Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 18, 1903, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Míjordv fhriV
N4 Mr-ai ! 1
M i' li áliit ♦! (11 ť
tljMl rtí HřJltl'l"K f l l vlliH
lán tle fm (unMHi i
trtřti ntsHt kj' tt o i t l-n
II j iHnmm lllriloi
I ! I ř' ii I lV í ij Uk
li loni itn l í- i li hii
ptaviUm po I 'linť n i i)
nifnW uplití r Ji4
lUl 'm i i í ii Si( iii)
it mi!ií iiy uttpiiy tifmlj
uhni já Ml tmr mři j"H to
llřal ( m ďitl du nohy ku j
(tátovou MUkii il mi ( line U
Irsttmf' slčnl tliivolrnou íivcnii
MllřWlt trojnásobili loilv Mř-ttl ll
jednou nehul' iik snad vili mla
dý purii'lk jt?cn o sol nři:o
mysli a ii''viiiřnil ly své první
poraněni 14 nwtsáNkou liúl
Dva nuvoví nJtiof mne k ticv
sil krtin a nosítka k ambulanci na
cste jsem urnul ať ul uti vrtlm
nebo vysílením
Když jitém otevřel nfi byl jsem
umlitcn na pohodlném Inzku
noh in A byli obvázána trpíl
jsem tisíckráte máli' a kolem mne
pojil rc zpfcv ptactva i nářkem ra
iiÉných liylo nás ani sto Francouzi
RakuRanc Vlaši dohromady v tá
dlouhé rozsáhlá kláSterní choill£
vysokým klinutím ozdobené
tmavými podobiznami pamfiti
bodných abatyší a a dlouhými
prolamovanými okny vedoucími
do zahrady plné starých zele
ných stromo kdeí p&nkavy a jirjl
ptáci Eveliolili
Snfiní mé bylo v£ak v brzku
přeruSeno bolestnými výkřiky m!
li o souseda v ambulanci mladého
italského důstojníka jenž svolával
právS k době všechny svatá a sví
tíce boží a všechny ďábly z pukla
"Krev Madonina Proklatý
Dískajec! Roztekl mi prsaI
Je to mňj poslední boj I l'ur
Críste! IVr ňacco I Ho
lil Hoři I V mých praon to
I10HI Seml S0111I Viva
1'ltalia I Hloubl Hloubl Smrť
ni kotil I Knčze knřzc!
ín anebo Koule a fáraná
ty I Jezu Maria I"
k'o tomto výbuchu pferuSova
oém osudným kašlem a hrozným
lomcováním následoval rychlý
hlučný dech a jakés chrčeni jež
ptáci v lahradí vestlým gpfivcm
provázeli Frotiva to zajisté tak
úchvatná a plná zvláliní hrrtjey fe
by ji mohli nápodobili Wagaer
nebo Verdi
"Ubohý majoři" pravil rni je
)tn t dohlliiti Ift ambulanci! blííc
eo k ji:lio 'ftíku "je v dtdíriu
Znám ho junt to Cavalkro Crrlo
Mofoainí major královakých h 11 -aará
jediný yn nebožtíka pana
Oian 1'itřoaina pni) nimž tnfij
otec sloužil po celý tvůj Život
Ubohý páni Mám strach aby
nebyl poHlndním z rodu Morowíni"
Fokynul j-rn jcSlli dohlížitfili
jenž g péči témif otcovskou po
zvedl hlavu rau£oého
"Jak vy ta )tnnuj'tp?" tázal
jitiMi ne
"Luiei Urridolo yn dntoj
n(ku ( lm mohu potloužití?"
"Kde to jme?"
"V kIMtcre ' Santa Maria de
1'ampani jenž j'i rHcn za proza
tímní ntsmocnicí'
"Jme dalt ko od bojiKtf ť'
"WStlll TbST li
ip hlavách
rronbilďkař-liifi linlk alijcfll bijcinriiiu
umlipiiliiii a(ž ro4ou rji
l inul na ktthU hnU lilmř
s
ZzakiU MIM nu fkoiiSItn zdurina
'i'fll kilož ll oTl útifitkí
Po M miii( n-ritvohitin lnixiMiiifl liv
feoriuiiictn rcili f ml p ti ir „ munh
ÍKiiifi4 tAlf prrlilf léHsI lu'iililK
(mmm
Vyolimídií bořfjít rfplrnfl ulmrun co
- viký (ihjfv tnulo vyKiiniil— Vyiiii
f loti'' I pro vA-ykiilie lio
na nkk 11ctr
rioKfitlilu v '! M ' Ilxnholm MeHcnl
lkM„rr nliill (irtv f hurll-i inán
lií iroyx'n flMprMtfm ilfikitMin ťllvu
h"lFhi jflíi'tl U-t pllmilli 'Unl llvu
m úimii t kiilAi tfmíiH nsllnliu po
„l vrrnum Tlur n tintilé holí li I
kitr lvř11 ptliinNfth pn Min k(ifimi-li
lfMll'l tioiiiiii rflil nvélo liil 'r U
ttitrn Jmími vAwhlif hlavy atJiifml NMfif
íln J"l hr liinihl hftl jr llrnlii
MiurlihiMitif Hl urfMIlaflbdin Hrciikin vvlé
fenf 11 lilllř llírll Jlt ()iNIfJu ptMltVII
tcflrif ft mlyl ilyt vyMkh(l pflltvhl
TllrlMl J'bla plMii)!'l n avilM'tl
tUli iiVhii' mi ll'l isnii illilk f
pfavU lalii pilino árMitifta
Nmfi btit pH liflia u prflii'l lr'l
ManlnTa anIX imo lbrt jho hAlntl ům Na
tatlaf lHh biii Hrnu rielxllta alK
fltil li-nořilti Milf ikollv m 4lfi viry plil XII
tiitrit Jpt hov a iaii"i-n pmla'1 vlarm
rta řa'"iiM lali''H IoIhiio vnufnniiai alil
ttii vlaaii aalAini ltl al Hit prA doplit
pllMftt 2'aivou p' Unl siiaiiiboi ia
vypa'atl' p Ulov! V )imIIii amI Malv
pí J-Ii pi'itl ruil vlay tm lUtti'b nolf'h
plAt ftavll panAnl vumi v I-III In
rluťi řilWíly rnřfcfari'i amt na aivu
a M fi-lrt pi)vl Hiartti n mlwiirl t-ur A
tj-) vilrttMl BÍNltitU tllfu V')lifra pourlllm
vellrMH „' vynaiKti ll lílllvl(
flli-ll vai v!y ftitli )Mfu-ll vm vuay
irV ' Iatvtl4 bpIk rMt rnSI
Atlaillrn Míllal llNlwlařy IAI ťiwt
hulKllnv I llu ltmall Cllin ildhU tin !
