Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 04, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ziiloirn 1 s 7 1 - -1 V
V
POKROK ZÁPADU
nsxax kkíííí vk srnám itxi i ustuimmi ium
V '
ČÍSLO II
a+_e_+t-+Ht-
Z RMEi KY
zpiUvy telegrafické
Přehled xo svela itollilekťhu a kronika udaif
Z Wishlnrtoim
Qikaifr ttmfdthhf vdbor— Viti-
Halit oblib nait obut i r thinf
— Mimořádní usedáni krttu
výkonný tajemník Moore od
zemědělského odboru dokončil
práv odhady potřebných povole
ni pro pfKtf úřadní rok jež ob
nášejí celkem íňooH88o nepo
Čítaje v o $720000 na zeměděl
ské pokusné stanice V celku
žádá ae o 175000 vfce nežli bylo
povoleno na tento rok Odhady
rozdíleny jsou následovně: Po
větrnostní úřadovna $1428510
úřadovna zvířecího průmyslu
li 350000 lesnictví $442860
úřadovna lučby (148000 v čemž
zahrnuto $50000 na dalSÍ práce
pod zákonem o čistých potravi
nách Veliká popularita americké
obuvi jeat nejlépe dokázána v do
pise zaslaném c Berlina do nej
pfednžjsfho anglického časopisu
obchodního v němž se praví toto:
"Dovoz americké obuvi do Nč
mecka stále vzrůstá V roce 1900
obnášel tento dovoz pouze 4 pro
centa celého dovozu obuvi v roce
190a jít vstoupnul na 10 procent
a v první polovici letošního roku
na 14 procent
Tato obliba pokud ae týče
americké obuvi jest potvrzována
zároveR ve zprávách amerických
konbula a z nich vyjímáme tyto
zajímavé Číslice svědčící o virů
Itu vývozu americké obuvi: Tak
ve fiskálním rota 1903 vývoz naší
obuvi do Německa obnášel (337
093 proti $107937 v 'oce 190a
l7M8 v r 1889 $15368 v r
1H97 a méně nežli $1000 v letech
před rokem 1894
Také áú jiných zemí vývoz naSÍ
obuvi vzrůstal Do Aoglie ku
pF vyveženo bylo v roce 189a
pouze 1507 párů bot kdežto v
roce 1903 vstoupnul vývoz jit přes
1000000 párů bot Cena vyve
luné obuvi obnášela v r 1H92
pouze něco přes $1000 kdežto
ceua letos vyvezené obuvi dosáhla
přci $3000000
V celku vyvezeno bylo od nás
přes 4000000 párů rúrné obuvi
v roce 1902 z nichž 1350000
zasláno bylo do Evropy přes
500000 párů do Austrálie skóru
500000 do Mexika tolik též do
Kuby asi 300000 párů do Kana
dy a přes 300000 párů do Aíríky
Dne 9 listopadu zahájeno bude
mimořádné zasedání kongresu
pří čemž bude zvolen mluvčím
domu na místo poděkovavšího ae
Ilendsrsona kongresnlk Cannon
X Illinoisu který jest znám jako
hlídací pea pokladu strýce Sama
Demokratická strana nemnfte
ae viak usjednotiti na vůdci men
šiny a o toto Čestné místo uchází
a několik fcongresnlkfl z nichž
hlavními jsou: Champ Clark z
Míssouri Wílliama z Mississippi
Unicrwood z Alabamy Ncjlep
íí nadéjí na zvolení má Williams
ačkoli Clark rna taktéž mnoho
stoupenců Konlest o toto mimo
v demokratické menšině bude
velmi prudký a bezpochyby že
někteří kongresníci se budou
zdráhali uznat! vůdcovství zvole
ného kaiikusím demokrata
KRONIKA UDÁLOSTÍ
fíroiai neííótí krajana
V Clevtlandu postihlo straSlivé
nefctěslí třicetiletého dělníka Jose
fa Ejseckého které ho stáh život
Stalo se to uáledkem nepředlože
nébo {inu o němž se soudí ža
byl proveden bezpochyby v oka
mžité ospřičetnosti Podrobnosti
ovíem nejsou známy neboť žádný
