro mne velikou po
čtou excellenci kdyby jeho veli
čenstvo v mém skromném příbytku
odpočinu! si po dlouhé namáhavé
cestě ocŽ odebéře se dále ke
Queretarul"
"Dobře Done Césare učini li
vás to Šťastným ubytujeme císaře
Maxmiliána ve vašem letohrad
ku" pravil Bazaine s úsměvem
Zavalitý mulat blaženě spěchal
do své krásné villy oa břehu a za
malou chvíli ji vyzdobil kvítím a
lesem praporů
Také úprava ozdob nábřeží od
bvla se v horečném chvatu Slav
nostní brány zvedaly se k nebí
sloupy s prapory podél cest
byly spojovány svěžími věnci z
jižních květin
Lid na břehu podobal se hemží
címu se mraveništi Vojáci i obča
né jako o závod spěchali a výzdo
bou Bazaine díval se dalekohledem
oa úžinu mořskou
"Nu bohudík již jedou!" za
bručel si rozmrzele "Onen černý
bod na moři jest vrchol stožáru
"Novarry""
Fregatta císaře Maxmiliána sku
tečně blížila se již ku břehu
Bazaine lhostejně pozoroval
ruch lidu v přístavě
Pojednou ale pobídl arabského
hřebce svého ostruhou
Na protějším křídle vojsk u
města ozval veliký hluk
Vojáci v skupinách zvědavě ob
klopili jedno místo
Generál v trysku zajel oa toto
místo a hněvivě vykřikl na velící
ho důstojníka:
"Jaký povyk se tu tropí?"
Plukovník Chambert uctivě mu
hláil:
"Přední stráže zadržely tuto
zulí&tní osobu Chtěla stůj co stůj
dostat! se k vaši excellenci proto
ji sem přivedly"
Bazaine zvědavi ae rozhlížel se
sedla
KůS neměl ani uzdy ani sedla
Vojáci přivedli ho k Bazainovi za
hřívu
Na uštvaném koni seděla pře
krásná dívka
Šaty její byly nepořádku vla
sy měla rozcuchané Líce měla
unavením a hrůzou n smrt bledé
Drahocenná třlůra perel na liji
její svědčila o tom Ie dívka tato
jest asi velmi vznešená
Generál Bszsine překvapen a
užaslý přiskočil k "zajaté"
Uchopil ji za roku políbilji a
horoucaě pravil:
"Ach spanilá kněžna Lukreciel
Ale jak jste se sem dostala? K
čemu a proč to zděšení? Tak
vás pustili v tuto nebezpečnou
pojšť?!"
"Nepustil mne nikdo generále
já sama prchala utíkala" — pra
vila kněžna Lukrecie
"Utíkala! Odkud?"
"Z Mexika r jednom trysku!
