Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 18, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4-iv#-''#Tř''
Pokrok Západu
aluirn Isn-yWiiík AXXIII
v
OMAHA JSKHH VK KTÍtKM! DNK IH MSTOIMIHI IVO:t
ČÍSLO IU
jZ Ri£V7IKY
ZPRÁVY TElu riCKÉ
lřťlilel ro MVťdi polItlrWho a kronika U(liiAt( I
rokování o loni z lali mormonský
apoštol Smont irm optívnřo k
mlst i v senátu di nčhoJ! liyl vo
po Irgislatiirnu Mátu Utb lioar
tvrdil i žádosti tJ spolků 11
vyloučení senátora nejsou in tul
stě načež mii odvětil Duhois t
Idaho {o žádosti tahové fiDutiijl
prý mravní smýšleni liJu v temi a
musí býti přijímány s náležitým
uvážeuftn
V iiižSítn do uiíí podal Payne
návrh zákona ku provádění ob
chodwí smlouvy Kubou což bylo
odkázáno finančnímu výboru Na
to předseda jmenoval finanční vý
bor sestávající následujících
koof?resnlků: Kepublikáné: 1'ayne
N Y Dalzel Pa Grosvcuor O
Tawoey Minu McCall Masa
Babcock Wis Metcalf Cal
BoutcllHI Watsonlnd Curtis
Kans DemokratéíWilliimsMiss
Kobertson La Swanson Va
McClellan N Y Cooper Tex a
CUrk Mo
V senátu uíinil Hoar dalekosá
hlý návrh Aby řjednal domovy
a práci chudým bez domova a
uíinil z nich samostatné majitele
domovů podal Hoar ptedljihu
aa utvořeni úřadovny národních
domovu jež by míla býti podří
zena tajemníku zemědělství Ta
jemník len míl by právo oznámili
tajemníku vnitra by vzal z trhu k
osazování 140 milionu akrů vlád
ních pozemku tyto co možná v
nejvfctfií kusy spojil Ti co by
pozemky dostali obdrželi by vý
těžek z pudy po odražení jisté
čánky kteráž by šla na zaplacení
vlidních výloh jež by tato s po
zemkem tím měla Předloha tato
byla odkázána výboru na veřejné
pozemky
I WMhlfiftoau
J'fimull ptntmikth tytUnct P lil
Um Jmf — thmkréhH "tH
tygroié' — l'jkft itýt t Siima —
ylmfřnf ilanút nt Kuť?
Záležitost Pantmy jest stále
hlavním bodem diplomatické (in
rtosti nM vlády V poničil uí in A
no bylo prohláSml že vláda ne
dovolí aby kolomhické vojsko
odplulo na Nihmu z přístavu
Iiuena Ventura aneb odjinud z
Kolombie Vláda činí to pouze za
účelem všeobecného dobra
Ve čtvrtek dokončeny v odboru
vilky plány na posláni vojska na
lsthmus kdyby toho kázala po
třeba Vojsko to by chránilo
svrchovanost Paaamy pod novou
smlojvou granadskoti v případě
zakročení Kolombie nebo některé
jiné mocnosti Vydány byly roz
kazy různým vojenským Štábním
odborům by měly zásoby a vý
zbroj neodkladné pohotové pro
lest praporů vojska jehož velíte
lem by byl gen Thomas II Barry
Celkový počet vojáků k této vý
pravé uičen na 1000 mužů
V pátek přijal president Roose
velt formálně vyslance paoamské
republiky Filipa Bunau Varii I n a
přijmutí to znamenalo zrosení
nové republiky která tímto při
jmiitím úředním se dostala do
rodiny světových národů Obřady
1 tím spojené odbyty byly v modré
síni v Uílém domě v 9:30 hod do
poledne Vyslanec přijel se zahra
ničním tajemníkem Hayem Tento
představil formálně liunau Varíllu
jako pověřeného vyslance republi