au řrwtvou 'lvnl ffiámatttift vyplaoc-nt
pfftvál' lHiiif ořMlrí i xMrla
v krtllt )il lnrt#( vyiCVnl
ZnilW laakayas l'oarka ŽápaOu
"Jfrmm ill mlt# pi dAlň
nii imfiii ickili ii if
ta vafrf MI lilliltio m
tivali t rnl li Ifltll fúkli
1 fi M nli H tiiM t ulil
"l ii tm 1 piv pi mní
( lili li l iidi Pf ni mt"
Hwl li 1)1 lilrt
unii ivilin n Irubý kiom
iluvtbvt fc-lm (! i ti tnřuf
Obiáld ) m fc alt) tli apttfit
II
llyl ó klinik i lliiliM)
blidmi muínmt tváll a lomnou
řrtnm jiMiiným fcoVi inA
krmi rným vcinkrm a prtvitil
nýini výratnými tahy lioluvl to
imMtv a vUUkího tnmátiti N-
tuřfl diiiulk'1 vepouiM )Hrm m íe
li-nto tlovíkploý ntla livtvřlio pn
Vilm bixlo nakolik hrnlm
mrtvnlnn HUva j hi) byl velmi
ympatická ala kfi f ovité Ikubáuí
kalem nit odkřývaítI anřliobllé
inliy dodávalo jí JAKélu i ui-vy-nfilitťlného
(fábclitkho výrařu
K viírru priSli lékaři provázeni
kláSteruími nrstrmi a přikládali
znovu obvazky jdouta kuU-ii) m
jor Karla Moioiniho pokrčili
Hiniituí rameny l'ak natáhl tr
Dcrnlolo na rohožku podls naSich
loží a v chla Iném korrídoru nasta
lo ticho
K pňluoci poflnal jsm usínali
zavíraje ofi v nichž odrážely e
vSecky ty bvřzdy ktoré jaurn byl
před tím nřkolik hodin pozoroval
vysokým lomeným oknem když
byla má poornonť nAhle upoutána
lamomluvou mého aouneda
"Bože nebo ďáble" hučel du
tým hladem "mitdím vřdÉti kdo
jhi proklatá I Jen jednou je
M přijde ? Dobřel Pnj1
pojj přece čekám I MáS
Mírech I Človčkum ncji pe
kelný klaum I Per Diol Pojďl"
Obrátil jiem tu mysle žo ma
jor ve své neuntálé horečce blouzní
mé 0V1 Hetkiily rm vsak a jeho zá
řícími tak v polotmÉ la jsem se
jich Ickiil
"Ah vy nespíte?'' pravil mi
"Dohře liovořmo chvíli nechcete?
Mním mluvit abych se ujistil o
tom že vskutku tulím a vidím
VSecko mi připadá lak zvláStnfm
řanlsíilickým pekelným Vy
také b j( podobáte!''
