Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 18, 1903, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    li zrMtasKfcH kruhů i
KAIAMAZOO Nib II
Cl f4 l'armft KtlantMod
ou iln tťittnttti l Imipinlm
kotny k l íy lán t ul tu
rtHirtl pte I !' Irma lM"
uli Kutna M'- Hiř liln e
l j 4) J Ti-íia T f tl í
te to iU i j tnitift t yS
puklujírni křoupánu Kiin#
Jorl Kiil'U A)o( ntt t
Maditon V-lilcli aln iMtnMt
)0t l iškovi trhal k Hl I
V'oiba oktrtnl ukoiiřmt
Ttl IHI kainluHlé ti V) ittto
tí lotii h kuli b)!í f voleni
třro tíak pí -r n ji 1 i t lafí u
hAN JOI KoU lil oHirlt tepu
káti4 nčktofí lt moktaté Jiii
kot jtrne ii ni ntinřli i-ílmSlio
tr-tkého kandidáta jako lomu
bylo v jiných okrwUi nemilí
jm lik ptrnoti ptáci ani plt-d
volbou při volbř neb niitti
Čt-Uitliii kd2 ac nruiliáí o úfad
krajan mnoho na tam nt-í4írlí
je-li svol ti Němt-c in-lio Atiititilaii
aneb mui )iné národními jimi
když bude tastivat úřad svůj ke
vil spokojenosti poplatníků
IloSi Z Kalarnanco ktf fí aa učí
hudbfi byli neděli u tvého učí
tele p Vojtčcha JJroma v limeric
na zkouice jelikož pan učitel
objednal pro až níkolik nových
hudebních kusQ
Paul Vrzal domlátil minulý tý
den poslední obili a domlatné
oslaveno bylo v neděli Podílelo
e na nim hodné mlatca a rozumí
Be tamo tebou že jim na tom pi
nivém nechybilo Také není
divu že se jim to pak lépe mlá
tilo Manželka Franka Nenadála
byla již po dlouhou dobu nemoc
na a jelikož lékaři uznalí že oeoí
žádné vyhlídky na uzdravení bez
Operace podrobila se zmíněná
paní operací jež byla na ní pro
vedena v domě Franka Puncara
v Madison Operace zdařila se
výborně a jak doslýchám daří se
pí Nenadálové dosti dobře tak
že jest naděje na brzké a trvalé
uzdravení což bych jí i jejímu
nuoželi ze srdco přál Anna
Bromová od Emeric nemocnou
oSetřuje
Pan Havel Vrzal z Lindsay byl
v neděli návStSvou u Franka Slo
vinskýho v Kalamazoo a slyíi-l
jiem že se bavili výtečně Na
nivitěvě té podílelo se též niko
lik rdejSích hocha a není divu že
se dobře bavili neb toho měli
dost k obveselení mysle Nu
vždyť tam byl též salonoík N- li
S pozdravem VáS Š
YUKON Okla 4 listopadu
Ct red I V chicagském "Amri
kániť' ze dne 21 října uveřejněn
jest článek "Náboženské Klásky"
v němž se mezí jiným praví že co
rámusu nadělají církve Že tvobo
domyslnost kazí lidstvo a že je
tomu právě naopak Podle stati
stiky zločiaca jest dokázáno že
zločinci po většině patří k nčja
kému náboženství svobodářn a
nevěren že jest poměrně málo v
káznicích proti procentu ač jích
má býti ve Spojených Státech
dohromady více nežli v&ech těch
co se hlásí k náboženství Dále
a v něm podává úsudek jednoho
italského lidoznalce Caetarr
Lombroso jenž prý si dal na
tom mnoho záleželi aby prostu
doval jisté věci ve spojení s náho
žentvím s se zločiny Prý do
znává po bedlivém zkoumání Že
kostťlíčkáři všech věr jsou polo
poctivci a polodarebáci a že dare
báká při kostelích jo více nežli
těch poctivců Dále uvádí své
dectví Ferriho jenž mezi 700 od
íouzinci v káznici nalezl jediného
nevérce Lambroso přilítá prý
tento úkaz převážnému mravnímu
pocitu kterýž ovládá prý v každé
obci v níž se nalézá více nevěren
Lambroso prý dála doznává že
dle v Uch o svědectví ze života jest
pravdou že čím staríí jest některé
náboženství tím více lí£í se vněm
povshy náboženské od povah
mravních a lo tím více darebáků