ky 1'anamy presidentovi Vysla
nec na to krátce promluvil a pre
sident mu pak případně odvětil
Po krátké rozmluvě tajemník 1
vyslancem odjeli
Simo Cebou se rozumí že de
mokraté nejsou s energickým jed
náním vlídy spokojeni vyčítají
Rooseveltovi že prý jednáni to
není ani politické ani státnické
ani úmavaf poněvadž prý presi
dent zabránil neodvislému státu
poslali vojsko na potlačení rebelie
v jeho vlastním území Ovlcm roz
umní lidé na tento "kik" chroui
ckých "kritigrů" pranic nedají
neboť uznání Panamy bylo dů
aledkem událostí kteréž se tam
vyvinuly a tké Franciu a Nftme
ck o již vzhledem k tímto událo
stem novou republiku uznaly a za
nimi oudou následovali ostatní
vlády
Z výroční zprávy výkonného
gen pobočníka Malla vychází na
jevo že skoro 10 procent x velké
rétto počtu vojska Spoj Států za
minulý úřední rok sběhlo Vcelku
bylo 5300 théliů Nyníjtí sila
vojska strýce Sama čítá 3681 dů
stojníků 55000 vojáků a krorné
toho 8357 mužů od nemocniční
ho sboru filipínských zvědů a
pluku na 1'orloriku Z tohoto
počtu nalézá 16349 mužů na
Filipínách 4348!) ve Spojených
Státech zbytek na Portoriku v
llavajsku v Číně a na Alj5t
Stráž vyslanectva v Pekingu sklá
dá se za čtyř důstojníků a 15a vo
jáků Kubánská vláda podala vyslan
ci tfpuj Států v Havaně návrh že
povolí nám námořní stanici
í)iianlanarr oSoutitáif má se dostali
kontroly nad vt-Jikýmí kusy půdy
po obou stranách zálivu i vjezd v
to potítaj na nichž stoji svétlár
ny atd Jakmile Spoj- Stály tuto
nabídku přijmou stanou aa maji
tely oné půdy a až americký veli
tel douantaoamo přijcdekubínátf
měřiči mu označí hranice
Mimořádné zasedání 58 kongresu
Hned v prvním zasedáni kon
gresu podáno bylo několik set
návrhů z nichž první byl oávrh
na ostátnění New Mexika a dru
hým oávrh na zrušení zákona
proti vojenské kantiuě
Ve středu bylo předloženo v
senátu několik nových žádostí a
nových návrhů Některé žádosti
Jsou namířeuy proti senátoru
Smootovi z Utah že prý nemá
jakožto mormonský apoSiol v se
nátu býti připuštěn za člena
Nižší dům zasedal pouze pět
minut Tři novězvoU-uí členové
složili přísahu po přečtení zápisků
t úterní schůze a oa to schůze
odročena poněvadž nižSI dům
nemůže pustili se do práce pokud
nemá jmenované výbory
Ve čtvrtek započalo v senátu
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Malé příiloy hrozné následky
Ve Wallacc Ida při vchodu
do tatnnějSího divadla strhla se v
úterý střelba při níž dva lidé byli
usmrceni a dva zraněni Stalo e
to právě v době když lidé vychá
zeli 1 divadla po představení spo
lečnosti Jarnesa 0'Neilia Střelba
povstala z té nepatrné příčiny že
havíř Wm Cuíí chtěl na galerii
kouřili doutník Policista Rone
mu nařídil aby toho nechal Že v
divadle není dovoleno kouřiti ale
havíř neposlechnul a polictHta mu
konečně doutník vzal Cuíí ha to
odefíel z divadla s proklínáním
přísahaje policistovi pomstu Kde
si vzal revolver a čekal a nim u
vchodu až bylo po představení