"Komu?" tázal jsem se bázlivž
"Jíl Mému strážnému andčlu
nebo ďáblu mému přízraku mé
mu geniovi neboť mám vskutku
míco takového jako lírtitus
Díváte se na mne právt jako ona
nebo jako oti neboť duchové ne
mají prý pohlaví NeslySel jste
0 tom? Vern nás ďábel oba mne
1 vá jen kdybych v6d6l co to
jest 1 Povím vám svnj příbčh
snad mne to utiHÍ Kojím se
aby se mi nevysmáli že jsem
Mzlivce nebo bláxen neřekl jsem
to posud Živé dulíi až zemru vy
pravujte to dále ''
III
"Jsem posledním z rodu Moro
sini Rod ten dal krásné Venccii
tři z její nejUviiíjfilch dožo a pro
ni též vycedíl joem já svou krev
Dyl jsem vychován v Pise v pali
ci Sauta Croce Ve dvanácti le
tech netnřl jsem již aní matky ani
otce jednou hořce pláče zaHel
jsem k jích hrohftro tam pak byl
jsem zastaven nf:jakou černé od6
nou dámou která mi pravila hla
sem lak nížuý-n jako andčla —
jako hlas matčin:
"Neplač Carlo Moroiini budu
tí chránili UvidíS mne jelté
třikrátel"
Díval jsem se na ni svým mize
ným zrnkem Byla to krásná po
stava Míla velké černé oči jež
nfžn fářily z ideální I-MohIÍ j
lích Kel 1 mlá růžová ústa jež se
na mne přívřtivé usmíval Vzdá
datujíc se kynula rni po pfátelxku
rukou načež Jurn odvčtil rozpja
tým náručím zmizela vsak za
hrobkou vévodft Montescarnafígl
KJyž jsern to vypravoval své
alaré chAvě pravila tato so smut
ným úsmívemi
"Ubohý mladý panel Je to
sn fi-vení vyvolané vaáím utrpe
ními" Jedné noci když ml právě dva
cet let spatřil jsem na plesu u
kočžny Sslvisni vnáVti se ve
viru valčíku dámu zvláštní krásy
a pohled na ni přiměl mne k vý
křiku překvapeni pohnuti ra
dosti "Jest to ona!" zvolal jiem
"Vy znáte marchesimu Jel
Diavolillo?'' tázal se mne hrabě
Adimari "M6j Dole snad ne
jste do nl zamilován?"
"Zamilován?'' odpověděl jaem
ve atérn zmstku ve tvém opojeni
"Jeítě více nežli zamilováni"
"Jak? Jettě vlc nežli zamilo
ván? lilásnlte Carlo?'
Já neslylel Pouořen zcela v
pozorováni sledoval hltal jsem
pohledem krásnou marchesioii
její Itlhlý vzrůst j-jí andčbkou
tvář j')í velké očí jako by Z čer
ného ssmetti a po skončeném val
člku spčehal jiem k ní rozechvěn
váSnivě 1 plameny v srdcí ob li
vem ve zraku
Měřfc mne pohrdlivými pohle
dy zdála se býti krásná mladá
dáma překvapeni a uražena ie
tiíl Ii pftvttttj tik na nl
dlvatii a V lil lakriil i iplnl
lt 1 i! " (I A' pnu i ne (i )t
iiá pMfiá-iii i přiť)tiii i
um n í ) a V j' liiitiiu- (il mi !
t# l'iiini' Mi U d MfitHr
n i''i a iiiint"nf mti híf iiin
i lllit lul r 111 ihsvitt
I (ri l íl l v luiltt kliljm prt
sobím 11 j-řt skul' fnnmi lni
tlil ni mu svůj (tfk a up álil
"ru irIM"itt A lmuiím pb
"Js vy Csrlii pHomik Mu
tuamiiii itmnioiivsl ml řifsbí pn
te tř'lii 1 lilie lk Uým( hl ji
iinřili tnUilé iM'% ltii
níhdy mudMuř''
"("'♦ piavlie mňj ilr!i'? VidM
(nu )i ptr-d omni b-ty na Cauipui
SalUO "
"Vy opravdu lltlte Plid osmi'
ruky bylo marchennA ib'l Divo
lilio ' -vři b i a m vyíl a 1'a luy''
"I)i t I opakoval j ein s
hrflíoii
"Pír Diol Si(!''ř min snsd
pfpir uriny iillir že so narodila
íci U doBpilá jako ni prmáti
Kvař''
Opravdu Mlel jiem a přete po
dubuOHť ta hyU tak nápadná lak
podivuhodná že pomd vzpomí
nám ni na ni se zvládni hrůzou
Druhého dno v sedm hodin jsem
a ubíral k leníku PapaRilli před
branami Pisy kdo ju ni sc měl biti
s vévodou MontcscarnafiKi
Vycházeje 2 mfiU setkal jsem
se tváři v tvář s onou dámou kte
rou jsem byl poznal v noci na
plenu Rtábí odčtiou v dlouhý čer
ný Š4t Ktálti bílou a krásnou s
nčžným úamÉvem a jeStč nčžnčj
film pohledem
Cítil jsem kterak se rozum můj
plete neboť dáma tato podobala
se uriítč obzvlifitě krásné marche
sině del Diavolillo
"Carlo Morosini" pravila mi
"řekám natí Můžefi jiti k sou
baji budu' tft chránit Spatříš
mne jt Stě dvakrátel"
0 A kdy ž jsem zŮHtal jako zkame
nělý na rrbitě a chtěl jttm po
kleknouti před ní pravila dále
ukazuiíc k lesíku Papagalli:
"Idi vévoda jest již netrpřliv 1
pochybuje o tvé statečností"
"Kdo jste? tázal jsem se pro
sebně
Neodpověděla chtěl jnem jl po
líbili ruku Kuka tato ukazovala
ml znovu místo souboje — Po
slechl jsem Pět minut po tom
kleti vévoda z Montcicarnafigí k
zemi 1 kuli v srdci
Uvěříte že tato žena tento pří
zrak byl mým nelítěmím v mládí?