při neštěstí nebyl přítomen Fjse
cký se zahrabal patrně následkem
zimy v neděli večer o 9 hodině
do popele pod jednou z vysokých
pecí válcoven Union a lam usnul
Za nějakou dobu na to dělnici sly
šeli hrozný křik a když přiběhli
na místo odkud zazníval spatřili
Ejstckého v plamenech Snažili
e ubožákovi pomoci ale nemohli
již nic více dčlati neboť oblek již
úploě shořel a celé tílo nešťastní
kovo byto hrozně popáleno Ejse
cký byl dopraven do Alexiauské
nemocnice kde o 7 hodině ve
středu dne 38 října ve velikých
bolestech (konal Dle všeho asi
padly na nešťastníka z vysoké
pece kusy žhavého ublí jimiž byl
iat jeho zapálen
Zamítnuté tutlilky oJ Janouškové
Následkem stísněných poměrů
v nichž trauedka Janoušková Žir
bylo jí nabídnuta zástupci ameri
ckého hereckého spolku aby se
odebrala do útulny pro staré a ne
majetné' herce v New Brigbtan
avšak paní Janoušková nabídku
tuto zamítla a s nl zárovcfl i jinou
z ústavu Edwin Forest Home u
Filadelfie a sice t té příčiny Že
potřebuje k své o In I11 ze neustále
služku jsouc na jedné straně ra
něna mrtvici a do žádného z obou
zmíněných ústavů není služebným
osobám přístup dovolen
Ze zášti
Edward Crogger stavební kon-
traktor z Kansas City Mo za
střelil ve středu tesaře Johna
Nashe vypáliv na něj ránu z re
volveru úskoěně ze zadu Stalo
se to na jižní hranici města Pří
buzní a přátelé Nashoví shrnuli
se na Croggera a byli by ho lynčo
vali kdyby nebyla zakročila po
licie která ho chopila a v největ
Ším spěchu ho odvezla do žaláře
Oba mužové jsou otcové Četných
rodin
HSžek se sýrem se nepovedl
Spekulanti někdy míní a pomě
ry niěui Společnost La Crosse
Chcete & Butter Co která má
veliké mlékárny asýrárny v oněch
částích Wisconsinu pokusila se
před nějakou dobou ovládnout! sý
rový trh a zakoupila víecbno zboží
které bylo nabízeno aby je mohla
dostali do růžku a pak jn notně
zdražit! Avšak růžek ae jim ne
povedl zásoby byly větSÍ nežli
mohla lakotná společnost skoupit!
nyní má již uloženo $30000 v
zásobách sýra jež Jsou uloženy v
Chicagu Miiwaukee a ve východ
nícii městech ale nemá pro ně
žádné kupce Aby aspoň něco z
těchto zásob prodala vyslala na
všechny strany agenty by zpro
středkovali prodej s jakým vý
sledkem ale to dosud není známo
Rozhodně však bude lakotná spo
lečnost' skřípnuta o hezkých pár
tisíc
Kapltálnl flastr na srdce
V Grand Rapidních Mich ob
držela slečna líenrietta Adamsová
Caseville Mich- rozsudek na
$30000 proti Robertu Stuartu
Uakeroví mladému to muži z lep
ší společnosti Grand Kapidské
Týž jl alíboval sňatek ale koneč
ně si to rozmyslel a slečna Adam
sová st cenila poraněni sveno
srdce na $50000 Tento soud
byl prý tea nejsensačoéjSÍ který
až dosud byl odbýván v západním
Michiganu Baker počal se dvoři
li Adsmsové když studovali spolu
koleji Olivet a láska jeho planu
la tak prudce po nějaký čas le jí
dal výraz v několika stech dopi
sech kteréž byly vesměs při soudu
předčítány Mimo to Žalobkyuě
vedl proti nevěrnlku celou řadu
svých spolužaček jako svědkyní a
to zpečetilo jeho osud Některé
dopisy Bakerovy byly až sž pfíliS
pikantní a vzbuzovaly úžas 11 pří