Jakmile policista vysel počal Cuff
na něj stříleli ale první jeho rána
chybila a Kom mezitím výtáhnul
svůj revolver Druhá rána Cuffo
va zasáhla vsak Dra Finac ktsrý
Hel za policistou do hlavy a ten
okamžitě byl usmrcen K divadlu
přiběhlo několik policistů mezi
havířem a policisty rozvinula se
pravá bitka v níž Cuíí postřelil
náčelníka policie 1 jnduoho zvlášt
ního policista Když vystřílel
své náboje chtěl Cuíí utéci ale
policista Quian se za ním pustil a
třikrát nařl vystřelil pokaždé ho
zasáhnuv Z patnáct minut Cuíí
skonal- V nastalém zmatku bylo
něxolik lidí poraněno Cuíí slou
žil na Filipínách a dobrovolným
plukem 1 Idaho Dr Fina byl
známým lékařem ve Wallace a za
nechal rodinu
Otevření reservace Red Lak v Mlnn
Touha lidu po vlastnictví půdy
se nejlépe okázala při otevření re
servace Red Lake Na severo
západu nebylo jcítě takového ná
valu na veřejné pozemky jaký byl
při ostevření reservace obnášející
760000 akrů půdy Asi deset
tisíc mužů žen shromáždilo se v
sev Minnesotě aby dostaly zábo
ry ale polovina se jich vrátilo
domů protože jakost půdy není
taková jakou očekávali Vzdor
tomu několik tisíc jich bylo na re
servaci prohlédnout si půdu Nt-j-
včtM počet domovioářů byl z Min
oesoty Iowy a z jižní a sev Dako
ty a dle národnosti nejvíce bylo
Skandinávců Polovice půdy j:
bažinatá a nehodí se k rolaictvf
pokud nebude vysuiena Co j'
dobré půda leží daleko od oud v
okresu Roseau a při Lake pí th-
Woods na namím kauadjkém po
mezí Maohý zíbor nalézá s:
100 mil daleko o od dráhy Nej
lepší pozemky nalézají sc v mí
stech kde budou státi městečka
lieaudette Roosevelt a Clement-
011 Návsi b)l tak' do Thul
!'"íf IV! !! i i-tv-c
V iliMttkltt Cfoukslon 4)1
000 akrů vCsss ihooort ktů a v
Duluth distriktu i5 ono akrů
Kdy! ve nl-du bylt vlátnl i'U
dovím potemková ntevtena v
Crookctmviii natUtilii v tam
skoro tooo d jino inárft 1 niilil
bylo tské mnoho icii a v hnmé
tla'rnici omJUdy některé ženy s
také několik mužů a rárovi-fl byli
ubožáci poSUpáni 1 ÍUvitl ciMiii
ob lriila sluč Gustava II Andor
sonová 1 Minut apolis rodnm
Sví d ks ktrrá zabrala čtvrt sekce
celé rolnické půdy od Red jezera
as 9 mil na sevr-r od dráhy (jreat
Northern Pozemek tnn s lesem
na něm se uatháicjícfm má ceny
10 až tz lišíc dollarů vzdor tomu
váak Andersonová prohlaSiijc že
by podobnou zkušenost' nechtěla
ani za dvakrát tolik puiěz znovu
prodělali Podnikavá lato ženská
získala svůj zábor velmi chytře
Přijela do Crooksitonu v pondělí s
průvodcem S V Olsenem ale ne
mohla dostali nocleh Pozemko
vá úřadovna měla býti o půlnoci
uzamčena a nikdo neměl přístupu
až v 6 hodin ráno Andersonová
ukryla se v parloru hotelu a pod
platila hocha od elevatoru aby
byl na svém místě před Šestou ho
dinou a celou noc pak probděla
Tím způsobem Andersonová se
dostala ke dveřím úřadovny dříve
nežli ti co museli elevator obejiti
Žadatelé pouštění po Čtyřech a
přiSli bez klobouků a kabáty roz