Nemohl jsem nalézti krásnějších
tad ni nemohl jvem milovali než
ty kteří ji byly podobny Černé
vlasy černé oči snčžná plcťmalá
ústa malé ruce a hlas zvučný
jako struna který jsem slyšel stá
le a vBude
Mimo tento ideál nemohlo býti
ani řečí o lásce anebo o Měmll
Život můj uplynul v hledáni ne
známé Nemohl jsem ji vínk na
lézt! leda až v hodinu určenou mi
osudem
Jest tomu pět kt když jsem jel
jednoho ptra na koni Apeninami
abych dohonil svůj pluk Veliký
zvon nějakého kláštera podle ně
hož vinula se mezi skalami úzká
stezka kudy jsem jel polekal
náhle mého koně a ten počal mne
tináíieti obrovskou rychlostí aniž
jsem mohl běh jeho zarazili
Snad znáte poněkud Apeniny?
Mluto jediné dobré cesty jest tam
pět set Spatných Na stezce
vroubené po obou stranách hlu
bokými roklemi byl bych musel
nevyhnutelně srazili i koněm
vaz když tu najednou uprostřed
stezky vyvstal černý přízrak ro
zcpjl své rámě a kun jakoby
uposlechl síly nadpřirozené za
stkvi) ► iia padesát kroků od mé
ho ochránce
"Carlo Morosini'1 pravil hlas
při němž jsem se chvěl blahem
"uvrlIS mne ještě Jednou — v po
sledním svém okanžikuf
Seskočil jsem na zem 1 horeč
ným chvatem opouftiěje koně
který stál jako zkamenělý a letěl
k svému dobrému geniovi Anděl
můj vlak zmizeli Mohl jsem če
kali kolík hodin na kraji propasti
nenalezl jsem nic
Major Carlo se zde zamlčel jeho
dech stával se perývaným a hroz
ně chrčel
"Snažte so abyste usnul' pra
vil jsem přívětivým tonem "zapil
díle tyto vzpomínky vás duch po
třebuje pokoie"
"To je tol" mluvil namáhavě
"Vy též inad vířilo v zrakové
klamy snad myslíte že blouzním
Zádrhel Mám snad již Jen veimi
málo života Má poslední ho
dina musl přijít Řekla to
Uvidíte!"
V lom vyrazil ubohý raněný ze
sebe hrozný výkřik zvedl se a
nadlidským přemáháním ukázal
prstem k nohoum svého lůžka a
pak klesl nazpět jako bezvládná
hmota v
Poslední Morosini přestal žiti
IV
K nohlm lůžka blížila se vzne
sená dáma stihlého vzrůstu oble
čená v dlouhý černý lt Při vý
křiku umírajícího obrátila ae při
stoupila k ji ho hlavě a padla na
kolena dusíc vzdechy
Poznal jsem já 1 Dylo to zjeve
ni velikýma trini'm ofima 1
iMlnl lUloatl b!ii ptlta
tk 'k mi jl popiti iirieý
Mtiini
ftaisla illnMhu na mndiiibá h u
mttvulv a vrUlil Irprte kl)l
Uvl linil Dm bli
"KiIj ta ?" )m ni ho
ttHatA
"Jet Id Hťleitůilfljttt ab!)&e
klžUtits SsxU Maria di 1'ampsni
psne iltHtnjnlku liíná a via
i KS lM Merhrlnl lí
Myti) j'tm vyplavovali o) pus
ksMtele s Si Nsřstio ř V
ediiiiiAittfm svím roie mčla i
vrltí svYtm Itrairtntr kitflbi)
uboíňoval a kierý látko ( ( splá
til jakéhosi vívodii' Stínil vík
ll trsvM?ilo Nf kulik dní před
svatbou b)l mladý pán od nějaké
hu bUsna zabit V onbni Ne-
Uťaslni nevítt vstoupila do klá
M"ra aÍHé zvláUnl to plíliěli
veledAslojné abstyte Sanla Maria
de Pauipani mní li pravda pane
důsloirilku?''
V lélte chvíli spstlil Deridnlo
že poslední Murusini odebral se
již na věčno!' bol jeho vyhrkl
proudem fiU zatím co já snaíil e
ve svých myšlénkách srovnali vy
pravovánl majorovo s halucinaci
Jen marchesina del Diavolillo
mohla by mi snad něco sdělili o
té zajímavé a fantastické události
dověděl jsem se fak od DeridoU
že druhého dne po smrti Carlo Mo
rosiniho vzdala se abatySo své
hodnosti a zavřela ne navždy v
Chartreuses de Santa Maddalena
delle Lsgrime
ř
h
lt!
1
9
1
I
!
♦ I
U
M
1
1 -
k
i a
Kilti pni infiíx hítl -f
ltaIÍl VIIONl I
11 nltnlM'iiť
i!'o!ms
M
i i
4
M
k
i
' ' lme Vnluil Mnlliahiiil fla-
1 cliiwriil a ti'iiiliii 1 'linrulisitil a
i i tt t v t 1'f'U lilm nř-i-ti Mnliilktiť
: lim aliiví ' 'ah iiIij-i'iii pKlí
i irliV 1'rnř nrpníiíil" )i'l
j ihmIih IióIiii s ll(''lin li kil --
n Hamkrger i !