tomných Porota plivla při roz
sudku svém k totnu náhledu že
lín ltr pouze Adamsové s fiatek
sliboval aby ji mohl svésti a
proto jí pfiřčen o tak vysoké od
škodnění
Zavraždit! lupičem
Ve Vincenne IaJ zavražděn
byl ve čtvrtek YVilliatn II Engel
sekretář a pokladník vincenueské
lihovarnícké společnosti a sice ně
jakým neznámým lupičem Kngel
sc prive chystal na cestu do bt
Louisů když zaslechl nějaký
hřmot v kuchyni a proto se tam
odebral aby se přesvědčil co je
hřmotu toho příčioa Sotva že
tam vkročil octnul se tváří v tvář
maskovanému lupiči který se na
něj vrhnul a nemoha Fogela v
zápase přemoci vytáhnul revol
ver a zastřelil ho načež uprchl
Na stopu neznámého vraha vyslá
ni byli slídící psi z Mount Verno
ou a ti Šli po jeho stopě až k řece
Wabashs) kde jim zmizela
Odpykal zločin na šibenici
V Atlaotě Ga- pověšen byl v
pátek Miliard Lee který dne 30
května roku 190a zavraždil slečnu
Lilian May Suttlesovou Lee byl
do dívky Šíleně zamilován a nabí
zel jí svou ruku ona však bo za
mítla a zasnoubila se s jiným mla
dým mužem Lee přísahal jí v
nitru stém pomMu a vyhlédnul ii
k nl alavnoMnf okamžik kdy!
Suttlrsová Klála u oltAle v koMete
v Drn Mil! jako nevěsta PliplUil
ae ta m a několika ranami a tc
volvrtu ji usmrtil načrl uprdtl
Hyl vlak po dvoudenním hledáni
dopaden a odvedeu do Žaláře
Ubhájcové jeho analili o dokáza
ti to Iea jest síleným a proto
soud tak dlouho byl protahován
Konečně však musel Leo odpykali
svůj hrozuy zločin na šibenici
Vrah vlastní své sestry zahynul svou
rukou
itiomas lieciitii nyi uvězněn v
tu
Aiieniownu ra 11a ouvmen a
vraždy vlastní své sestry M II
Ucchtclové a obávaje se osudu
který ho očekával spáchal samo
vraždu Ucchlelová se svým
snoubencem Ecksteinem odjela
minulého čtvrtku do Filadelfie
ale nevrátila se s ním domůnýbrž
vrátila se s jistým Wtiienbergem
s nimž se zdržela v jedné místno
sti asi do půl noci Bratr její
nemaje Weissenberga v lásce či
nil jí proto trpké výlitky když se
oavrátila domů a mezi hádkou za
sadil jí silnou ránu sekerkou do
hlavy Dívka upadla a hlavou se
udeřila o prádelník a obě rány ty
způsobily její smrt Nejdříve byl
Eckstein obvinován z její zavraž
dění neboť rodiče dívky chtějíce
chránili svého syna odnesli
mrtvolu v noci ven kde ji nechali
leželi a kde druhého doe byla na
lezena Později však se vysvětlilo
kdo byl vrahem Ve vězení si
podříznul krk nožíkem kletý prý
mu byl podstrčen nějakým proda
vačem novin
Strašliví skončivší vyjížďka na hru
Nedaleko lodianapolis událo se
v sobotu hrozné neštěstí na dráze
Big Pour Při něm ztratilo živo
ty své 14 lidí a mnoho jich bylo
poraněno Zabití jsou téměř
všichni členové čety hráčů míče
na kopanou již takto draze zapla
tili svou vyjížďku Zvláštní vlak
vezl hráče a zároveřl i diváky v
počtu asi 1000 osob ku hře stu
dentů z Indiány university se stu
denty z Purdue university o stát
ní přcdácfí Celý vlak sestával
ze dvanáctí vozů U výhybky při
kamenném lomu blíže 18- ulice
pfeMnovud parostroj s uhelným
vlakem srazil sc s vlakem osobním
při čemž parostroj osobního vlaku
Iři vozy byly skoro na dobro