trhanými a celí propoceni O po
zemky událo se několik závodů
M Qnal a John Welsh oba chtěli
kus půdy 30 mil na sever a měli k
tomu cíli koně připraveny Oba
přijeli na zábor v 9 hodin ale
Qual vyrazil před nim k úřadovně
a Welsh pustil se za nim Leč
tual dostal se do úřadovny o 10
mínit dříve než Welsh a zrovna
minutu před tím než úřadovna
zavřena Byl tak vysílen touto
jizdou na koni že skoro padnul
na stolek bez dechu ale namáhání
jeho bylo bezúčelné peboť zábor
jeho byl již před desíti minutami
od jiného muSe zabrán První
den zabráno 17a zaborů Ze žen
14 jich setkalo se s úspěchem a
30 oduSlo jich zklamáno
$5000 zancho
Před několika roky jistý havíř
as západě ztratil své ucho a tato
ztráta nebyla mu na překážku
až teprvé když se z něho stal bo
háč a zároveů mu napadlo se ože
niti Tu teprve ztráta ucha poča
la ho trápiti tak že zajel si na
radu do New Yorku k lékaři Ncl
denovi a ten mu sdělil že ztra
cené ucho lze nahradili pakli
se najde někdo kdo by mu prodal
své Bohatý majitel dolu spino
mocnil lékaře aby nabídnul za
potřebné ucho Í5000 a sotva že
tato oznámka octnula se v novi
nách sta lidi obléhalo úřadovnu
dra Neldcna a každý z nich byl
ochoten prodali své ucho za
H5000 Mezi těmi ochotnými bylo
též mnoho žen Dr Nelden si
vybral k potřebné operaci dva
muže Jednoho Němce ze zápa
du muže atii čtyřicetiletého který
v restaurantu priM o vshny své
fupory a ztrátu svého ucha chce
nésti k vůli své rodině j' ž nyní
trpí bídu Pakli by si to Němce
rozmyslil má dr Nelden k dispo
sici druhého muže jistého Angliča
na jehož spoleln-k obchodní při
pravil o všechny jeho peníze a
Angličan prodejem ucha chtěl na
býti prostředky ! studii priv
Operaci provede dr Nelden za
pomoci jiného lékařti Muž ucho
své prodávající nikdv neuzři obli
čej kupre aby 1 toho v budoucno
stí nemohly vzniknouti soudy
Oba budou ležeti tnajíct hlavy v
sádře po sedm dní vedle sebe
nežli se ku konečnému odloučení
ucha přikročí
Byl ty málem dostal co zasluhoval
Poblíže Bílého domu ve Wash
ingioou přepadnul černoch Smith
kaslra v jídelně blíže pokladniční
budovy a a namířeným revolverem
ho obral o 1 28 Když uprchl
učinil kasfr ihned -poplach a něko
lik občanů a policistů počalo čer
nocha stíhsti Ten obrátil proti
stihatelům zbraň a dva z nich po
poHtřelil Ihned na místo sběhlo
se asi 500 rozlícených občanů již
si vrhli na lotra a zmlátili ho a
zároveů chystali se ho lynčovati
Někteří Černoši ho chtěli brániti a
byli také zbi Po nějakou chví
li se zdálo Že hlavní město se
stane svědkem lynče ale na fctěstí
policie to překazila- Smith za
níbtnán byl při mnýváuí nádobí v
kavárně na G ulici ve středu byl
vSak puStřn 1 práce Chtěl si po
moci lehko k penězům ale odpy
ká to těžkým trestem
Stttvnlia lahaltaa v tifml
Nikdu nemůfa piKhopili co
plimělo mládnu paní Do Witt
WsIhIiovqu v MonUlaire N J k
schevtsřdě Byla bohatl Velni
hezká a plete sihlt ponlnou ku
suiltíct sbeani a ukonfiU svůj Jí