jest mezi věřícími Dále j-5tě
mezi jiným sa dočítáme: "Clm
více náboženství stárne tím má
více darebáka a méně poctivců
Tolik asi dočítám se v "Ameri
káou"
Dovolím li o věcí té podati též
vlastní svfij úsudek Nikdo zaíi
Ité neupře ža člověk cvičením
svalů tyto sílí pruží čímž se
pak stává tělesni otužilým zdra
vým a silným Z člověka který
jednou svaly své otužil ať již
cvikem neb prací člověku přímě
fenou zřídka asi stana se oečioec
tělesný neb lenoch proto leží na
feílední ža člověk má li cokoliv
umíti musí se tomu oaučiti
zvyknout! si a otužit! se má li
totiž zdíme prospívali va svém
povolání Totéž co sa týká na
íeho těla týká ta též naleho
mozku Člověk jenž jakživ pra
nic nepřemýšlel a o ničem neuva
žoval musí duševně zakrnět! a
na mozku oslábnouti Z takových
vyvinou se většinou nevědomci a
lidé schopní k páchání zločinů
vlaho druhu— a to ja následek le
nosti duševní Proto mna nic
Btpřekvapuja úsudek Caesare
Laminu t kJI ftavli 'tlill
kuti pill k fcotirlom tti h třt
(au polfpiKtmi a polo Jat Mil a
) tUttbáka tli pil krtMWUll
n lit tMi lunlmft" !la tvého
i'nii lk'1 % lt svulnijdrnyilnott k
'(tiil Uiltínf ptsiřityk Itíly
k nuttiil 4it tvďrlil tlnxk'( t
jna volni v přf nj ll nt
( a a li -ibuu ai plipiin
nit nn)i'k 1'j Ctnitoitíi kutnu
ptk jrl 1 itoviia UV l # I fc o
Mttl }Sk ttčnMt I (flltlIřtlO tlřl
k 1 1! ptii IHI lenocha
lik akotn' ťl" rihla(m aln
(lioni tuíti pf íti pokolení t i
dali k Irnotti nčinnosti aby
m chabí ptíce potlrbné k bia
holým liitva tak stovna )-!
lilii n'111 obttietovali čkvfka
iťho přťm)HItíi Vlik nálolm
kkitkty d}( nám )iti ra prav-
(M t tu?" ni tvala cvikpm a pici
člověku plimělirnou jfít dobté bt
Udanci Alti co se tfká prlcc
nioíkové svobodného pfemýMmí
tu nim roíholiiř rapovi U(
1'roČř Jen proto poněvadž by
KMiťh tmancí pototu asi bledé
vyhlížely Ano nábožiontví ne
p-n že npponouká človřka k pře
K)íl (Mil ale rozhodně nám to za
povídá pravíc: "Ty mutíS věřit
co zde psáao jest a ncm45 a ne
smlS posuzovat je li to pravd
mb není" Tím vychovává uábo
ženství člověka nedostatečného l
poznávání dobra a zla poněvad)
je mozek takovéto člověka nedo
statečný k pochopení dobra neb
zla k rozeznání pravdy od klamu
Nu a jest takového počínání li-
doucno pro lidstvo? lest mu pro
spěSno I Jest to li Jské zabraňovat
člověku přemýšleli? Poznávali
aneb rozeznávali pravdu od kla
mu? Jen posuď sám čtenáři
"Pokroku"! NedopouStěl bys se
hříchu neodpustitelného kdybys
ku příkladu vymyslil si báchorku
všelijakou a jsa otcem rodiny
předkládal ji této k věření a přísně
jí zapověděl přemýšleti je li to
pravda neb není- Ovšem že ano
Totéž činí náboženské sekty Ty
praví: Věř a věřit to musíš aneb
budeš věčně zatracen Přijdt
do pekla atd atd Srovnáme li
toto učení l rozjrnem jaký musí
míti asi (íčinek na příští naše po
kolení? Musíme doznati že to
není svobodomyslnost jež zn!
mravfluje lidstvo ale že to jest
vina předstírání klamu za pravdu
a že svobodomyslnost klamu ne
tvrdí Nechte si jen vy páni
vaše zastaralé spisy které již bez
počtukráu tyly zvráceny My
svobodomyslní chceme íakta my
chceme abyste to co kážc-te do
kázali rozumem K tomu mánie
právo přírouné třeba nám bylo
upíráno Táži se vás pánové
na jednu věc ale přejí si abyste
odpověděli tak zdvořile jako já se
táži: Vede oábožeoiký íaaatii
mus k válečnému zabíjení druha
druhem aneb tomu zamezuje?