rozbity První roztříštěn na kusy
druhý se svalil s náspu 15 stop
vysokého a třeli převrácen byl na
kolejích Dosud se nevyšetřilo
co bylo příčinou neštěstí neboť
oba strojřídiči tvrdí žo měli
cebtné právo na trati Ihned po
katastrofě započato se záchranný
mi pracemi a studenti í cestující
mezi nimiž i množství dívek s
horlivostí pomáhali nešťastníkům
troskách podrobeným Ihned
telefonováno do všech nemocnic a
lékařských úřadoven o pomoc a
lékaři spěchali na místo neštěstí v
automobilech í kočárech Raně
ní i mrtví odváženi byli ambulan
cemi Některé mrtvoly skytaly
hrozný pohled a nebylo jo téiněl
možno rezeznati Jednomu ne
šťastníkovi utržena byla úplně
hlava
Odplata ženy
Žena která dovede hájili svou
čest jest paní Shcpardová man
želka strojvedoucího na dráze
Colorado Midland jež bydlí v
Basalt Colo Čtyři Mexičané Jose
Chacou jehs syn Antonín a jeho
dva bratranci pásli ovce a jeli se
stádem ovci z Thomasville do
Utahu V Basalt slezli z vlaku
hodlajíce se někde napiti a když
f!i Lcl-i!) dumu Sticppardova
potkali paní Shtppardovou kteráž
vracela au z návštěvy od sousedů
Mexičané se na ní vrhli ale sta
tečná ženština se ubránila všem
čtyřem a uprchla domů Útočníci
byli však tak drzí že ji stihali i
sem sle paní Shcppardová ucho
pivši revolver manželův počala
na Mexičany stříleli Mířila tak
znamenitě Že po každé ráně jed
noho z nich trefila Starý Chacon
zabit byl skorém okamžitě jeho
syn byl Sheppardovou nebezpečně
zraněn a dán do vězení i s oběma
bratranci již přistiženi byli na
útěku Občanstvo bylo proti nim
tak rozhořčeno Že sotva unikli
lynčování
Výtuch dynamitu
Dvě káry naložené dynamitem
vybuchly v nádvoří penoaylvan
ské dráhy v Crestline O v neděli
večer Výbuchem tím otřeseno
bylo celé město a obyvatelstvo
pojato bylo strašlivým postra
chem škody výbuchem způso
bené jsou velmi značné Dva
muži správce nádvoří Carrtier a
jeho klerk Geisinger nalézali se
f ňl mílu od mUta k le it výbuch
udál v malé úřadovně a bylí Ol a
lAlce rraoěni a úřadovna byla
úplni (ničena Cdé Okolí kol-
kár )! pokryto troskami a dělní
ci ouHiitiiji lyto troiky aťy se
přesvědčili že pod nimi nrjsou
žádné mrtvoly pochovány Vý
buchem bylo rozbito nejméně 350
toletmčnfch kár a trosky počaly
hořeli N místě výbuchu pod
kárami spůsobena byia díra do
země dvacet stop Široká čtyřicet
siop dlouhá s patnáct Mop hlubo
ká Parostroje na míli daleko
byly vyhozeny s kolejnic V městě
lid napllioval ulice až dlouho do
noci Škoda výbuchem způsobe
ná bude ohromná Výbuch byl
slyšán na padesát mil do vůkolí
Havíř hrdina
Bert Warner stál u zdvihadla
měděného dolu v Bisbee Ariz
aby vytáhnul havíře již zapalovali
náboj v dolech když v tom za
slechnul výbuch který byl důka
zem Že se událo nějaké neštěstí v
Šachtě VVaraer nemeškal a spu
stil se okamžitě po laně dolů k
čerpací stanici nalézající se 150
stop pod povrchem země Zde
volal na havíře ale nedostav od
pověď spustil se rychle opět dále
shledal že Šachta jest naplněna
kouřem a plyny a tápaje ve tmách
nalezl dva havíře těžce zraněné
ležet! na zemi Oba měli nohy
přeraženy Vzdor tomu že ještě
sedm nábojů mělo vybuchnout!