VO! který dál s bjll fcťsvtllýll)
ťsitlčka neděl ineri po mlýnu
hoiiími bavila se s nimi a byla
samý smích a žert pojednou víik
omdlela- Ihned donetena byla
do své ložuico a ponechána byla
v opatrování pí Karlové O-taIrií
společnost sn Jeltě d-ile bavila no
bot každý myslel Že jo to pone
lehká choroba kterou pí WhIhIi
ová byla postižena V tom ale v
ložnici zahřměla střelná rána
M-inžel vyběhl nahoru a nalezl
tvou choť dokonávající leželi na
podlaze KdyŽ totiž tSetřovatel
ka její paní Karleová vy 51 a pro
trochu vody VValshova vytáhla z
prádelníku z postele revolver a
střelila se Bylo ji teprve 36 roků
Byla dvakrát provdána a od svého
prvního muže byla rozvedena
Prohlblce v Texasu
Konečně po dlouhém boji zvítě
zila v Texasu prohibiev neboť
v minulém týdnu učiněno bylo do
hodnutí mezi liberálním Živlem a
vodičkáři aby do 1 ledna 1904
byly saloony ve státu otevřeny a
oď 1 ledna aby se zavřely úplně
po celém Státu Ttdy od nového
roku bude Texas "suchým" stá
tem jako Kaasas a bude tam sla
vit své vítězství íarizejství Kdo
bude chtít pít něco silnějšího nežli
vodu a "kafe'' ten to dostane ale
bude to muset pít potajmu Tak
se 1 občanů dělají írrizejci Snad
ale přijdou v Texasu dříve k rozu
mu nežli v Kansaiu
Vražda vynikajícího občana
V New Yorku byl zavražděn
dne 13 listopadu Andrew 11
Green 'otec Velkého New Yorku'
jenž byl jedním z vynikajících ob
čanů tohoto velemčsta Zastřelil
ho na schodech vlastního jeho
domu černoch Cornelius M Wil
liams a jak se zdá učinil to ze Ší
lenství Vrah omlouvá avou vraždu
tím že prý ho Green pomluvil
Svědkem vraždy byla paní Bray
ová služka u Greenů poslíček
Emil Michelson a drožkíř Patrick
Dyer Dle jich výpovědi čekal
černoch na Greena až půjde z
úřadovny Když se ho dočkal
po několika slovech naR vypálil
pět ran z revolveru a pak se opřel
o zábradlí a čekal na zatčeni Wm
Burns z Murray hotelu přiběhl a
uchopiv vraha odevzdal ho polí
cii Ten počínal si velice klidně
jako by byl vraždou spáchal něco
chvályhodného Pří výslechu sdě
lil že je mu 43 roků že jc svobo
den Když byl otázán zdali ne
lituje svého činu odvětil že niko
li a to proto že Grccu prý zničil
fitěsti jeho života a zabránil mu
aby ai vzal milenku již měl k
smrti rád Dle těchto výpovědí
je zřejmo že Williams je sílený
Green byl členem mnoha vě
deckých a dějepisných spolků
Hrozí tnu lynčem
Černoch Eduard Green je stře
žen zvláštní hlídkou ve vězení v
Bronxville NY- neboť byla rbs
va Že dostane ae do rukou lyn
čovníků Green jest obviněn že
napadnul mladoto jednu ženu za
městnanou jako soukromá tajemni
ce u bývalého státního senátora
Mladá žena nalézala se na cestě k
domovu když ji černoch napadnul
a chytiv ji za krk počal ji škrtili
Ona měla tolik duchapřítomnosti
že vytáhla z vlasů jehlici a bodala
ho ni až černoch bolesti křičel
Vzdor tomu ji vsak nepustil až
teprve když několik lidí křik len
zaslechlo a spěchalo napadené na
pomoc uprchnul Byla vfiak ihned