I ! Tropfen
' 1 ki
1
a
M
s i
Jezero smrti v Africe
Jeden z anglických cestovate
lův Moore vrátil se do Londýna
z vnitrozemí afrického a mezi
nejzajímavějSími zprávami které
0 svých výzkumech poiává jest
ona o "jezeru smrti'' jež dosud
spatřilo pouze SRt Evropanův
Ze vříech jezer afrických žádné
není obklopeno takovými myste
riemi jako jezero Kukva a snad
žádná lodice ncbrázdíla jeFtě jeho
vody neboť domorodci neodvažu
ji se ani přiblížili k tomuto jezeru
smrti á žádný z Evropanů neměl
tu odvahu podívati se na jeho
vody v lodici Domorodci vypru
vují že v jezeru je ohromný jestěr
který každou lodici jež objevila
by se na vlnách atáhne ke dnu a
odvážné plavce usmrtí Moore
také jen z povzdálí díval ie na
toto příšerné "jezero smrti"
Nejzajímavěji objevy učinil
cestovatel tento 11 jezera Tangany
ika a zde také nalezl obrovskou
rybu elektrickou při jejíž doteknu
tí následuje bezvědomí člověka
Jezero toto hemži se rybami vSech
možných druhů a Moore tvrdl že
nei( třeba ani na udice dávati
vnadidlo neboť ryby hltavě lapají
po všem co do vody padne U
jezera tohoto spatřil také hrozný
zápas mezi krokodilern a leopar
dem který přiáel uhasili flvou ží
zeň v jezeře Krokodíl tííe při
plazil se k pijícímu leopardovi ae
v tom tento zpozoroval nebezpečí
mu hrozíc a skokem chtěl ss za
chránati Krokodíl víak již ro
zevřel svou tlamu a uchopil zadní
nohu dravce Ten svíjel se v bo
lesti a hrozný jeho řev rozlehal se
po celém okolí Leopard snažil
se předními svými tlapami vydrá
sati krokodilu oči avgak marné
bylo jeho namáhání Krokodíl
nepustil jeho nohusž mu ji ukousl
úplné až u těla Leopard pak' s
hrozným sklíčením odplížil se do
nedalekého houfitl a krokodil se
ponořil do vody jezera
NejnebezpečntjSÍ kuí cesty
kterou Moore konal byla ona k
jezeru smrti Zde na každém
kroku krajina hemžila se jedova
tými hady a divoké Sel my ohrožo
valy jeho výpravu neustále K
tomu družil se nedostatek pitné
vody a zápach t bařin provázený
zimnici Okolo cest jimiž ae
bral bělaly ae kosti nešťastníkův
kteří v zápase t přírodou a divo
kými Šelmami zde zahynuli
Moore sám s velikým namáhá
ním vyváznul životem a praví In
sotva jettě jednou by ie odvážil k
jezeru smrti které právem jest
postrachem všech domorodcův a
jemuž se oni vyhýbsjt na míle
Kntraje české osady v Americe
kde by Dra Petra Hoboko nebylo
známo a v užíváni I Yankee-
ové zápasí a podivným pro ně
jménem a ptají se po Dra Petra
lloboku Shledali že je to lék
který přivádí výsledky Z pravi
dla jednatelství maji krajané
Hoboko prodává se pouze od
zvláštních jednatelů ustanovených
Drem Petrem Fahrneyem ni
114 So Hoyne Ave Chicago III
Dopifite li pro podmínky pro jednatele
1
ri7 rulou soustavu rnif til 1 f I
lilnlioiliirnd na 7fiiiil"k iihnulil ji jj
'vt iii tes-
Ji
i!
NtjltfH pHelitoit koupili vzdě
lanou farmu iÝt mile od města %i
lij akr Po třiceti dnech bude
vzata z prodeje— za tu cenu
100 akrů velmi dobře zařízená
farma 4 V míle od llowells Í4H
akr Hlaste se hned u
Folda k Mundil
33x4 Clarkson Neb
Mta iMhMa
( -' 4a Ulil
TRAN3-MIGSIÍ6IPPI EXPQSITION
'I
Sforz lirewmg Co
OMAHA NEB
vyrálif ffinhif )nUU z pravého řo
skl-lio eliíiiole nelleiilílm Jeřmeiiovií
lni šimlu a rýlinri1'1 vody z v I nutní
silizk(i "tiiliilcii
Hvřtovou fiovřat získalo
si Islivové ilvo„
"Blao RiMom"
nnjlnp'1 sádlil pjvo
VyiiniiKinnriií zlntoil meilallí na
itin!sslslpiskfl vyslnvo
l'ravMlii4 iwiiioviit
a 1 uropluvvloil ilopmva
z Baltimore do Sremen
(iflmii po nnvfnh 1 vtiriiti t cft
uioviili'li nriil(:l li tni 1 um Hu
IIIIMHI lun aiifittfiiMl1 1
(nssel Iln-liiii Klii-hi Kmín II1111-
nwver rniiiariin iiraiiiieiiiiiirir
niioiiiill Keekar
II kajuta z Baltimore do Ertico
1 Ni4!4i)0 nahoru
Tjrln (iiirntky miijl ioin Ji iliiu iHrtu kujní
lil J (iiiii Jrai Judo II ShJiiIii
Vftn Jmi-novariS pitrmkv taoii vfliriirtn
novri vOiiií lHjloviifia it nlffotá antony a
piikojd H11I11I11I nu luiliiliti KlKklrfckit iinvt
Hltili vh viu li proalor b
IIHI KrVf pwUvKji iiorlill Jmi nnlnl !