Jestliže vede k vražděuí prut ho
nenecháte a nechopíte se něčeho
co bv přineslo tlaho národu?
Pakli ale zabíjení takové zamezuje
proč doposud tolik válek kde
smrt kosí tisíce a tisíce lidu v
jejich nejkránnějlím věku a síle
když by byli pro lidstvo neuži
tečnější? Máte-li trochu citu ve
jděte do sebe a přemýšlejte kdyby
bylo lidstvo dout rozumné jestli
by toho bylo třuba Turek žene
se do války sfanatisován od svých
ktitJI pro Allana křesťan zase
pro Boha Nejsou to hrozné
protivy že by jeden a týž íífth
žehnal zbraním svých věrných
jen aby se jich bodně potlouklo?
Do špatného světla stavíte toho
Boha v tiějž aby lid věřil chcete
a poroučíte a nenávidíte a hano
bíle lid který nesmyslům takovým
nevěří
Musím již dopis svůj ukončili
abych snad až přes příliš oeobtě
žoval cl čtenáře pořád )ia sám
Rád bych aby též ostatní spolu
občané dali o sobě časem vědět
Vždyť snad "Pokrok nestojí
vám f tom v cestě neb co jej
zuáui po všechna ta léta co jej
čtu to jest již kolem 18 roků byl
vždy přístupným rozumné úvaze
Pamatuji se ještě z dřívějších let
na dopisy starého vlastence Jana
Iluliciusa jenž do "Pokroku"
pravidelně dopisoval A při
vzpomínce takové vždycky se mi
zasteskne a ze ardce bych si přál
kdyby zase některý dopisovatel se
objevil a zabral jeho místo v "Po
kroku" Váš Fr Selement
VICTOR Colo 10 listopadu
Ct red I Není zda mnoho nové
ho co by vás zajímalo Máme
zda stávku již tři měsíce ale do
padá to smutně těmi stávkami
V uhelných dolech zahájili stávku
dne 9 listopadu a na stávku vyílo
27000 ublokopů To také asi
nebude moc pěkné zvláště teď v
zimě Jest toho trochu už moc
Kdyby lid (tál při sobi a pak
vůdcové jednali trochu rozumně
mohlo by býti bez těchto nepoko
jů Ala špatné jednání a tvrdo
šíjnost převládá na obou stranách
Máma zde jenom raoo vojáka a ti
volají se všecb stran jenom "balť'
a "balt" Pod tím bajonetem se
to moc netřpytí MobI bycb vám
toho napsat dost ala vzalo by to
dlouho pak by bylo tasa všeli
kých rozepří mezi dělnictvecn
11010 tida l#p kJyltobo a#
ihšin ttib isut# til st ssml
lakl y lo lutr ÍMpy 0n
jib)t)i i i muhl okáraii na nt
Utrié vady btKtt )ku ku přikladu
t t l# vyvolali státku a poi)l(
tďl( stltkát nt tyrhnj li
msjilnii nliťťiýih diA lan nt
vffhnttě t)i n ttl uhlí frn
tak Wiink klý # l- tt(i-e ptm
ttl podporu) tti! tvou táku
ultaině ji potkottt ) Mttlim
i M stmi ti A pt bilrtv( h
trUH lil bith uíli vliť
Mám t I (! hntl l
Mpn 1 l t li! nml iinvího
Pozlt a u)t eda sttté kW y
a Utokilť Nt í lar 'Tok Zp"'
johit řrt ik
::z Českých vustÍ::
'
'
Tři i'ti iuftn) Ve Čtvtttk
dm 31 (Ipia lt!o se v Z libě vil
ké ncSiMÍ Domkiř Františuk
Uhbř oJtŠtl t ncjsltrším divčetem
na pole pro řpový chřást za
nechav dnma bez dohledu tři maié
děti ktoté u postela se sirkami si
hrály a zapálily peřiny- Nejmlad
ší ditko po chvíli se u hnilo dru
hé dvě utekly e na pec Kouř
arci omámil i je Po delší době
vyšlo dílko souseda Dlátka ven a
vidouc z domku Uhlířova vystu