utvořena četa z občanů a ti po
dlouhé době Greena chytili a od
vedli do vězeni Když se o tom
obyvatelé v Bronxvilln dozvěděli
rozlítili se a počali pronáseti hroz
by proti lotru Proto k vězení
postaveny zvláštní stráže aby za
bránily lynči Green tvrdí že
jest nevinen
Sníženi v západních středních
státech
Poprvé v letošní zimě počalo
sněžit v pátek v středním Illínoisu
Sněhová bouře která zuřila na
západě přihnala se taktéž v pátek
oa Michigan a napadlo tam v ně
kterých místech sněhu na 6 palců
V Grand Rapids Wis napadlo
sněhu týž samý den na 2j4 palce
V Iowě počalo sněžití v Des
Moincs a dle zpráv z tohoto státu
sněžilo téměř ve všech okresích
V Missouri rozzuřila ae sněhová
bouře v Kirksville Byl to první
sníh Mterý se objevil v Missouri
Ulil '{ IÍ
Vraiíilé tabulového skla sta
ll tatupul jj jS pcl M vlerti
j)O0 pul shromálJili 10 v Co
litnibus O dun 13 listopadu a
uManouli se na islofrnl trtiMu
názvem Window (Han Company
V trustu lom budou (sstoupeny
skoro vSielmy sklárny vjrilČjlil
tabulové sklo Nový tento tniM
bude iníti zAkladiil jistiny půl dru
hého milionu dollarů
Stávka na pouličních dráhách
v Chicagu
Minulého týdne zpofal v Chi
cagu boj mezi unií zřízenců všech
linií pouličních dráh jižní strany
a mezi ředili Istrin těchto linií
Stalo se lo následkem tvrdošíjno
sti generálního managera McCul
lougha který nechtěl přistoupili
na návrh k arbitraci a tím přiměl
organisované dělnictvo ke stávce
Jak to dnes vypadá může se z
této stávky vyvinouti boj mezi ka
pitálem a organizovanou prací
Stávka započala ve čtvrtek o 4
hodině ranní a byla tak dokonalá
že za celý den společnost mohla
vypravit! pouze několik kár Jízda
netrvala dlouho a byla provázena
velkými výtržnostmi z nichž první
udála se o 6 hod ráno na Clark
a Van Jí uren ulici
Lid káry počal bombardovali
cihlami Na 69 ulici vystřelena
byla první rána když dvě káry
projížděly davem lidí Všechna
okna v kárách byla vytlučena a do
kár nadělány byly díry Vtěchtj
srážkách bylo šest lidi zraněno z
nichž dva těžce Neuniovému
řidiči Watsonovi přeražena byla
pravá ruka a hlava rnu rozbita
Také neuniovému konduktéru
Nortonovi rozbita byla kamenem
hlava Policie při těchto výtržno
stech zatkla 8 lidí
Předseda rpok-ínost!Hamílton
a právní její rádce Miss odebrali
se k mayorovi Harrisonovi aby žá
dali za ochranu a lato jim byla
také slíbena a skutečně druhý deu
každá kára jež vypravena byla po
linii Wentworth obsazena byla 18
až 20 policisty a kolem tratě a na
každém rohu stáli policisté ab)
zabránili lidu by nemohl dáti
hněvu svému průchod na pro
jíždějících kárách Tfm způsobem
jezdilo asi dvacet kár po celý
den ale vezli velmi málo pasažé
rů a většina těchto byla ještě
placena aby dávali lidu příklad
Káry hlavně v dělnických čá
stech vítány byly nadávkami ské
bům a policii a zároveň mayoru
Harrisonovi který v této stávce se
okazuje býti tím nejmizernějším
sluhou velkokapitálu Kárám sta