Vždyť jest to viděti i na kooi"
Fokratovtai
tOoHHHHOKvHHHHHHHhO0'00
1 jí ii tu Vííiilr T
t aiir ii in i i mi ni s
y Ncjvéty V)břr viech hudebních
njUťoiů v Americe
V— 1 i
1% crirunv' k
$ ŽALUDi-CNf HOUKÁ
(! zvyšuje jilesnou sílu
i) zmocňuje dlvytattaftujB msla
ř% rlla Ui irezáilvnosJ' a viechny
nesaaze íjiujúu su i
8
Severů v
SI Lil 1:1 SRDClí
tfcmátá vk-chtty srdtínl vadv
upravuje obéh krva a Ksllnla
celou soustavu
01 oo
JutnUfl rClothnnikth ilirJft V r I : í t H !#
e I Mt-ji s ii'li i v
Nuklailatt-I htr!ri!n m S v iíkil I n ix-ii ki Kii lt "A ka
ktuť tt ili lí Sií j™-ielili) 'in nm ii„ivlrM'M lnlln V l'mUI
lihiru n nrjUnři riMU Iltifank' iinmk SUfinS
8
8
8
8
8
I
O
SEVEROVY PIÚŠKY
1% PROTI BQirSTZM HLAVY
11 A NZURALC11 —
t i:ou zcela Jistým líkera proti bo
K Icstem hlavy icuril?ii a kadé
h hořčice 25c rostou 2 7ct
I
Scvcrův
LAXOTON
nepřítel zácpy Ideální Ičk
pro ditl I dospcié Spoklillvý
rychlý a účinný
— B3 i
h OLEJ Sv GOTHARDA
rychlo wlevuje a lcii Itostcc ncttralKU otoky
bolesti v klouboch vymhnutlity a vc&kerá zátiŽty
i Ooniv OO Ct
8
O
sevepCv lék proti
Choleře a průjmu
bezpečni? lék proti křeícm koli
ce letní nemoci i proti průjmu
každého druhu 25 a 50 ctu
Scvcrův
TIšlTEL DfcTÍ
přlnáíí pohodlí a občerstvující
spánek détem Pozhodnž neob
Bahuje omamujícich látek 25c
severOv lék
proti rciiitintÍHiitu
vyléčí Ulij hostec bolesti v
svalech a kostech a zbavuje šou
mavá Jed5 $100
SEVKIlCV SIL1TKL
LIMiVIN A JATER
upravuje a fill ledviny I Játra
přivádí prav lné moícnl a vy
léii všechny Lísnáze tíchto or
gánS 73c a $125
Na skladě ve všech lékárnách a obchodech s líky
Zvláštní léky za $300 pošlete-11 popis nemoci
ii i -a
JOS DUFFY
velko-i inalool)í'lio(li)ík
LIHOVINAMI®
mi na skladě
výborná Importovaná I kalifornská vína jakož I Impor
tované a kentucké kořalky a likéry
I(učf ío thidí JcHt Uk Jak o ním tvnlf Jinak sa uníze vriUf
é V
TELEFON 38
2508 N Street SOUTH OMAHA
A I Mok & Son Co
tfVel cobchodnícl a IraportéřlO
Tej mm
Mátiijxlfirm7i L Klrwht Hr ťrlm erlieb!
1001 l arna ul Omaha
Fred Krug Brcwing Co
OMAHA NRfíRASKA
' N (Atrií vzorný pl vovnr
"Váti nejlopůl draix le±áisu
Oa"blt t XSaeti "tobvHé v udktAcK av ~r latii irlcK
V
SaAE ZÍHADTl KiJIt-pií BiaU-rlál a nt-Jlipíi (M-fanlrká dnrt-dnont
i— Vlika pálivost a obi-bodaí (ntraost
JfAHK MIAIIAl l'spikoltl elMwmitTe
NlAC OIIklA NUls s íW-UuJicl hh4
Dopisy ne ochotné vyřizují dle přání
Meta Bros Brewg Co
Stařl a spololilivi slíádoi
-♦Vaří a lahvnjí výborní pfvo-K—
Telefon 119 ~-mm OMAHA NEBR
Pro stůl
t
i
li
4
Ti kdož dovedou ocenit! výborný stolní nápoj
oblíbí ai zajisté naie "GOID TO I" lahvové pivo
Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest i
chutné Vyrobeno jest % nrjlepfifho chmele vybrané
ho ječmene a čisté vody — neniť v ním ani jediné přísa
dy jei by byla Škodlivá neb nezdravá Není to laciné
pivo nižádném smyslu ale jíst to jedno a nejlepSIch
a ti kteříž je jednou okusili stali se ' řádnými natimi
zákazníky
Dodává ae v bednách a sice v lahvích kvarto
vých neb paintových Objednejte si u svého obchod
nika aneb telefonem —Tel Omaha 1542 So Omaha 8
JETTES EREIIKff C3 ran a Wt %rú jííí
' SOUTH OMAHA NEB
r
v
i 4