p-vati dým oznámilo lo otci kte
rýž učiniv poplach společně s ně
k erými sousedy okno vyrazil a do
světnice vnikl Ale dítky nebylo
již lze zachránit Nejmladší bylo
mrtvé oby starší zemřely pjzději
Stnutoý pohřeb jich konal se v so
botu dne 34 m m na hřbitov
hřežanský za velikého účastenství
obecenstva
Ifad v troubí U jednoho z
z rolníků ve Včelně u Čes Budě
jovic chystali se v sobotu dne 24
m m k bodům při nichž ovšem
nesměla chyběli ani dobře vypeče
ná h jsa Selka zabila ji již v pá
tek večer a tučné její vykuchané
tilko uložila na 00c do sklepa V
sobotu ráno došlo pro ně služebné
děvče a vložilo je s pekáčem do
rozpálené již trouby kterou ihned
zavřelo V témže okamžiku zdá
lo se jako by se vtroubě čerti ro
jili: ozval se v ní prudký lomoz a
pronikavý sykot Děvče se uleklo
prchlo z kuchymě do níž vrátilo
se teprve v průvodu několika udi
vených osob V troubě zavládlo
však mezitím opět ticho Když
byla otevřena nalezen v dí vedle
husy upečený bád který do jejího
těla vlezl ve sklepě a a ním dostal
se také do trouhy
Spisovatel Jan Havláta horlivý
turista kterýž dne 7 října stou
paje lesem na KřivaG v Tatrách na
Slovensku ocitl se nešťastnou
náhodou v pasti na medvědy sdč
lil o nebezpečném dobrodružství
svém pražským "Národním Li
stům'' ze dne 36 října následovní:
Z dopisu z domova zaslaného do
věděl jsem sedneš že klajnoé a
přehnané zprávy z pftŠťských den
níků dostaly se do Českých časo
pisů ač nevím v jakém rozsahu a
v jakém smyslu Aby se věc vy
jasnila orosím abyste uveřejnili
krátký tento popis mojí nehody
Dne 7 t m vyšel jsem si do hor
jak činím občas už skoro čtvrt
roku co isem v Tatrách a přeno
coval jsem v pusté chýši v dolině
neícerské nt jkriuěší a nejmřaí
známé z celých bor Tater Příští
ho dne po 3 hodině odpolední šel
jsem procházkou v lehkém kabát
ku bez svrchníku a bez klobouku
chodníkem jenž turistám jest ne
znám a o němž věděl jsem že jest
nebezpečný nastavenými železy na
medvědy jichž pod Kríváněmjesl
láíe velmi mnoho Nešťastnou
náhodou medvěd tu noc před
oaí:n dnem strhl jeden t drátfl
iež označovaly pro všt-chen pří
pad že v těch místech někde pod
zemí na cestičce nastaveno jest
železo Dříve než mohl jcm si
jda v myšlénkách všimnouti dru
hého drátu jenž byl pfepiat mezi
dvěma stromy ve výšce za žele
zem šlápl j'itrn už na zemi kterou
zasypána jest pasť tak že ani
medvěd ani rys jí neznamenají
Železo sklaplo a zachytivši mi
pravou nohu na boleni pod kole
nem vyhodilo moe do výšky
Rychle vecpal jsem mezi péra a
mezi zuby kameny a dřeva aby mi
železa oerozdrtila kosti a zuby
oeproťaly nohu úplně Pak vyhra
bal jsem přes 60 V% těžké železo
ze země a ohledal jsem je ač
sehnouti jsem aa mohl jen a oba
vou že padnu do propasti otvíra
jící se těsoě podemnou Posta
vení mé bylo tím beznadějnější že
místa ona jsou úplně odlehlá a
bylo jisto že horár k železům
nepůjde dříve než asi za čtyři
dny Železo pak bylo soustavy
nejsilnější tak že nelze ho vůbec