Warner neváhal a naložil jednoho
zraněných havířů do zdviže a dal
znamení k vytáhnutí Pak naložil
druhého a teprve když i tento byl
zachráněn sám vstoupnul do oko
vu a sotva že tento octnul se asi na
čtvrtině cesty k povrchu zahřmě
lo ostatních sedm nábojů v dole
Několik minut opoždění bylo by
přineslo statečnému J záchranci
okamžitou smrť
Milionář Wentz tyl unesen
Jak jsme již oznámili ztratil se
Big Stone Gap Va dne 14
října milionář z Filadelfie Edw
L Wentz a poněvadž dlouho o
něm nedošly žádné zprávy mělo
za to íe byl zabit Nyní však
zjištěno že mladý boháč byl une
šen a neznámí únosci žádají $100
000 za jeho vydání Wentz jeot
skryt kdesi v Cumberlandských
horách V pálek objevil ae v
domě otce Wentzova v Big Stone
Gap Va jakýsi mladý muž kte
rý žádal o rozmluvu se starým
Wentzem Když byl před něho
předpuštěn sdělil mu že ' jeho
syn se nalézá v curnberlandhkých
horách zdráv ale že jest tam věz
něn a Že bude vydán zaplatí li
rodina $100000 výkupného De
Wentz odvětil vyslanci únosců že
nejdříve musí píinésti mu dopis
od jeho syna na důkaz že jest
zdráv a Živ a cizinec souhlasil a
okamžitě se vrátil do hor Byl
sledován a vypátráno že slezl z
vlaku na stanicí v Esserville kde
zmizel ubíraje se směrem k horá-n
cumbcrlandským Očekává se
že se objeví opět v pondělí a de
tektivové dávají na něj dobrý po
zor Mladý Wentz zmizel před
14 dny a v lese nalezena po něm
pouze zakrvácená spodní košile
což- vzbudilo domněnku že byl
zavražděn Na vypátrání jeho
vypsána byla otcem jeho a Virgi
nia Coal & Iron Co v celku od
měna $50000 a toto objevení se
cizince jest první stopou po ztra
ceném mladém milionáři
Spletla sl vlaky
Ve spěchu mladá paní Arm
strongová vsedla do vlaku jenž
právě byl vjel 00 stanice aniž se
optala kam jede Když konduk
tér pohlédl na lístek s úsměvem
udivené paní oznámil že jede v
opáčnou stranu a že bud nutno
by na příští stanici vystoupila
Nechali ji na osamělé stanici v
noci a ubohá paní strachem div
neonemocněla Upozorňujeme na
to proto že' každodenně vidíme
že lidé v rychlosti přijmou něco
čeho by jinak nevzali Vezmou
všelijaké smíšeniny místo pravého
Třílitrová léčivélm hořkéjio vína
jen proto že ni toho nevšimnou
Přijdouce domů vidí Že láhev má
lístek sice podobný ale Žc byli
napáleni: místo na cestu k zdraví
dostali se na trať opáčnou Chce
te-li lék pro udržení zdraví nebo
na vyléčení některé choroby Ža
ludku jater a ledvin na vyčištění
krve a sesílení nervů můžete zvo
lit! jen jednu cestu — Trinerpvo
léčivé bořké víno jediný lék z
čistého kaliíornského vína připra
vený jediný lék svého druhu od
poručený vlastnoručními dopisy
lidí úcty ve svém okolí požívají
cích u každého uveřejněného lišto
naleznete plnou adresau V lé
kárnácb Přímo zašle vyrabitel
Jos- Triner 799 So Ashland Av
Chicago Uls
Zprávy zámořské
Rakousko-lhcrsko
Ar7 mtnitltitho mafni — l'(
Iftttti Múfatil ) dat cm
V minulém týdnu sestaven byl
opít nový kabinet maďarský
jenž tcMává nyní t následujících
politiků:
Min předseda a ministr vnitra
hrabě Štěpán Tisza
Finanční ministři Dr De Lu
kacz Ministr obchodu: Iliero
nymii Ministr orby: hrabě Mi
chael Estcrhazy Ministr kultu:
Bi-rzeviczy Ministr spravedlno