A mjl lirirfAťl IKIl A tt
SSoiiiii Imy Hi Ilaltliiiorm Mil
II OtiAD-lilVUH Of 00
Cl limrliorn iiiKKo III
milio Jnjlfih ffaiupnl v xwiil
-M-H++
-NEJVfíTSÍ—
musil v krám}
in krslkn nU
fič kun
f Nule 1207 Jlznírl a 1'leree nl 2
Velkí rdsoliy rnuia vífclio druhu
iiznnnk salKinn tunek a vín eo 1I0 1
oiiofii vurieajki) siíti — Hoiiiue
tiia levnrill a mim IntiCI Ink 11 nft-
Jkoho líníio Cliculii ll ) fioí hiit
nsll 11 (lolirýi h Jaternleleb --
lilrie ln a r rankovl
Zimíl niorio otijmlnstl I tnkfo- 1
I wein í wm Vi I
aUAAAaAAAAAAAaAA4AAAAAAa
ť M Svačina 3
vlaln(
'VZOKNfí A lIOJNt
ZÁSOBENÝ
grocerní obchod
ve UUJIJnf iílul
Uirilo Jal JflnliA % tinjatarllnh
iiIk IkmUI na Jif til M nl 'Mk nlnIrtUm
in nHkpl #fiva ilmiA Zii ni
ll~liill l# iHlololim 'I KI Unii
lillik tn vyluujl správ
rf a Invnt HiU
TTTTTf TTTTTT1
mrnsm
m
Wfil
nechte avéúapory
pracovat
PlIríHu fcaždfch iestnhfci
Vktliťiy jmj vysán ynpmmju
mafi akMdst VKottred p4tf
tnf k-l-KAl tfOOOOOOO
jifnn)- 4iÍtW rv ( í i L 'it
i kiťťn ui
r city aviNO afin'' vF
-rif-i nr i - m aai
rknltoiií řnsii
IřlťlIMMIli tlIlsItlIliV
ií Ilvtopadii
Iii-md it-tkj ivlUtnl !k JtMI
♦ tí !!- lllUI-l f tlMlli linul
4iliu (dijlMI il I ritr K
lrinl ft Psul Mti r'rinnl vlak
vyiMI v Mil i r mino t rt Ml (mít
ilulS IIJil1l SM Psul MU
t lu I tlTi tloiol tiinii ito Clili k
141 i ni ii ( iwjr iwiiiřf il ku
rii lili JI ]iiIh ns id l s Chli aijs iln
llllinliy
Norih Wril-rii In Hifiířii'liitli
MCstska mimr 1401-3 raniEii bi
í
ADRESÁŘ SPClKU
ttSUi KMaia 4r Jiilsst
rTM avttipa it i
MlnSiMota r MlhonlB KrliMtktt
nl- Hakoij' s Mh Miísk
MlsSl Jrhw M 'aul Mina
1-Nlvrl
p'li Krn v ! a
tnt („ Vfc t nti -fca
M I „l I i ul i „l a
W i-ii Uni II ni - U ivi(
ti Kl liM I aul Ulna („
► ii„„ „
-aHa W l4i4 l C ¥ln
a 'i'! '' ' Him 'li K IIS
kl Sl l ani !Hh
r nni - p m
titul ní ífi„ r'tl lolnll
I Monlmmei -y IIbu
l'f4 a hňa kq řlfiM
i''i 'tii vjif-h S „„ miti
twia ) niií Taln-i" rr Vna
flms Vull kani I k„ln ř„taaá
lv
ř II MlatliNVrh t IP Niieiir ťealpr
Mlniteaiila
ivli
nl
y
i-1'k
Sl Paul
Minnespolis
Duluth
Minnesotská a
WiNconsinnká jezera
Milwaukee
Waukesha
Dakota Hot Sprint
Deadwood
Provídencc K I
Portland Maine
NOUTfJ-WESTKKN DRÁHA
1401-1403 Farnam St
Omaha
Uložení peněz
v iižních pozemcích
Tukoví1 uložení jienř-z není sfiekula
llvnl líh nioit novou mul Olii lioilnl
a iloiinvn) iiroslfmlky ou jiHinMurii'' a
ni liiiM I'o'IihiIi jVst rninié iiMznívé
Vdor timto a Jlnyin tif'itilniistem Jlžtil
ioeiiiky se iroHiíval ciítiy iluliiko
pod íi li mihu skutečnou n pil riynfiJAfeb
i:kiii{i'Ii pHniíiii!( vi lký -lsk i uliiiliinVeh
jMUiřz (J btilii mV-znlkU lu 1 H 10 vřieU
nř Jníí oliilríllii zibirniK lýkn(iili:li se
výhod [io-iinikfi v Kenlueký Siájmilnfin
1'minessi!ii Mlsllipl a liiiiilslmié lužl
eli:li 11 11 H 11 cti Wlij IlIhmlKCriilritl ilrňliy
pni liliulii)lr( iloiiiovy 11 pro ty I7 elitji
vlioilnft iilnill ii'iiln dopletu sl tilžo
pmini'11111 W Jl IJR1LL
IVfi l'iiniiun Ml„ l'iia Aířl
Omítnu Nl Illinois Uloitnil ll lt
f irtlii! i„„j h-lf II nitam
luiiť l'i)n Jaaittih tonik lannik
llnria !„ r I onl„f Mimi tfvl J Ulm
Hmsiii vi' Kráva
( III v Psul Mlnn