ničím jiným a žádnou ailou uza
vřít než žroubern — po kterém
nebylo nikde ani potuchy Nevěda
11 jiné rady chtěl jsem at nejprve
uřezat kapesním nožíkem lýtko
ale po paterém zasažení nožíku
do masa pozoal jsem že prozatím
není to možná pro tupost nože a
pro hluboko do nohy zaražené gu
by Poslední naději vložil jsem
do své valašky Vyrubal jsem s
hroznými bolestmi v noza v nepři-
fofvné potlii sa ahovt krlay
limby t tjtihtl 1 sítině ttotíil
il tu lion stlánu třiodiilťku ptl
ohromných stran A Jtl tpolrřiiř
l pQdou a I Vodtiy tvolily tkoto
nrpohdiiivlnou nt pohled nittiu
K lvi tim t)rll ki trny vyvalil
I tlta iy a po rkoult-e nlit li l
JnHicté 1 potiiinnii h pr tni
iiiít tM ) r-My po mim
jiJolA byla noc a trmt-lil
j-n tJy ti lít b li li nřkliř tr
Mttni v míttrcti tiiraou o llult ní vh
linul" V noti uhdil ti-likf in til
a k't-a tl #nřipw )m-%
tllv krvátrjití laMydly t t'ii
mi trhat nohou i loitcovat irlým
tílt-m takic piiii mytlil til ř
mám otuvti ktve a mpečtUi 11)
na (schráněni O Jislciním ttavu
ř v pnytboloKirké ppvl ke kletou
o své 11 pllpa lě tiapiiil po lěi
Prozatím jen podotýkám ii p' j
hodině v noci v záhybu crty
Ol-jevíl se nt pěl kroků tnle nsn
medvěd jak pMvěJčil se kotlr
Kobran te stop Spatřiv mnp vr
vřtle mětlčnim tenkočil jak při
rorcno se stráně a zmizel v kosu
dřevině Ráno jsem uviděl Šroub
avšak byl tak daleko že j-"-ni ho
ničím Mt-mohl dosáhnout To byla
muka největší: viděl spásu a ne
moci k ní být přikován řetězy k
jednomu místu a cítit že co nej
dříve nadejde chvíle kdy vysíltn
klesnu zlomím nohu a slítnu se
svazu Konečně po dvaceti hodi
nách po ít dopoledni v pátek
padl můj zrak na drát Strhl jsem
jej dolů s velikou námahou zrobil
několik metra dlouhou udici a
šroub si přitáhl O chvíli později
klesl jsem vysílen k zemi — ale
svoboden Obvázal jsem rány a
po čtyřech vlekl se skoro tři hodi
ny zpět k oné pusté chýši kde
jsem si vymyl rány v potoce pak
vlezl zpět do stavení ulehl a
upadl ve dlouhý sedrnnáctihodinný
spánek přerušený jen jedním vy
mytím ran Před tím vypil jsem
trochu mléka a potom snědl zbylé
jedno vejce Chleba jsem nemohl
kousali A před dvanáctou polední
v sobotu po čtyřech vydal jsem se
v dešti na cestu zpět do Podban
ska hladový a už bolestmi vysíle
ný Lezl jíem s nesmírnou ná
mahou ten den noc a celý příští
den bez zastávky a jako hlemýžď
poněvadž jak jsem chtěl zarazit
šly na mne mdloby a visie O
páté k večeru nalezl mne tak st
plazícího a dosud úplně při jas
ných smyslech po čtyřdenní trýzni
korár Kalzan běžel pro vůz aj
toho večera ležel jsem už zase
"doma" Nazejtří přijel lékař z
Hrádku Jak doslaly se zprávy o
mé nehodě na veřejnost ač ani já
ani korar jsme 61 tóno neprán
dosud nevím Že i hned se přeji-
aačily a zveličily rozumí se samo
sebou Ani jedna ze tří ran od
bodnutých zubů na štěstí nepo
škodila kobť ač rány byly strašné
Nyní jest už dobře Právě dnes
poprvé jsem nastoupil na nohu a
myslím že za čtrnáct dní už vsta