sti: Dr Pless Minintr zemské
obrany: generál Myiry
Liberální strana se usnesla po
třídenním rokování přijmouti do
datek k vojenskému prouramu
který byl odporučen císařem a
novým ministerským předsedou
schválen Tento změněný pro
gram povoluje skoro všechny ná
rodní požadavky Maďarův počí
taje v to i přeložení všech uher
ských důstojníků do uherských
pluků a používání maďarské řeči
ve vojenských kruzích Naproti
tomu zůstane německá řeč velící
vojsku uherském právě tak
jako ve vojsku rakouském
Rusko
Rusko se nehne % MandZurtka —
Schůtka cara s nfmeckým císařem
Z Port Artliuru se oznamuje
že ruské vojsko zůstane v Mand
Žursku tak dlouho pokud nebu
dou východoasijské záležitosti
vyřízeny v souhlasu s rjským přá
ním To jest vyjádření se místo
krále Alexejeva a ruský důležitý
časopis "Novi Kraj" vydávaný
členem Štábu místokrále píše o
tom následovně
"Nyní nadešla příhodná doba
v niž musí Kusko zabezpečili na
dalekém Východě politickou rov
nováhu Japoncům se nepodařilo
docílili na Formose ničeho proto
že nedovedou kolonisovat Po
kusy Japonců získat! na Koreji
osady s vlastní právoplatností
vedly by k podmanění Koreánců
a ohrožovaly by samostatnost
Koreji Japonsko doposud nedo
spělo na stanovisko evropské moc
nosti a nemohou tnu hýti svěřena
práva evropských zakladatelů a
šiřitelů civilisace Jediné co se
může Japonsku na asijské pevnině
dovolit je stěhování Japonců na
Koreu pod kontrolou"
Ruské časopisy se vyslovují u
spokojivě o chystané schůzce ca
rově s císařem německým Vilé
mem zvláště v ohledu na situaci
na dalekém Východě Časopisy
praví že byla doposud politika
německého císaře v souhlasu s po
likou ruskou a že jeit záhoťno
aby tato harmonie i na dále potr-
vala
Francie-
Tajemni návítíva ruského ministra
v Pařili
Velikou pozornost' v diplomati-
ckém světě vzbudila návštěva ru
ského ministra zahraničních zále
žitostí hraběte Lamsdoríía v
Paříži
Ačkoli všeobecně převládá ná
hled že platí návštěva hraběte
Lamsdoríía pojednávání o stavu
věcí na dalekém Východě a na
Balkánském poloostrově má za
to společný tisk že hlavní příčina
návštěvy spočívá v tom aby doru
čil Lamsdoríf presidentu L011 ho
tovi vlastoruční dopis carův Co
stojí v dopisu nikdo neví ale
tolik se proneslo že je psán v du
chu pravého bratrství poukazuje
na silná pojítka jež vážou k sobě
fini caiuvu k rrpublice Francouz
ské a s potěšením na to poukazuje
že tento pocit přátelství utuží také
vztahy mezi Francií Anglií a
Itálií
Dopis popírá pesimistické po
věsti jež před nedávnem kolo
valy Jedna z těchto pověstí pra
vila Že prý rusko francouzské
spojenectví je značně otřeseno
Za to prý však je utuženo přátel
ství německo ruské Tato pověst
vzala původ v německé žurnalisti
ce Car výslovně prý v dopise
praví že se mu o to jedná aby
bylo přátchit ví rusko francouzské
ještě vfce sesíleno-
Jiná pověst re roznášela že prý
Rusko s nevolí nese Že přilnula
Anglie přátelštějším poměrem ke
Francii a spatřuje prý v tom ohro
žení svých zájmů Vůči této po
věsti praví car že mu není toto
sblížení fraocouzsko-anglické ne
pohodlným naopak ještě je chce
podporovat protože uznává jeho
blahodárnou působivost
'f r wht - - -
WAITKH MntSK rMimla
H V HAYWAHD lJ ai'kl