ll'vv s is V II allnlti a mM-
lliU Vs lav Koitiiiiir i inlrinnik K J
Ttvi7Sfř raiitMt m HfMilk hrant Ho
l'k W riiamini Ato al Kr lUimil
Karel llatllk Ilorvtsk ě IV
Hliiiiiniinlls Minu
mllif v v -rhflr kull[ii 1 „ lín
lni H !l nnriinr ol WaalilhKtnil H llmlar v
r-r -r nir aiin lit tvl si
1'rli'rl a litlmniilk Aiiií Mnmli Mll-ii Hlr
' ' " — v fm r rouiil
poklsilnlk Jmi hvllak sni 'I hornloii Avn
(' V V Nové Praze Mlnn
rolhfvv4 s'hfin SkMiiu 4 imiIII v ir'alp
twmtt Asii 'f lltdlta a_i A tH
r V ' " ' "v Ani- r v rus
SroboUu Nim Putmm Mlnn
KmneiiNký í VI v llnywanl
Mlnnesola
wtlijvísv ajibftiui I nitiail v BifialiU 1'řtnli
Kniifiiř mlsliipfmls Vojt l'oovsk# J
iř MlriikH Olnnvlllr Mlnn úínlnlk
„„ r piiainu vaiiiHV Nrlxll IMhlKnO
lil
Karel Veliký ř VII t Nt i řeltenl
ninnesein
odlif ví v sihfin kiiíiliu 4 nHAI v míslrť
„„N run mK'"' y mn tlil"
nfk Vr Kdl lioyln Mlnn ňntnik Jun Coilo
itiimn uoHMiri jun ivinHit uoyiaj-
n„ ITivAh! 1 __ lín f
u ' i i i']" :" i„ťr """i
o „ n„„ vnnra vitiKovru
sir los V Klliiwk (liit vílor J„ JCdl
I' rt nifVMKlt „ „II 1'llipuH
1
loanř
lir 'i
Mlnn
VkosnS a pohodlná zurízcBý
Mik a BBStaarant ::
vliwlnl
J W HROCH"
H'15 Jižní n nl Oiniilin
fll'ný Melzliv leWk stále na ííeiiu
Néjlepfií vlna llkiíry a Jeinno (
doutníky
Hladká vína #iilon od 7fe nnliorii ' '
Kofnlkr iřiilmi od 1160 nttlioru t
♦ řiiiskií íimiortovsiiil kofulky )nko 1
roziiiiiflnkii rnniiiiiovks rosolhit I
Jeli 1)11 ♦
iiiy jiiiiiK virxni
A AAAAAAA A A A A AA A AA AAAAA A A
rlUHUU OVilCIIlil
vlMstnf
ELEGANTNÍ A HOJNfc
ZÁSOJiENÝ
i scrocernf obchodí
r lu Um JI ullí e
V olřho'l tonili nalMinil Mitný
Vtht-r vínlio sliol Kriwnřirlio 'tlti
J„ írlv ii rv4 JiiUiwtl Mim l'lir
M'lt e Hvalnv Jnt vn rvykii iifkoiikitli
na riMimf Ion oll vní b Nv(HvtJil
4 Jliiliiou S piMlruna pHJInUt íiwo
TTTTVTf ▼? f TTa
lidlii líiiiiln
ííoistí řezníci
yh I7ÍI3JI 18 Ml hlííe Cenler
OMAHA NEIJ
Mají v záiioLÍS vidy nejlepfil
výhfr trtstvíha in vat ho druhu
jakož i domácích výhorných lize
náhkýeh výrohkft Zkiikte jn a
stanete se jistí ji jiih zákazníky
' iii'KanlnA fuřieni a
Uniový IIONtllMM!
vlitsinl
Frank Semerád
na rohu 16 a Wílllam ul
flízný Mtitzftv leiik stále na fni
PravA phfhnVi % iifsvovari-Anlio p
ovarii k I'IiiA tnA KorhcioTa vlnu
kofalkyaty rifjfťpsf tlouinlkv Teplý
iflkusck po cnly (l'ii VxornA tdisliilia
TKL YtXl KHANK HKMKIIAI)
io kvilná
DŮLEŽITÁ ZMĚNA
NOKTH -WESTERN DKÁHA
Kanoí Norfolk-Konestrřl
osobní vlak zruten
na NÁDRAŽÍ NA WEIJSTKK ul
a přijíždí a odjíždí z
UNION NÁDRAŽÍ 1
VyjíiJÍ denní v 7:13 ráno a
přijíždí v 10:34 dop řiní
úzké spojeni v Norlolku a
NOVÝM DENNÍM VLAKEM
ď Lon({ Pint
a míst před ním ležících
kromt oedíle
Místské úřadovoy 140 -1493
Farnam ulice
C VIII Kotniist Ownliiniin Mlnn
orthf vl Své srlifizn kníiluii t rieilíll mSalel V
"inu nooinii on nul v h) ri T lt a I' N 1'fHlaBrta
llltStk tllIalftnfťťlH li1 lllKrl „ u
lotiold Mftruk SIS N Rlnttl Ml„ SntllIk l'ř
Pm-liřk pokladník Vsii llrlllík al„ tiri
vtsIM lioni Moriivw vnllfnl alr Kuipitr
Mln4k vunkovnl siru Jtisnl II ViívHii
Himlek ř IX V 1'lllH Cltv Mlnnula
iwllifví nvi sídifimíi kdow druhou nwISH ?