věny překážky v cestu vozkové
hleděli je svými vozy zadržovat! a
proto jich několik bylo zatčeno
Káry přestaly jezdit jakmile na
stal večer neboť ani s touto
ohromnou policejní ochranou ne
odvážila se společoosť k výpravě
kár
Veliké výtržnosti na této linii
nastaly v neděli Nejvítší z nich
udála se na 31 ulici kde sbro
máždilo se asi 1 000 lidí kteří po
čali po jedné káře házeli kamením
Na trať položena byla překážka
sestávající z velké bedny suchých
kmenů a sudu vápna a když zří
zenci společnosti začali tuto pře
kážku odstraňovat lid na ně úta
čil kamením a všechna okna káťy
vytloukl Policie snažila se za
véfti pořádek byla však davem
který zatím vzrostl na 4000zahtiá
na a musela bledati útulek v káře
kde je dav počal nbléhati In
spektor Lavin 9 psdsátí policisty
přikvapil obleženým na pomoc a
suroví policisté počali do davu
mlátiti paličkami a tím byl lid za
tlačen Překážka byla odstraně
na a kára pokračovala v jízdě
Druhá větší výtržnost se udála na
rohu 39 ulice Policisté stojící
na jedné káře byli zaraženi deštěm
kameni a zde zatčeno několik lidi
Někteří utekli do saloonu na rohu
a když tam několik policistů
vniklo tu rozpředla se bitka a
několik mužů bylo ztlučcoo a
zavřeno
V neděli použilo více lidí kár k
dopravě mezi nimi byl Ital Kelli
DElie který přijel do Chicaga
před několika dny a neměl ponětí
o tom co to jest stávka Když
sestoupil a káry na State ulici lid
ho napadnul a ztlnukl Že to může
zaplatit smrti Také Litvín Ondřej
Poika bydlící ve Weht Pullman
jenž nevěděl Jte jest stávka na
pouličních kárách byl zbit Mimo
těchto pronásledováno bylo ještě
mnoho jiných lidi V celku zatče
no bylo v neděli 35 lidí mezi ni
miž sc nalézal i krajan John G
Turek Ačkoli se řiditelítvi dráhy vy
chloubalo že započne v pondělí
jizdu i na linii CottzgeGrove stě
ží vypravila pouze 25 kár na staré
WAlTKlt MOJSK lHi II V HAVWAUD u]pkl
Zkume J a doznáte pak sami ze Jito lahodnějšího piva nepili 47mB
Nečekejte na studené počasí!
Neotálejte a nákoupi uhlí nýbrž objednejte si
g O 1 1 1 SSQ] TV 'V T J lljA
Dobře boří dlouho vydrží a vydává velký žár ' 3
Sonth Omaha Ic & Coal Co
Telefon 373 i) VI llžní 13 ňl Onmlin NMi
' s
1U9999t99994999MQ99Q€99999999999999999m99999999999
UHLÍ Coutant & SquireN EřkSÍWwH
vieeuny uruuy ivriiuuu n llietlKťUC UJlll JiujlllHI ceny
Nejlep&f orkansiiHká ořechová a iro vytápění pecí $9 00— 18
i XJlllí!
Ulili!
XJlllí!
Tvrdé I měkké ulili vSebo drnliu dostsnoto
u stsrtho vaSelio známého
I LEVIHO v č 715 jižní 115 ulice
Ulili mliJdte ni ohlednuti I telefon lekv: C tul 1918 Kdo lnulo no-
i tfehoviitl u' II tvrdí! uélní dobře kilvž ai li ohledná hned než cena
S-j Julio vstoupne Zvýbornoii Jakost a spravedlivou viíuu senici
M Česki ro%valtl Antonín Zajíc ochotni vám fostoult
til
li
ZvláStní sváteční nabídka
do 5 mina 1003
1 kvart Fort Wino uvt 1 kvart Itlack
berry ZIIAKM pH každé pillonové
o!)j(í(Iiiáví'(5 kořalky
4tÍl!íarlFS0"T8"rK4E1LEsižilií