nu Proto zprávám že budou mi
amputovány obě nohy lze jen se
usmáti Dle lékaře snesl jsem
více než bylo v síle lidské Proto
nechci aby klamnými zprávami se
z lé věci učinilo něco docela líné
ho a vypsal jsem snad vše důklad
něji než celá la maličkost zaslu
hovala Srdečně Vás pozdravuji
Váš Jan ííavlasa Podbansko dne
23 října 1903
Vlak tattavil přtd toufahu div
kou pfše se z Rokycan ze dne
26 tnin: Včera dopoledne odešla
z Oseká do Rokycan i7letá Tere
zie Vitoušová zaměstnaná u Fr
Hoblíka Dívka pravila Že jde
do kostela ale zpět se nevřítila
Místo do kostela šla k obci Bořku
a tam položila se na koleje záp
dráhy před vlak č 323 od Prahy
do Pobycaa jedoucí Strcjvcdcucí
d- Fabera zpozoroval zoufalou
dívku a vlak ještě včas zastavil
Vlakvedoucí dal Vitoušovou od
nést do vlaku a na nádraží v Ro
kycanech byla odevzdána stanič
nímu úřadu Dívka udala že se
zamilovala do řezockého pomoc
nika a l nešťastné lásky se chtěla
dáti přejeti Zachráněná byla ode
vzdána tvým příbuzným
Dlti pofdleny Na poti u Ka
liště na budějovicko rozdělaly si v
neděli 35 m m děti ohníček a
skákaly před něj Nebezpečná
tato nezbednost stala se osudnou
Marii Tykavcově Na děvčeti při
přeskakování ohně vzfialy te la
tičky Tykavcova dovezena byla
těžce popáleoa do budějovické ne
mocnice — - Stejně politování hod
hý případ atal ae v pondělí 26
m m v Čirnících u Brna Čtyři a
půl roků staré děvčátko Augusta
Pličkova přiblížila se když se její
otec na chvilku vzdálil t kuchyně
ae kamnům a hrabala ae v ohni
od něhož vzdaly se jí iatičky
Když vstoupil do kuchyni 84letý
dědeček děvčátka bylo již celé v
plamenech Pličková utrpěla tak
těžké popáleniny ža Život její je
ztracen Také její dědeček při
hašení plamená se značně popálil
Dra FENNEHA
KCsrJ Isciia
fcO!§Stí f 281
Mt-liftt
twt
Ít lit v „
1 t !'}
tl
t „( ♦
- H tt
M )) l Jt ! Mt
f 1 I lltil K'ti w (! -f
l- !' ) ( vif tt
"Vn II'! !! ! ♦ M-titi
' 'll U' ikll V IrltlBÍh a trMíVlI
Si ni hl ii 1 IH ( imrt
tl t rtniiri-t Klitnrjr it
liti ki ti l'ur Mnr t IiViIi
tl WAuoM It Kinil il Pa -"
M lr4)i lttř t:v nl iikt
A librám I !ilin ni ttn
Ja T'i' Stl 1 ) '"i H (ltřh
tnl "„ Il Jilm U i ll„l
H Ht!tli i f fl ttHl I ullr
V lle kt t l p IVU Jl 11 kui !k-
)p tlntr)
llř t-fftř twRU S V
Tihpc w Víla
Hospodu u Šňupco
VLASTNÍ
Franci u Vávru
D3 m 13 a Willtam
OMAHA NEB
PimIouM fm ir 1 liniím a kr]iiifim
tíly lim iit]HViiř4ím hehlllzovýin eit
kein a tJbtui druliy vonnýt-h tlímtnlkft
Utiotlnými liktry po cel den rliutnjřtu
lunreui
Víornit olululm Tel A'U9
iTja 11 ii 1
n xi: 111 h h
' 'vti ' lluhíwní Jitko "pi
r"?t" utn ro no vrninni rtp -
1 íi t- í fiin in n"iiii ijinr-n
UČ-ÍÍAH Irm n tm nu Jk
Vf A WhJPZs-JJ l"llh0 J"" turufpn
t!"%SlAjS t'" IUiiJI iinn DkO-
t-'n ilni vypiSntiiiié ho
-Sei-'' dlnky ktr nliily m-rfi-r-nJI
p"Hirti "tou hurvu m c l nieSiti n
Jom )H'lnéJl n- tifti-rn 'uHtto pnii
lalé rypliittrané hotlinky
InvBcloí nnlnlnijl-f a Hnlrl iw lillWu