Přílišné namáhání svalů činí
údy ztuhlými a bolavými pro St
Jakobs Oel jest to však snadnou
věcí učinili svaly opětohebnýjni
1
Zkuste Jo a doznáte pak sami žo jelo lahodnřJSÍlio piva noplll 47m8
ooiaoJaoooHojotaoi™iso}aoisojiooloiioisoioiaofcolsoJaoJioiaoJaoai
Sf
otevřel
Frank Fajinoii
sedlářský
novy Zay00i
nu
1 n Fajmon Jen dokonaly mistr scdMřský a vkusné a dovozní zhoto
vené nrohiiy Jebo získiily mu vňudo mnoho stiílých odkupníkftv Zhoto
?r i 1 t?"troJ0' "(a- řemeni a vůbec víe co do oboru scdliíískebe
iiAleží dolilo a liivní n za výbornou Juknut všeho zboží to nieí Hprívkiím
uřmi dobře když sedliífské zboží objednají sl u pana Fajmuaa lml
sr
o
ř
sr
o
sr
o
o
v
o
ar
o
ar
o
ar
o
sr
soatoitoitoi(oWoi(oito(oiotolt0ottoltot(otto((0owoowoottotottoo
CRESCENT UHLÍ
prodává jen
South Oinaha Ico & Coal
Coinpany
i1 ňOIUIl 13111 SlrCCt IVlAftm wx
Novinky z Unwoofl
Do minulého 'Pokroku' vlou
dila se předčasná zpráva že pan
Ferda Faytinger ožeuil se se slč
Marií Ustuhalovou což se ale ne
zakládá na pravdě a jak nám
slečna sdělila tíSí se posud svo
bodnému stavu a tak i p Faytin
ger a já jim to věru závidím V
pondělí minulého týdne Ferda ně
kam odejel a už toho bylo plné
město že se žení A poněvadž
jsem nechtěl zůstat e gratulací
pozadu ihned jnem to svěřil papí
ru což mě druhý den skoro mrze
lo Poslal jsem sice "Pokroku"
poštovní lístek by onu zprávu
tam nedávali že se nezakládá na
pravdě ale lístek už přišel pozdě
Doufáme že nám slečna i pan
Ferd Faytinger odpustí neb ne
vědomost hříchu nečiní a pozvou
nás na svou opravdovou svatbu
Minulou sobotu odpoledne
odbývalo se ve zdejším kostele
biřmování a mě mrzí jenom to že
si mě nepozval nikdo za kmotra
Nějakou tu starou desítku jsem
měl už na připravenou No co se
nestalo tentokrát může se přitre
fit podruhé
Pauí Emilie Banlhauerová
přijela sem v pátek min týdne a
v pondělí měla vystoupit v úloze
Julie v "Karlu Havlíčku Borov
ském" Ale jak to kouká nebu
deme hrát- Havlíček narodil se
ani na neSťastné planetě Posled
ně když jsrnn ho hráli bylo to
aH ledna roku 1900 mrzlo sž
praštělo ale návštěva byla dobti
obstojná ač mohla býti lepší A
teď vadl zaac tomu to že začalo
pršet v sobotu a od té doby prší
bez přestání Proto se ochotnický
spolek iihiphI že divadlo odluží
na sobotu 14 listopadu a paní
Baodhauerová slíbila Že též při
jede Pan Karel Pospíšil od Abiu
navštívil nás v pondělí a byli jíme
skutečně potěšeni z jeho návštěvy
Pan Anton Ptáček z Bruno
zaletěl do Linwood v pondělí a
zašel se též podívat na stavbu
nové síně A skutečně se rnu plán
líbí a řekl že mu také na $10 ne
záleží a Že nimi ochotně přispěje
Stavební výbor dar tento s ocho
tou přijme Šotrab
Další přípravné práce k založeni rol
nického trustu
Pořádný výbor utvořený na
konvenci rolnických spolků v září
v Chicagu odbývané vydal provo
lání ku schůzi v Chicagu jež má
býti odbývána dne 1 prosince za
účelem rozmnožení členstva Sbor
zamýšlí sjednotit působení všech
rolnických spolků a organizací k
vůli zajištění slušných cen za
všechny farmerské výrobky a za
ručení všem kupujícím potraviny
za slušnou cena prostou výdělků
trustů Každý spolek má vyslat
nejméně dva delejáty k zastupo
vání Stito'-
t!