se zárukou o naprosté řMoti pro potřeby rodinné
Si S G Q I (I S t FD fl) 9 Sou flV Oni a h eb
"uCZl" - Velkoobchodník lihovinami
Hotoven trn ty
klu' chk-Ji tu
nejit mi
X Tlít- OllEAT WESTERN
3 llonicbič mrvy
utwiiiymt jinyriii vy
i V7tif MIL trilNM
ftít fíé IJUUUllut)
lr I llfidtrííH Ularť Mti Hriartiin ihi-
lámou Pří'll I xiťlnl n% Jftutcjn téUf ml ůtmWn ntt éfrokýmt rfy mmituj rorý-
SttVťlnaV lehký chod Pozmetá všechny druhy mrvyrrraS!:
fl in on i" t ij atil Muh m upoiřnlUtt OKnmtlA nH imkA titi ilijó ruřiricini pN putiybu ktro
ttn£?nM™l™ vypouštécí branku buben a příkrovk užívání
fiwtiiven s n0lB)lho riiiUi-rlitlu rKr1aUUunn tbrnVnn '" ''" iKifmity víkoiiiewll
f kiiíiliíin (ihlmlii n unid(ín iod SptlICIlllVOU ZaiUKOll uviinllvimil Vi-Uerit fM
ji-í M- Iif lmm IfMlnofo roku slon I imlirBOl w wliirrnH l'IMn ! o iMiíplnlní lllulr(iriiu
HiiiMiiý kniHlón -im JIh1i unjiiplfifj! kiilnl nMinetsCt inkj lidy vjdun
(SMITH MAM I1K HťKKADKK CO KU IH M ( IIMdN NT ( IIH Atid 111
Ví P k l i 1 ' A"iTrrJí jest jBiilnf rn
_ t r-f ' j1 1 t i T '""litím ' n '
1 íf I u " c J-ZÍIN i U'' Ti iv n ulilo m
- v ř i íi i y i n wii byle hr
linii Wentworth Každá z tócbto
kár byla hlídána 4 policisty M
vzdor tornu jen několik pasaZérA
jich použilo k jízdě První bio-
káda se stala oa Clark a Van Du
ren ulici a trvala asi půl hodiny
Opčt zstieoo bylo několik lidi
mezi nimi kraian Frank Zeman
Očekává se že v úterý ráno
počnou stávkovali i vozkové za
městnáni dodávkou uhlí pro spo
lečnost' Až dosud stávkuji mo
toráci konduktéři inžinýli topiči
kováři a elektráři Společnost
snaží se nahradili stávkále skéby a
slibuje všechno možné aby dosta
la lidit daří se ji to vSak velmi
Spatné Má na ruce sice několik
set stávkokazo yvrhcle to schna
ného ze v Šech koutů ale nemůže
upotřebíti jich služeb
V nedřli odbývána byla nadSe
ná schůze několika tisíc lidi v níi
znamenitý právník DarrcHv odsu
zoval mayora Harrisona pro stran
DÍcké jeho jednání
Co zoamtná tato stávka? PrA
méroý pííjern denně 119553 Ce
stujících prflmřrní 400000 Z
poslední rok bylo na těchto
liniích 128097799 pasažérů
Denní mzda na nich obuáši
$6196 Počet kár je 1874 tratí
320 mil 4 strojírny 7 kůlen
- -=a
SÉiovstÉMriAill
OilKtrnřiul(! nnéisli! a iiotfuliovsnťi
liltky 1 krve vyliojf zariiAcnt krov
nf s koiíiií ehoroliy byatrl uiyslélflí
Krt T cihioii a ttoiiutou
('en 15 cuntA
anelioMn kaJal
Miamntsftanoiiu)
katarh plie prú
dnisk průdaSnl
os a hrtanu ro
ůmn pilo prinl
Ochrsnamk lnT rtbto jlni
prsní s krínl yyláel y krltkám
Sm jsdlně
iT®2
Impowvsa m 6eta_
Tsnto iiU 15 roků enyitttnf
V4hlnými CTropskýml lékaři
ryikonSaný a jimi odporndora
nf prostrsdtk přadfi váecky do
avidni léky pouilvastf proti
vjls UTedsným chorobám o
ftml arédcl tiiioa podékovaol a
Hanini aa vylítáni Ttech smL
Biličck s aávoden S I soitoo $120
Ka prodH t UkArpÁrh a olu-hodech
1Iv 1'Mmn imíIU '
R F ŠIIVTAN0VSKÝ
654 Scott St Miiwaukee Wis
ř
l
' í
!
b
I '