kviMinr rytň r( piny nirtj tltmy oi-jlep-tui
i[iprti'liým Htrn]W-rn pln' rHhiniuj
i)Hltu ttin a uiniv ii l'OI ass%3
1 rxprMol láajlku l'ililk ujařmil pn-i
tnpJit-i3Írn áriikm nu 1B lt it iíknf mul
k Dft) dérntikj irirn-tl tnfi k kafiltnil
InKlInknttil limit- II 15 H) iHlán obJíMlnir
kun 'Uufl ziUrrna p'knt pruu-n tailumti
bíMlínkir pitu n-glstrnvMiié ijtrrna— jliijř
li''linkr koup te II nnnl uriMlaix M tvitr
Iřlti chmsiK-l muNk nutt tlimiiké
ATLAS JEWELPY CO 461 Metr polltm
biwk vnicj r-it h ni1 iinj)
rl rtířnrb btnllnek kUanlb iitUuinj ji
ib -iaí
kiitkcLAho nitiní irh 'troiri Iifrjralb aiď'
lailentv po oMlrtaui tc kolkAtfh ér
Ařalabýči prudký každý zá
chvat hlavy bolení musí přestali
npotřebíte-li Severových prášků
proti bolestem blavy a neuralgii
Cena 9 jc W F Severa Co
Cedar Rapida Iowa
Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica
go St Paul Minntapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemkťi rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrali
si pozemky při krásných řekách a
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po většině jsou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwatt
kec St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St V M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhp pro
plodiny farmeraké
O bližší podrobnosti pište na
Geo W litll
poirmkorí konilaat H'1'loon W
"""'n G McRae
V A Nt Pi Mlnn
k-Žící ve '
velikém pásmu kukuřičném
plodí více kukuřice a prasat a ná
sledovně i větší blahobyt než
kterýkoliv jiný okres
ta západě
Dotré farmy oM35 do $60 akr
Máte-li zájem v zajištění si domo
va dopište na
A Jt Sliiimwuy
pogttrtikov pdjrul při kupulk
MAKYSVILLK - KANSAS
-♦-♦-♦♦-♦-♦♦-♦-♦tiaa-a~f4
Pozemek na prodej
160 akrů dobrého pozenku bez
budov částečně vdělaného kle
rýž asi před půl rokem koupen byl
za #3500 prodá ae nyní za hoto
vých £3500 aneb vymění te za
obchodní budovu v atejné ceně
Pozemek ten vzdálen jest od West
Point tti 100 mil v Holt okresu
5 mil od městečka Kwiog a od
liného městečka pouze míle
Bližší podrobnosti adělí ochotné
Charles Krepela
11— West Point Neb
Farma na prodej
Farma o 640 akrech ve Virginii
okret King William prodá se z
volné ruky za výhodných podml
nek Dobré hospodářské ttavení
dobrá voda zdravé podnebí mír
ná zima žádné horko v letě vět
šina oplotěoa drátem krajina ota
zená ovoce a víno daří te zname
nitě Potok protékl farmou tato
jest ilt míle vzdálena od přístavu
řeky a 6 mil od nádraží Milovník
honby má příležitost honili divoké
kachny busy a lesní zvěř Hyb
hojnost Farma bodí ta výborné
k ebovu dobytka Bližší adělí
io—m3 JOHN JELÍNEK
ti 16 Pine St Braddock Pa
ftrtWt tWté ! hrJiilMI rftta
Mlcinora-ttpox lift
1 a
IMHflik
plná Irx-artv
'l 7'
ai' 1
1 v
'i cull v muuIkII fn pfl " trall V Mitidku Aif) rn
ucti lahUcli — íhH ílll tirli Ii1ifrli JižDU
ZAsYLKA ZIíOI VYPlAí KNA
Neobyčejná nabídku" ČtiHo bedlivé
lialItHt nrl(4ihn vinrt ITIltlttl v