Prodám svůj majetek který se
nalézá v Fragilit Okl Terr v
jednom z nejlépe zkvétajících měst
na východ od Oklahoma City
Majetek ten pozůstává ze třech
lotů ua robu obchodních ulic Na
lotech těch nachází se hotel a pak
velká obchodní budova Hotel
jest J4X50 stopách o dvou po
schodích Na hlavní podlaze umí
stěna jest úřadovna postranná
jídelna a v zadu kuchyně Na
druhé podlaze jest 9 krásných
čistých pokojů vesměs moderním
nábytkem opatřených štor jest
18x30 stop a přístavkem hodícím
se dobře za skladiště velkosti
10x38 st V zadu za hotelem po
staven j!Bt malý domek 14x20 st
a pak prádelna taktéž 14x20 st
Jest zdn dobrá studně výtečnou
vodou Majetek ten leží block
západně od banku na Main ulici
Jest to ta nejlepÉÍ příležitost pro
krajana neboť jest to jediný hotel
fský Jedině chatrné zdraví jest
příčinou prodeje tak výnosné živ
nosti Cfcua $3500 Bližší po
drobnosti sdělí adm t 1 aneb
majitel FKANK BÁRTA
9"4 Prague Okl Terr
SlmanovHkMio
čajová bylinná miiós
lw5láv 1 ni'1r(tmví)lcli Inanfrh
liyllu 11 Cim-h 1 11 (i rti v ti 11 _í 1-h ) Tuto
in'' by ni iiif lu hi I1Í1I v riiéilu
HlAíMlliHlI MVIIII l-llllil fih-rCÍ ku-i-kollv
řiti tiitil zilriivjtn ti (wví-AiiJii-ifa ii4ini
J"lll I' Ti - 1 1 1 )ilnh'iiIWnA iH flrAlfi
rhiill h JI1II11 iiii iiMirni IrSvi-ul ml
rnítuji' v- fkT ftiilriilufnl uliliHi nu
volními lnlt in hluvy piiiiuii inlij
lk ti ť-i-ló tAlo 'ro viin (uhodnuli
rlmi' 11 li-l Jimi mnít r ("vi hti-h vio-Ijoi-iiíS
o 1 1 1 ti4 li mimi roilihunl
l!:u!'i' poSUiu ffi witn
Bonehotlny knlel
aittimu(tA-dacltn)
katarh plio pra
důtek prúduSnl
ca a hrtanu rois
dma plio prsní
bolti nnatut
niny avoboo Jiní
Birniioi ulionl
praní a krční vjrláíi v kritkaiu
tlít [Olni
Ochr inAuika
asii ?
Tento dála 18 roku osvidlan?
věhlasnými evropskými lakarl
ryikouSaný a jimi odpomíova
nf proatredek předěl vSeoky do
avidnl leky potUlvane proti
rýt uvedeným chorobám o
eaml avtdči tiaica podékovAui a
nsnini ta vyléčeni ae vieoh aemt
Balíček a návodem f 1 aoiioa $1 20
Na prodej v IfMt-nArh a nhchodcth
ttkjr 1'řlnio all4 :
R F ŠIMANOVSKY
654ScottSt MIIwaukeeYis
— Před plácejte m uia
Poirok Západu ponzo $1
ročnéé '