miiaici rr-ufiin un nuifni inisLoiitdaniia
lonin" n'i0 uijrrn ios nitrifi i- it nox íitf
lldrtilin M llir ňtilttiú _Ih lltu ltnu
Mino pokliKlJae Sintdvř l'liw(Jly Mino
C X (:eehonleaii f Ollrln Mlnn
'erhriMiri A nt lofiii MiH(jbfudiu h~a
itoira jHjmiinia- niiroi sviiitirse n'lnla
M 1'iiWkii poklitilnlk Vsíťiltiv 1'loylmril
(Wlivásví sijliřiiw driilioii iwatúi VmíiSliil
ieeiile XI f Mo Oiniilia Neh
ítlt44 „lrvfc Látá íIm1 i
- „ „ 7 „7 'riK v tnnai
01 o osni hodin vnlwr v alnl Kf liillin r HM
smlujiiii Kuhát lajoitinlk a iMalnik Adolf
„Klll&l ViA hill Vil „1 LI 1 íA„b
Šl A S MI — " ' "' i V"an
ííklrt XII Chriiilm v líntlnn Wli
adivtsva siihfirii kitMuu Uli s id" tu mU
i1'!! Vb"1" v'imn Ki" ''sslsvsk'
uá !' '"' """"'l'r"ns los rnifíllk
i " "'i i'1-' -rfna (invons
TM H (imn M pokliiaiii Vid Jiítiou
U IX A I lu I I Ml
ílslo XIII (Uf Ur f Hmtorlh Hed
WMM '
oflliývá shri knftilmi rtruhou ndl r
1'rnilsMlit KmpI lloilink ttdaluprnds sis
Hurlius UJnmnlk Jurosluv Kovanils ÚAslai
rt jurtu pokladník Jmi Uvm
Čísle XIV Iadleiír Kláeel
T llaiiireii IV la
odhfví sídifirti kitíiloii drnlion nudili mSafcl
'řwll Allwrl Ku'a -los Honkiip misio
lijMla titlninnlk V4I lliimiirk Jos IIbvI
ofatnik ns KciiliuliKi poklsdiilk
Jun Itua Z VV HII- Ml
IdlfvS av snlifiM ksíd rtnili Aivtt
msliM v Anlirson Hnil 1'řndí los liro
!„ „„ Hřmít tni liriini'ii iiromsua
so iioswi iiojikitis Mlnn Hřnlnlk Jan Car
pukliulnik V klít
Nehraska í XVI tlil_ „(
Odlřvísvjís' hliwikltd iirvnt finti t V itisll
vsinl (J VV Uroním í-ruds W llroi-li
™-„i hiiif faHiiii murii isiii ! is
'a ""kladní Kitrnl Mrs N K nr ftlb
mna " tmmtum pyt
ŤlsleXVIir Ilrafřl Hevem
v Drrwimd V la
volili sl fitoMiitW ňřiidnlky! pfndsrd Tma
KvniKii 111111 l„lnilni ťlUitt liiinlk
lowd irychs S'l Jan Kysnlku pokl JIH
Aiipnkí provortfi vt tfnrt-t vnKrid sirsí Jun
sewlli)vJt kaíiluu druhou imdftll V inftsiol
Josef Kavan
II pozemkový - -
Oll toilšťnjící Jednatel
IW)L V) ullcii©
llHjllul U 1 - U
r v t w rfiarn po
mky aaruvs a thriut v polllíl Omaly I v
aMIii i liojlílínl opitlll vSin u if h nilli iííi:l
Srnni pil in4 h iii)iiIm '( a
Obraťte ae a drtvírou n utho a
lnulo vám spravedlivé posl iiíno
ilojnó zásobený
vlslnl
Bratři Somínové
V £ i]lf William ul
Mť na vílif7ily liolnost ř!rsi!bti
tiissii vtťho druhu Injndi llftiiiílskij
vjřroliky iMf au ti m-JIcpM pnvil J
rujifle a přfsvMlt sni Ohlt-dnilvk
mo?iio iiťlníl tí-t Icliifiiifin fllo kl1Í
I)r C Ilosowatcr
ČESKÝ LÉKAft
Úřadovna: m "Bee BuIIálnjj"
x 04 11 do 11 dopol
Otadnf kodlnyi (Klid 1 „„
iiidis( m
V SwMII od lt do li dopol
Tel ářattnvBUÓíTel f byla 1X17
Brdll-l! lili Jonna ulli-a
7vltl KirniMt vínuja rnkím um
tuo-m a ranln patvt
Iluliíilé
Josef No jepinský
1401 jižní 16 ulice
Velko- I inslooli bl i rstvím use
ním I nukláilaným nirm vyteřnyto
ílioífm tízr-ntískfm a vtiliec vilin coiio
olxírn tubo přlníU-X
01elii4vky modin učinili I trlefooen
a tylo řádu'- a rr1il- se vyHirolt
TKLKFUN 1J18