Utni )pI l'n-1 řlluftf Artfftiť T"r Vfli-lt" Mn al Nwn t í alnwha
tlalara liclu Ukrkh rtt ti kiM ilr tli itn l u lrn A kiifi'kvH)a
I lan Iv ltlit111 rumu kiiiii ki' tttt il liili riil' i ) tlim-
afMnř lihu ! l%-n I'- ii'f mm t r t ft jimli ( l)tp ul il
liikn futnlil II lak y tiakiitt ti l I (t Knlltitrt n"Ji'Hiiiil Talii
palitilka ptali iun jrn ilji luníky ( í t h ulil pillnrn Jrl iliaíl
tu lni motory tinli r r Ju t n ultnua 1 ii limi ''
1
I
JILEIN
vtlkootcřiodnik
1 nnovinimi
s ? ro!i26 aNcLSo Omalia ♦
vap"iucrfti -= ni-r" nani jutfirtni tinnat wnint i-fcttr (niitK ai s%ttH poinit
Ccslíá nemocnice v Crclc Neb
TlinUt uv4tr rt kranftm v snátimsl íe Dr Knn l II Hrt-iit-r ná
li'ilkiin Hrtli- vtifmlatírllm iwi1ii p{r ultilch ni mtit nyi li kleti k nfuiii
tliiCrt-tu Jt-rillll Mflilil pravlilt-luiiu
a pt nyn( pHpratnii (Iřnv-m kraJniiAm H krantiki(in li:pe piialoiiíiil nrí
kilykoliv tlflrr NriniM-tiIra e ditknnalft ritfďnlia pol vrilrnlm ii-tti! fpuktl
orlřololkt a přijímají ne nmnrwnf varho 1 1 11)111 vyjma DHkíllvrii n
miirf lir llreuiT má ku pomml dva iluliré lt-kaře a vin Ji nt rnf Iznno ku
provéilřnf yineh opurad
D KAKEL II ÍUKUKU Crčte Xcbr
tť v ' 1 PoQzimnl MĚ zapřálo 1 záři
nm Bros sSgEii
majitelé 17 a Douglas ulice
Krttnr— 1'rnvlilrlnl riMiwlnl ptlivmvnf pravllnlnf lmi'nf ta t(tl?li ttfiijt
WN-kf IHt-iirafnl kmartulaw-li knwil'iilck r4vM k liwvi'nf
VYIlfíliy- KDifJrl kiifiila kolejní orkmtr Illrirnt ulfk aprchatt lániř tkiertk „
buMHakarna mlKjné alyy
1'ODZHINl OlllNilil-7aprfn I titi NovlMly v h olhiir-li
I-MACE l aTIt A VU-Htraa plirlpiit a tllh'ii1lti'i'iu kaMlena! prtet
KATAI(K)-EIKiinttil uovf lllinirovaiif kutal' kaWmu rdarma'
A-ln-a ItOllltlIOKill llltOH OMAIIii Ní: II
HO MORE BLUE-MONDAYS
SWIFFs PRIDE
SOAP
Good in hard
water and good
in soft water
Mailofiy SWIFT & (JOM PAN V
Hwlřtiivo Prlde mýdlo Jnt ptijli-jiííin mýdlem Jfikť'h'iž lze ku praní prádla duní at
Šetříc svého prádla— nikoliv olmlíiv
Ctidahys
Standard
litx íunky jsou naSe i nftjlřpRÍ uxnívané
iuoky S vyjímkon oaíich Diamond
"C íunck jtiou nevyrovoalfclnélio
do řevnÉjfik-j chuti i nchovacíc
vlastnoslí
Prosty úplní oné drsné slané
chuti tak odporné osobám jichž
žaludky nejsou lak silné jak
by být mohly
Jemné lahodné hnfidé
Tke Cuííhy Ficklnf Co
South Omihi Htt
JIANNKIt LKJUOJt JIOUSK
vlutnl
EřlILHANSEHrAWžtóK1'
VýU-fni pivo ttala na řrpu Nejluplf vlna a likéry a jumni! doutníky
Chutný takuai-k viy panna Juat Jmliialflt-m pro prtMlmil knnluiké
kořalky a východní narnoíltiií Za výbornou jkkott vkubo tbufi ac mři
HOTEL PRAGUE ?&ff?!S?
na rohu 13! a William ul Omaha
Čisté a pohotllo taHwné pokojt pro mtujfcf Jakol I výborní Fetkt'
strava vsorná obsluha Vhottlncl oblrí(t výteíný HTOnzCV LEŽÁK
twJlepSÍ druhy vln a Ukérft a nejjemněji! doutníky
Krajané aavftlta II do Omahy nívitlvou ubytujte aa v hotelu Praha a
nletllu nejenom penes alt tbavlte te I všelikých asnaxl %
TrL L1824 O pHut krajana Udá THCESIC i IWBROThtf